17 програма — заочна форма


Завдання для виконання студентами в міжсесійний період
Контрольна робота 1. Методика та організація податкового аудиту (10 балів)
1. Розглянути види аудиторських завдань з питань оподаткування та їх нормативне регулювання Міжнародними стандартами контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг
2. Описати особливості організації та методику аудиту оподаткування.
3. Описати процедури визначення рівня суттєвості для завдань з аудиту оподаткування; особливості оцінювання аудиторських ризиків для завдань з податкового аудиту
4. Скласти загальний план та програму аудиту для одного з видів завдань з аудиту оподаткування.
5. Тести
1. Завдання з надання впевненості ідентифікується за наступними ознаками:
А. тристоронні відносини, прийнятний термін перевірки, належні критерії, достатні і прийнятні докази
Б. незалежні відносини, прийнятний термін перевірки, належні критерії, достатні й прийнятні докази, письмовий звіт про надання впевненості
В. тристоронні відносини, прийнятний предмет перевірки, належні критерії, достатні й прийнятні докази, письмовий звіт з надання впевненості
Г. прийнятний предмет перевірки, належні критерії, достатні й прийнятні докази, письмовий звіт з надання впевненості
2. Компанія «Фунт» 30 вересня 2012 року продала крупному клієнту обладнання на суму 4,8 млн. грн. Відповідно до договору «Фунт» буде безоплатно обслуговувати це обладнання протягом року з дати продажу. Звичайна ціна обладнання без договору на обслуговування є рівною 5 млн. грн., а звичайна ціна окремого договору на обслуговування складає 1 млн. грн. за рік. Чому буде рівною виручка від даного продажу у звіті про сукупний дохід компанії «Фунт» за рік, що закінчився 30 вересня 2012 року?
а) 4,8 млн. грн.
б) 5 млн. грн.
в) 4 млн. грн.
г) 6 млн. грн.
3. Чинники, що впливають на збільшення обсягу аудиторської вибірки:
а) збільшення аудиторської оцінки властивого ризику;
б) збільшення аудиторської оцінки ризику контролю;
в) підвищення необхідного рівня довіри аудитора;
г) усі вищеперелічені чинники
4. Вибіркова перевірка:
а) передбачає перевірку всіх масивів інформації щодо господарських процесів, що відбулись у клієнта за певний період;
б) дозволяє з найменшими витратами отримати результати щодо системи контролю клієнта та скласти думку про достовірність записів бухгалтерського обліку і звітності;
в) проводиться на замовлення правоохоронних органів;
г) передбачає перевірку тільки тих масивів інформації облікових даних, які узгоджені з замовником.
5. Після завершення перевірки робочі документи аудитора:
а) передаються клієнту;
б) зберігаються у аудитора;
в) зберігаються у користувачів аудиторського висновку;
г) передаються на зберігання до державного архіву.
Контрольна робота 2. Аудит податку на додану вартість (15 балів)
1. Описати методику нарахування та сплати ПДВ, платники, об’єкт оподаткування, база оподаткування, податкові зобов’язання, податковий кредит, бюджетне відшкодування ПДВ
2. Вирішення задач.
Задача 1. Підприємство «Тетрада» за звітний період випустило та реалізувало 700 тис. учнівських зошитів собівартістю одного зошита 4 грн. Рентабельність складає 40 %..
Закупили сировини на 300 тис. з ПДВ і обладнання на 600 тис. грн, без ПДВ.
Отримано кредит на 30000 грн. в ПАТ «Укрексімбанк».
Перераховано за навчання співробітника в вузі 7 000 грн.
На балансі підприємства знаходиться обладнання на суму 559 000 грн, термін експлуатації 6 років, застосовується прямолінійний метод амортизації.
Визначити суму ПДВ та податку на прибуток підприємств, які необхідно сплатити до бюджету за звітний період. Назвати операції, які звільнені від оподаткування ПДВ
Задача 2. Підприємство «Ромашка» за звітний період випустило 4 000 одиниць садових ліхтариків. Матеріальні затрати на виробництво одиниці склали 150 грн. Фонд оплати праці на підприємстві складає 14 000 грн., в т.ч. 10 000 – зарплата працівників основного виробництва і 4 000 зарплата адміністрації. Ставка єдиного соціального внеску становить 37,6 %. Балансова вартість основних засобів складає 700 000 грн., в т.ч. виробничого обладнання - 600 000 і адміністративного призначення - 100 000 грн. Термін корисного використання основних засобів 5 р. Застосовується прямолінійний метод нарахування амортизації.
В цьому ж періоді було реалізовано 65 % продукції з рентабельністю 25%.
За період на підприємство закупило матеріалів на суму 240 000 грн в т.ч. ПДВ та обладнання на суму 54 000 грн. в т.ч. ПДВ. Отримано рахунок за оренду приміщення на суму 4 500 грн. в т.ч. ПДВ (2/3 приміщення використовуються у виробничих цілях, 1/3 - адміністрація).
Розрахувати податок на прибуток підприємств та ПДВ, які необхідно сплатити до бюджету за звітний період.
Задача 3. Компанія «Три-Д» за звітний період випустила та реалізувала 2 000 мобільних телефонів. Собівартість телефона складає – 100 грн. Рентабельність продаж в Україні – 90%. Продано до Польщі – 500 телефонів, за ціною по 40 євро за телефон, решту телефонів продано в Україні. Ставка євро 1:10.
Закуплено сировини на 100 тис. грн. з ПДВ, обладнання 26 тис. грн., з ПДВ. Заплачено за електроенергію – 7 тис. грн., без ПДВ.
Виплачено заробітну плату – 36 тис. грн., ставка єдиного соціального внеску у 37 %.
Повернуто банківський кредит на 200000 грн., а також відсотки за кредит – 2000 грн.
Отримано від компанії «Гладіолус» згідно договору комісії на реалізацію телефони Nokia на суму 27 000 в т.ч. ПДВ.
На балансі підприємства знаходиться обладнання на суму 900 000 грн., термін експлуатації 6 років, застосовується прямолінійний метод амортизації..
Розрахувати суму податку на прибуток підприємств, ПДВ та розкрити механіз оподаткування ПДВ операцій з комісійної торгівлі.
3. Тести
1. Хто є платником податку на додану вартість? (ст. 180 ПКУ)
А. Платник єдиного податку 4 групи за ставкою 5 %
Б. Представництво нерезидента, що не має статусу юридичної особи
В. Особа, яка веде облік результатів діяльності за договором про спільну діяльність без утворення юридичної особи
Г. Всі перелічені вище
2. В якому випадку особа підлягає обов’язковій реєстрації як платник податку на додану вартість?
А. У разі, якщо загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 300 000 гривень (без урахування ПДВ)
Б. У разі, якщо загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 30 000 гривень (без урахування податку на додану вартість)
Г. У разі реалізації конфіскованого майна
Д. У разі реалізації за межами митної території України
3. Протягом якого часу повинна подати письмову заяву про реєстрацію платника податку на додану вартість особа, яка бажає стати платником податку на добровільних засадах? (ст. 183.3 ПКУ)
А. До кінця звітного періоду
Б. За 20 календарних днів до початку такого періоду, з якого така особа хоче стати платником ПДВ
В. Не пізніше ніж за 20 днів до початку нового звітного року
Г. Протягом 20 календарних днів, що настають з моменту виникнення такого бажання
4. Особа, у якої загальна сума оподаткованих операцій за останні 12 календарних місяців перевищила 1 000 000 грн. повинна подати заяву про реєстрацію платником ПДВ протягом:
А. Не пізніше 10 календарного дня з моменту досягнення вказаного обсягу
Б. Не пізніше 10 числа календарного місяця, що настає за місяцем, в якому вперше досягнуто вказаного обсягу оподатковуваних операцій
В. Не пізніше 20 календарного дня з моменту досягнення вказаного обсягу
Г. До кінця звітного періоду, в якому досягнуто таке перевищення
5. Датою виникнення податкових зобов'язань з податку на додану вартість при ввозі (імпорті) товарів є дата:
А. Перерахування податку, що підтверджується відповідними документами
Б. Оформлення контракту на ввіз (імпорт) товарів
В. Оформлення митної декларації з зазначенням в ній суми податку, що підлягає сплаті
Г. Переходу прав власності на ввезені (імпортовані) товари
6. Які операції платників податку згідно ст. 196.1.5 ПКУ не є об'єктом оподаткування ПДВ?
А. Ввезення на митну територію України об'єктів фінансового лізингу
Б. Вивезення (пересилання) товарів за межі митної території України
В. Управління і переуступка фінансових кредитів, кредитних гарантій і банківських поручительств особою, що надала такі кредити, гарантії або поручительства
Г. Сплата частини вартості об'єкта фінансового лізингу
7. Які з названих операцій звільняються від сплати ПДВ: (ст.. 197.1.14)
А. Надання благодійної допомоги у вигляді товарів, оподатковуваних акцизним податком
Б. Безоплатної передачі товарів, призначених для використання у господарській діяльності
В. Подальшого продажу культурних цінностей
Г. Постачання житла (об'єктів житлового фонду), крім першого постачання
8. Не є об'єктом оподаткування податком на додану вартість операції з: (ст.196.1.2 ПКУ)
А. Нарахування та сплата процентів у межах договору фінансового лізингу в сумі, що не перевищує подвійну облікову ставку НБУ (196.1.2)
Б. Продажу бланків дорожніх, банківських та особистих чеків, цінних паперів (196.1.1)
В. Постачання колекційних марок, конвертів чи листівок для філателістичних потреб
Г. Інкасації боргових вимог (196.1.5)
9. Згідно ст. 196 ПКУ не є об'єктом оподаткування ПДВ операції по:
А. Поставці товарів спеціального призначення для інвалідів за переліком, встановленим КМУ
Б. Поставці послуг по реєстрації актів громадянського стану державними органами, уповноваженими здійснювати таку реєстрацію згідно законодавства
В. Поставці послуг, які складаються з робіт з рухомим майном, попередньо ввезеним на митну територію України для виконання таких робіт і вивезеними за межі митної території України платником, який виконує такі роботи, або отримувачем-нерезидентом
Г. Надання послуг по страхуванню, соцстрахуванню або перестрахуванню особами, які мають ліцензію на здійснення страхової діяльності
10. Згідно ст. 197 ПКУ звільняються від сплати ПДВ операції з:
А. Постачання путівок на санаторно-курортне лікування та відпочинок на території України фізичних осіб віком до 18 років
Б. Надання благодійної допомоги у вигляді товарів, оподатковуваних акцизним податком
В. Безоплатної передачі товарів, призначених для використання у господарській діяльності
Г. Подальшого продажу культурних цінностей
Контрольна робота 3. Аудит податку на прибуток підприємств (15 балів)
1. Теоретичні питання:
- Сутність і основні елементи податку на прибуток. Терміни сплати податку та подання декларації.
- Фінансова звітність як основа для визначення бази оподаткування. Коригування фінансового результату до оподаткування. Значення облікової політики
- Витрати платника податку. Різниці, які виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів. Різниці, що виникають при формуванні резервів (забезпечень). Різниці, які виникають при здійсненні фінансових операцій.
- Механізм розрахунку і ставки податку.
- Оподаткування операцій особливого виду.
- Податок на прибуток нерезидентів з джерелом походження з України.
- Особливості сплати податку на прибуток. Які категорії платників повинні сплачувати авансові внески. Платники, які можуть не платити авансові внески. Порядок визначення і сплати авансових внесків починаючи з 2015 року. Терміни подачі річної декларації з податку на прибуток. Перший звітний період для новостворених підприємств.
2. Вирішення задач
Задача 1. Підприємство за звітний період випустило 500 одиниць вакуумних вимикачів. Матеріальні затрати на виробництво одиниці склали 1500 грн. Фонд оплати праці на підприємстві складає 16 000 грн, в т.ч. 10 000 – зарплата працівників основого виробництва і 6 000 зарплата адміністрації. Ставка єдиного соціального внеску становить 37,6 %. Балансова вартість основних засобів складає 800 000 грн., в т.ч. виробничого обладнання 750 000 і адміністративного призначення 50 000. Термін корисного використання основних засобів 5 р. Застосовується прямолінійний метод нарахування амортизації. В цьому ж періоді було реалізовано 70 % продукції з рентабельністю 30 %.
За період на підприємство закупило матеріалів на суму 300 000 грн в т.ч. ПДВ та обладнання на суму 54 000 грн. в т.ч. ПДВ. Отримано кредит банку 120 000 під 24 % річних. За рахунок кредитних коштів перерахована передплата іноземному постачальнику за обладнання. Отримано рахунок за оренду приміщення на суму 4 500 грн. без ПДВ (2/3 приміщення використовуються у виробничих цілях, 1/3 - адміністрація).
За результатами податкової перевірки, що проводилась у звітному періоді підприємству було наразовано штрафні санкції з податку на прибуток 15 000 грн, які і були сплачені.
Необхідно розрахувати податок на прибуток підприємств та ПДВ, які необхідно сплатити до бюджету за звітний період.
Задача 2. Підприємство ПАТ «Укрпромпостач» виготовило та реалізувало 510 тис. пляшок напою «Байкал», з них 200 тис. пляшок по 0,5 л, 150 тис. пляшок по 1 л, 160 тис. пляшок по 2 л. В Україні було реалізувано 60% від всієї продукції. Решту реалізували за кордоном. Курс євро 1:11. Собівартість 1 л – 1 грн. Рентабельність 50%. За кордон було реалізовано продукцію по 2 ЄВРО за літр. Підприємство закупило сировини на 12 тис. грн. з ПДВ, та обладнання на 100 тис. грн. без ПДВ. Повернули банківський кредит на 100 000 грн. та погасили відсотки за кредитом - 3 569 грн.
На балансі підприємства: цех, балансова вартість якого 340 тис. грн., термін експлуатації 60 міс; склад – 220 тис. грн., термін експлуатації 120 міс., обладнання – 600 тис. грн., термін експлуатації 60 міс, комп’ютерна техніка –7 тис. грн. термін експлуатації 24 міс. На підприємстві застосовується прямолінійний метод нарахування амортизації.
Визначити суму ПДВ та податку на прибуток підприємств, які необхідно сплатити до бюджету за звітний період.
Задача 5. За звітний період підприємство “Електрон” виготовило та реалізувало 160 одиниць телевізорів Rainford собівартістю 1600 грн. за штуку. З яких 60% було продано за кордон по 500$ за штуку ( 1 дол. = 8 грн.), решту в Україні по 2400 грн. за одиницю в т.ч. ПДВ.
За цей же період закуплено комплектуючих на 300000 грн. без ПДВ, нараховано та виплачено заробітну плату управлінському персоналу – 50000 грн. (ставка єдиного соціального внеску 38,05%), взято кредит у банківській установі – 100000 грн., сплачено аудиторські фірмі за перевірку річної фінансової звітності 12 000 грн в т.ч. ПДВ. Перераховано передплату іноземному постачальнику за обладнання 30 000 дол. (курс НБУ на дату передплати 7,98).
На балансі підприємства знаходиться обладнання на суму 800 000 грн, термін експлуатації 8 років, застосовується прямолінійний метод амортизації. Розрахувати суми податку на додану вартість та податку на прибуток підприємств, які необхідно за звітний період підприємству заплатити до бюджету.
3. Тести
1. На які групи основних засобів амортизація не нараховується?
А. На основні засоби груп 1 та 13;
Б. На основні засоби груп 1 та 2;
В. На основні засоби групи 16;
Г. На основні засоби груп 8 та 14.
2. За якою ставкою податку на прибуток оподатковуються операції з цінними паперам та деривативами в 2015 р.?
А. 18%;
Б. 10%;
В. 3%;
Г. 0,1%.
3. В якому відсотковому розмірі відносяться до витрат платника у податковому обліку витрати, понесені на придбання послуг з реклами, консалтингу, маркетингу у нерезидента, що має офшорний статус?
А.4%;
Б.5%;
В.Не включаються у повному обсязі;
Г.10%.
4. Доходи, що не враховуються для визначення об'єкта оподаткування податком на прибуток:
А. Суми штрафів та/або неустойки чи пені, фактично отримані за рішенням сторін договору або відповідних державних органів, суду;
Б. Суми дотацій, субсидій, капітальних інвестицій із фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування або бюджетів, отримані платником податку;
В. Суми коштів або вартість майна, що надходять платнику податку у вигляді прямих інвестицій або реінвестицій у корпоративні права, емітовані таким платником податку, в тому числі грошові або майнові внески згідно з договорами про спільну діяльність на території України без створення юридичної особи;
Г. Доходи, не враховані при обчисленні доходу періодів, що передують звітному, та виявлені у звітному податковому періоді.
5. Працівник у квітні 2014 року був у відрядженні по Україні 3 календарні дні. У Положенні про відрядження підприємством установлено норми добових витрат у розмірі 300,00 грн. Яку суму добових витрат підприємство має право включити до складу податкових витрат?
А. 730,80 грн;
Б. 900,00 грн;
В. 169,20 грн;
Г. 600,00 грн.
6. На які групи основних засобів амортизація нараховується методом прискореного зменшення залишкової вартості?
А. На основні засоби груп 8 та 13;
Б. На основні засоби груп 4 та 5;
В. На основні засоби груп 8 та 10;
Г. На основні засоби груп 2 та 6.
1. При визначені податку на прибуток підприємств дохід від операційної діяльності визнається в розмірі
А. Договірної (контрактної) вартості, але не менше ніж сума компенсації, отримана в будь-якій формі, в тому числі при зменшенні зобов’язань
Б. Договірної (контрактної) вартості, але не більше ніж сума компенсації, отримана в будь-якій формі, в тому числі при зменшенні зобов’язань
В. Договірної (контрактної) вартості, але не менше ніж сума компенсації, отримана в грошовій формі, в тому числі при зменшенні зобов’язань
Г. Договірної (контрактної) вартості, але не менше ніж сума компенсації, отримана в натуральній формі, в тому числі при зменшенні зобов’язань
2. Для визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток підприємств не враховуються доходи зокрема:
А. Сума попередньої оплати, отримана в рахунок оплати товарів, виконаних робіт, наданих послуг
Б. Сума авансів, отриманих в рахунок оплати товарів, виконаних робіт, наданих послуг
В. Сума попередньої оплати та авансів, отримана в рахунок виключно оплати товарів
Г. Сума попередньої оплати та авансів, отримана в рахунок оплати товарів, виконаних робіт, наданих послуг
3. При розрахунку податку на прибуток підприємств дохід від реалізації товарів визнається за датою
А. Отримання коштів від покупця
Б. Відвантаження товару покупцеві
В. Переходу покупцеві права власності на такий товар
Г. Оформлення податкової декларації
4. Дохід від надання послуг та виконання робіт визнається за датою
А. Складення акта або іншого документа, оформленого відповідно до вимог чинного законодавства, який підтверджує виконання робіт або надання послуг
Б. Оформлення податкової декларації
В. Отримання коштів від покупця
Г. Фактичного надання послуги
5. При розрахунку податку на прибуток підприємств до складу витрат на збут
А. Включаються витрати на гарантійний ремонт і гарантійне обслуговування
Б. Не включаються витрати на гарантійний ремонт і гарантійне обслуговування
В. Включаються витрати виключно на гарантійний ремонт
Г. Включаються витрати виключно на гарантійне обслуговування
6. При визначені податку на прибуток підприємств до складу витрат на відрядження відносяться також витрати, не підтверджені документально, на харчування та фінансування інших власних потреб фізичної особи (добові витрати), понесені у зв’язку з таким відрядженням у межах території України,
А. Але не більш як 0,4 розміру мінімальної заробітної плати, що діяв для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, в розрахунку на добу
Б. Але не більш як 0,3 розміру мінімальної заробітної плати, що діяв для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, в розрахунку на добу
В. Але не більш як 0,2 розміру мінімальної заробітної плати, що діяв для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, в розрахунку на добу
Г. Але не більш як 0,1 розміру мінімальної заробітної плати, що діяв для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, в розрахунку на добу
7. При визначені податку на прибуток підприємств до складу витрат на відрядження відносяться також витрати, не підтверджені документально, на харчування та фінансування інших власних потреб фізичної особи (добові витрати), понесені у зв’язку з таким відрядженням за кордон
А. Не вище 0,55 розміру мінімальної заробітної плати, що діяв для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, в розрахунку на добу.
Б. Не вище 0,65 розміру мінімальної заробітної плати, що діяв для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, в розрахунку на добу.
В. Не вище 0,75 розміру мінімальної заробітної плати, що діяв для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, в розрахунку на добу;
Г. Не вище 0,70 розміру мінімальної заробітної плати, що діяв для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, в розрахунку на добу.
8. При визначені податку на прибуток підприємств не підлягають амортизації та повністю відносяться до складу витрат за звітний період зокрема витрати платника податку на:
А. Утримання основних засобів, що знаходяться на консервації; ліквідацію основних засобів; витрати на придбання основних засобів
Б. Витрати на придбання основних засобів; утримання основних засобів, що знаходяться на консервації
В. Витрати на придбання нематеріальних активів; утримання основних засобів, що знаходяться на консервації
Г. Утримання основних засобів, що знаходяться на консервації; ліквідацію основних засобів
9. Термін корисного використання необоротних активів і мінімально допустимих строків їх амортизації для групи 3 – будівлі становить:
А. 20 років
Б. 10 років
В. 25 років
Г. 15 років
10. Суми амортизаційних відрахувань
А. Підлягають вилученню до бюджету, а також можуть бути базою для нарахування будь-яких податків та зборів
Б. Не підлягають вилученню до бюджету, але можуть бути базою для нарахування будь-яких податків та зборів
В. Не підлягають вилученню до бюджету, а також не можуть бути базою для нарахування будь-яких податків та зборів
Г. Не підлягають вилученню до бюджету, а також не можуть бути базою для нарахування будь-яких податків
Контрольне завдання 3. Аудит оподаткування доходів фізичних осіб (податок на доходи фізичних осіб, єдиний соціальний внесок, військовий збір) (15 балів)
1. Теоретичні питання:
- Поняття про зарплату, а також інші виплати, що здійснюються підприємством на користь фізосіб. Основи трудового законодавства.
- Платники ПДФО, об’єкт і база оподаткування.
- Ставки ПДФО: особливості застосування, приклади розрахунків.
- Особливості оподаткування доходів фізичних осіб – підприємців.
- Податкова скидка: правила надання і перелік витрат, документальне оформлення. Податкова соціальна пільга. Порядок річного перерахунку ПДФО.
- Звітність з ПДФО: особливості заповнення, терміни подання.
- Поняття і особливості розрахунку ЄСВ для різних видів виплат.
- Платники єдиного ЄСВ, відмінності за ставками і термінами сплати.
- Види виплат, які не включаються в базу для нарахування ЄСВ.
- Порядок розрахунку та отримання допомог по соціальному страхуванню.
- Військовий збір: платники збору, об’єкти і база нарахування, ставки, терміни сплати. Нюансі обкладання збором окремих видів виплат. Аналіз змін в законодавстві, терміни застосування збору.
2. Вирішення задач.
Задача 1. Працівнику за місяць нарахована з/п 2000 грн. Розрахувати суму податку на доходи фізичних осіб, а також суму з/п до видачі. Яка сума витрат, пов’язаних з нарахуванням заробітної плати та соціальним страхуванням буде віднесена до визначення об'єкта оподаткування подстком на прибуток підприємств? Ставка єдиного соціального внеску складає 37,08%. Працівник має право на 1 податкову соціальну пільгу.
Задача 2. Підприємством нарахована заробітна плата за місяць наступним працівникам:
директор – 18000 грн.,
секретар – 1230 грн., самотня мати має 1 дитину віком до 16 років,
бухгалтер – 15500 грн., та аліментів 1000 грн.,
комірник – 1700 грн., (праціює за договором цивільно-правового характеру).
Ставка єдиного соціального внеску 37 %.
Розрахувати ПДФО, ЄСВ, військовий збір, а також суму зарплати до видачі.
Задача 3. За місяць підприємством була нарахована ЗП:
директор – 5000 грн., герой України,
секретар – 730 грн., самотня мати має 1 дитину віком до 16 років,
бухгалтер – 4500 грн., 3 дітей,
комірник – 600 грн., пенсіонер за контрактом.
Ставка єдиного соціального внеску складає 37 %.
Розрахувати ПДФО, ЄСВ, військовий збір, а також суму зарплати до видачі.
3. Тести
1. При продажу одного легкового автомобіля протягом року громадянин повинен сплатити податок з доходів фізичних осіб до бюджету в розмірі:
А. 15%;
Б. 5%;
В. 1%;
Г. Звільняється від сплати ПДФО. (ст.173.2)
2. На підприємстві працює студент. Який розмір податкової соціальної пільги у відсотках до розміру прожиткового мінімуму передбачений законодавством у 2014 році до його заробітної плати в січні, яка становить 1500 грн? Розрахуйте розмір ПДФО з цієї заробітної плати.
А. Податкова соціальна пільга - 100%, ПДФО - 95,25 грн;
Б. Податкова соціальна пільга - 150%, ПДФО - 79,88 грн;
В. Податкова соціальна пільга - 200%, ПДФО - 67,75грн.;
Г. Податкова соціальна пільга - 250%, ПДФО - 53,12 грн.
3. Дохід, отриманий платником ПДФО від продажу протягом звітного податкового року більш ніж одного з об'єктів нерухомості, підлягає оподаткуванню за ставкою:
А. 1 відсоток
Б. 5 відсотків ст.172.2
В. 15 відсотків
Г. 30 відсотків
4. Якщо оподатковуваний дохід нараховується, але не сплачується, то податок на доходи фізичних осіб підлягає сплаті протягом:
А. Десяти днів після закінчення періоду, за який нараховано дохід
Б. Двадцяти днів після закінчення періоду, за який нараховано дохід
В. Тридцяти днів після закінчення періоду, за який нараховано дохід
Г. У день виплати нарахованого доходу
5. Фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності - платник єдиного податку, який використовує найману працю, щокварталу має подавати до податкової інспекції відомості про нараховані доходи працівникам за такою формою:
А. Форма №2
Б. Форма № 3
В. Форма № 8ДР
Г. Форма № 1ДФ
6. При нарахуванні доходів у вигляді заробітної плати об'єкт оподаткування визначається як:
А. Сума такої заробітної плати, яка зменшена на суму єдиного соціального внеску, який справляється з найманої особи
Б. Нарахована сума такої заробітної плати
В. Сума такої заробітної плати, зменшена на суму збору до Пенсійного Фонду України та внесків до фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування
Г. Нарахована сума такої заробітної плати, зменшена на суму податкової соціальної пільги, якщо особа має на неї право, та на суму єдиного соціального внеску.
7. До складу загального місячного оподатковуваного доходу не включаються:
А. Доходи від продажу об'єктів прав інтелектуальної (промислової) власності
Б. Сума страхових виплат, страхових відшкодувань або викупних сум, отриманих платником податку за договорами довгострокового страхування життя та недержавного пенсійного забезпечення, якщо вкладник, учасник недержавного пенсійного фонду чи застрахована особа отримує інвалідність 1 групи
В. Кошти або майно, які отримують платники податку як подарунок
Г. Оподатковуваний доход (прибуток), не включений до розрахунку загальних оподатковуваних доходів попередніх податкових періодів та самостійно виявлений у звітному періоді платником податку або нарахований податковим органом згідно із законом.
8. До складу загального місячного оподатковуваного доходу не включаються:
А. Суми виплат кредитних спілок
Б. Кошти або майно (немайнові активи), отримані платником податку як хабар
В. Сума, сплачена працедавцем на користь закладів освіти у рахунок компенсації вартості підготовки платника податку – найманої особи за профілем діяльності такого працедавця
Г. Доходи, які становлять позитивну різницю між сумою внесених фізичною особою коштів до фонду фінансування будівництва та сумою коштів, виплачених такій особі з такого фонду
9. До доходу внаслідок укладання договору дарування (в залежності від того, хто одержує подарунок) застосовуються ставки:
А. 5%, 15%, 30%
Б. 0%, 1%, 5%, 15%, 30%
В. 0%, 5%, 15 - 17% ст.174.2
Г. 1%, 5%, 15%, 30%
10. Працівнику підприємства в 2013 році надана нецільова благодійна допомога в розмірі 1600,00 грн. За якою ставкою податку на доходи фізичних осіб оподатковуватиметься дана операція?
А. 5 %;
Б. 17 %;
В. 15 %;
Г. Не оподатковуватиметься.
11. Згідно ст. 14.1.54 ПКУ "Дохід з джерелом походження в Україні" означає:
А. Кошти, матеріальні чи нематеріальні цінності, послуги, інші види доходу, що виплачуються (надаються) платнику податку його працедавцем, якщо такий дохід не є заробітною платою чи виплатою, відшкодуванням чи компенсацією за цивільно-правовими угодами, укладеними з таким платником податку
Б. Будь-який дохід, отриманий резидентами або нерезидентами, у тому числі від будь-яких видів їх діяльності на території України (включаючи виплату (нарахування) винагороди іноземними роботодавцями), її континентальному шельфі, у виключній (морській) економічній зоні.
В. Будь-який дохід, який підлягає оподаткуванню згідно з цим Законом, нарахований (виплачений) на користь платника податку протягом звітного податкового періоду
Г. Надходження отримані громадянами в будь-якій формі та при будь-яких умовах, незалежно від джерела
12. Фізична особа одержує спадщину від матері, що включає квартиру вартістю 200000 грн., автомобіль вартістю 50000 грн. та грошові кошти на депозитних рахунках у сумі 25000 грн. Податок зі спадщини складає:
А. 13 854 грн.
Б. 0 грн.
В. 15 750 грн.
Г. 13 750 грн.
Контрольне завдання 4. Аудит інших податків та зборів (15 балів)
1. Спрощена система оподаткування: механізм нарахування та сплати єдиного податку, умови перебування, взаємодія з іншими суб’єктами господарювання
2. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки: платники, об’єкт та база оподаткування, ставки податку, податкові пільги, терміни сплати та звітування.
3. Транспортний податок: платники, об’єкт та база оподаткування, ставки податку, податкові пільги, терміни сплати та звітування.
4. Плата за землю: платники, об’єкт та база оподаткування, ставки, податкові пільги, терміни сплати.
5. Акцизний податок: платники акцизного податку: вітчизняні виробники та імпортери підакцизних товарів; об’єкти оподаткування; перелік товарів, що є підакцизними. Ставки податку та особливості їх застосування. Коли акцизний податок не сплачується. Терміни сплати та звітування.
6. Екологічний податок: платники податку, хто не є платниками, об’єкт та база оподаткування. Ставки податку в залежності від видів забруднення та особливості їх застосування. Порядок подання звітності та сплати податку.
7. Вирішення задач:
Задача 1. За місяць підприємство - виробник тютюнових виробів, виробило та реалізувало сигарет з фільтром 5 000 пачок., собівартість пачки 5 грн., рентабельність реалізації 60 %. Ставка акцизного податку – 11,64 грн. за 1000 шт.
За січень була нарахована зарплата наступним працівникам:
директор – 2 500 грн., герой України,
секретар – 1 400 грн., має 1 дитину віком до 16 років інваліда з дитинства,
бухгалтер – 12500 грн., 2 дітей віком до 16 років,
комірник – 880 грн.
Розрахувати суму акцизного податку та податку на доходи фізичних осіб, що підлягають сплаті до бюджету за місяць, а також суму заробітної плати до видачі.
Задача 2. Підприємство імпортувало 4500 пачок сигарет (20 шт. у пачці).. Контрактна вартість 1 долар за пачку, по курсу НБУ 8 грн. Мито складає 5% митної вартості, акцизний податок – 110,64 грн. за 1000 шт.
В цьому ж місяці було реалізовано 55 % сигарет з рентабельністю 90 %.
Нарахована заробітна плата адміністративно-управлінському персоналу 12 000 грн. Ставка єдиного соціального внеску 37%.
Витрати на транспортування від митного терміналу склали 3 600 грн в т.ч. ПДВ.
На балансі підприємства знаходиться обладнання балансовою вартістю 200000, загальний термін експлуатації 60 міс, до закінчення терміну експлуатації залишилось 36 міс. Ліквідаційна вартість складає 1 500 грн. Застосовується кумулятивний метод нарахування амортизації.
Розрахувати суму податку на прибуток, мито, акцизний податок, собівартість, розрахувати суму ПДВ та розкрити механізм оподаткування ПДВ імпортних операцій.
8. Тести.
1. Хто є платниками податку податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки?
А. фізичні особи, які є власниками об’єктів житлової нерухомості
Б. фізичні та юридичні особи, крім нерезидентів, які є власниками об’єктів житлової нерухомості
В. фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової нерухомості
Г. юридичні особи, які є власниками або орендують об’єкти житлової нерухомості
2. Що є об’єктом оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки?
А. об’єкт житлової нерухомості.
Б. об’єкти житлової нерухомості, які перебувають у власності держави
В. об’єкти житлової нерухомості, які перебувають у власності територіальних громад (їх спільній власності);
Г. садовий або дачний будинок, але не більше одного такого об’єкта на одного платника податку;
3. Базою оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки є:
А. загальна площа об’єкта житлової нерухомості.
Б. кількість квадратних метрів житлової площі на одну зареєстровану там особу
В. вартість нерухомості згідно незалежної оцінки експерта
Г. вартість нерухомості з урахуванням індексу інфляції
4. Платниками туристичного збору не можуть бути:
А. громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства
Б. іноземці та особи без громадянства
В. особи, які прибули у відрядження;
Г. Особи, що тимчасово проживають в готелях.
5. Платниками збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності є суб’єкти господарювання, які провадять такі види підприємницької діяльності:
А. торговельна діяльність у пунктах продажу товарів;
Б. аптеки, що перебувають у державній та комунальній власності;
В. розташовані у селах, селищах і містах районного значення підприємства та організації споживчої кооперації та торгово-виробничі державні підприємства робітничого постачання;
Г. Оптова торгівля
6. Не є платниками збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності є суб’єкти господарювання, які здійснюють такі види підприємницької діяльності:
А. торговельна діяльність у пунктах продажу товарів;
Б. діяльність з надання платних побутових послуг за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України;
В. торгівля валютними цінностями у пунктах обміну іноземної валюти;
Г. розташовані у селах, селищах і містах районного значення підприємства та організації споживчої кооперації та торгово-виробничі державні підприємства робітничого постачання;
7. Ставка збору за провадження торговельної діяльності та діяльності встановлюється органами місцевого самоврядування з розрахунку:
- у відповідному розмірі від мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня календарного року
- у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму, установленого законом на 1 січня календарного року
- у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму на одну працездатну особу, установленого на 1 січня календарного року
- у відповідному розмірі від мінімальної заробітної плати, установленої законом на звітний податковий період.
8. Які критерії використання спрощеної системи оподаткування для платників єдиного податку 2 групи?
А. Не мають найманих працівників і обсяг річної виручки не перевищує 150 000 грн.
Б. Менш, ніж 10 працюючих та обсяг річної виручки не перевищує 1 млн. грн.
В. Не більш, ніж 10 працюючих та обсяг річної виручки не перевищує 500 000 грн.
Г. Не більш, ніж 10 працюючих та обсяг річної виручки не перевищує 300 000 грн.
9. Які критерії використання спрощеної системи оподаткування для платників єдиного податку 1 групи?
А. Не мають найманих працівників і обсяг річної виручки не перевищує 150 000 грн.
Б. Менш, ніж 10 працюючих та обсяг річної виручки не перевищує 300 000 грн.
В. Не більш, ніж 10 працюючих та обсяг річної виручки не перевищує 500 000 грн.
Г. Не більш, ніж 10 працюючих та обсяг річної виручки не перевищує 300 000 грн.
10. Які критерії використання спрощеної системи оподаткування для плтників єдиного податку 3 групи?
А. Не мають найманих працівників і обсяг річної виручки не перевищує 150 000 грн.
Б. Менш, ніж 20 працюючих та обсяг річної виручки не перевищує 3 млн. грн.
В. Не більш, ніж 10 працюючих та обсяг річної виручки не перевищує 500 000 грн.
Г. Не більш, ніж 10 працюючих та обсяг річної виручки не перевищує 300 000 грн.
11. Згідно статті 287.1 ПКУ власники землі та землекористувачі сплачують земельний податок з:
А. Дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою
Б. Місяця, наступного за місяцем, в якому виникло право власності або право користування земельною ділянкою
В. Місяця, наступного за звітним періодом, в якому виникло право власності або користування земельною ділянкою
Г. Дня реєстрації платником податку
12. Підприємство має державний акт на право землекористування на земельну ділянку площею 1800 кв. м. Розрахуйте суму земельного податку для підприємства за 1-й квартал 2011 року за умови: ставка земельного податку складає 0,42 грн./кв. м.; коефіцієнт для розрахунку податку в даному регіоні к=1,3:
А. 245,7 грн.
Б. 756,0 грн.
В. 982,8 грн.
Г. 9828,0 грн.
Контрольне завдання 5. Оформлення результатів аудиту оподаткування підприємств (5 балів)
1. Види аудиторських звітів. В якому випадку аудитором надається модифікований висновок.
2. Формат та зміст звіту із завдання з податкового аудиту та аудиту податків.
3. Скласти аудиторський висновок за результатами завдання з аудиту оподаткування
4. Тести
1. Згідно з Міжнародним стандартом аудиту 700 "Аудиторський висновок" дата завершення аудиту - це дата:
а) коли висновок аудитора передають клієнтові;
б) коли аудитор завершив роботу;
в) опублікування річного звіту клієнта;
г) загальних річних зборів акціонерів компанії
2. Методологічні принципи незалежного аудиту не включають в себе:
а) контроль якості послуг, що надаються;
б) обґрунтування значимості доказів та свідчень;
в) дотримання методики оцінки ризиків;
г) повне інформування державних контрольно-ревізійних органів про фінансові операції клієнта.
3. Які виділяють етапи аудиторської перевірки?
а) перший, другий, третій;
б) підготовчий, дослідницький і завершальний;
в) громадський, державний, світовий;
г) початковий, середній, кінцевий.
4. Який взаємозв'язок існує між суттєвістю і аудиторським ризиком?
а) зворотній (що вищий рівень суттєвості, то нижчий аудиторський ризик і навпаки);
б) прямий;
в) взаємозв'язок відсутній;
г) залежно від характеру діяльності підприємства може бути як прямим, так і зворотнім.
5. Аудиторський ризик означає:
а) ризик того, що аудитор висловить невідповідну аудиторську думку у випадках, коли у фінансовій звітності містяться суттєві перекручення;
б) ризик того, що аудитор висловить відповідну аудиторську думку у випадках, коли у фінансовій звітності не містяться ніякі перекручення;
Перелік питань для самостійного вивчення
Тема 1. Сутність аудиту оподаткування підприємств
1. Класифікація аудиту оподаткування підприємств.
2. Замовники аудиту оподаткування підприємств
3. Аналіз законодавчої та нормативної бази для проведення аудиту оподаткування підприємств.
4. Етапи проведення аудиту оподаткування підприємств
Тема 2. Організація аудиту оподаткування на підприємстві
1. Застосування Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг при здійсненні аудиту оподаткування підприємств
2. Підходи до оцінки ризиків та рівня суттєвості при виконанні завдань з аудиту оподаткування підприємств.
3. Особливості планування аудиту оподаткування та складання програми аудиту
4. Моделі поведінки аудитора при виявленні фактів порушень податкового законодавства.
Тема 3. Аудит податку на прибуток підприємств
1. Особливості визначення доходів і витрат з метою оподаткування.
2. Аудиту оподаткування податком на прибуток підприємств особливих видів діяльності
3. Аналіз законодавчої та нормативної бази для проведення аудиту оподаткування підприємств.
4. Перевірка правильності нарахування амортизації та обліку основних засобів і нематеріальних активів з метою оподаткування.
5. Вплив трансфертного ціноутворення на оподаткування доходів і витрат підприємства.
Тема 4. Аудит податку на додану вартість
1. Особливості перевірки правильності розрахунків з відшкодування ПДВ
2. Методика ведення реєстру виданих та отриманих податкових накладних
3. Методичні вимоги до складання декларації з податку на додану вартість.
4. Особливості оподаткування ПДВ зовнішньоекономічної діяльності.
Тема 5. Аудит оподаткування доходів фізичних осіб (ПДФО, військовий збір, єдиний соціальний внесок)
1. Перевірка кадрової документації та обліку оплати праці на підприємстві
2. Особливості складання Звіту про ЄСВ та розрахунку Ф.1ДФ
3. Аналіз нормативної і законодавчої бази щодо оплати праці та її оподаткування.
4. Оподаткування доходів підприємницької діяльності, від володіння майном та капіталом, інших доходів
Тема 6. Аудит акцизного податку
1. Особливості оподаткування акцизним податком окремих видів підакцизних товарів
2. Аналіз змін акцизного законодавства
3. Склад та структура податкових пільг та виключень при оподаткуванні акцизним податком.
4. Особливості оподаткування акцизним податком імпорту підакцизних товарів
Тема 7. Аудит інших податків
1. Особливості та режим застосування спрощеної системи оподаткування
2. Групи платників єдиного податку, ставки податку залежно від групи, механізм нарахування та сплати єдиного податку
3. Аудит податку на нерухоме майно, відмінне від земельних ділянок.
4. Особливості нарахування та сплати збору за здійснення окремих видів підприємницької діяльності.
Тема 8. Оформлення результатів аудиту оподаткування підприємства
1. Причини модифікації аудиторського звіту щодо аудиту оподаткування підприємства
2. Причини та порядок відмови від висловлення думки аудитора або відмови від надання звіту при здійсненні аудиту оподаткування.
3. Додаткова інформація, що може надаватись клієнту в процесі аудиту оподаткування.
4. Взаємодія з управлінським персоналом при вирішення спірних питань, що виникли в процесі аудиту оподаткування.
Тема 9. Надання консалтингових послуг з питань оподаткування
1. Документальне оформлення консалтингових послуг, що надається аудитором з питань оподаткування.
2. Напрями розвитку практики залучення аудиту при здійсненні податкових перевірок.
Тема 10. Інші аудиторські послуги з питань оподаткування
1. Аналіз зарубіжного досвіду щодо надання аудиторами послуг підприємствам у сфері оподаткування.
2. Напрями та тенденції розвитку практики надання аудиторських послуг у сфері оподаткування в Україні.
ТЕМИ ІНДИВІДУАЛЬНИХ САМОСТІЙНИХ (ВИБІРКОВИХ) РОБІТ СТУДЕНТІВ
1. Оцінка належності застосованих критеріїв для оцінки предмета завдання з податкового аудиту за такими характеристиками, як доречність, повнота, достовірність, нейтральність, зрозумілість
2. Оцінка суттєвості та вжиття заходів для усунення специфічних загроз порушення етичних принципів при аудиті оподаткування підприємств
3. Ідентифікація необхідних процедур для проведення контролю якості конкретного завдання з податкового аудиту
4. Обґрунтовування можливості прийняття або відмову від прийняття завдання, продовження співпраці з клієнтом у завданні з податкового аудиту
5. Особливості складання листа-зобов’язання та/або договору з податкового аудиту;
6. Розробка загальної стратегії та скласти план завдання при виконанні завдання з аудиту оподаткування підприємства;
7. Оцінка ризиків аудитора при виконанні завдання з податкового аудиту;
8. Складання робочих документів з різних питань виконання завдання з аудиту оподаткування підприємства, в тому числі з документування отримання аудиторських доказів;
9. Обґрунтування та формулювання висновки в звіті із завдання.
10. Політики та процедури аудиторської фірми щодо прийняття завдання з податкового аудиту, продовження співпраці з клієнтом і виконання конкретних завдань
11. Основні умови завдання з податкового аудиту та порядок їх узгодження з клієнтом
12. Теоретичні засади планування завдання з податкового аудиту;
13. Теоретичні засади виконання та документування процесу податкового аудиту, в тому числі застосування вибірки;
14. Процес узагальнення доказів, їх аналіз та обґрунтування висновків у звіті за наслідками виконання завдання з аудиту оподаткування підприємства.
15. Мета, предмет і критерії завдання з податкового аудиту
16. Етичні вимоги при виконанні завдання з перевірки податкової звітності
17. Контроль якості при виконанні завдання з перевірки податкової звітності
18. Прийняття першого завдання з податкового аудиту та подальше продовження співпраці з клієнтом. Узгодження умов завдання з податкового аудиту
19. Планування завдання з податкового аудиту
20. Виконання завдання з податкового аудиту
21. Документування в завданні з аудиту оподаткування підприємства
22. Складання та надання звіту із завдання з податкового аудиту
23. Тристоронні відносини у завданні з податкового аудиту
24. Фундаментальні етичні принципи Кодексу етики, застосовні до обставин, в яких діє уповноважена аудиторська фірма при виконання завдання з податкового аудиту.
25. Виявлення, здійснення оцінки й усунення загроз у порушенні етичних принципів чи зменшення їх до прийнятного рівня через застосування відповідних застережних заходів при здійсненні аудиту оподаткування підприємства.
26. Вимоги незалежності під час виконання завдання з податкового аудиту
27. Оцінки значущості загроз незалежності при виконанні завдань з аудиту оподаткування підприємства.
28. Оцінка значущості загроз незалежності та визначення доречних щодо них застережних заходів під час прийняття й виконання завдань з податкового аудиту
29. Політики і процедури контролю якості, які є доречними для завдання з податкового аудиту.
30. Моніторинг та перегляд політик і процедур контролю якості при здійсненні завданя з аудиту оподаткування підприємства.
31. Розгляд скарг і звинувачень на аудиторські фірми з боку відповідних податкових органів.
32. Політика та процедури аудиторської фірми щодо прийняття завдання, продовження співпраці з клієнтом і виконання конкретних завдань з податкового аудиту.
33. Оцінка рівня компетентності персоналу аудиторської фірми, часу та ресурсів для прийняття нового завдання з податкового аудиту від нового чи існуючого клієнта.
34. Джерела інформації для дослідження питання чесності клієнта, оцінки ділової репутації його власників і керівництва при виконанні завдань з податкового аудиту.
35. Оцінка можливості дотримання етичних вимог, документування результатів оцінки прийнятності предмета завдання і належності критеріїв та висновку щодо можливості прийняття завдання з аудиту оподаткування підприємств.
36. Наслідки відмови від прийняття нового завдання з аудиту оподаткування підприємства або відмови від виконання завдання та від продовження співпраці з клієнтом.
37. Узгодження умов завдання з податкового аудиту.
38. Розробка загальної стратегії та оцінка ризиків суттєвих викривлень податкової звітності при виконанні завдань з аудиту оподаткування підприємства. Структура та зміст загальної стратегії. Складання докладного плану завдання.
39. Характер (опис) аудиторських процедур, які виконує група із завдання з податкового аудиту, термін їх виконання й обсяг.
40. Приклад докладного плану (програми) податкового аудиту з податку на прибуток.
41. Оцінка аудиторського ризику при виконанні завдання з податкового аудиту.
42. Процедури отримання доказів при здійсненні аудиту оподаткування.
43. Аудиторська вибірка та інші вибіркові процедури при виконанні завдань з аудиту оподаткування підприємств .
44. Перевірка операцій з пов’язаними особами при здійсненні аудиту оподаткування підприємства.
45. Пояснення відповідальної сторони. Консультування із складних та спірних питань при виконанні завдань з податкового аудиту.
46. Оцінка викривлень податкової звітності, виявлених під час виконання завдання з податкового аудиту. Повідомлення інформації найвищому управлінському персоналу платника податків
47. Формат, зміст і обсяг документації із завдання з аудиту оподаткування підприємства. Формування остаточного файла та зберігання документації
48. Формат та зміст звіту із завдання з податкового аудиту. Інша інформація й пояснення у звіті.
49. Підстава для модифікації думки аудитора при виконанні завдань з аудиту оподаткування підприємства. Підстава для відмови від виконання завдання.
50. Процедура надання звіту платнику податків при виконанні завдань з аудиту оподаткування підприємства.
51. Інша відповідальність при наданні звітів щодо перевірки податкової звітності підприємства і розгляд спірних питань.
52. Подальша відповідальність аудиторів за результатами аудиту оподаткування.
53. Питання зовнішнього контролю якості при аудиту оподаткування підприємства.

Приложенные файлы

  • docx 11237593
    Размер файла: 39 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий