Програма Податкове право 2016 (форма контролю залік)


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»
Юридичний факультет
Кафедра фінансового права
ЗАТВЕРДЖЕНО:
Науково-методичною радою університету
Протокол № __ від __ ___________ 2016 р.

Голова НМР ______________ А.М. Колот

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
з науки
«ПОДАТКОВЕ ПРАВО»
освітній ступінь «Бакалавр»
галузь знань «Право»
спеціальність «Правознавство»
спеціалізація «Господарсько-правова»
РЕКОМЕНДОВАНО:
кафедрою фінансового права
протокол № ___ від ___ __________________
Завідувач кафедри ________ О.В. Солдатенко
ПОГОДЖЕНО:
Начальник відділу
організаційного забезпечення
навчального процесу ____________ В.А. Кішкін
Начальник навчально-
методичного відділу ______________Т.В. Гуть
Київ 2016
Укладач:
доцент, к.ю.н., доцент кафедри фінансового права Хатнюк Н.С.
Рецензент:
доцент, к.е.н., доцент кафедри фінансового права Фукс Н.А.
1. ВСТУП
Система оподаткування є одним із найважливіших важелів державного регулювання ринкової економіки, а самі податки безпосередньо торкаються матеріальних інтересів всіх без виключення категорій як юридичних, так і фізичних осіб. Виключна актуальність сфери податків та зборів і величезний обсяг нормативно-правової бази, спрямованої на її регулювання сформували думку багатьох вчених про необхідність викладання податкового права як окремої науки та самостійної галузі права, не дивлячись на те, що з точки зору місця в системі права податкове право переважно розглядається як підгалузь фінансового права. Оскільки сферою регулювання податкового законодавства України є група однорідних суспільних відносин, які визначають надходження коштів від платників до бюджетів у формі податків і зборів, і окремим кодифікованим актом - Податковим кодексом України регулюється сукупність специфічних відносин, що дозволяє виділити їх із загальної маси фінансових відносин на підставі того, що йдеться про рух податкових надходжень у власність держави і територіальних громад знизу вверх у формі податків і зборів, тому можна стверджувати про самостійність податкового права як окремої галузі та науки.
Наука “Податкове право” вивчається студентами освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності “Правознавство” всіх форм навчання. Навчальна програма науки "Податкове право" розроблена з урахуванням того, що студенти на освітньо-кваліфікаційному рівні «бакалавр» засвоїли головні положення нормативної навчальної дисципліни "Податкове право", а також окремі питання оподаткування в дисциплінах професійного спрямування. Вона передбачає вивчення актуальних питань податкового права для конкретної галузі господарської, економічної та науково-дослідної діяльності з урахуванням особливостей майбутньої професійної діяльності випускників.
Метою науки “Податкове право” є формування у студентів юридичного факультету ефективного методологічного підходу до аналізу сфери податків та зборів як правового явища, вмінню відмежовувати юридичні аспекти системи оподаткування від суто економічних, чітко визначати структуру й зміст податкових правовідносин, правовий статус учасників правовідносин, їх права й обов’язки, а також формування у студентів уміння визначати основні й додаткові елементи різних видів податків та зборів загальнодержавного та місцевого значення, порядок адміністрування податків та зборів, компетенцію контролюючих органів та повноваження їх посадових осіб, особливості регулювання відповідальності за порушення податкового законодавства. Вивчення науки передбачає ознайомлення майбутніх бакалаврів з основними направленнями реформування податкової системи України, що знайшли своє втілення в прийнятому Податковому Кодексі України.
Відповідно до мети завданням науки “Податкове право” є допомогти студентам: 1) засвоїти теоретичні, законодавчі та практичні засади податкового права; 2) вивчити систему вітчизняного податкового законодавства; 3) оволодіти знаннями систем податкового законодавства зарубіжних країн; 4) сформувати вміння застосовувати відповідні нормативно-правові акти при вирішенні практичних ситуацій при застосуванні податків та зборів до платників податків; 5) оволодіти вмінням порівнювати та аналізувати спільні та відмінні риси чинної системи оподаткування в Україні від систем оподаткування зарубіжних країн; 6) засвоїти знання основних та додаткових елементів податків та зборів загальнодержавного та місцевого значення; 7) оволодіти знаннями правового статусу учасників податкових правовідносин та сутності основних об'єктів оподаткування; 8) вивчити права та обов'язки різних категорій платників податків щодо належного виконання ними своїх податкових зобов'язань із окремих видів податків, а також компетенцію контролюючих органів та повноважень їх посадових осіб; 9) сформувати вміння застосовувати основні заходи кримінальної, адміністративної, матеріально-фінансової та дисциплінарної відповідальності за порушення податкового законодавства; 10) розвинути навички захищати законні права та інтереси резидентів та нерезидентів платників податків і зборів.
Предметом науки “Податкове право” є норми й інститути податкового права, наукові концепції та позиції, проблеми застосування норм податкового права, які визначають надходження коштів від платників до бюджетів різних рівнів у формі податків та зборів.
Професійна спрямованість науки “Податкове право” полягає в оволодінні нормативним матеріалом, який включає комплекс знань матеріального права, та набутті вмінь і навичок застосування його норм в практичній діяльності.
Форми навчання: аналіз нормативно-правових актів з питань оподаткування, вирішення конкретних ситуацій, спостереження за реформуванням законодавства та аналіз механізму удосконалення та внесення змін у податкове законодавство тощо.
Методи навчання: лекції, самостійна робота студентів, індивідуальні заняття, семінарські (практичні) заняття у різних формах (питання-відповідь, тестового опитування, обговорення конкретних ситуацій, підготовки документів, створення презентацій, демонстрацій, ілюстрацій, вирішення та підготовка практичних задач, вирішення письмових, графічних та технічних вправ, тощо), бесіди та пояснення матеріалу. Використовуються із застосуванням проблемного викладу матеріалу, частково-пошукового методу, дослідницького методу.
Засоби навчання: робота з нормативно-правовими актами, рекомендованими літературними джерелами (підручниками, посібниками), використання комп’ютерних технологій, аналітична робота з матеріалами судової та юридичної практики.
Місце науки в навчальному процесі визначається її фундаментальним характером та тісним зв’язком із комплексом базових, спеціальних, фахових та професійно-орієнтованого спрямування наук і навчальних дисциплін.
Таким чином, після вивчення науки “Податкове право” студенти повинні засвоїти і знати основні закономірності податкових правовідносин, засвоїти такі елементи курсу, як поняття про податки, збори та інші обов’язкові платежі й їх види, функції податків, податкове право, його предмет і метод, податкові правовідносини, податкову систему України та інших зарубіжних країн, їх структурну побудову, основні елементи податків та зборів, механізм адміністрування податків та зборів, види та заходи відповідальності за порушення податкового законодавства, правовий статус окремих категорій учасників податкових правовідносин, види податків та зборів, такі, зокрема, як податки на доходи фізичних осіб, податок на прибуток підприємств, податок на додану вартість, акцизний податок, екологічний податок, рентні платежі, податок на нерухоме майно, єдиний податок, місцеві податки і збори, а також спеціальні режими оподаткування.
На основі своїх знань студент повинен вміти застосовувати відповідні нормативно-правові акти при вирішенні практичних ситуацій у сфері податків зборів, вміти визначити суто юридичний аспект податкових відносин, межу свободи і необхідності у поведінці суб’єктів податкових правовідносин, в тому числі при реалізації та захисті прав і законних інтересів окремих платників податків, інтересів держави та суспільства, які реалізуються у фіскальній діяльності держави.
2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАУКИ
Назва теми Кількість годин
Очна форма
навчання Заочна форма навчання
Навчальні заняття СРС Навчальні заняття СРС
Лекції Практичні Лабораторні Індивідуальні
Контактні заняття Індивідуальні Тема 1. Податкове право України: поняття, предмет, метод та система. 2 2 - 1 2 1 1 4
Тема 2. Правове регулювання податкової системи України. 2 2 - 1 4 1 1 6
Тема 3. Правовий статус учасників податкових правовідносин. 2 0 - 1 2 1 1 4
Тема 4. Правові засади адміністрування податків та зборів 2 2 - 1 4 1 1 6
Тема 5. Податковий обов’язок та відповідальність за порушення податкового законодавства. 2 2 - 1 4 2 1 6
Тема 6. Правове регулювання податку на доходи фізичних осіб. 2 2 - 1 6 2 1 8
Тема 7. Правове регулювання податку на прибуток підприємств. 2 2 - 1 6 2 1 8
Тема 8. Правове регулювання непрямих податків. 2 2 - 1 5 2 1 7
Тема 9. Спеціальні податкові режими та загальнодержавні податкові платежі 0 0 - 0 4
0 0 6
Тема 10. Правові засади справляння місцевих податків і зборів. 2 2 - 1 6 2 1 8
Підсумковий контроль, години 4 4
Усього: 18 16 0 9 43 14 9 63
Разом годин:
годин 90 90
кредитів 3 3
3. ЗМІСТ НАУКИ ЗА ТЕМАМИ
Тема 1. Податкове право України: поняття, предмет, метод та система.
Визначення предмету податкового права. Групи відносини, що утворюють предмет податкового права. Метод податкового права. Поняття податкового права. Місце податкового права. Зв’язок податкового права з конституційним, адміністративним, бюджетним правом. Особливості податкового права України на сучасному етапі. Поняття і види податкових норм. Система податкового права: загальна та особлива частини. Поняття джерел податкового права. Особливості джерел податкового права України. Податковий кодекс України як основне джерело податкового права. Поняття і ознаки податкових правовідносин. Зміст податкових правовідносин. Види податкових правовідносин. Склад податкових правовідносин. Суб’єкти податкових правовідносин і суб’єкти податкового права. Об’єкт, предмет податкових правовідносин. Юридичні факти як підстава виникнення, зміни або припинення податкових правовідносин.
Тема 2. Правове регулювання податкової системи України.
Поняття податкової системи. Сучасна система оподаткування. Поняття системи податків. Поняття та категорії принципів у сфері оподаткування. Юридичні принципи оподаткування. Економічні принципи оподаткування. Організаційні принципи оподаткування.
Система державних доходів та місце в ній податків, зборів й інших обов’язкових платежів. Система податків в Україні. Поняття встановлення та введення податків та їх елементів. Загальні правила щодо встановлення і скасування обов’язкових платежів та їх елементів в Україні. Поняття податків у широкому та вузькому розумінні. Розмежування окремих видів обов’язкових платежів. Поняття податкових та неподаткових обов’язкових платежів. Поняття мита, зборів і плати як податкових платежів. Поняття податків, внесків та відрахувань. Ознаки податків та інших обов’язкових платежів. Визначення поняття власне податку. Поняття функцій податку. Види (класифікації) податків та їх характеристика. Прямі та непрямі податки. Податки з доходів фізичних осіб та доходів юридичних осіб. Податки з доходів фізичних осіб – підприємців. Податки на майно і на доходи. Загальнодержавні та місцеві податки. Закріплені та регулюючі податки. Загальні та цільові податки. Податки з фізичних, юридичних, змішані податки з фізичних і юридичних осіб. Регулярні та разові податки. Грошові та натуральні податки. Розкладні й окладні податки. Спеціальні режими оподаткування.
Основні характеристики податкових систем зарубіжних країн у порівнянні з вітчизняною системою оподаткування. Поняття податкових систем різних зарубіжних країн та їх відмінності від податкової системи України. Зміст, основні напрями і тенденції податкової політики у різних зарубіжних країнах, на прикладі США, Канади, Австралії та ЄС, на прикладі Німеччини, Франції, Польщі та Великобританії. Поняття національного податкового права. Поняття систем податків й інших обов’язкових платежів, їх типологія у зарубіжних державах. Поняття та категорії суб’єктів оподаткування у зарубіжних країнах.
Поняття та правове значення основних та додаткових елементів податку та збору. Суб'єкт оподаткування. Предмет, об’єкт та джерело податку. Податкова база та масштаб податку. Одиниця оподаткування. Ставка податку. Податковий період. Способи (методи) визначення або обчислення бази податку. Методи обліку бази оподаткування. Метод оподаткування. Податкові пільги. Поняття податкового обліку доходів, витрат та амортизаційних витрат. Порядок та шляхи обчислення розміру податкового зобов'язання. Способи, строки та порядок визначення податкового зобов'язання, подання податкової звітності та сплати податку.
Тема 3. Правовий статус учасників податкових правовідносин.
Поняття та види суб’єктів податкового права України та їх коротка характеристика. Особливості структури суб’єктів податкового права України за Податковим кодексом України. Поняття платника податку, його ознаки та види. Фізичні особи як платники податків. Юридичні особи як платники податків. Податкові агенти. Податкові представники та їх види. Постійні представництва іноземних юридичних осіб як платники податків. Суб’єкти, що сприяють сплаті податків та зборів. Податкові органи як суб’єкти податкових правовідносин. Система податкових органів. Податкові адміністрації та податкові інспекції. Правовий статус податкової міліції. Правове регулювання діяльності податкових органів. Організаційно-правовий статус та структура органів Державної фіскальної служби України.
Тема 4. Правові засади адміністрування податків та зборів.
Реєстрація платників податків. Ведення обліку доходів та витрат платника податків. Порядок обчислення сум податків та зборів. Методи обліку доходів і витрат платника податків: касовий метод, метод нарахувань та метод «попередньої події». Визначення сум податкового зобов'язання та їх строки. Форми та способи сплати податків та зборів. Строки сплати податків та зборів. Зміна строку сплати податків. Джерело сплати податків та зборів. Повернення переплачених податків та зборів.
Загальні положення щодо фінансової та податкової звітності й податкового обліку. Поняття та форми податкової звітності. Вимоги до підтвердження даних, визначених у податковій звітності. Податкова декларація (розрахунок). Подання податкової декларації до органів Державної фіскальної служби. Особи, які несуть відповідальність за складення податкової звітності. Податкова консультація.
Визначення податкового контролю та повноваження органів державної влади щодо його здійснення. Способи здійснення податкового контролю. Порядок контролю за дотриманням вимог податкового та іншого законодавства у випадках, коли здійснення такого контролю покладено на контролюючі органи. Спеціальний порядок адміністрування окремих податків, зборів (обов’язкових платежів). Контролюючі фіскальні органи: завдання, функції та повноваження. Особливості листування з платником податків. Умови повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань.
Тема 5. Податковий обов’язок та відповідальність за порушення податкового законодавства.
Поняття податкового зобов’язання. Виникнення, зміна і припинення податкового обов’язку. Визначення сум податкових та грошових зобов’язань. Виконання податкового обов’язку. Податковий борг. Джерела сплати податкових зобов’язань і податкового боргу.
Гарантії забезпечення податкового обов’язку. Пеня та неустойка за невиконання або неналежне виконання податкового зобов'язання. Адміністративний арешт активів: поняття та підстави застосування. Тимчасове затримання активів. Порядок застосування арешту активів. Припинення адміністративного арешту активів. Продаж активів, що знаходяться в податковій заставі. Списання безнадійного податкового боргу. Скасування рішень контролюючих органів.
Податковий процес. Оскарження рішень контролюючих органів. Порядок і строки адміністративного оскарження. Закінчення процедури адміністративного оскарження. Строки погашення суми податкового зобов’язання. Податкове повідомлення, податкове рішення, податкове роз’яснення. Податкова вимога. Податковий керуючий.
Види відповідальності за порушення податкового законодавства. Підстави застосування відповідальності за порушення податкового законодавства. Поняття і ознаки податкового правопорушення. Склад податкового правопорушення. Об’єкт податкового правопорушення. Об’єктивна сторона податкового правопорушення. Суб’єкт податкового правопорушення. Суб’єктивна сторона податкового правопорушення. Види податкових правопорушень. Кримінальна відповідальність за порушення податкового законодавства. Адміністративно-правова відповідальність за порушення податкового законодавства. Порядок притягнення до адміністративної відповідальності за порушення податкового законодавства. Поняття і характерні риси фінансово-правової відповідальності за порушення податкового законодавства. Поняття фінансово-правових санкцій. Види фінансово-правових санкцій. Характеристика пені як виду фінансово-правових санкцій. Особливості фінансового штрафу, що встановлюється за порушення податкового законодавства. Порядок застосування фінансових санкцій до порушників податкового законодавства. Поняття та види подвійного оподаткування. Методи усунення подвійного оподаткування. Міжнародний договір як механізм усунення подвійного оподаткування.
Тема 6. Правове регулювання податку на доходи фізичних осіб.
Поняття і місце податку на доходи фізичних осіб у податковій системі України та інших зарубіжних країн. Загальне поняття про податок з доходів фізичних осіб. Платники податку на доходи фізичних осіб: резиденти та нерезиденти та їх обов’язки. Фізична самозайнята особа, фізична особа, що здійснює професійну діяльність та фізична особа- підприємець. Податкові агенти та їх обов’язки. Поняття доходу, загального оподатковуваного доходу, річного та місячного оподатковуваного доходу та їх види. Склад загального місячного оподатковуваного доходу. Доходи, що не включаються до загального місячного оподатковуваного доходу. Об’єкт оподаткування податку на доходи фізичних осіб. Види об'єктів оподаткування податку на доходи фізичних осіб. База та одиниця оподаткування податку на доходи фізичних осіб. Ставка оподаткування податку з доходів фізичних осіб. Іноземні доходи та сплачені за кордоном податки. Податкова соціальна пільга. Пільги податку на доходи фізичних осіб. Річна податкова декларація. Порядок нарахування, утримання та сплати податку до бюджету. Відповідальність за порушення законодавства про оподаткування доходів фізичних осіб.
Тема 7. Правове регулювання податку на прибуток підприємств.
Правове регулювання оподаткування прибутку підприємств. Місце податку на прибуток підприємств у податковій системі України та інших зарубіжних країн. Платники податку на прибуток підприємств: резиденти та нерезиденти юридичні особи. Об’єкт оподаткування податком на прибуток. База оподаткування податку на прибуток підприємств. Поняття доходу і прибутку. Визначення витрат. Визначення поняття амортизації основних фондів і нематеріальних активів. Витрати, що підлягають амортизації. Витрати, що не підлягають амортизації. Визначення основних фондів. Визначення сум амортизаційних відрахувань. Визначення балансової вартості групи основних фондів. Особливості включення витрат на оплату праці до валових витрат. Ставка податку на прибуток. Порядок та строки обчислення податкового зобов'язання, сплати податку на прибуток. Строки подання податкової звітності податку на прибуток підприємств. Категорії пільговиків щодо податку на прибуток підприємств.
Тема 8. Правове регулювання непрямих податків.
Поняття та ознаки непрямого оподаткування. Загальна характеристика та види непрямих податків. Місце податку на додану вартість (ПДВ) у податковій системі України та інших зарубіжних країн. Характерні риси податку на додану вартість. Позитивні риси і недоліки застосування податку на додану вартість. Групи платників податку на додану вартість. Об'єкт оподаткування податку на додану вартість. Реєстр платників податку на додану вартість. Операції, що складають об’єкт податку на додану вартість. База оподаткування ПДВ. Ставки ПДВ. Дата виникнення обов’язку із сплати ПДВ. Строки і порядок подання податкових звітів і сплати ПДВ. Податкова накладна. Бюджетне відшкодування ПДВ. Податковий кредит. Податковий вексель. Особливості оподаткування бартерних операцій ПДВ. Особливості оподаткування операцій при здійсненні імпорту товарів, робіт, послуг. Категорії пільговиків щодо податку на додану вартість.
Загальна характеристика акцизів. Поняття акцизного податку. Місце акцизного податку у податковій системі України та інших зарубіжних країн. Відмінності ПДВ і акцизу. Поняття акцизного податку. Платники акцизного податку. Податкові агенти. Об’єкт та база оподаткування акцизного податку. Визначення об’єкту оподаткування акцизного податку при імпорті та експорті товарів, послуг, робіт. Ставки акцизного податку. Визначення суми акцизного податку. Порядок і строки податкового звітування та визначення розміру податкового зобов'язання і сплати акцизного податку. Категорії пільговиків акцизного податку.
Тема 9. Спеціальні податкові режими та загальнодержавні
податкові платежі.
Загальна характеристика єдиного податку: зміст та значення. Місце єдиного податку в податковій системі України та інших зарубіжних країн. Єдиний податок: платники, об’єкти оподаткування, ставки, порядок і строки сплати єдиного податку. Характеристика груп платників єдиного податку. Єдиний податок четвертої групи: платники, об’єкти оподаткування, ставки, порядок і строки сплати. Категорії пільговиків щодо сплати єдиного податку. Спеціальні режими оподаткування, які застосовуються в інших зарубіжних країнах, на прикладі Німеччини, Франції, Іспанії, Великобританії тощо.
Місце загальнодержавних зборів у податковій системі України. Сутність та правові засади рентних плат. Плата за користування надрами. Плата за користування радіочастотним ресурсом. Плата за спеціальне використання води. Плата за спеціальне використання лісових ресурсів. Рентна плата за нафту, природний газ і газовий конденсат, що видобуваються в Україні. Загальнодержавні збори та обов'язкові платежі, які застосовуються в зарубіжних країнах, на прикладі Франції, Німеччини, Іспанії, Великобританії тощо.
Тема 10. Правові засади справляння місцевих податків і зборів
Особливості формування системи оподаткування територіальних громад в Україні. Система місцевих податків та зборів. Основні та додаткові елементи податку на майно. Основні та додаткові елементи податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Основні та додаткові елементи єдиного податку, включаючи збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності. Основні та додаткові елементи транспортного податку. Місце плати за землю у податковій системі України. Основні елементи правового механізму плати за землю. Додаткові елементи правового механізму плати за землю. Місцеві збори та обов'язкові платежі, які застосовуються в зарубіжних країнах, на прикладі Канади, США, Франції, Великобританії тощо.
4. ПЛАНИ ЗАНЯТЬ
Плани лекцій
Лекція 1
Тема 1. Податкове право України: поняття, предмет, метод та система (2 год.)
Місце податкового права в системі права України: поняття та особливості.
Предмет, метод та система податкового права.
Загальна характеристика принципів оподаткування в Україні.
Податкові правовідносини: поняття, ознаки і види.
Основні елементи податкових правовідносин: об'єкт, суб'єкт та зміст.
Лекція 2
Тема 2. Правове регулювання податкової системи України (2 год.)
Податкова система: поняття та основні її характеристики.
Зміст податкових та неподаткових обов’язкових платежів. Поняття, функції податків та розмежування податків, зборів й обов’язкових платежів.
Класифікація податків та їх характеристика за видами.
Загальні правила щодо встановлення та скасування податків, їх елементів в Україні. Правове регулювання податкових систем у зарубіжних країнах.
Правове значення елементів податку та їх характеристика:
суб'єкт оподаткування;
предмет та об’єкт оподаткування;
база оподаткування;
способи (методи) визначення бази оподаткування;
одиниця оподаткування;
ставка оподаткування;
порядок та способи визначення розміру податку;
способи, строки та порядок сплати податку;
податковий період: період сплати податку, період обчислення та визначення розміру податку;
податкові пільги.
Лекція 3
Тема 3. Правовий статус учасників податкових правовідносин (2 год.)
1. Суб’єкти та учасники податкового права України.
2. Поняття, правовий статус платника податку та його види.
3. Представництво платників податків. Правовий статус представника платника податків.
4. Поняття та правовий статус податкового агента.
5. Податкові органи як суб’єкти податкових правовідносин. Правовий статус Державної фіскальної служби України.
Лекція 4
Тема 4. Правові засади адміністрування податків та зборів (2 год.)
1. Поняття процедур адміністрування податків як механізму управління податковою системою. Законодавчі передумови розвитку адміністрування в Україні.
2. Обліково-реєстраційні процедури податкових органів.
3. Процедури виконання податкового зобов’язання: подання податкової звітності, визначення сум податкових зобов’язань та порядок їх сплати.
4. Консультативно-роз’яснювальна робота податкових органів.
5. Форми податкового контролю: податкові перевірки та податковий аудит.
6. Процедури адміністративного узгодження: оскарження рішень контролюючих органів та вирішення податкових спорів судами.
Лекція 5
Тема 5. Податковий обов’язок та відповідальність за порушення податкового законодавства (2 год.)
Поняття, виникнення, зміна та припинення податкового обов’язку за податковим законодавством України.
Податковий борг, наслідки його виникнення.
Способи забезпечення виконання податкового обов’язку (пеня, неустойка, податкова застава та адміністративний арешт активів платника).
Види та правові підстави застосування юридичної відповідальності в за порушення податкового законодавства Україні.
Поняття, ознаки та види податкових правопорушень.
Лекція 6
Тема 6. Правове регулювання податку на доходи фізичних осіб (2 год.)
Юридична природа та законодавче забезпечення оподаткування доходів фізичних осіб в Україні.
Платники податку з доходів фізичних осіб та характеристика їх видів.
Об’єкт та база оподаткування податку з доходів фізичних осіб: поняття доходу, загального оподатковуваного доходу та місячного (річного) оподатковуваного доходу.
Ставки податку з доходів фізичних осіб.
Податкова соціальна пільга. Податковий кредит.
Особливості оподаткування окремих видів доходів громадян.
Лекція 7
Тема 7. Правове регулювання податку на прибуток підприємств (2 год.)
Юридична природа та законодавче забезпечення оподаткування прибутку підприємств в Україні.
Платники податку на прибуток підприємств: резиденти та нерезиденти, прибуткові та неприбуткові, великі платники податку.
Особливості визначення об’єкта та бази оподаткування податку на прибуток підприємств.
Амортизаційні відрахування та витрати підприємства: поняття, види та особливості їх визначення.
Шляхи визначення розміру податку на прибуток підприємств та його податкові пільги.
Лекція 8
Тема 8. Правове регулювання непрямих податків (2 год.)
1. Юридична природа, законодавче забезпечення та значення запровадження податку на додану вартість в Україні.
2. Платники, об’єкт, ставка, база оподаткування та шляхи визначення розміру податку на додану вартість.
3. Загальна характеристика акцизного податку в Україні та його платники.
4. Особливості визначення об’єкта та бази оподаткування акцизного податку. Загальна характеристика підакцизних товарів.
5. Додаткові елементи акцизного податку: податковий період, одиниця оподаткування та пільги.
Лекція 9
Тема 10. Правові засади справляння місцевих податків і зборів (2 год.)
1. Місцеві податки та збори: законодавче забезпечення, структура та зміст.
2. Сучасний стан та тенденції розвитку оподаткування майна в Україні як основного джерела місцевих податків.
3. Характеристика податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.
4. Єдиний податок як інструмент спрощеної системи оподаткування
5. Основні та додаткові елементи транспортного податку.
6.Плата за землю як обов'язковий платіж до місцевого бюджету.
4.2. Плани семінарських (практичних, лабораторних) занять
очної форми навчання.
Заняття 1. Семінар-розгорнута бесіда (2 год.)

План
Тема 1. Податкове право України: поняття, предмет, метод та система
Предмет і метод податкового права.
Місце податкового права в системі права України.
Система податкового права.
Принципи податкового права.
Джерела податкового права.
Податкові правовідносини: поняття, ознаки і види.
Склад податкових правовідносин.
Мета семінарського заняття: полягає у засвоєнні таких понять курсу, як податкове право, предмет, метод податкового права, податкові норми, система податкового права, джерела податкового права, податкові правовідносини, суб’єкт, об’єкт, зміст податкових правовідносин.
Завдання семінарського заняття:
Розкрити предмет податкового права.
Розкрити метод податкового права.
Обґрунтувати місце податкового права в системі права України.
Розкрити зміст поняття «податкові норми».
Розкрити систему податкового права.
Назвати джерела податкового права.
Розкрити зміст податкових правовідносин.
Визначити ознаки податкових правовідносин.
Назвати види податкових правовідносин.
Розкрити склад податкових правовідносин.
Фахові компетентності - вміння, навички та здатності, які отримує студент по завершенню семінарського заняття:
- забезпечувати супроводження та складання фінансової, податкової звітності та бухгалтерського обліку фізичної особи, підприємства, установи, організації;
- коректно складати податкові документи юридичного характеру;
- надавати усні та письмові роз’яснення щодо застосування та тлумачення норм податкового законодавства;
- надавати кваліфіковані правові консультації;
- надавати правову оцінку податковим документам.
Ключові слова семінарського заняття: податкове право, предмет податкового права, метод податкового права, податкові норми, система податкового права, джерела податкового права, податкові правовідносини, суб’єкт, об’єкт, зміст податкових правовідносин.
Форми навчальної роботи: Семінар – розгорнута бесіда. Завчасна підготовка питань визначеним планом та оперативне опитування основних понять, категорій, положень законодавства
Форми контролю – міні-контроль у вигляді, оперативного опитування, тестів або практичних завдань.
Контрольні питання:
Розкрити предмет податкового права.
Розкрити метод податкового права.
Обґрунтувати місце податкового права в системі права України.
Розкрити зміст поняття «податкові норми».
Розкрити систему податкового права.
Назвати джерела податкового права.
Розкрити зміст податкових правовідносин.
Визначити ознаки податкових правовідносин.
Назвати види податкових правовідносин.
Розкрити склад податкових правовідносин.
Інформаційне (матеріальне) забезпечення: Податковий кодекс України: Науково-практичний коментар
Типові завдання:
1. Розкрийте теоретичний зміст понять:
- податкове право;
- предмет податкового права;
- метод податкового права;
- податкові норми;
- система податкового права;
- джерела податкового права;
- податкових правовідносин;
- види податкових правовідносин;
- склад податкових правовідносин.
Шкала оцінювання контролю знань студентів
Можлива максимальна оцінка за певну форму роботи (завдання), балів Рівень виконання
Відмінний
Добрий Задовільний
Незадовільний
8 8 6 4 0
Заняття 2. Семінар – дискусія з елементами аналізу (2 год.)
План.
Тема 2. Правове регулювання податкової системи України.
Податкова система: поняття та основні характеристики.
Поняття податкових та неподаткових обов’язкових платежів. Поняття та функції податків, їх види та зміст.
Юридичне визначення сфери податків й інших обов’язкових платежів та їх місце у системі державних доходів України.
Загальні правила щодо встановлення та скасування податків (обов’язкових платежів) та їх елементів в Україні.
Правове регулювання податкових систем у зарубіжних країнах.
Поняття та правове значення елементів податку.
Мета семінарського заняття: полягає у засвоєнні таких елементів курсу, як поняття про податки, збори та інші обов’язкові платежі й їх види, функції податків, податкові правовідносини, податкову систему України, її зміст, основні елементи податків та зборів.
Завдання семінарського заняття:
1.Розкрийте поняття податкової системи.
2. Система оподаткування та податкова система як рівнозначні категорії.
3. Розкрийте поняття та категорії принципів у сфері оподаткування.
4. Розкрийте та охарактеризуйте систему податків в Україні.
5. Дослідіть загальні правила щодо встановлення і скасування обов’язкових платежів та їх елементів в Україні.
6. Розкрийте поняття встановлення та введення податків та їх елементів.
7. Дайте основні характеристики податкових систем.
8. Дайте визначення законодавче та теоретичне поняттю податкового тягаря.
9. Розкрите систему державних доходів та місце в ній податків, зборів та інших обов’язкових платежів.
10. Дайте визначення поняттю податків у широкому та вузькому розумінні.
11. Розмежування окремих видів обов’язкових платежів.
12. Класифікуйте податки та охарактеризуйте їх.
Фахові компетентності - вміння, навички та здатності, які отримує студент по завершенню семінарського заняття:
- забезпечувати супроводження та складання фінансової, податкової звітності та бухгалтерського обліку фізичної особи, підприємства, установи, організації;
- коректно складати податкові документи юридичного характеру;
- виступати представником фізичних та юридичних осіб платників податків;
- представляти інтереси юридичних та фізичних осіб в судах та інших державних органах під час розгляду податкових спорів, із захисту їхніх прав та законних інтересів та з інших правових питань;
- надавати усні та письмові роз’яснення щодо застосування та тлумачення норм податкового законодавства;
- вміти обчислювати та визначати розміри доходів, прибутків та витрат;
- вміти визначати розміри податкових зобов’язань, суми податкових платежів;
- надавати кваліфіковані правові консультації;
- надавати правову оцінку податковим документам;
- вміти поставити на облік як платника податків;
- вміти зареєструвати особу як платника податків та зборів в Державному реєстрі з моменту виникнення об’єкта оподаткування в органах Державної фіскальної служби;
- представляти в державних податкових інспекціях по районах у містах, у містах без районів, селах відомості про зміну даних платника податку.
- мати навички роботи з податковими документами: акт прийому-передачі товару; декларація, свідоцтво про реєстрацію платника податків; свідоцтво платника ПДВ тощо.
Ключові слова семінарського заняття: податок, збір, обов’язковий платіж, мито, податкова система, платник податку, суб'єкт оподаткування; предмет, об’єкт та джерело податку; податкова база та масштаб податку; одиниця оподаткування; податковий період; способи (методи) визначення бази податку; ставка податку; податкові пільги; порядок та способи обчислення податку; способи, строки та порядок сплати податку.
Форми навчальної роботи: Семінар – дискусія з елементами аналізу. Завчасна підготовка питань визначених планом та оперативне опитування основних понять, категорій, положень законодавства
Форми контролю – міні-контроль у вигляді, оперативного опитування, тестів або практичних завдань
Контрольні питання:
1. Дайте визначення податкового права як галузі, як науки, як дисципліни.
2. Розкрийте визначення предмету податкового права.
3. Дайте визначення групи відносини, що утворюють предмет податкового права.
4. Розкрийте метод податкового права.
5. Дайте визначення поняття податкового права та податкових правовідносин у теоретичному, законодавчому та практичному значеннях.
6. Окресліть місце податкового права.
7. Розкрийте зв’язок та співвідношення податкового права з фінансовим, конституційним, адміністративним, бюджетним правом.
8. Особливості розвитку та становлення податкового права України на сучасному етапі.
9. Історичні передумови виникнення податкових правовідносин: вітчизняний та зарубіжний досвід
10. Дайте визначення поняттю і видам податкових норм.
11. Розкрийте структуру податкової норми.
12. Система податкового права та податкових правовідносин.
13. Розкрийте поняття джерел податкового права.
14. Особливості джерел податкового права України.
15. Податковий закон, як основне джерело податкового права.
16. Розкрийте ознаки податкових правовідносин.
17. Розкрийте сутність та правовий зміст податкових відносин.
18. Охарактеризуйте учасників податкових правовідносин і суб’єктів податкового права.
Інформаційне (матеріальне) забезпечення: Податковий кодекс України: Науково-практичний коментар
Типові завдання:
1. Податковий кодекс України як джерело податкового права: характеристика, структура та особливості змісту.
2. Податок, обов’язковий платіж (мито, плата) та збір як обов’язкові механізми поповнення державного та місцевого бюджету.
3. Розкрийте теоретичний та законодавчий зміст понять, наприклад:
«акцизний податок» та «екологічний податок»;
«балансова вартість» та «додана вартість»;
«безнадійна заборгованість» та «безнадійний податковий борг»;
4. Розкрийте співвідношення понять, наприклад:
«податкове право як наука», «податкове право як галузь» та «податкове право як дисципліна».
5. Розкрийте зміст наступних об’єктів податкових правовідносин, наприклад:
активи, матеріальні активи та основні засоби як об’єкти податкових правовідносин;
6. Розмежуйте поняття, наприклад:
«базова ставка податку», «абсолютна ставка податку», відносна ставка податку» та «гранична ставка податку»;
Шкала оцінювання контролю знань студентів
Можлива максимальна оцінка за певну форму роботи (завдання), балів Рівень виконання
Відмінний
Добрий Задовільний
Незадовільний
8 8 6 4 0
Заняття 3. Семінар-розгорнута бесіда (2 год.)
План.
Тема 4. Правові засади адміністрування податків та зборів
Реєстрація та облік платників податків.
Визначення сум податку та порядок обчислення сум податків та зборів. Ведення обліку доходів та витрат платника податків.
Форми та способи сплати податків та зборів.
Строки сплати податків та зборів. Зміна строку сплати податків.
Податкова декларація (розрахунок). Поняття та форми податкової звітності та бухгалтерського обліку.
Способи здійснення податкового контролю та повноваження органів державної влади щодо його здійснення.
Мета семінарського заняття: полягає у засвоєнні порядку адміністрування платників податків, реєстрації платників податків, ведення обліку доходів та витрат платника податків, загальних положень щодо податкової звітності та бухгалтерського обліку, способів здійснення податкового контролю, порядку контролю за дотриманням вимог податкового законодавства.
Завдання семінарського заняття:
1. Розкрити порядок реєстрації платників податків.
2. Дослідити порядок ведення обліку доходів та витрат платника податків.
3. Розкрити методи обліку доходів і витрат платника податків: касовий метод, метод нарахувань та метод «попередньої події».
4. Розкрити порядок обчислення сум податків та зборів.
5. Дати визначення сум податку.
6. Розкрити форми сплати податків та зборів.
7. Розкрити способи сплати податків та зборів.
8. Визначити строки сплати податків та зборів.
9. Дослідити порядок зміни строку сплати податків.
10. Розкрити джерело сплати податків та зборів.
11. Повернення переплачених податків та зборів.
12. Розкрийте загальні положення щодо податкової звітності та бухгалтерського обліку.
13. Дайте визначення поняттю та формам податкової звітності.
14. Вимоги до підтвердження даних, визначених у податковій звітності.
15. Юридична природа податкової декларації (розрахунку).
16. Подання податкової декларації до органів Державної фіскальної служби України.
17. Розкрийте порядок контролю за дотриманням вимог податкового та іншого законодавства у випадках, коли здійснення такого контролю покладено на контролюючі органи.
Фахові компетентності - вміння, навички та здатності, які отримує студент по завершенню семінарського заняття:
- забезпечувати супроводження та складання фінансової, податкової звітності та бухгалтерського обліку фізичної особи, підприємства, установи, організації;
- коректно складати податкові документи юридичного характеру;
- виступати представником фізичних та юридичних осіб платників податків;
- представляти інтереси юридичних та фізичних осіб в судах та інших державних органах під час розгляду податкових спорів, із захисту їхніх прав та законних інтересів та з інших правових питань;
- надавати усні та письмові роз’яснення щодо застосування та тлумачення норм податкового законодавства;
- вміти обчислювати та визначати розміри доходів, прибутків та витрат;
- вміти визначати розміри податкових зобов’язань, суми податкових платежів;
- надавати кваліфіковані правові консультації;
- надавати правову оцінку податковим документам;
- вміти поставити на облік як платника податків;
- вміти зареєструвати особу як платника податків та зборів в Державному реєстрі з моменту виникнення об’єкта оподаткування в органах державної фіскальної служби;
- представляти в державних податкових інспекціях по районах у містах, у містах без районів, селах відомості про зміну даних платника податку.
- мати навички роботи з податковими документами: акт прийому-передачі товару; декларація, свідоцтво про реєстрацію платника податків; свідоцтво платника ПДВ тощо.
Ключові слова семінарського заняття: самозайнята особа; податковий агент; платник податку; посадова особа платника податку; фізична особа - підприємець платник податку; фізична особа, що здійснює професійну діяльність; нерезидент та резидент як суб’єкти податкових правовідносин; пов’язана особа; податковий керуючий та податковий агент як суб’єкти податкових правовідносин; посадова особа контролюючого органу; великий платник податків; представник платника податків; нерезидент та резидент юридичної особи-платника податків; податковий керуючий; контролюючі органи та органи стягнення.
Форми навчальної роботи: Семінар-розгорнута бесіда. Завчасна підготовка за визначеними темами про визначення правового статусу кожного з учасників податкових правовідносин
Форми контролю – міні-контроль у вигляді тестів або практичних завдань.
Контрольні питання:
1. Розкрити порядок реєстрації платників податків.
2. Розкрити порядок ведення обліку доходів та витрат платника податків.
3. Розкрийте загальні положення щодо податкової звітності та бухгалтерського обліку.
4. Назвати форми податкової звітності.
5. Розкрити зміст поняття «податкова консультація».
6. Визначити повноваження органів державної влади у сфері податкового контролю.
7. Проаналізувати способи здійснення податкового контролю.
8. Надати характеристику спеціального порядку адміністрування окремих податків, зборів (обов’язкових платежів), коли використовуються правила митної справи.
9. Назвати контролюючі органи та органи стягнення у сфері оподаткування.
Інформаційне (матеріальне) забезпечення: Податковий кодекс України: Науково-практичний коментар
Типові завдання:
1. Тестові завдання для самостійної підготовки:
Орієнтовні приклади:
1. Чи мають право органи Державної фіскальної служби України:
1) запрошувати платників податків та їх законних представників для перевірки правильності нарахування;
2) запрошувати платників податку та їх законних представників для перевірки своєчасності сплати податків;
3) здійснювати контроль за дотриманням законодавства;
4) правильні відповіді 1), 2) та 3).
2. Податкові органи можуть запрошувати платників податків для перевірки правильності нарахування письмовим повідомленням за:
1) 20 днів;
2) місяць;
3) за 10 днів рекомендованим листом;
4) за три тижні рекомендованим листом.
3. Органи Державної фіскальної служби України мають право:
1) складати стосовно платників податків – фізичних осіб та посадових осіб платників податків – юридичних осіб протоколи про адміністративні правопорушення в порядку визначеному законом;
2) виносити постанови у справах про адміністративні правопорушення;
3) під час проведення перевірок вимагати від посадових або службових осіб платника податків надання повноважних осіб для зняття показань внутрішніх та зовнішніх лічильників, якими обладнані технічні пристрої, що використовуються у процесі провадження ним діяльності, що перевіряється;
4) надавати органам державної влади та органам місцевого самоврядування на їх письмовий запит будь-яку податкову інформацію;
5) забезпечувати сумлінне виконання покладених на контролюючі органи функцій;
6) коректно та уважно ставитися до платників податків, їх представників та інших учасників відносин, що виникають під час реалізації норм Податкового кодексу України та інших норм законодавства, не принижувати їх честі та гідності.
Шкала оцінювання контролю знань студентів
Можлива максимальна оцінка за певну форму роботи (завдання), балів Рівень виконання
Відмінний
Добрий Задовільний
Незадовільний
6 6 4 2 0
Заняття 4. Дискусія з елементами аналізу, вирішення ситуаційних вправ (2 год.)
План.
Тема 5. Податковий обов’язок та відповідальність за порушення податкового законодавства
Поняття, виникнення, зміна і припинення податкового обов’язку.
Визначення сум податкових та грошових зобов’язань. Порядок виконання податкового обов’язку.
Податковий борг, наслідки його виникнення.
Способи забезпечення виконання податкового обов’язку (пеня, неустойка, податкова застава, адміністративний арешт).
Види юридичної відповідальності за порушення податкового законодавства та підстави притягнення до відповідальності за порушення податкового законодавства.
Мета семінарського заняття: полягає у засвоєнні знань щодо підстав виникнення, зміни і припинення податкового обов’язку, його виконання, визначення сум податкових та грошових зобов’язань, застосування способів забезпечення виконання податкового обов’язку, а також розкритті підстав притягнення до відповідальності за порушення податкового законодавства, у вивченні видів юридичної відповідальності за порушення податкового законодавства (адміністративна, кримінальна, фінансова відповідальність).
Завдання семінарського заняття:
1. Дайте визначення поняття податкового зобов’язання.
2. Виникнення, зміна і припинення податкового обов’язку.
3. Дайте визначення сум податкових та грошових зобов’язань.
4. Особливості виконання податкового обов’язку.
5. Дайте визначення поняттю податковий борг.
6. Розкрийте можливі джерела сплати податкових зобов’язань і податкового боргу.
7. Дослідіть порядок самостійного узгодження податкового зобов’язання.
8. Дослідіть порядок апеляційного узгодження податкового зобов’язання.
9. Розкрийте гарантії забезпечення податкового обов’язку.
10 Розкрийте зміст та значення податкового процесу.
11. Оскарження рішень контролюючих органів та скасування рішень контролюючих органів.
12. Порядок і строки адміністративного оскарження.
13. Закінчення процедури адміністративного оскарження.
14. Види відповідальності за порушення податкового законодавства:
15. Підстави застосування відповідальності за порушення податкового законодавства.
Фахові компетентності - вміння, навички та здатності, які отримує студент по завершенню семінарського заняття:
- забезпечувати супроводження та складання фінансової, податкової звітності та бухгалтерського обліку фізичної особи, підприємства, установи, організації;
- коректно складати податкові документи юридичного характеру;
- виступати представником фізичних та юридичних осіб платників податків;
- представляти інтереси юридичних та фізичних осіб в судах та інших державних органах під час розгляду податкових спорів, із захисту їхніх прав та законних інтересів та з інших правових питань;
- надавати усні та письмові роз’яснення щодо застосування та тлумачення норм податкового законодавства;
- вміти обчислювати та визначати розміри доходів, прибутків та витрат;
- вміти визначати розміри податкових зобов’язань, суми податкових платежів;
- надавати кваліфіковані правові консультації;
- надавати правову оцінку податковим документам;
- вміти поставити на облік як платника податків;
- вміти зареєструвати особу як платника податків та зборів в Державному реєстрі з моменту виникнення об’єкта оподаткування в органах державної фіскальної служби;
- представляти в державних податкових інспекціях по районах у містах, у містах без районів, селах відомості про зміну даних платника податку.
- мати навички роботи з податковими документами: акт прийому-передачі товару; декларація, свідоцтво про реєстрацію платника податків; свідоцтво платника ПДВ тощо.
Ключові слова семінарського заняття: податкове та грошове зобов’язання, податковий борг, відповідальність за порушення податкового законодавства, подвійне оподаткування, самостійне та апеляційне узгодження, податкове повідомлення, податкове рішення, податкове роз’яснення, адміністративний арешт активів, безнадійний податковий борг.
Форми навчальної роботи: Дискусія з елементами аналізу, вирішення ситуаційних вправ. Опрацювання теоретичних та законодавчих основ прослуханого лекційного матеріалу.
Форми контролю – міні-контроль у вигляді, задач, тестів або практичних завдань
Контрольні питання:
1. Дайте визначення поняття податкового зобов’язання.
2. Дайте визначення сум податкових та грошових зобов’язань.
3. Дайте визначення поняттю податковий борг.
4. Розкрийте можливі джерела сплати податкових зобов’язань і податкового боргу.
5. Дослідіть порядок самостійного та апеляційного узгодження податкового зобов’язання.
6. Розкрийте гарантії забезпечення податкового обов’язку.
7. Оскарження рішень контролюючих органів та скасування рішень контролюючих органів.
8. Порядок і строки адміністративного оскарження.
9. Строки погашення суми податкового зобов’язання.
10. Податкове повідомлення, податкове рішення, податкове роз’яснення.
11. Види відповідальності за порушення податкового законодавства:
12. Підстави застосування відповідальності за порушення податкового законодавства.
Інформаційне (матеріальне) забезпечення: Податковий кодекс України: Науково-практичний коментар
Типові завдання: розв’язання практичних задач або тестових завдань.
Орієнтовні приклади задач:
1. Як відомо до початку перевірки платника податків контролюючим органом платник податку самостійно виявляє факт заниження або завищення податкового зобов'язання минулих податкових періодів. Чи мала право ДПІ застосовувати штраф до підприємства, якщо воно самостійно під час проведення перевірки ДПІ, але до складання акта перевірки подало уточнену податкову декларацію, в якій було враховано суму податкового зобов'язання, донараховану суму податкового зобов'язання, донараховану перевіркою? Які зобов'язання виникають у платника податків, у разі виявлення ним самостійно факту заниження або завищення податкового зобов'язання минулих податкових періодів? Дайте пояснення ситуації згідно положень законодавства.
2. Дайте пояснення згідно положень законодавства. До податкових органів іноді надходять скарги, не підписані керівником підприємства або підписані особами, які зазначають, що вони є засновниками або колишніми керівниками чи головними бухгалтерами підприємства. Висловлюючи незгоду з податковими повідомленнями-рішеннями про визначені суми податкових зобов'язань, вони вимагають скасування цих рішень. Чи підлягають розгляду такі скарги по суті?
3. Дайте пояснення згідно положень законодавства. Чи зупиняє подання скарги на податкове повідомлення-рішення ДПІ стягнення донарахованих перевіркою сум податків за наявності порушеної кримінальної справи?
4. За розглядом скарги підприємства обласна ДПА скасувала рішення районної ДПІ про застосування фінансової санкції до філії (структурного підрозділу підприємства - не юридичної особи) за здійснення продажу товарів за готівкою із застосуванням РРО, не переведеного у фіскальний режим роботи. Однак районна ДПІ надіслала нове рішення, яким застосувала цю фінансову санкцію до підприємства - юридичної особи. Чи є правомірними такі дії податкових органів? Дайте пояснення згідно положень законодавства.
5. Підприємство з дотриманням встановленого Податковим кодексом України строку оскаржило податкове повідомлення-рішення ДПІ, однак рішення за розглядом скарги отримало на 22-й день після дати надіслання скарги поштою. Підприємство вважає, що скарга повинна бути повністю задоволена на користь платника податків згідно із нормами Податкового кодексу України, за якими контролюючих орган зобов'язаний прийняти вмотивоване рішення та надіслати його протягом 20 календарних днів від дня отримання скарги платника податків на його адресу поштою з повідомленням про вручення або надати йому під розписку. Чому податкові органи у своїх рішенням дотримуються іншої думки? Дайте пояснення згідно положень законодавства.
6. Підприємство свою незгоду з податковим повідомленням-рішенням ДПІ на сплату штрафних санкцій за порушення граничних строків сплати до бюджету сум податків митовувало невиконанням виконавчою службою рішення суду про стягнення з фірми-дебітора на користь підприємства заборгованості за виконані ремонтно-будівельні роботи. Чому податкові органи за розглядом скарги підприємства залишили суми штрафів без змін? Дайте пояснення згідно положень законодавства.
7. Не погодившись з рішенням обласної ДПА, прийнятим за розглядом повторної скарги, підприємство, з дотриманням установлених законом строків, оскаржило податкове повідомлення-рішення до ДПА України. Однак районна ДПІ надіслала підприємству першу податкову вимогу. Чи є правомірними дії податкової інспекції? Дайте пояснення згідно положень законодавства.
8. Платник податків отримав рішення районної ДПІ, прийняте за розглядом первинної скарги, яким суму податкового зобов'язання, визначену в податковому повідомленні-рішенні, що оскаржувалося, зменшено. Крім, цього, через декілька днів платник податків отримав нове податкове повідомлення-рішення, в якому зазначено вже зменшену суму податкового зобов'язання та новий строк її сплати до бюджету. Від якої події (отримання рішення за розглядом скарги чи нового податкового повідомлення-рішення) слід дотримуватися строків подання повторної скарги (заяви)? Дайте пояснення ситуації згідно положень законодавства.
Шкала оцінювання контролю знань студентів
Можлива максимальна оцінка за певну форму роботи (завдання), балів Рівень виконання
Відмінний
Добрий Задовільний
Незадовільний
8 8 6 4 0
Заняття 5. Дискусія з елементами аналізу,
робота в малих творчих групах (2 год.)
План.
Тема 6. Правове регулювання податку на доходи фізичних осіб
Юридична природа податку з доходів фізичних осіб.
Поняття доходу, оподатковуваного доходу та їх види.
Платники податку з доходів фізичних осіб та їх обов’язки.
Об’єкт оподаткування.
Ставка податку з доходів фізичних осіб.
Податкова соціальна пільга. Податковий кредит.
Особливості оподаткування окремих видів доходів громадян.
Мета семінарського заняття: полягає у розкритті основних законодавчих положень оподаткування доходів фізичних осіб та фізичних осіб - підприємців з різним джерелом їх походження як на території України, так і за її межами.
Завдання семінарського заняття:
Розкрити загальне поняття про податок з доходів фізичних осіб.
Вивчити поняття доходу, оподатковуваного доходу та їх види.
Дослідити платників податку та їх обов’язки.
Проаналізувати правовий статус податкових агентів та їх обов’язки.
Розкрити об’єкт оподаткування.
Розкрити ставку податку з доходів фізичних осіб.
Визначити податкову соціальну пільгу.
Дослідити порядок нарахування, утримання та сплати податку до бюджету. Річна податкова декларація.
Фахові компетентності - вміння, навички та здатності, які отримує студент по завершенню семінарського заняття:
- забезпечувати супроводження та складання фінансової, податкової звітності та бухгалтерського обліку фізичної особи, підприємства, установи, організації;
- коректно складати податкові документи юридичного характеру;
- виступати представником фізичних та юридичних осіб платників податків;
- представляти інтереси юридичних та фізичних осіб в судах та інших державних органах під час розгляду податкових спорів, із захисту їхніх прав та законних інтересів та з інших правових питань;
- надавати усні та письмові роз’яснення щодо застосування та тлумачення норм податкового законодавства;
- вміти обчислювати та визначати розміри доходів, прибутків та витрат;
- вміти визначати розміри податкових зобов’язань, суми податкових платежів;
- надавати кваліфіковані правові консультації;
- надавати правову оцінку податковим документам;
- вміти поставити на облік як платника податків;
- вміти зареєструвати особу як платника податків та зборів в Державному реєстрі з моменту виникнення об’єкта оподаткування в органах Державної фіскальної служби;
- представляти в державних податкових інспекціях по районах у містах, у містах без районів, селах відомості про зміну даних платника податку.
- мати навички роботи з податковими документами: акт прийому-передачі товару; декларація, свідоцтво про реєстрацію платника податків; свідоцтво платника ПДВ тощо.
Ключові слова семінарського заняття: резидент, нерезидент, податок з доходів фізичних осіб, поняття доходу, поняття загального оподатковуваного доходу, поняття річного та місячного оподатковуваного доходу, податкова соціальна пільга, річна податкова декларація, іноземні доходи та сплачені за кордоном податки, інвестиційний прибуток.
Форми навчальної роботи: Дискусія з елементами аналізу, робота в малих творчих групах. Підготовка, визначення особливостей окремих видів доходів фізичних осіб, моделювання діяльності певної фізичної особи підприємця, в рамках ігрового етапу.
Форми контролю – міні-контроль у вигляді задач, тестів або практичних завдань.
Контрольні питання:
1. Дайте визначення поняттю і розкрийте місце податку на доходи фізичних осіб у податковій системі України.
2. Розкрийте загальне поняття про податок з доходів фізичних осіб.
3. Дайте визначення поняттю доходу, загального оподатковуваного доходу, річного та місячного оподатковуваного доходу та їх види.
4. Розкрийте склад загального місячного оподатковуваного доходу.
5. Розкрийте зміст доходів, що не включаються до загального місячного оподатковуваного доходу.
6. Дослідіть об’єкт оподаткування.
7. Розкрийте ставку податку з доходів фізичних осіб.
8. Іноземні доходи та сплачені за кордоном податки.
9. Податковий кредит.
10. Податкова соціальна пільга.
11. Річна податкова декларація.
12. Порядок нарахування, утримання та сплати податку до бюджету.
Інформаційне (матеріальне) забезпечення: Податковий кодекс України: Науково-практичний коментар
Типові завдання: Побудуйте таблицю, що розкрийте зміст основних елементів податку за таким принципом:
Податок Правова регламен
тація Платник податку Об’єкт, предмет, джерело оподатку
вання База Одиниця Ставка Податковий період
Строки сплати податку Спосіб обчислення та нараху
вання Пільги
Орієнтовні приклади задач:
1. Договір на навчання укладено між навчальним закладом та дитиною, яка не має самостійних джерел доходу. У квитанціях на оплату теж зазначено прізвище дитини. Чи має право батько скористатися податковою знижкою?
Розв’язання: …
2. Громадянин А купив у кредит на 10 років двокімнатну квартиру. Щомісячно він отримує заробітну плату у розмірі 7 тис. грн. та погашає наданий банком іпотечний кредит визначеними частинами та проценти за цим кредитом. Визначити, чи має право на податкову знижку такий громадянин? Назвіть правові підстави можливості скористатися правом на податкову знижку у даній ситуації? Чи має значення розмір заробітної плати при проведенні розрахунку податкової знижки?
Розв’язання: …
3. Працівник працює неповний робочий день на 0,5 ставки, яка становить 3000 грн. Чи можна надавати йому ПСП (загальну) за умови, що він подав заяву про її застосування?
Розв’язання: …
4. На підприємстві, де працює жінка, яка має трьох дітей (восьми, десяти та дванадцяти років), їй надається ПСП як багатодітній матері. У грудні 2012 р. жінка розлучилася з чоловіком. Чи має вона право на додаткові пільги?
Розв’язання: …
5. Чи може продовжувати користуватися ПСП працівник, який має трьох дітей (сина-інваліда семи років і доньок-близнюків, яким у 2013 р. виповнюється вісімнадцять років), якщо його доньки навчаються на стаціонарному відділенні інституту на платній основі, тобто батько продовжить їх утримувати і після 18 років?
Розв’язання: …
6. Якщо працівника прийнято і звільнено з роботи в одному календарному місяці, чи повинні на підприємстві застосовувати ПСП до його заробітної плати? До цього працівник ніде не працював (на цьому підприємстві йому відкрили трудову книжку) і подав заяву про застосування пільги.
Розв’язання: …
7. Платник податку, який отримує на підприємстві заробітну плату і користується правом на ПСП як багатодітний батько, планує за винагороду виконати на цьому самому підприємстві одноразову роботу за цивільно-правовим договором. Чи не стане укладання такого договору перешкодою для отримання ПСП?
Розв’язання: …
8. У місяці звільнення з роботи працівнику будуть виплачені заробітна плата та компенсація за невикористану відпустку (усього 1570 грн.). Чи застосовується в місяці звільнення ПСП? Якщо так, то як правильно її застосувати: до загальної суми (з урахуванням компенсації) чи тільки до заробітної плати?
Розв’язання: …
9. У зв'язку зі специфікою роботи (охорона на автомобільній стоянці) на підприємстві працює багато пенсіонерів за віком. Їх заробітна плата невелика, оскільки працюють почергово - через дві доби. Чи можна застосовувати до заробітної плати таких працівників-пенсіонерів ПСП?
Розв’язання: …
Тестові завдання для підготовки:
Орієнтовні приклади:
1. Платниками податку на доходи фізичних осіб є:
а) фізична особа - резидент, яка отримує доходи як з джерела походження їх в Україні, так і іноземні доходи;
б) фізичні та юридичні особи як резиденти, так і нерезиденти;
в) фізична особа резидент, яка отримує доходи з джерела походження їх в Україні;
г) фізична особа - нерезидент, яка отримує доходи з джерела їх походження в Україні та іноземні доходи і має дипломатичні привілеї та імунітет;
д) податковий агент.
2. Загальний оподатковуваний дохід фізичної особи - це:
1) різниця між валовим доходом і документально підтвердженими витратами, безпосередньо пов'язаними з одержаним у звітному періоді доходом;
2) будь-який дохід, який підлягає оподаткуванню, нарахований (виплачений, наданий) на користь платника податку протягом звітного податкового періоду;
3) різниця між валовим доходом і валовими витратами, здійсненими у звітній період;
4) різниця між загальним оподатковуваний доходом і документально підтвердженими витратами, пов'язаними з господарською діяльністю.
Шкала оцінювання контролю знань студентів
Можлива максимальна оцінка за певну форму роботи (завдання), балів Рівень виконання
Відмінний
Добрий Задовільний
Незадовільний
8 8 6 4 0
Заняття 6. Робота в малих творчих групах (2 год.)
План.
Тема 7. Правове регулювання податку на прибуток підприємств
Платники податку на прибуток підприємств.
Об’єкт оподаткування податку на прибуток підприємств. Поняття доходів, прибутку і витрат.
Поняття та види амортизації.
Ставка податку на прибуток. Порядок та строки його сплати.
Пільги податку на прибуток підприємств.
Мета семінарського заняття: полягає у дослідженні юридичної природи податку на прибуток підприємств, розкритті основних елементів податку на прибуток, дослідженні порядку оподаткування різних видів доходів юридичних осіб.
Завдання семінарського заняття:
1. Дослідити правове регулювання оподаткування прибутку підприємств.
2. Вивчити платників податку на прибуток підприємств.
3. Розкрити поняття консолідованого податку на прибуток.
4. Розкрити порядок консолідованої сплати податку на прибуток.
5. Навчитися визначати об’єкта оподаткування податку на прибуток.
6. Дослідити, які витрати підлягають амортизації.
7. Дослідити витрати, що не підлягають амортизації.
8. Визначити ставку податку на прибуток.
9. Розкрити порядок та строки сплати податку на прибуток.
Фахові компетентності - вміння, навички та здатності, які отримує студент по завершенню семінарського заняття:
- забезпечувати супроводження та складання фінансової, податкової звітності та бухгалтерського обліку фізичної особи, підприємства, установи, організації;
- коректно складати податкові документи юридичного характеру;
- виступати представником фізичних та юридичних осіб платників податків;
- представляти інтереси юридичних та фізичних осіб в судах та інших державних органах під час розгляду податкових спорів, із захисту їхніх прав та законних інтересів та з інших правових питань;
- надавати усні та письмові роз’яснення щодо застосування та тлумачення норм податкового законодавства;
- вміти обчислювати та визначати розміри доходів, прибутків та витрат;
- вміти визначати розміри податкових зобов’язань, суми податкових платежів;
- надавати кваліфіковані правові консультації;
- надавати правову оцінку податковим документам;
- вміти поставити на облік як платника податків;
- вміти зареєструвати особу як платника податків та зборів в Державному реєстрі з моменту виникнення об’єкта оподаткування в органах Державної фіскальної служби;
- представляти в державних податкових інспекціях по районах у містах, у містах без районів, селах відомості про зміну даних платника податку.
- мати навички роботи з податковими документами: акт прийому-передачі товару; декларація, свідоцтво про реєстрацію платника податків; свідоцтво платника ПДВ тощо.
Ключові слова семінарського заняття: оподаткування прибутку підприємств, податок на прибуток підприємств, об’єкт оподаткування податку на прибуток, амортизаційні відрахування, витрати, що підлягають амортизації, витрати, що не підлягають амортизації.
Форми навчальної роботи: Робота в малих творчих групах. Підготовка навчального проекту – аналіз законодавства, розроблення концепцій проекту, визначення особливостей оподаткування різних видів доходів юридичних осіб, визначення особливостей оподаткування різних видів юридичних осіб
Форми контролю – міні-контроль у вигляді тестів або практичних завдань
Контрольні питання:
1. Правове регулювання оподаткування прибутку підприємств.
2. Платники податку на прибуток підприємств.
3. Поняття консолідованого податку на прибуток.
4. Порядок консолідованої сплати податку на прибуток.
5. Об’єкт оподаткування податком на прибуток.
6. Поняття валового доходу і скоригованого валового доходу.
7. Визначення валових витрат.
8. Визначення поняття амортизації основних фондів і нематеріальних активів.
9. Витрати, що підлягають амортизації.
10. Витрати, що не підлягають амортизації.
11. Визначите ставку податку на прибуток.
Інформаційне (матеріальне) забезпечення: Податковий кодекс України: Науково-практичний коментар
Типові завдання: Побудуйте таблицю, що розкрийте зміст основних елементів податку за таким принципом:
Податок Правова регламен-
тація Платник податку Об’єкт, предмет, джерело оподатку
вання База Одиниця Ставка Податковий період
Строки сплати податку Спосіб обчислення та нараху-
вання Пільги
Орієнтовні приклади задач:
Релігійна організація, що зареєстрована у порядку, передбаченому законом, здійснювала діяльність щодо надання культових послуг (хрещення, укладання церковного шлюбу тощо) та одержувала у результаті такої діяльності грошові кошти, а також здавала в оренду земельну ділянку юридичній особі і одержувала грошові кошти за договором оренди. Яким чином у даній ситуації буде здійснюватися оподаткування релігійної організації?
Розв’язання:…
Стоматологічна поліклініка м. Умані є бюджетною установою та має власні надходження від продажу відходів із дорогоцінними металами. Чи підлягають оподаткуванню податком на прибуток підприємств зазначені доходи?
Розв’язання:…
Тестові завдання для підготовки:
Орієнтовні приклади:
1. Яким чином підприємства відшкодовують вартість, яку втрачають засоби праці внаслідок зношування:
1) шляхом відрахування відповідної суми з отриманого доходу;
2) через амортизацію шляхом створення амортизаційного фонду;
3) шляхом відрахування відповідної суми з отриманого прибутку
4) шляхом відрахування відповідної суми від заробітної платні робітників
5) не відшкодовують?
2. Як називаються витрати підприємства на виробництво продукції, виражені в грошовій формі:
1) ціна виробництва;
2) вартість виробництва;
3) виробнича собівартість
4) собівартість продукції
5) немає правильної відповіді?
3. Власні фінансові ресурси підприємства — це:
1) статутний фонд;
2) кредити;
3) резервний фонд;
4) прибуток.
5) всі відповіді правильні?
Шкала оцінювання контролю знань студентів
Можлива максимальна оцінка за певну форму роботи (завдання), балів Рівень виконання
Відмінний
Добрий Задовільний
Незадовільний
8 8 6 4 0
Заняття 7. Семінар-розгорнута бесіда,
вирішення ситуаційних вправ (2 год.)
План.
Тема 8. Правове регулювання непрямих податків
Правова регламентація податку на додану вартість.
Платники податку на додану вартість, їх облік.
Об’єкт, ставки та база оподаткування податку на додану вартість.
Порядок нарахування та сплати податку на додану вартість.
Особливості справляння податку на додану вартість при імпорті товарів, робіт, послуг.
Загальна характеристика акцизного податку. Платники акцизного податку.
Об’єкт, база і ставки акцизного податку.
Додаткові елементи та пільги у акцизному податку.
Мета семінарського заняття: полягає у розкритті двох видів непрямих податків - податку на додану вартість та дослідженні механізму його правового регулювання, а також акцизного податку та дослідженні механізму його правового регулювання.
Завдання семінарського заняття:
1. Окреслити історичне становлення та значення запровадження податку на додану вартість.
2. Дослідити правову регламентацію податку на додану вартість та акцизного податку.
3. Розкрити правовий статус платників податку на додану вартість, їх облік та акцизного податку.
4. Розкрити об’єкт, ставка, база оподаткування податку на додану вартість та акцизного податку.
5. Визначити порядок нарахування та сплати податку на додану вартість.
6. Поняття податкового кредиту і податкового векселя.
7. Розкрити особливості справляння податку на додану вартість при здійснення бартерних операцій.
8. Розкрити особливості справляння податку на додану вартість при імпорті товарів, робіт, послуг.
9. Здійснити загальну характеристику акцизного податку.
10.Розкрити додаткові елементи акцизного податку та пільги по акцизному податку.
11. Дослідити порядок обчислення і сплати акцизного податку.
Фахові компетентності - вміння, навички та здатності, які отримує студент по завершенню семінарського заняття:
- забезпечувати супроводження та складання фінансової, податкової звітності та бухгалтерського обліку фізичної особи, підприємства, установи, організації;
- коректно складати податкові документи юридичного характеру;
- виступати представником фізичних та юридичних осіб платників податків;
- представляти інтереси юридичних та фізичних осіб в судах та інших державних органах під час розгляду податкових спорів, із захисту їхніх прав та законних інтересів та з інших правових питань;
- надавати усні та письмові роз’яснення щодо застосування та тлумачення норм податкового законодавства;
- вміти обчислювати та визначати розміри доходів, прибутків та витрат;
- вміти визначати розміри податкових зобов’язань, суми податкових платежів;
- надавати кваліфіковані правові консультації;
- надавати правову оцінку податковим документам;
- вміти поставити на облік як платника податків;
- вміти зареєструвати особу як платника податків та зборів в Державному реєстрі з моменту виникнення об’єкта оподаткування в органах Державної фіскальної служби;
- представляти в державних податкових інспекціях по районах у містах, у містах без районів, селах відомості про зміну даних платника податку.
- мати навички роботи з податковими документами: акт прийому-передачі товару; декларація, свідоцтво про реєстрацію платника податків; свідоцтво платника ПДВ тощо.
Ключові слова семінарського заняття: непрямі податки, додана вартість, податок на додану вартість, акцизний податок, алкогольні напої, тютюнові вироби, нафтопродукти.
Форми навчальної роботи: Семінар-розгорнута бесіда, вирішення ситуаційних вправ. Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу.
Форми контролю – міні-контроль у вигляді тестів або практичних завдань.

Контрольні питання:
1. Дайте загальну характеристику непрямих податків.
2. Розкрите місце податку на додану вартість у податковій системі України.
3. Розкрийте характерні риси податку на додану вартість.
4. Розкрийте та дослідіть позитивні риси і недоліки застосування податку на додану вартість.
5. Проаналізуйте нормативно-правові акти, якими здійснювалося регулювання податку на додану вартість з часу введення в дію.
6. Розкрийте групи платників податку на додану вартість.
7. Статус платників консолідованого податку на додану вартість.
8. Реєстр платників податку на додану вартість.
9. Операції, що складають об’єкт податку на додану вартість.
10. База оподаткування та ставки ПДВ.
11. Пільги по ПДВ.
12. Дата виникнення обов’язку із сплати ПДВ.
13. Строки і порядок подання звітів і сплати ПДВ.
14. Загальна характеристика акцизів. Розкрийте відмінності ПДВ і акцизу.
15. Розкрийте зміст законодавства, яким регулюється оподаткування акцизним податком.
16. Поняття акцизного податку.
17. Платники акцизного податку. Податкові агенти.
18. Об’єкт оподаткування акцизним податком. Визначення об’єкту оподаткування акцизним податком при імпорті.
19. Розкрийте ставки та суми акцизного податку.
20. Розкрийте порядок і строки звітування і сплати акцизного податку.
Інформаційне (матеріальне) забезпечення: Податковий кодекс України: Науково-практичний коментар
Типові завдання: Побудуйте таблицю, що розкрийте зміст основних елементів податку за таким принципом:
Податок Правова регламен
тація Платник податку Об’єкт, предмет, джерело оподатку
вання База Одиниця Ставка Податковий період
Строки сплати податку Спосіб обчислення та нараху-
вання Пільги
Орієнтовні приклади задач:
1. Підприємство для виробничих потреб придбало авто, яким користується директор. Чи має підприємство право на податковий кредит при сплаті ПДВ?
2. Визначити строки сплати ПДВ в звітному році, якщо: а) обсяг оподатковуваних операцій з продажу товарів у підприємства за попередній календарний рік становить 150000 грн. б) обсяг оподатковуваних операцій з продажу товарів за попередній календарний рік становить 102000 грн.
Розв’язання: …
Тестові завдання для підготовки:
Орієнтовні приклади:
1. До яких видів податків належить акцизний податок:
а) непрямих;
б) прямих;
в) місцевих;
г) загальнодержавних.
2. Квартальну податкову декларацію з ПДВ подають:
а) протягом 20 календарних днів, що наступають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця;
б) протягом 40 календарних днів, що наступають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу;
в) протягом 60 календарних днів, що наступають за останнім календарним днем звітного (податкового) року.
г) протягом 30 календарних днів, що наступають за останнім календарним днем звітного (податкового) року;
3. За нульовою ставкою оподатковуються операції з:
а) імпорту товарів;
б) експорту товарів;
в) продажу книг вітчизняного виробництва;
г) реалізації зайвих основних фондів;
д) продажу підакцизних товарів підприємствами, що створені всеукраїнськими організаціями інвалідів.
4. Не є об'єктом оподаткування ПДВ операції з:
а) оплати вартості послуг за договорами оперативної оренди;
б) виплат заробітної плати, пенсій, субсидій, стипендій;
в) обігу іноземної валюти;
г) вивезення товарів за межі митної території України;
д) емісії акцій акціонерного товариства.
5. Місячну податкову декларацію з ПДВ подають:
а) протягом 20 календарних днів, що наступають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця;
б) протягом 40 календарних днів, що наступають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу;
в) протягом 60 календарних днів, що наступають за останнім календарним днем звітного (податкового) року;
г) протягом 30 календарних днів, що наступають за останнім календарним днем звітного (податкового) року;
Шкала оцінювання контролю знань студентів
Можлива максимальна оцінка за певну форму роботи (завдання), балів Рівень виконання
Відмінний
Добрий Задовільний
Незадовільний
6 6 4 2 0
Заняття 8. Семінар-розгорнута бесіда,
міні-кейс (2 год.)
План.
Тема 10. Правові засади справляння місцевих податків і зборів.
1. Система місцевих податків та зборів: структура та зміст.
2. Податок на майно.
3. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.
4. Єдиний податок.
5. Транспортний податок.
6. Місце плати за землю у податковій системі України. Основні елементи правового механізму плати за землю. Додаткові елементи правового механізму плати за землю.
Мета семінарського заняття: полягає у дослідженні правових засад місцевої податкової системи України та видів місцевих податків та зборів.
Завдання семінарського заняття:
1. Розкрити єдиний податок.
2. Проаналізувати податок на майно.
3. Розкрити основні та додаткові елементи транспортного податку.
4. Розкрити основні та додаткові елементи туристичного збору.
5. Дослідити основні елементи правового механізму плати за землю. Додаткові елементи правового механізму плати за землю.
6. Розкрити основні та додаткові елементи податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.
Фахові компетентності - вміння, навички та здатності, які отримує студент по завершенню семінарського заняття:
- забезпечувати супроводження та складання фінансової, податкової звітності та бухгалтерського обліку фізичної особи, підприємства, установи, організації;
- коректно складати податкові документи юридичного характеру;
- виступати представником фізичних та юридичних осіб платників податків;
- представляти інтереси юридичних та фізичних осіб в судах та інших державних органах під час розгляду податкових спорів, із захисту їхніх прав та законних інтересів та з інших правових питань;
- надавати усні та письмові роз’яснення щодо застосування та тлумачення норм податкового законодавства;
- вміти обчислювати та визначати розміри доходів, прибутків та витрат;
- вміти визначати розміри податкових зобов’язань, суми податкових платежів;
- надавати кваліфіковані правові консультації;
- надавати правову оцінку податковим документам;
- вміти поставити на облік як платника податків;
- вміти зареєструвати особу як платника податків та зборів в Державному реєстрі з моменту виникнення об’єкта оподаткування в органах Державної фіскальної служби;
- представляти в державних податкових інспекціях по районах у містах, у містах без районів, селах відомості про зміну даних платника податку.
- мати навички роботи з податковими документами: акт прийому-передачі товару; декларація, свідоцтво про реєстрацію платника податків; свідоцтво платника ПДВ тощо.
Ключові слова семінарського заняття: єдиний податок, туристичний збір, нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, місця для паркування транспортних засобів, природний газ, електрична і теплова енергія.
Форми навчальної роботи: Семінар-розгорнута бесіда, міні-кейс. Відпрацювання виконання конкретних операцій – розв’язання задач, вирішення тестів та проблемних ситуацій формування, введення, зміни та справляння окремих видів податків та зборів.
Форми контролю – міні-контроль у вигляді тестів або практичних завдань
Контрольні питання:
Розкрите юридичну природу єдиного податку.
Розкрийте особливості формування місцевої податкової системи в Україні.
Дослідіть систему місцевих податків та зборів.
Проаналізуйте податок на майно.
Розкрийте основні та додаткові елементи транспортного податку.
Дослідіть основні елементи правового механізму плати за землю. Додаткові елементи правового механізму плати за землю.
Розкрийте основні та додаткові елементи податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.
Інформаційне (матеріальне) забезпечення: Податковий кодекс України: Науково-практичний коментар
Типові завдання: Побудуйте таблицю, що розкрийте зміст основних елементів збору за таким принципом:
Збір
Правова регламен
тація Платник збору Об’єкт, предмет, джерело збору База Одиниця Ставка Податковий період
Строки сплати збору Спосіб обчислення та нараху
вання Пільги
Тестові завдання:
Орієнтовні приклади:
1. Ставка податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки встановлюється:
а) сільською, селищною та міською радою;
б) Верховною Радою України;
в) Кабінетом Міністрів України;
г) Адміністрацією Президента;
д) міською радою.
2. Звітній податковий період податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки дорівнює:
а) календарному кварталу;
б) календарному року;
в) календарному місяцю;
г) календарному року або кварталу;
д) правильна відповідь лише Г.
3. Платниками податку за землю є:
а) приватні підприємці, які орендують земельні ділянки;
б) фізичні особи-підприємці, що провадять свою діяльність в сільській місцевості;
в) землекористувачі;
г) власники фермерських та особистих селянських господарств;
д) власники земельних ділянок, земельних часток (паїв).
Шкала оцінювання контролю знань студентів
Можлива максимальна оцінка за певну форму роботи (завдання), балів Рівень виконання
Відмінний
Добрий Задовільний
Незадовільний
8 8 6 4 0
4.3. Плани контактних занять для студентів заочної форми навчання.
Контактне заняття 1. Семінар-розгорнута бесіда (2 год.)

План
Тема 1. Податкове право України: поняття, предмет, метод та система.
Тема 2. Правове регулювання податкової системи України.
Предмет і метод податкового права.
Місце податкового права в системі права України.
Податкові норми.
Система податкового права.
Джерела податкового права.
Податкові правовідносини: поняття, ознаки і види.
Склад податкових правовідносин.
Податкова система: поняття та основні характеристики.
Зміст системи податків та принципів оподаткування в Україні.
Загальні правила щодо встановлення та скасування податків (обов’язкових платежів) та їх елементів в Україні.
Юридичне визначення сфери податків і інших обов’язкових платежів та їх місце у системі державних доходів України.
Поняття податків у широкому та вузькому розумінні.
Поняття та правове значення елементів податку.
Елементи податкового закону та їх характеристика.
Мета контактного заняття: полягає у засвоєнні таких понять курсу, як податкове право, предмет податкового права, метод податкового права, податкові норми, система податкового права, джерела податкового права, податкові правовідносини, суб’єкт, об’єкт, зміст податкових правовідносин, податки, збори та інші обов’язкові платежі й їх види, функції податків, податкове право, його предмет і метод, податкові правовідносини, податкова системи України, основні елементи податків та зборів.
Завдання контактного заняття:
Розкрити предмет податкового права.
Розкрити метод податкового права.
Обґрунтувати місце податкового права в системі права України.
Розкрити зміст поняття «податкові норми».
Розкрити систему податкового права.
Назвати джерела податкового права.
Розкрити зміст податкових правовідносин.
Визначити ознаки податкових правовідносин.
Назвати види податкових правовідносин.
Розкрити склад податкових правовідносин.
Розкрийте поняття податкової системи.
Розкрийте поняття та категорії принципів у сфері оподаткування.
Розкрийте та охарактеризуйте систему податків в Україні.
Дослідіть загальні правила щодо встановлення і скасування обов’язкових платежів та їх елементів в Україні.
Класифікуйте податки та охарактеризуйте їх:
Фахові компетентності - вміння, навички та здатності, які отримує студент по завершенню контактного заняття:
- забезпечувати супроводження та складання фінансової, податкової звітності та бухгалтерського обліку фізичної особи, підприємства, установи, організації;
- коректно складати податкові документи юридичного характеру;
- надавати усні та письмові роз’яснення щодо застосування та тлумачення норм податкового законодавства;
- надавати кваліфіковані правові консультації;
- надавати правову оцінку податковим документам.
Ключові слова контактного заняття: податкове право, предмет податкового права, метод податкового права, податкові норми, система податкового права, джерела податкового права, податкові правовідносини, суб’єкт, об’єкт, зміст податкових правовідносин, податок, збір, обов’язковий платіж, мито, податкова система, платник податку, суб'єкт оподаткування; предмет, об’єкт та джерело податку; податкова база; одиниця оподаткування; податковий період; способи (методи) визначення бази податку; ставка податку; податкові пільги; порядок та способи обчислення податку; способи, строки та порядок сплати податку.
Форми навчальної роботи: Семінар – розгорнута бесіда. Завчасна підготовка питань визначеним планом та оперативне опитування основних понять, категорій, положень законодавства
Форми контролю – міні-контроль у вигляді, оперативного опитування, тестів або практичних завдань.
Контрольні питання:
Розкрити предмет податкового права.
Розкрити метод податкового права.
Обґрунтувати місце податкового права в системі права України.
Розкрити зміст поняття «податкові норми».
Розкрити систему податкового права.
Назвати джерела податкового права.
Розкрити зміст податкових правовідносин.
Визначити ознаки податкових правовідносин.
Розкрити склад податкових правовідносин.
Розкрийте визначення предмету податкового права.
Дайте визначення групи відносини, що утворюють предмет податкового права.
Розкрийте метод податкового права.
Розкрийте структуру податкової норми.
Система податкового права та податкових правовідносин.
Розкрийте поняття джерел податкового права.
Охарактеризуйте учасників податкових правовідносин і суб’єктів податкового права.
Класифікація об’єктів податкових правовідносин за ознаками та іншими критеріями.
Інформаційне (матеріальне) забезпечення: Податковий кодекс України: Науково-практичний коментар
Типові завдання:
1. Розкрийте теоретичний зміст понять, наприклад:
- податкове право;
- предмет податкового права;
- метод податкового права;
- система податкового права;
- джерела податкового права.
2. Податковий кодекс України як джерело податкового права: характеристика, структура та особливості змісту.
3. Податок, обов’язковий платіж (мито, плата) та збір як обов’язкові механізми поповнення державного та місцевого бюджету.
4. Розкрийте теоретичний та законодавчий зміст понять, наприклад:
«балансова вартість» та «додана вартість»;
«витрати», «пасивні доходи» та «доходи»;
«земельний податок» та «податок на нерухомість відокремленої від земельної ділянки».
5. Розкрийте співвідношення понять, наприклад:
«податкове право як наука», «податкове право як галузь» та «податкове право як дисципліна».
6. Розкрийте зміст наступних об’єктів податкових правовідносин, наприклад:
постачання послуг, послуга з надання персоналу та постачання товарів як об’єкт податкових правовідносин;
конструкторські, дослідницькі, підрядні роботи, інжиніринг;
договір, контракт, правочин, господарська операція.
7. Розмежуйте поняття, наприклад:
«базова ставка податку», «абсолютна ставка податку», відносна ставка податку» та «гранична ставка податку»;
«об’єкт оподаткування», «предмет оподаткування», «база оподаткування» та «одиниця виміру бази оподаткування».
Контактне заняття 2. Семінар-розгорнута бесіда (2 год.)
План.
Тема 3. Правовий статус учасників податкових правовідносин
Тема 4. Правові засади адміністрування податків та зборів
Суб’єкти податкового права України.
Поняття платника податку, його ознаки та види.
Представництво платників податків.
Податковий агент платника податків.
Податкові органи як суб’єкти податкових правовідносин. Система податкових органів.
Організаційно-правовий статус органів Державної фіскальної служби України.
Реєстрація платників податків.
Ведення обліку доходів та витрат платника податків.
Методи обліку доходів і витрат платника податків.
Визначення сум податку та порядок обчислення сум податків та зборів.
Форми та способи сплати податків та зборів.
Строки сплати податків та зборів. Зміна строку сплати податків.
Поняття та форми податкової звітності та бухгалтерського обліку.
Мета контактного заняття: полягає у визначенні правового статусу окремих категорій учасників податкових правовідносин, засвоєнні порядку адміністрування платників податків, порядку реєстрації платників податків, порядку ведення обліку доходів та витрат платника податків.
Завдання контактного заняття:
Розкрити поняття суб’єкт податкового права.
Розкрити поняття платник податку.
Визначити правовий статус податкового агента.
Розкрити зміст представництва у сфері оподаткування.
Контролюючі органи та органи стягнення.
Розкрити порядок реєстрації платників податків.
Дослідити порядок ведення обліку доходів та витрат платника податків.
Розкрийте загальні положення щодо податкової звітності та бухгалтерського обліку.
Фахові компетентності - вміння, навички та здатності, які отримує студент по завершенню контактного заняття:
- забезпечувати супроводження та складання фінансової, податкової звітності та бухгалтерського обліку фізичної особи, підприємства, установи, організації;
- коректно складати податкові документи юридичного характеру;
- виступати представником фізичних та юридичних осіб платників податків;
- представляти інтереси юридичних та фізичних осіб в судах та інших державних органах під час розгляду податкових спорів, із захисту їхніх прав та законних інтересів та з інших правових питань;
- надавати усні та письмові роз’яснення щодо застосування та тлумачення норм податкового законодавства;
- вміти обчислювати та визначати розміри доходів, прибутків та витрат;
- вміти визначати розміри податкових зобов’язань, суми податкових платежів;
- надавати кваліфіковані правові консультації;
- надавати правову оцінку податковим документам;
- вміти поставити на облік як платника податків;
- вміти зареєструвати особу як платника податків та зборів в Державному реєстрі з моменту виникнення об’єкта оподаткування в органах Державної фіскальної служби;
- представляти в державних податкових інспекціях по районах у містах, у містах без районів, селах відомості про зміну даних платника податку.
- мати навички роботи з податковими документами: акт прийому-передачі товару; декларація, свідоцтво про реєстрацію платника податків; свідоцтво платника ПДВ тощо.
Ключові слова контактного заняття: самозайнята особа; податковий агент; платник податку; посадова особа платника податку; фізична особа - підприємець платник податку; фізична особа, що здійснює професійну діяльність; податковий агент як суб’єкт податкових правовідносин.
Форми навчальної роботи: Семінар-розгорнута бесіда. Завчасна підготовка за визначеними темами про визначення правового статусу кожного з учасників податкових правовідносин
Форми контролю – міні-контроль у вигляді тестів або практичних завдань.
Контрольні питання:
Дайте визначення поняття суб’єктів податкового права України.
Розкрийте види суб’єктів податкового права України та дайте їм коротку характеристику.
Особливості структури суб’єктів податкового права України за Податковим кодексом України.
Дайте визначення поняттю платника податку, його ознаки та види.
Фізичні особи як платники податків.
Юридичні особи як платники податків.
Податкові агенти.
Податкові представники та їх види.
Постійні представництва іноземних юридичних осіб як платники податків.
Дослідіть організаційно-правовий статус та структуру органів Державної фіскальної служби України.
Визначити повноваження органів державної влади у сфері податкового контролю.
Проаналізувати способи здійснення податкового контролю.
Надати характеристику спеціального порядку адміністрування окремих податків, зборів (обов’язкових платежів), коли використовуються правила митної справи.
Інформаційне (матеріальне) забезпечення: Податковий кодекс України: Науково-практичний коментар
Типові завдання:
1. Розкрийте поняття, загальні та спеціальні права та обов’язки:
самозайнятої особи та податкового агента як учасників податкових правовідносин.
платника податку та посадової особи платника податку як суб’єктів податкових правовідносин;
фізичної особи - платника податків;
фізичної особи - підприємця платника податків;
фізичної особи, що здійснює професійну діяльність;
представника платника податків.
Тестові завдання для самостійної підготовки:
Орієнтовні приклади:
1. Органи Державної фіскальної служби України мають право:
1) складати стосовно платників податків – фізичних осіб та посадових осіб платників податків – юридичних осіб протоколи про адміністративні правопорушення в порядку визначеному законом;
2) виносити постанови у справах про адміністративні правопорушення;
3) під час проведення перевірок вимагати від посадових або службових осіб платника податків надання повноважних осіб для зняття показань внутрішніх та зовнішніх лічильників, якими обладнані технічні пристрої, що використовуються у процесі провадження ним діяльності, що перевіряється;
4) надавати органам державної влади та органам місцевого самоврядування на їх письмовий запит будь-яку податкову інформацію;
5) забезпечувати сумлінне виконання покладених на контролюючі органи функцій;
6) коректно та уважно ставитися до платників податків, їх представників та інших учасників відносин, що виникають під час реалізації норм Податкового кодексу України та інших норм законодавства, не принижувати їх честі та гідності.
2. Посадові особи контролюючих органів зобов’язані:
1) не допускати порушень прав та охоронюваних законом інтересів громадян, підприємств, установ, організацій;
2) звертатися до суду щодо нарахування та сплати податкових зобов’язань, коригування від’ємного значення об’єкта оподаткування або інших показників податкової звітності у результаті застосування;
3) забезпечувати ефективну роботу та виконання завдань контролюючих органів відповідно до їх повноважень;
4) отримувати від нотаріусів на письмові запити інформацію про вступ фізичної особи у вправа спадкоємця із обов’язковим зазначенням повних даних про таку особу (прізвище, ім’я, по батькові, номер та серія паспорта, рік народження, місце проживання тощо) та відомості про майно (нерухоме, рухоме, кошти тощо), отримане за спадком;
5) надавати інформацію з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків іншим органам державної влади та органам фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування;
6) залучати, у разі необхідності, фахівців, експертів та перекладачів.
Контактне заняття 3. Дискусія з елементами аналізу,
вирішення ситуаційних вправ (2 год.)
План.
Тема 5. Податковий обов’язок та відповідальність за порушення податкового законодавства
Виникнення, зміна і припинення податкового обов’язку.
Виконання податкового обов’язку. Визначення сум податкових та грошових зобов’язань.
Податковий борг, наслідки його виникнення.
Способи забезпечення виконання податкового обов’язку (податкова застава, порука, адміністративний арешт).
Продаж активів, що знаходяться під податковою заставою.
Підстави притягнення до відповідальності за порушення податкового законодавства.
Види податкових правопорушень.
Види юридичної відповідальності за порушення податкового законодавства.
Мета контактного заняття: полягає у засвоєнні знань щодо підстав виникнення, зміни і припинення податкового обов’язку, його виконання, визначення сум податкових та грошових зобов’язань, застосування способів забезпечення виконання податкового обов’язку, а також розкритті підстав притягнення до відповідальності за порушення податкового законодавства, у вивченні видів юридичної відповідальності за порушення податкового законодавства.
Завдання контактного заняття:
1. Дайте визначення поняття податкового зобов’язання.
2. Виникнення, зміна і припинення податкового обов’язку.
3. Дайте визначення сум податкових та грошових зобов’язань.
4. Особливості виконання податкового обов’язку.
5. Дайте визначення поняттю податковий борг.
6. Розкрийте можливі джерела сплати податкових зобов’язань і податкового боргу.
7. Дослідіть порядок самостійного узгодження податкового зобов’язання.
8. Дослідіть порядок апеляційного узгодження податкового зобов’язання.
9. Розкрийте гарантії забезпечення податкового обов’язку.
10 Розкрийте зміст та значення податкового процесу.
11. Оскарження рішень контролюючих органів та скасування рішень контролюючих органів.
12. Порядок і строки адміністративного оскарження.
13. Підстави застосування відповідальності за порушення податкового законодавства.
14. Поняття і ознаки податкового правопорушення.

Фахові компетентності - вміння, навички та здатності, які отримує студент по завершенню контактного заняття:
- забезпечувати супроводження та складання фінансової, податкової звітності та бухгалтерського обліку фізичної особи, підприємства, установи, організації;
- коректно складати податкові документи юридичного характеру;
- виступати представником фізичних та юридичних осіб платників податків;
- представляти інтереси юридичних та фізичних осіб в судах та інших державних органах під час розгляду податкових спорів, із захисту їхніх прав та законних інтересів та з інших правових питань;
- надавати усні та письмові роз’яснення щодо застосування та тлумачення норм податкового законодавства;
- вміти обчислювати та визначати розміри доходів, прибутків та витрат;
- вміти визначати розміри податкових зобов’язань, суми податкових платежів;
- надавати кваліфіковані правові консультації;
- надавати правову оцінку податковим документам;
- вміти поставити на облік як платника податків;
- вміти зареєструвати особу як платника податків та зборів в Державному реєстрі з моменту виникнення об’єкта оподаткування в органах Державної фіскальної служби;
- представляти в державних податкових інспекціях по районах у містах, у містах без районів, селах відомості про зміну даних платника податку.
- мати навички роботи з податковими документами: акт прийому-передачі товару; декларація, свідоцтво про реєстрацію платника податків; свідоцтво платника ПДВ тощо.
Ключові слова контактного заняття: податкове та грошове зобов’язання, податковий борг, відповідальність за порушення податкового законодавства, податкове повідомлення, податкове рішення, податкове роз’яснення, адміністративний арешт активів, безнадійний податковий борг.
Форми навчальної роботи: Дискусія з елементами аналізу, вирішення ситуаційних вправ. Опрацювання теоретичних та законодавчих основ прослуханого лекційного матеріалу.
Форми контролю – міні-контроль у вигляді, задач, тестів або практичних завдань
Контрольні питання:
1. Дайте визначення поняття податкового зобов’язання.
2. Дайте визначення сум податкових та грошових зобов’язань.
3. Дайте визначення поняттю податковий борг.
4. Розкрийте можливі джерела сплати податкових зобов’язань і податкового боргу.
5. Дослідіть порядок самостійного та апеляційного узгодження податкового зобов’язання.
6. Розкрийте гарантії забезпечення податкового обов’язку.
7. Оскарження рішень контролюючих органів та скасування рішень контролюючих органів.
8. Порядок і строки адміністративного оскарження.
9. Види відповідальності за порушення податкового законодавства.
10. Підстави застосування відповідальності за порушення податкового законодавства.
11. Поняття і ознаки податкового правопорушення:
Інформаційне (матеріальне) забезпечення: Податковий кодекс України: Науково-практичний коментар
Типові завдання: розв’язання практичних задач або тестових завдань.
Задачі, наприклад:
1. Як відомо до початку перевірки платника податків контролюючим органом платник податку самостійно виявляє факт заниження або завищення податкового зобов'язання минулих податкових періодів. Чи мала право ДПІ застосовувати штраф до підприємства, якщо воно самостійно під час проведення перевірки ДПІ, але до складання акта перевірки подало уточнену податкову декларацію, в якій було враховано суму податкового зобов'язання, донараховану суму податкового зобов'язання, донараховану перевіркою? Які зобов'язання виникають у платника податків, у разі виявлення ним самостійно факту заниження або завищення податкового зобов'язання минулих податкових періодів? Дайте пояснення ситуації згідно положень законодавства.
2. Дайте пояснення згідно положень законодавства. До податкових органів іноді надходять скарги, не підписані керівником підприємства або підписані особами, які зазначають, що вони є засновниками або колишніми керівниками чи головними бухгалтерами підприємства. Висловлюючи незгоду з податковими повідомленнями-рішеннями про визначені суми податкових зобов'язань, вони вимагають скасування цих рішень. Чи підлягають розгляду такі скарги по суті?
3. Дайте пояснення згідно положень законодавства. Чи зупиняє подання скарги на податкове повідомлення-рішення ДПІ стягнення донарахованих перевіркою сум податків за наявності порушеної кримінальної справи?
4. За розглядом скарги підприємства обласна ДПА скасувала рішення районної ДПІ про застосування фінансової санкції до філії (структурного підрозділу підприємства - не юридичної особи) за здійснення продажу товарів за готівкою із застосуванням РРО, не переведеного у фіскальний режим роботи. Однак районна ДПІ надіслала нове рішення, яким застосувала цю фінансову санкцію до підприємства - юридичної особи. Чи є правомірними такі дії податкових органів? Дайте пояснення згідно положень законодавства.
5. Підприємство з дотриманням встановленого Податковим кодексом України строку оскаржило податкове повідомлення-рішення ДПІ, однак рішення за розглядом скарги отримало на 22-й день після дати надіслання скарги поштою. Підприємство вважає, що скарга повинна бути повністю задоволена на користь платника податків згідно із нормами Податкового кодексу України, за якими контролюючих орган зобов'язаний прийняти вмотивоване рішення та надіслати його протягом 20 календарних днів від дня отримання скарги платника податків на його адресу поштою з повідомленням про вручення або надати йому під розписку. Чому податкові органи у своїх рішенням дотримуються іншої думки? Дайте пояснення згідно положень законодавства.
6. Підприємство свою незгоду з податковим повідомленням-рішенням ДПІ на сплату штрафних санкцій за порушення граничних строків сплати до бюджету сум податків митовувало невиконанням виконавчою службою рішення суду про стягнення з фірми-дебітора на користь підприємства заборгованості за виконані ремонтно-будівельні роботи. Чому податкові органи за розглядом скарги підприємства залишили суми штрафів без змін? Дайте пояснення згідно положень законодавства.
7. Не погодившись з рішенням обласної ДПА, прийнятим за розглядом повторної скарги, підприємство, з дотриманням установлених законом строків, оскаржило податкове повідомлення-рішення до ДПА України. Однак районна ДПІ надіслала підприємству першу податкову вимогу. Чи є правомірними дії податкової інспекції? Дайте пояснення згідно положень законодавства.
8. Платник податків отримав рішення районної ДПІ, прийняте за розглядом первинної скарги, яким суму податкового зобов'язання, визначену в податковому повідомленні-рішенні, що оскаржувалося, зменшено. Крім, цього, через декілька днів платник податків отримав нове податкове повідомлення-рішення, в якому зазначено вже зменшену суму податкового зобов'язання та новий строк її сплати до бюджету. Від якої події (отримання рішення за розглядом скарги чи нового податкового повідомлення-рішення) слід дотримуватися строків подання повторної скарги (заяви)? Дайте пояснення ситуації згідно положень законодавства.
Контактне заняття 4. Дискусія з елементами аналізу,
робота в малих творчих групах (2 год.)
План.
Тема 6. Правове регулювання податку на доходи фізичних осіб
Загальне поняття про податок з доходів фізичних осіб.
Поняття доходу, оподатковуваного доходу та їх види.
Платники податку та їх обов’язки. Податкові агенти та їх обов’язки.
Об’єкт оподаткування.
Ставка податку з доходів фізичних осіб.
Податкова соціальна пільга.
Мета контактного заняття: полягає у розкритті основних законодавчих положень оподаткування доходів фізичних осіб та фізичних осіб - підприємців із різним джерелом їх походження як на території України, так і за її межами.
Завдання контактного заняття:
Розкрити загальне поняття про податок з доходів фізичних осіб.
Вивчити поняття доходу, оподатковуваного доходу та їх види.
Дослідити платників податку та їх обов’язки.
Проаналізувати правовий статус податкових агентів та їх обов’язки.
Розкрити об’єкт оподаткування.
Розкрити ставку податку з доходів фізичних осіб.
Визначити податкову соціальну пільгу.
Дослідити порядок нарахування, утримання та сплати податку до бюджету. Річна податкова декларація.
Фахові компетентності - вміння, навички та здатності, які отримує студент по завершенню контактного заняття:
- забезпечувати супроводження та складання фінансової, податкової звітності та бухгалтерського обліку фізичної особи, підприємства, установи, організації;
- коректно складати податкові документи юридичного характеру;
- виступати представником фізичних та юридичних осіб платників податків;
- представляти інтереси юридичних та фізичних осіб в судах та інших державних органах під час розгляду податкових спорів, із захисту їхніх прав та законних інтересів та з інших правових питань;
- надавати усні та письмові роз’яснення щодо застосування та тлумачення норм податкового законодавства;
- вміти обчислювати та визначати розміри доходів, прибутків та витрат;
- вміти визначати розміри податкових зобов’язань, суми податкових платежів;
- надавати кваліфіковані правові консультації;
- надавати правову оцінку податковим документам;
- вміти поставити на облік як платника податків;
- вміти зареєструвати особу як платника податків та зборів в Державному реєстрі з моменту виникнення об’єкта оподаткування в органах Державної фіскальної служби;
- представляти в державних податкових інспекціях по районах у містах, у містах без районів, селах відомості про зміну даних платника податку.
- мати навички роботи з податковими документами: акт прийому-передачі товару; декларація, свідоцтво про реєстрацію платника податків; свідоцтво платника ПДВ тощо.
Ключові слова контактного заняття: резидент, нерезидент, податок з доходів фізичних осіб, поняття доходу, поняття загального оподатковуваного доходу, поняття річного та місячного оподатковуваного доходу, податкова соціальна пільга, іноземні доходи та сплачені за кордоном податки, інвестиційний прибуток.
Форми навчальної роботи: Дискусія з елементами аналізу, робота в малих творчих групах. Підготовка, визначення особливостей окремих видів доходів фізичних осіб, моделювання діяльності певної фізичної особи підприємця, в рамках ігрового етапу.
Форми контролю – міні-контроль у вигляді задач, тестів або практичних завдань.
Контрольні питання:
1. Дайте визначення поняттю і розкрийте місце податку на доходи фізичних осіб у податковій системі України.
2. Розкрийте загальне поняття про податок з доходів фізичних осіб.
3. Дайте визначення поняттю доходу, загального оподатковуваного доходу, річного та місячного оподатковуваного доходу та їх види.
4. Розкрийте склад загального місячного оподатковуваного доходу.
5. Розкрийте зміст доходів, що не включаються до загального місячного оподатковуваного доходу.
6. Дослідіть об’єкт оподаткування.
7. Розкрийте ставку податку з доходів фізичних осіб.
8. Іноземні доходи та сплачені за кордоном податки.
Інформаційне (матеріальне) забезпечення: Податковий кодекс України: Науково-практичний коментар
Типові завдання: Побудуйте таблицю, що розкрийте зміст основних елементів податку за таким принципом:
Податок Правова регламен
тація Платник податку Об’єкт, предмет, джерело оподатку
вання База Одиниця Ставка Податковий період
Строки сплати податку Спосіб обчислення та нараху
вання Пільги
Орієнтовні приклади задач:
1. Договір на навчання укладено між навчальним закладом та дитиною, яка не має самостійних джерел доходу. У квитанціях на оплату теж зазначено прізвище дитини. Чи має право батько скористатися податковою знижкою?
Розв’язання: …
2. Громадянин А купив у кредит на 10 років двокімнатну квартиру. Щомісячно він отримує заробітну плату у розмірі 7 тис. грн. та погашає наданий банком іпотечний кредит визначеними частинами та проценти за цим кредитом. Визначити, чи має право на податкову знижку такий громадянин? Назвіть правові підстави можливості скористатися правом на податкову знижку у даній ситуації? Чи має значення розмір заробітної плати при проведенні розрахунку податкової знижки?
Розв’язання: …
3. Працівник працює неповний робочий день на 0,5 ставки, яка становить 3000 грн. Чи можна надавати йому ПСП (загальну) за умови, що він подав заяву про її застосування?
Розв’язання: …
4. На підприємстві, де працює жінка, яка має трьох дітей (восьми, десяти та дванадцяти років), їй надається ПСП як багатодітній матері. У грудні 2012 р. жінка розлучилася з чоловіком. Чи має вона право на додаткові пільги?
Розв’язання: …
5. Чи може продовжувати користуватися ПСП працівник, який має трьох дітей (сина-інваліда семи років і доньок-близнюків, яким у 2013 р. виповнюється вісімнадцять років), якщо його доньки навчаються на стаціонарному відділенні інституту на платній основі, тобто батько продовжить їх утримувати і після 18 років?
Розв’язання: …
6. Якщо працівника прийнято і звільнено з роботи в одному календарному місяці, чи повинні на підприємстві застосовувати ПСП до його заробітної плати? До цього працівник ніде не працював (на цьому підприємстві йому відкрили трудову книжку) і подав заяву про застосування пільги.
Розв’язання: …
7. Платник податку, який отримує на підприємстві заробітну плату і користується правом на ПСП як багатодітний батько, планує за винагороду виконати на цьому самому підприємстві одноразову роботу за цивільно-правовим договором. Чи не стане укладання такого договору перешкодою для отримання ПСП?
Розв’язання: …
8. У місяці звільнення з роботи працівнику будуть виплачені заробітна плата та компенсація за невикористану відпустку (усього 1570 грн.). Чи застосовується в місяці звільнення ПСП? Якщо так, то як правильно її застосувати: до загальної суми (з урахуванням компенсації) чи тільки до заробітної плати?
Розв’язання: …
9. У зв'язку зі специфікою роботи (охорона на автомобільній стоянці) на підприємстві працює багато пенсіонерів за віком. Їх заробітна плата невелика, оскільки працюють почергово - через дві доби. Чи можна застосовувати до заробітної плати таких працівників-пенсіонерів ПСП?
Розв’язання: …
Тестові завдання для підготовки:
1. Платниками податку на доходи фізичних осіб є:
1) фізична особа резидент, яка отримує доходи із як з джерела походження їх в Україні так і іноземні доходи;
2) фізичні та юридичні особи як резиденти, так і нерезиденти;
3) фізична особа - резидент, яка отримує доходи з джерела походження їх в Україні;
4) фізична особа - нерезидент, яка отримує доходи з джерела їх походження в Україні та іноземні доходи і має дипломатичні привілеї та імунітет;
5) податковий агент.
2. Не є платником податку на доходи фізичних осіб:
1) фізична особа - резидент, яка отримує доходи із як з джерела походження їх в Україні так і іноземні доходи;
2) фізичні та юридичні особи як резиденти, так і нерезиденти;
3) фізична особа - резидент, яка отримує доходи з джерела походження їх в Україні;
4) нерезидент, який отримує доходи з джерела їх походження в Україні і має дипломатичні привілеї та імунітет;
5) податковий агент.
3. Загальний оподатковуваний дохід фізичної особи - це:
1) різниця між валовим доходом і документально підтвердженими витратами, безпосередньо пов'язаними з одержаним у звітному періоді доходом;
2) будь-який дохід, який підлягає оподаткуванню, нарахований (виплачений, наданий) на користь платника податку протягом звітного податкового періоду;
3) різниця між валовим доходом і валовими витратами, здійсненими у звітній період;
4) різниця між загальним оподатковуваний доходом і документально підтвердженими витратами, пов'язаними з господарською діяльністю.
Контактне заняття 5. Робота в малих творчих групах (2 год.)
План.
Тема 7. Правове регулювання податку на прибуток підприємств
Платники податку на прибуток підприємств.
Поняття консолідованого податку на прибуток підприємств.
Об’єкт оподаткування податку на прибуток підприємств.
Особливості включення витрат на оплату праці до валових витрат.
Поняття амортизації.
Ставка податку на прибуток. Порядок та строки його сплати.
Мета контактного заняття: полягає у дослідженні юридичної природи податку на прибуток підприємств, розкритті основних елементів податку на прибуток, дослідженні порядку оподаткування різних видів доходів юридичних осіб.
Завдання контактного заняття:
1. Дослідити правове регулювання оподаткування прибутку підприємств.
2. Вивчити платників податку на прибуток підприємств.
3. Розкрити поняття консолідованого податку на прибуток.
4. Розкрити порядок консолідованої сплати податку на прибуток.
5. Навчитися визначати об’єкта оподаткування податку на прибуток.
6. Дослідити, які витрати підлягають амортизації.
7. Дослідити витрати, що не підлягають амортизації.
8. Визначити ставку податку на прибуток.
9. Розкрити порядок та строки сплати податку на прибуток.
Фахові компетентності - вміння, навички та здатності, які отримує студент по завершенню контактного заняття:
- забезпечувати супроводження та складання фінансової, податкової звітності та бухгалтерського обліку фізичної особи, підприємства, установи, організації;
- коректно складати податкові документи юридичного характеру;
- виступати представником фізичних та юридичних осіб платників податків;
- представляти інтереси юридичних та фізичних осіб в судах та інших державних органах під час розгляду податкових спорів, із захисту їхніх прав та законних інтересів та з інших правових питань;
- надавати усні та письмові роз’яснення щодо застосування та тлумачення норм податкового законодавства;
- вміти обчислювати та визначати розміри доходів, прибутків та витрат;
- вміти визначати розміри податкових зобов’язань, суми податкових платежів;
- надавати кваліфіковані правові консультації;
- надавати правову оцінку податковим документам;
- вміти поставити на облік як платника податків;
- вміти зареєструвати особу як платника податків та зборів в Державному реєстрі з моменту виникнення об’єкта оподаткування в органах Державної фіскальної служби;
- представляти в державних податкових інспекціях по районах у містах, у містах без районів, селах відомості про зміну даних платника податку.
- мати навички роботи з податковими документами: акт прийому-передачі товару; декларація, свідоцтво про реєстрацію платника податків; свідоцтво платника ПДВ тощо.
Ключові слова контактного заняття: оподаткування прибутку підприємств, податок на прибуток підприємств, об’єкт оподаткування податку на прибуток, амортизаційні відрахування, витрати, що підлягають амортизації, витрати, що не підлягають амортизації.
Форми навчальної роботи: Робота в малих творчих групах. Підготовка навчального проекту – аналіз законодавства, розроблення концепцій проекту, визначення особливостей оподаткування різних видів доходів юридичних осіб, визначення особливостей оподаткування різних видів юридичних осіб
Форми контролю – міні-контроль у вигляді тестів або практичних завдань
Контрольні питання:
1. Правове регулювання оподаткування прибутку підприємств.
2. Платники податку на прибуток підприємств.
3. Поняття консолідованого податку на прибуток.
4. Порядок консолідованої сплати податку на прибуток.
5. Об’єкт оподаткування податком на прибуток.
6. Поняття валового доходу і скоригованого валового доходу.
7. Визначення валових витрат.
8. Визначення поняття амортизації основних фондів і нематеріальних активів.
9. Витрати, що підлягають амортизації.
10. Витрати, що не підлягають амортизації.
11. Визначите ставку податку на прибуток.
Інформаційне (матеріальне) забезпечення: Податковий кодекс України: Науково-практичний коментар
Типові завдання: Побудуйте таблицю, що розкрийте зміст основних елементів податку за таким принципом:
Податок Правова регламен-
тація Платник податку Об’єкт, предмет, джерело оподатку
вання База Одиниця Ставка Податковий період
Строки сплати податку Спосіб обчислення та нараху
вання Пільги
Орієнтовні приклади задач:
1. Релігійна організація, що зареєстрована у порядку, передбаченому законом, здійснювала діяльність щодо надання культових послуг (хрещення, укладання церковного шлюбу тощо) та одержувала у результаті такої діяльності грошові кошти, а також здавала в оренду земельну ділянку юридичній особі і одержувала грошові кошти за договором оренди. Яким чином у даній ситуації буде здійснюватися оподаткування релігійної організації?
Розв’язання:…
2. Стоматологічна поліклініка м. Умані є бюджетною установою та має власні надходження від продажу відходів із дорогоцінними металами. Чи підлягають оподаткуванню податком на прибуток підприємств зазначені доходи?
Розв’язання:…
Тестові завдання для підготовки:
Орієнтовні приклади:
1. Яким чином підприємства відшкодовують вартість, яку втрачають засоби праці внаслідок зношування:
1) шляхом відрахування відповідної суми з отриманого доходу;
2) через амортизацію шляхом створення амортизаційного фонду;
3) шляхом відрахування відповідної суми з отриманого прибутку;
4) шляхом відрахування відповідної суми від заробітної платні робітників;
5) не відшкодовують?
2. Як називаються витрати підприємства на виробництво продукції, виражені в грошовій формі:
1) ціна виробництва;
2) вартість виробництва;
3) виробнича собівартість;
4) собівартість продукції;
5) немає правильної відповіді?
3. Власні фінансові ресурси підприємства — це:
1) статутний фонд;
2) кредити;
3) резервний фонд;
4) прибуток;
5) всі відповіді правильні?
Контактне заняття 6. Семінар-розгорнута бесіда,
вирішення ситуаційних вправ (2 год.)
План.
Тема 8. Правове регулювання непрямих податків
Історичне становлення та значення запровадження податку на додану вартість.
Правова регламентація податку на додану вартість.
Платники податку на додану вартість, їх облік.
Об’єкт, ставка, база оподаткування податку на додану вартість.
Порядок нарахування та сплати податку на додану вартість.
Поняття податкового кредиту і податкового векселя.
Особливості справляння податку на додану вартість при здійснення бартерних операцій.
Особливості справляння податку на додану вартість при імпорті товарів, робіт, послуг.
Загальна характеристика акцизного податку.
Платники акцизного податку. Податковий агент.
Об’єкт і ставка акцизного податку.
Додаткові елементи акцизного податку.
Пільги по акцизному податку.
Порядок обчислення і сплати акцизного податку.
Мета контактного заняття: полягає у розкритті основних видів непрямих податків таких, як податок на додану вартість та акцизний податок, а також дослідженні механізму правового регулювання даних загальнодержавних податків.
Завдання контактного заняття:
1. Окреслити історичне становлення та значення запровадження податку на додану вартість.
2. Дослідити правову регламентацію податку на додану вартість та акцизного податку.
3. Розкрити правовий статус платників податку на додану вартість, їх облік та акцизного податку.
4. Розкрити об’єкт, ставка, база оподаткування податку на додану вартість та акцизного податку.
5. Визначити порядок нарахування та сплати податку на додану вартість.
6. Поняття податкового кредиту і податкового векселя.
7. Розкрити особливості справляння податку на додану вартість при здійснення бартерних операцій.
8. Розкрити особливості справляння податку на додану вартість при імпорті товарів, робіт, послуг.
9. Здійснити загальну характеристику акцизного податку.
10. Розкрити додаткові елементи акцизного податку та пільги по акцизному податку.
11. Дослідити порядок обчислення і сплати акцизного податку.
Фахові компетентності - вміння, навички та здатності, які отримує студент по завершенню контактного заняття:
- забезпечувати супроводження та складання фінансової, податкової звітності та бухгалтерського обліку фізичної особи, підприємства, установи, організації;
- коректно складати податкові документи юридичного характеру;
- виступати представником фізичних та юридичних осіб платників податків;
- представляти інтереси юридичних та фізичних осіб в судах та інших державних органах під час розгляду податкових спорів, із захисту їхніх прав та законних інтересів та з інших правових питань;
- надавати усні та письмові роз’яснення щодо застосування та тлумачення норм податкового законодавства;
- вміти обчислювати та визначати розміри доходів, прибутків та витрат;
- вміти визначати розміри податкових зобов’язань, суми податкових платежів;
- надавати кваліфіковані правові консультації;
- надавати правову оцінку податковим документам;
- вміти поставити на облік як платника податків;
- вміти зареєструвати особу як платника податків та зборів в Державному реєстрі з моменту виникнення об’єкта оподаткування в органах Державної фіскальної служби;
- представляти в державних податкових інспекціях по районах у містах, у містах без районів, селах відомості про зміну даних платника податку.
- мати навички роботи з податковими документами: акт прийому-передачі товару; декларація, свідоцтво про реєстрацію платника податків; свідоцтво платника ПДВ тощо.
Ключові слова контактного заняття: акцизний податок, додана вартість, алкогольні напої, тютюнові вироби, нафтопродукти.
Форми навчальної роботи: Семінар-розгорнута бесіда, вирішення ситуаційних вправ. Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу.
Форми контролю – міні-контроль у вигляді тестів або практичних завдань

Контрольні питання:
1. Дайте загальну характеристику непрямих податків.
2. Розкрите місце податку на додану вартість у податковій системі України.
3. Розкрийте характерні риси податку на додану вартість.
4. Розкрийте та дослідіть позитивні риси і недоліки застосування податку на додану вартість.
5. Проаналізуйте нормативно-правові акти, якими здійснювалося регулювання податку на додану вартість з часу введення в дію.
6. Розкрийте групи платників податку на додану вартість.
7. Статус платників консолідованого податку на додану вартість.
8. Реєстр платників податку на додану вартість.
9. Операції, що складають об’єкт податку на додану вартість.
10. База оподаткування ПДВ.
11. Ставки ПДВ.
12. Поняття акцизного податку.
13. Платники акцизного податку.
14. Податкові агенти.
15. Об’єкт оподаткування акцизним податком.
16. Визначення об’єкту оподаткування акцизним податком при імпорті.
17. Розкрийте ставки та суми акцизного податку.
Інформаційне (матеріальне) забезпечення: Податковий кодекс України: Науково-практичний коментар
Типові завдання: Побудуйте таблицю, що розкрийте зміст основних елементів податку за таким принципом:
Податок Правова регламен
тація Платник податку Об’єкт, предмет, джерело оподатку
вання База Одиниця Ставка Податковий період
Строки сплати податку Спосіб обчислення та нараху-
вання Пільги
Орієнтовні приклади задач:
Визначити строки сплати ПДВ в звітному році, якщо: а) обсяг оподатковуваних операцій з продажу товарів у підприємства за попередній календарний рік становить 150000 грн. б) обсяг оподатковуваних операцій з продажу товарів за попередній календарний рік становить 102000 грн.
Розв’язання: …
Тестові завдання для підготовки:
Орієнтовні приклади:
1. До яких видів податків належить акцизний податок:
а) непрямих;
б) прямих;
в) місцевих;
г) загальнодержавних.
2. Квартальну податкову декларацію з ПДВ подають:
а) протягом 20 календарних днів, що наступають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця;
б) протягом 40 календарних днів, що наступають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу;
в) протягом 60 календарних днів, що наступають за останнім календарним днем звітного (податкового) року.
г) протягом 30 календарних днів, що наступають за останнім календарним днем звітного (податкового) року;
3. За нульовою ставкою оподатковуються операції з:
а) імпорту товарів;
б) експорту товарів;
в) продажу книг вітчизняного виробництва;
г) реалізації зайвих основних фондів;
д) продажу підакцизних товарів підприємствами, що створені всеукраїнськими організаціями інвалідів.
4. Не є об'єктом оподаткування ПДВ операції з:
а) оплати вартості послуг за договорами оперативної оренди;
б) виплат заробітної плати, пенсій, субсидій, стипендій;
в) обігу іноземної валюти;
г) вивезення товарів за межі митної території України;
д) емісії акцій акціонерного товариства.
5. Місячну податкову декларацію з ПДВ подають:
а) протягом 20 календарних днів, що наступають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця;
б) протягом 40 календарних днів, що наступають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу;
в) протягом 60 календарних днів, що наступають за останнім календарним днем звітного (податкового) року;
г) протягом 30 календарних днів, що наступають за останнім календарним днем звітного (податкового) року;
Контактне заняття 7. Семінар-розгорнута бесіда,
міні-кейс (2 год.)
План.
Тема 10. Правові засади справляння місцевих податків і зборів
1. Система місцевих податків і зборів: структура та зміст.
2. Податок на майно.
3. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.
4. Єдиний податок.
5. Транспортний податок.
6. Місце плати за землю у податковій системі України. Основні елементи правового механізму плати за землю. Додаткові елементи правового механізму плати за землю.
Мета контактного заняття: полягає у дослідженні правових засад місцевої податкової системи України.
Завдання контактного заняття:
1. Розкрити єдиний податок.
2. Проаналізувати податок на майно.
3. Розкрити основні та додаткові елементи транспортного податку.
4. Розкрити основні та додаткові елементи податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.
5. Розкрити основні та додаткові елементи плати за землю у податковій системі України.
Фахові компетентності - вміння, навички та здатності, які отримує студент по завершенню контактного заняття:
- забезпечувати супроводження та складання фінансової, податкової звітності та бухгалтерського обліку фізичної особи, підприємства, установи, організації;
- коректно складати податкові документи юридичного характеру;
- виступати представником фізичних та юридичних осіб платників податків;
- представляти інтереси юридичних та фізичних осіб в судах та інших державних органах під час розгляду податкових спорів, із захисту їхніх прав та законних інтересів та з інших правових питань;
- надавати усні та письмові роз’яснення щодо застосування та тлумачення норм податкового законодавства;
- вміти обчислювати та визначати розміри доходів, прибутків та витрат;
- вміти визначати розміри податкових зобов’язань, суми податкових платежів;
- надавати кваліфіковані правові консультації;
- надавати правову оцінку податковим документам;
- вміти поставити на облік як платника податків;
- вміти зареєструвати особу як платника податків та зборів в Державному реєстрі з моменту виникнення об’єкта оподаткування в органах Державної фіскальної служби;
- представляти в державних податкових інспекціях по районах у містах, у містах без районів, селах відомості про зміну даних платника податку.
- мати навички роботи з податковими документами: акт прийому-передачі товару; декларація, свідоцтво про реєстрацію платника податків; свідоцтво платника ПДВ тощо.
Ключові слова контактного заняття: єдиний податок, туристичний збір, нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, місця для паркування транспортних засобів, природний газ, електрична і теплова енергія.
Форми навчальної роботи: Семінар-розгорнута бесіда, міні-кейс. Відпрацювання виконання конкретних операцій – розв’язання задач, вирішення тестів та проблемних ситуацій формування, введення, зміни та справляння окремих видів податків та зборів.
Форми контролю – міні-контроль у вигляді тестів або практичних завдань.
Контрольні питання:
Розкрите юридичну природу єдиного податку.
Розкрийте особливості формування місцевої податкової системи в Україні.
Дослідіть систему місцевих податків та зборів.
Розкрийте податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.
Охарактеризуйте податок на майно.
Розрийте особливості транспортного податку.
Інформаційне (матеріальне) забезпечення: Податковий кодекс України: Науково-практичний коментар
Типові завдання: Побудуйте таблицю, що розкрийте зміст основних елементів збору за таким принципом:
Збір
Правова регламен
тація Платник збору Об’єкт, предмет, джерело збору База Одиниця Ставка Податковий період
Строки сплати збору Спосіб обчислення та нараху
вання Пільги

Тестові завдання:
Орієнтовні приклади:
1. Ставка податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки встановлюється:
а) сільською, селищною та міською радою;
б) Верховною Радою України;
в) Кабінетом Міністрів України;
г) Адміністрацією Президента;
д) міською радою.
2. Податок щодо новоствореного об’єкта житлової нерухомості сплачується фізичною особою – платником починаючи з:
а) з моменту державної реєстрації об’єкта оподаткування;
б) місяця, в якому виникло право власності на об’єкт оподаткування;
в) дати укладення договору передачі об’єкта оподаткування у власність;
г) дати звірки про виникнення права власності на об’єкт оподаткування;
д) всі відповіді неправильні.
3. Базовий податковий період податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки дорівнює:
а) календарному кварталу;
б) календарному місяцю;
в) календарному року;
г) календарному року або кварталу;
д) правильна відповідь лише А.
4.4. Плани навчальної роботи студентів заочної форми навчання
в міжсесійний період.
У міжсесійний період студенти заочної форми навчання можуть виконувати такі види самостійних робіт (за вибором викладача):
підготовка реферату (есе) за заданою тематикою;
вирішення завдань практичного характеру (задач);
критичний огляд наукової літератури із заданої тематики;
аналіз нормативно-правових актів із заданої тематики;
інші види завдань.
Захист і обговорення результатів виконання самостійних робіт відбувається за графіком «Дня заочника» або під час індивідуально-консультативних годин викладача.
Навчальна робота студентів заочної форми навчання в міжсесійний період організовується та оцінюється згідно карти СРС для заочної форми навчання.
Орієнтовний перелік тем для виконання презентацій:
1. Правова регламентація оподаткування нерухомості в Україні.
2. Правові засади оподаткування доходів фізичних осіб.
3. Особливості оподаткування фізичних осіб підприємців.
4. Юридична природа та особливості податку на додану вартість.
5. Правові засади оподаткування прибутку юридичних осіб.
6. Особливості оподаткування нерухомості відокремленої від земельної ділянки.
7. Правова регламентація податку на майно.
8. Особливості справляння екологічного податку.
9. Правові засади податку на прибуток підприємств.
10. Особливості справляння акцизного податку.
11. Правовий статус суб’єктів податкових правовідносин.
12. Юридична природа формування місцевої податкової системи.
13. Юридична природа збору за спеціальне використання лісових ресурсів.
14. Юридична природа плати за користування надрами.
15. Транспортний податок: особливості обчислення та правова регламентація.
17. Особливості нарахування (виплати) та оподаткування окремих видів доходів фізичних осіб.
18. Юридична природа адміністрування податків та зборів в Україні.
19. Оподаткування доходів, отриманих фізичною особою - підприємцем від провадження господарської діяльності, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування.
20. Природа податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.
21. Оподаткування доходу, отриманого платником податку в результаті прийняття ним у спадщину чи дарунок коштів, майна, майнових чи немайнових прав.
22. Юридична природа єдиного податку.
23. Особливості спрощеної системи оподаткування.
24. Правові засади реєстрації та обліку платників податків в Україні.
25. Правові засади оскарження рішень державних фіскальних органів та окремих посадових осіб.
26. Юридична природа податкового контролю та податкових перевірок.
27. Податкова політика: порівняльний аналіз вітчизняного та зарубіжного досвіду.
28. Загальна характеристика об’єктів оподаткування.
29. Система податкових правовідносин: вітчизняний та зарубіжний досвід.
30. Загальна характеристика відповідальності за порушення податкового законодавства.
31. Позитиви та негативи сучасної податкової реформи в Україні: порівняльний аналіз із країнами з розвинутою економікою.
32. Спеціальні режими оподаткування.
33. Податковий обов’язок та способи забезпечення його виконання.
34. Відповідальність за порушення податкового законодавства.
5. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ.
5.1. Загальні засади
Самостійна робота студента (СРС) — це форма організації навчального процесу, за якої заплановані завдання виконуються студентом під методичним керівництвом викладача, але без його безпосередньої участі.
СРС є важливою складовою навчального процесу, яка позитивно впливає на глибину засвоєння знань і вмінь, що є передумовою творчого застосування їх у майбутній професійній діяльності.
Організація самостійної роботи студентів і викладачів в ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» регулюється Положенням «Про організацію самостійної та індивідуально-консультативної роботи студентів і викладачів», затвердженим наказом ректора № 1032 від 27.12.2012 року.
Навчальний час, відведений для самостійної роботи студента з науки «Податкове право», визначається навчальним планом і становить для студентів очної форми навчання 50 год., для студентів заочної форми навчання – 86 год.
Співвідношення обсягів аудиторних занять і самостійної роботи студентів визначається з урахуванням специфіки та змісту конкретної науки (дисципліни), її місця, значення і дидактичної мети в реалізації освітньо-професійної програми.
Поточне оцінювання результатів самостійної роботи студентів здійснюється відповідно до чинного Порядку оцінювання знань студентів, за такими об’єктами контролю:
а)виконання завдань та відповіді на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях;
б)виконання завдань для самостійної (пошуково-аналітичної) роботи;
в)виконання модульних контрольних робіт.
5.2. Види самостійної роботи студентів
З урахуванням змісту, цілей та завдань, що вирішуються в процесі виконання різних форм СРС, можна виділити чотири основні види самостійної роботи:
І — підготовка до поточних аудиторних занять;
ІІ — пошуково-аналітична робота;
ІІІ — наукова робота;
ІV — практичні тренінги, педагогічна практика, навчальна практика, виробнича практика, переддипломна практика (магістратура).
5.3. Форми самостійної роботи студентів
Самостійна робота студентів може включати різні форми, які визначаються робочою навчальною програмою залежно від мети, завдань та змісту дисципліни, зокрема: 1- опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу; 2- вивчення окремих тем або питань, що передбачені для самостійного опрацювання; 3- виконання домашніх завдань; 4- підготовка до семінарських (практичних, лабораторних) занять; 5- підготовка до контрольних робіт та інших форм поточного контролю; 6- вирішення і письмове оформлення задач, схем, діаграм, інших робіт графічного характеру; 7- систематика вивченого матеріалу дисципліни перед написанням модулів; 8- відпрацювання завдань тренінгів з дисципліни; 9- аналіз конкретної виробничої ситуації та підготовка аналітичної записки (Case study); 10- підготовка практикуму з дисципліни з використанням програмного забезпечення; 11- виконання індивідуальних завдань тощо.
Індивідуальні завдання є однією з форм самостійної роботи студентів, яка передбачає створення умов для якнайповнішої реалізації творчих можливостей студентів і має на меті поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які студенти одержують в процесі навчання, а також застосування цих знань на практиці.
До індивідуальних завдань належать: підготовка рефератів, есе, виконання розрахункових, графічних робіт, оформлення звітів, аналіз практичних ситуацій, підготовка реферативних матеріалів з фахових публікацій, власні дослідження до конференцій, участь в олімпіадах тощо.
Можливі види самостійної роботи студентів та форми контролю
з науки «Податкове право»
Види та форми самостійної роботи студентів Форми контролю
І. Підготовка до аудиторних занять
1.1. Вивчення обов’язкової та додаткової літератури, текстів лекцій тощо
1.2. Виконання домашніх завдань
1.3. Підготовка до семінарських (практичних, лабораторних) занять
1.4. Підготовка до контрольних робіт та інших форм поточного контролю 1.1. Усне опитування
1.2. Перевірка правильності виконання завдань
1.3. Тестування
1.4. Написання контрольної роботи тощо
ІІ. Пошуково-аналітична робота
2.1. Пошук (підбір) та огляд літературних джерел за заданою проблематикою
2.2. Написання реферату(есе) на задану тему
2.3. Аналітичний розгляд наукової публікації
2.4. Аналіз конкретної виробничої ситуації та підготовка аналітичної записки (Case study)
2.1. Розгляд підготовлених матеріалів під час аудиторних занять або індивідуальних контрольних робіт
2.2. Обговорення(захист) реферату(есе) під час аудиторних занять або ІКР
2.3. Обговорення результатів проведеної роботи під час аудиторних занять або ІКР
2.4. Розгляд підготовлених матеріалів, участь у діловій грі
2.5. Перевірка правильності виконання завдань
ІІІ. Наукова робота
3.1. Участь у наукових студентських конференціях і семінарах
3.2. Підготовка наукових публікацій
3.3. Виконання завдань у рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету) 3.1. Доповіді на наукових студентських конференціях і семінарах
3.2. Обговорення з викладачем підготовлених матеріалів до публікації
3.3. Використання матеріалів у звіті з НДР
ІV. Стажування, педагогічна практика або практичний тренінг
4.1. Участь у тренінгу 4.1.Оцінювання участі в тренінгу
5.4. Організація самостійної роботи студентів
Перелік завдань для СРС, форми її організації, терміни виконання та кількість балів, які можна отримати за виконання завдань з СРС, визначаються кафедрою під час розробки робочої навчальної програми дисципліни (розділ «Самостійна робота студентів») і включаються до Карти самостійної роботи студентів.
Карта самостійної роботи студентів (Карта СРС) є основою організації СРС з навчальної дисципліни. Вона відображає перелік конкретних форм самостійної роботи студента, види семінарських (практичних, лабораторних) занять, види навчальних робіт, які необхідно виконати студенту відповідно до робочої навчальної програми та кількість балів, які можна отримати за виконання цих робіт.
Студенти, що приступають до вивчення дисципліни, на першому занятті мають бути поінформовані викладачем щодо організації самостійної роботи: термінів виконання завдань, кількості балів за кожен вид роботи, часу проведення консультацій, а також отримати докладну інформацію про розміщені на сайті університету «Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю знань з науки «Податкове право», в структуру яких включена Карта самостійної роботи студента.
До відома студентів має бути доведений такий порядок планування та організації самостійної роботи:
Після одержання інформації про всі форми організації самостійної роботи з дисципліни та максимальну кількість балів, які можна набрати за їх виконання, кожен студент роздруковує для себе Карту самостійної роботи студента із «Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю знань з науки «Податкове право», що розміщені на сайті університету, обирає індивідуальні завдання.
Бали, одержані студентами за виконання різних видів самостійної роботи, проставляються викладачем в Електронному журналі обліку поточної успішності студентів.
Поточні консультації студентів з питань виконання завдань СРС, а також підведення підсумків з деяких видів виконаних робіт здійснюються під час планових занять з індивідуально-консультативної роботи.
ПЕРЕЛІК ТЕМ ТА ПИТАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ СТУДЕНТАМИ ОЧНОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ.
Тема 1. Податкове право України: поняття, предмет, метод та система.
1. Дайте визначення податкового права як галузі, як науки, як дисципліни.
2. Розкрийте визначення предмету податкового права.
3. Дайте визначення групи відносини, що утворюють предмет податкового права.
4. Розкрийте метод податкового права.
5. Дайте визначення поняття податкового права та податкових правовідносин у теоретичному, законодавчому та практичному значеннях.
6. Окресліть місце податкового права.
7. Розкрийте зв’язок та співвідношення податкового права з фінансовим, конституційним, адміністративним, бюджетним правом.
8. Особливості розвитку та становлення податкового права України на сучасному етапі.
9. Історичні передумови виникнення податкових правовідносин: вітчизняний та зарубіжний досвід
10. Дайте визначення поняттю і видам податкових норм.
11. Розкрийте структуру податкової норми.
12. Система податкового права та податкових правовідносин.
13. Розкрийте поняття джерел податкового права.
14. Особливості джерел податкового права України.
15. Податковий закон, як основне джерело податкового права.
16. Розкрийте ознаки податкових правовідносин.
17. Розкрийте сутність та правовий зміст податкових відносин.
18. Визначте склад податкових правовідносин та їх основні елементи.
19. Види податкових правовідносин та їх особливості.
20. Охарактеризуйте учасників податкових правовідносин і суб’єктів податкового права.
21. Що виступає об’єктом податкових правовідносин.
22. Класифікація об’єктів податкових правовідносин за ознаками та іншими критеріями.
23. Юридичні факти як підстава виникнення, зміни або припинення податкових правовідносин.
Завдання для самостійної підготовки:
1. Податковий кодекс України як джерело податкового права: характеристика, структура та особливості змісту.
2. Податок, обов’язковий платіж (мито, плата) та збір як обов’язкові механізми поповнення державного та місцевого бюджету.
3. Розкрийте теоретичний та законодавчий зміст понять:
«акцизний податок» та «екологічний податок»;
«акцизний склад» та «розпорядник акцизного складу»;
«балансова вартість» та «додана вартість»;
«витрати», «пасивні доходи» та «доходи»;
«митні платежі» та «рентні платежі».
4. Розкрийте співвідношення понять:
«податкове право як наука», «податкове право як галузь» та «податкове право як дисципліна».
5. Розкрийте зміст наступних об’єктів податкових правовідносин:
матеріальні активи та нематеріальні активи як об’єкти податкових правовідносин;
постачання послуг, послуга з надання персоналу та постачання товарів як об’єкт податкових правовідносин;
заробітна плата, винагорода, аванс, грошові кошти;
конструкторські, дослідницькі, підрядні роботи, інжиніринг.
Тестові завдання для самостійної підготовки:
Орієнтовні приклади:
1. Які поняття вживаються в Податковому кодексі України:
1) вироблена продукція;
2) джерело підвищеної небезпеки;
3) необхідна оборона;
4) активи;
5) аукціон.
2. Гудвіл (вартість ділової репутації) нематеріальний актив визначається:
1) результатом використання кращих управлінських якостей;
2) домінуючою позицією на ринку товарів чи нових технологій;
3) різницею між ринковою ціною та балансовою вартістю активів підприємства, як цілісного майнового комплексу;
4) іншими чинниками;
3. Дериватив - стандартний документ, що засвідчує право чи зобов’язання придбати чи продати у майбутньому цінні папери, матеріальні або нематеріальні активи. До деривативів належать:
1) роялті;
2) форвардний контракт;
3) своп;
4) дивіденди;
Тема 2. Правове регулювання податкової системи України.
1. Розкрийте поняття податкової системи.
2. Система оподаткування та податкова система як рівнозначні категорії.
3. Розкрийте поняття та категорії принципів у сфері оподаткування.
4. Юридичні принципи оподаткування.
5. Економічні принципи оподаткування.
6. Організаційні принципи оподаткування.
7. Розкрийте відмінності між загальнообов’язковими та добровільними принципами.
8. Визначте необхідність запровадження новітніх принципів у сучасному податковому законодавстві.
9. Розкрийте та охарактеризуйте систему податків в Україні.
10. Дослідіть загальні правила щодо встановлення і скасування обов’язкових платежів та їх елементів в Україні.
11. Класифікуйте податки та охарактеризуйте їх:
Завдання для самостійної підготовки:
1. Розмежуйте поняття:
«об’єкт оподаткування», «предмет оподаткування», «база оподаткування» та «одиниця виміру бази оподаткування»;
«джерело податку», «база оподаткування», «масштаб податку» та «одиниця оподаткування»;
«строк сплати податку», «податковий період» та «звітній період».
Тестові завдання для самостійної підготовки:
Орієнтовні приклади:
1. Система податкового адміністрування у зарубіжних країнах включає:
а) органи вирішення податкових спорів,
б) органи податкової поліції,
в) методи податкового контролю.
2. Як санкція за порушення податкового законодавства в зарубіжних країнах може застосовуватись:
а) додатковий податок,
б) пеня,
в) проценти,
г) штраф,
д) підвищення ставки оподаткування.
Тема 3. Правовий статус учасників податкових правовідносин.
1. Дайте визначення поняттю суб’єктів податкового права України.
2. Розкрийте види суб’єктів податкового права України та дайте їм коротку характеристику.
3. Особливості структури суб’єктів податкового права України за Податковим кодексом України.
4. Дайте визначення поняттю платника податку, його ознаки та види.
5. Фізичні особи як платники податків.
6. Юридичні особи як платники податків.
7. Податкові агенти.
8. Податкові представники та їх види.
9. Постійні представництва іноземних юридичних осіб як платники податків.
10. Пов’язані особи.
11. Суб’єкти, що сприяють сплаті податків та зборів.
12. Податкові органи як суб’єкти податкових правовідносин.
13. Правове регулювання діяльності органів Державної фіскальної служби.
Завдання для самостійної підготовки:
1. Розкрийте поняття та загальні і спеціальні права та обов’язки:
фізичної особи - платника податків;
фізичної особи - підприємця платника податків;
представника платника податків.
Тема 4. Правові засади адміністрування податків та зборів.
1. Розкрити порядок реєстрації платників податків.
2. Дослідити порядок ведення обліку доходів та витрат платника податків.
3. Розкрити методи обліку доходів і витрат платника податків: касовий метод, метод нарахувань та метод «попередньої події».
4. Розкрити порядок обчислення сум податків та зборів.
5. Дати визначення сум податку.
6. Розкрити форми сплати податків та зборів.
7. Розкрити способи сплати податків та зборів.
8. Визначити строки сплати податків та зборів.
9. Розкрити джерело сплати податків та зборів.
10. Повернення переплачених податків та зборів.
11. Розкрийте загальні положення щодо податкової звітності та бухгалтерського обліку.
12. Дайте визначення поняттю та формам податкової звітності.
13. Дайте визначення податкового контролю та повноваження органів державної влади щодо його здійснення.
Тестові завдання для самостійної підготовки:
Орієнтовні приклади:
1. Платник податків має право:
1) отримувати в органах Державної фіскальної служби штрафи;
2) отримувати в органах Державної фіскальної служби нормативні акти;
3) отримувати в органах Державної фіскальної служби інформацію про податки та збори і нормативно-правові акти, що їх регулюють, порядок обліку та сплати податків та зборів;
4) отримувати приписи про порушення правил оподаткування;
2. Чи має право платник податку представляти свої інтереси в контролюючих органах самостійно:
1) в окремих випадках;
2) у випадку накладання стягнення;
3) так;
4) лише через представника.
3. Форми подання податкової звітності:
1) надання особисто;
2) надсилання податковому органу поштою;
3) надсилання в електронному вигляді;
4) всі відповіді правильні.
Тема 5. Податковий обов’язок та відповідальність за порушення податкового законодавства.
1. Дайте визначення поняття податкового зобов’язання.
2. Виникнення, зміна і припинення податкового обов’язку.
3. Дайте визначення сум податкових та грошових зобов’язань.
4. Особливості виконання податкового обов’язку.
5. Дайте визначення поняттю податковий борг.
6. Розкрийте можливі джерела сплати податкових зобов’язань і податкового боргу.
7. Дослідіть порядок самостійного узгодження податкового зобов’язання.
8. Дослідіть порядок апеляційного узгодження податкового зобов’язання.
9. Розкрийте гарантії забезпечення податкового обов’язку.
10 Розкрийте зміст та значення податкового процесу.
11. Оскарження рішень контролюючих органів та скасування рішень контролюючих органів.
12. Порядок і строки адміністративного оскарження.
13. Податкове повідомлення, податкове рішення, податкове роз’яснення.
14. Види відповідальності за порушення податкового законодавства.
15. Підстави застосування відповідальності за порушення податкового законодавства.
16. Поняття і ознаки податкового правопорушення.
Тема 6. Правове регулювання податку на доходи фізичних осіб.
1. Дайте визначення поняттю і розкрийте місце податку на доходи фізичних осіб у податковій системі України.
2. Розкрийте загальне поняття про податок з доходів фізичних осіб.
3. Дайте визначення поняттю доходу, загального оподатковуваного доходу, річного та місячного оподатковуваного доходу та їх види.
4. Розкрийте склад загального місячного оподатковуваного доходу.
5. Розкрийте зміст доходів, що не включаються до загального місячного оподатковуваного доходу.
6. Дослідіть об’єкт оподаткування.
7. Розкрийте ставку податку з доходів фізичних осіб.
8. Податкова соціальна пільга.
9. Платники податку та їх обов’язки.
10. Податкові агенти та їх обов’язки.
Тестові завдання для самостійної підготовки:
Орієнтовні приклади:
1. Платниками податку на доходи фізичних осіб є:
а) фізична особа - резидент, яка отримує доходи із як з джерела походження їх в Україні так і іноземні доходи;
б) фізичні та юридичні особи як резиденти, так і нерезиденти;
в) фізична особа - резидент, яка отримує доходи з джерела походження їх в Україні;
г) фізична особа - нерезидент, яка отримує доходи з джерела їх походження в Україні та іноземні доходи і має дипломатичні привілеї та імунітет;
д) податковий агент.
2. Не є платником податку на доходи фізичних осіб:
а) фізична особа - резидент, яка отримує доходи із як з джерела походження їх в Україні так і іноземні доходи;
б) фізичні та юридичні особи як резиденти, так і нерезиденти;
в) фізична особа - резидент, яка отримує доходи з джерела походження їх в Україні;
г) нерезидент, який отримує доходи з джерела їх походження в Україні і має дипломатичні привілеї та імунітет;
д) податковий агент.
3. Загальний оподатковуваний дохід фізичної особи - це:
1) різниця між валовим доходом і документально підтвердженими витратами, безпосередньо пов'язаними з одержаним у звітному періоді доходом;
2) будь-який дохід, який підлягає оподаткуванню, нарахований (виплачений, наданий) на користь платника податку протягом звітного податкового періоду;
3) різниця між валовим доходом і валовими витратами, здійсненими у звітній період;
4) різниця між загальним оподатковуваний доходом і документально підтвердженими витратами, пов'язаними з господарською діяльністю.
Завдання для самостійної підготовки:
Побудуйте таблицю, що розкрийте зміст основних елементів податку
за таким принципом:
Податок Правова регламен
тація Платник податку Об’єкт, предмет, джерело оподатку
вання База Одиниця Ставка Податковий період
Строки сплати податку Спосіб обчислення та нараху
вання Пільги
Тема 7. Правове регулювання податку на прибуток підприємств.
1. Правове регулювання оподаткування прибутку підприємств.
2. Платники податку на прибуток підприємств.
3. Поняття консолідованого податку на прибуток.
4. Порядок консолідованої сплати податку на прибуток.
5. Об’єкт оподаткування податком на прибуток.
6. Витрати, що не підлягають амортизації.
7. Дайте визначення сум амортизаційних відрахувань.
8. Визначите ставку податку на прибуток.
9. Розкрийте порядок та строки сплати податку на прибуток.
Завдання для самостійної підготовки:
Побудуйте таблицю, що розкрийте зміст основних елементів податку
за таким принципом:
Податок Правова регламен
тація Платник податку Об’єкт, предмет, джерело оподатку
вання База Одиниця Ставка Податковий період
Строки сплати податку Спосіб обчислення та нараху
вання Пільги
Тестові завдання для самостійної підготовки:
Орієнтовні приклади:
1. Яку основну ставку оподаткування прибутку підприємств встановлено в Україні:
1) 25 %;
2) 15 %;
3) 30 %;
4) 18 %;
5) 16 %.
2. Як називаються витрати підприємства на виробництво продукції, виражені в грошовій формі:
1) ціна виробництва;
2) вартість виробництва;
3) виробнича собівартість;
4) собівартість продукції;
5) немає правильної відповіді?
3. Учасники товариства з обмеженою відповідальністю відповідають за борг товариства:
1) у межах належних їм внесків;
2) у межах належних їм внесків і майном у розмірі, кратному внескові;
3) солідарна відповідальність усім майном;
4) повна відповідальність учасників всім майном;
5) немає правильних відповідей?
Тема 8. Правове регулювання непрямих податків.
1. Дайте загальну характеристику непрямих податків.
2. Розкрите місце податку на додану вартість у податковій системі України.
3. Розкрийте характерні риси податку на додану вартість.
4. Розкрийте та дослідіть позитивні риси і недоліки застосування податку на додану вартість.
5. Проаналізуйте нормативно-правові акти, якими здійснювалося регулювання податку на додану вартість з часу введення в дію.
6. Розкрийте групи платників податку на додану вартість.
7. Статус платників консолідованого податку на додану вартість.
8. Реєстр платників податку на додану вартість.
9. Операції, що складають об’єкт податку на додану вартість.
10. База оподаткування ПДВ.
11. Ставки ПДВ.
12. Пільги по ПДВ.
13. Дата виникнення обов’язку із сплати ПДВ.
14. Строки і порядок подання звітів і сплати ПДВ.
15. Особливості оподаткування операцій при здійсненні імпорту товарів, робіт, послуг.
16. Загальна характеристика акцизів. Розкрийте відмінності ПДВ і акцизу.
17. Розкрийте зміст законодавства, яким регулюється оподаткування акцизним податком.
18. Поняття акцизного податку. Платники акцизного податку.
19. Об’єкт оподаткування акцизним податком. Визначення об’єкту оподаткування акцизним податком при імпорті.
20. Розкрийте ставки акцизного податку.
21. Розкрийте порядок і строки звітування і сплати акцизного податку.
Завдання для самостійної підготовки:
Побудуйте таблицю, що розкрийте зміст основних елементів податку
за таким принципом:
Податок Правова регламен
тація Платник податку Об’єкт, предмет, джерело оподатку
вання База Одиниця Ставка Податковий період
Строки сплати податку Спосіб обчислення та нараху
вання Пільги
Тема 9. Спеціальні податкові режими та загальнодержавні податкові платежі
1. Розкрите юридичну природу єдиного податку.
2. Розкрите юридичну природу єдиного податку четвертої групи.
3. Розкрийте місце загальнодержавних платежів у податковій системі України.
4. Дослідіть плату за користування надрами.
5. Вивчіть плату за спеціальне використання води.
6. Розкрийте плату за спеціальне використання лісових ресурсів.
7. Дослідіть сутність та правові засади рентних плат. Рентна плата за нафту, природний газ і газовий конденсат, що видобуваються в Україні.
8. Розкрийте юридичну природу митних платежів.
Завдання для самостійної підготовки:
Побудуйте таблицю, що розкрийте зміст основних елементів податку
за таким принципом:
Збір або плата
Правова регламен
тація Платник збору Об’єкт, предмет, джерело збору База Одиниця Ставка Податковий період
Строки сплати збору Спосіб обчислення та нараху-
вання Пільги
Тема 10. Правові засади справляння місцевих податків і зборів.
1. Розкрийте особливості формування податкової системи територіальних громад в Україні.
2. Дослідіть систему місцевих податків та зборів.
3. Розкрийте податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.
4. Охарактеризуйте збір за місця для паркування транспортних засобів.
5. Проаналізуйте зміст збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності.
6. Розрийте особливості туристичного збору.
Тестові завдання для самостійної підготовки:
Орієнтовні приклади:
1. Податкове зобов’язання за звітній рік з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки сплачується фізичними особами сплачується:
а) протягом 10 днів з дня вручення податкового повідомлення;
б) протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення;
в) протягом двох тижнів з дня вручення податкового повідомлення;
г) протягом 30 днів з дня вручення податкового повідомлення;
д) всі відповіді правильні.
2. Податкове зобов’язання за звітній рік з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки сплачується юридичними особами:
а) протягом 10 днів з дня вручення податкового повідомлення;
б) авансовими внесками протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення;
в) авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом;
г) протягом двох тижнів з дня вручення податкового повідомлення;
д) всі відповіді правильні.
3. Ставка податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки встановлюється:
а) сільською, селищною та міською радою;
б) Верховною Радою України;
в) Кабінетом Міністрів України;
г) Адміністрацією Президента;
д) міською радою.
Орієнтовний перелік тем для виконання презентацій.
1. Правова регламентація оподаткування нерухомості в Україні.
2. Правові засади оподаткування доходів фізичних осіб.
3. Особливості оподаткування фізичних осіб - підприємців.
4. Юридична природа та особливості податку на додану вартість.
5. Правові засади оподаткування прибутку юридичних осіб.
6. Особливості оподаткування нерухомості відокремленої від земельної ділянки.
7. Правова регламентація транспортного податку.
8. Особливості справляння екологічного податку.
9. Правові засади податку на прибуток підприємств.
10. Особливості справляння акцизного податку.
11. Правовий статус суб’єктів податкових правовідносин.
12. Юридична природа формування місцевої податкової системи.
13. Юридична природа збору за спеціальне використання лісових ресурсів.
14. Юридична природа плати за користування надрами.
15. Правові засади справляння податку на майно.
16. Туристичний збір: особливості обчислення та правова регламентація.
17. Особливості нарахування (виплати) та оподаткування окремих видів доходів фізичних осіб.
18. Юридична природа адміністрування податків та зборів в Україні.
19. Оподаткування доходів, отриманих фізичною особою - підприємцем від провадження господарської діяльності, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування.
20. Природа податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.
21. Оподаткування доходу, отриманого платником податку в результаті прийняття ним у спадщину чи дарунок коштів, майна, майнових чи немайнових прав.
22. Юридична природа єдиного податку.
23. Особливості спрощеної системи оподаткування.
24. Правові засади реєстрації та обліку платників податків в Україні.
25. Правові засади оскарження рішень державних фіскальних органів та окремих посадових осіб.
26. Юридична природа податкового контролю та податкових перевірок.
27. Податкова політика: порівняльний аналіз вітчизняного та зарубіжного досвіду.
28. Загальна характеристика об’єктів оподаткування.
29. Система податкових правовідносин: вітчизняний та зарубіжний досвід.
30. Загальна характеристика відповідальності за порушення податкового законодавства.
31. Позитиви та негативи сучасної податкової реформи в Україні: порівняльний аналіз із країнами з розвинутою економікою.
32. Спеціальні режими оподаткування.
33. Правові засади загальнообов’язкових зборів та обов’язкових платежів.
34. Податковий обов’язок та способи забезпечення його виконання.
35. Відповідальність за порушення податкового законодавства.
Приклади задач.
Задача № 1
Платник податків отримав рішення районної ДПІ, прийняте за розглядом первинної скарги, яким суму податкового зобов'язання, визначену в податковому повідомленні-рішенні, що оскаржувалося, зменшено. Крім, цього, через декілька днів платник податків отримав нове податкове повідомлення-рішення, в якому зазначено вже зменшену суму податкового зобов'язання та новий строк її сплати до бюджету. Від якої події (отримання рішення за розглядом скарги чи нового податкового повідомлення-рішення) слід дотримуватися строків подання повторної скарги (заяви)? Дайте пояснення ситуації згідно положень законодавства.
Розв’язання: …
Задача № 2
Землекористувач – приватний підприємець, який займається надання послуг. Земельна ділянка займає площу 450 кв. м і знаходиться на території населеного пункту з чисельністю населення 2,5 тис. чоловік, який розташовано на території західного узбережжя Автономної республіки Крим. Проведіть розрахунок плати за землю для даної території?
Розв’язання: …
Задача № 3
Визначити строки сплати ПДВ у звітному році, якщо: а) обсяг оподатковуваних операцій з продажу товарів у підприємства за попередній календарний рік становить 150000 грн. б) обсяг оподатковуваних операцій з продажу товарів за попередній календарний рік становить 102000 грн.
Розв’язання: …
Задача № 5
Підприємство з дотриманням встановленого Податковим кодексом України строку оскаржило податкове повідомлення-рішення ДПІ, однак рішення за розглядом скарги отримало на 22-й день після дати надіслання скарги поштою. Підприємство вважає, що скарга повинна бути повністю задоволена на користь платника податків згідно із нормами Податкового кодексу України, за якими контролюючих орган зобов'язаний прийняти вмотивоване рішення та надіслати його протягом 20 календарних днів від дня отримання скарги платника податків на його адресу поштою з повідомленням про вручення або надати йому під розписку. Чому податкові органи у своїх рішенням дотримуються іншої думки? Дайте пояснення згідно положень законодавства.
Розв’язання: …
Приклади тестових завдань.
1 варіант
1. До сукупного оподатковуваного доходу, одержаного громадянами у період, за який здійснюється оподаткування, включається:
а) допомога з тимчасової непрацездатності;
б) оплата щорічних і додаткових відпусток;
в) грошові компенсації за невикористану відпустку;
г) усі відповіді правильні;
д) усі відповіді неправильні.
2. Податковий кредит це:
а) сума, на яку платник податку має право збільшити податкове зобов'язання відповідного звітного періоду після погашення заборгованості перед постачальником;
б) заборгованість бюджету перед постачальником;
в) сума, на яку платник податку має право зменшити податкове зобов'язання відповідного звітного періоду.
3. Який податковий звіт використовують для відображення ПДВ:
а) податкову декларацію про податок на додану вартість;
б) декларацію про податок на прибуток;
в) розрахунок коригування;
г) податкова накладна.
4. Розмір фінансових санкцій, що застосовують при затримці оплати податкового зобов'язання більш як на 90 днів:
а) 30 %;
б) 120 %;
в) 50 %;
г) 100 %.
2 варіант
1. До сукупного оподатковуваного доходу, одержаного громадянами у період, за який здійснюється оподаткування, не включається:
а) допомога з тимчасової непрацездатності;
б) оплата щорічних і додаткових відпусток;
в) грошові компенсації за невикористану відпустку;
г) усі відповіді правильні;
д) усі відповіді неправильні.
2. Податкове зобов'язання це:
а) загальна сума податку, яку платник зобов'язаний сплатити в бюджету встановлені терміни;
б) загальна сума податку, отримана (нарахована) платником податку у звітному (податковому) періоді;
в) загальна сума податку, отримана платником податку за місяць.
6. ІНДИВІДУАЛЬНО-КОНСУЛЬТАТИВНА РОБОТА
6.1. Загальні засади
Індивідуально-консультативна робота (ІКР) — це форма організації навчальної роботи викладача зі студентами, яка здійснюється через створення належних умов для виявлення і розвитку індивідуальних особливостей студента на основі особистісно-діяльнісного підходу.
Основним завданням індивідуально-консультативної роботи викладача зі студентами є розвиток активної пізнавальної діяльності кожного студента з максимальною індивідуалізацією та урахуванням його психофізичних особливостей і академічної успішності, що сприятиме становленню особистості майбутнього фахівця.
Навчальний час, відведений для індивідуально-консультативної роботи викладача зі студентами освітнього ступеня «бакалавр», визначається навчальним планом і становить до 10 % загального обсягу навчального часу (залежно від форми навчання), відведеного для вивчення конкретної навчальної дисципліни.
6.2. Види індивідуально-консультативної роботи
Види індивідуально-консультативної роботи можна поділити на основі її місця в процесі навчання і характеру навчальної діяльності студента:
за завданнями навчального процесу: мотивувальна, навчальна, контрольна;
за характером навчальної діяльності студентів: репродуктивна, продуктивна, творча.
6.3. Форми індивідуально-консультативної роботи
Індивідуально-консультативна робота, як правило, проводиться у вигляді індивідуальних занять та консультацій.
Індивідуальні заняття проводяться зі студентами для підвищення рівня підготовки та розвитку їхніх індивідуальних творчих здібностей.
Індивідуальні заняття можуть проводитися у формі діалогу з різних навчальних проблем, евристичної бесіди, тренінгу, перевірки виконання завдань з СРС, екскурсій, наукових гуртків тощо.
Консультація — це одна з форм організації навчального процесу, що проводиться для надання студенту відповіді на окремі теоретичні чи практичні запитання та пояснення певних теоретичних положень чи аспектів їх практичного застосування.
Залежно від змісту та призначення виділяють такі види консультацій:
тематичні — проводяться за певними темами або за найбільш складними питаннями програмного матеріалу;
цільові — використовуються перед проведенням модуля або іншого виду поточного чи підсумкового контролю;
активні консультації — консультації з використанням активних методів навчання (наприклад, у формі прес-конференції);
консультації з самостійної роботи — проводяться при підведенні підсумків СРС, в процесі роботи студентів над курсовими та дипломними роботами (проектами) тощо.
6.4. Організація індивідуально-консультативної роботи
Індивідуально-консультативна робота викладача зі студентами здійснюється відповідно до графіка, складеного кафедрою, в якому визначено види індивідуально-консультативної роботи (індивідуальних занять, консультацій, перевірки виконання індивідуальних завдань, перевірки та захисту завдань, що винесені на поточний контроль тощо), а також час проведення занять та аудиторія (які узгоджуються з навчальним відділом).
Графік проведення індивідуально-консультативної роботи
з науки «Податкове право»
на VIII семестр __________ н.р.

Викладачі доц. Коссе Д.Д., доц. Хатнюк Н.С., доц. Фукс Н.А.,
ас. Богдан Б.В.
№ з/п Види індивідуально-консультативної роботи
Навчальні тижні, дата, час, місце проведення ІКР
І ІІ ІІІ ІV V VI VIІ VІІI ІX X X І X ІІ X ІІІ XІ V XV XV І XV ІІ ХVIII
Індивідуальні заняття
Консультації
Разом Графік проведення індивідуально-консультативної роботи з науки «Податкове право» доводиться до відома студентів на початку вивчення науки.
7. МЕТОДИ АКТИВІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ
Активізація процесу навчання забезпечується, насамперед, впровадженням у навчальний процес таких новаторських ідей, як:
Викладач – автор процесу навчання; співробітництво – принцип відносин зі студентами; навчання без примусу; ідея опорних сигналів; ідея вільного вибору; ідея випередження; ідея великих блоків; ідея самоаналізу; створення інтелектуального фону навчальної аудиторії; особистий підхід до студента; повага до особистості студента.
Рівень навчально-пізнавальної діяльності студентів при вивченні науки безпосередньо залежить від застосування сучасних навчальних технологій, з яких обов‘язковими є: проблемні лекції, міні-лекції, лекції-дискусії, лекції-діалоги, візуальні лекції, лекції-прес-конференції, лекції-інтерв’ю; семінарські заняття – дискусії, аудиторні конференції, семінари – колективні читання (для молодших курсів), семінари – вирішення проблемних питань, семінари – заняття на виробництві, семінари – “мозкові атаки”, “потоки ідей”, “рольові ігри” та ін.
Проведення лекційних занять підкоряється принципам: науковості, зв‘язку теорії з практикою, логічності, доступності лекційного матеріалу, систематичності його викладення, наочності, ретельного відбору питань, що вносяться в план лекції.
Найбільш поширеними видами лекцій, які сприяють активізації навчального процесу студентів є проблемні лекції. Проблемні лекції будуються на обговоренні двох-трьох проблемних питань, які є найбільш суттєвими у даній темі, або викликають найбільше дискусій серед науковців. Увага студентів у такій лекції концентрується на матеріалі, який не знайшов відображення у загальних навчальних джерелах, а підготовлений з використанням монографічних робіт та інших наукових праць. Цей матеріал повинен відображати найсучасніші досягнення правової науки, практики, законодавчої техніки тощо, а також містити відомості історичного та порівняльного характеру. Ефективним буде використання лектором ілюстративного матеріалу, схем, таблиць тощо.
Спосіб ведення лекції передбачає постановку проблемного питання, його аналіз, порівняння існуючих у науці точок зору на проблему, формування певних шляхів її вирішення. Проблемні питання (ситуації) в такій лекції подаються викладачем послідовно та вирішуються у процесі спільної діяльності викладача і студентів, з максимальною самостійністю останніх під спрямовуючим керівництвом викладача. Лектор також ставить перед студентами проблемні питання для самостійного розмірковування, які вони повинні здійснити за схемою (методикою), застосованою під час проведення лекції. Таким чином стимулюється активне мислення студентів, опрацювання ними наукових джерел у пошуках правильної відповіді.
Міні-лекція як засіб активізації навчальної діяльності студентів являє собою особливий вид заняття, на якому навчальний матеріал подається студентам схематично, характеризується ємністю та складністю логічної побудови. Як правило, міні-лекція виступає складовою лекції, на якій розкриваються складні та великі за обсягом теми. На міні-лекції студентам на прикладі характеристики окремих елементів схеми подається алгоритм розкриття питань, що входять до блоку, значну частину яких вони повинні будуть опрацювати самостійно.
Лекція-дискусія – це лекція, що заснована на взаємодоповненнях. Такі лекції проводяться за темами, що знаходяться на межі східних галузей знань, або за новими темами, які важко об’єднати в єдине ціле.
Лекція-діалог викладається у формі захисту точок зору різних вчених і практиків. Проблемні питання обумовлюються, як правило, заздалегідь, однак можливі імпровізації.
Візуальна лекція заснована на широкому використанні наочних засобів. Основний навчальний матеріал подається у вигляді схем, графіків, слайдів, відеофільмів і т. ін. Рекомендується використовувати за 2 академічні години не більше десяти схем, таблиць. Наочність посилює активність мислення та сприяє запам’ятовуванню матеріалу.
Лекція - прес-конференція призначена для з’ясування побажань студентів з питань поглиблення та розширення знань з науки чи її розділу та роз’яснення цих питань у процесі проведення лекції. У таких випадках студентам заздалегідь повідомляється тема лекції та ставиться завдання письмово підготувати питання, на яких викладач має зупинитися більш детально. На лекції викладач спочатку збирає та класифікує питання, а затим викладає матеріал з акцентом на поставлених студентами питаннях.
При проведенні будь-яких видів лекцій викладачам-лекторам не рекомендується поводити заходи щодо контролю знань студентів.
Використання інновацій – проблемних лекцій при вивченні науки “Податкове право”
Ефективність професійної підготовки майбутніх фахівців юриспруденції полягає в єдності процесу навчання і виховання, забезпеченні тісного взаємозв'язку професійного навчання з практикою. З цих позицій, особливої ролі набуває проблема теоретичного обґрунтування та експериментального апробування відповідних сучасних технологій щодо організації навчального процесу студентів та сприяння формуванню професійних компетенції юриста. Використання сучасних технологій навчання студентів є засобом підвищення ефективності підготовки майбутніх юристів.
Доведено, що саме використання сучасних технологій у начальному процесі активізує розвиток професійних якостей особистості, виступає гарантом формування потреби постійного пошуку, накопичення знань, розуміння їх сенсу та значення, самостійного використання, що необхідно для постійного професійного зростання особистості з урахуванням вимог сучасності. У зв'язку з цим, виникла потреба переорієнтації навчально-виховного процесу таким чином, щоб професійне становлення майбутніх юристів було насамперед націлене на розвиток практичних умінь та навичок.
Водночас, результат досліджень сучасних науковців переконливо свідчать, що високий рівень професійної майстерності та творчого підходу досягається лише за умов, використання сучасних технологій у начальному процесі, що знаходить свій прояв у безпосередньому здійсненні заходів щодо удосконалення та покращення організації педагогічної роботи.
Визначення сутності та специфіки сучасних педагогічних технологій організації й управління навчальним процесом студентів є сьогодні особливо важливим.
Як показав аналіз науково-педагогічних досліджень, використання сучасних технологій у процесі вивчення конкретних наук здійснюється дуже рідко, переважно на рівні простих методик, оскільки аудиторії належним чином не обладнанні технічними пристроями. Тому є необхідним об'єднати науково-методологічні, теоретико-методичні та практико-технічні засади з метою визначення методологічної, методичної, технологічної складових аудиторної роботи студентів при вивченні науки.
У традиційній системі освіти викладач - вважається основним і найбільш компетентним носієм знань та до того ж і контролюючим суб'єктом пізнання, тоді як за новою парадигмою освіти викладач більше виступає в ролі організатора самостійної активної пізнавальної діяльності тих, хто навчається, він стає компетентним консультантом і помічником студентів. Його професійні вміння спрямовуються не просто на контроль знань і вмінь, а на діагностику їх діяльності, з метою надання своєчасної допомоги кваліфікованими діями сприяти уникненню труднощів, які намічаються в пізнанні та застосуванні знань. Ця роль значно складніша, ніж в традиційному навчанні, і вимагає більш високого ступеня педагогічної майстерності. Сучасні технології організації й управління навчальним процесом студентів передбачають диференційований підхід з урахуванням рівня інтелектуального розвитку студентів, а також професійної і загальнотеоретичної підготовки, особистих можливостей і задатків. Необхідно створити умови для формування особистості, яка володіє вищезазначеними якостями. І це завдання стосується не тільки, і навіть не стільки, змісту освіти, скільки технологій, які використовуються в навчально-виховному процесі. Виконання цих завдань потребує комплексних зусиль всього суспільства.
На нашу думку, в цьому нам зможуть допомогти, не в останню чергу, нові педагогічні, і зрозуміло, сучасні інформаційні технології. Відділити їх одне від одного неможливо, оскільки тільки широке застосування нових педагогічних технологій дозволить змінити саму парадигму освіти і тільки нові інформаційні технології дозволять найбільш ефективно реалізовувати можливості, закладені в нових педагогічних технологіях. Саме нові інформаційні технології дозволяють уповні розкривати дидактичні принципи, реалізувати закладені в них потенційні можливості .
Враховуючи, що передача інформації на юридичному факультеті КНЕУ ім.. В.Гетьмана проводиться в основному в процесі читання проблемних лекцій, студент повинен не тільки активно сприймати інформацію, а й самостійно мислити та працювати. Всі відомі види лекцій можна поділити на кілька груп:
- із найменшим ступенем спонукання до самостійної діяльності - лекція-монолог;
- із середнім ступенем - діалого-дискусійні бесіди, консультації та ін.;
- із високим ступенем - проблемні лекції, “мозковий штурм” з “навмисними” помилками та ін.;
- лекції, на яких рівень самостійності студентів невисокий, однак проявляється зацікавленість, що теж позитивно впливає на рівень і міцність знань - це лекція-вдвох, лекція-шоу, лекція-інцидент.
Окремо можна виділити лекцію-співпрацю, на якій поєднуються характеристики двох останніх груп.
У результаті проведених досліджень щодо застосування різних видів лекцій можна зробити висновок, що найчастіше у вищих навчальних закладах освіти використовуються лекції монологи, дещо рідше - проблемні та діалого-дискусійні.
Застосування сучасних інновацій є одним із основних резервів підвищення ефективності навчання. Головною метою використання сучасних інновацій є формування професійно необхідних якостей майбутнього юриста.
При вивченні науки “Податкове право” студентам пропонується прослухати та засвоїти матеріали проблемної лекції на тему: “Правове регулювання непрямих податків”. До уваги пропонується найактуальніша тема зі всього курсу, оскільки є найбільш дискусійною.
На розгляд виносяться наступні питання лекції:
Історичне становлення та значення запровадження податку на додану вартість.
Правова регламентація податку на додану вартість.
Платники податку на додану вартість, їх облік.
Об’єкт, ставка, база оподаткування податку на додану вартість.
Порядок нарахування та сплати податку на додану вартість.
Поняття податкового кредиту і податкового векселя.
Особливості справляння податку на додану вартість при здійснення бартерних операцій.
Особливості справляння податку на додану вартість при імпорті товарів, робіт, послуг.
Особливості сплати податку на додану вартість фізичними особами, що здійснюють підприємницьку діяльність та юридичними особами платниками ПДВ.
Основний зміст проблемної лекції. Стабільна та збалансована податкова система - ефективний інструмент економічної політики держави в умовах ринкової трансформації. Побудова раціональної податкової системи потребує розвитку теорії оподаткування, передусім досліджень окремих форм податків, їхнього взаємозв'язку із розвитком економічного і політичного життя.
Непрямі податки сплачує багато платників за місцем створення нової вартості, ці податки різняться простотою обчислення; широка база оподаткування сприяє зростанню доходів бюджету; вилучення податку на всіх етапах руху товарів забезпечує рівномірний розподіл податкового тягаря між усіма суб'єктами підприємницької діяльності; застосування нульової ставки на експортні товари сприяє збільшенню обсягу експорту та підвищенню конкурентоспроможності вітчизняних товарів на світовому ринку. Усі ці переваги непрямого оподаткування сприяли тому, що розвиток системи оподаткування здійснюється як оптимальне співвідношення прямих і непрямих податків залежно від економічних умов розвитку кожної держави.
Непрямі податки встановлюються в цінах товарів і послуг, їх розмір для окремого платника прямо не залежить від його доходів. Тільки прямо, оскільки непрямі податки включаються в ціни, то їх платить в абсолютному розмірі більше той, хто більше споживає, а більше споживає той, хто має вищі доходи. Тому непрямі податки вважаються найбільш несправедливими й фіскальними. Найхарактернішими прикладами непрямого оподаткування є податок на додану вартість, акцизний податок та мито.
За своєю економічною сутністю податок на додану вартість - фінансовий інструмент перерозподілу доходів між різними верствами населення і підприємницькими структурами. Досвід застосування в оподаткуванні ПДВ підтверджує, що необхідно дуже обережно підходити до визначення об'єму оподаткування, ставок податку тощо. Дана проблемна тема присвячена дослідженню податку на додану вартість в Україні.
Метою проблемної лекції є детальне ознайомлення з закономірними тенденціями надходження податків та зборів до зведеного бюджету України, виявлення основних шляхів їх вдосконалення в Україні. Дана тема є особливо актуальною в наш час.
Основним завданням проблемної лекції є детально розкрити економічну, правову сутність та значення податку на додану вартість.
Побудова ефективної податкової системи - одне з найважливіших завдань економіки будь-якої держави, адже від виконання цього завдання залежить функціонування самої держави. Оскільки в Україні спостерігається тенденція до збільшення частки непрямих податків у загальних податкових доходах держави, розгляд можливостей удосконалення непрямого оподаткування є вкрай необхідним. Що є неможливим без розуміння сутності, порядку обчислення і сплати непрямих податків.
Інноваційні навчальні технології з науки,
що використовуються на лекційних заняттях:
№ п/п Тема лекції Види інноваційних навчальних технологій
1. Тема 1. Податкове право України: поняття, предмет, метод та система. Розгляд окремих дискусійних питань
2. Тема 2. Правове регулювання податкової системи України. Проблемна лекція з елементами діалогу
3. Тема 3. Правовий статус учасників податкових правовідносин. Розгляд окремих дискусійних питань
4. Тема 4. Правові засади адміністрування податків та зборів Проблемна лекція
5. Тема 5. Податковий обов’язок та відповідальність за порушення податкового законодавства. Проблемна лекція
6. Тема 6. Правове регулювання податку на доходи фізичних осіб. Проблемна лекція з елементами діалогу
7. Тема 7. Правове регулювання податку на прибуток підприємств. Лекція презентація
8. Тема 8. Правове регулювання непрямих податків Проблемна лекція
9. Тема 10. Правові засади справляння місцевих податків і зборів. Розгляд окремих дискусійних питань
Під час проведення семінарських занять використовуються більш різноманітні засоби активізації процесу навчання студентів, які викладач визначає залежно від виду семінарського заняття.
Під час роботи в малих групах викладач поділяє академічну групу на невеликі групи (5-6 студентів), кожна з яких отримує окреме завдання. Завдання можуть бути самостійними, аналогічними, або ж бути частиною єдиного, більш складного завдання. Рекомендується вирішувати у такий спосіб завдання практичного характеру. Після обговорення (10-15 хвилин) від кожної групи виступає представник, який доповідає аудиторії про результати вирішення завдання малою групою. Вирішення загальної проблеми (питання) може бути поставлене у залежність від вирішення завдань кожної групи, що також сприятиме зростанню зацікавленості студентів.
При проведенні семінарів-дискусій на розгляд студентам пропонується питання проблемного характеру, яке спричиняє різноманітні (суперечливі) тлумачення в академічній групі. Викладач організує активний, спрямований на з‘ясування проблеми обмін думками. Викладач сприяє розвитку дискусії в аудиторії: ознайомлює студентів з проблемою, існуючими в науці поглядами на неї, ставить проблемні питання, визначає експертів; ставить питання студентам, які виступають, настоює на належній аргументації думок та обґрунтуванні висновків, робить дискусійні зауваження. Позитивний ефект може мати також організація дискусії з розподіленням ролей. Під час активної дискусії викладачеві рекомендується утримуватися від виступів, висловлення власного погляду на проблему та оцінок висловлювань студентів. Після закінчення дискусії викладач підводить підсумки та з допомогою аудиторії (студентів) формулює висновки по дискусії.
Кейс-метод семінарського заняття рекомендується використовувати при розгляді тем, що мають практичне значення, що сприятиме наближенню до реальної практичної діяльності та формуванню у студентів професійних навичок. За загальним правилом він включає кілька етапів: введення (підготовка та роздача студентам матеріалів; з‘ясування рівня оволодіння матеріалами, визначення цілей заняття); поділ аудиторії на групи (не обов‘язково); робота над практичним завдання; презентація рішень; аналіз ситуації та її розв‘язання з викладачем; оцінювання роботи студентів.
Формами активізації навчальної діяльності студентів є також рольові та дидактичні ігри. Під час гри студенти залучаються до інсценізації певної життєвої ситуації у ролі учасників подій. Кожен з них повинен захистити свою правову позицію з належною аргументацією. Інша частина аудиторії виступає у ролі експертів, які оцінюють ситуацію, дають юридичну оцінку самої ситуації, поведінки учасників та їх аргументації. Процес підготовки до проведення заняття є тривалим та включає такі етапи: розробка викладачем сценарію гри; ознайомлення студентів зі сценарієм; визначення цілей заняття; з‘ясування переліку нормативно-правових актів, на підставі яких буде вирішуватися ситуація; коротке пояснення студентам суть фабули (проблеми, ситуації); роз‘яснення особливостей правового статусу кожного з учасників гри; розподіл ролей; призначення експертів; безпосередня реалізація сценарію (“програвання” ситуації); виступи експертів; підведення підсумків викладачем; аналіз викладачем діяльності студентів та висновків експертів.
Рекомендується під час проведення рольової гри чітко дотримуватися розробленого сценарію.
Викладач при підведенні підсумків звертає увагу на повноту досягнення поставлених цілей, на недоліки та позитивні сторони, виказує свою думку щодо можливості активізації ділової гри, підвищення її результативності.
Застосування інших видів семінарських занять: обговорення письмових рефератів, запитань і відповідей, колективних читань, конференцій, “мозковий штурм” та ін. також підкоряються вимогам: цілеспрямованості, планування, конструктивного аналізу, взаємодії, активного стилю, створення дискусійної обстановки, демократичного довірливого ставлення.
Під час викладання науки «Податкове право» доцільним є використання наступних засобів активізації процесу навчання студентів:
Семінар 1.
Тема 1. Податкове право України: поняття, предмет, метод та система.
Форма навчальної роботи: усне опитування, семінар-дискусія.
Форма контролю: міні-контроль.
Семінар 2.
Тема 2. Правове регулювання податкової системи України.
Форма навчальної роботи: усне опитування, семінар-дискусія, «мозковий штурм».
Форма контролю: міні-контроль.
Семінар 3.
Тема 4. Правові засади адміністрування податків та зборів
Форма навчальної роботи: усне опитування, практичні завдання.
Форма контролю: міні-контроль.
Семінар 4.
Тема 5. Податковий обов’язок та відповідальність за порушення податкового законодавства.
Форма навчальної роботи: усне опитування, аналіз положень нормативно-правових актів, розв'язання тестових завдань.
Форма контролю: тести (попередня тема), міні-контроль.
Семінар 5.
Тема 6. Правове регулювання податку на доходи фізичних осіб.
Форма навчальної роботи: робота в малих творчих групах, вирішення ситуаційних вправ.
Форма контролю: міні-контроль.
Семінар 6.
Тема 7. Правове регулювання податку на прибуток підприємств.
Форма навчальної роботи: дискусія з елементами аналізу, робота в малих творчих групах, вирішення ситуаційних вправ.
Форма контролю: тести, міні-контроль.
Семінар 7.
Тема 8. Правове регулювання непрямих податків
Форма навчальної роботи: усне опитування, аналіз положень нормативно-правових актів, розв'язання тестових завдань.
Форма контролю: тести (попередня тема), міні-контроль.
Семінар 8.
Тема 10. Правові засади справляння місцевих податків і зборів.
Форма навчальної роботи: робота в малих творчих групах, вирішення ситуаційних вправ.
Форма контролю: міні-контроль.
Інноваційні навчальні технології з науки,
що використовуються на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях:
№ п/п Назва заняття Види інноваційних навчальних технологій
1. Тема 1. Податкове право України: поняття, предмет, метод та система. Семінар-розгорнута бесіда
2. Тема 2. Правове регулювання податкової системи України. Семінар-дискусія з елементами аналізу
3. Тема 4. Правові засади адміністрування податків та зборів Семінар-розгорнута бесіда
4. Тема 5. Податковий обов’язок та відповідальність за порушення податкового законодавства. Семінар-дискусія з елементами аналізу, вирішення ситуаційних вправ
5. Тема 6. Правове регулювання податку на доходи фізичних осіб. Семінар-дискусія з елементами аналізу, робота в малих творчих групах
6. Тема 7. Правове регулювання податку на прибуток підприємств. Робота в малих творчих групах
7. Тема 8. Правове регулювання непрямих податків Семінар-розгорнута бесіда,
вирішення ситуаційних вправ
8. Тема 10. Правові засади справляння місцевих податків і зборів. Семінар-розгорнута бесіда,
Міні-кейс
8. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО
ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ З НАУКИ
8.1. Очна форма навчання:

КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
з науки «Податкове право»
для студентів освітнього ступеня «Бакалавр»
галузі знань «Право»
спеціальності «Правознавство»
спеціалізації «Господарсько-правової»
№ семінарсь
кого (практик
ного, лабораторного) заняття Форма самостійної роботи студента Види семінарських (практичних, лабораторних) занять* Максима
льна
кількість балів
За систематичність і активність роботи на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях
Змістовий модуль 1
1 Попередня підготовка з визначених питань Семінар-розгорнута бесіда 8
2 Завчасна підготовка за визначеними темами Семінар-дискусія з елементами аналізу 8
3 Попередня підготовка з визначених питань Семінар-розгорнута бесіда 6
4 Завчасна підготовка за визначеними питаннями, опрацювання проблемних ситуацій Семінар-дискусія з елементами аналізу, вирішення ситуаційних вправ 8
Змістовий модуль 2
5 Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу Семінар-дискусія з елементами аналізу, робота в малих творчих групах 8
6 Підготовка навчального проекту – розроблення концепцій проекту, моделювання конкретної ситуації в рамках ігрового етапу Робота в малих творчих групах 8
7 Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу, розв'язання проблемних ситуацій Семінар-розгорнута бесіда, вирішення ситуаційних вправ 6
8 Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу, підготовка навчального проекту – розроблення концепцій проекту, моделювання конкретної ситуації в рамках ігрового етапу
Семінар-розгорнута бесіда,
міні-кейс 8
Усього балів за роботу на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях 60
За виконання модульних (контрольних) завдань**
Модуль
№ 1 Написання модульної контрольної роботи 10
Модуль
№ 2 Написання модульної контрольної роботи 10
Усього балів за модульний контроль 20
За виконання індивідуальних завдань***
Види індивідуальних завдань (студент обирає не більше 2-х завдань упродовж семестру)
1. Написання реферату (есе) 10
2. Написання конспекту із попередньо визначених тем та питань 10
3. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою 10
4. Аналітичний звіт власних наукових досліджень за відповідною тематикою 10
5. Підготовка презентації за заданою тематикою 10
6. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету) 10
Усього балів за виконання індивідуальних завдань 20
Разом балів за СРС 100
* Види семінарських (практичних, лабораторних занять) затверджуються робочою навчальною програмою науки (дисципліни).
** Кількість модульних (контрольних) робіт з однієї науки (дисципліни) визначає кафедра. За семестр не повинно проводитись більше 2-х модульних (контрольних) робіт.
*** За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науковій діяльності — участь у конференції, підготовці наукових публікацій тощо — можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.
Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань
з науки «Податкове право»
Оцінювання знань студентів з нормативних дисциплін здійснюється, як правило, на основі результатів поточної успішності та екзаменів (або заліку).
Об'єктами поточного оцінювання знань студентів як правило є:
а)виконання завдань та відповіді на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях;
б)виконання завдань для самостійної роботи;
в)виконання модульних контрольних робіт.
Поточне оцінювання здійснюється у формі підсумовування позитивних оцінок, отриманих студентом за виконання контрольних робіт, за роботу на семінарських та практичних заняттях, підготовку рефератів та інших завдань, передбачених робочою програмою дисципліни.
Під час контролю виконання завдань та відповідей на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях оцінюванню підлягають: рівень знань, продемонстрований у відповідях і виступах на семінарських, практичних заняттях та колоквіумах; активність в обговоренні питань, що винесені на семінарські (практичні) заняття; результати виконання і захисту лабораторних робіт, експрес-контролю, участь у тренінгах, ділових іграх та інші форми роботи, розроблені кафедрою.
Під час контролю виконання завдань для самостійної роботи оцінюванню підлягають: самостійне опрацювання теми в цілому чи окремих питань; виконання розрахунків; підготовка рефератів, есе; конспектів навчальних чи наукових текстів, переклад іншомовних текстів, підготовка реферативних матеріалів з публікацій тощо.
Під час виконання модульних контрольних робіт оцінюванню підлягають теоретичні знання та практичні навички, яких набув студент після опанування певного завершеного розділу навчального матеріалу. Контрольні роботи можуть проводитися у формі тестів, відповідей на теоретичні питання або розв’язання практичних завдань, виконання індивідуальних завдань, розв'язання виробничих ситуацій (кейсів) тощо.
У відповідності до Порядку оцінювання знань студентів, затв. Ухвалою Вченої ради університету від 28.05.2009 р., зі змінами з навчальної дисципліни не може бути більше 2-х модульних контрольних робіт за семестр. Робоча програма науки «Податкове право» передбачає проведення в семестр двох модульних контролів для очної форми навчання (для заочної форми навчання – одного модульного контролю).
Кафедри розподіляють в робочій навчальній програмі загальну кількість балів за поточну успішність наступним чином:
ДЛЯ НОРМАТИВНИХ ДИСЦИПЛІН (поточна успішність — 100 балів):
а)виконання завдань та відповіді на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях — не менше 60 балів;
б)виконання завдань для самостійної роботи — до 20 балів;
в)виконання модульних контрольних робіт — до 20 балів.
За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науковій діяльності — в роботі конференцій, підготовці наукових публікацій тощо — можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів. При цьому загальна кількість балів за поточну роботу не може перевищувати 60 балів для нормативних дисциплін та 100 балів для вибіркових дисциплін.
Порядок оцінювання знань студентів за результатами
вивчення науки
Для очної форми навчання

з/п Об'єкти контролю Кількість балів Результат
1. Оцінка поточної роботи в семестрі, в т.ч.: Від 0 до 100 балів
в т.ч.: Набрані бали зараховуються до підсумкової оцінки
1.1. Систематичність та активність роботи на семінарських заняттях до 60 балів 1.2. Виконання завдань для самостійної роботи до 20 балів
(10+10) 1.3. Виконання модульних контрольних робіт до 20 балів
(10+10) за
1 та 2 модуль ПІДСУМКОВА ОЦІНКА (в балах) =
= результати поточної роботи
( 1.1 + 1.2 + 1.3 ) (не менше 60 балів).
Умовою одержання позитивної оцінки є набрання не менше 60 балів за результатами виконання модульних завдань.
За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науковій діяльності — в роботі конференцій, підготовці наукових публікацій тощо — можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів. При цьому загальна кількість балів за поточну роботу не може перевищувати 100 балів для вибіркових дисциплін.
Знання програмного матеріалу нормативних дисциплін, також оцінюються максимально в 100 балів.
На останньому семінарському (практичному, лабораторному) занятті сумарна оцінка в балах за результатами всіх видів поточної успішності записується у відомість обліку поточної та підсумкової успішності.
ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ ПОТОЧНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА В СЕМЕСТРІ
Максимальна кількість балів, яку може набрати студент за результатами поточної роботи в семестрі, – 60 балів
Для очної форми навчання:
Об’єкти контролю:
систематичність та активність роботи на семінарських заняттях – до 60 балів:
Максимальна кількість балів, яку студент може набрати на одному семінарському (практичному) занятті, визначається виходячи з максимальної кількості балів за роботу під час семінарських (практичних) занять з дисципліни за семестр, визначених в Порядку оцінювання знань студентів", ухваленого Вченою радою університету від 28.05.2009 р., зі змінами (для нормативних дисциплін - 60 балів), а також реальної кількості занять, відведених згідно з навчальними планами на даний вид робіт (за виключенням занять для проведення модульних контрольних робіт).
Максимальна кількість балів, яку може набрати студент на одному занятті з науки «Податкове право», є різною і диференціюватися в залежності від більшої чи меншої складності навчального матеріалу заняття, навчальних завдань, що пропонуються для виконання студентам, та різного переліку компетенцій, які повинні сформуватися у студентів під час даного виду занять.
На семінарському (практичному) занятті може використовується один вид роботи зі студентами, наприклад, усне опитування за темою заняття з елементами дискусії, або два різні види роботи зі студентами, наприклад, експрес-опитування в усній чи письмовій формі та усне обговорення питань за темою заняття з елементами дискусії ( для денної форми навчання).
Ціна» одного заняття/одного виду завдання Заняття
1, 2, 4, 5, 6, 8 Заняття
3, 7
«Ціна» одного заняття 8
6
Ряд залікових оцінок, якщо під час заняття виконується один вид робіт 8, 6, 4, 0 6, 4, 2, 0
Ряд залікових оцінок, якщо під час заняття виконується два види робіт 4, 3, 2, 0
4, 3, 2, 0 3, 2, 1, 0
3, 2, 1, 0
Визначений в розрізі дисципліни критеріальний апарат (кількість балів або «ціна» заняття) диференціюється залежно від якості, повноти, самостійності виконання студентами конкретних завдань таким чином:
Кількість балів Критерії оцінки відповіді
8 або 6 балів
Студент виявив вільне орієнтування в питаннях семінарського заняття, знання назв і змісту передбачених темою нормативно-правових актів, правильне розуміння основних понять і категорій, змісту правових норм, спроможність давати правильне їх тлумачення, логічно і грамотно викладати думки
6 або 4 бали
Студент дав досить змістовну відповідь на поставлене питання, але відповідь містить наступні недоліки: є недостатньо повною, має незначні неточності чи прогалини при поясненні того чи іншого аспекту питання, містить посилання не на всі основні нормативно-правові акти, що регулюють відповідні суспільні відносини
4 або 2 бали
Студент у цілому відповів на поставлене питання, однак відповідь містить хоча б один з таких недоліків: наявні помилки та (або) неточності при розкритті предмета питання, змісту окремих його понять та категорій, некоректні формулювання їх визначень, вказані помилкові назви нормативно-правових актів, норми яких врегульовують зазначене питання, допущені неточності при розкритті їх змісту; відповідь є неповною; не є аргументованою; дещо порушена логіка викладення матеріалу
0 балів
Студент не відповів на поставлене питання, або відповідь є неправильною, не розкриває сутності питання, або допущені грубі змістові помилки, які свідчать про неготовність студента до заняття або безсистемність та поверховість його знань, незнання загальних положень теми дисципліни, або студент відмовився відповідати на поставлене питання
Визначений в розрізі дисципліни критеріальний апарат (кількість балів або «ціна» одного виду роботи або двох видів роботи) диференціюється залежно від якості, повноти, самостійності виконання студентами конкретних завдань таким чином:
Кількість балів Критерії оцінки відповіді
4 або 3 балів
Студент виявив вільне орієнтування в питаннях семінарського заняття, знання назв і змісту передбачених темою нормативно-правових актів, правильне розуміння основних понять і категорій, змісту правових норм, спроможність давати правильне їх тлумачення, логічно і грамотно викладати думки
3 або 2 бали
Студент дав досить змістовну відповідь на поставлене питання, але відповідь містить наступні недоліки: є недостатньо повною, має незначні неточності чи прогалини при поясненні того чи іншого аспекту питання, містить посилання не на всі основні нормативно-правові акти, що регулюють відповідні суспільні відносини
2 або 1 бал
Студент у цілому відповів на поставлене питання, однак відповідь містить хоча б один з таких недоліків: наявні помилки та (або) неточності при розкритті предмета питання, змісту окремих його понять та категорій, некоректні формулювання їх визначень, вказані помилкові назви нормативно-правових актів, норми яких врегульовують зазначене питання, допущені неточності при розкритті їх змісту; відповідь є неповною; не є аргументованою; дещо порушена логіка викладення матеріалу
0 балів
Студент не відповів на поставлене питання, або відповідь є неправильною, не розкриває сутності питання, або допущені грубі змістові помилки, які свідчать про неготовність студента до заняття або безсистемність та поверховість його знань, незнання загальних положень теми дисципліни, або студент відмовився відповідати на поставлене питання
Кількість балів, отриманих студентами на кожному семінарському (практичному) занятті, сумується і включається в загальну суму балів поточної успішності разом з балами за модульні контрольні роботи та виконання завдань для самостійної роботи.
2) виконання завдань для самостійної роботи – до 20 балів:
- опрацювання питань, що виносяться на самостійне вивчення;
- виконання навчальних домашніх завдань;
- виконання індивідуального завдання теоретичного характеру (підготовка конспектів за темами визначеними викладачем, доповідь на конференції, реферат тощо);
- виконання індивідуального завдання практичного характеру (підготовка юридичних документів, розробка та вирішення кейсів тощо);
3) виконання контрольних робіт – до 20 балів (1 модуль на 10 балів, 2 модуль на 10 балів). Модульний контроль складається із 1 завдання на 10 балів або із 2 завдань по 5 балів.
При виконанні модульних завдань оцінці підлягають теоретичні знання та практичні навички, яких набули студенти після опанування певного модуля.
Модульний контроль може проводитись усно або письмово за вибором викладача у формі відповідей на теоретичні питання або розв’язання практичних завдань, виконання тестів тощо.
За результатами виконання зазначених завдань студент набирає відповідну кількість балів. За умови набрання не менше 60 балів студент одержує позитивну оцінку.
Порядок і критерії оцінювання знань студентів
при проведенні модульного контролю
Для студентів очної форми навчання:
В рамках даної науки передбачено проведення одного (не більше 20 балів ) або двох модульних контролів (кожен не більше 10 балів) у письмовій формі або у формі співбесіди. На кожний модульний контроль виноситься одне або два завдання. Оцінюється один модуль із двох модулів не більше 10 балів.
Кожне модульне завдання може включати одне/два/три програмні питання, або одне/два/три практичні завдання, або блок тестів (не більше 50 питань).
Кожне модульне контрольне завдання оцінюється в 10 (5), 8 (4), 6 (3) або 0 балів відповідно до наведених нижче критеріїв.
Вид
завдання Кількість балів Критерії оцінки відповіді
Теоретичні питання 10 (5) балів
Студент виявив вільне орієнтування в програмі навчальної дисципліни, знання назв і змісту передбачених програмою нормативно-правових актів, правильне розуміння основних понять і категорій, змісту правових норм, їх особливостей, спроможність давати правильне їх тлумачення, логічно і грамотно викладати думки
8 (4)
балів Студент дав досить змістовну відповідь на поставлене питання, але відповідь містить наступні недоліки: є недостатньо повною, має незначні неточності чи прогалини при поясненні того чи іншого аспекту питання, містить посилання не на всі основні нормативно-правові акти, що регулюють відповідні суспільні відносини, або ж їх назви та дати прийняття вказані з помилками
6 (3)
балів Студент у цілому відповів на поставлене питання, однак відповідь містить хоча б один з таких недоліків: наявні помилки та (або) неточності при розкритті предмета питання, змісту окремих понять та категорій, некоректні формулювання їх визначень, вказані помилкові назви нормативно-правових актів, допущені неточності при розкритті їх змісту; відповідь є неповною; не є аргументованою, не містить посилань на джерела (у разі необхідності); дещо порушена логіка викладення матеріалу
0 балів
Студент не відповів на поставлене питання, або відповідь є неправильною, не розкриває сутності питання, або допущені грубі змістові помилки, які свідчать про відсутність знань у студента або їх безсистемність та поверховість, невміння сформулювати думку та викласти її, незнання загальних положень програми дисципліни
Практичні завдання 10 (5) балів Студент правильно вирішив ситуацію на основі чинного законодавства, без помилок обґрунтував розв’язання з посиланням на конкретні норми нормативно-правових актів, логічно і послідовно аргументує і викладає свою точку зору
8 (4)
балів Студент в цілому правильно вирішив ситуацію на основі чинного законодавства, вказав при обґрунтуванні розв’язання норми основних нормативно-правових актів, відповідь побудована логічно і послідовно
6 (3)
балів Студент надав загалом правильну відповідь, проте вона містить хоча б один з таких недоліків: є неповною; містить незначні помилки щодо аргументації рішення або перелік аргументів не є вичерпним; в обґрунтуванні рішення відсутні посилання на нормативно-правові джерела або посилання є помилковим, або помилка допущена у назві нормативно-правового чи іншого джерела без викривлення його змісту
0 балів
Студент не вирішив ситуації або вирішив її помилково, або неправильно обґрунтовує своє вирішення, або неспроможний його аргументувати
Тестові завдання 10 (5) балів Студент вирішив 90-100 % тестових завдань правильно і повно
8 (4)
балів Студент вирішив 70-80 % тестових завдань правильно і повно
6 (3)
балів Студент вирішив понад 60 % тестових завдань правильно і повно
0 балів Студент вирішив правильно менше 60 % тестових завдань або вирішив їх переважно неправильно, або відповідь на них є неповною
Пропущені без поважної причини контактні, семінарські (практичні) заняття не відпрацьовуються. Втім, якщо семінарське заняття пропущено студентом із поважної причини, що підтверджує відповідний документ, з дозволу декана (заст. декана) йому надається можливість відпрацювати дане заняття, а також скласти модульний контроль, якщо вказаний вид робіт проводився на цьому занятті.
МАТЕРІАЛИ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
Для студентів очної форми навчання:
Модуль 1.
Блок тем по загальній частині:
Тема 1. Податкове право України: поняття, предмет, метод та система.
Тема 2. Правове регулювання податкової системи України.
Тема 3. Правовий статус учасників податкових правовідносин.
Тема 4. Правові засади адміністрування податків та зборів
Тема 5. Податковий обов’язок та відповідальність за порушення податкового законодавства.
Модуль 2.
Блок тем по особливій частині:
Тема 6. Правове регулювання податку на доходи фізичних осіб.
Тема 7. Правове регулювання податку на прибуток підприємств.
Тема 8. Правове регулювання непрямих податків.
Тема 9. Спеціальні податкові режими та загальнодержавні податкові платежі.
Тема 10. Правові засади справляння місцевих податків і зборів.
Орієнтовний перелік теоретичних питань для підготовки до модульного контролю знань студентів:
Шляхи становлення та розвитку податкових відносин у доктрині фінансового права України.
Принципи податкових правовідносин: розкрийте їх значення та зміст.
Юридичний та фактичний зміст податкових правовідносин у системі податкового права України.
Структура податкових правовідносин, їх основні та додаткові елементи.
Податок та збір у широкому і вузькому (власному) розумінні: поняття, ознаки, науковий та законодавчий підходи до визначення.
Розкрийте загальні засади встановлення, зміни та скасування податків та зборів.
Проаналізуйте правові засади поділу податків та зборів, класифікуйте на види за критеріями та розкрите їх зміст.
Розкрийте юридичну природу податкового обов’язку та порядок виконання податкового обов’язку.
Розкрийте поняття та зміст правосуб'єктності учасників податкових правовідносин
Правовий статус учасників податкових відносин та розмежуйте за видами суб’єктів податкових правовідносин.
Об’єкти податкових правовідносин: шляхи їх визначення, класифікація та юридична природа.
Розкрийте структуру сучасної податкової системи державного та місцевого рівнів.
Юридичний факт як підстава виникнення, зміни та припинення податкових правовідносин.
Правові наслідки та підстави виникнення, зміни та припинення податкових правовідносин.
Юридична природа та значення спеціальних податкових режимів.
Податок, рентна плата та збір як обов’язкові механізми поповнення державного та місцевого бюджету.
Юридична природа податкової політики: види і форми реалізації податкової політики.
Принципи податкового права України: поняття, зміст та юридичне значення.
Порядок встановлення, нарахування, утримання та сплати (перерахування) податку до місцевого бюджету.
Пеня, неустойка та штрафна санкція як адміністративно-правові засоби впливу на платників податків: поняття та порядок застосування.
Податковий кодекс України як основне джерело податкового права: характеристика, структура та особливості змісту.
Правове регулювання податкових систем у розвинутих європейських країнах.
Виникнення, зміна та підстави припинення податкового обов’язку.
Визначення суми податкових зобов’язань: поняття, значення, суб'єкти, порядок та методи.
Відстрочення виконання податкових зобов’язань: поняття, підстави та умови надання, відмінність від розстрочення виконання податкових зобов’язань.
Розстрочення виконання податкових зобов’язань: поняття, підстави та умови надання, відмінність від відстрочення виконання податкових зобов’язань.
Джерела податкового права України: поняття, система, характеристика.
Розкрийте зміст та правове значення основних елементів податку та збору.
Розкрийте зміст та правове значення додаткових елементів податку та збору.
Проаналізуйте зміст поняття та види подвійного оподаткування, шляхи усунення подвійного оподаткування.
Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері оподаткування: види податкових правопорушень та заходи відповідальності.
Розкрийте поняття, види та сутність процедур адміністрування податків та зборів.
Загальна характеристика визначення та обчислення розміру податкових зобов'язань платника податків і порядок їх виконання.
Дайте визначення, проаналізуйте зміст та значення визначення бази та одиниці оподаткування.
Проаналізуйте поняття та значення ставки податку, розкрийте зміст основних видів ставок податків.
Розкрийте юридичну природу податкових пільг, правові засади встановлення та зміни податкових пільг.
Загальний оподатковуваний дохід фізичної особи: поняття та особливості визначення.
Особливості побудови спеціального податкового законодавства в податковому праві України, її сутність та проблеми застосування.
Кримінальна відповідальність за ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів за законодавством України.
Розкрийте зміст методів оподаткування: способи обчислення та шляхи визначення розміру податку.
Особливості й принципи формування системи місцевих податків і зборів законодавством України.
Податкові спори: підстави виникнення та шляхи вирішення за податковим законодавством України.
Правові засади захисту прав та законних інтересів платників податків та інтересів держави.
Особливості застосування прикінцевих та перехідних положень Податкового кодексу України.
Податкове роз’яснення: поняття, порядок його надання, оприлюднення та оскарження.
Електронне декларування доходів та прибутків як процедура адміністрування податків в Україні.
Податкова застава та адміністративний арешт активів як способи забезпечення виконання податкових зобов’язань: поняття та порядок застосування.
Пеня та неустойка у податковому зобов’язанні: поняття та порядок застосування.
Правові засади реалізації та забезпечення захисту прав та обов'язків платниками податків.
Організаційно-правові засади подання, складання податкової декларації та внесення змін до податкової звітності.
Визначення податкового контролю та повноваження контролюючих органів щодо його здійснення.
Загальні положення щодо реєстрації, взяття та зняття з обліку платників податків.
Особливості інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності органів державної фіскальної служби.
Особливості проведення документарної та фактичної перевірки та порядок їх оформлення.
Особливості проведення камеральної та звірочної податкової перевірки та порядок її оформлення.
Юридична природа податкових перевірок та особливості оформлення результатів податкових перевірок.
Загальні умови притягнення до фінансової відповідальності платників податків: розкрийте зміст заходів відповідальності.
Способи погашення податкового боргу у разі ліквідації, реорганізації, визнання безвісно відсутнім або недієздатним платника податків.
Юридична природа податкових правопорушень, їх класифікація та заходи відповідальності.
Податкове-повідомлення, податкова-вимога та податкове-рішення як основні документи у податковому обігу.
Платники податків: критерії поділу на види, принципи поділу на резидентів та нерезидентів фізичних та юридичних осіб.
Правовий статус податкових агентів, критерії поділу їх на види та значення їх діяльності у податковому праві України.
Самозайнята особа, обслуговуючий персонал та особа, що здійснює професійну діяльність, як учасники податкових правовідносин.
Представник платника податку, посадова особа та представник органу державної фіскальної служби як суб’єкти податкових правовідносин, обсяг їх компетенції.
Податковий агент, посадова особа платника податку та уповноважена особа платника податку як суб’єкти податкових правовідносин: загальні та спеціальні повноваження.
Нерезидент та резидент як суб’єкти податкових правовідносин, особливості визначення їх правового статусу.
Правовий статус Верховної Ради України, сільських, селищних та міських рад щодо встановлення, зміни та скасування дії податків та зборів.
Правовий статус Державної фіскальної служби України щодо визначення розміру податкового зобов'язання та здійснення податкового контролю.
Правовий статус фіскальних органів щодо здійснення податкового контролю: повноваження та відповідальність посадових осіб.
Майно, майнові права та нематеріальні активи як об’єкти податкових правовідносин.
Житловий будинок, садовий будинок, дачний будинок, прибудова до житлового будинку та котедж як об’єкти податкових правовідносин.
Об’єкт житлової нерухомості, прибудинкова територія та земля як об’єкти податкових правовідносин.
Пересувне джерело забруднення, транспортний засіб, інші механічні пересувні засоби як об’єкти податкових правовідносин.
Постачання послуг, послуга з надання персоналу та постачання товарів як об’єкт податкових правовідносин.
Основні та оборотні засоби, цінні папери та нематеріальні активи як об’єкти оподаткування прибутку підприємств.
Особливості оподаткування роялті, інвестиційних, емісійних та інших видів доходів фізичних осіб: сутність, правова регламентація та основні елементи.
Алкогольні напої, тютюнові вироби, нафтопродукти, газовий конденсат як об’єкти податкових правовідносин.
Земельна ділянка, землі житлової та громадської забудови та прибудинкова територія як об’єкти податкових правовідносин.
Особливості правового регулювання податку на додану вартість в Україні.
Особливості правового регулювання акцизного податку в Україні.
Особливості правового регулювання податку на прибуток підприємств в Україні.
Особливості правового регулювання податку на нерухоме нежитлове майно в Україні.
Теоретичні та законодавчі засади податку на доходи фізичних осіб в Україні, його основні відмінності від прибуткового податку з фізичних осіб-підприємців.
Теоретичні та законодавчі засади застосування екологічного податку в Україні.
Теоретичні та законодавчі засади застосування податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки в Україні.
Законодавчі засади справляння плати за землю в Україні.
Розкрийте юридичну природу та законодавчі засади транспортного податку в Україні.
Розкрийте юридичну природу та особливості правового регулювання єдиного податку в Україні.
Розкрийте зміст основних елементів туристичного збору.
Розкрийте зміст основних елементів збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності, на електричну і теплову енергію, крім електроенергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками в Україні.
Розкрийте зміст основних елементів податку на майно в Україні.
Розкрийте зміст основних елементів рентної плати за користування надрами в Україні.
Розкрийте зміст основних елементів єдиного податку в Україні.
Розкрийте зміст основних елементів транспортного податку в Україні.
Розкрийте зміст рентної плати за спеціальне використання лісових та водних ресурсів в Україні.
Розкрийте зміст основних елементів військового збору.
Розкрийте зміст основних елементів рентної плати за нафту, природний газ і газовий конденсат, що видобуваються в Україні.
Розкрийте зміст основних елементів рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України.
Порядок оподаткування ввезення на митну територію України давальницької сировини іноземним замовником та вивезення виробленої з неї готової продукції
Порядок оподаткування вивезення з митної території України давальницької сировини українського замовника та ввезення виробленої з неї готової продукції
Особливості оподаткування операцій при переміщенні товарів через митний кордон.
Спеціальний режим оподаткування діяльності щодо виробів мистецтва, предметів колекціонування або антикваріату.
Законодавчі засади та особливості оподаткування доходів фізичних осіб від підприємницької діяльності.
Законодавчі засади та особливості оподаткування доходів фізичних осіб від продажу або обміну об'єктів рухомого майна.
Законодавчі засади та особливості оподаткування доходів фізичних осіб від продажу об'єктів нерухомого майна.
Законодавчі засади та оподаткування доходів фізичних осіб від спадщини та подарунків.
Порядок оподаткування доходів, отриманих фізичною особою, яка провадить незалежну професійну діяльність.
Об’єкт, база, ставка оподаткування акцизного податку: зміст та особливості визначення.
Об’єкт, база, ставка оподаткування доходів фізичних осіб: сутність та особливості визначення.
Об’єкт, база, ставка оподаткування податку на додану вартість: зміст та особливості визначення.
Об’єкт, база, ставка оподаткування податку на прибуток підприємств: зміст та особливості їх визначення.
Об’єкт, база, ставка оподаткування податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки: зміст та особливості їх визначення.
Об’єкт, база та ставка оподаткування транспортного податку: зміст та особливості їх визначення.
Об’єкт, база, ставка оподаткування податку на майно: зміст та особливості їх визначення.
Об’єкт, база, ставка оподаткування в екологічному податку: зміст та особливості їх визначення.
Об’єкт, база, ставки оподаткування єдиного податку: зміст та особливості їх визначення.
Розкрийте категорії платників та особливості пільг податку з доходів фізичних осіб, характеристики статусу резидента та нерезидента фізичної особи.
Розкрийте категорії платників та особливості використання пільг податку на додану вартість, особливості їх обліку та реєстрації.
Розкрийте категорії платників та особливості пільг у акцизному податку.
Розкрийте категорії платників та пільги у податку на прибуток підприємств.
Розкрийте категорії платників та пільги у єдиному податку.
Розкрийте категорії платників та пільги в екологічному податку.
Розкрийте категорії платників та пільги у податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.
Розкрийте категорії платників та пільги у військовому зборі.
Порядок визначення розміру податкового зобов'язання, період сплати та подання фінансової звітності з податку на прибуток підприємств.
Порядок визначення розміру податкового зобов'язання, період сплати та подання фінансової звітності з податку на доходи фізичних осіб.
Порядок визначення розміру податкового зобов'язання, період сплати та подання фінансової звітності з податку на додану вартість, його особливості.
Порядок визначення розміру податкового зобов'язання, період сплати та подання фінансової звітності з єдиного податку.
Порядок визначення розміру податкового зобов'язання, період сплати та подання фінансової звітності з транспортного податку.
Порядок визначення розміру податкового зобов'язання, період сплати та подання фінансової звітності з податку на нерухоме майно.
Орієнтовні тести для модульного контролю:
1. Платниками податку на доходи фізичних осіб є:
1) фізична особа резидент, яка отримує доходи із як з джерела походження їх в Україні так і іноземні доходи;
2) фізичні та юридичні особи як резиденти, так і нерезиденти;
3) фізична особа резидент, яка отримує доходи з джерела походження їх в Україні;
4) фізична особа нерезидент, яка отримує доходи з джерела їх походження в Україні та іноземні доходи і має дипломатичні привілеї та імунітет;
5) податковий агент.
2. Не є платником податку на доходи фізичних осіб:
1) фізична особа резидент, яка отримує доходи із як з джерела походження їх в Україні так і іноземні доходи;
2) фізичні та юридичні особи як резиденти, так і нерезиденти;
3) фізична особа резидент, яка отримує доходи з джерела походження їх в Україні;
4) нерезидент, який отримує доходи з джерела їх походження в Україні і має дипломатичні привілеї та імунітет;
5) податковий агент.
3. Загальний оподатковуваний дохід фізичної особи - це:
1) різниця між валовим доходом і документально підтвердженими витратами, безпосередньо пов'язаними з одержаним у звітному періоді доходом;
2) будь-який дохід, який підлягає оподаткуванню, нарахований (виплачений, наданий) на користь платника податку протягом звітного податкового періоду;
3) різниця між валовим доходом і валовими витратами, здійсненими у звітній період;
4) різниця між загальним оподатковуваний доходом і документально підтвердженими витратами, пов'язаними з господарською діяльністю.
4. Податок на доходи фізичних осіб це:
1) плата фізичної особи за послуги, які надаються їй територіальною громадою;
2) плата фізичної особи за послуги, які надаються їй територіальною громадою, на території якої така фізична проживає;
3) плата фізичної особи за послуги, які надаються їй територіальною громадою, на території якої така фізична особа має податкову адресу або розташовано особу, що утримує цей податок;
4) плата фізичної особи за послуги, які надаються державою.
5. Об'єктом оподаткування доходів, отриманих фізичною особою-підприємцем є:
1) валовий дохід;
2) чистий оподатковуваний дохід;
3) різниця між загальним оподатковуваним доходом і документально підтвердженими витратами, пов'язаними з господарською діяльністю;
4) будь-який дохід, отриманий протягом звітного податкового періоду.
6. Якою є ставка податку з доходу, отриманого фізичною особою-підприємцем від провадження господарської діяльності:
1) 18%;
2) 15%;
3) 18% і 19% до тієї частини середньомісячного доходу, що перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного періоду;
4) встановлюється залежно від виду діяльності та не може становити менше ніж 20 та більше ніж 200 грн. на місяць.
7. Якими нормативно-правовими актами регулюється питання оподаткування доходу фізичної особи-підприємця:
1) Кодексом законів про працю України;
2) Податковим кодексом України;
3) Законом України "Про податок з доходів фізичних осіб";
4) всі відповіді вірні.
8. Строки подання річної податкової декларації фізичними особами-підприємцями:
1) протягом 40 днів, що настають за останнім календарним днем звітного року;
2) протягом 60 днів, що настають за останнім календарним днем звітного року;
3) до 1 травня року, що настає за звітнім;
4) до кінця поточного року, що настає за останнім календарним днем звітного року.
9. Доходи фізичних осіб - підприємців, отримані протягом календарного року від провадження господарської діяльності, оподатковуються за ставками:
1) 15%;
2) 17%;
3) 20%;
4) 18%;
5) 19%.
10. Для фізичної особи-підприємця, зареєстрованого як платник податку на додану вартість, не включаються до витрат і доходу:
1) витрати, понесені у зв’язку з придбанням товарів (робіт, послуг) та інших матеріальних і нематеріальних активів у фізичної особи-підприємця, що сплачує єдиний податок;
2) документально підтверджені витрати, які включаються до витрат виробництва (обігу) згідно з розділом «Оподаткування прибутку підприємств»;
3) вірні відповіді 1 і 4;
4) витрати, понесені у зв’язку з придбанням робіт, послуг у фізичної особи - платника єдиного податку, яка здійснює діяльність у сфері інформатизації;
5) у вигляді суми податку на додану вартість, які входять до ціни придбаних або проданих товарів (робіт, послуг).
11. До переліку витрат, безпосередньо пов’язаних з отриманням доходів фізичною особою-підприємцем, належать:
1) витрати, понесені у зв’язку з придбанням товарів (робіт, послуг) та інших матеріальних і нематеріальних активів у фізичної особи-підприємця, що сплачує єдиний податок;
2) документально підтверджені витрати, які включаються до витрат виробництва (обігу) згідно з розділом «Оподаткування прибутку підприємств»;
3) витрати, понесені у зв’язку з придбанням робіт, послуг у фізичної особи - платника єдиного податку, яка здійснює діяльність у сфері інформатизації;
4) у вигляді суми податку на додану вартість, які входять до ціни придбаних або проданих товарів (робіт, послуг);
5) вірні відповіді 2 і 3.
12. До витрат фізичних осіб-підприємців не може бути включено витрати:
1) понесені у зв’язку з придбанням товарів (робіт, послуг) та інших матеріальних і нематеріальних активів у фізичної особи-підприємця, що сплачує єдиний податок;
2) понесені у зв’язку з придбанням робіт, послуг у фізичної особи - платника єдиного податку, яка здійснює діяльність у сфері інформатизації;
3) вірні відповіді 1 і 2;
4) у вигляді суми податку на додану вартість, які входять до ціни придбаних або проданих товарів (робіт, послуг);
5) які включаються до витрат виробництва (обігу).
13. У залежності від розмірів сукупного чистого доходу вирізняють:
1) великі платники податків;
2) середні платники податків;
3) малі платники податків;
4) розрізнення за даним критерієм не існує;
5) вірна відповідь відсутня.
14. Податкова адреса фізичної особи це:
1) місце постійного проживання платника податку;
2) місце податкової реєстрації платника податку;
3) місце переважного проживання платника податку;
4) місце постійного або переважного проживання платника податку, місце податкової реєстрації платника податку.
15. Платниками збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності є:
1) учасники господарських правовідносин;
2) суб’єкти господарювання, які провадять визначені Податковим кодексом України види підприємницької діяльності;
3) юридичні особи та фізичні особи підприємці, які провадять будь-які види діяльності визначені податковим кодексом України;
4) юридичні особи та фізичні-особи підприємці, які провадять види підприємницької діяльності визначені Податковим кодексом України;
5) вірні відповіді відсутні.
16. Об’єктом оподаткування збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності є:
1) торгівля валютними цінностями;
2) діяльність у сфері розваг;
3) надання послуг громадського харчування;
4) виконання підрядних робіт;
5) торгівля у пунктах продажу товарів.
17. Не є платниками збору за провадження торгівельної діяльності та діяльності з надання платних послуг такі суб’єкти господарювання:
1) фізичні особи-підприємці, які провадять торгівельну діяльність у межах ринків усіх форм власності;
2) суб’єкти господарювання, які провадять комп’ютерні та відеоігри;
3) суб’єкти господарювання, що реалізують продукцію власного виробництва та фізичні особи, які перебувають з ними у трудових відносинах через пункти продажу товарів;
4) підприємства, установи, організації, які провадять діяльність у торгівельно-виробничій сфері;
5) юридичні та фізичні особи-підприємці, які здійснюють торгівельну діяльність у пунктах продажу товарів.
18. Які види підприємницької діяльності підпадають під дію збору за провадження суб’єктами господарювання деяких видів підприємницької діяльності:
1) надання медичних та юридичних послуг;
2) торгівельна діяльність у межах ринків усіх форм власності;
3) діяльність із закупівлі у населення продукції;
4) торгівельна діяльність у пунктах продажу товарів;
5) торгівля валютними цінностями у пунктах продажу іноземної валюти.
19. Загальним оподатковуваним доходом фізичних осіб вважається:
1) сума податку на прибуток отримана з іноземних джерел, що сплачені суб’єктами господарювання під час сплати податку ними в Україні;
2) загальний місячний (річний) мінімальний дохід;
3) будь-який дохід, який підлягає оподаткуванню, нарахований (виплачений, наданий) на користь платника податку протягом звітного податкового періоду;
4) правильні відповіді 2 і 3;
5) доходи, які остаточно оподатковуються під час їх нарахування у складі загального річного оподатковуваного доходу.
20. Загальним річним оподатковуваний доходом фізичних осіб вважається:
1) сума податку на прибуток отримана з іноземних джерел, що сплачені суб’єктами господарювання під час сплати податку ними в Україні;
2) загальний місячний (річний) мінімальний дохід;
3) будь-який дохід, який підлягає оподаткуванню, нарахований (виплачений, наданий) на користь платника податку протягом звітного податкового періоду;
4) дохід, що дорівнює сумі загальних місячних оподатковуваних доходів, отриманих протягом такого звітного податкового року;
5) доходи, отримані фізичною особою, яка провадить незалежну професійну діяльність.
21. Загальний місячний оподатковуваний дохід фізичної особи вважається:
1) сума податку на прибуток отримана з іноземних джерел, що сплачені суб’єктами господарювання під час сплати податку ними в Україні;
2) сумою, оподаткованих доходів, нарахованих протягом такого звітного податкового місяця;
3) будь-який дохід, який підлягає оподаткуванню, нарахований (виплачений, наданий) на користь платника податку протягом звітного податкового періоду;
4) дохід, що дорівнює сумі загальних місячних оподатковуваних доходів, отриманих протягом такого звітного податкового року;
5) загальним місячний (річний) мінімальний дохід.
22. До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються:
1) сума заборгованості платника податку за укладеним ним цивільно-правовим договором;
2) сума грошової допомоги, яка надається згідно законом членам сімей військовослужбовців або осіб начальницького та рядового складу органів внутрішніх справ;
3) суми боргу платника податку, анульованого кредитором за його самостійним рішенням;
4) інвестиційний прибуток від проведення платником податку операцій з цінними паперами, деривативами та корпоративними правами;
5) дохід у вигляді вартості успадкованого чи отриманого у дарунок майна.
23. До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку на доходи фізичних осіб не включаються:
1) дохід у вигляді дивідендів, виграшів, призів;
2) сума надміру витрачений коштів платником податку на відрядження;
3) дохід у вигляді неустойки (штрафів, пені), відшкодування матеріальної або немайнової (моральної) шкоди;
4) кошти або майно, отримані платником податку як хабар чи знайдені як скарб;
5) сума пенсійних внесків у межах недержавного пенсійного забезпечення, відповідно до закону, страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), пенсійних вкладів, внесків до Фонду банківського управління.
24. До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку на доходи фізичних осіб не включаються:
1) аліменти, що виплачуються платнику податку згідно рішенням суду або за добровільним рішенням сторін;
2) дохід у вигляді вартості успадкованого чи отриманого у дарунок майна у межах, що оподатковується згідно Податковим кодексом України;
3) сума єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування платника податку, що вносяться за рахунок його роботодавця у розмірах, визначених законом;
4) дивіденди, які нараховуються на користь платника податку у вигляді акцій (часток, паїв), емітованих юридичною особою – резидентом, що нараховує такі дивіденди, за умови, що таке нарахування жодним чином не змінює пропорцій (часток) участі всіх акціонерів (власників) у статутному фонді емітента на сукупну номінальну вартість нарахованих дивідендів;
5) дохід, отриманий платником податку як додаткове благо.
25. Які з відносин не входять до складу фінансів підприємств:
1) між підприємством та його робітниками;
2) між підприємством і державою;
3) між робітниками підприємства та торговельними організаціями;
4) між підприємствами;
5) немає правильних відповідей.
26. Яку основну ставку оподаткування прибутку підприємств встановлено в Україні:
1) 25%;
2) 18%;
3) 16%;
4) 19%;
5) 20% .
27. Фінанси підприємства — це:
1) кошти, які зберігаються в касі бухгалтерії підприємства;
2) кошти, що перебувають на рахунку підприємства в банку;
3) економічні відносини, пов'язані з рухом грошових потоків, формуванням, розподілом і використанням доходів та грошових фондів суб'єктів господарювання у процесі відтворення;
4) це система грошових відносин, які виникають к процесі отримання і розподілу грошових доходів і накопичень, формування і використання відповідних фондів грошових фондів;
5) немає правильної відповіді.
28. Яким чином підприємства відшкодовують вартість, яку втрачають засоби праці внаслідок зношування:
1) шляхом відрахування відповідної суми з отриманого доходу;
2) через амортизацію шляхом створення амортизаційного фонду;
3) шляхом відрахування відповідної суми з отриманого прибутку;
4) шляхом відрахування відповідної суми від заробітної платні робітників;
5) не відшкодовують.
29. Як називаються витрати підприємства на виробництво продукції, виражені в грошовій формі:
1) ціна виробництва;
2) вартість виробництва;
3) виробнича собівартість;
4) собівартість продукції;
5) немає правильної відповіді.
30. Який напрям підприємницької діяльності підприємства є найважливіший:
1) фінансовий;
2) виробничий;
3) комерційний;
4) правовий;
5) важливі всі напрями.
31. Які ознаки властиві для одноосібного господарства:
1) обмежена відповідальність;
2) досить простий механізм оподаткування;
3) повна самостійність;
4) одержання додаткового доходу від спеціалізації;
5) немає правильних відповідей.
32. Учасники товариства з обмеженою відповідальністю відповідають за борг товариства:
1) у межах належних їм внесків;
2) у межах належних їм внесків і майном у розмірі, кратному внескові;
3) солідарна відповідальність усім майном;
4) повна відповідальність учасників всім майном;
5) немає вірних відповідей.
33. Власні фінансові ресурси підприємства — це:
1) статутний фонд;
2) кредити;
3) резервний фонд;
4) прибуток;
5) всі відповіді вірні.
34. Рентабельність — це:
1) частина прибутку, що залишається після відшкодування усіх витрат;
2) прибуток підприємства без відшкодування витрат;
3) абсолютний показник ефективності роботи підприємства;
4) відносний показник ефективності роботи підприємства;
5) немає правильної відповіді.
Підсумкове оцінювання за результатами поточної успішності
Студент, який не набрав 60 балів у процесі поточної роботи в семестрі, одержує незадовільну оцінку і має заборгованість по даній дисципліні.
Результати роботи в семестрі оцінюються за 100 бальною системою з подальшим переведенням у 4-бальну та систему ECTS за наступною шкалою:
Оцінка за шкалою, що використовується в КНЕУ Оцінка у формі заліку
Оцінка за шкалою ECTS
90-100 зараховано А
80-89 зараховано В
70-79 С
66-69 зараховано D
60-65 Е
21-59 не зараховано — з можливістю повторного складання заліку FX
0-20 не зараховано —
з обов’язковим повторним вивченням дисципліни F
8.2. Заочна форма навчання:
з науки «Податкове право»
для студентів освітнього ступеня «Бакалавр»
галузі знань «Право»
спеціальності «Правознавство»
спеціалізації «Господарсько-правової»
СЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

заняття
Контактні заняття
(теми відповідно до робочої програми) Форма занять і контролю Макс.
кіл-ть балів
За систематичність і активність роботи на контактних заняттях
1.
Тема 1. Податкове право України: поняття, предмет, метод та система.
Тема 2. Правове регулювання податкової системи України. Установча міні-лекція (конспект) -
Міні-семінар – розгорнута бесіда
2
2. Тема 3. Правовий статус учасників податкових правовідносин.
Тема 4. Правові засади адміністрування податків та зборів Міні-лекція (конспект) -
Міні-семінар – розгорнута бесіда 2
3.
Тема 5. Податковий обов’язок та відповідальність за порушення податкового законодавства. Міні-лекція (конспект) -
Міні-семінар – дискусія з елементами аналізу, вирішення ситуаційних вправ 2
4. Тема 6. Правове регулювання податку на доходи фізичних осіб. Міні-лекція (конспект) -
Міні-семінар – дискусія з елементами аналізу, робота в малих творчих групах 2
Тестовий контроль знань або виконання практичних завдань 4
5. Тема 7. Правове регулювання податку на прибуток підприємств. Міні-лекція (конспект) -
Міні-семінар – робота в малих творчих групах 2
Тестовий контроль знань або виконання практичних завдань 4
6.
Тема 8. Правове регулювання непрямих податків
Міні-лекція (конспект) -
Міні-семінар – розгорнута бесіда, вирішення ситуаційних вправ 2
Тестовий контроль знань або виконання практичних завдань 4
7. Тема 10. Правові засади справляння місцевих податків і зборів Міні лекція (конспект) -
Міні-семінар – розгорнута бесіда, робота в малих творчих групах 2
Тестовий контроль знань або виконання практичних завдань 4
30
За виконання модульних (контрольних) завдань 8. Комплексна аудиторна самостійна контрольна робота Поточний модульний контроль (загальна та особлива частини) 20
Усього балів за контактні заняття 50
міжСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД
За виконання обов’язкових позааудиторних індивідуальних завдань
Види завдань Форма подання
Термін подання і реєстрації Форма контролю Макс.
кіл-ть балів
Домашнє індивідуальне завдання або індивідуальна лабораторна робота-онлайн
(письмова або електронна) За місяць до сесії на кафедру або на електронну пошту викладача Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника» або під час індивідуально-консультативних годин викладача
40
(20+20)
За виконання індивідуальних робіт за вибором (1-го завдання)
1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій
2. Аналітичний звіт про власні наукові дослідження
3. Підготовка демонстрації або презентації за заданою темою
4. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)
5. Інші види індивідуальних робіт.*
лабораторна робота-онлайн (письмова або електронна) Індивідуально викладачу за графіком «Дня заочника» або під час індивідуально-консультативних годин викладача
Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника» або під час індивідуально-консультативних годин викладача
10
(5+5)
Усього балів за виконання позааудиторних індивідуальних завдань 50
Разом 100
* За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науковій діяльності — участь у конференції, підготовці наукових публікацій тощо — можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.
Критерії оцінювання домашнього індивідуального завдання:
Ступінь розкриття теми
У роботі висвітлено всі питання теми, в тому числі спеціальні питання, безпосередньо пов‘язані з нею; при цьому зачіпаються проблемні питання законодавства, юридичної науки і практики, проводиться їх аналіз та формулюються пропозиції щодо подолання виявлених проблем 10
У роботі належно висвітлено тільки основні питання й не зачіпаються конкретні спеціальні проблеми щодо теми дослідження, або предмет дослідження істотно звужено, або за змістом робота виходить за межі предмета дослідження, або аналіз проблемних питань має дещо поверховий характер 5
У роботі не розкрито основних питань теми дослідження, або вона ґрунтується на ненаукових положеннях, або за змістом робота не відповідає структурі (плану) 0
Рівень одержаних результатів, новизна,
обґрунтованість, практична цінність висновків і пропозицій
Результати дослідження і пропозиції чітко сформульовані, належно обґрунтовані, мають науковий характер, практичне значення і є самостійним здобутком студента 10
Робота містить конкретні висновки щодо результатів дослідження, однак вони не завжди належно аргументовані, або є вже відомими положеннями юридичної науки, або не мають особливого теоретичного чи практичного значення; або відсутні пропозиції щодо розвитку відповідних правових інститутів, норм законодавства тощо 5
В роботі відсутні висновки як результати дослідження, або вони є неконкретними, чи ненауковими, або не ґрунтуються на положеннях роботи (не випливають з її змісту) 0
Рівень знань щодо предмета дослідження та змісту індивідуального завдання, виявлений студентом під час його усного захисту
Студент в процесі усного захисту дає правильні відповіді на всі питання, виявляє високий рівень знань щодо теми індивідуального завдання та суміжних положень відповідної науки, добре орієнтується у змісті своєї роботи, упевнено викладає її основні положення, висновки, правильно аргументує власну позицію 20
Студент під час захисту виявляє належний рівень знань щодо теми індивідуального завдання, дає правильні відповіді на поставлені питання, проте не виявляє вільної орієнтації в суміжних темах науки; добре знає основні положення свого індивідуального завдання, проте не завжди упевнений в аргументації, чи не завжди коректно її формулює 15
Студент під час захисту виявив належний рівень знань щодо теми індивідуального завдання та її змісту, відповіді на поставлені питання надає переважно правильні, однак допускає певні неточності у визначеннях правових категорій, не завжди належно обґрунтовує свою позицію чи інші положення роботи 10
Під час усного захисту індивідуального завдання студент допускає істотні помилки у відповідях, добре не орієнтується за змістом роботи 5
Під час усного захисту студент неспроможний аргументувати положення роботи, погано знає її зміст, дає неправильні відповіді або не в змозі відповісти на поставлені питання 0
Критерії оцінювання вибіркового індивідуального завдання:
Ступінь розкриття теми
У роботі висвітлено всі питання теми, в тому числі спеціальні питання, безпосередньо пов‘язані з нею; при цьому зачіпаються проблемні питання законодавства, юридичної науки і практики, проводиться їх аналіз та формулюються пропозиції щодо подолання виявлених проблем 5
У роботі не розкрито основних питань теми дослідження, або вона ґрунтується на ненаукових положеннях, або за змістом робота не відповідає структурі (плану) 0
Рівень одержаних результатів, новизна,
обґрунтованість, практична цінність висновків і пропозицій
Результати дослідження і пропозиції чітко сформульовані, належно обґрунтовані, мають науковий характер, практичне значення і є самостійним здобутком студента 5
В роботі відсутні висновки як результати дослідження, або вони є неконкретними, чи ненауковими, або не ґрунтуються на положеннях роботи (не випливають з її змісту) 0
Рівень знань щодо предмета дослідження та змісту індивідуального завдання, виявлений студентом під час його усного захисту
Студент в процесі усного захисту дає правильні відповіді на всі питання, виявляє високий рівень знань щодо теми індивідуального завдання та суміжних положень відповідної науки, добре орієнтується у змісті своєї роботи, упевнено викладає її основні положення, висновки, правильно аргументує власну позицію 5
Під час усного захисту індивідуального завдання студент допускає істотні помилки у відповідях, добре не орієнтується за змістом роботи або студент неспроможний аргументувати положення роботи, погано знає її зміст, дає неправильні відповіді, або не в змозі відповісти на поставлені питання 0
Довідкова інформація:
ПІБ викладача повністю, посада, вчене звання, електронна адреса викладача доц., к.ю.н. Коссе Дмитро Дмитрович,
доц., к.ю.н. Хатнюк Наталія Сергіївна, доц., к.е.н. Фукс Наталія Анатоліївна, ст. викл. Уложенко Вадим Миколайович, ас. Богдан Богдана Володимирівна
Адреса, телефон та режим роботи кафедри 1-й корпус, аудиторія 522, тел. 371-61-89,
з понеділка по п’ятницю з 08-30 до 16-30
та у День заочника
Адреса, телефон та режим роботи деканату пр-т Перемоги 54/1, 1-й корпус університету, ауд. 534, тел. 456-92-42,
з понеділка по п’ятницю з 08-30 до 16-30 та у День заочника
Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань з дисципліни.
ОСОБЛИВОСТІ ПОТОЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
Об’єктами поточного оцінювання знань студентів заочної форми навчання є:
— систематична та активна робота на контактних заняттях під час сесії (у тому числі виконання модульних (контрольних) робіт);
— виконання індивідуальних завдань у міжсесійний період (у тому числі з використанням дистанційних технологій) і захист таких завдань.
Індивідуальні завдання для самостійного виконання у міжсесійний період видаються на початку навчального семестру.
У міжсесійний період проводяться групові або індивідуальні консультації з навчальної дисципліни за графіком проведення індивідуально-консультативної роботи кафедри і за розкладом проведення Дня заочника.
Виконані індивідуальні завдання (контрольні роботи) з навчальної дисципліни студенти заочної форми навчання здають або пересилають поштою на кафедру не пізніше, ніж за місяць до початку чергової сесії.
Дата надходження робіт фіксується на кафедрі в спеціальному журналі.
Студенти зобов’язані захистити індивідуальні завдання (контрольні роботи) в День заочника в ході співбесіди з викладачем або під час індивідуально-консультативних годин викладача чи під час сесії.
Максимальну кількість балів, яку студент може отримати за поточну успішність по дисциплінах, формою підсумкового контролю яких є залік — 100 балів.
Поточний контроль для студентів заочної форми навчання передбачає:
а) під час сесії:
бали за систематичну і активну роботу на контактних заняттях не більше 30 балів — при підсумковому контролі у формі заліку, в тому числі за виконання модульних (контрольних) робіт не більше 20 балів — при підсумковому контролі у формі заліку. Таким чином в сукупності не більше 50 балів.
б) в міжсесійний період:
бали за виконання обов’язкового позааудиторного індивідуального завдання (в тому числі з використанням дистанційних технологій) не більше 40 балів при підсумковому контролі у формі заліку;
за виконання індивідуальної роботи за вибором (за одне завдання) не більше 10 балів при підсумковому контролі у формі заліку. Таким чином в сукупності не більше 50 балів.
Оцінки за індивідуальні завдання (контрольну роботу), які виконуються студентом у міжсесійний період, складається з балів за виконання завдання та його захист.
За результатами виконання зазначених завдань студент набирає відповідну кількість балів. За умови набрання не менше 60 балів студент одержує позитивну оцінку.
Результати роботи в семестрі оцінюються за 100 бальною системою з подальшим переведенням у 4-бальну та систему ECTS за наступною шкалою:
Оцінка за шкалою, що використовується в КНЕУ Оцінка за національною шкалою Оцінка за шкалою ECTS
90-100 відмінно А
80-89 добре В
70-79 С
66-69 задовільно D
60-65 Е
21-59 незадовільно з можливістю повторного складання FX
0-20 незадовільно з обов’язковим повторним вивченням науки F
Порядок і критерії оцінювання знань студентів
при проведенні модульного контролю
Для студентів заочної форми навчання:
В рамках даної науки передбачено проведення одного (не більше 20 балів ) або двох модульних контролів (кожен не більше 10 балів) у письмовій формі або у формі співбесіди. На кожний модульний контроль виноситься одне або два завдання. Оцінюється один модуль із двох модулів не більше 10 балів.
Кожне модульне завдання може включати одне/два/три програмні питання, або одне/два/три практичні завдання, або блок тестів (не більше 50 питань).
Кожне модульне контрольне завдання оцінюється в 10 (5), 8 (4), 6 (3) або 0 балів відповідно до наведених нижче критеріїв.
Вид
завдання Кількість балів Критерії оцінки відповіді
Теоретичні питання 10 (5) балів
Студент виявив вільне орієнтування в програмі навчальної дисципліни, знання назв і змісту передбачених програмою нормативно-правових актів, правильне розуміння основних понять і категорій, змісту правових норм, їх особливостей, спроможність давати правильне їх тлумачення, логічно і грамотно викладати думки
8 (4)
балів Студент дав досить змістовну відповідь на поставлене питання, але відповідь містить наступні недоліки: є недостатньо повною, має незначні неточності чи прогалини при поясненні того чи іншого аспекту питання, містить посилання не на всі основні нормативно-правові акти, що регулюють відповідні суспільні відносини, або ж їх назви та дати прийняття вказані з помилками
6 (3)
балів Студент у цілому відповів на поставлене питання, однак відповідь містить хоча б один з таких недоліків: наявні помилки та (або) неточності при розкритті предмета питання, змісту окремих понять та категорій, некоректні формулювання їх визначень, вказані помилкові назви нормативно-правових актів, допущені неточності при розкритті їх змісту; відповідь є неповною; не є аргументованою, не містить посилань на джерела (у разі необхідності); дещо порушена логіка викладення матеріалу
0 балів
Студент не відповів на поставлене питання, або відповідь є неправильною, не розкриває сутності питання, або допущені грубі змістові помилки, які свідчать про відсутність знань у студента або їх безсистемність та поверховість, невміння сформулювати думку та викласти її, незнання загальних положень програми дисципліни
Практичні завдання 10 (5) балів Студент правильно вирішив ситуацію на основі чинного законодавства, без помилок обґрунтував розв’язання з посиланням на конкретні норми нормативно-правових актів, логічно і послідовно аргументує і викладає свою точку зору
8 (4)
балів Студент в цілому правильно вирішив ситуацію на основі чинного законодавства, вказав при обґрунтуванні розв’язання норми основних нормативно-правових актів, відповідь побудована логічно і послідовно
6 (3)
балів Студент надав загалом правильну відповідь, проте вона містить хоча б один з таких недоліків: є неповною; містить незначні помилки щодо аргументації рішення або перелік аргументів не є вичерпним; в обґрунтуванні рішення відсутні посилання на нормативно-правові джерела або посилання є помилковим, або помилка допущена у назві нормативно-правового чи іншого джерела без викривлення його змісту
0 балів
Студент не вирішив ситуації або вирішив її помилково, або неправильно обґрунтовує своє вирішення, або неспроможний його аргументувати
Тестові завдання 10 (5) балів Студент вирішив 90-100 % тестових завдань правильно і повно
8 (4)
балів Студент вирішив 70-80 % тестових завдань правильно і повно
6 (3)
балів Студент вирішив понад 60 % тестових завдань правильно і повно
0 балів Студент вирішив правильно менше 60 % тестових завдань або вирішив їх переважно неправильно, або відповідь на них є неповною
Пропущені без поважної причини контактні, семінарські (практичні) заняття не відпрацьовуються. Втім, якщо семінарське заняття пропущено студентом із поважної причини, що підтверджує відповідний документ, з дозволу декана (заст. декана) йому надається можливість відпрацювати дане заняття, а також скласти модульний контроль, якщо вказаний вид робіт проводився на цьому занятті.
ОРІЄНТОВНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПОТОЧНОГО ТА МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
Модуль 1.
Блок тем по загальній частині:
Тема 1. Податкове право України: поняття, предмет, метод та система.
Тема 2. Правове регулювання податкової системи України.
Тема 3. Правовий статус учасників податкових правовідносин.
Тема 4. Правові засади адміністрування податків та зборів
Тема 5. Податковий обов’язок та відповідальність за порушення податкового законодавства.
Модуль 2.
Блок тем по особливій частині:
Тема 6. Правове регулювання податку на доходи фізичних осіб.
Тема 7. Правове регулювання податку на прибуток підприємств.
Тема 8. Правове регулювання непрямих податків.
Тема 9. Спеціальні податкові режими та загальнодержавні податкові платежі.
Тема 10. Правові засади справляння місцевих податків і зборів.
Орієнтовний перелік теоретичних питань для підготовки до модульного контролю знань студентів:
Шляхи становлення та розвитку податкових відносин у доктрині фінансового права України.
Принципи податкових правовідносин: розкрийте їх значення та зміст.
Юридичний та фактичний зміст податкових правовідносин у системі податкового права України.
Структура податкових правовідносин, їх основні та додаткові елементи.
Податок та збір у широкому і вузькому (власному) розумінні: поняття, ознаки, науковий та законодавчий підходи до визначення.
Розкрийте загальні засади встановлення, зміни та скасування податків та зборів.
Проаналізуйте правові засади поділу податків та зборів, класифікуйте на види за критеріями та розкрите їх зміст.
Розкрийте юридичну природу податкового обов’язку та порядок виконання податкового обов’язку.
Розкрийте поняття та зміст правосуб'єктності учасників податкових правовідносин
Правовий статус учасників податкових відносин та розмежуйте за видами суб’єктів податкових правовідносин.
Об’єкти податкових правовідносин: шляхи їх визначення, класифікація та юридична природа.
Розкрийте структуру сучасної податкової системи державного та місцевого рівнів.
Юридичний факт як підстава виникнення, зміни та припинення податкових правовідносин.
Правові наслідки та підстави виникнення, зміни та припинення податкових правовідносин.
Юридична природа та значення спеціальних податкових режимів.
Податок, рентна плата та збір як обов’язкові механізми поповнення державного та місцевого бюджету.
Юридична природа податкової політики: види і форми реалізації податкової політики.
Принципи податкового права України: поняття, зміст та юридичне значення.
Порядок встановлення, нарахування, утримання та сплати (перерахування) податку до місцевого бюджету.
Пеня, неустойка та штрафна санкція як адміністративно-правові засоби впливу на платників податків: поняття та порядок застосування.
Податковий кодекс України як основне джерело податкового права: характеристика, структура та особливості змісту.
Правове регулювання податкових систем у розвинутих європейських країнах.
Виникнення, зміна та підстави припинення податкового обов’язку.
Визначення суми податкових зобов’язань: поняття, значення, суб'єкти, порядок та методи.
Відстрочення виконання податкових зобов’язань: поняття, підстави та умови надання, відмінність від розстрочення виконання податкових зобов’язань.
Розстрочення виконання податкових зобов’язань: поняття, підстави та умови надання, відмінність від відстрочення виконання податкових зобов’язань.
Джерела податкового права України: поняття, система, характеристика.
Розкрийте зміст та правове значення основних елементів податку та збору.
Розкрийте зміст та правове значення додаткових елементів податку та збору.
Проаналізуйте зміст поняття та види подвійного оподаткування, шляхи усунення подвійного оподаткування.
Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері оподаткування: види податкових правопорушень та заходи відповідальності.
Розкрийте поняття, види та сутність процедур адміністрування податків та зборів.
Загальна характеристика визначення та обчислення розміру податкових зобов'язань платника податків і порядок їх виконання.
Дайте визначення, проаналізуйте зміст та значення визначення бази та одиниці оподаткування.
Проаналізуйте поняття та значення ставки податку, розкрийте зміст основних видів ставок податків.
Розкрийте юридичну природу податкових пільг, правові засади встановлення та зміни податкових пільг.
Загальний оподатковуваний дохід фізичної особи: поняття та особливості визначення.
Особливості побудови спеціального податкового законодавства в податковому праві України, її сутність та проблеми застосування.
Кримінальна відповідальність за ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів за законодавством України.
Розкрийте зміст методів оподаткування: способи обчислення та шляхи визначення розміру податку.
Особливості й принципи формування системи місцевих податків і зборів законодавством України.
Податкові спори: підстави виникнення та шляхи вирішення за податковим законодавством України.
Правові засади захисту прав та законних інтересів платників податків та інтересів держави.
Особливості застосування прикінцевих та перехідних положень Податкового кодексу України.
Податкове роз’яснення: поняття, порядок його надання, оприлюднення та оскарження.
Електронне декларування доходів та прибутків як процедура адміністрування податків в Україні.
Податкова застава та адміністративний арешт активів як способи забезпечення виконання податкових зобов’язань: поняття та порядок застосування.
Пеня та неустойка у податковому зобов’язанні: поняття та порядок застосування.
Правові засади реалізації та забезпечення захисту прав та обов'язків платниками податків.
Організаційно-правові засади подання, складання податкової декларації та внесення змін до податкової звітності.
Визначення податкового контролю та повноваження контролюючих органів щодо його здійснення.
Загальні положення щодо реєстрації, взяття та зняття з обліку платників податків.
Особливості інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності органів державної фіскальної служби.
Особливості проведення документарної та фактичної перевірки та порядок їх оформлення.
Особливості проведення камеральної та звірочної податкової перевірки та порядок її оформлення.
Юридична природа податкових перевірок та особливості оформлення результатів податкових перевірок.
Загальні умови притягнення до фінансової відповідальності платників податків: розкрийте зміст заходів відповідальності.
Способи погашення податкового боргу у разі ліквідації, реорганізації, визнання безвісно відсутнім або недієздатним платника податків.
Юридична природа податкових правопорушень, їх класифікація та заходи відповідальності.
Податкове-повідомлення, податкова-вимога та податкове-рішення як основні документи у податковому обігу.
Платники податків: критерії поділу на види, принципи поділу на резидентів та нерезидентів фізичних та юридичних осіб.
Правовий статус податкових агентів, критерії поділу їх на види та значення їх діяльності у податковому праві України.
Самозайнята особа, обслуговуючий персонал та особа, що здійснює професійну діяльність, як учасники податкових правовідносин.
Представник платника податку, посадова особа та представник органу державної фіскальної служби як суб’єкти податкових правовідносин, обсяг їх компетенції.
Податковий агент, посадова особа платника податку та уповноважена особа платника податку як суб’єкти податкових правовідносин: загальні та спеціальні повноваження.
Нерезидент та резидент як суб’єкти податкових правовідносин, особливості визначення їх правового статусу.
Правовий статус Верховної Ради України, сільських, селищних та міських рад щодо встановлення, зміни та скасування дії податків та зборів.
Правовий статус Державної фіскальної служби України щодо визначення розміру податкового зобов'язання та здійснення податкового контролю.
Правовий статус фіскальних органів щодо здійснення податкового контролю: повноваження та відповідальність посадових осіб.
Майно, майнові права та нематеріальні активи як об’єкти податкових правовідносин.
Житловий будинок, садовий будинок, дачний будинок, прибудова до житлового будинку та котедж як об’єкти податкових правовідносин.
Об’єкт житлової нерухомості, прибудинкова територія та земля як об’єкти податкових правовідносин.
Пересувне джерело забруднення, транспортний засіб, інші механічні пересувні засоби як об’єкти податкових правовідносин.
Постачання послуг, послуга з надання персоналу та постачання товарів як об’єкт податкових правовідносин.
Основні та оборотні засоби, цінні папери та нематеріальні активи як об’єкти оподаткування прибутку підприємств.
Особливості оподаткування роялті, інвестиційних, емісійних та інших видів доходів фізичних осіб: сутність, правова регламентація та основні елементи.
Алкогольні напої, тютюнові вироби, нафтопродукти, газовий конденсат як об’єкти податкових правовідносин.
Земельна ділянка, землі житлової та громадської забудови та прибудинкова територія як об’єкти податкових правовідносин.
Особливості правового регулювання податку на додану вартість в Україні.
Особливості правового регулювання акцизного податку в Україні.
Особливості правового регулювання податку на прибуток підприємств в Україні.
Особливості правового регулювання податку на нерухоме нежитлове майно в Україні.
Теоретичні та законодавчі засади податку на доходи фізичних осіб в Україні, його основні відмінності від прибуткового податку з фізичних осіб-підприємців.
Теоретичні та законодавчі засади застосування екологічного податку в Україні.
Теоретичні та законодавчі засади застосування податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки в Україні.
Законодавчі засади справляння плати за землю в Україні.
Розкрийте юридичну природу та законодавчі засади транспортного податку в Україні.
Розкрийте юридичну природу та особливості правового регулювання єдиного податку в Україні.
Розкрийте зміст основних елементів туристичного збору.
Розкрийте зміст основних елементів збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності, на електричну і теплову енергію, крім електроенергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками в Україні.
Розкрийте зміст основних елементів податку на майно в Україні.
Розкрийте зміст основних елементів рентної плати за користування надрами в Україні.
Розкрийте зміст основних елементів єдиного податку в Україні.
Розкрийте зміст основних елементів транспортного податку в Україні.
Розкрийте зміст рентної плати за спеціальне використання лісових та водних ресурсів в Україні.
Розкрийте зміст основних елементів військового збору.
Розкрийте зміст основних елементів рентної плати за нафту, природний газ і газовий конденсат, що видобуваються в Україні.
Розкрийте зміст основних елементів рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України.
Порядок оподаткування ввезення на митну територію України давальницької сировини іноземним замовником та вивезення виробленої з неї готової продукції
Порядок оподаткування вивезення з митної території України давальницької сировини українського замовника та ввезення виробленої з неї готової продукції
Особливості оподаткування операцій при переміщенні товарів через митний кордон.
Спеціальний режим оподаткування діяльності щодо виробів мистецтва, предметів колекціонування або антикваріату.
Законодавчі засади та особливості оподаткування доходів фізичних осіб від підприємницької діяльності.
Законодавчі засади та особливості оподаткування доходів фізичних осіб від продажу або обміну об'єктів рухомого майна.
Законодавчі засади та особливості оподаткування доходів фізичних осіб від продажу об'єктів нерухомого майна.
Законодавчі засади та оподаткування доходів фізичних осіб від спадщини та подарунків.
Порядок оподаткування доходів, отриманих фізичною особою, яка провадить незалежну професійну діяльність.
Об’єкт, база, ставка оподаткування акцизного податку: зміст та особливості визначення.
Об’єкт, база, ставка оподаткування доходів фізичних осіб: сутність та особливості визначення.
Об’єкт, база, ставка оподаткування податку на додану вартість: зміст та особливості визначення.
Об’єкт, база, ставка оподаткування податку на прибуток підприємств: зміст та особливості їх визначення.
Об’єкт, база, ставка оподаткування податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки: зміст та особливості їх визначення.
Об’єкт, база та ставка оподаткування транспортного податку: зміст та особливості їх визначення.
Об’єкт, база, ставка оподаткування податку на майно: зміст та особливості їх визначення.
Об’єкт, база, ставка оподаткування в екологічному податку: зміст та особливості їх визначення.
Об’єкт, база, ставки оподаткування єдиного податку: зміст та особливості їх визначення.
Розкрийте категорії платників та особливості пільг податку з доходів фізичних осіб, характеристики статусу резидента та нерезидента фізичної особи.
Розкрийте категорії платників та особливості використання пільг податку на додану вартість, особливості їх обліку та реєстрації.
Розкрийте категорії платників та особливості пільг у акцизному податку.
Розкрийте категорії платників та пільги у податку на прибуток підприємств.
Розкрийте категорії платників та пільги у єдиному податку.
Розкрийте категорії платників та пільги в екологічному податку.
Розкрийте категорії платників та пільги у податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.
Розкрийте категорії платників та пільги у військовому зборі.
Порядок визначення розміру податкового зобов'язання, період сплати та подання фінансової звітності з податку на прибуток підприємств.
Порядок визначення розміру податкового зобов'язання, період сплати та подання фінансової звітності з податку на доходи фізичних осіб.
Порядок визначення розміру податкового зобов'язання, період сплати та подання фінансової звітності з податку на додану вартість, його особливості.
Порядок визначення розміру податкового зобов'язання, період сплати та подання фінансової звітності з єдиного податку.
Порядок визначення розміру податкового зобов'язання, період сплати та подання фінансової звітності з транспортного податку.
Порядок визначення розміру податкового зобов'язання, період сплати та подання фінансової звітності з податку на нерухоме майно.
Орієнтовні тести для модульного контролю:
1. Платниками податку на доходи фізичних осіб є:
1) фізична особа резидент, яка отримує доходи із як з джерела походження їх в Україні так і іноземні доходи;
2) фізичні та юридичні особи як резиденти, так і нерезиденти;
3) фізична особа резидент, яка отримує доходи з джерела походження їх в Україні;
4) фізична особа нерезидент, яка отримує доходи з джерела їх походження в Україні та іноземні доходи і має дипломатичні привілеї та імунітет;
5) податковий агент.
2. Не є платником податку на доходи фізичних осіб:
1) фізична особа резидент, яка отримує доходи із як з джерела походження їх в Україні так і іноземні доходи;
2) фізичні та юридичні особи як резиденти, так і нерезиденти;
3) фізична особа резидент, яка отримує доходи з джерела походження їх в Україні;
4) нерезидент, який отримує доходи з джерела їх походження в Україні і має дипломатичні привілеї та імунітет;
5) податковий агент.
3. Загальний оподатковуваний дохід фізичної особи - це:
1) різниця між валовим доходом і документально підтвердженими витратами, безпосередньо пов'язаними з одержаним у звітному періоді доходом;
2) будь-який дохід, який підлягає оподаткуванню, нарахований (виплачений, наданий) на користь платника податку протягом звітного податкового періоду;
3) різниця між валовим доходом і валовими витратами, здійсненими у звітній період;
4) різниця між загальним оподатковуваний доходом і документально підтвердженими витратами, пов'язаними з господарською діяльністю.
4. Податок на доходи фізичних осіб це:
1) плата фізичної особи за послуги, які надаються їй територіальною громадою;
2) плата фізичної особи за послуги, які надаються їй територіальною громадою, на території якої така фізична проживає;
3) плата фізичної особи за послуги, які надаються їй територіальною громадою, на території якої така фізична особа має податкову адресу або розташовано особу, що утримує цей податок;
4) плата фізичної особи за послуги, які надаються державою.
5. Об'єктом оподаткування доходів, отриманих фізичною особою-підприємцем є:
1) валовий дохід;
2) чистий оподатковуваний дохід;
3) різниця між загальним оподатковуваним доходом і документально підтвердженими витратами, пов'язаними з господарською діяльністю;
4) будь-який дохід, отриманий протягом звітного податкового періоду.
6. Якою є ставка податку з доходу, отриманого фізичною особою-підприємцем від провадження господарської діяльності:
1) 18%;
2) 15%;
3) 18% і 19% до тієї частини середньомісячного доходу, що перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного періоду;
4) встановлюється залежно від виду діяльності та не може становити менше ніж 20 та більше ніж 200 грн. на місяць.
7. Якими нормативно-правовими актами регулюється питання оподаткування доходу фізичної особи-підприємця:
1) Кодексом законів про працю України;
2) Податковим кодексом України;
3) Законом України "Про податок з доходів фізичних осіб";
4) всі відповіді вірні.
8. Строки подання річної податкової декларації фізичними особами-підприємцями:
1) протягом 40 днів, що настають за останнім календарним днем звітного року;
2) протягом 60 днів, що настають за останнім календарним днем звітного року;
3) до 1 травня року, що настає за звітнім;
4) до кінця поточного року, що настає за останнім календарним днем звітного року.
9. Доходи фізичних осіб - підприємців, отримані протягом календарного року від провадження господарської діяльності, оподатковуються за ставками:
1) 15%;
2) 17%;
3) 20%;
4) 18%;
5) 19%.
10. Для фізичної особи-підприємця, зареєстрованого як платник податку на додану вартість, не включаються до витрат і доходу:
1) витрати, понесені у зв’язку з придбанням товарів (робіт, послуг) та інших матеріальних і нематеріальних активів у фізичної особи-підприємця, що сплачує єдиний податок;
2) документально підтверджені витрати, які включаються до витрат виробництва (обігу) згідно з розділом «Оподаткування прибутку підприємств»;
3) вірні відповіді 1 і 4;
4) витрати, понесені у зв’язку з придбанням робіт, послуг у фізичної особи - платника єдиного податку, яка здійснює діяльність у сфері інформатизації;
5) у вигляді суми податку на додану вартість, які входять до ціни придбаних або проданих товарів (робіт, послуг).
11. До переліку витрат, безпосередньо пов’язаних з отриманням доходів фізичною особою-підприємцем, належать:
1) витрати, понесені у зв’язку з придбанням товарів (робіт, послуг) та інших матеріальних і нематеріальних активів у фізичної особи-підприємця, що сплачує єдиний податок;
2) документально підтверджені витрати, які включаються до витрат виробництва (обігу) згідно з розділом «Оподаткування прибутку підприємств»;
3) витрати, понесені у зв’язку з придбанням робіт, послуг у фізичної особи - платника єдиного податку, яка здійснює діяльність у сфері інформатизації;
4) у вигляді суми податку на додану вартість, які входять до ціни придбаних або проданих товарів (робіт, послуг);
5) вірні відповіді 2 і 3.
12. До витрат фізичних осіб-підприємців не може бути включено витрати:
1) понесені у зв’язку з придбанням товарів (робіт, послуг) та інших матеріальних і нематеріальних активів у фізичної особи-підприємця, що сплачує єдиний податок;
2) понесені у зв’язку з придбанням робіт, послуг у фізичної особи - платника єдиного податку, яка здійснює діяльність у сфері інформатизації;
3) вірні відповіді 1 і 2;
4) у вигляді суми податку на додану вартість, які входять до ціни придбаних або проданих товарів (робіт, послуг);
5) які включаються до витрат виробництва (обігу).
13. У залежності від розмірів сукупного чистого доходу вирізняють:
1) великі платники податків;
2) середні платники податків;
3) малі платники податків;
4) розрізнення за даним критерієм не існує;
5) вірна відповідь відсутня.
14. Податкова адреса фізичної особи це:
1) місце постійного проживання платника податку;
2) місце податкової реєстрації платника податку;
3) місце переважного проживання платника податку;
4) місце постійного або переважного проживання платника податку, місце податкової реєстрації платника податку.
15. Платниками збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності є:
1) учасники господарських правовідносин;
2) суб’єкти господарювання, які провадять визначені Податковим кодексом України види підприємницької діяльності;
3) юридичні особи та фізичні особи підприємці, які провадять будь-які види діяльності визначені податковим кодексом України;
4) юридичні особи та фізичні-особи підприємці, які провадять види підприємницької діяльності визначені Податковим кодексом України;
5) вірні відповіді відсутні.
16. Об’єктом оподаткування збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності є:
1) торгівля валютними цінностями;
2) діяльність у сфері розваг;
3) надання послуг громадського харчування;
4) виконання підрядних робіт;
5) торгівля у пунктах продажу товарів.
17. Не є платниками збору за провадження торгівельної діяльності та діяльності з надання платних послуг такі суб’єкти господарювання:
1) фізичні особи-підприємці, які провадять торгівельну діяльність у межах ринків усіх форм власності;
2) суб’єкти господарювання, які провадять комп’ютерні та відеоігри;
3) суб’єкти господарювання, що реалізують продукцію власного виробництва та фізичні особи, які перебувають з ними у трудових відносинах через пункти продажу товарів;
4) підприємства, установи, організації, які провадять діяльність у торгівельно-виробничій сфері;
5) юридичні та фізичні особи-підприємці, які здійснюють торгівельну діяльність у пунктах продажу товарів.
18. Які види підприємницької діяльності підпадають під дію збору за провадження суб’єктами господарювання деяких видів підприємницької діяльності:
1) надання медичних та юридичних послуг;
2) торгівельна діяльність у межах ринків усіх форм власності;
3) діяльність із закупівлі у населення продукції;
4) торгівельна діяльність у пунктах продажу товарів;
5) торгівля валютними цінностями у пунктах продажу іноземної валюти.
19. Загальним оподатковуваним доходом фізичних осіб вважається:
1) сума податку на прибуток отримана з іноземних джерел, що сплачені суб’єктами господарювання під час сплати податку ними в Україні;
2) загальний місячний (річний) мінімальний дохід;
3) будь-який дохід, який підлягає оподаткуванню, нарахований (виплачений, наданий) на користь платника податку протягом звітного податкового періоду;
4) правильні відповіді 2 і 3;
5) доходи, які остаточно оподатковуються під час їх нарахування у складі загального річного оподатковуваного доходу.
20. Загальним річним оподатковуваний доходом фізичних осіб вважається:
1) сума податку на прибуток отримана з іноземних джерел, що сплачені суб’єктами господарювання під час сплати податку ними в Україні;
2) загальний місячний (річний) мінімальний дохід;
3) будь-який дохід, який підлягає оподаткуванню, нарахований (виплачений, наданий) на користь платника податку протягом звітного податкового періоду;
4) дохід, що дорівнює сумі загальних місячних оподатковуваних доходів, отриманих протягом такого звітного податкового року;
5) доходи, отримані фізичною особою, яка провадить незалежну професійну діяльність.
21. Загальний місячний оподатковуваний дохід фізичної особи вважається:
1) сума податку на прибуток отримана з іноземних джерел, що сплачені суб’єктами господарювання під час сплати податку ними в Україні;
2) сумою, оподаткованих доходів, нарахованих протягом такого звітного податкового місяця;
3) будь-який дохід, який підлягає оподаткуванню, нарахований (виплачений, наданий) на користь платника податку протягом звітного податкового періоду;
4) дохід, що дорівнює сумі загальних місячних оподатковуваних доходів, отриманих протягом такого звітного податкового року;
5) загальним місячний (річний) мінімальний дохід.
22. До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються:
1) сума заборгованості платника податку за укладеним ним цивільно-правовим договором;
2) сума грошової допомоги, яка надається згідно законом членам сімей військовослужбовців або осіб начальницького та рядового складу органів внутрішніх справ;
3) суми боргу платника податку, анульованого кредитором за його самостійним рішенням;
4) інвестиційний прибуток від проведення платником податку операцій з цінними паперами, деривативами та корпоративними правами;
5) дохід у вигляді вартості успадкованого чи отриманого у дарунок майна.
23. До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку на доходи фізичних осіб не включаються:
1) дохід у вигляді дивідендів, виграшів, призів;
2) сума надміру витрачений коштів платником податку на відрядження;
3) дохід у вигляді неустойки (штрафів, пені), відшкодування матеріальної або немайнової (моральної) шкоди;
4) кошти або майно, отримані платником податку як хабар чи знайдені як скарб;
5) сума пенсійних внесків у межах недержавного пенсійного забезпечення, відповідно до закону, страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), пенсійних вкладів, внесків до Фонду банківського управління.
24. До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку на доходи фізичних осіб не включаються:
1) аліменти, що виплачуються платнику податку згідно рішенням суду або за добровільним рішенням сторін;
2) дохід у вигляді вартості успадкованого чи отриманого у дарунок майна у межах, що оподатковується згідно Податковим кодексом України;
3) сума єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування платника податку, що вносяться за рахунок його роботодавця у розмірах, визначених законом;
4) дивіденди, які нараховуються на користь платника податку у вигляді акцій (часток, паїв), емітованих юридичною особою – резидентом, що нараховує такі дивіденди, за умови, що таке нарахування жодним чином не змінює пропорцій (часток) участі всіх акціонерів (власників) у статутному фонді емітента на сукупну номінальну вартість нарахованих дивідендів;
5) дохід, отриманий платником податку як додаткове благо.
25. Які з відносин не входять до складу фінансів підприємств:
1) між підприємством та його робітниками;
2) між підприємством і державою;
3) між робітниками підприємства та торговельними організаціями;
4) між підприємствами;
5) немає правильних відповідей.
26. Яку основну ставку оподаткування прибутку підприємств встановлено в Україні:
1) 25%;
2) 18%;
3) 16%;
4) 19%;
5) 20% .
27. Фінанси підприємства — це:
1) кошти, які зберігаються в касі бухгалтерії підприємства;
2) кошти, що перебувають на рахунку підприємства в банку;
3) економічні відносини, пов'язані з рухом грошових потоків, формуванням, розподілом і використанням доходів та грошових фондів суб'єктів господарювання у процесі відтворення;
4) це система грошових відносин, які виникають к процесі отримання і розподілу грошових доходів і накопичень, формування і використання відповідних фондів грошових фондів;
5) немає правильної відповіді.
28. Яким чином підприємства відшкодовують вартість, яку втрачають засоби праці внаслідок зношування:
1) шляхом відрахування відповідної суми з отриманого доходу;
2) через амортизацію шляхом створення амортизаційного фонду;
3) шляхом відрахування відповідної суми з отриманого прибутку;
4) шляхом відрахування відповідної суми від заробітної платні робітників;
5) не відшкодовують.
29. Як називаються витрати підприємства на виробництво продукції, виражені в грошовій формі:
1) ціна виробництва;
2) вартість виробництва;
3) виробнича собівартість;
4) собівартість продукції;
5) немає правильної відповіді.
30. Який напрям підприємницької діяльності підприємства є найважливіший:
1) фінансовий;
2) виробничий;
3) комерційний;
4) правовий;
5) важливі всі напрями.
31. Які ознаки властиві для одноосібного господарства:
1) обмежена відповідальність;
2) досить простий механізм оподаткування;
3) повна самостійність;
4) одержання додаткового доходу від спеціалізації;
5) немає правильних відповідей.
32. Учасники товариства з обмеженою відповідальністю відповідають за борг товариства:
1) у межах належних їм внесків;
2) у межах належних їм внесків і майном у розмірі, кратному внескові;
3) солідарна відповідальність усім майном;
4) повна відповідальність учасників всім майном;
5) немає вірних відповідей.
33. Власні фінансові ресурси підприємства — це:
1) статутний фонд;
2) кредити;
3) резервний фонд;
4) прибуток;
5) всі відповіді вірні.
34. Рентабельність — це:
1) частина прибутку, що залишається після відшкодування усіх витрат;
2) прибуток підприємства без відшкодування витрат;
3) абсолютний показник ефективності роботи підприємства;
4) відносний показник ефективності роботи підприємства;
5) немає правильної відповіді.

9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
Основна:
Нормативно-правові акти:
Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 30 – Ст. 141.
Бюджетний кодекс України від 08 липня 2010 року // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 50-51 – Ст. 572.
Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 18. – Ст. 144.
Податковий кодекс України від 02 грудня 2010 року // Відомості Верховної Ради України. – 2011. - № 13-14, 15-16, 17. – Ст. 112.
Кодекс України про надра від 27 липня 1994р. № 132 // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 36. – Ст. 340.
Водний кодекс України від 6 червня 1995р. № 213 // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 24. – Ст. 189.
Лісовий кодекс України від 21 січня 1994р. № 3852 // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 17. – Ст. 99.
Кодекс про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 № 8073-X // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1984. – Додаток до № 51. – Ст. 1122. Із змінами і доповненнями станом від 18.05.2010 року № 2258-VI // Офіційний вісник України. – 2010. – № 39. – Ст. 1293.
Кримінальний кодекс України від 05 квітня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25-26. - Ст. 131.
Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999 року № 996-XIV // Офіційний вісник України. – 1999. – № 33. – Ст. 1706 (Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 11.05.2000 року № 1707-III, 8.06.2000 № 1807-III, 22.06.2000 № 1829-III, 9.02.2006 № 3422-IV).
Про основні засади державного фінансового контролю в Україні: Закон України від 26.01.1993 року № 2939-XII із змінами внесеними станом на 23.12.2010 року № 2856-VI. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 13. – Ст. 110.
Про аудиторську діяльність: Закон України в редакції від 14.09.2006 року № 140-V // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 44. – Ст. 432. Із змінами, внесеними згідно з Законом України від 01.07.2010 р. № 2388-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 37. – Ст. 496; 21.04.2011 року № 3265-VI // Голос України. – 2011. – № 92; 21.04.2011 № 3273-VI // Голос України. – 2011. – № 93.
Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України від 25 червня 1991 р. № 1264 // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 41. – Ст. 546.
Про радіочастотний ресурс: Закон України від 1 червня 2000р. № 1770 // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 36. – Ст. 298.
Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності: Закон України від 04 листопада 2011 р. № 4014-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 24. – Ст. 248.
Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи: Закон України від 28 грудня 2014 року № 71-VIII // Відомості Верховної Ради України. - 2015. - № 7-8, № 9. - Ст. 55.
Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України: Закон України від 28 грудня 2014 року № 76-VIII // Відомості Верховної Ради України. - 2015. - № 6. - Ст. 40.
Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців: Закон України від 15.05.2003 року № 755-IV // Офіційний вісник України. – 2003. – № 25. – Ст. 1172. Із змінами і доповненнями станом від 18.05.2010 року № 2258-VI // Офіційний вісник України. – 2010. – № 39. – Ст. 1293.
Про затвердження переліку робіт і послуг, що належать до основної діяльності залізничного транспорту та Порядку перерозподілу надходжень доходу від основної діяльності залізничного транспорту: Постанова Кабінету Міністрів України від 30 березня 2011 року // Офіційний вісник України. – 2011. - № 24. – Ст. 28.
Про затвердження форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємства: Наказ Міністерства доходів від 30 грудня 2013 року // Офіційний вісник України. – 2014. - № 6. – Ст. 236.
Про затвердження форми Розрахунку податкових зобов’язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток та форми Повідомлення платника податку про прийняття рішення щодо сплати консолідованого податку на прибуток: Наказ Міністерства фінансів України від 05 лютого 2013 року // Офіційний вісник України. – 2013. - № 11. – Ст. 88.
Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності: Наказ Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року // Офіційний вісник України. – 2013. - № 19. – Ст. 97.
Концепція реформування податкової системи України: розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 лютого 2007 р. № 56-р // Офіційний вісник України. – 2007. – № 13. – Ст. 481.
Допоміжна:
Бабін І.І. Податкове право України: навч. посібник / І.І. Бабін – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. – С. 250.
Бандурка О.М. Податкове право. Навч. посіб. / О.М. Бандурка, В.Д. Понікаров, С.М. Попова. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 312 с.
Біленчук П. Д. Місцеві податки і збори: Правове регулювання: Навч. посіб. / П. Д. Біленчук та ін. – К.: Атіка, 1999. – 120 с.
Бондаренко Г. І. Оподаткування фізичних осіб: Навч. посіб. / Г.І. Бондаренко. – Ірпінь: Академія ДПС України, 2001. – 248с.
Буряковський В. В. Податки: Навч. посіб. / В. В. Буряковський та ін. – Дніпропетровськ: Пороги, 1998.— 611 с.
Василик О.Д. Податкова системи України: Навч. посіб. / О.Д. Василик. – К.: Поліграф книга, 2004. – 478 с.
Веклич О.О. Екологічне оподаткування в Україні: реалії та напрями вдосконалення з урахуванням світового досвіду: Наук. видання / О.О. Веклич / НАН України, Інститут економіки. – Київ, 2001. – 47 с.
Все про податки: Довідник / М. Я. Азаров, В. Д. Кольга, В. А. Онищенко. – К.: Експерт-Про, 2000. – 492с.
Гега П.Т. / Основи податкового права: Навч. посіб. / П.Т. Гега, Л.М. Доля. — 3-тє вид., випр. і доп. — К.: Т-во «Знання», КОО, 2003. — 302 с.
Данілов О. Д. Оподаткування місцевими, ресурсними, рентними податками та зборами. Неподаткові платежі: Навч. посіб. / О.Д. Данілов та ін. – Ірпінь: Академія ДПС України, 2002. – 292 с.
Данілов О. Д. Акцизний збір: Навч. посіб. / О.Д. Данілов, Є.В. Левченко. – Ірпінь: Академія ДПС України, 2001. – 370с.
Данілов О. Д. Податкова система та шляхи її реформування: Навч. посіб. / О.Д. Данілов, Н.П. Фліссак. – К.: Парламентське видавництво, 2001. – 216 с.
Дернберг Р. Л. Международное налогообложение: Пер. с англ. / Р.Л. Дернберг. – М.: ЮНИТИ, 1997. – 375 с.
Дікань Л.В. Податкова система / Л.В. Дікань, Т.С. Вовнова.. – Х.: Вид. ХДЕУ, 2002. – 252 с.
Дернберг Р. Міжнародне оподаткування: Пер. 2-го англ. вид. / Р. Дернберг. – К.: “Абрис”, 1997. – 304с.
Іванов Ю.Б. Податкова система: Підручник / Ю.Б. Іванов, А.І. Крисоватий, О.М. Десятник. – К.: Атака, 2006. – 920 с.
Крисоватий А.І. Оподаткування і ринок: умови та можливості поєднання: Монографія / А.І. Крисоватий. – Тернопіль: Видавництво Карпяка, 2000. – 246 с.
Крисоватий А.І., Десятник О.М. Податкова система: Навч. посіб. / А.І. Крисоватий, О.М. Десятник. – Тернопіль: Карт-бланш, 2004. – 331 с.
Кучеров И. И. Налоговое право зарубежных стран. Курс лекцій / И.И. Кучеров. – М.: АО “Центр ЮрИнфоР”, 2003. – 374 с.
Кучерявенко М. П. Податкове право України: Академічний курс.: Підручник / Н.П. Кучерявенко. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність». – 2008. – 701 с.
Кучерявенко М. П. Податкове право України: підручник / М.П. Кучерявенко. – Х.: Право, 2012. – 528 с.
Мельник В.М. Оподаткування підприємницької діяльності: Навч. посіб. / В.М. Мельник, І.А. Грицаєнко, О.С. Іванишина. – К.: Кондор, 2009. - 160 с.
Мельник П.В. Розвиток податкової системи в перехідній економіці / П.В. Мельник. – Ірпінь: Академія державної податкової служби України, 2001. – 364 с.
Міжнародне оподаткування: Навч. посіб. / За ред. Ю. Г. Козака, В. М. Сліпа. – Київ: Центр навчальної літератури, 2003. – 550 с.
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Податкове право" / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; уклад. М. П. Кучерявенко [та ін.]. - Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2015. - 37 с.
Науково-практичний коментар Податкового Кодексу України. Т.1. // Безрутченко С.М., Клименко О.І., Овчаренко А.С. - Станом на 1.04.2011. - К.: Видавничий дім «Професіонал». - 2011. – 928 с.
Петрова Г. В. Налоговое право: Учебник для вузов / Г.В. Петрова. — М.: Издательская группа ИНФРА НОРМА, 1997.-271 с.
Піхоцький В.Ф. Податкове законодавство в запитаннях та відповідях: Навч. посіб. / В.Ф. Піхоцький. – К.: «ІРИНА-ПРЕС», 2006. – 592 с.
Податковий кодекс України: Науково-практичний коментар: У 3-х томах – Х. – 2011.
Податкові апеляції. Досудове врегулювання спорів з податковими органами. – К.: ІВЦ ДПА України; Х.: Фактор, 2008. – 560 с.
Податкове право: навч. посібн. / за заг. ред. А.Г. Чубенка, Д.М. Павлова. – К.: НАВС, 2014. – 304 с.
Податкова система України: Підручник / В.М. Федоров, В.М. Опарін, Г.О. П”ятаченко: За ред. В.М. Федосова. – К.: Либідь, 1994. – 404 с.
Пришва Н.Ю. Податкове право [Текст] : навч. посіб. / Н. Ю. Пришва. - К.: Юрінком Інтер, 2010. - 365 с.
Соколовська А.М. Податкова система держави: теорія і практика становлення / А.М. Соколовська. - К.: Знання-Пресс, 2004. – 454 с.
Страны ОЭСР. 2000. Статистический справочник ОЭСР / Пер. с англ. – М.: Изд-во “Весь Мир”, 2001. – 96с.
Толстопятенко Г. П. Европейское налоговое право: Сравнительно-правовое исследование / Г.П. Толстопятенко. – М.: НОРМА, 2001. – 336 с.
Толстопятенко Т. П. Налоговое право США / Т.П. Толстопятенко, И.Т. Федотова. – М.: Изд. центр “АнкиЛ”, 1996.
Тютюрюков Н. Н. Налоговые системы зарубежних стран: Европа и США: Учебное пособие / Н.Н. Тютюрюков. – М.: Издательско-торговая корпорация “Дашков и К”, 2002. – 174 с.
Фінансове право України: Навч. посібник [для студ. вищ. навч. закл] / [Л.К. Воронова, М.П. Кучерявенко, Н.Ю.Пришва та ін.]; за ред. Л.К. Воронової, М.П. Кучерявенко. - К.: "Правова єдність", 2009. - 395 с.
Фінансове право: навч. посібн. / За заг. Ред. Д.М. Павлова, О.А. Кузьменко, А.Г.Чубенка. – К. : КНТ, 2009. – 520 с.
Фінансове право: навч. посібн. / за заг. ред. А.Г. Чубенка. – К. : КНТ, 2014. – 600 с.
Завгородний В.П./ Налоги и налоговый контроль в Украине. – К.: АСК, 2001. – 639 с.
Козырин А.Н. Налоговое право зарубежных стран: вопросы теории и практики – М, 1993.
Куцин М.А. та ін. Сучасна теорія та практика оподаткування. – Х.: Прапор, 2001. – 521 с.
Лісовий А.В., Кирпа С.В. Удосконалення системи оподаткування в Україні // Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України (економіка, право) 2012. — № 1. – С. 86-91.
Прошунин М.М. Финансовый мониторинг. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. Учебное пособие / Под ред. проф. Запольского С.В. – М.: РАП; Статут, 2009. – 224 с.
Сотніченко О.А. Необхідність реформування ПДВ у контексті Податкового кодексу України // Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України (економіка, право) 2012. — № 1. – С. 113-120.
Толстопятенко Г.П. Европейское налоговое право. Сравнительно-правовое исследование. – М.: Изд. НОРМА, 2001. – 336 с.
Хорошаєв Є.С. Податок на багатство в Україні: перспективи запровадження // Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України (економіка, право) 2012. — № 1. – С. 106-112.
Крівцова Т. О. Судово-економічна експертиза розрахунків, пов'язаних із податком на доходи фізичних осіб: теоретико-методичні аспекти [Електронний ресурс] / Т. О. Крівцова // Економіка розвитку. - 2015. - № 1. - С. 46 - 53. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ecro_2015_1_8.pdf.
Стрілець В. Ю. Вплив податкової реформи на ефективність функціонування бюджетної системи України [Електронний ресурс] / В. Ю. Стрілець // Бізнес Інформ. - 2015. - № 1. - С. 323 - 330.
Коваль О. О. Поняття та система адміністрування податків та зборів в Україні [Електронний ресурс] / О. О. Коваль // Наше право. - 2015. - № 1. - С. 159.

Приложенные файлы

  • docx 11238121
    Размер файла: 300 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий