Псевдонаука и паранормальные явления критический взгляд.a4


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
Доктржрт н ж
Доктржн п р нжрд евн.к
птекн пф лр ы зко х тепр
прд тр Д ео жрпв
.пфп
д ы 
лызхектрр дрртк рпртз хпзт щ ж бзы М
хОНпе ш Д: н ж , прд тр Д ео жрпвэ .пфп
[хззттк кдз ертт ды МкпкН э Н О э пкН бзыкНк
ртрп Орэ ыжк э Доктржрт н ж хзезж б жржзп дк жр тыжхзтт
жз жк тздкОтртткНкэ тз ерхр дкжзжры ызе ыпкотМ
трбтМ дктж М дк кНр рОп бржр тзхзкжтМ дрхе
дрхекдкекфтМ кф рт:
Б н ж Д:э .пфп
Б прд тр Д ео жрпэ .пфп
Д: н ж: лызхектрр дрртк рпртз хпзт щ ж бзы М хОНпев
F
жн ы н д ы
Доктржн п р нжрд евн.к
птекн пф лр ы зко х тепр
н тж п
Докотрж н о
М.жтж пр дМ бнж рк
пр дев.п фо
М кржн
лр ыотз ф
:жнн ржн
хр до фо
:жпбМфр нвкз т нррк
р деф о р  ф
еддфррнкржн
щр що тре
y J34K9LK4 1ъ31)9L? c4Ш4
y ел квп вк н.рржп злы ? б н тж ? жmжнпд вп ъ ДДД ONдМбпвк вжв-mп;вw? c4ШY
ел квп бж жржтд вж бнп бж нэ kжв к Tппрнпз шпппвк OTпвкррпзw
kжв в жпп н рп= бнжнкпп OTпвкррпзw жрвжткв т c44c ж . Tппрнп п Бжнпрж-
тп п шпппвып? бж рвып бн лп вржп жпбквпп Ohыпб джпwъ
нпжнпр рвы вкбнктд впз зр дМвжррп kжв к E бж нэк m.в кп вркдМвжф вк.п
п жонклжтквпз т Мжррпп? бжб.дзнплк,пз вк.п п бнжрт х вп ъ
OБподпжр к kжв к dTпвкррпзfw E бнж р kжв к бж пл квпф ржтн п ввы= вк.вж-
бжб.дзнвы= вп? жржонкввы= рб нркпп-. выппъ
:впк? жржн.ф ты нэпр т н.к=? тыб.х вк бж п жф ржж бнж ркъ
щ е бво о МоО ОефНр шв М е:еф е бве:фоМфо,еф зтэ, кетрф :тж ,о кф п
б трМ оф жр Д зозож ,о кр [тезкв фф п [зМебтжво :офф М зф п фе Нек МНкр -
бв М е:ефо зоз М МН к ф МНт ф ве зоз МН к ф МНт ве: к о зтэ,ож
воМеОеф е ек пфкевфек з вб вок фНБ екжБ :тж бВМт ,ф п т з ттезк ф п
б трМ оф ж МеМ б рефф п воМвеШеф ж то:етро о к в з Б бво р ъо фовВШеф е о к в-
з Б бво Моз ф :окетр к бве:В квефо Нбтоко з беф о бво Мто:окетж воМ-
еве : 1 тфр вВМтеМ 3 кр 49 ълш) о козНе Вп т фож к ек к ефф кр :е т Шеф ж
М :Н фо в з : 6 тек 3 кр 146 У: ;)р
ш жОоек ж <т ыоВ = Мев = тт х МткВ ; В[фВ <тВ
Д: н ж: лызхектрр дрртк рпртз хпзт щ ж бзы М хОНпев
Y

щб тыжрк

Доктор Джон т н т
E ктржн пвжэ рртк нкожр ж ррн рр ? н дкрк,пп? п прк,пп
п жржлвкввжррп? к ркэ ж .=жтвжррп п р брп ржп бж =ж ъ Tжржн [ппр E дп, влп-
нжткввыф дпвп рпф брп=ждж? бнжm рржн брп=жджпп Zвпт нрпр рк М.лт дМрк т пкж
п пн ржн-жрвжткр дМ евррпр.рк ррн ррк бнп ржп .впт нрпр р ъ [ж б н. бнпвк д экр Ш\
вп п рнп ,крМ р дп;впп рркр фъ [ж вжткржнрп бж =ж ы н дкрк,пп? п прк,пп п жрж-
лвкввжррп лктж ткдп ;пнжж бнплвквп ъ Tжржн [ппр б н кд ртжф бж =ж рырзкп рр.-
вржт? жвр.дМрпнжткд бнктпр дМррт ввы ? джты п п п,пврп жнквплк,пп бж тр п.
ппн.ъ
жрп бждт к жржн [ппр р д.ожпп пвр н ржп .рт нэ кд нпрп рж пы;д вп
п пррд жткд ппн бкнквжнпкдМвжжъ Tжржнркз прр нрк,пз? жржн.ф жв лкхпрпд т Zвп-
т нрпр р ;ркрк Мппкв т Ш]\F ъ? рркдк ж впп пл б нты= бнплвкввы= бнжm ррпжвкдкпп
рд бы= пррд жтквпф р прбждМлжтквп п бдк, ож бж бжб.дзнвжф рж к рнквр, в вркдМвжф
п прк,пп щр нкб трп ржж mm рк жовкн.эпрМ в . кджрМНъ ^рк нкожрк рркдк жрвжтжф
дз рн = рркр ф п б нты= т.= впъ h Ш]Gu ъ жржн [ппр жрвжткд т Zвпт нрпр р М.лт дМрк
евррпр.р ррн ррк E т б нт.ф ж н М дз ржж? ржоы ожнжрМрз р бр т жвк.жф п ;кндкркв-
рртжп т ржф жодкррпъ [ж п рж п рп нклнкожрп п . овпп бж п прк,пп п жржлвкввж-
ррп жрнкэкфр р брп рпф тлдз вк бкнквжнпкдМвы зтд впз? жржны кррж ртзлыткфр
р рппп бжвзрпзппъ Н рк ктвж жв вкбпркд дз э.нвкдк Nп нпквржф брп=жджп ржф
кррж,пк,пп H:УP1vВ–ВQUE3 жолжн вп вк р п. ж бкнквжнпкдМвжпъ :нжп ржж? жв ржл кд
т Zвпт нрпр р М.лт дМрк жвы п жвдкфвжты .нры? жо.кфр вктыкп нпрп ржж
пы;д впз п жоБ рптвжф ж, вп зтд впф? жржны= рпркфр бкнквжнпкдМвыппъ
Д: н ж: лызхектрр дрртк рпртз хпзт щ ж бзы М хОНпев
\

Дркр оежт к

нплвкфрМ? рж з в нктвж .; в бкнквжнпкдМвжп.ъ Я прн вв т нф? рж лкзтд -
впз кррнжджжт? ррнкр вржт? рбпнпр.кдпрржт? р д бкржт? рпокр д ф джэ ? рб ,пкдпрржт
бж жпбд п вркнвжф п кдМр нвкрптвжф п п,пв ? пдж.кдыткр д ф? , дпр д ф п н к,п-
жвпрржт вк ж тжрбнпвппкрМ тр нМ лъ Н бжржп.? рж п= лкзтд впз пж.р оырМ пррпввыпп
пдп джэвыппъ T дж в т ржпъ Я т нф? рж ррнкжн пвкнвы лкзтд впз пж.р тылткрМ р-
рнкжн пвкнвы бжрд рртпзъ
ж .пкфр ркппъ Н ж бкнквжнпкдМвж ржоырп тжд; овып жонклжп вкн.;к р
лкжвы mплпп E тр ? рж пы лвк п ж т х ррт п в нппъ Д вж- пвррт ввж жрржт нвж
бнж пжвррнпнжткввж бкнквжнпкдМвж зтд вп пжэ р лкррктпрМ джт рртж б н бпркрМ
тк дп в тр . овппъ Бжд ржж? жвж пжэ р бжрн ожткрМ жр джт рртк бнжт впз
ррн ввы= пррд жтквпф? бж рнктв впф р жржныпп прржнп рп бнжнкппы нклнкожрп
кржпвжф ожпоы пдп тырк п джт к вк t.в. бжкэ.ррз п дппп п в лвкпр дМвыппъ
ж п.О н ррктМр ? рж оыдж оы? рдп оы нждпМз дкбк ￿
фо о :ете воМ кото
п р н-
нжнпрры .лвкдп оы жо ржп б нтыппО [ нМ лвж! рж рдп оы дф п вк ркпжп д пждп
бн рклыткрМ о. .х ? тдпзрМ вк бнж;дж ? пркрМ пырдп? плд пткрМ ожд лвп бнпжрвж-
т вп п? пырдМф п пждпртжф; рнырвж вкодф крМ лк ркфвыпп ржоырпзпп? пквпб.дпнжткрМ
бн п ркпп п .ррнжфррткпп вк ождМ;п= нкррржзвпз= ж вжф рждМж рпджф пырдпО рж рдп
е
бкнквжнпкдМвы зтд впз р.х ррт.фр вк ркпжп д ? к .рт нэ кфр в жржны пррд -
жткр дп бкнквжнпкдМвжжО ж .пкфр жо ржпъ
Быдж оы ж;пожф жронжрпрМ бкнквжнпкдМвж к д.бж .тд вп о.дМткнвы= кл р
п лкоырМ ж в пъ :к плт ррвж? \i j кп нпкв, т т нзр т бкнквжнпкдМвж щп тр ж c\ j
в т нзрН? п ждз т н.фхп= бжрржзввж нкрр ръ [ ж вз т кррнжджпф т нпр ождМ; дф ф?
 п т [н вп т къ БждМ;пврртж пл вкр? кп нпкв, т? бнпвк д эпр кжф-дпож н дппп?
к нжпк вж ождМ;пврртж н дппф лпэ ррз вк бнжвжп m.в кп вр бкнквжнпкдМвы= зтд -
впфъ Д вкж рк впк бн вклвк вк дз плонкввжф к. пржнпп? дз р =? рж н ;пд жррквж-
тпрМрз вк пвжт вп п лк крМ в рждМж тжбнжржтъ Я вкбпркд р. вп. дз>
k ￿
птрдентов.
^рк впк пждк оы рркрМ жрвжтжф дз рн = .нржт> O:нпрп рж
пы;д вп w? Oеррд жткр дМрп п рж ыw п O р т жвк.к п бкнквжнпкдМвж wъ нп п
рп .нры в жозлкр дМвж ждэвы жнквппткрМрз бкнквжнпкдМвып; бн дкк пы пвжф
п рж ы ж зррз дз ж, вп ;пнжжж рб рнк в бкнквжнпкдМвы= бнжрптжн пты= m вжп -
вжт? ркп= к брп=жквкдпл kн ф к? нкmжджпз? р ржны дэп пдп тр тжлпжэвы р жнпп
лкжтжнжт;
k ￿
профепп он лов пферы здр воохр нен .
[п дп? рж,пкдМвы нкожрвпп? жв-
р.дМрквры? брп=жджп п тнкп рркдпткфррз р бкнквжнпкдМвыпп зтд впзпп вк нклдпвы=
.нрк= п бнкрп.пк= бж жпбд п вркнвжф п кдМр нвкрптвжф п п,пв ъ : жпбд п вркн-
вжф п кдМр нвкрптвжф п п,пв жрвжрзррз в рнк п,пжввы п рж ы д впз? бнп; ;п ?
 бнпп н.? пл н.п= .дМр.н щпркфркз к.б.вр.нк? пв пфркз фжк? ;кпквплп п ръ бъН?
р =впп .п E р дж щ, дпр дМвж бнпжрвжт вп ? ркф,лп? п прк,пз п пждпрткН п опжв н-
 рп рп п рж ы д впзъ нжm ррпжвкды л нктжж=нкв впз ждэвы бжвппкрМ? т кжф
рр б вп рп п рж ы нкожркфр одкж кнз в плт ррвып вк. в нпзп п рпдкп? к т кжф E
одкж кнз тв.; впф п mm р. бдк, ож;
k ￿
жррн л птов.
кнквжнпкдМвж E т вкз р пк? бн ррктдзфхкз нжпк выф пвр н р
дз рн ррт пкрржтжф пвmжнпк,ппъ Дрт рррт ввжп. э.нвкдпрр. кррж бнп=ж пррз нкррпкр-
нпткрМ ррнкжн пвкнвы ржжох впз т жоррквжт р нМ лвжж ктд впз? ж к рнжп бж -
эппкфр? п рж в бжлтждз р бнжт ррп вкрржзх нкррд жтквп ъ ^рк впк бжррнж вк рк?
ржоы ф пжэвж оыдж бждМлжткрМрз к нкрпп рбнктжвпжп;
Д: н ж: лызхектрр дрртк рпртз хпзт щ ж бзы М хОНпев
G
k ￿
 новн ков.
Tк? бнктпр дМррт ввып пвжтвпкп ржэ бнп=ж пррз нкррпкрнпткрМ
ржжох впз ж бкнквжнпкдМвы= зтд впз=ъ [рlпр дп рнкрпрМ вМп вкджжбдкр дМхпжт
вк в н рп рп п рж ы д впз щк.б.вр.н.? пждпрт.? ркф,лпН? жрвжткввы вк рпдк=?
жржны в т ржрржзвпп жовкн.эпрМ ржтн п ввкз вк.кО Tждэвы дп nМZ п kБМ нкррд ж-
ткрМ тжлпжэвы бжрд рртпз дз вк,пжвкдМвжф о лжбкрвжррп жр жовкн.э впз д ркфхп=
ркн дж п р д бкрппО [д . р дп жр. кнррт. бн рд жткрМ , дпр д ф-;кндкрквжт? жрж-
ны пп в п mнпррк рн о.фр р бк,п вржт жнжпвы вМп лк mкдМ;птж д вп О Tжд-
э в дп лкжв бжлтждзрМ нж пр дзп д прМ р ф в . рнк п,пжввы= п пжт? к . , дп-
р д ф-пкжтО :рж о. р тпвжткр? рдп жкэ ррз? рж п= п рж ы в нкожркфр? к н о вж
бжррнк к р пдп .пн рО е вк ж дп нкррклыткрМ вк .нжк= опжджпп т ;жд н к,пжвпрр-
рп ппmы? жрвжткввы вк ржжох впз= ж бкнквжнпкдМвжп;
k ￿
рел озных пк теле пед оов.
T.=жтвж б.р ; рртп E рж бжпр рнквр-
, в врвы= н кдМвжрр ф п тжлпжэвжрр ф? рныры= т р.пкв жплпк? р. т нпз п в т э -
ррткъ :кэ кз н.бвкз н дппз .пр? к ткэвж пло крМ джэвы= ожжт? п жджт п пр.; впфъ
^рк впк бн дкк р пх.х п. рт рк бжпжхМ т ж, в жрржт нвжррп лкзтд ввы= ожэ -
ррт ввы= жрнжт впф? тжд; овы= н дптпф? . рвы= пр, д впф? пр, дзфхп= ртзрывМ?
плвквпз пжвжт? тжрн ; впз пл п нрты=? б н р д впз .;? бнжнж ррт? тп впф? рбжв-
ркввжж тжрбдкп в впз? рбжвркввжж ржртжн впз т х рртк? в бжнжвжж лккрпз п ръ ъ [д -
. р лкп рпрМ? рж бж жовы .рт нэ впз =кнкр нвы дз ождМ;пврртк? рдп в дз тр =
н дппф;
k ￿
ппледов теле п р нор лноо.
Z вы ? лквппкфхп рз пррд жтквп п бкнк-
вжнпкдМвы= зтд впф? рркдпткфррз р жржоыпп рн. вжррзппъ hжлпжэвж? рдкоыф бкнквжн-
пкдМвыф mm р ж вМ рн. вж ты дпрМ? в жртд кзрМ вк рд.кфвы ржтбк впз? тв.; вп
п жоывы рр ррт ввы зтд впзъ [х рджэв ? вкт нвж ? бнжт ррп рб нпп вр рк? ржоы
р брпп тжрбнпвздп ж р нМ лвжъ h ржф вп ржонквы вк.вы рркв кнры? жржны= бнп-
нэпткфррз п р брп рп? п бжлпрптвж вкррнж ввы пррд жткр дпъ
Д: н ж: лызхектрр дрртк рпртз хпзт щ ж бзы М хОНпев
]

Мноыр дкны р х рр тжд.оепОкж р ы

hжр пжз ржк лн впз п бдквъ Дохкз , дМ впп E нкррпжрн рМ п бнпп впрМ рпрр пкрп-
 рпф бж =ж ￿
пверк п ре лнопт
 ржжох впзп ж бкнквжнпкдМвы= зтд впз= E ￿
нптрр-
ент р здр во ыплщео кр т к
ъ Нкпвк ррз пвррн.п вркнпф р тжбнжрк> бж п. рд -
. р т нпрМ т рж пдп пвж ржжох вп ж бкнквжнпкдМвжп зтд вппО Мы нкррпжрнпп рнп
жрвжтвы= тжбнжрк> жрржт нвы дп прржвпп? вк эвк дп джпк нкрр.э впф? бж рт нэ к-
ррз дп ржжох вп жрржт нвыпп вк.выпп кввыппО шкр п бж .пк п? в пжэ р дп рк
вклытк пж бкнквжнпкдМвж зтд вп жоБзрвзрМрз к-рж пвк ъ
Шъ Мжэ р оырМ? рж бнпнж вкз жржо ввжррМ пдп ррнкввжррМ ппнк рркрпррппО
cъ Мжэ р оырМ? рж ж;пок тжрбнпзрпз пдп бнжррж жопквО
iъ Мжэ р оырМ? рж ж;пок бкпзрпО
uъ Мжэ р оырМ? рж mm р бдк, ожО
Fъ Мжэ р оырМ? рж р вржнвкз квжпкдпз пдп кддф,пвк,пзО
Tдз бнкрп рп= лквзрпф з бнпжржтпд в ождМ;.ф бж ожн. ржжох впф ж бкнквжн-
пкдМвы= зтд впз=ъ Я вкп н ввж тыонкд ￿
зн телные пообщен 
? m вжп вы? рынкт;п
п ж рп= бжн пнкфхп в пкд.ф нждМ т прржнпп? т р. Мок= дф ф п нклтпрпп жох рртк?
т mпджржmпп п бждпрп ъ Nррнжджпз щдкты iEFН ткэвк? бжрждМ. зтдз ррз Oоко.;жфw
выв ;вп= бкнквжнпкдМвы= бн ррктд впф; жвк пжвррнпн. р вкп бнжржрпбы бнжнж ррт
п ррнкр вржнвы= Oбнжр впфw? бжб.дзнвы= ж р ж вз? п бждвжррМф бнжрптжн пр вк.-
вып тлдз кп вк hр д вв.фъ ерржнп рп ржтн п ввыф пвр н р бкнквжнпкдМвжп. тжл-
вп п рmжнппнжткдрз т лвкпр дМвжф рр б вп одкж кнз рбпнпр.кдплп. п жох впф р .п н-
;ппп бжрн рртжп вв дпвк
Ш
щдктк ШШНъ t.;ппп п рж пкпп пл. впз бкнквжнпкдМвы=
зтд впф жодк кфр бкнкбрп=жджпъ h ркпжп д ? жвп бж ж;дп ж вМ одплж бжд. впф
жрржт нвы= вк.вы= жклкр дМррт в жржны= бкнквжнпкдМвы= зтд впф щдктк ШcНъ ^в н-
 рп рп п рж ы д впз? ркп к к.б.вр.нк п ркф,лп щдктк ШiН? э ж вж жо=ж зррз
дф зп т ппддпжвы жддкнжт п бнптд кфр ппддпжвы жддкнжт пл жр. кнррт ввы= пррд -
жткр дМрп= mжв жтъ n дпр дМвкз рпдк пждпрты? о ррбжнвж? зтдз ррз ркпып бжб.дзнвып
бкнквжнпкдМвып т нжтквп п? п плт ррвы рд.кп? ж к , дпр дп щдктк ШuН .о э кдп нпрп-
 рп ождМвы= бк,п вржт жрклкрМрз жр рбкрпр дМвы= п п,пврп= бнж, .нъ [бжны п э .
рржнжввпкпп н к,пжвплпк п р жнпп тждф,пп щдктк ШFН .э в рждМж рзрпд рпф жк-
лыткфр р нМ лвж тдпзвп вк кп нпквр.ф бждпрп.> рж жбждвпр дМвкз пддфррнк,пз
 ржп.? к ткэвж нклдпкрМ вк.. п н дппфъ
Ш
 нппв O вв дпвw щPLK44;n)4oН бнжпр=ж пр жр квдпфржж рджтк рLк44 n щквкдН п б н тж пррз жрджтвж к Oбнж-
дк ытквп квкдкw пдп Oб н кк бж квкд.wъ E
шв р ве:р
Д: н ж: лызхектрр дрртк рпртз хпзт щ ж бзы М хОНпев
Ш4

Нкд нк птепкыоп шы н 

hжлпжэвж? ты в вкф р т ржф вп ртж ф дфоппжф бкнквжнпкдМвжф р пыъ е= бнж-
ррж рдп;жп пвжж? к з в ррктпд б н ржожф , дп ржррктпрМ х ж в. в,пджб пф бкнк-
вжнпкдМвжж щрпъ т бнпджэ впп Б рбпрж в жржны= р р ты= н р.нржтНъ Мы в о. п . дзрМ
пвжж твппквпз тр тжлпжэвып бкнквжнпкдМвып пжтпвкп? жржны пжэвж жовкн.эпрМ
т дктк= б н m ддж.пвжп пдп т бнжнкпп ,пнжты= ;ж.ъ М М п р ж ,т ржвы= дМmк=?
m з=? бнплнкк=? жпк= р бнптп впзпп? д ркфхп= ркн дк=? ркпвррт ввы= н.к= т бжд ?
пвжбдкв рвы= бж=пх впз=? Nрдкврп ? жожнжрвз=? рв эвжп джт ? джлж=ж ррт ? .нпв-
ржф бдкхквп, ? Б нп. ржп рн .ждМвп п рзрк= рырз п дп= бжтр в твы= р. т -
нпфъ :жв вж? рп р пы лквппкр дМвы п бжб.дзнвы? вж ождМ;жж лвк впз в пп фръ Мжэ р
оырМ? п= фрртпр дМвж д.; жррктпрМ вк жр.б о.дМткнвып кл ркп? тржнжржнрвжп. пвж
п д.бып ж.п вркдМвып mпдМпкп вк ко дМвы= квкдк=ъ Д вкж? рдп ты тр нМ л т нпр
т ,т ржвы= m ф п тр жрркдМвж ? з бн дккф ткп бжбнкрпжткрМрз п ркпжрржзр дМвж бнп-
п впрМ пвррн.п вркнпф л нктжпырдзх ж нпрпкъ жтржнф х нкл> з быркдрз жнквп-
прМрз
Мфо, кетрфН бовоф вотрфН ж теф ж
ъ
:нжп ржж? тр -ркп рж впк ж бкнквжнпкдМвжпъ Мы в о. п нкррпкрнпткрМ бжб-
брп=жджпф? брп=жквкдпл? .пквпррп р.ф р нкбпф? mпджржmпф вМф-ф э? ржпвпр дМ-
вы п Oо л.пвы w тп ы брп=жр нкбпп пдп рбжнвы п рж ы ж, вп? ркп к р рр Мжн;к=к
р нвпдМвыпп дзркпп? нкmжджпф щквкдпл бж нкН пдп р ржны дэпъ hж-б нты=?
в жржнж пл б н прд ввжж зтдз ррз р пжф вк.вы= рбжнжт? вк ржф п вк н.жф ррж-
нжв тырр.бкфр ткдпmп,пнжткввы . вы ъ ^рж жрвжрпррз т б нт.ф ж н М брп=жквк-
дпл.? .пквпррп ржф р нкбпп? р рр. Мжн;к=к п р ржнкп дэпъ Z вы в пж.р бнпфрп
 жох п. пв впф? вж жвп бнп ржп в ррквжтзррз вп бр т ж. выпп? вп бкнквжнпкдпрркппъ
:нжп ржж? тдфпрМ бж жовы р пы жлвккдж оы тдфпрМ тр бнжрптжн пз ржтн п ввжф
брп=жджпп? рж в зтдз ррз , дМф ржф вппъ
Д: н ж: лызхектрр дрртк рпртз хпзт щ ж бзы М хОНпев
ШШ

:жз ркн п , пркртпыжоывэ[ тыжр

ел. вп бкнквжнпкдМвжж бжрржзввж тылытк р жотпв впз т бн тлзржррпъ Н рджэвж
вкфрп бнпп ны? ж к р брпп п рржнжввпп о л трзжж жожрвжтквпз жрт нкфр нкожры
н. н.к? .клыткз вк бн тлзржррМъ Я бж жлн ткф? рж т ркжп экнжп дппкр п пж ф
нкожр .жржткв знды Oлкбзрвкввжфwъ Нж бжлтждМр пв бжзрвпрМ> бн тлзржррМ бнжзтдз-
ррз т пвжнпнжтквпп пдп пркэ впп фрртпр дМвжррпъ Мжз э , дМ E бнпвппкрМ mкры?
вж в ты .пп? кэ рдп жвп в . жовыъ h жрдпп жр в жржны= р брпжт? з ожд п
жржт бнпвзрМ жрржт нвж жрнырп ? ты=ж зх лк нкпп Oтжлпжэвжжw р ржп лн впз
ржтн п ввжф вк.пъ h ркпжп д ? з р . жтждМрртп п бжклкд оы вжр кжф-впо. М .рржзт-
; фрз рж лн впзъ hрзпф? рж пркд пжп впп? лвк р? рж пв рд.кджрМ .э дкрМ рж?
бнп п о л трзп= .ныл впф ржт ррпъ Д вкж бжк вп ж п бж жовжп н М в п р? п з
р ождМ;пп . жтждМрртп п тжрбнпвппкф ппн ркпп? кжф жв ррМъ Я в дфодф? ж к п вз
жопквыткфр пдп нклыныткфръ
h жох п? з вк фрМ рклкрМ ржф впжф рд .фх >
[рдп пы бнпп п вк т н. =жрз оы ж вж бкнквжнпкдМвж зтд вп ? в ты нэпткфх
нкл.пвжф рт нп р н кдМвжррМф? пы жозлквы бнплвкрМ тр бкнквжнпкдМвы зтд впз? т бждМл.
жржны= пп фррз нктвы ртп р дМррткъ
[рдп ты т нпр т бнптп впз? ты ждэвы т нпрМ ркэ т кррнжджпф? б н р д -
вп .;? р д тплпжввы= ррнкр вржт? эптжрвы=? бн рклыткфхп= о. .х ? пвжбдкв р-
вы бж=пх впз? жох вп р .п н;ппп? к квп ? рпоквп джэ рпджф пырдп п жрркдМ-
вы ржнжтпхк пл зхпк кв жныъ ж п.О Z кэ жж пл бкнквжнпкдМвы= зтд впф ррМ
р нМ лвы ? ррвы ? л нктжпырдзхп ? .пвы ? жонклжткввы ? нкрвжн пты ? лвкп впры
п ррнкррвы рржнжввппъ hр жвп оклпн.фррз вк жклкр дМрртк= бнпп нвж нктвжф жррж-
т нвжррпъ е дз кэ жж рп жклкр дМрртк пж.р вк б нтыф тлдз бжклкрМрз .о пр дМ-
выппъ Нж? ржоы в рркрМ э нртжф дктпвы в бнпзрвы= рфнбнплжт? з бн дккф рпрр пвыф
рбжржо> жррквжтпрМрз п лк .пкрМрзъ
Д: н ж: лызхектрр дрртк рпртз хпзт щ ж бзы М хОНпев
Шc

М епнкд тн ырв

^рк впк бн дкк р рр. вркп? . вып п бнжррж дфожбырвып в рж вжтж ъ Я бж -
дфрМ в рждМппп ржоррт ввыпп плжон р впзпп? жржны пжп ждд п? вк фрМ? нклжтМфръ
:нжп ржж? з ж -рж бн бнпвзд? ржоы р дкрМ р. вп. бжд лвжф п .тд кр дМвжфъ

лжнНкпы евн.к ржоы кн п

Мжз впк бырк ррз ржтп ррпрМ тр ж, вжвы пвррн.п вры? жржныпп бждМл.фррз
к рржнжввпп бкнквжнпкдМвжж? рк п р брппъ mжрз дф тыпп д п вркпп пж ж
пвррн.п вркнпз зтдзфррз рркв кнрвы рн рртк щджпк? вк.выф п рж Н? з тт д п в жрж-
ны пввжтк,пп? жржны= ты в вкф р вп т кжп н.жп р рр ъ h п= прд >
k 1349)4661 У:9;<)3:61 E тжрМпп.нжтв ткз п нкн=п ркз ррн.р.нк дз . жовжф
дкррпmпк,пп ржжох впф ж бкнквжнпкдМвы= п рт н=Б рр ррт ввы= зтд впз= щдктк ШНъ
1349)4661 в рждМж бжпжк р вкп тыррнжпрМ ржжох впз ж бкнквжнпкдМвы= зтд впз=
бж нквэпн.? вж п жо рб птк р нпр нпп дз ж, вп бжрд рртпф т рд.к ? рдп рж пдп пвж
ржжох вп жкэ ррз пррпввып;
k бж нжовж жор.э вп , вы? жржн.ф джт ррт. бнп;джрМ оы лкбдкрпрМ лк ж;п-
ожвж бнпвзрж щпдп жрт нв.рж Н ржжох вп ж бкнквжнпкдМвжп зтд вппъ Я бн дккф нкр-
;пн ввыф п вжтыф бж =ж р.оБ рптвжп. н дзрптплп. щдктк cН;
k жор.э вп нпр нп т ж, вп прржвпжт? тдфкз ржжонкэ впз ж ржп? бж п. рд -
. р ржпв ткрМрз кэ т р = прржвпк=? жржны рпркфррз вк эвыпп щдктк iН;
k вжткз бнкрпвкз рпрр пк кр жнплк,пп джп рп= ж;пожъ hжжох ? р.х ррт. р
пвжэ рртж рбжржожт п= жнквплк,ппъ h ржп р рр бн ррктд в бж =ж ? жржныф пжп рр.-
вры рждп бжд лвыпъ Я .прыткф ркэ ж;по.? бнп жржнжф джт б.рк р вк.. р вк.-
жжонклвып экнжвжп? р =вжрн бжп п вк.вжф mквркррпжф щдктк uН;
k нкрр.э впз ж ржп? рж вк.вж пы;д вп ? бж рджткп ^фв;р фвк? рж л нктыф рпырд
т ртж п вкптыр; п бнжзтд впп щдктк FН;
k вжтыф ￿
пт нд рт МООН
? нкр;пн ввыф ткнпквр плт ррвжж ржт рк :кндк [кквк>
O^ррнкжн пвкнвы лкзтд впз рн о.фр ррнкжн пвкнвы= жклкр дМрртw щдктк FН;
k бзрМ жрвжтвы= кдМр нвкрптвы= пбжр л? жржны в жо=ж ппж нкррпжрн рМ бнп нп-
рп ржжох впз ж бкнквжнпкдМвжп зтд впп щдкты YEШ4Н;
k вжтж пррд жтквп ж;пож тжрбнпзрпзъ Я бн дккф бзрМ жрвжтвы= р =вп =ждж -
вжж р впз? жржны бжлтждзр вкпвкфх п. рр. вр. нкожркрМ в =.э ? п ррнкр вры
т р д ;ж. щдктк \Н;
k кввы бжрд вп= пррд жтквпф бж ж;покп бкпзрп п эктф щдктк GН;
k вжткз пж дМ бдк, ож? т жржнжф бж нптк ррз нждМ пбвжрп ржж тв.; впз?
тынкожрп .рджтвы= н mд ржт? жбпжп вжф рпрр пы п ркпжтжло.э впз ррн ррк щдктк ]Н;
k тт вп т р вржнвы квжпкдпп? ркп к н к,пз лнкк? жржныпп пж.р жоБ-
зрвзрМрз в жржны бкнквжнпкдМвы б н эптквпзъ нпджэ вп вжт ф;п= бн ррктд впф
ж кддф,пвк,пз= бкнквжнпкдМвжп. щдктк Ш4Н;
k вккдк вжтжф р жнпп Oбн нкрбжджэ ввжррп бкнквжнпкдМвжп.w? жржнкз жоБзрвз р?
бж п. в жржны дф п рк д ж ркрыткфррз бкнквжнпкдМвжп. пы;д впф щдктк ШYНъ
Д: н ж: лызхектрр дрртк рпртз хпзт щ ж бзы М хОНпев
Шi

ы нр ры Мщщф

еррд жтквп бкнквжнпкдМвжж? ржоы оырМ бждвжррМф жрржт нвып? ждэвж бн .-
рпкрнпткрМ .кррп в лктпрппы= п в лкпвр н ржткввы= рб нржт-вкодф кр д ф; нжп
ржж? жвж ждэвж оырМ тжрбнжплтж ппыпъ n дМ ж E ппвппплпнжткрМ тжлпжэвжррМ>
k ￿
ошенн ептв :
пррд жткр дМ ты .пытк р пдп плп вз р кввы ? жовкнж . р
рждМж бжджэпр дМвы н л.дМркры? в ржжохк р ж ржпвпр дМвы= жржо ввжррз= жнквплк,пп
рб нпп врк пдп .рт нэ к р? рж бнж дкд в рж? рж вк ркпжп д тжжох в оыдж р -
дквж;
k ￿
ош бк :
пррд жткр дМ в т нвж прбждМл. р пвррн.п вры? п рж пп пдп рркрпррп -
рп нкр ры;
k ￿
об н :
.кррвпп пррд жтквпз? бжпжхвпп пдп ждд п жопквыткфр пррд жтк-
р дз;
k ￿
небрежнопт :
пррд жткр дМ в бнпвппк р тж твппквп бнжод пы? плджэ ввы
т ржп р рр ъ

Бк ждкнр Н пж пжевжт н В

Я быркдрз р дкрМ ртжф ￿
нптрр ент р 
нкрпп? зрвып п жнквплжткввыпъ п?
рж ржнжбпррз? з н жп в .ф пл.прМ дкт. c щшк п тр рж пл.крМОН? дкт. F щ[т нк р н дМ-
вжррМф> вк.вы р рры п р жнпп щжрвжтквы дп .рт нэ впз вк н кдМвы= вкодф впз=ОНН?
дкт. \ щН р дп л рМ э.дМвп рртк пдп ж;пож тжрбнпзрпзОН п дкт. Ш4 щН р дп л рМ р в-
ржнвы= квжпкдпф пдп кддф,пвк,пфОНъ п? рж жклкдрз т нпрп ржф рпр.к,пп? E дкт. cъ
h бжрд в ф щШY-фН дкт твжтМ бнпт вы дф ты пжп вры п н жп в к,пп бж бнжт -
впф бнп бжпжхп ￿
нптрр ент р 
бждвжф рт нп р н кдМвжррМфъ Я рркнкдрз оырМ нкрпп?
рк рж пвррн.ржны рпж.р жоктпрМ т р. п рж п. жбждвпр дМвы б.вры пдп нклтпрМ
бнпт ввы пвжф р пыъ
[кп з брп=ждж? вж бжвппкф? рж пвжп пжп пркр дп бнп;дп пл н.п= жодкрр ф?
тдфкз mпджржmпф? н дппф? э.нвкдпррп.? к ркэ пл рm н? ртзлкввы= р ж=нквжф л жнж-
тМзъ жржп. з быркдрз ппвппплпнжткрМ р =вп рп бж нжовжррп бж ркпп р пкп? к в ф-
нжmплпжджпз? жвпрптвкз р жнпз? брп=жбкржджпз? джпк п рркрпррпкъ [рдп пркр дф
бжрн о. ррз ожд бж нжовкз пвmжнпк,пз бж рпп пдп н.пп р пкп? жв рпжэ р вкфрп пвж-
э рртж бн нкрвы= впъ : бнпп н.? .нр бж пррд жткр дМрпп п рж кп пж оы тдфкрМ?
бжпппж жрвжтвжж р ррк бж рркрпррп ? п ржр р рръ N вк р ппвкнк= бж п п,пвржф пк-
вжррп впк пждк оы жбждвпрМ жрвжтвы п п,пврп р ррыъ
h к ррт жбждвпр дМвжф пвmжнпк,пп з н л пл кр дМрртж W)n;У-BnKPkw;nn бн -
дккф жо;пнв.ф окл. р рржты= тжбнжржт? нкрп бн л врк,пп бж жр дМвып дкткп
т бнжнкпп H3w;рп пвррн.,пп? тп жррыдп п пвжэ рртж жбнжожткввы= п рж п ъ Донкл , . овжж
бдквк? жбпрквп .нрк п о рбдкрв.ф тп жоподпжр . ты пжэ р вкфрп вк ркфр > ￿
L99p>//
fKP6n9Уъ<33:;v;n9ъ;d6/j:1)9L
ъ
Z п вз ррМ дфоппы щбн бжпрк пы бж рж нэквпф п к ррт.Н прржвпп о р-
бдкрвжф пвmжнпк,пп т евр нв р ъ пркр дМ? жржныф лк=ж р .лвкрМ бж нжов ж лкрнжв.-
ры= пвжф р пк=? пжэ р ппп тжрбждМлжткрМрзъ ^рп ркфры т рж рквпп р пвжэ рртжп пп ф-
хп=рз т бнж кэ z{z- пржт бж ркпп р пкп? к кррнжджпз? ррнкр вржнвж тжрбнпзрп ?
, дпр дМрртж? н к,пжвплп п рт н=Б рр ррт ввж ? жозлкр дМвж бжнж зр экнп рбжныъ
:жнж жтжнз? л рМ ты вкф р жбпрквп вк.вы= пррд жтквпф? прржнп рп нкр-
рклы? mпджржmрп окры? .рМ-.рМ р жджпп п в пвжж фпжнкъ Я бн дккф тжрбнпвп-
Д: н ж: лызхектрр дрртк рпртз хпзт щ ж бзы М хОНпев
Шu
пкрМ тр рж р нМ лвжъ рж оы з вп дкд E жоБзрвзд? mпджржmрртжткд? ;.рпд пдп быркдрз
рж-рж бкнж пнжткрМ? , дМ пжз жррк ррз бн эв ф E бж рждв.рМ ткр нпрп ржп. пы;д -
впфъ [кррдптжж б.рп!
Д: н ж: лызхектрр дрртк рпртз хпзт щ ж бзы М хОНпев
ШF

Ше жр рнжоы

Я =ж. бжодкж кнпрМ =жнж;п= п ж вМ р нб дпты= дф ф т пл кр дМррт W)n;У-
BnKPkw;nn? т ржп прд :нпрк :кн жвк? Nвв р Nо дМ? . рвы= =. жэвпжт-жmжнппр д ф п?
.ты? квжвппвы=? вж жрнжт ввы= н , вл вржтъ МкожркрМ р рпп пл кр дМрртжп оыдж н пп
. жтждМрртп пъ Я одкж кнф ртжп= пвжжпрд ввы= ждд п . вы=- пвжпы;д ввпжт?
т ржп прд Nв н Nд пквк? МкнМзв. tпв пкв? [жррк tпдп вm дМ к п [пф дк Мж.д-
ржвк лк бж нжовы п рж нэкр дМвы жрт рыъ Нкжв ,? з одкж кнф Tэппк жк? tпвв h ф-
в н? к ркэ н.л ф? ждд п рр. вржт Zвпт нрпр рк М.лт дМркъ е= бж нэк р дкдк тжл-
пжэвып н кдплжткрМ ржр бнж ръ
Nтржн п пл кр дМ =жрзр бжодкж кнпрМ рд .фхп= дп, лк нклн ; вп вк прбждМлжтквп
пкр нпкджт? ж=нквз пы= ктржнрпп бнктжп>
Мпръ cъШ |жнв :жодпр,? оподпжр к ;9BK:;? Бн п в
Мпръ cъc }~f3Мпръ cъi B;991K44 / 13Мпръ cъu жвп :жнж п / 3Уo1K / 13Мпръ cъF Мкнпкв шпп.вр / FМпръ iъi N3 / JHLE1Kn–;PL / Мъ mёнр щ331Н
Мпръ iъu N3 / [3 /kъ Б пквв
Мпръ YъШ шжжбкн фвржв? T тжв? Бнпрквпз
Мпръ \ъШK N3 / бнж р {)k)4o
Мпръ \ъШо N3 / GHL / 333
Мпръ \ъШт FH / G;99У В1Ko;:
Мпръ \ъШ Бпдд [рпо н / H / H HL393:
Мпръ \ъШ [жрр Ддржв / G;99У В1Ko;:
Мпръ \ъШ Мнп нт нр / wwwъ)b<Мпръ \ъШэ N3
Мпръ \ъШл N3
Мпръ \ъШп N3
Мпръ \ъc Kko-)1Ko;:
Мпръ ШШъШ kжржкн=пт Бподпжр п :жвн ррк [ШN
Мпръ ШШъc H / H HL393:
Мпръ Шcъi Мпръ Ш пл рркрМп U:)4o N;6<3)1Ko)4o 93 v;:3nv; 9L; H3В z;bK9; bУ 3K16;n
–ъ 36n934 K4d 39;pL;4 ъ K3::nУ4 // J36<4Kn 3f 13o4)9)v; N;6<3:P);4P;? c4>Ш? ppъ ШGcEШ]c
y K::KPL6:;99: В4:9)969; 3f –;PL43n3oУъ hжрбнжплт вж р нклн ; впз В– H<;:: J36<4Kn:
Мпръ Шcъu н жррктд вж Донклжткр дМвып mжв жп Tэ фпрк Мв п
Мпръ Шiъc ербждМлжтквж р нклн ; впз э.нвкдк 3k;p9)P вк :k;p9)PъP31
Мпръ ШuъШ v;~ F;K96<;:
Мпръ Шuъc kнврпр Мпдд н / –)1;-L)f; 13nn;P9)34 / G;99У В1Ko;:
Мпръ Шuъi Kko-)1Ko;: / ^нп= t ррпв
Мпръ ШFъШ н жррктпд ŠKPL 39Мпръ ШFъc Бподпжр к :жвн ррк [ШN
nпркрк т дкт \ пл рркрМп HУ1K4? vъ щc44iНъ H3w 439 93 9;:9 1;d)61:> 1<)9)‹6)4o
9L; Kf9;Д: н ж: лызхектрр дрртк рпртз хпзт щ ж бзы М хОНпев
ШY
O кнквжнпкдМвж w [Мфл в Бдпжн E р ркфрк wwwъ;do;ъ3 н б крытк ррз р дфо лвжж нклн ; впз ктржнкъ
Быдп бн бнпвзры тр .рпдпз дз ржж? ржоы ртзлкрМрз р жодк кр дзпп ктржнрп=
бнкт п бжд.прМ нклн ; вп вк прбждМлжтквп пкр нпкджтъ Nтржн п пл кр дМ о. .р нк ы
дфожф пвmжнпк,пп? жржнкз бжлтждпр пп прбнктпрМ ж;по. пдп .б.х вп т бжрд .фхп=
пл квпз=ъ
kжрж ктржнк р дквж Бнфржп Tэ ппржвжпъ
Д: н ж: лызхектрр дрртк рпртз хпзт щ ж бзы М хОНпев
Ш\

Н оыв ъ
1ткркн к


3 49)61)УУ: ;<=6>?19=У:

 кр ф п е фо еке :вВп ы во 
>к фе ф т р фоШ В:вео
?
р
Доктржн пор д кр ев т.оп фл
л еБ М:оф жБ М трШ Б отНБ
л еБ М:оф жБ бвезво фНБ воМВфНБ
л еБ М:оф жБ В:вНБ В: кетрфНБ
щ еБ Б М:от Б пр
ызхотрп ппжк пткж ж п д пкв щбМфл
<з кво в: фовфНе Мож теф ж квеМВэк [з кво в: фовфНБ
: зоМокетр к р
О нп Н п дтшн :пжнх п н,опп эн:..жв щ[ММл
[д.кджрМ дп ткп лкк крМ э дквп ? жржнж лкр п прбждвпджрМО hжлпжэвж? ты вжрпр
р ржожф нждпМф дкб. пдп прк р э в твыф жнжржбО Мжэ р оырМ? пло к р бнж=ж-
прМ бж бнпррктвыпп д ррвп,кпп? вкрр.бкрМ вк рн хпвы т крmкдМр пдп жбкрк р рМ нкр-
рыбкрМ рждМ E п ткр .р ;к р пырдМ? рж ты ж рп= бжн эпты-л жнжтыО жрп . кэ жж ррМ
ккз-впо. М бнптык пдп .рржфптж пв вп ? жржны пжэвж жн ррпрМ р. т нп пъ
Нж р.х ррт.фр п ожд р нМ лвы бнжод пыъ tф п рнкрзр ппддпжвы вк д вп
бнп бжпжхп в н рп рп= пквпб.дз,пф п тв.; впз? р вп к.ны п ръ бъ ннжнп-
рры-рп нрвпп? тпэппы жо хквп п х нжф вкнк ы т лкнжовжп ппн ? ржт н;кфр кры
пкрржтжж .опфрртк? рбжржовы плп впрМ =ж прржнппъ :к э вкп жрвжрпрМрз ппн. в жоы-
кфвы= ржоырпф п ррнкввы= зтд впфО ж п. жвп? в рпжрнз вк .рб =п вк.п? бнж ждэкфр
тдк рМ .пкпп дф фО hжлпжэвж дп? рж в жржны пл вп= н кдМвыО е кж рж пп р лвк-
 вп О
Я вккд пвр н ржткрМрз бкнквжнпкдМвыпп п рт н=Б рр ррт ввыпп зтд впзпп ктвж?
в рждМж рзрпд рпф вклк ъ Я оыд рж к рпв ф э нжп? п пжф пвр н р в пп д вп ж
жох ж р пвр н ржп . вы=ъ Я прбырыткд ррж п ржт н; ввж тжд; овж э дквп рркрМ
лвкп впрып? бжррнжпрМ пк;пв. тн п вп? нклтпрМ т р о рт н= джт рп рбжржовжррп
пдп бнжррж вкфрп рбжржо о л рн. к жопткрМрз =жнж;п= ж, вж п тжр=пх впз тжвжъ
hржн ? ж вкж? з бжвзд? рж =ж. рдп;жп пвжж E вкррждМж пвжж? рж кэ жржлвкрМ рж
ж жв,к в тжлпжэвжъ Я оыд ж; джпд в п жонкрпд ртжп э дквпз т ожд н кдМвж н.рдж E
лквздрз пл. вп п брп=жджппъ Нж дфожбыррртж бж жрвж; впф лкк кп эплвп ж жв,к
п вз рк п в бжпв.джъ hжжох ? бждвжррМф пло экрМ жвркрк р ппнжп бкнквжнпкдМвжж
п рт н=Б рр ррт ввжж ж вМ рн. вжъ ^рж к рджв пл бжрджтп,ы? жржнжж Oв бнпп рпрМw
c
н тж НъNъ жд тжжъ
Д: н ж: лызхектрр дрртк рпртз хпзт щ ж бзы М хОНпев
Ш]
Н жржны р. т нпз ожд пкр;рковы? п н.п ъ НжрпрМрз р тжд; овжф нждпМ ф
дкбжф в рк жбкрвж? к пл-лк кррнжджп ржж бнжвжлк жрбнктпрМрз вк тжфв.ъ Мв бн -
ррктдз ррз нкл.пвып нклопрМ ржжох впз ж бкнквжнпкдМвы= п рт н=Б рр ррт ввы= зтд -
впз= вк тжр пМ н.бб? нкрбжджэ вп жржны= т ￿
continuum myJtKLioJum
щбнжррнквррт ркфвН
жбн дз ррз ржф рр б вМф? т жржнжф жвп бнжрптжн кр рр ррт ввып тлдз кп mплп ржф
вк.п вк т х рртж п в нпфъ Н рдп;жп р нМ лвы бкнквжнпкдМвы зтд впз щпдп ￿
М-
Оеф ж бовоф вотрфНБ ж теф жБ ф Мз п Вв фж
Н нкрбждккфррз вк ;кд рд тк? к ￿
бово-
ф вотрфНе ж теф ж Н з п Вв фж
E рбнкткъ hы пжэ р .о прМрз? рж зтд впз тыржжж
.нжтвз ожд тр жоБ пдфхп? рджэвы п жнквплжткввыъ [жпв впф бж т нк ррз тр ождМ;
крб ржт жн.экфх ж ппнк? бкнквжнпкдМвы зтд впз тр ожд нклвжжонклвы п жнквп-
лжтквы т коррнкрвы рпрр пы т нжтквпф? ржт н; ввж в ртзлкввы р н кдМвжррМфъ кнк-
вжнпкдМвы бнж, рры вплжж .нжтвз тдпзфр вк жн.экфхпф ппн т ж вМ жнквп ввжф
рр б вп? рж к к зтд впз тыржжж .нжтвз бжр в,пкдМвж рбжржовы плп впрМ ппнъ
[д . р х нкл бж нв.рМ? рж тр ржжох впз жо пррпввж бкнквжнпкдМвы= зтд -
впз= бж жбн д впф трр.бкфр т m.в кп вркдМвж бнжрптжн п р вк;ппп лвквпзпп
ж т х ррт п в нппъ h ржп рпырд тр жвп ж пвкжтыъ Д вкж ржжох впз ж бкнквжнпкдМ-
вы= зтд впз= тыржжж .нжтвз д.; рmжнп.дпнжтквы? п ржжох впз ж зтд впз= вплжж
.нжтвзъ Двп бждв жоБзрвзфр рд рртпз п бнпджэ впз бкнквжнпкдМвы= бн бжджэ впф
п ж вжтн п ввж бжрр.дпн.фр жбждвпр дМвы E тжлпжэвж? в п в в т нжзрвы E жб.-
х впзъ
h нк т рж? рж жодк квп нждпМ ф дкбжф бжпжк р тыпнкрМ т джр н ф? бнжрптжн -
пр вк;пп лвквпзп ж т х ррт п в нппъ Нпрж т =ппп рп= п mплп рп= ртжфрртк=
жр д ввжф жр р дк п тыр.; ввжф жв вжррп пд жбпркфх ж в ждэвж тдпзрМ вк рд.кф-
выф тыожн тыпны;вы= джр н фвы= опд ржт -рж кд ж? ржтр п т н.жп жнж ъ [рдп
ркж тжлпжэвж? рж бж п. в бн бжджэпрМ? рж пжнхпвп вк ржф дкб рж-рж нкррклы-
ткфр ж тк; ф дпвжррп п ж ржп? рж э р ткр т о. .х пО едп рж рк дкбк жодк к р жржожф
в нп ф п пжэ р д прМ ожнж ктпО едп рж т ржф п нртжф дкб эпт р .= бжпт; ж
нждпк E ж н вжж тжбджх впз н тв ж пкк? жржныф р б нМ рркд тк;пп кв джп-=нк-
впр д п п лкожрпррз ж ржп? ржоы ты оыдп л жнжты? ожкры п плоктд вы жр ожнж ктжО
hр рп бн бжджэ впз нктвж в т нжзрвыъ е тр бнжрптжн кр вк;пп лвквпзп ж т х ррт
п в нппъ Мклдпкфррз жвп дктвып жонклжп бж ртжпп рд рртпзпъ

Джр н зн.к птекн п птекн п; нкжбжонжт ннж
пр з оекнн.к п р нжрд евн.д

Мор н ные п п р нор лны влен 
пп фр жрвж; вп лкк кп? жржны
в жозлкр дМвж вкн.;кфр лкжвы mплпп; ж вкж пррпввж бкнквжнпкдМвж жоБзрв вп п=
в рждМж в прдфк ррз? вж кррж ты тпк ррз вк б н впф бдквъ : бнпп н.? . вкр в р
Д: н ж: лызхектрр дрртк рпртз хпзт щ ж бзы М хОНпев
c4
 рп= жклкр дМррт ржж? рж д ркфхп ркн дп фрртпр дМвж бжр хкдп ш пдф? вж впрж
т mплп в жтжнпр вкп? рж ркп жоБ ры р н.п= бдкв р в пждп вкр вкт хкрМъ Tк? нк -
ркп р рнк п,пжввыпп н крптвыпп тпкр дзпп бжвк жопдпрМ оы рырзп д р? ржоы ж вкр
жонкрМрзъ Нж? пжэ р оырМ? жнкодп .бнктдзфррз нжожркппъ едп нкл.пвы р.х рртк вк вп=
бнжтж зр тн пз т квкопжл ъ [ н.жф рржнжвы? рдп бнптд М бкнквжнпкдМвж жоБзрв вп ?
рж? пжэ р оырМ? пвжбдкв рзв . р оз жпк бнжвпкфр т Шi- плп н вп ? к лкр п пвжт ввж
щп в тп ппж ржп. э Н бжзтдзфррз вк ш пд ъ ^рж жоБзрв вп бкнквжнпкдМвж? бжржп. рж
бнптд к р о. рж оы тжлпжэвж зтд вп щб.р ; рртп т Шi-п плп н вппН? жржнж бнжрптж-
н пр вк;пп лвквпзп ж mплп ржп ппн ъ
едп тжлМп п рж-впо. М ожд одплж ъ N.б.вр.нк E н твзз пркфркз п п,пв-
ркз бнж, .нк? бнп жржнжф т ржвж жбн д ввы ржп р дк ттж зррз ржвп пдыъ к,п-
вры .рт нэ кфр? рж р квр к.б.вр.ны бнпвжрпр жод вп бнп ;пнжжп н. бнж-
од п E жр жджтвжф п р.ррктвжф ождп ж бжты; ввжж нжтзвжж ктд впзъ нк п,пжввж
жоБзрв вп ржрржпр т ржп? рж пдж.кдытквп тыртжожэ к р бжржп лкк жвжф эплв ввжф
в нпп ,п? жржны п бнптж зр пр, д впфъ ^в нпз ,п бжк в жовкн.э вк п? ожд ржж?
в бж пвз ррз плт ррвып лкжвкп mплппъ Нж р.х ррт. р п в рждМж ржтн п ввы= в бк-
нквжнпкдМвы= жоБзрв впф ржж mm рк? бнпп н.> д пф пржпmжнр жр .ждк жртд к р
жр ождп? рбжржоррт. р тынкожр т пжл. в жнmпвжт? .рпдптк р жэп квп пр, д впз п ръ ъ
кпп жонклжп? к.б.вр.нк бн ррктдз р ржожф зтд вп бжнквпвж р бкнквжнпкдМвыпъ
Д: н ж: лызхектрр дрртк рпртз хпзт щ ж бзы М хОНпев

Ž Мвжп бкнквжнпкдМвы зтд впз пж.р оырМ бн ррктд вы т в рждМп= ткнпкврк=
п дкррпmп,пнжткрМрз бж-нклвжп.ъ : бнпп н.? .рт нэ вп ж ржп? рж к.б.вр.нк тылытк р
тынкожр. т пжл. в жнmпвжт? в зтдз ррз бкнквжнпкдМвыпъ Н жбн д ввж .рт нэ -
вп ж ржп? рж к.б.вр.нк крптпн. р р.пквв.ф в нпф р дк? пжэвж дкррпmп,пнжткрМ
к .рт нэ вп ж бнжрржф в нппъ Zрт нэ вп ж ржп? рж нкрбжджэ вп лт л т пжп вр
нжэ впз джт к рж нэпр пвmжнпк,пф ж ж дпвжррп п о. .х п? жрвжрпррз бкнквжн-
пкдМвып лкжвжп нвжррзпъ Д вкж рдп жтжнпррз? рж лт л ы жодк кфр в жф ркпвррт в-
вжф рпджф? рбжржовжф бжтдпзрМ вк л пв.ф эплвМ? рж л рМ н М п р .э ж бкнквжнпкдМвжф
в нппъ
Д: н ж: лызхектрр дрртк рпртз хпзт щ ж бзы М хОНпев
cc
:нпбржлжжджпз E рж пл. вп Oрныры= эптжрвы=w щнпбрп жтН? ръ ъ р.х ррт? ркпж
р.х рртжтквп жржны= тылытк р ржпв впз щH;6v;n1K4:? Ш]YcНъ h к ррт бнпп нжт вклж-
т п дж=в ррж . жтпх ? рв эвжж джт к п нклвжжонклвы= н твп= нкжвжтъ [рнжж
жтжнз? т нпбрп к= в р вп ж бкнквжнпкдМвжж? п= р.х рртжтквп впк в бнжрптжн -
пдж оы лкжвкп mплппъ Д вкж в жржны ррнкр вры .рджэвзфр рпр.к,пф? дкз жокт-
д впз> бнпп н.? рж рв эвыф джт п Н ррп E ты=ж ,ы пл н.жж плп н впз п п= пжэвж
тылткрМ ррнкр вржнвыпп п рж кпп щBK6;дкррпmп,пнжткрМ к зтд вп бжнквпвж р бкнквжнпкдМвыпъ
фвлен , необопнов нно пр пленные к п р нор лны
? жоБзрвзфр в mплп-
 рппп бнпв,пбкпп рж? рж вк ркпжп д п жоБзрв впз-рж в рн о. р? в р впкжф
лкк пъ ж п. р н тМ т жбк кфр дпррМзО жржп. рж п= жоныткфр пкд вМп m пъ
ж п. ты бнжткдпдпрМ вк лкп в ? рдп в . жр.эпдпрМ кэ бнжпркрМ . овпО жржп.
рж р. Мок вкклытк р ткр лк о лжрт рррт ввжррМъ ж п. бжрд ркод рп крбпнпвк . ткр
бнж;дк жджтвкз ождМО жржп. рж ты нклоджпнжткдп бжрж в нпп ,п пжл.ъ h кэ жп
пл рп= рд.к т вп ж жоБзрвзрМ вк ркпжп д в в.эвж? п .э р п ожд в р впкжф в.э ы
т бкнквжнпкдМвы= пбжр лк=ъ
Д: н ж: лызхектрр дрртк рпртз хпзт щ ж бзы М хОНпев
ci
Донкрпр твппквп вк нклвп,. п э . пррпввыпп ржжох впзпп ж бкнквжнпкдМвжп?
бжнквпвыпп рд.кзпп п зтд впзпп? в жожрвжткввж бнппрд ввыпп бкнквжнпкдМвыпъ
еррпввы ржжох впз ж бкнквжнпкдМвжп бж нкл.п ткфр? рж в ж в жоыкфвж зтд вп
пжэвж жоБзрвпрМ? рждМж тыф з лк бн ды ржтн п ввжф m.в кп вркдМвжф вк.п? п вп ж вж
кдМр нвкрптвж щв бкнквжнпкдМвж Н жоБзрв вп в о. р жрркржвыпъ h бжнквпвы= рд.-
кз= бнплвк ррз? рж ржтн п ввж вк.вж жоБзрв вп пжэ р жклкрМрз тбждв жрркрж-
вып? к бкнквжнпкдМвж жоБзрв вп E бнжррж ж вк пл тжлпжэвы= кдМр нвкрптъ н рМз кр -
жнпз тжжох в пп р жрвж; впз бкнквжнпкдМвжп.ъ hр зтд впз? жржны пы о. п
нкррпкрнпткрМ кдМ; ? жрвжрзррз пррпввж бкнквжнпкдМвыпъ

Држоы.к о кткр п

нжрры р. т нпз пп фр жрвж; впз бжтр в твып ржоырпзп? жржны ? к бн -
ррктдз ррз? вкн.;кфр лкжвы mплппъ :к бнктпдж? жвп жрвжтыткфррз вк ржтбк впп? рнк-
п,пп? к ркэ Oр=ж вы= нрк=w пдп Oлкнклвжррпw щFтыпнкдп т кнры? о. .п ж ры т нкрв.ф н.ок;.? в прдф вж? рж т кдМв ф; п ты
тр к о. р рк прМрз лк кнры т ржф ркррдптжф н.ок; ъ [рдп тк;к бнкоко.;к жтжнпдк
ткп? рж в дМлз лкнкв жрныткрМ бж кнп вф нжэ впз? в прдф вж? рж ты о. р рд -
жткрМ ржп. бнктпд. бнжррж бжржп.? рж рж кррМ р п фвы= бн квпфъ hжлпжэвж? ты .пк-
р ? рж тк; ркррдптыф =кнкр н жбн дз ррз р=ж рртжп жорржзр дМррт E т М ты нж пдпрМ
т рждв выф п нк жррвыф вМъ Мжэ р оырМ? ткп в рржпр вжрпрМ бнк .;пвж ждМ,жъ
h жв, жв,жт жвж оыдж вк в п т ржр вМ? ж к о взк .бкд т ждж ,? к ты впк
в =жрпр OлкнклпрМрзw жр в ж в . кдптжррМфъ нжрры р. т нпз в рдп;жп пкр;рковы?
жвп в рджэвы п в жнквплжткввыъ :к бнктпдж? впрж в дк р пл бж жовы= бнжрры=
бнктпд кд ж п .хп= тытж жтъ Нпрж в рпрк р дктвып джп ртж ф эплвп жррд эптк-
вп рн хпв т крmкдМр щк оы в вкрр.бпрМН п прдк Шiъ Tк п рд.=жт ж р н рвжф н.рржф
дкожнкржнпп? лквзржф пл. вп п нждпМп= дкбж? ты ржэ в .рды;пр ъ

Д р нжрд евн.к жнждкрнжоы

нкт к дп? рж т дпвпз= дк жвп? кнрк= ркнж? кфвы= дпррМз=? тв.рн ввжррз= э нрт в-
вы= звзр? рпптждк= впп е-,лпв? жржоы= рж рквпз= пр д? Бпод фржп ж п в о рвы=
ржлт л пз= рж нэкррз в п ркфвы бжрдквпзО Дрвжрпр дМвж бнжррж ржжох вп ж бкнк-
вжнпкдМвжп .рт нэ к р? рж т жбн д ввы= р= пк= рж нэпррз жржокз пвmжнпк,пз? жрж-
н.ф в тжлпжэвж жоБзрвпрМ впкпп рбжржожп? жржныф .дк ыткдрз оы т нкпп ржтн -
п ввжф mплппъ mпнжпкврпз .рт нэ к р? рж дпвпп вк тк; ф дк жвп рж нэкр жо;пнвы
Д: н ж: лызхектрр дрртк рпртз хпзт щ ж бзы М хОНпев
cu
рт впз ж тк; ф эплвп? дпвжррп п о. .х пъ [ ржп лн впз mплпп ржж впк в пжэ р
оырМъ жвж рк э н твп кнры ркнж? кпвп вк в к;п? жm фвкз .хк пдп нкрбж-
джэ вп тв.рн ввжрр ф т р д .опржж э нрт ввжж зв вк пж.р оырМ в п в пвmжн-
пкрптвыъ е нкл.п ррз? кррнжджпз .рт нэ к р? рж нкрбжджэ вп в о рвы= р д т пжп вр
тк; ж нжэ впз пжэ р пвжж нкррклкрМ ж тк; ф эплвп п о. .х пъ mжрз пвmжнпк,пз
т бж жовы= р= пк= бкнквжнпкдМвк? Oбнж ррМw ? к бнктпдж? пжэ р дфожф джт ? в лк-
тпрппж жр вкдппз . в ж бкнквжнпкдМвы= рбжржовжрр фъ hжлМппр бжржоп бж =пнжпкв-
рпп? п ты рнкл. бжфп р ? рж жлвкк р дпввкз Oдпвпз эплвпw? к п жрркдМвы дпвпп дк жвп
нкрнжфр ткп ртжп р н рыъ

Д р нжрд евн.к о е.

кнквжнпкдМвы рпды E рж в п рбжржовжррп джт к щп? тжлпжэвж? эптжрвы=Н?
жржны жрнжт ввж вкн.;кфр лкжвы mплппъ Д вкж пкдж рж пл дф ф жодк к р ркппп
рпдкпп пдп р.п д нклтпрМ п= т р о ъ Нж кэ рп ж кн ввы пв птп ..пы? р. з бж тр п.?
пж.р бждМлжткрМрз ппп рждМж т ж вМ э ррж лк кввы= жорржзр дМрртк=ъ h к ррт бнп-
п нк пжэвж вклткрМ р вп пырд ф бжрн рртжп ррнкр вржнвжж тжрбнпзрпз пдп рпоквп
джэ щк ркэ тжл фрртп вк тнкх вп н.д рп т клпвжН бжрн рртжп р д пв лкъ [д.к-
джрМ? рж дф п бжртзхкдп ржп. трф эплвМъ Нк р. р п. вкбпрквы , ды оподпжр п вп
п рркр фъ

Држоы.к нкнн.к шнкр

h жрдпп жр бкнквжнпкдМвы= рпд? жржны пж.р оырМ жнквп ввыпп п бнжзтдзфррз
кд ж в . тр = п кд ж в тр к? бнжрры эплв ввы в нпп ожд .рржфпты п т л -
Д: н ж: лызхектрр дрртк рпртз хпзт щ ж бзы М хОНпев
cY

 Онжоы ; отп нн.к о ржбнжх нвВ

[.хвжррп? ртзлкввы р лкнжовжф эплвМф? E рж нкл.пвы рпды р ж вжф жбждвпр дМ-
вжф жржо ввжррМф> жвп р.х ррт.фр ж вжтн п ввж т ржп ппн п т лкнжовжпъ h п= прдж
пждп оы т=ж прМ н пвкнвпнжткввы .;п? к ркэ бнптп впз п в жржны .=пъ Нкдп-
п бж жовы= р.хвжрр ф бжлтждз р .ррквктдпткрМ ртзлМ р .п н;пппъ

ткрБcкоыкоыткнн.к о Онжоы

Zрт нэ впз ж рт н=Б рр ррт ввжп р.б нбкнквжнпкдМвы> жвп в бнжррж ты=ж зр
лк бн ды вкр.нкдпррп рп= тлдз жт вк пкр нпф п в нпф? тынкэ ввы= н л mплп-
 рп лкжвыъ :к пы .э жрп кдп? жвп тр ж=ткрвы? рджэвы п жнквплжткввыъ [жпв -
впф бж т нк ррз пкрппкдМвж прдж ркпы= нклвы= крб ржт жн.экфх ж ппнкъ [т н=Б-
рр ррт ввы т нжтквпз кррж жнквплжтквы т коррнкрвы жв, бр.кдМвы рпрр пы? впк
в ртзлкввы р рр ррт ввып ппнжпъ [т н=Б рр ррт ввы р.хвжррп бжр в,пкдМвж рбж-
ржовы жклкрМ вк вк; ппн жнжпвж тдпзвп ъ рж рж жлвкк рО
Д: н ж: лызхектрр дрртк рпртз хпзт щ ж бзы М хОНпев
c\
Дн.экфхпф ппн ржрржпр пл т х ф? жржны пы? бн бжджэпр дМвж? пжэ п лкн п-
ррнпнжткрМ бнп бжпжхп жнквжт .тррт пдп пвррн.п вржт? бнплткввы= нкр;пнпрМ тжлпжэ-
вжррп жнквжт .тррт? ркп= к р д ржбы? ппнжржбы пдп н вр вжтрп кббкнкрыъ кпп
жонклжп? тр ? рж ты тп пр ? рды;пр ? жрзлк р ? .тррт. р вк т.р пдп лкбк=? зтдз ррз
кррМф рр ррт ввжж ппнк? бнпнж ыъ hр ? рж пжэ р? бж вк;пп бн ррктд впзп? .тп рМ?
.рды;крМ? жх.рпрМ? .вф=крМ пдп бж.трртжткрМ вк т.р рж-рж н.жф? ржэ зтдз ррз кррМф
рр ррт ввжж ппнкъ Яоджп вк зоджв т ;ркр Мв E кррМ рр ррт ввжж ппнкъ Яоджп
вк .эжф бдкв р т пвжф рждв вжф рпрр п E ржэ кррМ рр ррт ввжж ппнк? бжрждМ.?
жкэпрМ пы вк ржф бдкв р ? п=? ржн тр ж? пжэвж оыдж оы жовкн.эпрМ р бжпжхМф .трртъ
[.х ррт. р дп рж-впо. М бжпппж рр ррт ввжж ппнкО tфожф джт р нклтпрып
тжжонкэ вп п пжэ р бнп .пкрМ рждМж .ж вж тжлпжэвы= рт н=Б рр ррт ввы= р.хвж-
рр ф? тдфкз бквр жв н твп= ожжт? р.б нжпбМфр ны нклп нжп р тр д вв.ф? жопркр -
д ф Шi-ж плп н впз? б.р ; ррт ввпжт тж тн п вп? t ркфхпф пккнжввыф пжвррн п ръ бъ
hр жвп нктвж тжлпжэвыъ
Дрп рпп? рж в жржны пл рт н=Б рр ррт ввы= р.хвжрр ф пж.р впж к
в бжзтпрМрз т вкодф к пжф тр д ввжфъ кж р.х рртж впж к в бжклкджрМ оы вкп
п вкт п жрркджрМ оы в бжлвктк пыпъ Мжэ р оырМ? пы впж к в .рды;пп бж нжовжрр ф
кррвжф эплвп т дпжф р.хвжррп пл Шi-ж плп н впз? в .лвк п? бж п. вкр тр = лкб ндп
т жрпп ржп .н жп пдп рж пп ввж лкб.ррпд лктж в.ф тр д вв.ф? к ркп жрж; д т ррж-
нжв. бжрпжрн рМ? к жвк нкожрк ръ ж жовы пррж рт н=Б рр ррт ввы п п вк=ж зррз
зтвж лк бн дкпп тжлпжэвжрр ф вк.п? лкрж ;пнжж жор.э кфррз т дпр нкр.н тр тжлпжэ-
вы= mжнп? тдфкз нкррклы пл дпвжж жбырк п в твпп? [тзх ввж прквп ? р жджп-
 рп р рры? вк.вж-mквркррп рп п mвр лпфвы нжпквы? жппры п пвжж н.ж ъ
ж жврнкрр. р в бжлвктк пыпп р.хвжррзпп .рт нэ к ррз? рж в жржны рт н=Б рр ррт в-
вы п п жклыткфр вк вкодф к пыф ппн жржож ? тбждв плп нппж тдпзвп ъ Нк ржжох впз
ж ркп= . рвы= зтд впз= пы пп п бждвж бнктж тлдзв.рМ нпрп рп; тжбнжры л рМ
ркэ .п ррвыъ

1oБММn Бotiuфщ:um

[ррМ дп . ткр н. пдп нж ррт ввп? т нзхпф т бкнквжнпкдМвж О
: кжп. нкл д. жврпв..пк жрвжрпррз ж т нкО НкрждМж р нМ лвж
бнжрптжн пр жвк ржп.? рж пы лвк п ж hр д ввжфО
Д: н ж: лызхектрр дрртк рпртз хпзт щ ж бзы М хОНпев
cG

фкжб.з хн.к нкп р нжрд евн.к  р

[.х ррт. р ж пв рпб лкзтд впф? жржны в лкрд.эпткфр бжп х впз т вк; бнж-
ррнкврртж ркфвъ ж ￿
фе МН,оМфН Мопо:зо
бж нкл.п ткфррз вк.вы квжпкдпп п ррнкв-
вы вкодф к пы ржоырпз? дз жржны= т вкрржзх тн пз в р.х ррт. р вк.вжж жоБ-
зрв впзъ Д вкж . вы рпркфр? рж ркж жоБзрв вп ? тжлпжэвж? бжзтпррз р нклтпрп п
вк.пъ евж к в ж ржоырп бн ррктдз ррз вкп лкк жвып рждМж пл-лк вк; ж в т э -
ррткъ Я в бжвппкф? к нкожркфр дкл нвы .клп? вж в рпркф в.эвып ￿
М3ж тжкр [к
бовоф вотрфН
ъ [.х ррт.фр зтд впз? лкк жвы кэ дз рб ,пкдпрржтъ
hжлМп п? бнпп н.? бжвзрп ￿
кеф М [февп
ъ Н рк ктвж кррнжвжпы жовкн.эпдп?
рж нкр;пн вп hр д ввжф рж тн п в п .ржнз ррзъ Нп ж вк пл р.х ррт.фхп= mжнп т х -
рртк пдп в нпп? вп ж пв пл плт ррвы= mплп рп= бнж, рржт в т ржрржзвпп жоБзрвпрМ р.
квжпкдпфъ жржп. . вы бждМл.фррз рб ,пкдМвып р нппвжп? ркпп ￿
к рз лны з е-
пт теле
E ртж ж нж к ￿
рлыко
? бнплткввып вкбжппвкрМ пп ж ржп? рж л рМ ррМ лкк к?
жржн.ф х рждМж бн рржпр жоБзрвпрМъ нппв Oр пвкз в нпзw п ррМ ркжф зндыъ
кпвррт ввкз бнппвк нкр;пн впз hр д ввжф вк ркпжп д тжтр в ￿
кефож
п пжэ р жк-
лкрМрз кэ в ￿
[февп еМ
т бнптывжп вкп рпырд рджткъ Д вкж бнжх бнп .пкрМ дз в
.рджтвж вклтквп E р пвкз в нпз? п жожлвккрМ кпп-рж р.вып ж жп тнж
Oв жоБзрв ввыф m вжп в o icFъШШcNwъ
шк н.пп лвкп впрып бнпп нжп пы жонкрппрз в ж hр д ввжф? к ппн. крж-
пжтъ :тквржткз mплпк E ж вк пл ркпы= пжхвы= р жнпф? ж к-дпож нклнкожркввы= дж-
т рртжп; пп ввж жвк бжпждк вкп ржл крМ р д тп вп п тж жнж в.ф ожпо.ъ Д вкж
пвжж т тквржтжф mплп тыдз пр т рМпк ррнкввжъ ^д рнжв? бнпп н.? бн ррктдз р
ржожф ж вжтн п ввж п кррп,.? п тждв.ъ [х ожд ррнкввж тыдз пр лкзтд вп ж ржп?
рж р ржп лн впз вкодф кр дз в жржны крнпо.ры кррп,ы пж.р р.х рртжткрМ ж вж-
тн п ввж т в рждМп= п ррк=ъ нп жбн д ввы= жорржзр дМрртк= рдп кррп,к рт рк E
mжржв E нкрх бдз ррз? рж бжджтпвп ррквжтзррз бж-нклвжп. бждзнплжткввыпп щт нрп-
кдМвж п жнплжвркдМвжНъ б нМ бн ррктМр ? рж ты нкрх бпдп mжржв ркпп жонклжп?
рж ж вк ж бжджтпвк жрркдкрМ . ткр т жпк;в ф дкожнкржнпп? к тржнкз .д р дк вк н.-
жф жв , hр д ввжфъ нжт нзз бждзнплк,пф O жпк;в жw mжржвк? ты ктржпкрп рп .лвк-
р бждзнплк,пф тржнжж? .д р т; ж mжржвк? бнжт нпрМ жржныф в бжрн ррт ввж ты
в т ржрржзвппъ hжлпжэвж? ркпж бж р о рж в кэ ррз жржо ввж ррнкввыпъ h жв, жв,жт
рдп нкл дпрМ Шi ;кнпжт вк т кррп рк? рж т ж вжф пл вп= жкэ ррз u ;кнпк? рж ты
рнкл. бжфп р ? рж тж тржнжф п= ]? оы жвп т ржр пжп вр вп вк=ж пдкрМъ
Нж тквржты кррп,ы E в рр дзввы ;кнппъ ￿
До о ент н блден кв нтовые
х р ктер пт к прщептврт во впех воз ожных поптон х
ъ :кэ ыф mжржв? в ткэвж?
нкрх бд ввыф пдп в р? бж=жэ вк тнкхкфхпфрз окнкокв пнкдМвжж ктржпкрк? тр тжл-
пжэвы прдк? пдп бждзнвжррп? рд.кфвж бнжвжрзррз пппжъ Нж т ржр пжп вр? ж к ты
бжрпжрнпр вк mжржв? жв лкпн р? пнкдМвыф ктржпкр жррквжтпррз? E п ты .лвк р н л.дМ-
ркр> т кввжп рд.к бждзнплк,пф mжржвкъ N кдМ; х ожд ррнкввжъ [ ржж тн п вп?
к ты нкрх бпдп ртжф mжржв? тржнкз ж бжджтпвк пждк .д р рМ лк ппддпжвы пджп рнжтъ
Д вкж т ржр пжп вр? ж к ты т ртж ф дкожнкржнпп бнжт нз р бждзнплк,пф б нтжф бждж-
тпвп? бждзнплк,пз тржнжф ржэ mпрпн. ррз! е рдп бжбыркрМрз лкр п бнжт нпрМ бждзнп-
лк,пф тржнжж? кд жж mжржвк? в . крррз OлкmпрпнжткрМw? бжржп. рж жвк .э лкmп-
рпнжтквк E т рж ркпж пвжт вп ? ж к ты бнжт нпдп бждзнплк,пф б нтжж? жпк;в ж
mжржвкъ ^рж зтд вп вклытк ррз Oлкб.ркввжррМфwъ ^фв;р фв т ртж тн пз тырп пткд ж?
вклыткз Oж;пкнвып кдМвж фрртп пw щE)4:9;)4? H3d3n:kУ  v3:;4? Ш]iFНъ нпп кр дМвж?
Д: н ж: лызхектрр дрртк рпртз хпзт щ ж бзы М хОНпев
c]
рж бжлэ пррд жтквпз бнж пжвррнпнжткдп н кдМвжррМ Oлкб.ркввы=w кррп,? п ^фв;р фв
жклкдрз в бнктъ
 нппв Oлкб.ркввжррМw E ржэ зндыж? рп рк дз рджэвы= пкр пкрп рп= .нкт-
в впф? бнпп вппы=? бж=жэ ? рждМж р.окржпвжп. ппн.? к в бжтр в твжп. пкнжппн.
пжд .д? окр нпф? ж; ? ;ппбквл пдп вкр ркпп=ъ Нж з в рд.кфвж лкн.лпд ткр рпп
ррнкввып п рджэвып жоБзрв вп п; вк рж ррМ бнппвкъ [рдп пж жоБзрв вп бжклкджрМ ткп
в бжвзрвып? =жнж;жъ Zпв ф;п mплпп ржэ в бжвппкфр зтд вп лкб.ркввжррп ж жв,къ
рж х ткэв ? mплпп в тбк кфр т лкод.э вп п в рпркфр? рж п= к.лкдМвыф лкп -
ррпр дМ бждвжррМф жоБзрвз р вкодф к пы mкрыъ
Нж т вкт ;птквпп зндыжт вк лкк п ррМ п ртжф нпръ евж к к.лкдМвыф лкп ррп-
р дМ ркп бж р о пп р жбждвпр дМвж лвк вп ? бнп п ржт н; ввж в .п ррвж ъ : бнп-
п н.? бн ррктМр р о , бж. пл в рждМп= в нкрныры= .опфррт? жржны ? ркэ п?
жоБ пвз р ж вк жохкз нрк E .опф,к жррктдз р т н. э нрты кжф-впо. М пкп -
рпф рпптжд? вкбнпп н нждпМф дкб.? бж жт. пдп рын =д б рржтыф дпрр д т нкъ
Tдз . жорртк бждп,пз вклытк р бж жлн тк пжж т рп= бн рр.бд впз= Oпкп рпп .опф-
, фwъ ^рж жбн д вп E тр ж дп;М . жорртж? ж бнжх бнжплвжрпрМ? п Oбж жлн тк -
пыф o icEGGШ-hwъ [рдп ты рбнжрпр ? рж бж жлн тк пыф? рж ткп пж.р жрт рпрМ> ON? пкп-
 рпф .опф,кwъ Нж рж тынкэ вп в р р т р о пвжэ рртж жбждвпр дМвы= жрр вжт
рпырдк E рк? бж в п. пжэвж бж .пкрМ? рж .опф,к бжп ;кв вк ж.дМрплп ъ е бж бж ж-
лн вп п б.одпп р.р э жкэ.ррз тр п ррвы ррнкр вры п кррнжджп? =жрз вк ркпжп д
вк тжбнжр O:рж ркжф пкп рпф .опф,кОw жрт р пжэ р оырМ рждМж ж пв> OZопф,к? жрж-
ныф жррктдз р вк п рр бн рр.бд впз пкп рп лвкпwъ кпп жонклжп? рхкр дМвкз бнж-
т нк т н кдМвы= .рджтпз= бжклытк р? рж зндып бж жбн д впф жопквптыъ
нп кткз рдп;жп ождМ;ж лвк вп жбждвпр дМвып лвк впзп к.лкдМвы= лкп -
ррпр д ф? пжэвж вкэпрМ р о р нМ лвы бнжод пыъ Н вк ж лкоыткрМ? рж Oж;пкнвж кдМ-
вж фрртп w п Oлкб.ркввжррМw E рж бнжррж рбжржоы жожлвк впз рджэвы= пкр пкрп -
рп= .нктв впф? жбпрыткфхп= рж? рж бнжпр=ж пр р в жржныпп р.окржпвыпп кррп,кпп?
вж в р жоБ ркпп бжтр в твжж ппнкъ швкп впрыф бнпп н бж жовжф ж;поп E .рт нэ -
вп Tпвк Мк пвк щz;K4 vKd)4? c44YН ж ржп? рж ррнкр вры пж.р жоп впткрМрз пырдзпп?
бжржп. рж п= ржлвквпз Oлкб.рквыw вк тквржтжп .нжтв ъ :к пы х в нкл .о ппрз?
бжвзрп Oтквржтжж ржлвквпзw т вкрржзх тн пз пж вж т бкнквжнпкдМвы= н.к=ъ Д вкж
жтжнпрМ жо ржп E тр нктвж рж .рт нэ крМ? рж бнптп впз жрныткфр т нп т жпк=
бнп бжпжхп ж;пкнвжж кдМвж фрртпз? к ррнкр вры в.р джэп бнп бжпжхп р пвжф
в нппъ
:к.лкдМвы лкп ррпр дп п ржжох впз ж бкнквжнпкдМвжп бн нкрвж пддфррнпн.фр
нклвп,. п э . . вып п р п? рж прн вв т нпр т бкнквжнпкдМвж ъ Z выф пжэ р р н-
б рМ в жбн д ввжррМ? ртзлквв.ф р в лвквп п жрт рк вк кжф-рж тжбнжр>? рдп оы в оыдж
лкк ж? в оыдж оы п вк.пъ .рМ вк.п тыпжх в жо хквпзпп п зндыкппъ tфожф . выф
т нпр? рж п рж ы нкл.пвжж вк.вжж пррд жтквпз рж тн п в п бнпт .р ж пррпв ъ жр?
рж т нпр т бкнквжнпкдМвж ? п р . к кдМ; > жв т нпр т жвн рвж жоБзрв вп ? бнжрптж-
н кх вк. ? п бнж ждэк р т в ж т нпрМ? кэ рдп т кжф-рж пжп вр бжзтдз ррз ожд
рр ррт ввж жоБзрв вп ъ
Нкжв ,? з в тдфкф т прдж ржжох впф ж бкнквжнпкдМвжп ппддпжвы ж;пожвы=
ржжох впф? жржны вк ркпжп д тбждв .дк ыткфррз т нкпп жоывжф вк.пъ : бнп-
п н.? ты? пжэ р оырМ? т нпр ? рж тк; O=кпп нw рБ к р тк дпрнк жнф ж вк Ш44 пъ
[рдп ты в рркв р .рт нэ крМ? рж жв прбждМл. р жржож тжд; овж ржбдптж пдп бнптж-
пррз т фрртп рпджф бнптп впф? тк; .о э вп жрркв ррз бнжррж ж;пожфъ hы пжэ р
.рт нэ крМ? рж бпрквп прдфпр дМвж нпржп п ожокпп плд птк р тр ожд лвпъ ржоы
жррпМ ркжж т бн дк= плт ррвы= опжджп рп= бнж, рржт? в жо=ж ппж оыдж оы вкн.-
Д: н ж: лызхектрр дрртк рпртз хпзт щ ж бзы М хОНпев
i4
;прМ в рждМж mплп рп= лкжвжт? рк рж тк; .рт нэ вп ? о л.рджтвж? жрвжрпррз
 ржжох впзп ж бкнквжнпкдМвжпъ Д вкж? рдп ты ркэ р ? рж джт рж р дж п ж
mплпжджпз рбжржовы т вкрржзх тн пз жоБзрвпрМ , д овы ртжфрртк нпржтж-ожожтжф
п ры? рж в о. р ржжох вп п ж бкнквжнпкдМвжпъ ^рж бнжррж в т нвжъ
Мвжп ржжох впз ж в жоыкфвжп рд.экр бн п ржп крптвы= пр.ррпф п бнжрп-
тжн пфъ kн ф рпркд? рж т кэ жп п.эпв бнпр.рррт. р дкр врвкз жпжр р.кдМвжррМъ
нкт к дп ржО :к рж тжжох пжэвж бнжт нпрМО е фрртпр дМвж дп в ржнжбдптыф п .рж-
ппр дМвыф бж =ж kн ф к брп=жквкдпл. д.; ? п Ш4 р квржт бнжрржф р нкбпп? жрвжткв-
вжф вк р жнпп вк. впзО Нк ж дп бнпвппкрМ т р. жклкр дМрртк? бжд. ввы бнп бжпжхп
р ржнк дэп пдп пбвжлкО нкт к дп нкmждж пжэ р жбн дпрМ дпвжррМ джт к
бж бж н.О T фрртпр дМвж дп р.х ррт. р бнктпр дМррт ввыф лкжтжн? бнплткввыф рнырМ
бнкт . жо НtД? жо .опфррт : вв п? ж ржоырпз= ШШ р врзонз c44Ш ъО h нвж дп? рж п п-
,пврж ржжох рртж рнытк р жр дф ф бнжрры п в жнжп п рж ы д впз? жрр.бвы
тр пО :кппп оы бнжрптжн птыпп вп оыдп рп .рт нэ впз? вп ж вж пл вп= в жрвжрпррз
 бкнквжнпкдМвыпъ Нп ж вж в рн о. р жрклкрМрз жр mплппъ щД вкж кэ ж пл вп= пжэвж
ж, впрМ бнп бжпжхп пвррн.п вржт? бнпт ввы= т вп ъН

Др е yкн к

h ржф вп пы бн бнпп п в жоывж б.р ; рртп т в плт ррвжррМъ h кррп ВВ
пы бн ррктпп пвррн.п вркнпф л нктжпырдзх ж нпрпк п бжрркнк прз бнпп впрМ ж
 нклдпвып бкнквжнпкдМвып зтд впзп? т б нт.ф ж н М кррнжджпп п бн рклквпф
о. .х жъ жвзрвж? рж пы вкв п пп ввж р рп= р п? .прыткз п= в бн =ж зх.ф бжб.-
дзнвжррМ вк бнжрзэ впп рырз д рпфъ [жтн п ввкз тждвк пвр н рк бкнквжнпкдМвжп.
вккдкрМ? бжэкд.ф? т жв, Гнкэ квржф тжфвы ШGYШEШGYF ъ трбд ржп рбпнпрплпк п пвр -
н рк лкнжовжф эплвп п бнплнккпъ h кррп ВВВ O кнквжнпкдМвж жрМ w пы нкррпжрнпп
жрвжтвы кр жнпп ржжрт рррт.фхп= .рт нэ впфъ шкр п пы б н ф п вк.вжф бкнк-
брп=жджпп E жодкррп пррд жтквпф? жржнкз вкпвкдк рж рбпнпрплпк? вж бжлэ ржрн ж-
ржпдкрМ вк оклжты= бкнквжнпкдМвы= рпдк= E р впп пырд ф п тжл фрртпп вк пкр нп-
кдМвыф жоБ р рпджф пырдпъ шкр п б н дфппрз вк бнкрп рп тжбнжры п нкррпжрнпп
бнпп в вп пр, дзфхп= эплв ввы= в нпф т жпбд п вркнвжф п кдМр нвкрптвжф п п-
,пв ? д вп бнп бжпжхп т ны п пждпртыъ Нк; ф лкдфпр дМвжф р пжф рркв р? тжлпжэвж?
ркпыф бнжрптжн птыф бкнквжнпкдМвыф рбжн вк; ж тн п вп> Tкнтпв? н к,пжвплп п р ж-
нпз нкл.пвжж лкпырдк щр .ткэпр дМвып .бжппвквп п t ркфх ж пккнжввжж пжвррнкНъ
Нк; б.р ; рртп лкт н;пррз пвррн.,п ф бж бнжт впф mжнпкдМвжф ￿
пверк п ре л-
нопт
бнп бжпжхп пвррн.п вркнпз л нктжпырдзх ж нпрпкъ

е пн к п р нжрд евнжж
о жныжеж зко д ыкжр евн.к жy б

[жжох впз ж бкнквжнпкдМвжп пжэвж нкррпкрнпткрМ к кр жнпкдМвы ж;поп
щvУn;? Ш]u]Нъ [рдп ты бнпбпрытк р в ж п. жоБ р. ртжфрртж? жржнып жв? бж джп т х ф?
в пжэ р жодк крМ? рж ты ржт н;к р кр жнпкдМв.ф ж;по.ъ Нкбнпп н? O,т рw E ртжфрртж
жоБ ржт? к Oп пw E п вркдМвж зтд вп ъ Нж трбжпвпп лвкп впр.ф mнкл.>
Бе екфНе МетефНе :е жв кф бжкр
^рж .рт нэ вп в пп р рпырдк? рк к рж нэпр кр жнпкдМв.ф ж;по.ъ е п
в пж.р оырМ л д выппъ
tпв пкв п Nкнвпж щL)4d;1K4  K<4)3? c44\Н бн дккфр бжд лвж .ржв вп ъ h нкв-
в п тжлнкрр рп бжд.кфр бн ррктд вп ж ппн ъ евmжнпк,пз? бжд. ввкз ппп т ржр
Д: н ж: лызхектрр дрртк рпртз хпзт щ ж бзы М хОНпев

б нпж ? ржррктдз р Oоклжтж лвквп w п жрвжрпррз ппнкп mплпп? брп=жджпп п опжджппъ
^рп ппны вклыткфррз ркэ Oжвржджп рппп кр жнпзппwъ kплп рпф ппн ржрржпр
пл пкр нпкдМвы= жоБ ржт? жржны пп фр жоБ п? лквппкфр бнжррнкврртж п пж.р тжл ф-
рртжткрМ н. вк н.к щр =вп рп? б.р п б н кп mплп ржф в нппН? рдп ржбнпк-
ркфррз щ. кн п жррж? бнпп н.Нъ рп=жджп рпф ппн E ржр? т жржнжп эпты р.х -
рртк пп фр тыожн? бнпвппкфр н ; впз п жодк кфр ржлвквп пъ h ржп ржлвквпп ррМ х
Oрж нэквп w> бнпп н.? пырдп? т нжтквпз п э дквпз? жржны в зтдзфррз т х ррт в-
выпп п жоБ рптвыппъ Бпжджп рп р.хвжррп эпт.р? рн о.фр бпхп? нклпвжэкфррз?
б н кфр н. н.. ожд лвп? ожд фр п .ппнкфръ :кэ ыф пл рн = рп= жвржджп рп=
ппнжт жодк к р ржоррт ввыпп тбждв жбн д ввыпп ртжфррткппъ Гжны в пырдзръ Мырдп
в пж.р б н тпкрМ жныъ Н тжлпжэвж лкожд рМ? бжрржзт нз жп р нклн.; ввжф ркджф?
пдп бнп бжпжхп пырд ввжж .рпдпз лкррктпрМ н.жж джт к лкожд рМъ hж тн пз лкрп -
впз рждв, в бжэпнк р д.в.ъ шк=ж зх рждв, в .ппнк ръ
hрзж .рт нэ вп ж бкнквжнпкдМвжп рп ;птк р нклвы жвржджп рп кр жнпп
п в .п ррвж жрвжрпр бнплвкп ж вжж ппнк щпдп жвржджп ржф кр жнппН н.жп.ъ hк;п
пырдп п вкп н впз рбжржовы тпкрМ п плп взрМ mплп рп жоБ ры щр д пв лН пдп плд -
пткрМ ожд лвпъ Tн тв пркфркз рпрр пк mв-;.ф .пр? рж нкрррквжтк п о дп щmплп -
рпф ппнН пжэ р бжтдпзрМ вк тк; л жнжтМ щопжджп рпф ппнН п брп=жджп рж одкж-
бжд.п щбрп=жджп рпф ппнНъ
hлдз вк бкнквжнпкдМвж к вк рдпзвп щк ржн ? бнжррж б.рквп,.Н жвржджп -
рп= кр жнпф пжэ р жклкрМрз бжд лвыпъ Мкд вМп рп ржэ рп ;пткфр жвржджп -
рп кр жнпп> нклжткнпткфр р нкл.пвыпп дз.;кпп? быркфррз пырд ввып .рпдп п
плоктпрМрз жр бнжод п п ръ бъ hжлпжэвж? пл. вп вкн.; впф оклжтжф жвржджпп . р ф
пждж оы нкрнырМ дклк п в жржнып тлнжрдыпъ

копыв бжжт пе нкы. Д р нжрд пф б онп

Zрт нэ впз ж рт н=Б рр ррт ввжп р.б нбкнквжнпкдМвы п в бнжррж ты=ж зр лк бн -
ды вкр.нкдпррп рп= тлдз жт вк пкр нпф п в нпф? тынкэ ввы= н л mплп рп
лкжвыъ :к пы .э жрп кдп? жвп тр ж=ткрвы? рджэвы п жнквплжткввыъ [жпв впф бж т н-
к ррз пкрппкдМвж прдж ркпы= нклвы= крб ржт жн.экфх ж ппнкъ [т н=Б рр ррт в-
вы т нжтквпз кррж жнквплжтквы т коррнкрвы жв, бр.кдМвы рпрр пы? впк в ртз-
лкввы р рр ррт ввып ппнжпъ
евж к дф зп кэ ррз? рж бн бжпрк пкз ппп рт н=Б рр ррт ввкз р.хвжррМ E пв-
ррт ввкз т ртж п нж ъ ^рж в ркъ Нк ркпжп д бжпппж бжб.дзнвжж т вкрржзхпф пжп вр
п ррвжж ожэ рртк тжлпжэвы ржрвп н.п= рт н=Б рр ррт ввы= р.хвжрр фъ Б.ткдМвж кэ-
кз н твзз .дМр.нк пждк бж=ткрркрМ ождМ;жф р пМ ф жджнпрвы= п т рМпк зр дМвы=
ожэ рртъ швкп впры ппmжртжн,ы бнж;джж жожкрпдп вк;. hр д вв.ф жбждвпр дМвыпп
п зппъ [ ж вз;впф бпркр дМ-mквркрр пдп ктржн жппржт лктрнк пжэ р бн тнкрпрМрз
т бнжнжк пдп ппррпкъ к? ркф вржджпз E выв бнплвкввкз жр. кнрртжп нклвжтп вжррМ
н дппп E оыдк бнп .пквк бпркр д пъ [ ж вз mнклк OTк бн о. р р ржожф [пдкw щпл р нпкдк
Oшт л вы тжфвыwН пвж к прбждМл. ррз к пкп рж лкдпвквп ъ Быдж оы т рМпк бж.п-
р дМвж бн ррктпрМ р о т рМ пкбклжв рт н=Б рр ррт ввы= р.хвжрр ф? кэ ж пл жржны=
т нктвжф рр б вп тжлпжэвжъ жлтждМр бж дпрМрз р ткпп жнжржф окрв ф? т жржнжф з бырк-
фрМ жо ржп нкррклкрМъ
Н рдп;жп кд ж жр вкр т ж вжф жтждМвж жоывжт ввжф рждв вжф рпрр п тжн.
рнжпвжж рждв,к жонкхк ррз бдкв рк кнквжнппзъ Нк в ф бжп хк ррз , ды= рзрМ
пкр нпжт? бждвжррМф жр д ввы= н. жр н.к ж квкппъ Допркр дп пкр нпжт вп ж
в лвкфр ж ртжп= ржр з=; п= .дМр.ны п т нжтквпз нклтпткдпрМ ржт н; ввж в лктпрппжъ
Д: н ж: лызхектрр дрртк рпртз хпзт щ ж бзы М хОНпев
ic
 п в п в т в жржны= жрвж; впз= н дппп тр = рзрп пкр нпжт . птпр дМвж бж=жэпъ
h л н дппжлвж . вп пр=ж пдж жр ж вжж бнжнжк? .ррквжтпт; ж в бжрн ррт ввыф
жвркр рж рт н=Б рр ррт ввыпъ нжнж ржр оыд лкп. в п клв в? вж ж бжрд жткр дп
рж тн п в п ж нэкдп бжо .ъ hр н дппп пп фр жох з нж> тр жтжнзр ж ткэвжррп ржб -
н эптквпз? бжпжхп р п? жп. бжт лдж п вМ; ? ж в жо=ж ппжррп ркпжжврнждз? ртжож вжж
бжпрк пвmжнпк,пп п тыожнк т нкпк= т ны п ж бждвжп бжтпвжт вппъ :ж к-рж в т н.фхп=
клвпдп пдп бж т нкдп жррнкплп.? вж р б нМ пп тр ж дп;М лкбн х вж лквппкрМ бждпрп-
 рп бжррыъ Н рпжрнз вк р=ж рртж? кэ ыф жврпв вр бж-ртж п. рпжрнпр вк рт н=Б рр -
ррт ввж ъ h ркпжп д ? вк бдкв р кнквжнппз , ды= рзрМ ожжт? бж ж вжп. вк кэ ыф
пкр нпъ hжр жвп>
Шъ ￿
Бо Вел к рперко птер.
Гнжпк выф р.б нжпбМфр н ж=ткрытк р трф hр -
д вв.фъ hр тжн. E дп;М жпбМфр нвкз пж дМ? к hр д ввкз бн ррктдз р ржожф т дп.ф
жпбМфр нв.ф пн. вк в ж п пкврржп дбржб ъ Мы впж к в рпжэ п жо ржп жк-
крМрз? бжржп. рж пы Oлкбнжнкпппнжтквыw в жрркржвж .пвыпп дз ржжъ
cъ ￿
Бо Впеленпкое озн н е.
hр тж hр д ввжф бнжвплквж п ртзлквж тж пвж т дппп
.впт нркдМвып ржлвквп пъ [ж в тжлпжэвж жовкн.эпрМ? бжржп. рж жвж т л ; жвж п ррМ
тр ъ е тжр бж п.ъ [рдп [жлвквп E рж hрё тж hр д ввжф? рж дз вкодф впф вп ж в жррк-
ррз; бжрждМ. [жлвквп E рж hрё? ты ржэ [жлвквп ? п в жррк ррз вп ж? рж ты пждп оы
вкодф крМ; бжржп. ты в пжэ р жовкн.эпрМ [жлвквп ъ hрё бжвздпО
iъ ￿
Бо в дрро з ерен .
h Шi-п плп н впп жопркфр рпды п р.хвжррп? жржны
кррж жвркрпн.фр р рпдкпп п р.хвжррзпп пл Шc-ж плп н впзъ Двп пждп оы .бнктдзрМ
вк; ф эплвМф? вж пп рж в пвр н рвжъ
uъ ￿
Бо з предел Впеленно.
шк нк п вк; ф hр д ввжф нкрбждкк ррз н.кз тр -
д ввкз? вкр д ввкз п. ныпп п н твппп р.х ррткппъ Двп пж.х ррт вв ? п пы пжэ п
р о бн ррктпрМъ Д вкж пы впж к в рпжэ п п= .тп рМ? бжржп. рж жвп вк=ж зррз
лк бн дкпп вк; ф hр д ввжфъ
Fъ ￿
Бо Бепконено М л рщнопт.
М вМ; п дМкф; ж кржпк п п вМ; ? п пы
ж к-дпож рпжэ п нклдз рМ? ррМ н.жф ппн E ппн ррн.въ [.х рртк-ррн.вы пвжж ж вкр
.пкфръ Двп . нэпткфр тп рр р.окржпвы кррп,ы п .бнктдзфр тжжох тр пъ Нж пы
в пжэ п п= .тп рМ? бжржп. рж жвп бнжркдМлыткфр п э . кржпкппъ
Yъ ￿
Бо -вр ер пты з брдрщео.
Tкд ж т о. .х п р.х ррт. р эпт р нкрк б.р ; -
ррт.фхп= тж тн п вп т.кф нпрржтъ е= лкжвы лкбн хкфр тп ;пткрМрз т бнж;дж щнклт рж
дз нклтд впзНъ Д вкж бж дз ыткрМ пжэвжъ Tдз лкокты жвп вкодф кфр лк тр п? рж бнж-
пр=ж пр т вк; п ппн ъ Жкдфлп о рбжд лвы? п кэ в .пкфр ж ржп? ржоы тылткрМ бждп-
,пфъ
\ъ ￿
Бо Вел к Нев д ы Дрх.
Н тп ппы бнплнквы р.хвжррп =ж зр ртжлМ вкр
кэ ыф вМъ Мы впж к в рпжэ п плп нпрМ п=? бжржп. рж жвп жрркржвж .пвы п тр к
.=ж зр жр вкодф впзъ Д вкж жвп кррж б.кфр вкр? .ррнкпткфр нжлыны;п п тн пз жр тн -
п вп ржт н;кфр т вк; п ппн фрртпз? жржны в тжлпжэвж пл.крМ вк.вж щ бнпп н.?
дкфр рк? ржоы л нкдк рн ркдпрМ? пдп бнжплтж зр т б.рры= жпк= ррнкввы лт.пНъ
Gъ ￿
Бо Быптроно рщнопт.
[н п вкр р.х ррт.фр р.хвжррп? жржны тпэ.ррз
рк оыррнж? рж пы в т ржрржзвпп п= жовкн.эпрМъ Нк ркпжп д жвп в жржо ввж нкл.пвы?
ж вкж в жрркрж .пк жвп жпб врпн.фр оыррнжржфъ
]ъ ￿
Бо-Оборотен.
Гнжпк вж р.х рртж-жожнжр вМ =ж пр бж л пд п бнктпр фъ [рдп
тжлвпк р жбкрвжррМ? рж рж-рж ж лкп рпр? ож р.р э п вз р жодп? ржоы ж в .лвкдпъ
Дв пжэ р пвжт ввж бн тнкрпрМрз т дз.;.? н тж пдп .впт нрпр рржж бнжm рржнкъ
Мы пвж к тп пп лкк п? вж в пжэ п п= нклк крМъ
Д: н ж: лызхектрр дрртк рпртз хпзт щ ж бзы М хОНпев
ii
Ш4ъ ￿
Бо Ор н лны Шртн к.
Н кз н лтыкфвж .пвкз р.хвжррМ прк р п жв-
рнждпн. р вк;п пырдпъ Двк бжлтждз р вкп лк кткрМ д.ожп тжбнжры? вж тр к .ррнкптк р
рк? ржоы жрт ры . вкр бжд.кдпрМ в т нвыппъ
Нк ржп з лкжв. ртжф окрвфъ Z в пждж оы оырМ пвжэ рртж нклвы= бнж ждэ впфъ
:кп пждп оы трбы=в.рМ тжфвы? рдп оы жопркр дп пкр нпк o c тррн рпдпрМ оы р жоп-
ркр дзпп пкр нпк o ] п бжбыркдпрМ жонкрпрМ п= т ртжф т н.О рж рдп оы жопркр дп тр =
рзрп пкр нпжт тррн рпдпрМ п ж вжтн п ввж бжбыркдпрМ жонкрпрМ н. н.кО hжлпжэвж?
вк; дрз оы т дпкф;пф жрпп рпф бнжнж? жржныф р.п д оы тызрвпрМ .впт нркдМв.ф
пррпв. п жоБ пвпрМ п= тр =ъ
Ннж о, пжоМ
:.в щK6L4? c44\Н бн джэпд п в эптжбпрвыф? вж? тжлпжэвж? ожд
вк.выф кркдж в mплп рп= бнпв,пбжт? ты=ж зхп= лк бн ды mплп рп= жнквп -
впф> рж пррп рпф р.оБ р? Nорждфрвыф нкл.п? нтж пррп рж вккдж? квр п-
ррп ркз р.орркв,пз? nкнрртк .=жт? :к.лкдМвж ржлвквп ? Бырп п Н -Бырп к , дМ?
:к.лкдМвы коррнкрвы жоБ ры / дкржвжты р дк п нпв,пб пдп нплвк жрркржвжф
рпдыъ
Д: н ж: лызхектрр дрртк рпртз хпзт щ ж бзы М хОНпев
iu

J М зкд ток шыж з ывэ

4 Мфр МеМ коз п те: оф ж фе е кр Н Мфр :тж ,ет езо
O
р
Нкн р фрпжБ Вб
шк п пл.крМ ппны бкнквжнпкдМвжжО [рдп ты т нпр т бж жовы т хп? рж ты в ж п-
вжпъ БждМ;пврртж дф ф щ\iE\Y jН т нзр =жрз оы ж вжп. ржжох впф ж бкнквжнпкдМвжп
зтд впп? в пп фх п. жрвж; впз п. ж-=нпррпквржф рнк п,пп щ 33<;? c44F; N;wp3<9 
39щBKd; п т [н вп т к щG)n3v)PL? Ш]]Ш; {У:;? Ш]]\Н? к п т нк т Мзтждк? р. з бж тр п.? лк бжрд -
в рзрпд рп лкп рвж тынжрдк щркодъ cъШНъ hкэвж бж п вМ; ф п н бжвзрМ? тж рж т нзр
вк;п н.лМз? ржр п? бждпрпп? тнкп п бнжбжт вппъ
[рдп ты т нпр т бкнквжнпкдМвж ? ткп? жв вж? ткэвж .лвкрМ ождМ; жо ржпъ пркз
э в твыф жнжржб? бн ррктдз р дп ты р о ? к жв нкррпрытк ррзО Нкрдкэ кзрМ пвр -
н рвжф прржнп ф р бнптп впзпп? лвк р дп ты? бж п. в жржны =нпррпкв р ркпп экнжп
тырр.бкфр бнжрпт m ддж.пвк щп Гкннп жрр нкН п бж п. бнктпр дМрртж [ж пв ввы=
Шркржт жmп,пкдМвж бнплвкдж жрвжтквв.ф вк жд жтррт н дппф? жртжож пт р п ркпып
жр вкджжтО НкбнктдззрМ вк р квр пдж.кдытквпз? лвк р дп ты? рж ржр п рж д впз
жрвжткв вк mжнп в нпп? жржнкз? рдп оы . кджрМ жовкн.эпрМ? пждк оы ржт н;прМ
н тждф,пф т mплп О
Нж ррМ п н.кз? ожд д.ожкз бнппвк пл.крМ ржжох впз ж тр тжлпжэвы= ррнкв-
вы= п ррнкжн пвкнвы= ржоырпз=ъ Двп пж.р жклкрМрз бнкт жфъ h прржнпп в пкдж рд.-
к т? ж к рбжнвы .рт нэ впз рвккдк рпркдпрМ о л.пвыпп? к лкр п квжвплпнжткдпрМ
п жоБзтдздпрМ пррпввыппъ нпп ны ркп= зтд впф E п р жнпры п пбвжлъ
i
н тж Мъ[ъ [жджтМ ткъ
Д: н ж: лызхектрр дрртк рпртз хпзт щ ж бзы М хОНпев
iF
Д: н ж: лызхектрр дрртк рпртз хпзт щ ж бзы М хОНпев
iY
Д: н ж: лызхектрр дрртк рпртз хпзт щ ж бзы М хОНпев
i\
Ž h рнк п,пжввы= н дппз=ъ
ŒШ Дбнжр mжв к mкннпрк? c44F ъ щHK<<):? c44FН? р д mжввыф жбнжр Ш444 н рбжв вржт
вк тр ф р ннпржнпп [ШNъ
Œc Дбнжр mжв к Гддкбк? c44Ш ъ щN;wp3<9  39Œi Дбнжр kкн=к E [рфкн к? c44Y ъ щFKД: н ж: лызхектрр дрртк рпртз хпзт щ ж бзы М хОНпев
iG
Œu Дбнжр Мкфрк щv)P;? c44iН? Шc44 рд.кфвы= р д mжввы= пвр нтМфъ Нк,пжвкдМвкз
тыожнкъ
ŒF Дбнжр mжв к Гддкбк? c44F ъ щ 33<;? c44FН? Ш44c рд.кфвы= вжп нк бж тр ф ррнкв ?
р д mжввы пвр нтМфъ
ŒY Дбнжр пвррпр.рк Б фджнк/mжв к Гддкбк? c44F ъ щBKd; 39KŒ\ Дбнжр N;w:w;;k/B;n);f4;9? c44F щN;w:w;;k/B;n);f4;9? c44FН? Ш44u кп нпкв,къ
ŒG Дбнжр mжв к Гддкбк щGKnn6p? c44GН? жолжн жбнжржт mжв к лк Ш]Gc? Ш]]\? Ш]]]? c44Ш?
c44u? c44Y? c44\? т кэ жп пл жржны= .крртжткдж жждж Ш444 кп нпкв, тъ
Œ] Дбнжр mжв к Гддкбк щN;wp3<9? c44\Н? Ш44i кп нпкв,къ
хеке в кН
h Шu]c ъ E т ж ? ж к mнпрржmжн :жд.по бнпоыд т Nп нп.? E т вк ,крпд рвпф
пкдМп т ктррнпфржп ^влпр= фп .рды;кд т зрвыф вМ . кн нжпк п .тп д? к р в ок
вк б; впвж бжд .бкд кп вМъ Дв нкррклкд тлнжрдып жо .бкт; п кпв ? п тржн тжло.э-
ввкз рждбк вккдк жркдыткрМ .ржп жр бнпрдкввжф Бжжп н дптппъ Мкрпппдпкв В?
жнждМ Nтррнпп? н ;пд? рж рж бжрдквп Гжрбж к бн т хк р п. бжо . т тжфв р mнкв-
,.лкппъ ще фрртпр дМвж? ктррнпф,ы бжо пдпъН h нк жнждз ж вМ рпбпвкъ Нк бнжрзэ -
впп рырз д рпф дф п т нпдп? рж п р жнпры бк кфр р в о р п зтдзфррз лвккпп Гжрбж къ
^рпп бн ррктд впзп р.э вж оыдж плп впрМрз дп;М н л рнпррк д р бжрд ^влпр= фп-
ржж п р жнпрк E тж тн п вк кп нпквржф hжфвы лк в лктпрппжррМъ
Д: н ж: лызхектрр дрртк рпртз хпзт щ ж бзы М хОНпев
i]
h Ш\\c ъ т .хпф вк.выф , врн [тнжбы? kнкв,.лркз кк ппз вк.? бжбнжрпдк
т дпжж =пппк tкт.клМ бнпвзрМ .кррп т пл. впп кпв ф? .бкт;п= р в окъ tкт.клМ
оыд тыонкв в рд.кфвж> жв жрт н кд=ппп рп р. т нпз п бжджэпд вккдж ржтн п ввжф
=ппппъ Дв бнп; д тытж .? рж п р жнпры тжлвпкфр т н л.дМркр . кнк пждвпп щжррф к
жожн т;кз бжт н=вжррМН? к в бк кфр р в о р щGn;4dKУ  F<);d1K4? Ш]]]Нъ нжрт х ввы
. вы п.эп оыррнж бнп;дп жвр вр.р.> кпвп в пж.р бк крМ р в окъ h ркпжп д ?
жпкр Tэ mm нржв ;.рпд? рж кпвп в пж.р бк крМ р в ок? бжржп. рж п= ркп в р щHKnn?
Ш]\cНъ М.л п бж тр ф [тнжб онжрпдпрМ тыонкрыткрМ пп т;п рз . вп= п р жнпры к р. -
т нв.ф б.=.ъ Nтррнпфрпф кп вМ ., д д? ржн тр ж? бжржп.? рж оыд рдп;жп рзэ д
щcG4 m.вржтН; жв п ж рп= бжн нкр. ррз т п.л ^влпр= фпк щбж вк эвжф ж=нквжф Бнкррртк
[тъ Г жнпз М р жнпрржжНъ :жв вж? р ж вз пы лвк п? рж п р жнпры бнпд ркфр пл жр-
пжрк п жожнкфр бнп бнжд р н л крпжрm н.ъ :рркрп? тж тн пз kнкв,.лржф н тждф,пп
tкт.клМ дп;пдрз жджты вк пдМжрпв ? вж рж .э ржтр п н.кз прржнпзъ
Д: н ж: лызхектрр дрртк рпртз хпзт щ ж бзы М хОНпев
u4
ы бф М
Н жржны дф п ж рп= бжн тжрбнпвппкфр пбвжл к бкнквжнпкдМвж зтд вп ъ
Д вкж р ж вз вк.выф пбвжл бждМл. ррз тр жохпп .ткэ вп п; . вы т =ж р нМ л-
вы= пррд жтквпф пл.кфр бнпп в вп пбвжлк дз ожнМоы р ождМф? жэпн вп п п .н -
вп п щLУ44  K)<:PL? c44YНъ T.нвкз н б.рк,пз? ж вкж? рзв ррз лк пбвжлжп ктвж? р X{ВВE
X{ВВВ ттъ п жбзрМ э о н р вккдж тж kнкв,пп щв о л ртзлп р tкт.клМ п пдМжрпвжфНъ
tф п? жтжнз ж пбвжл пнжвп рп? кррж вклыткфр ж Oп рп нплпжпw бж пп вп
kнкв,к Nвржвк М рп нкъ М рп н E т врпф тнк? лктж ткт;пф плт ррвжррМ п бжб.дзнвжррМ
нжрж;выпп р квркпп Oэптжрвжж пкв рплпкw щHK99);? Ш]]uНъ h лкр пв ввжф эптжбпрвж
лк нкбпнжткввжф жпвкр М рп н бнжплвжрпд пбвжрп рп mнклы? к экэ .хп пр, д -
впз бк,п врп бнпкркдпрМ тжд; овып э д лвып рр нэвзп? бжн.э ввып т ождМ;.ф
тквв. р э д лвыпп жбпдкппъ ^рп рр нэвп б н кткдп жржоы пквпрвы mдфп ы? жрж-
ны пждк тылткрМ . джт к жопжнж п жвт.дМрппъ mжрз пвжп бк,п врп М рп нк нкр-
рклыткдп ж . рвы= пр, д впз=? вк жнждз tф жтпк X{В рж тб крд впз в бнжплт джъ
:жнждМ вклвкпд . в.ф жппррпф р .кррп п жппрркнжт жр Nк ппп вк. E tкт.клМ
п ГпдМжр вк щплжон ркр дз бнпрбжржод впз? бжлэ бнпп в ввжж tкт.клМ Н E п кп нпкв-
ржж бжрдк тж kнкв,пп Б в экппвк kнквдпвкъ жрд р нпп =прнж.пвы= рб нпп вржт
жппррпз р дкдк тытж > д вп М рп нк E тр ж дп;М нкожрк тжжонкэ впз? в рн о.ф-
хкз впкп= жржоы= mдфп жтъ М рп н оыд р нМ лвж прн прпнжткв? к Oп рп нплпw рркд
рпвжвппжп жопквк п бж дп; рд ы ркжж жрвж; впз пбвжл. рж=нквзфррз п бжвыв ъ
ж пнжвпп р. Моы? р ж вз ж.п вркдМвж бж рт нэ ввыф п п,пврпф бжр в,пкд пб-
вжлк кррж бнпбпрыткфр , дпр дМвжф рпд тв.; впз пдп ржоррт ввжж тжжонкэ впз дж-
т къ Нж? к п т рд.к р п р жнпркпп? жрт нв.рж ж к-рж зтд вп ктвж рркдж лкжввжф
р пжф вк.вы= пррд жтквпф щG3ерк? рж рдп ржжох впз ж бкнквжнпкдМвжп ржжрт рррт.фр фрртпр дМвжррпО кнк-
брп=жджп ркз кррж,пк,пз ржррктпдк кэ рбпрж тжлпжэвжрр фъ
k Ныв ;в вк.вж бн ррктд вп ж hр д ввжф? жрпжр ? тн п вп? в нпп п пвmжн-
пк,пп пжэ р жклкрМрз в бждвыпъ
k hжлпжэвжррп джт к тжрбнпвппкрМ п лкбжппвкрМ пвmжнпк,пф тр к в жж, вп-
ткдпрМъ
k Нк;п бн ррктд впз ж р д п ржлвквпп пж.р жклкрМрз в т нвыппъ
k [жжох впз ж рт н=Б рр ррт ввы= рпдк=? ржррктдзфхп жрвжт. рнк п,пжввжф н дп-
пп? пж.р жклкрМрз ж;пожвыппъ
k hжлпжэвж? р.х ррт. р ожд ;пнжпф? в пкр нпкдпррп рпф .=жтвыф ппнъ
k hжлпжэвж? . джт к ррМ в пкр нпкдМвкз .;къ
k hжлпжэвж? брп=жр нкбпз п пждпрты фрртпр дМвж пр, дзфръ
k hжлпжэвж? бкнквжнпкдМвы рбжржовжррп бжпжкфр джт . бнпвппкрМ т нвы
н ; впзъ
k hжлпжэвж? бкнквжнпкдМвы рбжржовжррп бжпжкфр пркрМ бнжбкт;п= дф ф п , в-
вжррпъ
k hжлпжэвж? прржнпп? ррыдкфхп рз вк бжпжхМ бкнквжнпкдМвы= рпд? п бн рклкр дп
.п фр б.р ; рртжткрМ т бнж;дж пдп о. .х пдп вкодф крМ лк бнжпр=ж зхпп ркп п ркпп
жонклжп бжд.крМ пвmжнпк,пфъ
k hжлпжэвж? бкнквжнпкдМвы вктып бжд лвы т брп=жр нкбпп п жвр.дМрпнжтквппъ
k евт рржны р бжпжхМф бкнквжнпкдМвы= рпд пждп оы бжпжкрМ дф зп бнпвппкрМ
н ; впз вк mжв жтжп ныв ъ
k Nн= жджп р бжпжхМф бкнквжнпкдМвы= рпд пждп оы вк=ж прМ рныры ржнжтпхкъ
k [рдп оы . кджрМ бнж пжвррнпнжткрМ р корждфрвжф жрржт нвжррМф пррпввжррМ
=жрз оы ж вжж ржжох впз ж бкнквжнпкдМвжп? рж тбждв пждж оы рркрМ ткэв ф;пп жрны-
Д: н ж: лызхектрр дрртк рпртз хпзт щ ж бзы М хОНпев

рп п т прржнпп вк.пъ кж жрнырп кдж оы бжтж ркпып р нМ лвып? о рбн , вр-
вып вк.вып пррд жтквпзп т п э .вкнж вжп пкр;рко E бнж ркп . к ожд н.б-
вып? п бнжнкппк ржл квпз кржпвжф ожпоы пдп жррктп джт к вк t.в.ъ Нж бжвзрвж?
рж онкрМрз лк ркжф бнж р о л жрркржвы= жрвжтквпф рдп;жп жнжжъ :нжп ржж? рпп
пжэвж вкв ррп в пкдыф п тбждв н кдМвыф тн ъ

1oБММn Бotiuфщ:um

рж? рдп тр лкзтд впз кнкбрп=жджп ржф кррж,пк,пп
жклкдпрМ оы т нвыО hп пр дп ты джп рп бнжрптжн пз п э . впппО
:к пждп оы рд рртпз ж вжж .рт нэ впз бнжрптжн прМ н.жп.О

щп онжоы нкпржткркнн.Б ожжбОкн х ж п р нжрд евнжд

Д вж пл бн бжджэ впф? вк жржны= ррнжпррз рк впк? ржрржпр т ржп? рж ррнкжн-
пвкнвы лкзтд впз пж.р тылыткрМ ррждМ э ррнкжн пвкнвы бжрд рртпзъ Н жбнжт н-
эппж жклкр дМрртж т нвжррп ж вжж- пвррт ввжж р. т нпз пдп лкк жвжж ржоырпз?
жржнж в тжлпжэвж жоБзрвпрМ р нк,пжвкдМвжф пдп вк.вжф ржп лн впз? пждж оы жлвк-
крМ? рж вк.вж ппнжтжллн вп в бждвж, ввжъ ^рж? т ртжф ж н М? пждж оы бжрн ожткрМ
нклнкожрп вжтжф mплпп? вжтжф кррнжвжппп п? тжлпжэвж? кэ б н ж, вп m.в кп вркдМ-
вы= лкжвжт hр д ввжфъ Tк? рдп оы тк;к нждпМз дкбк нкожркдк E ￿
б -фо к жОеВ воМ -
кото
? тр пждж оы плп впрМрзъ
жлтждМр бж дпрМрз р ткпп ж впп вкодф вп пъ h бжрд вп ж ы пл к ррз в пкдж
вп? бнжбккв пн.фхп= бкнквжнпкдМвж ъ :впп жо ррнкр врк= п кррнжджпп? ж Б нп. -
ржп рн .ждМвп п д впп тв.; вп п в н ж ррквжтзррз о ррр дд нкппъ Нж б кркфррз
впп п бждвы р брпрк? рп э ржоырпз нкррпкрнпткдпрМ р бжлп,пп нпрп ржж пы;-
д впзъ жзтпджрМ ркэ в рждМж ж вМ бжб.дзнвы= р д тплпжввы= бнж ржт щ бнпп н.?
;ж. ввк п дд нк O.;М ржокМз!wНъ Нж? рдп бнжрпжрн рМ? бнжпркрМ п пл.прМ тр
рп рн. ы? рн. вж в лкп рпрМ ж вжф ж вМ р.х ррт ввжф нклвп,ыъ Мкожры ж бкнквжнпкдМ-
вжп? к бнктпдж? ы;кр ож нжррМф п вр.лпклпжп? жр б нрб рпт? т вп= жбпркввы=? пвж-
 к лк=ткрытк р .=ъ э ? рж бж т нк р ржжох впз ж бкнквжнпкдМвы= зтд впз= ржпв -
впф? кх тр ж бн дМвж р нМ лвы? р н пры п нкрррнж выъ Z п вз в р жрвжтквпф рпркрМ?
рж тр р брпп бж вкр.н пнквы дф п щ рдп? жв вж? в рпркрМ ж вжж- т.=? в ж, -
впт;п= пжф фпжнНъ к т п э бнжод пкО
Нк бнжрзэ впп пвжп= д р з оыд? рдп пжэвж рк тынклпрМрз? бкнквжнпкдпрржп-дфоп-
р д пъ кнквжнпкдМвж дз п вз оыдж р нМ лвып .тд вп п? в пррзк пып прржвп-
жп трзп= пжтпвж п дфожбырвы= mкржтъ Нж лкр п рж-рж бнжплж;джъ Мжэ р оырМ?
пв тррн рпджрМ рдп;жп пвжж ррнкр вржт-;кндкрквжт пдп э нрт кдМр нвкрптвжф п п-
,пвы? к пжэ р? з бнж д рдп;жп пвжж д.бы= жнжржбжтъ hжлпжэвж? рынкдп ртжф
нждМ рн в т жты н дппжлвы тжфвы п р ннжнплп XXВ тъ жрр б ввж пв рркдж ржт н-
; ввж зрвж? рж ржжох впз ж бкнквжнпкдМвы= зтд впз= рбжржовы бнпв ррп жнжпвыф тн ъ
Я бж .пкд> к рж рдп пжз дфоппкз ;кр.дк р ржнжтпхкпп вк ркпжп д зхп кв жныО
Я тпэ. т ржжох впз= ж бкнквжнпкдМвжп рын бжр в,пкдМвы= жбкрвжррпъ

щп онжоыв K 3ф Lкн ; жыжр В пр Бжр ыоп пе ы ыв жбОкоыт

[жтр п в рджэвж вкфрп т жн.экфх ф фрртпр дМвжррп бнпп ны ржж? к ты; -
;кз пл-бж жврнждз т нк т бкнквжнпкдМвж бнптж пр кркррнжmп рпп бжрд рртпзпъ
 ннжнпрры-mквкрпп .опткфр рырзп дф ф нк п пркэ ввы= рпптжджт т ны? к бжджв-
Д: н ж: лызхектрр дрртк рпртз хпзт щ ж бзы М хОНпев
uc
впп .дМрк д ркфхп= ркн дж жонжтждМвж ржт н;кфр ркпж.опфрртж? коы бж жржтпрМрз
 жо хкввжп. пвжбдкв рвжп. рбкр впфъ Д вкж т пкрржты= .опфрртк= бж лвкп в п т ны
т бкнквжнпкдМвж в р вп ж вжтжжъ hжлпжэвж? ркпыпп тб крдзфхппп т в ктв ф пррж-
нпп бнпп нкпп зтдзфррз бнж, рры вк т Мпкпп п вк,прррпф =жджжрр; жок рп ржоырпз
кррж .бжппвкфррз т . вы= пр.ррпз= ж бкнквжнпкдМвжпъ
: т: к
h вккд XВ тъ крждп ркз , нжтМ рпркдк т н. т т Мпжтрртж п т Мп н рМфъ h Мп
бнжррж в оыджъ [ж тн п в п , нжтМ плп впдк ртж пв вп п н ;пдк? рж т Мпы р.х -
ррт.фр? вж о ррпдМвы б н дп,жп Гжрбж къ Д вкж т X{ тъ жрнпвк ржт н;пдк нжжтжф
бжтжнжръ h ШuGu ъ бкбк еввж врпф {ВВВ тыб.ррпд о.дд.? т жржнжф жоБзтпд> т Мпы т=ж зр
т бджррп рвж; впз р пжвкпп? .озр бжр ты п тылыткфр тып ы;п . э вхпвъ Дв т д д
бнжт ррп нкррд жтквп ? н л.дМркржп жржнжж рркд рнкркр Knn;6: Kn;f)PK<)61 щOМжджр
т МпwНъ h ржп ж.п вр рж нэкррз прржнпп ж э вхпвк=? пп т;п= р р.кдМвы жрвж-
; впз р Мзтжджп? .опткт;п= пдк в, т п дп;кт;п= п.эпв б впркъ h OМжджр w зрвж
жтжнпджрМ? рж =нпррпкв ждэвы ж=жрпрМрз вк т Мп п .впржэкрМ п=? к дз р. ф п жотп-
впр д ф бнптж пдпрМ рбжржоы прбырквпф? жрвжткввы вк бырк=ъ [ждкрвж ж, вкп? лк рд -
.фхп рнп рржд рпз оыдж .опрж ожд c44 444 т Мпъ н рд жтквп т Мп вккдж ррп=крМ
дп;М т X{ВВВ тъ щбнпп нвж тж тн п вк Tэ mm нржвк? tкт.клМ ? kнквдпвк п ГпдМжр вкН
р вккджп нжрт х впз щv3bb)4:? Ш]F]Нъ Z вы бж=п нжрт х впз .рт нэ кдп? рж р.х -
рртжтквп т Мп в жклквж? к бырп дз бжд. впз бнплвквпз в .пкввыъ
Д: н ж: лызхектрр дрртк рпртз хпзт щ ж бзы М хОНпев
ui
[кпыф лвкп впрыф рд.кф прр нпп п ж=жры вк т Мп т Nп нп E р. вк т Мпкпп
т н тв [кд п т ;ркр Мкррк.р рръ h ШY]c ъ в рждМж пждж ы= эпр дМвп, н твп
т н. вккдп т ррп р оз ррнкввж E тбк крМ т жвт.дМрпп? тжбпрМ п рджвзрМрз бж н тв
т ржрржзвпп рнквркъ hнкп в рпждп вкфрп впкп= бнппв дз ркжж бжт впз? рк рж
п ррвы н.жтж пр дп н ;пдп> т.;п E т Мпы щр ж вз жвп пждп оы рркрМ нж-лт л-
кппНъ Жпр дп н твп бж кдп бнж; вп ж ржп? ржоы тдкррп нклжонкдпрМ р н т врппп
т Мпкппъ [ж тн п в п т.; лкррктпдп бнплвкрМрз; т н л.дМркр оыдж жр.э вж п бжт -
; вж Ш] джт ъ N ж пв тжрМпп рзрпд рвпф рркнп? жрклкт;пфрз кткрМ бжклквпз?
тж тн пз бырп оыд лкопр кпвзппъ
Мжэвж оыдж оы рклкрМ? рж т Мпжтрртж E б н эпрж в т э ррт ввы= т жтъ Д вкж
р ж вз бнпп нвж рт нрМ кп нпкв, т т нпр т т Мп п т Мпжтрртжъ ждМж т c444 ъ
щвк m ддж.пвН ;ркр Мкррк.р рр жmп,пкдМвж н копдпрпнжткд ркд прп= т Мп? жрдпв.т-
;прМ вкжв , вк в рждМж т жт в .рркввы= б рп,пф п= жркзт;п=рз бжржпжт щ
NKw YoLk
TimKJ
? c вжзонз c44Ш ъНъ [ ж вз тпк E бнплвкввкз жр. кнрртжп н дппз? жрвжткввкз
вк бжпрквпп бнпнж ы? т жржнжф прбждМл.фррз щпрдфпр дМвж т жоны= , дз=Н в жржны
пл р = э бкнквжнпкдМвы= бнкрп? жржныпп бждМлжткдпрМ нкввп т Мпыъ
До к з М Б т з к
Н плт ррвж? вкрждМж бкнквжнпкдМвж пы;д вп бжтдпздж вк Гпрд нк п ж вк,прржт
тж тн пз hржнжф ппнжтжф тжфвыъ Н жржны пл тыр;п= ржт рвпжт Гпрд нк жвр.дМрпнжтк-
дпрМ р кррнжджкпп п быркдпрМ жрыркрМ тнкэ рп р. к? нкркпткз вк кнржф пкзрвпъ
Нк,прры фрртпр дМвж mквкрп рп т нпдп т корждфрвж бн тжр=ж рртж кнпфржф нкры?
жржн.ф жрт нвздп ртзлп р н.ппп? впл;ппп рвп рппп н.ббкпп щN);wУk  N)P3:)K?
c444Нъ шкзтд ввж бн тжр=ж рртж? тбждв тжлпжэвж? жрвжтыткджрМ вк т н т рж? рж кнпф-
, т лккдпдп р.нжты .рджтпз [ т нвжф [тнжбы щрк.ф т н. пжэвж жрв ррп бжнквпвж
бкнквжнпкдМвжфНъ h нжтквпз вк,прржт бнпт дп =жджжрр. п .впржэ впф ; ррп ппддп-
жвжт тн т п о рр рвжж прдк д вжт тр тжлпжэвы= п вМ;пвррт? пвткдп жт? жпжр -
р.кдпрржт? ртп р д ф е жты? бждзжт-в тн т п бждпрп рп= лкдф ввы=ъ ДбзрМ э
ождМ;пврртж пл рп= н.бб бжррнк кдп пл-лк ты .пкввы= .рт нэ впф ж в бждвж, ввжррп
п= нжтп щ.рт нэ впф? ржэ нквпкхп= р бкнквжнпкдМвыпНъ

щп онжоыв K Jф iжн п ждпекдкны рн п
евыкрн ы тн п дкр Н н

:жпбд п вркнвкз п кдМр нвкрптвкз п п,пвк тдфк р т р оз ;пнжпф рб рн д о-
вы= п рж п? жржны в бждМл.фррз тр жохпп бнплвквп п п в рпркфррз кррМф рнк п,п-
жввжф п п,пвы; пп в .кр т рнк п,пжввы= п п,пврп= . овы= лкт впз= щрпъ бнпдж-
э вп ШНъ [ф к т=ж пр н лтыкфвж нклвжжонклвыф крржнрпп вр бж =ж жт> жр тпркппввы=
бпх ты= жоктж? рнктжд впз п пкрркэк ж фжп? к.б.вр.ны? ркф,лп? жп жбкрпп? =пнж-
бнкрпп? , д овжж бнпжрвжт впз? ждж квпз? пждпрты? пр, дзфхп= ртзрывМ? д впз
тв.; вп п п .нпвжр нкбппъ шк= н п tпв пкв щ3KL;<  L)4d;1K4? c44FН ты дзфр рн п
тжлпжэвы= бж =ж жт жрвжткввы вк щкН бкнквжнпкдМвы= .рт нэ впз=? щоН в жрркржвы=
пдп ж;пожвы= кввы=? щтН ррнжжф вк. ъ Tж \F j вкр д впз Nп нпп т нпр? рж кдМр н-
вкрптвы бж =ж ы рк э mm рптвы? к п рнк п,пжввы щркодъ cъШН? к ождМ; бжджтпвы
вкр д впз бждМл. ррз кдМр нвкрптвжф п п,пвжф щBK<4;:? H3w;nn-G<)4;c44uНъ
М п,пвркз жох ррт ввжррМ в .ррк р бн .бн э крМ жо жбкрвжррз= кдМр нвкрптвжф
п п,пвы щ4o;nn  KK::)<;mm рптвжррп щBK6:;nn? c44\Нъ h нпрп л рМ т=ж пр п , вк в жожрвжткввы= п в mm рпт-
Д: н ж: лызхектрр дрртк рпртз хпзт щ ж бзы М хОНпев
uu
вы= тп ;кр дМррт? п о лжбкрвжррМ щк бнктпдж? кдМр нвкрптвы бж =ж ы впк в н .дп-
н.фррзН? жбкрвы бжожвы mm ры? в жэп кввы тлкппж фрртпз р жох бнпвзрып д -
вп п? к ркэ ржр mкр? рж джт ? бнпо кз кдМр нвкрптвып п рж кп д впз? пло к р
жонкхкрМрз рнк п,пжввжф п п,пв пдп дк р рж бжлэ ? п рд жткдж оыъ
н ррктд вп ж р.рп бкнквжнпкдМвжж бжпжкфр вкп бжвзрМ п ж, впрМ пвжп
.рт нэ впз кдМр нвкрптвжф п п,пвыъ Нк ж пп рМ т тп .? рж? тжлпжэвж? пп ввж ртзлМ
р бкнквжнпкдМвып бнптд к р кдМр нвкрптвжп. д впф ж вМ п ж вМ пвжп= щ3KL;< 
L)4d;1K4? c44FНъ h кдМв ф;п= дктк= пы тызрвпп? рж кррж лкжтжны т. .? =пнжпкврпз
п тжд; овкз нждпМз дкбк бжд.кфр ркж э ржвж джп рж жожрвжтквп ? к к.б.в-
р.нк? ркф,лп п жп жбкрпзъ [ржнжввпп п бнжбккв прры кдМр нвкрптвжф п п,пвы кррж
ржт н;кфр р э джп рп п вк.вы ж;поп? рж п дф п? о. рж оы бж=пх ввы д ркф-
хппп ркн джкпп пдп .о э ввы ? рж зтдзфррз н пвкнвк,п ф :д жбкрныъ
: в ркррМф? кдМр нвкрптвкз п п,пвк E ж вМ нкрбдыткрж бжвзрп ? т жржнжп пррж
бкнквжнпкдМвы п бжнквпвы бж =ж ы рп ;квы р тпркппввыпп бпх тыпп жокткпп?
mплп рппп .бнкэв впзпп п р =впжф н дкрк,ппъ Бытк р? рж бк,п вр жх.хк р бждМл.
жр жрвжрпр дМвж пзжж бж =ж к р прбждМлжтквп п тпркппвжт пдп mплп рп= .бнкэв -
впф п бнжвпк ррз т нжф т кдМр нвкрптв.ф п п,пв. тжжох ъ кжф джт пжэ р лкр п
о л ржпв впф п жд оквпф бнпо в.рМ . к ожд нпржткввып кдМр нвкрптвып п рж кп
д впз? тдфкфхпп бкнквжнпкдМвыф пдп бжнквпвыф р бкнквжнпкдМвып бж =ж ъ швк-
вп ж ржп? рж бкнквжнпкдМвж? к рж в р? пжэ р бжпжМ вкп ржнп врпнжткрМрз вк ппввжп
бжд кдМр нвкрптвжф п п,пвыъ
нжm ррпжвкдМвы п пп в ждэвы вкптвж п в нпрпвж бнпвппкрМ вк т н. бкнк-
вжнпкдМвы п рж ы д впз> рж в рпвж п бжр в,пкдМвж жбкрвжъ е тр э пв бнп=ж п-
джрМ тп рМ? к тнкп п р нкб тры бнплвкфр ркпвррт вв.ф в нпф ,п? д ов.ф рпд.
пждпрты п , дпр дМв.ф пкпф ;кпквжт п жн зррз ртж ф жрныржррМф кдМр нвкрптвжф
.дМр.н п .трртпр дМвжррМф в лкбк вжф п. нжррпъ Мв оы =жр джрМ? ржоы бж нкфв ф
п н тр бнжm ррпжвкды жр л нктжж=нкв впз бнпжон дп р о р. вп.ъ

щп онжоыв K 3ф ДжткрБнжоын п ркоо тн п рке жнжоыв

Днквплжткввкз н дппз пнк р ткэв.ф кррМ т эплвп дф фъ Нк бнжрзэ впп тр ф
прржнпп .рт нэ впз ж бкнквжнпкдМвжп оыдп прржвпжп н дппжлвы= бнжрптжн пфъ
:ж к [крквк бн джэпд епр.р. бн тнкрпрМ кп вМ т =д о п онжрпрМрз р жны? ржоы
кв ды бж =ткрпдп ж? епр.р жрклкдрз жр пр.; впзъ Б. к бн .бн э кд бнжрпт .тд -
 впз ррнкр вржнвыпп тжлпжэвжррзпп? жржны вкпвкфр .тд крМ ождМ; ? п п прк-
,пзъ М.=кпп жр.э кд пкпф к жопквптж лдж? бнжрптжн кх Бжэ ррт ввжф тжд ъ
 п в п в о.ткдМвж . кэ жф н.бвжф ппнжтжф н дппп ррМ бнпт нэ в,ы? жрж-
ны ж вжтн п ввж ррнкррвж лкхпхкфр п бнжбккв пн.фр бкнквжнпкдМвж ъ ^ррнкр вржн-
вы тжлпжэвжррп пвж к нкррпкрнпткфр к . рвыф лвк ожэ ррт ввжж тп ;кр дМрртк
пдп к ртп р дМрртж .=жтвжж нжрркъ
h бжд пп рп= впк=-о ррр дд нк=? ркп= к ￿
ThK End of FZith[ \K]i^ion TKLLoL
Znd thK FutuLK of \KZJon
щO:жв , т ны> н дппз? р ннжн п о. .х нкл.пкwН щHK<<):? c44uН
п ￿
God iJ Not GLKZt[ How \K]i^ion PoiJonJ EvKLythin^
щOБж в т дп> к н дппз жрнктдз р
тр тжн.wН щH)9PL;4:? c44\Н .рт нэ к ррз? рж рт н=Б рр ррт ввы бкнквжнпкдМвы т нж-
тквпз бжнжэ кфр mквкрплп? тжфв. п .в р вп ъ :к бнктпдж? т рп= впк= жтжнпррз ж н -
рржты= бж=ж к=? рвп рп= пррк= п тр тжлпжэвы= н дппжлвы= тжфвк=ъ tф п т ны жрт -
кфр бнпп нкпп вж,п к т кр пррп рп= ррнквк=? ркп= к [жт ррпф [жфл п :кпож экъ
[ брпп т жрт р жтжнзр? рж т ркп= жр. кнрртк= дп ны ррквжтзррз п-рж тнж ожжт
п жон ркфр корждфрв.ф т н. т ржоррт ввж ожжбж жовж лвк вп п пж.х рртжъ h ркпжп
Д: н ж: лызхектрр дрртк рпртз хпзт щ ж бзы М хОНпев
uF
нкфв п рд.к [рпт в Г.д щ39;pL;4 JKУ G36nd? Ш]]]Н бн дкк р вкп жрп рпрМ Oбжнклп-
р дМвыф прржнп рпф бкнк жр? ржрржзхпф т ржп? рж жнквплжткввкз н дппз бжнж пдк
вк бнжрзэ впп тр ф лкбк вжф прржнпп п ркпы в жбпр. пы .экры? п ркпы в жоыкфвы
бнпп ны джт ржф жонжрыwъ N :нпрржm н mпр вр щ1L<):93pL;< H)9PL;4:? c44\Н лкп -
к р? рж вк бнжрзэ впп тр ф прржнпп джт рртк кр прры оыдп вп.рМ в п в т дпж-
.;вы п рбжржовы вк ркпжбжэ нртжтквп ? п т н.фхп ъ
жлтждМр пв тырклкрМ в рждМж пбжр лъ щШН h нк т бкнквжнпкдМвж ррквжтпррз
жбкрвжф? ж к рж рк ррз р жпкрп рпп быджп бнп бждвжп жрр.ррртпп ржпв впфъ щcН
kквкрпвкз т нк т бкнквжнпкдМвж в р р т р о ождМ; нпрк? п т нк т тжлпжэвжррМ
бкнквжнпкдМвжжъ Гжтжнз т ожд жох п бдкв ? з рпркф? рж н дппп? к бнктпдж? жонк-
хкфррз кн ррпп? ж к вкпвкфр прбждМлжткрМ ррыдп вк бкнквжнпкдМвж пдп рт н=Б-
рр ррт ввж т н кдМвжф бждпрп ъ Бж. .ж вж? ржоы тк;к н.ббк тдк дк рпп .крр-
жп л пдп пдп лктж ткдк жъ Бж. .ж вж? ржоы ры .опткд в т нвы=ъ Бж. .ж вж? ржоы
ры дфопд одпэвп= п бжржп. бжрржзввж пжвррнпнжткд тр п бн пп.х рртк ртж ф н дп-
ппъ Бж. .ж вж? ржоы ры т=ж пд т , нжтМ т ;дзб ? жв вж? рдп жвк в нкрвкз п
пкр нпкд в р дкв пл рп ;кввы= тжджжвъ Tдз нкр;пн впз жнплжврк э дкр дМвж .зрвпрМ?
рж бнп жожрвжтквпп пвжп= бж жовы= рпп ртзх ввы= бн бпрквпф прбждМл. ррз бнп-
п нвж ржр э рпб нкрр.э впф? рж дз жожрвжтквпз кррнжджпп? жд жтрртк? .нпвжр нкбпп
п .дМрк д ркфхп= ркн джъ
Я в жтжнф? рж н дппз E жопквъ hж пвжп= впк=? жтжнпррз ж нпрп ржп
пы;д впп п ж бкнквжнпкдМвжп? рнк п,пжввкз н дппз бж т нк ррз нпрп ъ жлтждМр
лкт нпрМ ткр> з .ткэкф н дппфъ щДонкрпр твппквп ? . п вз ты;дж в рждМж бнкрп-
 рп= н.жтж ррт бж пждпрт п р =вп п прк,ппъН Д вкж з .о э в? рж прн ввзз
п р нМ лвкз т нк т Бжк ждэвк бнплвкткрМ п жозлкр дМвж прбждМлжткрМ пвррн.п вры нпрп-
 ржж пы;д впзъ еррпввж н дппжлвыф джт пжэ р лк кткрМ дфоы тжбнжры ррвж
п о рррнк;вжъ шн дкз .=жтвжррМ в ждэвк ожзрМрз ррждвжт впз р н кдМвжррМфъ

1oБММn Бotiuфщ:um

ж .пкфр ж н дппп? р жржнжф ты в рждкрвыъ T дкфр дп
бжрд жткр дп ржпвпр дМвы лкзтд впз ж бкнквжнпкдМвжпО б нМ
бж .пкфр ж н дппп? жржн.ф ты бн бжпрк р ? E пжэ р оырМ? ж ржф?
т жржнжф ты нж пдпрМъ T дкфр дп бжрд жткр дп квкджпвы лкзтд впзО
h п нклвп,кО

щп онжоыв K 4ф Мб р ыкевн.х пжрБжр п р нжрд евнжд ф
п р нжрд евн.х O хкртже о бcк ы тн.х ркепы т д

Мвжп дф п т нзр т кп -рж бкнквжнпкдМвы зтд впз п в тп зр т ржп вп ж
ррнк;вжж пдп кэ жржо ввжж; жвп .рбжкпткфр р оз р п? рж в т нзр т тжлпжэвжррМ
н.п= бж жовы= зтд впфъ [кэ п? ты пжэ р т нпрМ т рж? рж к.б.вр.нк бн жонкл. р
пдп б н вкбнктдз р в нпф ,п? вж жрт нкрМ бнп ржп кррнжджпф п р.х рртжтквп бнп-
лнкжтъ hы пжэ р бнплвкткрМ опод фрж . ж в бжнжвжж лккрпз? вж рпркрМ Нж т жт 
в ожд п д в жфъ Д вкж бж жовыф плопнкр дМвыф бж =ж пжэ р бнпт ррп кркррнж-
mп рпп бжрд рртпзпъ нпвппкз вк т н. .рт нэ вп ? в ты нэпткфх бнжрр ф; ф
рт нп р н кдМвжррМф? ты бнжррж жозлквы бнплвкткрМ квкджпвы .рт нэ впз? бж н б-
д ввы ркппп э кн.п вркппъ [рдп ты т нпр т бнптп впз? ты ждэвы т нпрМ ркэ
т кррнжджпф? б н р д вп .;? р д тплпжввы= ррнкр вржт? бн рклыткфхп= о. .х
Д: н ж: лызхектрр дрртк рпртз хпзт щ ж бзы М хОНпев
uY
жпк;вп= дфопп, т? нклжтжны р .п н;ппп? к квп ? рпоквп джэ бнп бжпжхп рпды
.=к п , дыф ржвп н.п= лкп кр дМвы= зтд впфъ hр жвп жрвжтквы вк нктвж в жрржт н-
вы= кввы=ъ Нп ж вж пл вп= в рпждж жо рб прМ бж дпввж вк.вы=? б.одпвы= п тжрбнж-
плтж ппы= вкодф впф? ръ ъ бн тнкрпрМрз пл .рт нэ впз т mкръ
:жв вж? ты пжэ р рклкрМ? рж р ? рж т нпр т бнптп впз? пп фр кп -рж жржоы
бн пп.х рртк п пж.р в бж пвзрМрз жохпп бнктпдкп? рж к к бнжрры кррнжджп? ррж-
нжввпп б н р д впз .; п жрркдМвы ждэвы жклыткрМ ртжп .рт нэ впзъ Нк б нтыф
тлдз ркп нкрр.э впз пж.р бжклкрМрз дп, п нп п? вж т прржнпп бж жовж вкодф к-
джрМ в н жъ
шовоф вотрфНМ фоМев т
[.х ррт. р тк ожд вк эвы= рбжржок? бнп бжпжхп жржны= ты пждп оы н ;прМ
дз р оз бнжод п. плопнкр дМвжррп бж =ж къ Нкбнпп н? ты пждп оы тжл тпв.рМ дз ртжп=
.о э впф жнквп впз? ркпф ￿
п р нор лны ф ервол
ъ кжф mкф нтжд пжэ р? рк-
э п? ртж прМрз .рт нэ впф> Omжрз в жржны пл пжп= бн ррктд впф ж ппн ? тжлпжэвж?
бнжрптжн кр вк. ? бнп бнпвзрпп ткэвы= н ; впф з тр э в о. . ф бн в он крМwъ
шкжвж кр дМвж жр д вп , нтп жр жр. кнрртк бн ррктдз р ржожф? пжэ р оырМ? ркпыф
плт ррвыф бнпп н mжнпкдплжткввжж бкнквжнпкдМвжж mкф нтждкъ .ррМ тк;к н дппз рн -
о. р жр ткр т ны т пррпввжррМ ркпы= нклвы= бкнквжнпкдМвы= зтд впфъ Нж в рп ;пткфр
тк;. н дппф р тыожнкппъ Мвжп лкхпрвпп бкнквжнпкдМвы= п рж жт д впз п жл ж-
нжтд впз в н ж бнплыткфр дп вржт бждМлжткрМрз рппп кдМр нвкрпткпп Oт жбждв вп w
 рнк п,пжввжф п п,пв ъ Мжэ р оырМ? ты п? бнкт к? т нпр ? рж бнп п .нпвы тв.рнМ плд -
птк р онжв=пръ Нж? бж =ткрпт рпдМвыф к; дМ? тр -ркп бжф р тнк.ъ
hжжох ? бкнквжнпкдМвыф mкф нтжд пжэ р в бдж=ж нкожркрМъ Нж? бж р.х ррт.? жв дп;М
жррзптк р тж тн п вп в бнпзрвыф пжп вр бнпвзрпз н ; впзъ рж ткэв п н кдМв > тк;
дфоппж бкнквжнпкдМвж зтд вп пдп mкф нтжд? жржныф р нэптк р жО
[бнзркрМрз жр бнжод пы плопнкр дМвжж бж =ж к пжэвж п пвк ъ
дВМ3езк фНМ ветжк М
Мкррпжрнпп пбжр рп рпф р р тжф пкдж п э . ^пп щжвк рп дк т ождМвп, Н п
н.жп Tэппжп>
пп> Я .т н вк? рж? бнпкркзрМ бк,п вркп? пж. плд пткрМ кнрнпръ
эпп> ж п. ры рк .пк ;МО
пп> Я .пдкрМ вк .нрк= , дпр дМвжж бнпжрвжт впз дз рп дж
п бжд.пдк лк рж бжжхн вп вк нкожр ъ Я бнжожткдк бнпкркрМрз
 бк,п вркп р кнрнпржп? п жвп жтжнзр? рж пп бжпжк ръ
эпп> N кж -впо. М п п,пврж бж рт нэ вп mm рк ры
бжд.пдкО
пп> Н р? вж з т нф ртжпп бк,п вркпъ Двп ррвы дф пъ
^пп дк р бнжррж лкзтд вп ж бкнквжнпкдМвжп? ртзлкввж р р =впжф , дпр дМвжж
бнпжрвжт впзъ Tдз р =? рж бждМл. ррз ркпп бж =ж жп? рж рпбпвжъ Tкд пкдж ррквж-
тпррз пвр н рв >
эпп> Мжз око.;к E рп дк? жвк .пдкрМ т. . п жтжнпр? рж пжэ р
д прМ кнрнпр бнп бжпжхп трыквпз пждж т .д.? бнпвк д экх.ф
бк,п вр.ъ
пп> ж п. жвк т рж т нпрО
эпп> жржп. рж бк,п вры жтжнзр? рж пп бжпждж? к жвп тр
 ррвы дф пъ
Д: н ж: лызхектрр дрртк рпртз хпзт щ ж бзы М хОНпев
u\
пп> hжр б.=к! hрыквп пждж т .д. в пжэ р плд пткрМ кнрнпръ
эпп> Мв кэ ррз? ры д.ктп;Мъ ы бнпвппк ;М mквркррп рп
лкзтд впз ртжп= бк,п вржт? вж в т нп;М ржвж ркпп э .рт нэ впзп
бк,п вржт пж ф око.;пъ Z р оз тжфвы рркв кнрыъ
Мы тп пп? рж ^пп бж-нклвжп. жрвжрпррз квкджпвып .рт нэ впзп ж бкнквжн-
пкдМвжпъ n дпр дМвж бнпжрвжт вп пжэ р плд пткрМ кнрнпр? к трыквп пждж E в р?
=жрз жок .рт нэ впз ж пвкжтж .о пр дМвыъ б нМ бжрпжрнпп? к ^пп .=ж пр жр бнж-
од пы>
пп> швк ;М? кэ ыф джт ржл к р ржоррт вв.ф н кдМвжррМъ
М кдМвжррМ? т жржнжф з эпт.? E пж ржоррт ввж ртжн вп ъ :ж к
з бнпкркфрМ бк,п вркп? з вкбнктдзф бжлпрптвы пырдп вк вп=ъ
Двп бнпвппкфр пжф бжлпрптвыф лкнз п р нзфр ртжф в крптвыф? ръ ъ
кнрнпръ
эпп> Nк? к з .пкф? рж ртж пв вп ржт н; ввж в т нвжъ Я .пкф>
Oел-лк бжлпрптвы= пырд ф дф п ожд фрwъ
пп> Д:…
эпп> ^рж лвкпр? рж ры тжр нклтд к ;Мрз? ржл кткз бнп бжпжхп
пырд ф тр д вв.фъ шкр п т н. з .пкф в рж бнжрптжбжджэвж ? E п ок,! E
, дкз тр д ввкз нклн.; вкъ
пп> Н.…
эпп> ы рклкдк? рж ртжп пырдп ржл кфр тр д вв.фъ швкпр? т ртж п
кнпкв д эпр жддкнжткз о.пкэк? бжржп. рж ры рк .пк ;Мъ N з .пкф?
рж т ртж п кнпкв в р жддкнжтжф о.пкэпъ Двк т пж п кнпкв ъ Я .пкф?
рж з тлздъ к пжэвж кд ж лкфрпъ
[бжржо? жржнып ^пп н ;к р ртжф пд пп. плопнкр дМвжж бж =ж к? вклытк ррз
прбъект вны релт в з о
щпдп бжррпж нвплпжпНъ h ржп бнжррнквррт трзкз пррпвк
жрвжрпр дМвк п р.оБ рптвкъ М кдМвжррМ жбн дз ррз р п? тж рж ры т нп;М? к в р п? кжт
ппн вк ркпжп д ъ ы пп ;М бждвж бнктж жрвжрпрМрз ртжпп бн ррктд впзп плопнк-
р дМвж? рдп бнплвк ;М лк жрркдМвыпп ркж э бнктж т нпрМ т рж? рж пп =ж ррзъ hп -
вы пррд жткр дп бкнквжнпкдМвжж кррж тжрбнпвппкфр ркжф бж =ж к жо хквп вжты=
бкнквжнпкдМвы= лкк ж? пло экт;п= ррждвжт впз р вк.жф п джпжф щВД вкж рккз mкврклпз бнжррж рн о. р рт нп р н кдМвжррМфъ [.оБ рптвыф н дзрптплп
бжк х в ты кд вк-жнк вп ж вжж жрржт нвжж mкркъ е? рж ожд р нМ лвж? рдп пы
бжбырк прз жт ррп р.оБ рптвыф н дзрптплп ж джп ржж жв,к? рж в пло эвж бжбк п
т джт.;. кор.н къ ж .пкфр вк рд .фхппп тжбнжркпп>
k р.оБ рптвыф н дзрптплп ￿
бв евпоек о еМж
ъ [рдп ты пжэ р .рпдп п тждп р -
дкрМ кж -рж лкзтд вп пррпввып? рж рж-рж н.жф пжэ р р ржф э д жррМф .рпдп п тждп
р дкрМ ж джэвыпъ h вк; п ппн вп ж вж зтд вп в пжэ р ж вжтн п ввж р.х рртжткрМ
п в р.х рртжткрМ? рж джп рп в тжлпжэвж;
k р.оБ рптвыф н дзрптплп бн ррктдз р ржожф джп рж бнжрптжн п п ￿
бв ев-
поек о еМж
ъ [.оБ рптвыф н дзрптпрр .т н в? рж т ппн в р.х ррт. р корждфрвы=
пррпв? бжржп. рж тр р.оБ рптвж п тр жрвжрпр дМвжъ [рдп р.оБ рптвыф н дзрптплп E
кррМ вк; ж ппнк? лвкпр? жв ржэ в зтдз ррз корждфрвжф пррпвжфъ [рдп р.оБ рптвыф
н дзрптплп в тр к т н в? лвкпр кп -рж корждфрвы пррпвы тр -ркп р.х ррт.фръ
Нж бжрждМ. тр т ппн р.оБ рптвж? корждфрвы= пррпв в р.х ррт. р;
k рдп ты р.оБ рптвыф н дзрптпрр? ткр пжэвж бжл нктпрМ> ￿
ВМ3езк фНе ветжк -
кН – [к М п
ъ щTжоктМр ртж ппз рбпр. рт н=Б рр ррт ввы= р.хвжрр ф т дкт ШъН [рдп
ты пжэ р ржл крМ пкр нпкдМвыф жоБ р? бнжррж бж .пкт ж в п пдп бжэ дкт ж? лвкпр
Д: н ж: лызхектрр дрртк рпртз хпзт щ ж бзы М хОНпев
uG
ты жодк к р рт н= джт рппп ожжбж жовыпп тжлпжэвжррзппъ Tкэ р.б нп в вк рж
в рбжржо в;
k р.оБ рптвыф н дзрптплп пжэ р бждвжррМф ￿
коф кр фоВзВ
ъ Tкткфр бн ррктпп>
ты бнп;дп тытж .? рж рр ррт ввыф тлдз вк ппн жрвжрпр д в п в жо=ж ппж о рбнп-
ррнкррвж нкррпкрнпткрМ кдМр нвкрптвы тлдз ы? в жрвжткввы вк mплп рп= бн рркт-
д впз= ж т х ррт п в нппъ hжжох ? кжф тн пжэ р бнпв ррп жрныржррМ вжтып п зп
п бнпвзрп кдМр нвкрптвжж тлдз к вк ппнО н ррктМр > ты т нпр ? рж бж б вп лкопры=
ртпв ф пжэвж бн рклыткрМ о. .х щт в жржны= .дМр.нк= ж к-рж т нпдп т ржНъ кп?
 дж крк ррз бн рклквпз о. .х ж бж б вп? тк; кдМр нвкрптвыф тлдз вк ппн?
ржн тр ж? в бжлтждпр ткп ж к-впо. М .о прМрз? рж п рж в нкожрк ръ :кэ ыф нкл?
ж к б вжвж бн рклквп в ро. ррз? кдМр нвкрптвж ппнжтжллн вп р жржтвжррМф
жоБзрвпр в . к. щбжп ;кдп лды .=п? ркпвррт ввкз .впт нркдМвкз в нпз оджпнжткдк
бн рклквп ? ткп р.э вж оыдж бжд.прМ дз к квпз в бнктпдМв.ф б вМ п ръ ъНъ
[.х ррт. р п х ж пв рбжржо? жржнып р.оБ рптвыф н дзрптплп пжэ р жррквжтпрМ
вк..ъ До .пкфр рд .фх лкзтд вп > OTдз кэ жж рж нкожрк р бж-ртж п.wъ Нк б нтыф
тлдз тбждв нкл.пвж .рт нэ вп ъ Нж т .пкфр рМъ жд.к ррз? рж т ржп рд.к дфож
фрртп ? кэ бнжрптжбжджэвж пдп тжжох жрр.рррт.фх ? пжэвж рпркрМ жклкр дМ-
рртжп mm рптвжррпъ [рдп дфожф н л.дМркр нкррпкрнпткрМ к бжлпрптвж ртп р дМрртж?
жклкрМ джэвжррМ .рт нэ впз бнжррж в тжлпжэвжъ hырр.бкз р бжлп,пп ркжж бнкпкрп-
 ржж н дзрптплпк? ты лкррнк=жтквы жр бнжпны;къ жрпжрнпп? рпжэ р дп ты нклдз рМ
т рд .фхп= бнпп нк= пддфррнк,пп ты; рклкввжп.>
Мжэ р дп кф вк рнктк= жо рб прМ ткп л жнжтМ О Н жржны дф п бжрд в ж .т-
ррт.фр бнпдпт в нппъ Tн.п рбжжфв рбзръ Н жржны бж в рждМж д р в прбырыткфр
тжжох впкжж mm ркъ N . жрркдМвы= ржр кф пжэ р бж нэпткрМ л жнжты бнж, рры
т р д ъ Tдз кэ жж джт к mm р о. р в бжтржнппыпъ
hкэвж дп? . к пп ввж рб ,пкдпрр бж пдж.кдытквпф ттж пр пдыО Д вМ ткэвжъ
еды ждэвы оырМ тжрв.ры ржвж т в н рп рп , врны р дкъ Д вкж нклвы рб ,пк-
дпрры бж-нклвжп. жбн дзфр бжджэ вп рп= в н рп рп= рж ъ жржп. пжэ р жк-
лкрМрз? рж бнп д впп ж вжф п ржф э ожд лвп нклвы рб ,пкдпрры тт .р пды т ржт н-
; ввж нклвы .кррп р дкъ едж.кдытквп E ж вМ пв птп .кдМвкз рпрр пк? ж вМ пвжж
т в п лктпрпр жр дпвжррп рб ,пкдпрркъ
;о кв бв к ве, е
[ррМ х ж вк бжлп,пз? т п-рж квкджпвкз р.оБ рптвжп. н дзрптплп.; ржрржпр жвк
т ржп? ржоы в тыопнкрМ ж вж пл бнжрптжн кхп= н. н.. .рт нэ впф? к нкррпкрнп-
ткрМ п= тр т .= жрныржррп? о л трзжж бн .о э впзъ Мы ррждв прз р ркпп тклп-
н дзрптпрррпп пы;д вп п? ж к о. п жор.э крМ рбжн п э . н к,пжвплпжп п р жнп ф
тждф,пп щдктк ШFН п , дпр дМв.ф пждпрт.? жодк кфх.ф жонкрвжф рпджф щдктк ШuНъ Tкн-
тпвжтр.ф р жнпф тждф,пп бн бж кфр вк .нжк= опжджппъ [д . р дп пл ржж? рж вк ж
ж вжтн п ввж бн бж кткрМ к р жнпф п опод фрпф ппm ж ; ррп вз= ртжн впзО рж рж к
дкрМ р Oр жнпзппw ржртжн впз ппнк? жржны бн дккфр пвы .дМр.ны E бнпп н.?
н твп нппдзв ? кп нпкврп пв ф,ы? жопркр дп [ т нвжф [тнжбы п ръ ъО жвж рк э
.рт нэ вп ж ржп? рж в кз н.ббк пжэ р бнп бжпжхп пждпрты ркфвж тыд прМ вк нкр-
рржзвпп ржт н; ввж бжрржнжвв ж джт к? пжэ р бжклкрМрз нкл.пвып п жрржфвып пл.-
 впзъ Нж рдп рк? рж ты ркэ р жо .рт нэ впз= в жржны= п пркрптвы= н.бб ж ржп?
рж жвп пж.р бнп бжпжхп б впз пкврн тдпзрМ вк ржрржзвп mжв жтжж нывкО рж ;кпквы
рбжржовы пр, дзрМ? т=ж з т рнкврО рж пжф бд пзввп пжэ р тыд прМ джт к? рдп вкнп-
р. р жО :к тр к? нкл.пвыф нпрп ждэ в н ;прМ? бж т ррп нр.ъ
Д: н ж: лызхектрр дрртк рпртз хпзт щ ж бзы М хОНпев
u]

лжнкН жн жд ыкевнжж Oр дкны 

 рр бн жррктд в ДДД OtпрМ рwъ
нжпркфр р. вп. , дпжп?
.бпт бждв.ф д кдМв.ф т нрпф
вк tпрМ ръ
Б лжбкрвж жбдкрпрМ вп. пжэвж оквжтржф кнржф {):K? K:9;<1KпжопдМвжж р д mжвк? р бдкр эвжж р нппвкдк? т ркджв М[ пдп [тзлвжф? н л HKУHKn?
W;b 34;У? Яв ръT вМп? QВWВ :ж; д ? ожв.рвыпп кнркпп пдп н.пп . жовып hкп
рбжржожпъ
Д: н ж: лызхектрр дрртк рпртз хпзт щ ж бзы М хОНпев
F4
лжддкны р
1.
 нппв 1349)4661 У:9;<)3:61 E пж ржоррт ввж плжон р вп вк жрвжт ж ждэ ввжж
. М. ждМmк Дррж бжвзрпз 1У:9;<)61 9<;1;4d61ъ М. ждМm Дррж E лвкп впрыф в п ,пф
р ждж XX тъ [ж впк O[тзх ввж w щ–L; Вd;K 3f 9L; H3nУН рркдк ж вжф пл лвкпр дМв ф;п=
вп рржд рпз ж Бж ъ Дррж .рт нэ кд? рж пжэвж жх.рпрМ бнпр.ррртп Бжк в.ппвжлвж?
ръ ъ пннк,пжвкдМвж? тв .тррт ввж п тв Oр озwъ Н.ппвжлвж ркпвррт ввж щдкръ 1У:9;<)61Н?
.экркфх щ9<;1;4d61Н п тылытк р рн б р щfK:P)4K4:Нъ е з Дррж н лтыкфвж ткэвк? бжржп.
рж бжо.э к р вкр нкррпкрнпткрМ н дппф п Бжк т бдкв р.оБ рптвы= б н эптквпф? впк
в ртзлкввы= р вк.жф пдп джпжфъ Н б.ркфр рж бжвзрп р 9L;<)d)34 1У:9;<)3:61 E рж тп
бк.жтъ
М.
Мжэвж оыдж оы вклткрМ бкнквжнпкдМвып дфож квжпкдМвж зтд вп ? жржнж в дМлз
жоБзрвпрМ лкжвкпп =пппп пдп опжджпп щт жбждв вп mплп Нъ к? рдп ррнкр вр
жтжнпр? рж тп пр ппн тк;ппп дклкпп? рж ж .рт нэ вп в .дк ытк ррз т лкжвы
mплпжджпп дклк? вкрждМж жвп вкп плт ррвыъ [рдп рб ,пкдпрр бж к.б.вр.н жтжнпр?
рж д пр р н , бнп бжпжхп пждж? тжрв.ры= т жбн д ввы .кррп р дк? рж вк ж
пп рМ т тп .> ж фрртпз в пп фр опжджп ржж жоБзрв впзъ Д вкж бнп одпэкф; п
нкррпжрн впп жклытк ррз? рж бж жовы бкнквжнпкдМвы .рт нэ впз ржэ пжэвж рт ррп
 вкн.; впф mплп рп= лкжвжтъ ^ррнкр вр? .рт нэ кфхпф? рж рбжржо в тп рМ дклкпп
н.жж джт к? бнпбпрытк р р о тжлпжэвжррп? в жрвжткввы вп вк ж вжп жовкн.эппжп
=ппп ржп пдп опжджп ржп бнж, рр т р д джт къ Z в ж бнжррж в р рн ррт
п пвррн.п вржт? в жо=ж ппы= дз ркжж фрртпзъ [рдп оы ж .рт нэ вп жклкджрМ
бнкт жф? рж жлвккдж оы? рж жв прбждМл. р в пф жоБ р пдп бнж, рр? в жовкн.эппыф
ржтн п ввыпп рн ррткпп? вж жклыткфхпф тдпзвп вк опжджп рп пдп =ппп рп
бнж, ррыъ Нж ркж . ж жлвккдж оы прбждМлжтквп в плт ррвжж mплп рпбк т х рртк
пдп в нппъ Tн.ппп рджткпп? .рт нэ вп вк; ж ррнкр врк бнжрптжн пр лкжвкп
mплппъ [б ,пкдпрр бж к.б.вр.н ? тжл фррт.фхпф вк р н , ? бнпбпрытк р р о
тжлпжэвжррп? в пп фхп опжджп ржж пдп =ппп ржж жоБзрв впзъ Нп ж пв
=ппп рпф пдп опжджп рпф бнж, рр т джт ржп р д в бжлтждз р жоывжп.
.жд. о.дктжф п взрМ .нжт вМ дпбп жт т нжтп? нкрртжнзрМ кнр нпкдМвы одз;п
п лкд пткрМ бжтн э ввы ржр. ыъ [рдп пдк фрртпр дМвж вк рж рбжржовк? лвкпр? л рМ
нкожркфр в плт ррвы вк. п в жовкн.эппы =ппп рп пдп опжджп рп бнж, ррыъ
ДбзрМ э рж ртж пррз вкн.; впф лкжвжт mплпп? бнпр.ррртпф в пкр нпкдМвы=
щв жовкн.эппы=Н р.хвжрр ф? бнжплтж зхп=? р п в п в ? тбждв пкр нпкдМвыф mm ръ
кпп жонклжп? дфож бкнквжнпкдМвж зтд вп т ржф вп вкн.;к р лкжвы mплппъ
3.
Я прбждМл.ф р нппв Oр.хвжррМw дз жожлвк впз дфожж вкожнк бкнквжнпкдМвы= рпд
пдп в нпф? жржны ? к .рт нэ к ррз? жодк кфр тв.рн вв ф рджэвжррМфъ
Д: н ж: лызхектрр дрртк рпртз хпзт щ ж бзы М хОНпев
ШG
т эплвп бнжод пкрпвжъ [рдп ты вкв р лк кткрМ бнктпдМвы тжбнжры? рж о л рн. к тызр-
впр ? рж . ождМ;пврртк дф ф тжн. E о. М рж тк;п н.лМз? бнжm рржнк? тнкп пдп ртз-
х ввпп E пп ррз =жрз оы ж вж ркфвж р. т нп пдп бн нкрр. жъ

Б б р пов т  р Бф 49)61)УУ: ;<=6>?19=У:

ŒШ
^рк впк E пжз бжбырк нклжонкрМрз т ррнкввжп п в жоБзрвппжпъ Я бн рд .ф? ржо-
ррт ввж? т , дп; тж-б нты=? =ж. ржррктпрМ кнр. жо;пнвжф ррнквы ркпвррт ввжж п? тж-
тржны=? нкррпжрн рМ жрр.бвы пвррн.п вры бнжт нп? бнп бжпжхп жржны= пжэвж жр -
дпрМ пррпввы .рт нэ впз жр джэвы=ъ Мжз ппррпз тжтр в т ржп? ржоы р дкрМ пл ткр
пррпввж т н.фх ж пдп вкрржзх ж р брпкъ n дМ ржф впп бнжррк> ￿
з д в т вопропы,
бепптр шно ептно
ъ Я бн дккф ткп бнпп взрМ ржр бнпв,пб ж тр п о л прдф впз
эплв ввып лкк кп? бн нкрвып п нкл.пвып? ождМ;пп п пкдыпъ
рж бн ррктдз р ржожф ,кнрртж бкнквжнпкдМвжжО Tдз . вы= ржр тжбнжр пп р лвк-
пр дМвыф пвр н ръ Ярвж? рж рф к жрвжрзррз р вп пырд ф? кррнжджпз п бн рклквп
о. .х жъ Нж к вкр р к.б.вр.ныО |жпО :жрпп рп= бнп; дМ, тО Я бн бжпркф
вккрМ р ж вМ бнжрржж жбн д впз> ￿
прщептвов н е п р нор лных влен прот -
воре т то р, то н звептно о вещептве энер
[МН
з ф з епко н рк
ъ евк
жтжнз? дз пррпввж бкнквжнпкдМвжж зтд впз жоБзрв впф вк окл mплп ржф вк.п в ж-
рркржвжъ
Мкррпжрнпп бнпп ны>
ппвож т кевеэ б трМВМке п : еп в Н:еф ж ев жкф кр
Н пвНШо В ет , к жр
[рдп оы рж бнктпдж фрртпр дМвж нкожркдж?
о л mж.ржт? ж впк в тжлпжэвж оыдж оы жоБзрвпрМ р ржп лн впз вк.пъ
[д жткр дМвж? т кввжп .рт нэ впп н М п р ж бкнквжнпкдМвжпъ
<з кво еф Нек :ф п Мптж:о бве:ет кр ,к Н :Воекер
<к к фф :оНе к тВ,ое е т о воМ:етжек з вб ,фож кефо
[з кво еф о фе Мфоз о Н фоевефф :Воеке тВ,оМфНБ
зовкоБ НкоОеффНБ М з т :Нр
^рж .рт нэ вп ? бж=жэ ? ркэ прдфк р
рр ррт ввж жоБзрв вп щ бнпп н.? рж ррнкр вр прк р Oзлы р дкw
пдп бырк ррз ты тпкрМ нкл.пвы бн бжджэ впз вк жрвжтквпп ржж?
к ты ж рыНъ [д жткр дМвж? п рж рд . р жрв ррп .рт нэ впзп
ж бкнквжнпкдМвжпъ
д :етзо е кф М М трф Н Вк евН:оек ,к Нек етжкр
бв б О бв з ф еф ж; М тее к п б : феф п то: фрэ
фо: б М ф ,ф з фо :еМ к кетрф ф оек о М тр б фер
ж жовыф
mm р пжэ р оырМ жрвжткв вк нклдпвы= mкржнк=ъ к? ождМ т рбпв
пжэ р бнжфрп ркпкъ :нжп ржж? ты э р ? рж жвк бнжф р? E рж ржэ
ткэвжъ Нж? рдп тр пвы бн бжджэ впз прдф вы? ркж .рт нэ вп
ржэ жтжнпр ж бкнквжнпкдМвжпъ
Д: н ж: лызхектрр дрртк рпртз хпзт щ ж бзы М хОНпев
cF
р.хпъ Бжд ржж? жвп бжр в,пкдМвж рбжржовы жклыткрМ тдпзвп вк mплп рж л жнжтМ
п опжджп рп бнж, ррыъ : бнпп н.? пвжп рб ,пкдпрры бж к.б.вр.н т нзр? рж дж-
т рж р дж бнжвплквж ркпвррт ввжф бкнквжнпкдМвжф в нп ф ,п? жржн.ф пжэвж нкл-
оджпнжткрМ бжрн рртжп трыквпз пждж т ррнкр п рп= ржк=ъ h жрдпп жр р. Моы
пдп кнпы? рп рпды в т .р джт к? в вкбнктдзфр п в жо рб пткфр ж эплв ввжф
, дМфъ N т жрдпп жр бнплнкжт пдп .=жт? жвп дп; вы брп=жджп рп= =кнкр нпррп E
пырд ф? .тррт п вкп н впфъ Д вкж джт ? жодк кфхпф бкнквжнпкдМвыпп рбжржовж-
ррзпп? пжэ р вкбнктдзрМ? к ркэ .рпдпткрМ пдп жрдкодзрМ бнжрры эплв ввы в нппъ
ер.рвыф пдж.кдыткр дМ .рт нэ к р? рж бждМл. ррз дз пр, д впз в нп ф ,пъ

Б дн.к о е. о Онжоы

Мкл.пвы рпды ркэ жтждМвж тывжрдпты п р.х ррт.фр тв бн джт рр ррт в-
вжж ппнкъ Д вкж жвп рджэв бнжрры= эплв ввы= в нпф E . вп= ррМ ржоррт ввыф
Oнкл.пw? пп в в.эвк бжпжхМ джт к р бкнквжнпкдМвыпп рбжржовжррзппъ ^рж пж.р
оырМ в б нржвпmп,пнжткввы р.хвжррп? жржны н.жтж зр джт жп п вкбнктдзфр ж?
ркп к р. Мок? пвМ-зв? рпды бн рклкр дМвжф кррнжджпп? кнпк? к ркэ в пф в mплп-
 рпф тждф,пжввыф бнпв,пб? жржныф рждк р O жонж р дпw пдп Oтыржжф ржлвк-
р дМвжррпwъ [ н.жф рржнжвы? нкл.пвы рпды пж.р жодк крМ брп=жджп рппп =кнкр -
нпррпкпп? ръ ъ ржлвквп п? пырдзпп? .тррткпп п вкп н впзпп? E тв.рн вв ф рджэвжррМф?
жржнкз п бжлтждз р вкп вклыткрМ п= р.хвжррзпп
Œi
ъ h прд бнпп нжт E эпты жоБ ры?
ж нэппы одкжэ дкр дМвыпп .=кппъ
Д: н ж: лызхектрр дрртк рпртз хпзт щ ж бзы М хОНпев
u
жркр н к
До ктржн
Y
н прджтп
\
евррн.п вркнпф л нктжпырдзх ж нпрпк
]
 п в зтдз ррз рк впк
Ш4
жк лн впз щп бн тлзржррМОН ктржнк
ШШ
шкдзв п тв.рнМ
Шc
:жв, бр.кдМвы жррпэ впз
Шc
[ркв кнр МДДН
Шi
М жп в к,пп бж бждМлжтквпф
Шi
Бдкж кнвжррп
ШF
кррМ В
Ш\
Шъ 1349)4661 У:9;<)3:61
Ш\
МклопнкзрМ т лкк к=> 1349)4661 У:9;<)3:61
ШG
жнквпвы зтд впз п зтд впз? в жожрвжткввж
бнппрд ввы бкнквжнпкдМвып
Ш]
нжрры р. т нпз
ci
кнквжнпкдМвы лкжвжп нвжррп
ci
кнквжнпкдМвы рпды
cu
нжрры эплв ввы в нпп
cu
Мкл.пвы рпды п р.хвжррп
cF
[.хвжррп? ртзлкввы р лкнжовжф эплвМф
cY
[т н=Б рр ррт ввы р.хвжррп
cY
Н жоыкфвы в бкнквжнпкдМвы лкк п
cG
нпдк; вп
i4
cъ шк п тр рж пл.крМО
iu
Дбкрвжррп в бнжт н ввы= ржжох впф ж бкнквжнпкдМвжп

ДбкрвжррМ o Ш> n вк? жржн.ф бнп=ж пррз бдкрпрМ
жох ррт.

ДбкрвжррМ o c> tжэвкз жпбд п вркнвкз
п кдМр нвкрптвкз п п,пвк
ui
ДбкрвжррМ o i> жт н=вжррвкз п кн ррптвкз
н дппжлвжррМ
uu
ДбкрвжррМ o u> елопнкр дМвыф бж =ж
 бкнквжнпкдМвжп.> бкнквжнпкдМвыф mкф нтжд
п р.оБ рптвыф н дзрптплп
uF
:жв , жлвкжппр дМвжж mнкп вркъ
u]
:жпп вркнпп

Приложенные файлы

 • pdf 3659832
  Размер файла: 1 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий