Програма_ДЕК_5_курс_ГРС


МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ
ФАКУЛЬТЕТ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО І ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ
КАФЕДРА ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУПРОГРАМА
КОМПЛЕКСНОГО ДЕРЖАВНОГО ІСПИТУ

Спеціальності
«Готельна і ресторанна справа»
КИЇВ-20_Вступ

Державна атестація підготовки спеціалістів за спеціальностями «Готельна і ресторанна справа» передбачає встановлення фактичної відповідності рівня освітньої підготовки студентів-випускників вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики спеціаліста напрямів підготовки "Готельно-ресторанна справа".
Державна атестація здійснюється Державною екзаменаційною комісією Київського національного університету культури і мистецтв, затвердженою Міністерством культури України, за умови виконання студентами навчального плану у повному обсязі зі спеціальностей «Готельна і ресторанна справа» із застосуванням загальнодержавних методів комплексної діагностики - складання Комплексного державного іспиту.
Державна атестація проводиться на підставі оцінки рівня професійних знань, умінь та навичок, передбачених освітньо-кваліфікаційною характеристикою спеціаліста. Вона включає питання, вирішення яких вказує на готовність студентів-випускників: вирішувати організаційні, економічні та управлінські процеси на підприємствах готельно-ресторанної галузі, різних форм власності та організаційно-правових форм підпорядкованості, масштабів підприємства; самостійно виконувати службові обов'язки на всіх його ділянках; приймати оперативні рішення в межах своєї компетенції; визначати завдання виробничої, комерційної, фінансово-господарської діяльності підприємства; здійснювати економічні розрахунки; давати оцінку управлінським рішенням та їх наслідкам; застосовувати сучасні методи та інформаційні системи для здійснення комплексного аналізу діяльності організації; прогнозувати розвиток бізнесу за правилами ринкового середовища; застосовувати сучасні методи управління, спрямовані на довгострокову перспективу; відпрацьовувати форми економічної конкуренції, сприяючи формуванню конкурентних переваг підприємства; здійснювати планування інноваційної діяльності на основі аналізу ринкових тенденцій і змін макро- та мікросередовища, активно розробляти і впроваджувати науково-обгрунтовані інноваційні технології як критерії розширення асортименту та підвищення якості продукції/послуг з метою забезпечення конкурентоспроможності продукції, послуг, підприємства.
Програма Комплексного державного іспиту відображає специфіку спеціальностей «Готельна і ресторанна справа» і включає:
- теоретичні питання з фахових дисциплін для оцінки знань, які формують необхідний освітньо-кваліфікаційний рівень майбутніх спеціалістів, відповідно до Галузевого стандарту Вищої освіти України та освітньо-професійної програми підготовки спеціалістів;
- вирішення і обґрунтування практичних ситуаційних завдань, що дозволяє перевірити сформованість відповідних умінь і навичок;
- розв'язання тестових завдань з кожної дисципліни.
До Комплексного державного іспиту включені наступні дисципліни:
інноваційні технології в готельному бізнесі;
інноваційні технології в ресторанному бізнесі;
стратегічний менеджмент;
стратегічний маркетинг;
управління конкурентоспроможністю підприємств готельно-ресторанного бізнесу;
Під час підготовки до Комплексного державного іспиту і в процесі його проведення студентам рекомендується користуватися даною програмою, законодавчими актами та нормативними документами, що регламентують діяльність підприємств готельно-ресторанного бізнесу.
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
Підсумкова оцінка
За результатами складеного Комплексного державного іспиту студент отримує підсумкову оцінку за 100-бальною системою, яка розраховується як сума балів за:
відповіді на теоретичні питання,
вирішення тестового завдання,
виконання індивідуального ситуаційного завдання.
Шкала оцінювання:

Питання 1 (П1)
Питання 2 (П2)
Питання 3 (П3)
Тести
(Т)
Ситуаційне завдання (СЗ)
Разом (підсумкова оцінка - ПО)

Максимальна оцінка в балах
20
20
20
16
(8 тестів *2 бали)
24
100

Максимальна оцінка в балах – 100 балів.
Розрахунок підсумкової оцінки: ПО = П1 + П2 + П3 + Т + СЗ
Трансформація рейтингової оцінки
Сума набраних рейтингових балів при складанні Комплексного державного іспиту переводиться в оцінки системи оцінювання ECTS відповідно до таблиці:
Підсумковий рейтинговий бал
Підсумкова оцінка за шкалою ECTS
Традиційна екзаменаційна оцінка

90 <= RD = 100
A – Відмінно
Відмінно

84 <= RD <= 89
B – Дуже добре
Добре

74 <= RD <= 83
C – Добре


66 <= RD <= 73
D – Задовільно
Задовільно

61 <= RD <= 65
E – Достатньо (задовольняє мінімальні критерії)


21 <= RD <= 60
FХ – Незадовільно
Незадовільно

Оцінку «A – Відмінно» заслуговує студент, який, відповідно до завдання Комплексного державного іспиту, глибоко та вичерпно розкрив зміст трьох поставлених теоретичних питань, включених в програму іспиту, зумів логічно та аргументовано викласти навчальний матеріал, зробив необхідні узагальнення та висновки; продемонстрував здатність до самостійного аналізу і творчого розв’язання та обґрунтування ситуаційного завдання; безпомилково відповів на тестові завдання, продемонстрував високий рівень підготовки фахівця. Така оцінка виставляється за всі правильно виконані завдання і припускає 80% правильних відповідей на тестові запитання.
Оцінку «В – Дуже добре» заслуговує студент, який, відповідно до завдання Комплексного державного іспиту, повністю розкрив зміст, дав повну відповідь на три поставлені питання, включені в програму іспиту, зробив необхідні узагальнення та висновки; безпомилково виконав практичне ситуаційне завдання, продемонструвавши здатність творчого їх розв'язання і відповів на тестові завдання. Така оцінка виставляється за всі правильно виконані завдання і припускає 70% правильних відповідей на тестові завдання.
Оцінку «С – Добре» заслуговує студент, який, відповідно до завдання Комплексного державного іспиту, повністю розкрив зміст трьох теоретичних питань, включених в програму іспиту, але не досить глибоко та аргументовано виклав матеріал, під час відповідей та при розв’язанні ситуаційного завдання допустив деякі неточності і помилки з дисциплін фундаментальної та професійної підготовки. Виконані практичне та тестове завдання мають незначні помилки. Така оцінка виставляється за правильне виконання переважної більшості завдань і припускає понад 70% правильних відповідей на тестові завдання.
Оцінку «D – Задовільно» заслуговує студент, який, відповідно до завдання Комплексного державного іспиту, не повністю розкрив зміст поставлених теоретичних питань, включених в програму іспиту, виявив знання основного програмного матеріалу в обсязі, необхідному для подальшого навчання і роботи, припустився неточностей при виконанні практичного завдання. Така оцінка виставляється студенту який спромігся правильно відповісти трохи більше ніж на половину тестових завдань (<50%) і володіє необхідним резервом знань для усунення допущених помилок під керівництвом викладача.
Оцінку «Е – Достатньо» заслуговує студент, який, відповідно до завдання Комплексного державного іспиту, поверхнево відповів на три теоретичні питання, включені в програму іспиту, не виявив належного рівня теоретичних знань, не зміг застосувати методичні положення для вирішення практичних завдань, а тестові завдання виконав менш ніж на 40%.
Оцінку «FХ – Незадовільно» заслуговує студент, відповідно до завдання Комплексного державного іспиту, не розкрив змісту питань, не опрацював рекомендовану літературу, не зміг застосувати теоретичні положення та методичний інструментарій у практичних, аналітичних завданнях, не виконав тестові і ситуаційне завдання.

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ГОТЕЛЬНОМУ БІЗНЕСІ
Сутність інноваційної діяльності в готельних підприємствах України і світі. Життєвий цикл інновацій. Роль інновацій в успішному розвитку готельного підприємства, конкурентоспроможності.
Методи поширення інновацій. Фактори, що впливають на успішність інноваційних процесів. Стимулювання інноваційної діяльності у готельному підприємстві. Досвід лідерів готельного господарства в активному впровадженні інноваційних процесів. Основні напрями інноваційної діяльності у готельному підприємстві. Особливості впровадження інновацій у готельних ланцюгах.
Сучасні методи і форми залучення гостей до готелю. Запровадження системи інноваційних технологій у обслуговуванні VIP-клієнтів. Застосування сучасних методів реклами та способів подання рекламної продукції для просування готельного продукту. Основні вимоги щодо виготовлення рекламної продукції для готельних підприємств. Розвиток інноваційних форматів сучасних закладів готельного господарства.
Роль розвитку інноваційної діяльності як складової конкурентоспроможності сучасного готелю. Сучасні тенденції підвищення рівня конкурентоспроможності готелю. Сфери здійснення інновацій в кадровій політиці сучасного готельного підприємства, в удосконаленні оснащення номерів готелю. Причини створення незвичайних готелів у світі (льодові готелі, готелі під водою, готелі особливого дизайну і комфорту, тощо). Характеристика основних типів гостей готельних підприємств. Впровадження інновацій при обслуговуванні різних типів гостей у готельних підприємствах. Застосування сучасних інфрачервоних систем для підвищення комфорту у обслуговуванні гостей. Удосконалення організації номерів для інвалідів. Сучасні напрями інноваційної діяльності в організації дозвілля гостей готелю.
Сутність поняття інтер`єру та його значення для іміджу готелю. Класичний стиль в архітектурі будівель, готельних підприємств. Варіанти дизайну приміщень загального користування у сучасному готелі. Сучасні напрямки в інтер’єрі номерного фонду готельного підприємства. Застосування стилів «модерн», «постмодернізм» в інтер’єрі приміщень готелю, запровадження етностилів при оформленні приміщень загального користування та номерного фонду готелю.
Сутність концепції закладу готельного господарства. Характеристика факторів впливу на вибір концептуального рішення закладу готельного господарства. Вибір дизайнерського рішення приміщень готелю в залежності від призначення. Вітчизняний та закордонний досвід у виборі стильового рішення готелю.
Вибір переліку додаткових послуг у сучасному готелі в залежності від його призначення. Оцінка якості послуг у закладі готельного господарства. Створення умов для функціонування зворотного зв`язку відносно якості надання додаткових послуг. Варіанти надання інноваційних додаткових послуг. Забезпечення людськими та матеріальними ресурсами надання сучасних додаткових послуг у закладі готельного господарства. Новітні аспекти проектування і організації надання інноваційних додаткових послуг та контролю їх якості.
Автоматизація управління діяльністю готельного підприємства з використанням інформаційних технологій. Структура інформаційних модулів в управлінні процесу обслуговування гостей у готелі. Комплексний взаємозв’язок програмних модулів у готелі. Інформаційні потоки в системі управління готельним підприємством.
Створення сучасного рівня безпеки у готельному підприємстві. Сучасні методи забезпечення безпеки доступу у готельні номери, безпеки життя та здоров’я гостей. Інноваційні технології забезпечення збереження майна гостей готелю. Інноваційні технології забезпечення збереження грошей і коштовностей. Інноваційні технології протипожежної та проти терористичної безпеки.
Наукове обґрунтування та необхідність організації екологічних номерів у готелях та екологічних готелів. Особливості оснащення екологічних номерів у готелі. Застосування арома-технологій у екологічному готелі. Системи енергозбереження та заощадження води у екологічному готелі. Характеристика екологічних клінінгових технологій. Методи співпраці з гостями готелю по принципах екологічності життя.

2. ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ
Відмінності та граничні ситуації, за якими розрізняють типи інновацій. Загальна класифікація інновацій. Класифікація інновацій ресторанного господарства за Хіні – Лавлоком. Класифікація інновацій ресторанного господарства Азоєва-Челенкова. Технологічні інновації в ресторанному господарстві. Продуктові інновації в ресторанному господарстві, їх види та характеристика. Процесові інновації в ресторанному господарстві, їх види та характеристика. Нетехнологічні інновації в ресторанному господарстві. Види організаційних інновацій в ресторанному господарстві. Види маркетингових інновацій в ресторанному господарстві. Класифікація інновацій ресторанного господарства за спрямованістю потреб і вимог споживачів.
Джерела інформації для здійснення інноваційної діяльності підприємств ресторанного господарства. Форми придбання (передання) нових технологій. Чинники впливу на інноваційну діяльність ресторанного господарства. Чинники, що перешкоджають інноваційній діяльності ресторанного господарства. Інноваційні розробки у сільському господарстві, що сприяють розвитку ресторанного господарства. Інноваційні розробки у фарфоро-фаянсовій промисловості, що сприяють розвитку ресторанного господарства. Інноваційні розробки у фінансово-кредитній сфері, що сприяють розвитку ресторанного господарства. Державне регулювання інноваційної діяльності в Україні. Інтелектуальна власність, інтелектуальний продукт та право інтелектуальної власності.
Формати закладів ресторанного господарства: традиційні і інноваційні. Характеристика інноваційних форматів закладів ресторанного господарства: «StreetFood», «FastFood», «QuickService». Характеристика інноваційних форматів закладів ресторанного господарства: «FastCasual», «Quick-n-Casual», «родинний».Характеристика інноваційних форматів закладів ресторанного господарства: «Free-Flow», «FoodCourt», «євроїдальня», «ресторан з самообслуговуванням», «експо-кухня».Напрями розвитку інноваційних форматів сучасних закладів ресторанного господарства: вітчизняний та закордонний досвід.
Інновації, пов’язані з концептуальним вирішенням у розміщенні закладів ресторанного господарства (під водою, на дереві, у повітрі, під землею тощо), у пропозиції номенклатури послуг (для незрячих, для дітей, для домашніх улюбленців тощо); у створенні меню тощо. Світовий та вітчизняний досвід створення тематичних закладів ресторанного господарства. Моральні аспекти і дотримання етичних норм при організації діяльності тематичних закладів ресторанного господарства.
Характеристика інноваційної діяльності у виробничій підсистемі закладів ресторанного господарства (винна кліматична шафа, вакуумний пакувальник, технологія смаження продуктів під тиском та ін.).Характеристика інноваційної діяльності у обслуговуючій підсистемі закладів ресторанного господарства («Пілотний метод обслуговування» та ін.). Нові професії в ресторанному господарстві, що виникли з урахуванням змін на сучасному ринку праці і їх характеристика. Впровадження професій сомельє, кавіста, вітальєв закладах ресторанного господарства України. Правила формування карти пропозицій і дегустації. Впровадження професій фромажері, шоколатьє, сільмельє в закладах ресторанного господарства України. Правила формування карти пропозицій. Характеристика інноваційної діяльності в управлінській підсистемі закладів ресторанного господарства (автоматизація системи управління у закладі ресторанного господарства, нова стратегія у підборі кадрів – орієнтація на «незіпсованість», сітьове утворення (створення нової мережі закладів РГ).
Інноваційні технології створення програм стимулювання лояльності споживачів закладу ресторанного господарства. Програми лояльності гостя, що прийняті у великих вітчизняних мережах закладів ресторанного господарства. Знижки, як стимулююча програма і їх різновиди в закладах ресторанного господарства. Промоушн-акції, як стимулююча програма і їх різновиди в закладах ресторанного господарства. Програми «відданого гостя» як стимулююча програма і їх різновиди в закладах ресторанного господарства. Інноваційні технології харчових продуктів функціонального призначення з використанням нових видів сировини. Інноваційні молекулярні технології харчових продуктів. Сучасні напрями застосування молекулярних технологій для дизайну продукції ресторанного господарства. Проблеми інноваційного розвитку на підприємствах ресторанного господарства.
Методичні підходи до оцінювання рівня інноваційної спроможності підприємства. Оцінювання впливу інновацій на діяльність та розвиток суб’єктів господарювання у сфері ресторанного господарства. Економічна ефективність інноваційного проекту
3. СТРАТЕГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Організація як суб'єкт стратегічного управління: передумови розвитку стратегічного управління на підприємствах України. Фактори, що характеризують ефективну ринкову систему як основу стратегічного менеджменту. Підприємство як “відкрита” та “закрита” системи. Основні завдання “відкритого” підприємства в ринкових умовах.
Сутність стратегічного управління: основні підходи щодо його визначення. Стратегічні управлінські рішення як основа стратегічного менеджменту, їх характеристика та основна спрямованість. Особливості стратегічного менеджменту та проблеми, які виникають з його впровадженням на підприємствах України. Типи стратегічного менеджменту (підприємницький, адаптивний, плановий), їх особливості.
Стратегічне мислення менеджера, керівного складу персоналу, стратегічний рівень підприємства в ринкових умовах, фактори, що його формують, стратегічно-орієнтоване підприємство, його особливості. Еволюція розвитку корпоративного планування, основні етапи: бюджетування; довгострокове планування; стратегічне планування; стратегічний менеджмент його головні особливості.
Головні складові стратегічного менеджменту, їх характеристика: стадії структурного розвитку організації(прості, функціональні, дивізіон альні) за Альфредом Чандлером. Поняття стратегічної одиниці бізнесу (СОБ), як складової корпоративного підприємства, критерії її визначення. Сутність та значення розробки стратегій в організації, рівні розробки стратегій: корпоративний, бізнесовий (діловий), функціональний рівні, їх основні ознаки та рішення.
Зміст, структура, процес стратегічного менеджменту на підприємствах ГРБ, значення та характеристика основних її складових: аналіз середовища організаації як вихідний процес стратегічного управління; визначення місії і цілей; розробка та вибір стратегій підприємства; виконання стратегій; оцінка та контроль виконання стратегій. Типи стратегічного менеджменту: ознаки підприємницького способу дій, адаптивного та планового.
Оточуюче середовище організації, його складові. Основні підходи до розуміння середовища організації: поняття "зовнішнє середовище", "безпосереднє середовище", "внутрішнє середовище", сила та вплив їх факторів на результати діяльності підприємства. Фактори і показники зовнішнього середовища (макрооточення) підприємства, напрями їх аналізу економічного, природного, демографічного, політичного, науково-технічного, їх сила впливу на ефективність діяльності організації. Показники загального стану зовнішнього середовища організації.
Фактори безпосереднього оточення організації, їх сила впливу на діяльність підприємства. "Галузева модель конкуренції" за М.Портером. Особливості аналізу головних компонентів безпосереднього оточення: споживачів, постачальників, конкурентів, товарів-замінників, робочої сили. Конкурентні підприємства, основні показники аналізу конкурентів, потенційні конкуренти організації. Конкурентоспроможність продукції, послуг, підприємства.
Фактори внутрішнього середовища організації, його завдання, основні напрями та показники аналізу: загальна характеристика підприємства; показники аналізу маркетингової діяльності, виробництва, техніки й технології, фінансів, наукових досліджень (НДПКР); аналіз показників загального управління організацією та управління персоналом, аналіз рівня організаційної культури.
Методи аналізу стратегічного управління підприємством: SWOT-аналіз, його сутність особливостей та завдання; характеристика сильних та слабких сторін організації, потенційних можливостей та загроз організації у зовнішньому середовищі. Ресурсний потенціал організації: значення знань, навичок і досвіду, цінних матеріальних активів, кваліфікованих кадрів, цінних організаційних ресурсів, конкурентних можливостей. Особливості та завдання використання методу SPACE-аналізу, основні критерії оцінки. Завдання методу СОП як стратегічного оцінювання підприємства.
Стратегічне управління як реалізація цільового підходу. Цілі організації: сутність і місце мети в стратегічному управлінні. Місія, генеральна мета організації, стратегічне «бачення» розвитку підприємства. Вимоги, які ставляться до правильно сформульованих цілей. Класифікація цілей за ознаками: конкретні цілі організації, довгострокові та короткострокові цілі, особливості і характеристика стратегічних та фінансових цілей. Прямі та забезпечуючи цілі підприємства, загальноекономічні та маркетингові цілі, цілі виробництва, науково-технічні, кадрові, організаційно-управлінські цілі та їх показники. Зміст цілей організації. «Дерево цілей» як система цілей підприємства, принципи його побудови, поняття «декомпозиція», «повнота редукції».
Стратегії підприємства, характерні риси, їх значення для розвитку та ефективної діяльності організації в довгостроковій перспективі. Фактори, що суттєво впливають на зміст стратегії, ознаки недостатньо обґрунтованої стратегії. Стратегічний набір, вимоги до його побудови та процесу розробки.
Система стратегій підприємства: корпоративні, базові або загальні стратегії (стратегії зростання, стабілізації, виживання, комбіновані), основні фактори, що впливають на їх визначення. Загально-конкурентні стратегії за М.Портером, головні ознаки та ризики пов'язані з вибором та застосуванням стратегій: “лідерства на основі зниження витрат і цін”, “стратегії диференціації”, “стратегії фокусування”.
Система забезпечуючих стратегій: ресурсні стратегії (трудові, енергетичні, інформаційні, фінансові); функціональні (маркетингові, НДВКР, фінансові).
Базова, корпоративна стратегія організації, основні дії, пов'язані з її розробкою, компоненти, що визначають її зміст (вектор зростання, конкурентна перевага, синергізм, стратегічна гнучкість). Вихідна база постановки завдань корпоративного підприємства - розширена частка ринку, інноваційні завдання та завдання залучення ресурсів, соціальні та фінансові завдання.
Ділова (бізнесова) стратегія: сутність, завдання, основні елементи, напрямки розробки та принципи її побудови.
Функціональні стратегії ринково-орієнтованого підприємства та їх розробка: маркетингові, НДПКР, виробничі, фінансові, стратегії розвитку персоналу, стратегї управління матеріально-технічного постачання та ін.
Стратегія лідерів у галузі, їх ознаки: стратегія наступу, стратегія оборони. Стратегія оборони, її мета, напрямки тиску на конкурентів, дії проти наступу конкурентів. Стратегія наступу: об'єкти атаки, види конкурентних переваг.

4. СТРАТЕГІЧНИЙ МАРКЕТИНГ
13LINK \l "bookmark0"14Стратегічний маркетинг: сутність, значення, сфера застосування. Місце стратегічного маркетингу в структурі управління фірмою та маркетингом. Основні категорії та сучасні риси стратегічного маркетингу. Елементи та види маркетингових стратегій залежно від ступеня сегментування ринку, їхня характеристика; значення сегментування ринку для стратегічного маркетингу. Маркетингове стратегічне планування.15
Маркетингові стратегії росту: сутність і класифікація; 13LINK \l "bookmark5"14маркетингові стратегії інтенсивного росту; 15маркетингові стратегії інтегративного росту; маркетингові стратегії диверсифікації.
Вибір цільових ринків фірми. Сегментація як засіб вибору найбільш перспективного цільового ринку в індустрії гостинності. Принципи та критерії ефективного сегментування ринку. Сутність макросегментування ринку, його завдання, етапи та принципи сегментування. Оцінка привабливості, відбір цільових сегментів ринку. Принципова відмінність понять «сегментування», та «диференціювання». Основні етапи та критерії поділу ринку на сегменти.13LINK \l "bookmark6"14
Маркетингове управління портфелем бізнесу фірми, його сутність. Матриця Бостонської консультативної групи (матриця росту). Матриця "Мак Кінсі Дженерал Електрик" (матриця привабливості).1513LINK \l "bookmark7"14
Маркетингові стратегії диференціації та позиціювання. Різновиди маркетингової стратегії диференціації. Сутність позиціонування. Методика побудови позиційної схеми. Різновиди стратегій позиціонування: сутність, фактори, умови вибору. Особливості стратегій диференціації і позиціювання підприємств готельно-ресторанного господарства.
Маркетингові стратегії конкурентних позицій фірми на ринку. Сутність і класифікація конкурентних маркетингових стратегій. Підхід до розробки конкурентних маркетингових стратегій за Ф. Котлером: з конкурентних позицій та маркетингових спрямувань. Різновиди конкурентних маркетингових стратегій: маркетингові стратегії ринкового лідера; маркетингові стратегії челенджерів; 13LINK \l "bookmark9"14маркетингові стратегії послідовників15; 13LINK \l "bookmark8"14маркетингові стратегії нішерів, їх характеристика.15155. УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ
Концептуальні основи управління конкурентоспроможністю: теорія ринку; теорія концепції та конкурентних переваг; теорія поведінки споживача; концепція управління якістю. Еволюція поглядів на роль та засоби управління конкурентоспроможністю. Сутність та форми економічної конкуренції. Ринок як сконцентрована спільнота конкуруючих організацій. Об’єкти, суб’єкти, предмет економічної конкуренції; функції та класифікаційні ознаки; рушійні сили конкуренції, негативні та позитивні сторони конкуренції.
Конкурентоспроможність як категорія, як властивість організації, що функціонує в умовах ринку. Багатозначність трактувань поняття «конкурентоспроможність».
Конкурентне середовище готельно-ресторанного господарства, рушійні сили ринку. Модель «п’яти сил» М.Портера як основних чинників конкурентного середовища. Органи державної влади, що здійснюють регулювання рівня конкуренції в Україні. Чинники, що впливають на силу конкурентної боротьби.
Аналіз діяльності конкурентів в готельно-ресторанному бізнесі, визначення головних конкурентів. Основні елементи у сфері регулювання конкуренції: закони та підзаконні акти, що регулюють конкурентні відносини на підприємствах Україні. Антимонопольний комітет, його основні завдання. Недобросовісна конкуренція, її види та відповідальність за порушення.
Галузевий аналіз діяльності конкурентів: мета, завдання, порядок проведення, об’єкти аналізу. Класифікація конкурентів за ознаками. Структура аналізу діяльністю конкурентів за Г.Л.Азоєвим в готельно-ресторанних господарствах.
Конкурентні переваги. Сутність, їх види та джерела виникнення підприємств готельно-ресторанного бізнесу. Ключові фактори успіху готелів і ресторанів України. Фактори успіху підприємств в конкурентній боротьбі, ключові компетенції. Сфери, джерела формування, реалізація конкурентних переваг. Класифікація ключових факторів успіху та конкурентних переваг в готельних і ресторанних закладах. Конкурентні стратегії, їх типи: загальні стратегії; загально конкурентні стратегії за класифікацією М.Портера; стратегії ринкової конкуренції за класифікацією Ф.Котлера; варіанти стратегій конкуренції за П.Друкером. Основні складові стратегії забезпечення конкурентоспроможності (товарно-ринкова, ресурсно-ринкова, технологічна, інтеграційна, інвестиційно-фінансова, соціальна, та управлінська стратегії).
Конкурентоспроможність продукції готельних і ресторанних закладів. Чинники, що визначають конкурентоспроможність товару на ринку. Система управління якістю: складові, напрямки та засоби підвищення якості продукції та послуг. Використання стандартів ISO 9000 при вдосконаленні системи управління якістю.
Конкурентоспроможність підприємств готельно-ресторанної галузі та чинники, що визначають її рівень. Показники, що характеризують конкурентоспроможність підприємства (конкурентоспроможність продукції, фінансовий стан підприємства, ефективність збуту, ефективність виробництва, конкурентний потенціал, соціальна ефективність).
Якість продукції/послуг як фактор забезпечення їх конкурентоспроможності. Головні аспекти забезпечення конкурентоспроможності готельно-ресторанних підприємств, програми підвищення конкурентоспроможності. Особливості формування конкурентних переваг та управління конкурентоспроможністю організацій різних типів.
Якість як ідеологія та інструментарій менеджменту якості. Система управління якістю та забезпечення її ефективного функціонування.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ГОТЕЛЬНОМУ БІЗНЕСІ
Основна
Бойко М.Г. Організація готельного господарства: Підручник/ М.Г. Бойко, Л.М. Гопкало; М-во освіти і науки України; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - К., 2010. - 447 с.
Готельне господарство: основні показники, оцінка якості послуг: Навчальний посібник/ М-во освіти України; Київський ін-т туризму, економіки і права. - К., 1999. - 76 с.
Економіка й організація інноваційної діяльності: підручник / О.І. Волков, М.П Денисенко, А.П Гречан та ін.. / За ред. О.І. Волкова, проф. М.П. Денисенка. – К.: Професіонал, 2004. – 960 с.
Инновационное развитие: экономика, интеллектуальные ресурсы, управление знаниями / под. ред. Б.З. Мильнера – М.: Инфра-М, 210. – 675 с.
Карсекін В.І. Інвестиційна політика: проблеми теорії і практики К 26 готельного бізнесу : монографія / В.І. Карсекін, Л.А. Бовш. – Харків : ХДУХТ, 2010. – 518 с.
Кокурин Д.И. Инновационная деятельность (монография( / Д.И. Кокурин – М.: Экзамен, 2001. – 576 с.
Малахова Н.Н. Инновация в туризме и сервисе / Н.Н Малахова, Д.С. Уманов. – Ростов-на-Дону: Март, 2008. – 224с. – Серия «Туризм и сервис».
Мальська М.П. Готельний бізнес: теорія та практика: Навчальний посібник/ М.П. Мальська, І.Г. Пандяк; М-во освіти і науки України; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. - К.: ЦУЛ, 2009. - 470 с.
Роглэв Х.Й., Левытас Г.Г., Драпушко Р.Г., Гарагонич В.В., Менеджмент готелю: економіко-організаційні аспекти : Навч. посіб./ Під заг. ред. Мунін Г.Б. - К.: Кондор, 2011. - 443 с.
Роглєв Х. Й. Основи готельного менеджменту: навч. посібник / Х. Й. Роглєв. – К.: Кондор, 2005. – 408 с.
Севастьянова С.А. Региональное планирование развития туризма и гостинничного хазяйства: учебн. пособие / С.А. Севастьянова – М.: КНОРУС, 2007. – 256 с. Байлик, Станислав Иванович.
Сокол Т.Г. Організація обслуговування в готелях і туристичних комплексах: Підруч. для вищ. навч. закл/ Т.Г. Сокол. - К.: Альтерпрес, 2009. - 446 с.: кольор.іл. - (Б-ка професійного менеджера).
Шумера С.С. Дизайн. Історія зародження та розвитку дизайну. Історія дизайну меблів та інтер’єру. – К.: – 2004.
Щекин Г.В. Организация и психология управления персоналом: Учеб.-метод. пособие/ Г.В. Щекин. - К.: МАУП, 2002. - 831 с.: ил., табл.
Додаткова
Василенко В.О. Інноваційний менеджмент: Навчальний посібник/ В.О. Василенко-ЦУЛ: Феникс, 2003. – 440 с.
Гаєць В.М. Інноваційні перспективи України/ В.М. Гаєць, В.П. Семіноженко. – Х.: Константа, 2006 – 272 с.
Михно М.А. Роль инноваций в туризме: ученик / М.А. Михно. – М.: 2004 – 210 с.
Морозов М.А. Информационные технологи в соціально-культурном сервисе и туризме. Оргтехника: учебник/ М.А. Морозов, Н.С. Морозова. – М.: Академия, 2002 – 240 с.

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ
Про захист прав споживачів: Закон України від 15.12.1993 р. № 3682-ХІІ.
Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення: Закон України від 24.02.1994 р. № 4004-ХІІ.
Про внесення змін і доповнень до статті 23 Закону України "Про захист прав споживачів": Закон України від 20.06.1995 р.
Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини: Закон України від 23.12.1997 р. № 771/97-ВР.
ДСТУ 3279- 95 "Стандартизація послуг. Основні положення".
Міждержавний стандарт ГОСТ 30335-95 «Услуги населению. Термины и определения».
Міждержавний стандарт ГОСТ 30390-95 "Общественное питание. Кулинарная продукция, реализуемая населению. Общие технические условия".
Міждержавний стандарт ГОСТ 30523-97 "Услуги общественного питания. Общие требования".
Міждержавний стандарт ГОСТ 30524-97 "Общественное питание. Требования к обслуживающему персоналу".
ДСТУ 4281:2004. Заклади ресторанного господарства. Класифікація. – К.: Держспоживстандарт України, 2004.
Про внесення доповнень до Переліку продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні, до Термінів введення обов’язкової сертифікації окремих видів продукції в Україні та затвердження правил обов’язкової сертифікації готельних послуг та послуг харчування: Наказ Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації від 27.01.1999 р., № 37.
СанПиН 2.3.2.1324–03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов».
СанПиН 42-123-5777-91 "Санитарные правила для предприятий общественного питания, включая кондитерские цехи и предприятия, вырабатывающие мягкое мороженое".
Правила роботи закладів (підприємств) ресторанного господарства: Наказ міністра економіки та з питань європейської інтеграції України від 24.07.2002, N 219.
Про затвердження Рекомендованих норм технічного оснащення закладів громадського харчування: Наказ міністра економіки та з питань європейської інтеграції України від 03.01.2003 р. № 2.
Голубева Л.В., Мельникова Е.И., Терешкова Е.Б. Десертные продукты питания функционального назначения //Хранение и переработка сельхозсырья, 2006. - №10. – С. 71-73.
Долгополова С.В. Новые кулинарные технологии/ С.В.Долгополова – М.: ЗАО «Издательский дом «Ресторанные ведомости», 2005. – 275 с.
Ефимова Ю.А. Эффективное меню: концепция и дизайн.-М.: ЗАО «Издательский дом» Ресторанные ведомости», 2006.-176 с.
Конран Т.Первоклассный ресторан: идея, создание, развитие / Теренс Конран; Пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. – 210 с.
Кухня. Менеджмент и организация / Эдуард Митше, Йохан Райзингер, Дитер Кранцль, Петер Фишер, Манфред Бухингер/ Пер. с нем. А.А.Нефедовой. – М.: М. – Издательство Центрполиграф, 2010. – 252 с.
Мазаракі А.А. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства: підручник для вузів / А.А. Мазаракі, Н.П. Благополучна, І.І. Гайовий, О.М. Григоренко, Т.Є. Литвиненко, Г.Т. П’ятницька, Н.О. П’ятницька, А.М. Расулова, М.Л. Світлична. Під ред. Н.О. П’ятницької. – К.: Центр учбової літератури, 2011, 2-ге видання. Пререроблене та доповнене. – 584 с.
Мазаракі А.А. Проектування закладів ресторанного господарства: Підручник для ВУЗів/ за ред..проф.А.А.Мазаракі.- К: Київ.нац.торг.-екон.ун-т, 2011, 2-ге видання. Доповнене і виправлене, 339 с.
Солдатенков Д.В. Современный ресторан: новые форматы / Д.В. Солдатенков. – М.: ЗАО «Издательскийдом «Ресторанные ведомости», 2006.-144 с.
Технологія продуктів харчування функціонального призначення: монографія / М.І. Пересічний, М.Ф. Кравченко та ін. / За ред.. М.І. Пересічного – К.:Київ. Нац. торг. –екон. ун-т, 2008. – 718 с.
Архипов В.В. Гостинично-ресторанный сервис: особенности культуры и традицій питания народов мира: Курс лекций/ В.В. Архипов, Е.И. Иванникова; КНУКиИ; Фак. экономики и гостинично-ресторанного бизнеса; Моск. гос. ун-т сервиса; Каф. технологии и организации питания. - К.: Атика, 2005. - 215 с.
Бойко М.Г. Організація готельного господарства: Підручник/ М.Г. Бойко, Л.М. Гопкало; М-во освіти і науки України; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - К., 2010. - 447 с.
Ван Моурик С.В. Мировой рынок пищевых добавок – состояние и перспективы // Продукты&ингредиенты. – 2004. - №2. С. 6-8.
Волков Ю.Ф. Интерьер и оборудование гостиниц и ресторанов: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений, обучающ. по экон. специальностям/ Ю.Ф. Волков. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2003. - 351 с. - (Учебники и учебные пособия). - (Высшее образование).
Долгополова С.В. Новые кулинарные технологии/ С.В.Долгополова – М.: ЗАО «Издательский дом «Ресторанные ведомости», 2005. – 275 с.
Економіка й організація інноваційної діяльності: підручник / О.І. Волков, М.П Денисенко, А.П Гречан та ін. / За ред. О.І. Волкова, проф. М.П. Денисенка. – К.: Професіонал, 2004. – 960 с.
Ефимова Ю.А. Эффективное меню: концепция и дизайн.-М.: ЗАО «Издательский дом» Ресторанные ведомости», 2006.-176 с.
Инновационное развитие: экономика, интеллектуальные ресурсы, управление знаниями / под.ред. Б.З. Мильнера – М.: Инфра-М, 2010. – 675 с.
Карсекін В.І. Інвестиційна політика: проблеми теорії і практики К 26 готельного бізнесу : монографія / В.І. Карсекін, Л.А. Бовш. – Харків : ХДУХТ, 2010. – 518 с.
Кокурин Д.И. Инновационная деятельность(монография( /Д.И. Кокурин – М.: Экзамен, 2001. – 576.
Конран Т.Первоклассный ресторан: идея, создание, развитие / Теренс Конран; Пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. – 210 с.
Кухня. Менеджмент и организация / Эдуард Митше, Йохан Райзингер, Дитер Кранцль, Петер Фишер, Манфред Бухингер/ Пер. с нем. А.А.Нефедовой. – М.: М. – Издательство Центрполиграф, 2010. – 252 с.
Ляпина И.Ю. Организация и технология гостиничного обслуживания: Учебник для студ. учреждений начального проф. образования/ И.Ю. Ляпина; Под ред. А.Ю. Лапина. - 2-е изд., стер. - М.: Академия, 2002. - (Профессиональное образование).
Мазаракі А.А. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства: підручник для вузів / А.А. Мазаракі, Н.П. Благополучна, І.І. Гайовий, О.М. Григоренко, Т.Є. Литвиненко, Г.Т. П’ятницька, Н.О. П’ятницька, А.М. Расулова, М.Л. Світлична. Під ред. Н.О. П’ятницької. – К.: КНТЕУ, 2005. – 632 с.
Малахова Н.Н. Инновация в туризме и сервисе / Н.Н Малахова, Д.С. Уманов. – Ростов-на-Дону: Март, 2008. – 224с. – Серия «Туризм и сервис».
Мальська М.П. Готельний бізнес: теорія та практика: Навчальний посібник/ М.П. Мальська, І.Г. Пандяк; М-во освіти і науки України; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. - К.: ЦУЛ, 2009. - 470 с.
П’ятницька Г. Т. Інноваційні ресторанні технології: основи теорії: навч. посібник / Г. Т. П’ятницька, Н. О. П’ятницька – К.: Кондор, 2013. – 250 с.
Роглєв Х.Й. Основи готельного менеджменту: Підруч. для студ. вищих навч. закл./ Х.Й. Роглєв; Київський ун-т туризму, економіки і права. - К.: Кондор, 2009. - 405 с.
Севастьянова С.А. Региональное планирование развития туризма и гостинничного хазяйства: учебн. пособие / С.А. Севастьянова – М.: КНОРУС, 2007. – 256 с. Байлик, СтаниславИванович.
Сокол Т.Г. Організація обслуговування в готелях і туристичних комплексах: Підруч. для вищ. навч. закл/ Т.Г. Сокол. - К.: Альтерпрес, 2009. - 446 с.: кольор.іл. - (Б-ка професійного менеджера).
Солдатенков Д.В. Современный ресторан: новыеформаты / Д.В. Солдатенков. – М.: ЗАО «Издательский дом «Ресторанные ведомости», 2006.-144 с.
Технологія продуктів харчування функціонального призначення: монографія / М.І. Пересічний, М.Ф. Кравченко та ін. / За ред.. М.І. Пересічного – К.:Київ. Нац. торг. –екон. ун-т, 2008. – 718 с.
Филипповский Е.Е. Экономика и организация гостиничного хозяйства/ Е.Е. Филипповский, Л.В. Шмарова. - М.: Финансы и статистика, 2003. - 175 с.
Шевырев С. Сомелье // Гостиничный бизнес. - 2001. - № 1. - С. 66-67.
Щекин Г.В. Организация и психология управления персоналом: Учеб.-метод. пособие/ Г.В. Щекин. - К.: МАУП, 2002. - 831 с.: ил., табл.
Шумера С.С. Дизайн. Історія зародження та розвитку дизайну. Історія дизайну меблів та інтер’єру. – К.: – 2004.


СТРАТЕГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Ансофф Й. Новая корпоративная стратегия. – СПб.: ПИТЕРКОМ., 1999. – 416 с.
Балабанов Л.В., Фоломкина І.С. Стратегія і тактика управління підприємством. Навч. посіб. - Донецьк: [ДонНУЕТ], 2009. - 421с.
Бровкова О.Г. Стратегічний менеджмент. Навчальний посібник. - ЦУЛ - 2012 - 224с.
Василенко В. О. Стратегічний менеджмент. Навч. Посіб. К.:ЦУЛ, 2003 – 396 с.
Василенко В. О. Ткаченко Г.І. Стратегічне управління підприємством: Навч. посібник. - К.: ЦНЛ, 2004. – 400 с.
Виссема Х. Стратегический менеджмент и предпринимательство. Возможность для будущего процветания.: пер. с англ. – М.: Финпрес, - 2004. – 271 с.
Виханский О. С. Стратегическое управление. Учебник (2-е изд.) М.: Гардарики, 2003-296с.
Володькина М. Стратегический менеджмент. Уч. пособ. К.: Знання-Прес,2002-149с.
Діброва А. Д. Стратегічний менеджмент. Навч. Посіб.-К.: “Наша справа”№3 2000.
Ігнатьєва І.А. Стратегічний менеджмент. Підручник. - Каравела, - 2012 - 480с.
Кіндрацька Г.І. Стратегічний менеджмент: Навч. посібник. – К.: Знання, 2006. – 366с.
Кіндрацька Г.І. Стратегічний менеджмент: Навч. посіб. Вид. 2 - Знання, 2010 406с.
Мальська М.П., Пандяк І.Г. Готельний бізнес: теорія та практика. Підручник. - К.: ЦУЛ. 2010. – 472 с.
Нємцов В. Стратегічний менеджмент. Навч. Посіб. К.: Еск Об.2002-560с.
Осовська Г. Стратегічний менеджмент. Навч. Посіб. К.:Кондор 2003-196с.
Поплавський М.М., Ліпєц Ю.В. Менеджмент, маркетинг: комплексний термінологічний словник-довідник. – К.: Макрос, 2008. – 568 с.
Портер М. Стратегия конкуренции / Пер. с англ.-К.: Основи 1997-390с.
Сладкевич В.П. Стратегічний менеджмент організацій. Підручник. – К.: Фенікс, 2008. – 495 с.
Томпсон Артур А., Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации анализа: Пер. с англ. - М.: СПб. Киев. “Вильямс”. 2006. – 928 с.
Фатхутдинов Р.А. Стратегический менеджмент: Учеб. Пос.-М.: ЗАО “Бізнес-школа Интел-синтез”, 1999. – 304 с.
Шенделл Д., Хаттен К. Политика бизнеса или стратегический менеджмент. – М.: Дело, 1998. – 377 с.
Шершньова З.Е., Оборська С.В. Стратегічне управліня: Навч. Пос.. К.: КНЕУ, 2003 – 384 с. Нємцов В. Стратегічний менеджмент. Навч. Посіб. К.: Еск Об.2002-560с.

СТРАТЕГІЧНИЙ МАРКЕТИНГ
Ансофф И. Стратегическое управление. М.: Экономика, 1989.
Балабанова Л.В. Стратегическое маркетинговое управлыние на основе бенчмаркинга: монографія. - Донецк: ДонГУЭТ, 2005
Балабанова Л.В., Балабанова И.В. Стратегічний маркетинг. /навч. посіб./ - Донец. Нац. Ун-т економіки і торгівлі. Донецьк.: ДонНУЕТ, 2008.
Винокуров В. А. Организация стратегического управления на предприятии. М., 2006.
Котлер Ф. Управление маркетингом. М.: Экономика, 1980.
Куденко Н.І. Стратегічний маркетинг – Київ., 2006.
Ламбен Ж. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива - Санкт-Петербург.: Наука, 1996.
Котлер Ф. Маркетинг: Гостеприимство. Туризм: Ученик для вузов. - М.: ЮНИТИ, 2002.
Котлер Ф., Кармен Ф., Фокс А. Стратегічний маркетинг для навчальних закладів. – Українська асоціація маркетингу, Хімджест, - 2011. – 580с.
Котлер Ф., Келлер К. Маркетинг менеджмент – Питер, 2011. – 816 с.
Чувакова С.Г. Стратегический маркетинг – Дашков и К, 2012. – 272 с.

УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ
Закон України “Про Антимонопольний комітет України” від 26 листопада 1993 року №3659-ХII // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 50. – С. 472.
Закон України “Про захист від недобросовісної конкуренції” від 7 червня 1996 року №236/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 36. – С.164.
Закон України “Про захист економічної конкуренції” від 11 січня 2001 року №2210-III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 12. – С.64.
Закон України “Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту” від 22 грудня 1998 року N 330-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 9. – С.65.
Закон України “Про природні монополії” від 20 квітня 2000 року N 1682-III // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 30. – С.238.
Закон України «Про захист прав споживачів» // Відомості Верховної Ради УРСР. - 1991. - № 30. - с.379.
Азоев Г.Л., Челенков А.П. Конкурентные преимущества фирмы. - М.: ОАО “Типография “НОВОСТИ”, 2000. – 256 с.
Азоев Г.Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика.- М.: Центр экономики и маркетинга, 1996.-208 с.
Ансофф И., Макдоннелл Э.Дж. Новая корпоративная стратегия / Пер. с англ. – СПб.: Питер Ком, 1999. – 416 с.
Антонюк Л.Л. Міжнародна конкурентоспроможність країн: теорія та механізми реалізації. Монографія. – К.: КНЕУ, 2004. – 275с.
Борисенко З.М. Основи конкурентної політики: Підручник. - К.: Таксон, 2004. – 704 с.
Всеобщее управление качеством: Учебник для вузов / О. П. Глудкин, Н. М. Горбунов, А. И. Гуров, Ю. В. Зорин. Под ред. О. П. Глудкина. - М.: Горячая линия Телеком, 2001. 600 с.
Клименко С.М., Дуброва О.С., Барабась Д.О., Омельяненко Т.В., Вакуленко А.В. Управління конкурентоспроможністю підприємства: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2006. - 527 с.
Кныш М. И. Конкурентные стратегии: Учеб. пособие. СПб.: Б. и., 2000. - 284 с.
Лапидус В. А. Всеобщее качество (TQM) в российских компаниях / Гос. ун-т управления; Нац. фонд подготовки кадров. М.: ОАО «Типография «Новости», 2000. 432 с.
Лифиц И.М. Формирование и оценка конкурентоспособности товаров и услуг: Учеб. пос. - М, Юрайт-Издат, 2004. - 335с.
Огвоздин В. Ю. Управление качеством. Основы теории и практики: Учебн. пособие. М.: Дело и сервис, 2002. 160 с.
Портер М. Конкурентное преимущество: Как достичь высокого результата и обеспечить его устойчивость / Пер. с англ. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. – 715 с.
Портер М. Конкуренция.: Пер. с англ.: Уч. пос. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2000. – 495с.
Фатхутдинов Р.А. Конкурентоспособность организации в условиях кризиса: экономика, маркетинг, менеджмент. – М.: Издательско-книготорговый ценр “Маркетинг”, 2002. – 892 с.
Фатхутдинов Р.А. Управление конкурентоспособностью организации: Учебное пособие. – М.: Изд-во Эксмо, 2004. – 544с.
Фатхутдінов Р.А., Осовська Г.В. Управління конкурентоздатністю організації: Підручник. – К.: «Кондор», 2009. – 470с.
Шаповал М.І. Менеджмент якості: підручник. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2003. – 475 с.
Шевченко Л.С. Конкурентное управление: Уч. пособие. – Харьков: Эспада, 2004. – 520с.
Эванс Джеймс Р. Управление качеством: учебн. пособие, пер. с англ. Под ред. Э.М.Короткова. - М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2007

13PAGE 15


13 PAGE \* Arabic 141215
Заголовок 3 Заголовок 4 Заголовок 915

Приложенные файлы

  • doc 11237513
    Размер файла: 176 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий