Програма ДЕК-бакалавр, фізичне виховання

Міністерство освіти і науки України

Державний заклад
«Луганський національний університет
імені Тараса Шевченка»
Навчально-науковий інститут фізичного виховання


ЗАТВЕРДЖЕНО:

на засіданні
кафедри теорії і методики
фізичного виховання протокол
№ 7 від 14.02.2017

зав. кафедри ___________О. І.СоколенкоПрограма державного іспиту

Напрям підготовки – 6.010201 «Фізичне виховання»

освітньо-кваліфікаційний рівень

Бакалавр


Старобільськ – 2017
Частина І.
Пояснювальна записка

Завершення освіти студентами за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр» передбачає обов'язкове проведення державних іспитів, у ході яких випускники повинні продемонструвати необхідний рівень фахової підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр».
Державний іспит – комплексний екзамен з фахових дисциплін за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр» проводиться у формі усної відповіді за білетами із фахових дисциплін «Теорія і методика фізичного виховання», «Теорія і практика навчання і виховання (педагогіка)» – 30 білетів по 3 питання. Перше питання білетів з розділу «Загальна теорія фізичного виховання», друге питання розкриває зміст розділу «Методика фізичного виховання різних груп населення», третє питання розкриває зміст «Теорія і практика навчання і виховання».
Мінімальна кількість балів – 50 б., максимальна – 100 б. Перше та третє питання по 30 балів, друге питання – 40 балів.

Питання №1 ДО ДЕРЖАВНОГО ІСПИТУ
РОЗДІЛ І. Загальна теорія фізичного виховання

Теорія і методика фізичного виховання як наукова и навчальна дисципліна.
Джерела й етапи розвитку теорії і методики фізичного виховання.
Зв’язок теорії і методики фізичного виховання з іншими науковими дисциплінами.
Вихідні поняття теорії і методики фізичного виховання.
Мета і завдання фізичного виховання.
Принципи й основні напрямки функціонування фізичного виховання.
Основи системи фізичного виховання.
Поняття про засоби фізичного виховання. Фізична вправа – основний і специфічний засіб фізичного виховання.
Чинники, що визначають вплив фізичних вправ.
Класифікація фізичних вправ.
Техніка фізичних вправ.
Природні сили й гігієнічні чинники як засоби фізичного виховання.
Принципи та їх значення у сфері фізичного виховання. Дати характеристику загальним принципам фізичного виховання.
Принципи та їх значення у сфері фізичного виховання. Дати характеристику методичним принципам фізичного виховання.
Загальна характеристика методів, що використовуються у фізичному вихованні. Сутність методів використання слова.
Загальна характеристика методів, що використовуються у фізичному вихованні. Сутність наочних методів.
Розкрити сутність практичних методів фізичного виховання.
Сутність і мета навчання у фізичному вихованні. Педагогічні особливості формування рухових навичок.
Структура процесу навчання руховим діям.
Загальна характеристика фізичного навантаження у процесі занять фізичними вправами.
Загальна характеристика фізичних якостей.
Основи методики виховання силових якостей.
Основи методики виховання витривалості.
Швидкість і методика її виховання.
Основи методики розвитку спритності.
Гнучкість і методика її виховання.
Контроль за розвитком фізичних якостей.
Загальна характеристика форм організації занять. Структура занять.
Класифікація занять урочного типу та основні аспекти їх організації .
Загальна характеристика занять неурочного типу.
Рекомендована література
Базова
1. Теорія і методика фізичного виховання: підр. для студ. ВНЗ фіз. виховання та спорту: В 2 т. / [ред. Т. Ю. Круцевич]. – К. : Олімпійська література, 2008. – Т.1: Загальні основи теорії і методики фізичного виховання. – 391 с.
2. Теорія і методика фізичного виховання: підр. для студ. ВНЗ фіз. виховання та спорту: В 2 т. / [ред. Т. Ю. Круцевич]. – К. : Олімпійська література, 2008. – Т.2: Методика фізичного виховання різних груп населення. – 367 с.
3. Основи теорії та методики фізичного виховання: підручник/ За ред. В. Г. Арефьєва. К. : вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2010.
4. Ротерс Т. Т. Курс лекций по теории и методике физического воспитания / Т. Т. Ротерс – Луганск: Альма–матер, 2003 – Ч.1: Общая теория физического воспитания. – 2003. – 180 с.
5. Ротерс Т.Т. Курс лекций по теории и методике физического воспитания./ Т.Т. Ротерс – Часть 2. Методика физического воспитания различніх групп населения. – Луганск: Знание, 2005. – 112 с.
6. Шиян Б. М. Теорія і методика фізичного виховання школярів: підручник для студ. вузів фіз. виховання і спорту / Б. М. Шиян. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2001. – Ч 1. – 272 с.
7. Шиян Б. М. Теорія і методика фізичного виховання школярів: підручник для студ. вузів фіз. виховання і спорту / Б. М. Шиян. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2002. – Ч. 2. – 248 с.

Допоміжна
1. Ашмарин Б. А. Теория и методика физического воспитания : учебник для педагогических институтов / Б. А. Ашмарин – М.: Просвещение, 1990. – 287 с.
2. Теория и методика физического воспитания : учебник для ин-тов физ. культуры / под общ. ред. Л. П. Матвеева, А. Д. Новикова ; изд. 2-е, испр. и доп. Т.1: Общие основы теории и методики физического воспитания – М.: ФиС, 1976. – 303 с.
3. Теория и методика физического воспитания : учебник для ин-тов физ. культуры / под общ. ред. Л. П. Матвеева, А. Д. Новикова ; изд. 2-е, испр. и доп. Т.2: Специализированные направления и особенности основных возрастных звеньев системы физического воспитания – М.: ФиС, 1976. – 256 с.
4. Холодов Ж. К. Теория и методика физического воспитания и спорта : учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 480 с.
Інформаційні ресурси
Про затвердження Положення про державний вищий навчальний заклад (постанова Кабінету міністрів України від 05.09.1996. № 1074) [Електронний ресурс]: Сторінка „Законодавство України” сайту Верховної Ради. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi .
Про Національну доктрину розвитку освіти (Указ Президента від 17.04.2002 № 347/2002) // Вища освіта в Україні. Нормативно-правове регулювання / За заг. ред. А.П. Зайця, В.С. Жуковського. – К.: ФОРУМ, 2003. – С. 232–249.
Про розроблення державних стандартів вищої освіти (постанова Кабінету Міністрів від 07.08.1998 р. № 1247) // Вища освіта в Україні. Нормативно-правове регулювання / За заг. ред. А.П. Зайця, В.С. Жуковського. – К.: ФОРУМ, 2003. – С. 160–166.
Про затвердження Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах (наказ Міносвіти від 08.06.1993 № 161) // Вища освіта в Україні. Нормативно-правове регулювання / За заг. ред.
Державна національна програма „Освіта” („Україна XXI століття”) (постанова Кабінету Міністрів України від 03.11.1993 № 896) // Вища освіта в Україні. Нормативно-правове регулювання / За заг. ред. А.П. Зайця, В.С. Жуковського. – К.: ФОРУМ, 2003. – С. 51–80.
Закон України „Про вищу освіту”, № 2984-14 від 17.01.2002 // Вища освіта в Україні. Нормативно-правове регулювання / За заг. ред. А.П. Зайця, В.С. Жуковського. – К.: ФОРУМ, 2003. – С. 175–231.
Закон України „Про освіту”, № 1060-12 від 23.05.1991 // Вища освіта в Україні. Нормативно-правове регулювання / За заг. ред. А.П. Зайця, В.С. Жуковського. – К.: ФОРУМ, 2003. – С. 18–48.
Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра за спеціальністю 6.010201 «Фізичне виховання». Напрям підготовки 6.010201 «Фізичне виховання». Галузь знань 0102 «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини» – Луганськ: ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2012Питання №2 ДО ДЕРЖАВНОГО ІСПИТУ
Розділ ІІ. Методика фізичного виховання різних груп населення

Значення, завдання й особливості фізичного виховання дітей дошкільного віку.
Соціально-педагогічне значення й завдання фізичного виховання у шкільному віці в світлі концепції реформи фізичного виховання у 12-літній школі.
Роль учителя фізичної культури в процесі фізичного виховання школярів.
Характеристика форм організації фізичного виховання школярів різного віку.
Характеристика шкільної програми з фізичної культури: значення, структура, зміст.
Значення і характерні риси уроку фізичної культури.
Класифікація і зміст уроків фізичної культури.
Характеристика структури уроку фізичної культури.
Сучасні вимоги до уроків фізичної культури.
Організаційне забезпечення уроку фізичної культури.
Активізація діяльності учнів на уроках фізичної культури.
Педагогічний контроль за фізичним навантаженням на уроці. Методика проведення хронометрування і пульсометрії на уроках фізичної культури.
Педагогічний аналіз уроку фізичної культури. Його значення й схема проведення.
Що можна оцінювати у процесі оволодіння матеріалом з фізичної культури? Вимоги до оцінки.
Функції оцінки знань, умінь і навичок та методи їх перевірки.
Критерії оцінки з фізичної культури та облік успішності учнів.
Значення і сутність планування. Види планування. Вимоги до планування.
Форми планування й етапи складання планів.
Особливості складання сітки годин на рік.
Особливості календарного-тематичного планування на семестр.
Технологія розробки конспекту уроку.
Особливості методики проведення уроків фізичної культури у молодшому шкільному віці.
Особливості методики проведення уроків фізичної культури у середньому шкільному віці.
Особливості методики проведення уроків фізичної культури у старшому шкільному віці.
Значення та загальна характеристика фізкультурно-оздоровчих заходів протягом навчальної доби.
Значення та завдання позашкільної роботи. Форми організації.
Особливості проведення фізкультурно-оздоровчих свят.
Особливості проведення днів здоров'я.
Колектив фізичної культури в школі.
Завдання та особливості організації позашкільної роботи в системі фізичного виховання школярів.
Фізичне виховання дітей у сім'ї.
Фізичне виховання дітей у літніх таборах відпочинку.
Фізичне виховання дітей за місцем проживання.

Література
Базова
1. Теорія і методика фізичного виховання: підр. для студ. ВНЗ фіз. виховання та спорту: В 2 т. / [ред. Т. Ю. Круцевич]. – К.: Олімпійська література, 2008. – Т.1: Загальні основи теорії і методики фізичного виховання. – 391 с.
2. Теорія і методика фізичного виховання: підр. для студ. ВНЗ фіз. виховання та спорту: В 2 т. / [ред. Т. Ю. Круцевич]. – К.: Олімпійська література, 2008. – Т.2: Методика фізичного виховання різних груп населення. – 367 с.
3. Основи теорії та методики фізичного виховання: підручник/ За ред. В. Г. Арефьєва. К.: вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2010.
4. Ротерс Т. Т. Курс лекций по теории и методике физического воспитания / Т. Т. Ротерс – Луганск: Альма–матер, 2003 – Ч.1: Общая теория физического воспитания. – 2003. – 180 с.
5. Ротерс Т.Т. Курс лекций по теории и методике физического воспитания./ Т.Т. Ротерс – Часть 2. Методика физического воспитания различніх групп населения. – Луганск: Знание, 2005. – 112 с.
6. Шиян Б. М. Теорія і методика фізичного виховання школярів: підручник для студ. вузів фіз. виховання і спорту / Б. М. Шиян. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2001. – Ч 1. – 272 с.
7. Шиян Б. М. Теорія і методика фізичного виховання школярів: підручник для студ. вузів фіз. виховання і спорту / Б. М. Шиян. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2002. – Ч. 2. – 248 с.

Допоміжна
1. Ашмарин Б. А. Теория и методика физического воспитания : учебник для педагогических институтов / Б. А. Ашмарин – М.: Просвещение, 1990. – 287 с.
2. Теория и методика физического воспитания : учебник для ин-тов физ. культуры / под общ. ред. Л. П. Матвеева, А. Д. Новикова ; изд. 2-е, испр. и доп. Т.1: Общие основы теории и методики физического воспитания – М.: ФиС, 1976. – 303 с.
3. Теория и методика физического воспитания : учебник для ин-тов физ. культуры / под общ. ред. Л. П. Матвеева, А. Д. Новикова ; изд. 2-е, испр. и доп. Т.2: Специализированные направления и особенности основных возрастных звеньев системы физического воспитания – М.: ФиС, 1976. – 256 с.
4. Холодов Ж. К. Теория и методика физического воспитания и спорта : учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 480 с.

Інформаційні ресурси
1. Про затвердження Положення про державний вищий навчальний заклад (постанова Кабінету міністрів України від 05.09.1996. № 1074) [Електронний ресурс]: Сторінка „Законодавство України” сайту Верховної Ради. – Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]. Про Національну доктрину розвитку освіти (Указ Президента від 17.04.2002 № 347/2002) // Вища освіта в Україні. Нормативно-правове регулювання / За заг. ред. А.П. Зайця, В.С. Жуковського. – К.: ФОРУМ, 2003. – С. 232–249.
3. Про розроблення державних стандартів вищої освіти (постанова Кабінету Міністрів від 07.08.1998 р. № 1247) // Вища освіта в Україні. Нормативно-правове регулювання / За заг. ред. А.П. Зайця, В.С. Жуковського. – К.: ФОРУМ, 2003. – С. 160–166.
Про затвердження Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах (наказ Міносвіти від 08.06.1993 № 161) // Вища освіта в Україні. Нормативно-правове регулювання / За заг. ред.
Державна національна програма „Освіта” („Україна XXI століття”) (постанова Кабінету Міністрів України від 03.11.1993 № 896) // Вища освіта в Україні. Нормативно-правове регулювання / За заг. ред. А.П. Зайця, В.С. Жуковського. – К.: ФОРУМ, 2003. – С. 51–80.
Закон України „Про вищу освіту”, № 2984-14 від 17.01.2002 // Вища освіта в Україні. Нормативно-правове регулювання / За заг. ред. А.П. Зайця, В.С. Жуковського. – К.: ФОРУМ, 2003. – С. 175–231.
Закон України „Про освіту”, № 1060-12 від 23.05.1991 // Вища освіта в Україні. Нормативно-правове регулювання / За заг. ред. А.П. Зайця, В.С. Жуковського. – К.: ФОРУМ, 2003. – С. 18–48.
Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра за спеціальністю 6.010201 «Фізичне виховання». Напрям підготовки 6.010201 «Фізичне виховання». Галузь знань 0102 «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини» – Луганськ: ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2012


ПИТАННЯ №3 ДО ДЕРЖАВНОГО ІСПИТУ
З ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ НАВЧАННЯ
Предмет педагогіки. Педагогіка як система педагогічних наук. Взаємозв'язок педагогіки та інших наук про людину. Роль Яна Амоса Коменського у становленні педагогіки як науки.
Функції вчителя та основні вимоги до нього. Видатні педагоги минулого про вчителя (Я. Коменський, А. Дістервег, К. Ушинський, В. Сухомлинський).
Методи наукових педагогічних досліджень, їх характеристика. Місце дослідницького компоненту в структурі діяльності вчителя.
Чинники розвитку особистості. Особливості виховного процесу в сучасному соціумі.
Розвиток ідеї природовідповідності навчання і виховання в історії педагогіки (Я. Коменський, Ж.-Ж. Руссо, Й. Песталоцці, А. Дістервег, В. Сухомлинський). Індивідуальний та особистісно зорієнтований підходи у сучасній школі.
Колектив як чинник розвитку особистості. Структура і динаміка розвитку учнівського колективу. Теорія колективу А. Макаренка.
Народна педагогіка як передумова становлення професійного педагогічного знання (О. Духнович, Т. Шевченко, Леся Українка, В. Сухомлинський). Традиції виховання та навчання особистості в українській народній педагогіці.
Принципи управління сучасною школою. Взаємозв'язок школи і соціального середовища в історії педагогіки.
Виникнення та розвиток ідеї всебічного та гармонійного розвитку особистості в історії вітчизняної і зарубіжної педагогіки.
Виховання як суспільне явище та як педагогічна категорія. Генезис уявлень про мету виховання в історії зарубіжної та вітчизняної педагогіки.
Поняття „зміст виховання”. Соціокультурна зумовленість еволюції поняття „зміст виховання” в історії вітчизняної і зарубіжної педагогіки.
Закономірності та принципи виховання. Національне виховання в сучасному соціокультурному просторі України.
Сутність процесу виховання та його закономірності. Соціокультурна зумовленість розвитку сучасних концепцій виховання.
Поняття метод виховання. Класифікації методів виховання . Загальна характеристика методів виховання (за вибором).
Елітарне виховання, історія виникнення та розвитку. Питання елітарного виховання в педагогічній теорії Дж.Локка, реформаторської педагогіки. Розвиток ліцеїв, гімназій, спеціалізованих навчальних закладів на сучасному етапі.
Система дидактичних принципів. Розвиток наукових засад дидактики в історії педагогіки (Я.Коменський, А.Дістервег, Й.Гербарт, К.Ушинський, Б.Грінченко).
Поняття про методи та прийоми навчання. Класифікації методів навчання. Принципи відбору методів навчання.
Сутність процесу навчання, його двобічний характер. Функції процесу навчання. Майстерність вчителя в активізації пізнавальної діяльності школярів на уроці.
Види навчання. Історико-педагогічний аспект розвитку видів навчання.
Виникнення та розвиток класно-урочної системи навчання. Вимоги до сучасного уроку та методика його аналізу.
Розвиток форм навчання в історії педагогіки. Сучасні форми навчання у загальноосвітній школі.
Урок як основна форма навчання. Типологія уроків. Соціокультурні обмеження класно-урочної системи навчання.
Зміст освіти як категорія дидактики. Компоненти змісту освіти на різних історичних етапах. Загальні принципи відбору змісту освіти.
Еволюція системи освіти в історії педагогіки. Сучасна система освіти України.
Сучасні підходи до оцінювання знань, умінь і навичок учнівської молоді. 12-бальна система оцінювання. Функції ЗНО (зовнішнього незалежного оцінювання).
Поняття „педагогічна технологія". Технологічний підхід до організації навчання. Інтерактивні технології навчання.
Педагогічна майстерність, її структура. Гуманістична спрямованість особистості вчителя в теорії і практиці В.Сухомлинського.
Педагогічна культура учителя, її компоненти. Шляхи та засоби розвитку педагогічної культури.
Культура і техніка мовлення вчителя. Функції, форми та комунікативні якості мовлення вчителя. Взаємозв'язок вербальних та невербальних засобів у педагогічній діяльності вчителя.
Основні методи педагогічної взаємодії. Методи педагогічної взаємодії в діяльності А. Макаренка.
Педагогічна спостережливість та увага в діяльності вчителя. Основні властивості уваги та способи її активізації в процесі навчання.
Поняття педагогічного спілкування, його особливості, функції та види. Стилі педагогічного спілкування.
Конфліктні ситуації у педагогічному процесі. Шляхи, умови і засоби розв'язання конфліктних ситуацій.
Діяльність вчителя як творчий процес. Методи активізації творчої діяльності учнів.
Основні цілі, завдання, принципи та форми взаємодії школи та сім'ї. Майстерність вчителя у роботі з батьками. А. Макаренко та В. Сухомлинський про сімейне виховання.
Українська педагогічна думка кінця XIX – початку XX ст. (Б. Грінченко, С. Русова, Х. Алчевська та ін.).
Розвиток ідеї вільного виховання в історії вітчизняної та зарубіжної педагогіки (Ж.-Ж. Руссо, Л. Толстой, К. Вентцель, „реформаторська педагогіка” кінця ХІХ – початку ХХ століття.
Педагогічні принципи Г. С. Сковороди. Ідеї культуровідповідності в історії вітчизняної та зарубіжної педагогіки.
Педагогічна концепція К. Д. Ушинського. Вплив педагогічних ідей К. Д. Ушинського на розвиток вітчизняної та зарубіжної дидактики.
Організаційні форми виховної роботи у сучасній школі. Основні напрями та функції діяльності класного керівника.
Еволюція педагогічних уявлень про навчальну книгу в історії педагогіки. Сучасний шкільний підручник. Типи підручників. Основні вимоги до шкільного підручника.

Рекомендована література
Базова
Афонина Г.М. Педагогика: Курс лекций и семинарские занятия: [учеб. пособие для студ. высш. учеб заведений] / Афонина Г.М. - Ростов н/Д.: Феникс, 2002. -512 с.
Багдасарова С.К. [Психология и педагогика: учеб. пособие для сред. спец. учеб. заведений] / Багдасарова С.К. - М: Ростов н/Д: МарТ, 2006. - 320 с.
Бардовская Н.В., Реан А.А. Педагогика: [учеб. для вузов] / Бардовская Н.В., Реан А.А. - СІ 16.: Питер, 2000. - 304 с.
Бондар В.І. Дидактика: [підручник для студ. вищ. навч. закл.] / Бондар В.І. - К.: Либідь, 2005. - 264 с.
Васьков Ю.В. Педагогічні теорії: технології, досвід (Дидактичний аспект) / Васьков Ю.В. - X.: Скорпіон, 2000 - 120 с.
Волкова Н.П. Педагогіка / Волкова Н.П. - К.: Академія, 2002. - 576 с.
Волохова Е.А. Дидактика: [конспект лекций] / Волохова Е.А. - Ростов н/Д: Феникс. 2004. - 288 с.
Вульфсон Б.Л. Образовательное пространство на рубеже веков: [учеб. пособие] / Вульфсон Б.Л. - М.: Изд-во Моск. психол.-соц. ин-та, 2006. - 235 с.
Галузинський В.М., Євтух М.Б. Педагогіка: теорія та історія / Галузинський В.М., Євтух М.Б. - К.: Вища шк., 1995. -237 с.
Голуб Б.А. Основи общей дидактики: [учеб. пособие для студ. педвузов] / Голуб Б.А. - М.: Гума-нит. издат. центр ВЛАДОС, 1999 - 96 с.
Гребенюк О.С., Рожков М.И. Общие основьі педагогики: [учеб. для студ. высш. учеб. заведений[Гребенюк О.С., Рожков М.И. - М.: Гуманит. издат. центр ВЛАДОС, 2003 - 160 с.
Гусинский З.Н., Турчанинова Ю.И. Введение в философию образования / Гусинский З.Н., Турчанинова Ю.И. - М.: Логос, 2001. - 224с.
Гузеев В.В. Теория и практика интегральной образовательной технологии / Гузеев В.В. - М.: Народное образование, 2001. - 344 с.
Дусавицкий А.К. Развивающее образование: теория и практика / Дусавицкий А.К. - X.: ХНУ, 2002. - 146 с.
Загвязинский В.И. Теория обучения: Современная интерпритация: [учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений] / Загвязинский В.И. - М.: Академия, 2001. - 192 с.
История образования и педагогической мысли за рубежом и в России: [учеб. пособ. для студ. высш. пед. учеб. заведений] / И.Н.Андреева и др. - М.: Академия, 2001. - 416 с.
Карпенчук С.Г. Теорія і методика виховання: [навч. посіб. для пед. ін-тов] / Карпенчук С.Г. - К.: Вища шк., 1997. - 304 с.
Коротяєв Б.І. Педагогіка у питаннях, відповідях та прогностичних очікуваннях: [навч. посібник] / Коротяєв Б.І. - Донецьк: ТОВ «Лебідь», 2000 - 164 с.
Краевский В.В. Общие основы педагогики: [учеб. для студ. высш. учеб. заведений] / Краевский В.В. - М.: Академия, 2003. - 256 с.
Крысько В.Г. Психология и педагогика: [учеб. пособие] / Крысько В.Г. - 3-є изд. - СПб.: Питер, 2007. - 272 с.
Кузьмінскій А.І. Педагогіка у запитаннях та відповідях: [навч. посіб. ] / Кузьмінскій А.І. - К.: Знання, 2006. -311 с.
Кузьмінський А.І. Педагогіка: [підруч.] / Кузьмінський А.І. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: Знання, 2004. - 445 с.
Кукушкин В.С. Общие основи педагогики: [учеб. пособие для студентов пед. вузов] / Кукушкин В.С. - изд. 2-е, перераб. и доп. - М.; Ростов н/Д: МарТ, 2006. - 224 с.
Лихачев Б.Т. Педагогика: Курс лекций: [учеб.пособие для студентов педагог. учеб. заведений и слушателей ИПК и ФПК] / Лихачев Б.Т. - М.: Юрайт-М, 2001. - 607 с.
Лозова В.Г, Троцко Г.В. Теоретичні основи виховання і навчання: [навч. посіб.] / Лозова В.Г, Троцко Г.В. - X., 1997. - 338 с.
Мазоха Д.С. Педагогіка: [навч. посібник для студ. вищ. навч. закл.] / Мазоха Д.С. - К.: Центр навч. літератури, 2005 - 220 с.
Макарова Л.І. Основи психології і педагогіки: [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Макарова Л.І. -К.: Центр навч. літ., 2005. - 116 с.
Мойсеюк Н.Є. Педагогіка: [навіч. посібник] / Мойсеюк Н.Є. - 3-є вид., доп. - К.: Б.в., 2001. - 609 с.
Онишків З.М. Основи школознавства: [навч. посіб. для студ. пед. вузів] / Онишків З.М. - Тернопіль: Навч. книга - Богдан, 2003. - 176 с.
Освітні технології: [навч.-метод. посіб.] / О.М. Пєхота, А.З. Кіктенко, О.М. Любарська та ін.; За заг. ред. О.М. Пєхоти. - К.: А.С.К., - 2002. - 255 с.
Педагогика (краткий курс лекций): [учеб. пособие для студ. пед. учеб. заведений] / В. Курило, А.Чиж, Н. Кратинов и др. - Луганск: Альма-матер, 2001. - 231 с.
Педагогика: педагогические теории, системи, технологии: [учеб. для студ. высш. и сред. пед. учеб. заведений] / С.А.Смирнов, И.Б.Котова. Е.Н.Шиянов и др.; Под ред. С.А.Смирнова. 4-е изд., испр. - М.: «Академия», 2000. - 512 с.
Педагогика: [учебное пособие для студентов педагогических учебных заведений] / В.А.Сластенин, И.Ф.Исаев, А.И.Мищенко, Е.Н.Шиянов. - М.: Школьная пресса, 2002 - 512 с.
Педагогіка: [навч. посібник] / Упоряд. Богданова І. та ін. - X.: Одіссей, 2003. - 352 с.
Педагогика: [учебник] / Под ред. Крившенко Л. - М.: Проспект, 2004. - 432 с.
Підласий І.П. Практична педагогіка або три технології. Інтерактивний підручник для педагогів ринкової системи освіти / Підласий І.П. - К.: Видавничий Дім «Слово», 2004. - 616 с.
Подласый И.П. Педагогика. Новый курс: [учебник для студ. пед. вузов: В 2 кн.] / Подласый И.П. - М.: Гуманит. издат. центр ВЛАДОС, 2004. - Кн. 1: Общие основи. Процесе обучения. – 574 с.
Подласый И.П. Педагогика. Новый курс: [учебник для студ. пед. вузов: В 2 кн.] / Подласый И.П. - М.: Гуманит. издат. центр ВЛАДОС, 2006. - Кн. 2: Процесе воспитания. - 256 с.
Пуйман С.А. Педагогика. Основные положення курса / Пуйман С.А. - Мн.: «ТетраСистемс», 2001. - 256 с.
Реан А.А., Бордовская Н.В., Розум С.И. Психология и педагогика / Реан А.А., Бордовская Н.В., Розум С.И. - СПб.: Питер, 2001. - 432 с.
Ржецкий Н.Н. Лекции по педагогике: фундаментальные основи / Ржецкий Н.Н. - К.: ЧП «Дан», 2001. - 40 с.
Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий: В 2 т. / Селевко Г.К. - М.: НИИ школьных технологий, 2006. - Т. 1. - 816 с.
Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий: В 2 т. / Селевко Г.К. - М.: НИИ школьных технологий, 2006. - Т. 2. - 816 с.
Селевко Г.К. Современнне образовательные технологии: [учеб. пособие] / Селевко Г.К. - М.: Народное образование, 1998. - 256 с.
Сластенин В.А. Педагогика: [учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений] / Сластенин В.А. - М.: Академия, 2004. - 576 с.
Смирнов В.И. Общая педагогика: [учеб. пособ.] / Смирнов В.И. - М.: Логос, 2002. - 304 с.
Степанов О.М. Основи психології і педагогіки: [навч. посібник] / Степанов О.М. - К.: Академвидав, 2006. - 520 с.
Титов В.А. Общая педагогика: Конспект лекций / Титов В.А. - М.: Приор-издат, 2005. - 272 с.
Український педагогічний словник: словник / [за ред. С. Гончаренко]. - К.: Либідь, 1997. - 376 с.
Фіцула М.М. Педагогіка: [навч. посіб. для студ. вищих пед. закладів освіти] / Фіцула М.М. - К.:
Академія», 2002. - 528 с.
Фіцула М.М. Педагогіка: [навч. посіб.] / Фіцула М.М. - К.: Академвидав, 2006. – 560 с.
Харламов И.Ф. Педагогика: [учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений пед. спец.] / Харламов И.Ф. - Мн.: Выш. шк, 2004. - 272 с.
Хриков Є.М. Управління навчальним закладом: [навч. посіб.] / Хриков Є.М. - К.: Знання, 2006. - 365 с.
Хуторской А.В. Современная дидактика: [учебник для вузов] / Хуторской А.В. - СПб.: Питер, 2001. - 544 с.
Шамова Т.И. Управление образовательными системами: [учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений] / Шамова Т.И. - М.: Академия, 2002. - 384 с.
Ягупов В.В. Педагогіка: [навч. посібник для студ. вищ. навч. закл.] / Ягупов В.В. - К.: Либідь, 2003. - 235 с.

Допоміжна
Агадуллін Р.Р. Полікультурна освіта: методолого-теоретичний аспект / Р.Р. Агадуллін // Педагогіка і психологія. - 2004. - № 3. - С. 18-29.
Ананьев Б.Г. О проблемах современного человекознания / Ананьев Б.Г. - СПб.: Питер, 2001. – 236 с.
Ананьян Е. Генезис становлення і розвитку ідей полікультурної освіти / Е. Ананьян // Рідна шк. - 2006. - № 2. - С. 12 - 14.
Баханов К. Державний стандарт загальної середньої освіти: шляхи вдосконалення / К.Баханов // Рідна шк. - 2006. - № 6. - С. 4 - 6.
Башинська Т. Проблема розвивального навчально-виховного середовища в контексті «діалогу культур» / Т.Башинська // Рідна шк. - 2006. - № 11. - С. 14 - 17.
Беспалько В.П. Педагогака и прогрессивньїе технологии обучения / Беспалько В.П. - М., 1995. - 324 с.
Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии / Беспалько В.П. - М.: Педагогика, 1989. -192 с.
Бех І.Д. Законопростір сучасного виховного процесу / І.Д. Бех // Педагогіка і психологія. - 2004. -№3. – С. 12-24.
Бех І.Д. Особистісно-зорієнтоване виховання: [наук.-метод. посіб.] / Бех І.Д. - К.: ІЗМН. 1998. -182 с.
Бим-Бад Б.М. Щит и оборона детства / Бим-Бад Б.М. - М.: Изд-во УРАО, 1998. - 68 с.
Бодалев А.А. Личность и общение / Бодалев А.А. - М.: Международная педагогическая академия, 1995. - 328 с.
Божович Л.И. Избр. психол. тр.: Проблемы формирования личности / Божович Л.И. - М.: Междунар. пед. акад., 1995. - 212 с.
Бойченко В. Полікультурне виховання в контексті формування культури миру / В.Бойченко // Педагогіка і психологія. - 2004. - № 3. - С. 18-29.
Быстрицкий Е.К. Феномен личности: мировоззрение, культура, бытие / Быстрицкий Е.К. - К.: Наукова думка, 1991.- 200 с.
Вдовиченко В. Соціокультурний світ України / В. Вдовиченко // Рідна шк. - 2006. - № 9.- С. 13-14.
Верещак О. Позашкільна діяльність як педагогічна система та соціокультурне середовище / О.Верещак // Рідна шк. - 2006. - № 12.- С. 32 - 34.
Вульфов Б.З., Иванов В.Д. Основи педагогики в лекциях, ситуациях, первоисточниках / Вульфов Б.З., Иванов В.Д. - М., 1997.
Выготский Л.С. Собр. соч.: В 6. т. / Выготский Л.С. - М.: Педагогика, 1984. - Т.4. - 432 с.
Гонтаровська Н. Розвиток особистості в психолого-педагогічному контексті / Н. Гонтаровська // Педагогіка і психологія. - 2005. - № 1.
Дахин А.Н. Культура в педагогике и педагогика в культуре / А.Н. Дахин // Школьные технологии. - 2004. -№3.- С. 43 - 48.
Декларация прав ребенка // Народное образование. - 1993. - № 5. - С. 22-24.
Державна національна програма «Освіта: Україна XXI століття» . - К.: Райдуга, 1994.
Жерар Франсуа, Марі Роеж'єр Ксав'є Як розробляти та оцінювати шкільні підручники / Пер. з фр. Марченко М. - К.: К.І.С., 2001. - 352 с.
Журавлев В.И. Педагогика в системе наук о человеке / Журавлев В.И. - М.: Педагогика, 1990. – 168 с.
Закон України «Про освіту». - Голос України, 1996. - 25 квітня.
Зверева В.И. Образовательная программа школы: структура, содержание, технология разработки / Зверева В.И. - М.: ОЦ «Педагогический поиск», 1998. - 170 с.
Зязюн І. Освітній простір культури в умовах сучасних інформаційних технологій / І.Зязюн // Рідна шк. - 2006. - № 5.- С. 3-6.
Кравець В. Тендерна педагогіка: [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. освіти] / Кравець В. - Тернопіль: Джура, 2003. - 416 с.КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Національна шкала
Відсоток
Шкала ЕСТS

відмінно
90 – 100%
А – відмінно – відмінне виконання роботи з незначною кількістю помилок

добре
83 – 89%
В – дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками

добре
75 – 82%
С – добре – загалом правильна робота з кількома грубими помилками

задовільно
63 – 74%
D – задовільно – посередньо, зі значною кількістю недоліків

задовільно
50 – 62%
Е – достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії оцінки

незадовільно
21 – 49%
FХ – незадовільно – для одержання кредиту потрібне деяке доопрацювання

незадовільно
0 – 20%
F – незадовільно – необхідне повторне вивчення дисципліни.


13PAGE 15


13PAGE 14215
15

Приложенные файлы

  • doc 11237419
    Размер файла: 137 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий