Оформлення творчого проекту.


Останнім часом у нашій країні відбувається процес модернізації освітньої системи. Ці зміни відбуваються за трьома основними напрямками: входження до світового освітнього простору; пошук нових засобів і методів формування творчої особистості; подальша інтеграція освітніх факторів (школи, родини, суспільства).
Однією з педагогічних технологій, яка спрямована на покращення та розвиток трудового навчання, є метод творчих проектів або проектно-технологічний метод.
Перевага проектно-технологічного методу трудового навчання, в порівнянні з попередніми, насамперед полягає в тому, що учні під час цієї діяльності більш активно залучаються до самостійної, практичної, планової та систематичної роботи, в них виховується прагнення до пошуку шляхів створення нового або більш якісного вдосконалення існуючого виробу (матеріального об’єкта), формується уявлення про його майбутнє застосування; розвиваються моральні та трудові якості учня, мотиви вибору професії.
Спираючись на наукову літературу з питання теорії та практики проектно-технологічного підходу до трудового навчання, можна визначити структуру й послідовність проектно-технологічної діяльності учнів у такому вигляді:
1. Етап підготовки та організації проектно-технологічної діяльності;
2. Етап технічно-творчого конструювання;
3. Етап технологічного процесу;
4. Заключний етап.
За цією структурою проектування як складова частина проектно-технологічної діяльності має чітко визначені етапи та стадії його здійснення.
Перший етап – етап підготовки та організації. На цьому етапі учні мають вибрати об’єкт праці й поставити перед собою технічно-творчу проблему, визначити значення проектного об’єкта. На цьому етапі учні пропонують різні варіанти конструкції виробу, усвідомлюють варіанти запропонованої конструкції.
Другий етап – етап технічно-творчого конструювання. На цьому етапі учні складають ескізи виробу, вибирають необхідні матеріали й інструменти, визначаються з більш оптимальною технологію виготовлення проектного виробу.
Третій етап – технологічний, учні виконують визначені технологічним процесом операції, проводять самоконтроль власної діяльності. Технологічний етап вимагає від учня дотримання технології, трудової дисципліни та культури праці.
На заключному етапі учні виконують коригування виконаного виробу порівняно із запланованим, здійснюють випробування об’єкта, виконують захист проекту.
Зміст спільної роботи вчителя й учнів на уроках трудового навчання в процесі проектно-технологічної діяльності на етапах підготовки й організації проектно-творчої діяльності та технічно-творчого конструювання має відповідати чітко вираженій та логічній послідовності організації роботи як учня, так і вчителя за певним, попередньо спланованим і обґрунтованим планом.
Для етапу підготовки й організації проектно-творчої діяльності розглянемо стадії виконання роботи.
1. Стадія пошуку проблеми. Учитель пропонує учням низку проблем, орієнтовний перелік об’єктів проектування, повідомляє вимоги, що ставляться до проектів, якої технології слід дотримуватися під час виконання проектів і критерії їх оцінювання. Учні уважно сприймають інформацію вчителя та аналізують запропоновані проекти.
2. Стадія визначення проблемної сфери. Учитель дає поради, консультації, допомагає учням усвідомити проблему. Кожний учень вибирає одну із запропонованих учителем проблем – ту, що йому найбільше сподобалась.
3. Стадія вироблення ідей та варіантів розв’язання проблеми.
Учитель організує спостереження, надає консультації, допомагає точніше сформулювати тему проекту, дає поради щодо допоміжної літератури. Учні, використовуючи надбані знання та перспективу у відповідних виробах, формують низку ідей, а згодом і варіанти конструкцій проекту.
4. Стадія формування основних параметрів і кінцевих вимог. Учитель уточнює, дає поради та консультації. Учні визначають основні параметри проекту (габаритні розміри, сферу застосування тощо) та кінцеві вимоги, які ставляться до майбутнього виробу.
5. Стадія вибору оптимального варіанта та обґрунтування проекту. Учитель здійснює контроль, консультує, уточнює подані учнями варіанти, доповнює їх відповідно до технологічних умов. Учні визначають найбільш вдалий варіант, аналізуючи запропоновані проекти. 6. Стадія прогнозування майбутніх результатів. Учитель вислуховує учнів, дає поради, консультації. Учні уточнюють ескіз та оформлення проекту.
Для етапу технічно-творчого конструювання на кожній стадії робота вчитель – учень має такий зміст:
1. Стадія складання ескізу. Учитель контролює, уточнює, допомагає порадами. Учні розробляють робочий ескіз виробу з необхідними технічними поясненнями.
2. Стадія вибору матеріалу для реалізації проекту. Учитель тільки дає поради. Учні визначають кілька найменувань матеріалів і вибирають ті, що, на їх думку, найбільш улаштовують їх.
3. Стадія вибору інструментів та обладнання. Учитель знову тільки дає поради. Учні визначають необхідні інструменти та обладнання, необхідні для виготовлення проектного об’єкта.
4. Стадія вибору технології обробки деталей виробу, їх з’єднання, видів оздоблення виробу. Учитель спостерігає, здійснює контроль, дає поради та консультації.
5. Остання стадія – організація робочого місця. Учитель подає допомогу. Учні добирають і розміщують на робочому місці матеріали, інструменти перевіряють освітлення, дотримання норм і правил техніки безпеки.
аналіз підсумків проекту, захищають свій проект.
Назва установи ( школа, ліцей, тощо.)Тема: ____________________

Виконав учень 8__ класу
( П.І.П.)№ п\п
Зміст роботи

І
Організаційно-підготовчий етап

1
Розробка технічного завдання. Вибір технологічного об’єкту.

2
Розробка технічної пропозиції.

II
Конструкційний етап

3
Ескізне проектування

4
Розробка технічного проекту

5
Вибір оптимальних технологій. Складання технологічної картки

6
Розрахунок собівартості виробу

III
Технологічний етап

7
Виготовлення виробу.

IV
Заключний етап

8
Оцінка якості виробу, самоаналіз результату.

9
Захист проекту.

І. ОРГАНІЗАЦІЙНО - ПІДГОТОВЧИЙ ЕТАП

1.Розробка технічного завдання

1.1 Призначення виробу.

( описати призначення виробу )1.1.2 Вимоги до конструкції виробу
( описати вимоги до конструкції виробу, яка розробляється )

Вимоги які ставлять до більшості виробів:
естетичність
оригінальність
технологічність

·економічність
надійність
Але можуть бути і специфічні вимоги, характерні тільки для виробу, який розробляється. Наприклад:
можливість виготовлення виробу в умовах шкільної майстерні
наявність певних видів обробки деталей виробу ( свердлення, нарізання різьби, тощо.)

1.1.3 Вибір об’єкта технологічної діяльності
Фото 4 об’єктів
Визначити на скільки відповідає кожен з об’єктів призначенню конструкції виробу, яка розробляється, а також вимогам які поставлені до цієї конструкції. Дані заносяться до таблиці


Вимоги до об’єкту
Об’єкт №1
Об’єкт №2
Об’єкт №3
Об’єкт №4

1..6

так
ні
ні
так
Таблиця1

1.1.4 Я вибираю об’єкт №2

1.2. Розробка технічної пропозиції
1.2.1 Аналіз моделей - аналогів


3 ___зразка конструкцій вибраного об’єкту ( фото)


Визначити на скільки відповідає кожен з зразків тим вимогам ( критеріям), які поставлені до конструкції виробу, яка розробляється. Дані заносяться в таблицю №2

(+) – задовольняє вимоги
(-) – не задовольняє вимоги

Таблиця 2
Показники якості
Зразок № 1
Зразок №2
Зразок№3

1. Оригінальність та естетичність
+
+
-

2. Функціональність
3. Простота виготовлення
4. Корисність
5. Технічна досконалість, якість
6. Ергономічність
7. Економічність
8. Екологічна безпечність виробу1.2.2 Висновки по технічній пропозиції

( порівнюються три зразки, серед яких обирається кращий. Зразок який набирає найбільше (+) береться за основу. На базі цього зразка розробляється конструкція нового виробу.)


Я вибираю зразок № 1


II КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ЕТАП

2.1 Ескізне проектування

2.1.1 Опис зовнішнього вигляду виробу. Виконання
технічного рисунку (клаузула виробу).2.1.2 Визначити вихідні дані для побудови креслень
деталей виробу та розмірні характеристики.
Виконання ескізів деталей виробу.2.2 Розробка технічного проекту

2.2.1 Оформлення і виконання креслень деталей виробу.


2.2.2 Оформлення і виконання складального креслення виробу


2.2.3 Специфікація виробу
Найменування деталі

Кількість

Матеріал

Розміри (мм)

1

2

2.3 Вибір оптимальних технологій.
Складання технологічної картки.
Поз. деталі за специ.

Послідовність виконання робіт
Поопераційний ескіз
Інструменти і обладнання


1

2

3

4

5

6

7


2.4 Розрахунок собівартості виробу
2.4.1 Розрахунок витрат на матеріали
Назва матеріалу
Одиниця вимірювання
Ціна
Витрати матеріалів
Вартість витратВартість витрат усіх матеріалів позначимо ( Ц1 )
2.4.2 Розрахунок витрат електроенергії
Електрообладнання
Потужність
Час роботи
Вартість
1 кВт год.
Вартість витраченої електроенергії


Вартість витраченої електроенергії позначимо ( Ц2 ) = p Ч t Ч с
p – потужність електрообладнання
t – час роботи на електрообладнанні
с – вартість 1кВт год.

2.4.3 Розрахунок оплати праці ( ОП)
ОП = t1 Ч t2
t1 – час затрачений на виготовлення виробу
t2 – оплата працівника за 1 годину
2.4.4 Розрахунок податку на заробітну плату ( ОДДС )
Податок на зарплату становить 20% від зароблених коштів
ОДДС = ( ОП Ч 20% ) : 100

2.4.5 Визначення загальної собівартості виробу ( СВ )
СВ = ( Ц1 ) + ( Ц2 ) + ( ОП) + ( ОДДС )

2.5 Визначення величини прибутку ( П ).
Величина прибутку внаслідок реалізації виробу складає 10-20% від собівартості.
П = ( СВ Ч 10% ) : 100%

2.6 Визначення договірної ціни реалізації виробу.
ЦД = СВ + П
ІІІ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЕТАП
Виготовлення виробу за технологічною карткою.
Самоконтроль власної діяльності.
Дотримання технологічної і трудової дисципліни, культури праці.
ІV ЗАКЛЮЧНИЙ ЕТАП
Корегування виконаного виробу.
Усунення недоліків і несправностей.
4.2.Оцінка якості сконструйованого виробу ( К Я )
4.2.1 Визначаємо коефіцієнт якості сконструйованого виробу
К Я = К ІД – К Р
К Я – коефіцієнт якості сконструйованого виробу
К ІД – ідеальний коефіцієнт якості виробу (дорівнює 1 )
К Р - розрахунковий коефіцієнт
К Р =13 QUOTE 1415 де
· – кількість відмічених позитивних вимог ( табл. )
4.2.2 Визначаємо максимально можливий коефіцієнт якості виробу

K max. = КІД - 13 QUOTE 1415 де С – загальна кількість вимог (табл. 1)

4.3.3 Порівнюємо результати, робимо висновки

4.3. Аналіз підсумків
4.4. Оформлення проекту
4.5. Захист проекту
Презентація
Список використаних джерел
Друковані джерела
Ресурси мережі Інтернет
Словник термінів


Зміст
1.
Організаційно-підготовчий етап
3


1.1. Пошук та усвідомлення проблеми. Вибір об’єкта проектування.
3


1.2. Постановка мети і визначення завдань проекту.
7


1.3. Історико-технічна довідка про об'єкт проектування.
8


1.4. Аналіз виробів-аналогів та пошук варіантів їх удосконалення.
16


1.5. Обґрунтування вибору кращої ідеї для реалізації проекту на основі проведених досліджень.
19

2.
Конструкторський етап
20


2.1. Створення клаузури виробу.
20


2.2. Опис зовнішнього вигляду та конструкції проектної моделі.
22


2.3. Розробка конструкторсько-технологічної документації, необхідної для виготовлення виробу.
23


2.4. Добір відповідних конструкційних матеріалів, інструментів та обладнання для роботи.
25

3.
Технологічний етап
27


3.1. Визначення оптимальної технології виготовлення проектного виробу і складання технологічної карти на виготовлення виробу.
27


3.2. Правила охорони праці під час роботи.
54

4.
Заключний етап
56


4.1. Економічні розрахунки собівартості та прибутковості виробу.
56


4.2. Маркетингові дослідження.
59


4.3. Екологічна оцінка виробу.
62


4.4. Реклама
63


4.5. Аналіз власної діяльності на кожному з етапів проектування.
64


Висновки.
64


Словник термінів. 66

Список використаних джерел
67

Заключний
етапЗаключний
етап

Технологічний
етап

Конструкторський етап

Підготовчий етап

Оцінка якості
виробу

Виготовлення виробу

Ескізне проектування

Технічне завдання


Оцінка якості
виробу

Технічна пропозиція

Захист проекту

Розробка технічного проекту

Захист проекту

Вибір оптимальних технологій

Розрахунок собівартості виробу

???...!!!Творчий проект Arial BlackРисунок 1Большие смайликиРисунок 7Большие смайлики

Приложенные файлы

  • doc 87644
    Размер файла: 789 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий