Крим.право робоча програма


МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ВНУТРІШНІХ СПРАВ
Кафедра кримінального права та кримінологіїРОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з дисципліни


КРИМІНАЛЬНе ПРАВо
(особлива частина)Дніпропетровськ–2011

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
Дніпропетровський державний університет
внутрішніх справ


З А Т В Е Р Д Ж Е Н О
на засіданні Вченої ради університету
(протокол №  8 від 27.10.2009 р.)


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
з дисципліни Кримінальне право (Особлива частина)
з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»
за напрямом «Правознавство»


С Х В А Л Е Н О
на засіданні Науково-методичної ради університету
(протокол № 1 від 01.10.2009 р.)

Дніпропетровськ–2011
Робоча навчальна програма з дисципліни «Кримінальне право (Особлива частина)» / Укладачі: к.ю.н., доцент Шалгунова С.А., заслужений юрист України Терещенко А.І., к.ю.н. Людвік В.Д. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2011. – 70 с.Рецензенти:

Глушков В.О., доктор юридичних наук,професор, завідуючий кафедрою кримінального права та кримінології Київського національного університету імені Т.Г.Шевченка;
Ємельянов В.П., доктор юридичних наук, професор, завідуючий кафедрою кримінально-правових дисциплін Юридичного інституту Східноєвропейського університету економіки і менеджменту.


Програма обговорена та схвалена на засіданні кафедри кримінального права та кримінології 08.09.2009 р., протокол № 2
Програма затверджена на засіданні Навчально-наукового комплексу «Кримінального права, кримінології та кримінально-виконавчого права» 16.09.2009 р., протокол № 1

Програма обговорена та схвалена на засіданні кафедри кримінального права та кримінології 14.06.2010 р., протокол № 19
Програма затверджена на засіданні Навчально-наукового комплексу «Кримінального права, кримінології та кримінально-виконавчого права» 15.06.2010 р., протокол № 4

Програма обговорена та схвалена на засіданні кафедри кримінального права та кримінології 31.08.2011 р., протокол №  14.

Програма обговорена та схвалена на засіданні кафедри кримінального права та кримінології «___»__________ р., протокол № ____.

Програма обговорена та схвалена на засіданні кафедри кримінального права та кримінології «___»__________ р., протокол № ____.

Анотація навчальної дисципліни

1. Роль і значення навчальної дисципліни «Кримінальне право (Особлива частина)» в підготовці та майбутній професійній діяльності фахівця
Навчальна дисципліна «Кримінальне право (Особлива частина)» відноситься до фундаментальних нормативних професійно-орієнтованих юридичних дисциплін і займає провідне місце в професійній підготовці співробітників органів внутрішніх справ, слідчих, осіб, які проводять дізнання, суддів, прокурорів, адвокатів та юристів іншого профілю.
2. Основні риси навчальної та науково-творчої діяльності, необхідні для успішної роботи фахівця, а також характер навчально-пізнавальних проблем і завдань, що сприяють формуванню цих рис
Предмет дисципліни: врегульовані нормами кримінального права суспільні відносини, що виникають в діяльності органів внутрішніх справ під час розслідування кримінальних справ.
Структура дисципліни: «Кримінальне право (Особлива частина)» як навчальна дисципліна складається з 22 тем, які поділені на чотири модулі.
В межах Особливої частини кримінального права вивчаються норми, що описують конкретні види злочинів із зазначенням видів покарань і меж, в яких вони можуть бути призначені за вчинення даних злочинів. Особлива частина курсу вивчається в нерозривному взаємозв’язку із загальною частиною.
Заняття з кримінального права проводяться на основі новітніх освітніх технологій, поєднання традиційних та сучасних активних форм і методів навчання з раціональним балансом теоретичних знань та їх практичною спрямованістю, використання при здійсненні всіх форм навчання проблемних питань щодо удосконалення теорії і практики кримінального права для розвитку творчого мислення слухачів при вивченні дисципліни.
Заняття, що завершують розгляд найбільш важливих тем, проводяться у формі практичних занять та модульного контролю, за результатами яких слухачі приймають складні рішення щодо юридичного аналізу та кваліфікації злочинів, виконують індивідуальні завдання, модульні контрольні роботи, та проходять систему комп’ютерного тестування, які становлять показники для системи модульного і поточного контролю навчального процесу.
Курсанти проводять самостійні дослідження по найбільш актуальних темах курсу кримінального права, результати яких використовуються при підготовці курсових робіт, доповідей, повідомлень на засіданнях наукового гуртка та проведенні наукових досліджень на кафедрі слухачами і викладачами. Вивчення курсу закінчується заліком (у 1 семестрі) та екзаменом (у 2 семестрі).
Міждисциплінарні зв'язки «Кримінальне право (Особлива частина)» вивчається на 3-му курсі після вивчення дисципліни «Кримінальне право (Загальна частина)» і паралельно з вивченням дисциплін «Кримінальний процес» та «Криміналістика».
Вона має тісні структурно-логічні зв’язки з такими навчальними дисциплінами, як «Адміністративне право», «Криміналістика», «Кримінальний процес» тощо.
Дисципліна ґрунтується на положеннях Конституції України, Кримінальному кодексі, міжнародних договорах.
3 Найважливіші світоглядні ідеї та категорії, які підлягають засвоєнню під час вивчення дисципліни «Кримінальне право (Загальна частина)», пов’язані з розумінням працівниками міліції того, що їх основним професійним обов’язком є забезпечення охорони прав і свобод людини і громадянина, власності, громадського порядку та громадської безпеки від злочинних посягань, а також запобігання злочинам.
Складовими мети цієї навчальної дисципліни є:
освітня (навчальна) – сприяти становленню сучасного всебічно-розвинутого кваліфікованого фахівця-юриста для органів внутрішніх справ, здатного на достатньому рівні репрезентувати органи внутрішніх справ у відносинах з іншими державними органами, органами місцевого самоврядування та громадянами, формувати та розвивати правові знання курсантів, уміння аналізувати нормативно-правові акти та інші документи; виробляти навички самостійного аналізу адміністративно-правових явищ, умінь застосовувати отримані знання при оцінці конкретної ситуації; виробляти настанови на оволодіння професійними вміннями та навичками;
виховна – формувати ціннісні орієнтири курсантів відповідно до ідеалів гуманізму, демократії, соціальної справедливості, поваги до особистості; виховувати активну громадянську позицію; сприяти усвідомленню ролі та значення юридичної діяльності в розбудові та зміцненні української держави; формувати в майбутніх працівників міліції високий рівень правової свідомості та правової культури, професійних та особистісних якостей.
4. Завдання вивчення дисципліни «Кримінальне право (Особлива частина)». Завдання дисципліни полягає в тому, щоб забезпечити:
- поглиблене вивчення положень чинного кримінального законодавства та його застосування в практичній діяльності правоохоронця;
- придбання навичок правильного, глибокого кримінально-правового аналізу суспільно небезпечних діянь і застосування кримінального законодавства при кваліфікації злочинів;
- опанування необхідною науково-методологічною підготовкою, що забезпечує знання існуючих проблем кримінального законодавства, шляхів розв'язання спірних положень, самоудосконалення фахового рівня;
- формування досконалих навичок щодо прийняття обґрунтованих і законних рішень при кваліфікації злочинів;
- розвиток правової свідомості як передумови для опанування національним законодавством, а також досвідом кримінального законодавства та права інших держав;
- формування правової культури фахівця української держави в сфері правоохоронної діяльності, почуття відповідальності перед людиною, суспільством та державою.
По завершенню навчання курсант повинен:
Знати:
1) на понятійному рівні: основні теоретичні положення особливої частини кримінального права, наукові основи кваліфікації злочинів, юридичні склади конкретних злочинів.
2) на фундаментальному рівні: здійснення правової оцінки вчиненого суспільно-небезпечного діяння; основні проблеми, які є актуальними для органів внутрішніх справ щодо запобігання злочинам; тенденції подальшого розвитку суспільних відносин щодо вдосконалення кримінального законодавства.
3) на практично-творчому рівні: відмежування різних складів злочинів між собою та від адміністративного правопорушення.
Вміти:
1) на репродуктивному рівні: відтворювати основні поняття та категорії, що відображають сутність кримінального права.
2) алгоритмічному рівні: довільно використовувати засвоєні знання для розв’язання типових ситуацій, що виникають під час розслідування злочинів, а також організовувати свою діяльність на основі певного алгоритму.
3) на евристичному рівні: орієнтуватися у процесі зміни професійних завдань та ускладнення оперативно-слідчої обстановки, знаходити шляхи розв’язку нетипових задач, що виникають під час розслідування злочинів.
4) на творчому рівні: переосмислювати наявні знання стосовно нових змін, що відбуваються в кримінальному законодавстві держави; варіативно розв’язувати професійні завдання; у вмінні самостійно вести експериментальну, науково-дослідницьку діяльність.
5. Форми організації навчання. Формування знань, вмінь та навичок забезпечується поєднанням лекційних, семінарських і практичних занять з виконанням індивідуальних завдань та завдань для самостійної підготовки, а також написанням курсової роботи.
6. Контрольні заходи щодо визначення якості вивчення навчальної дисципліни «Кримінальне право (Особлива частина)» містять поточний, модульний (рубіжний) та підсумковий контроль.
Метою поточного контролю є перевірка засвоєння знань, умінь і навичок курсантів з кожного окремого модулю дисципліни, в ході якого проводиться систематичний вимір приросту знань і їх корекція. До форм поточного контролю віднесено оцінювання: а) рівня знань під час семінарських і практичних занять; б) якості виконання індивідуальної та самостійної роботи.
Рубіжний (модульний) контроль проводиться за результатами вивчення модулів. Він визначає якість виконаної курсантом навчальної роботи з певного модулю та виставляється за сукупними підсумками поточної успішності, включаючи виконану самостійну роботу та складений модуль-контроль (позитивна оцінка якого є обов’язковою).
Підсумковий контроль виставляється як сума оцінок з усіх модулів та обраховується, як правило, як середнє арифметичне складових модулів. Підсумковим контролем якості вивчення навчального курсу «Кримінальне право (Особлива частина)» є складання заліку/екзамену.
Програму укладено згідно з вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах та узгоджено з примірною структурою змісту навчального курсу, рекомендованою Європейською Кредитно-Трансферною Системою (ECTS).


ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«Кримінальне право. Особлива частина»
(за вимогами ЕСТS )

КУРС
Напрям,
освітньо-кваліфікаційний рівень
Характеристика
навчального курсу

Кількість кредитів відповідних ECTS: 6

Модулів: 4

Змістових модулів: 4

Загальна кількість
годин: 216Шифр

Правознавство
6.030402

бакалавр
Семестр: 5,6

Лекції
(теоретична підготовка): 36 год.

Семінари: 34 год.

Практичні: 38 год.

Самостійна робота та індивідуальна робота
(доповіді, реферати, інші навчально-дослідницьке завдання): 108 год.

Вид контролю: Екзамен (залік)Мета: підготовка висококваліфікованого фахівця і особистості з таким рівнем знань, умінь та навичок в галузі кримінального права, який забезпечить його подальшу ефективну діяльність в системі органів внутрішніх справ у протидії злочинності на користь національних інтересів України.
Місце у структурно-логічній схемі: після вивчення дисципліни «Кримінальне право (Загальна частина)».
Є нормативною дисципліною при підготовці фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр».
РОЗПОДІЛ МАТЕРІАЛУ НА ЗМІСТОВНІ МОДУЛІ

Змістовий модуль 1 (Теми 19-24)

Тема № 19-20. Поняття, система та значення. Особливої частини кримінального права України. Наукові основи кваліфікації злочинів.
Роль і значення теми для діяльності працівників міліції. Вивчення теми спрямовується на формування у працівників міліції знань, вмінь та навичок, які відповідають професійно-кваліфікаційним характеристикам основних посад працівників Міністерства внутрішніх справ України та завданням, які ставляться перед міліцією на конкретному етапі розвитку українського суспільства, що передбачає досягнення такого рівня підготовки курсанта. Засвоєння навчального матеріалу з теми дозволить сформувати у курсанта систему теоретичних знань, щодо основних теоретичних положень дисципліни «Кримінальне право (Особлива частина)».
Ключові слова: “поняття Особливої частини кримінального права”, “значення Особливої частини кримінального права”, “наукові основи кваліфікації злочинів”, “конкуренція норм”.
Обсяг знань, вмінь курсанта, студента, слухача після вивчення теми. Після вивчення теми, курсант повинен:
Знати: основні теоретичні положення особливої частини кримінального права, наукові основи кваліфікації злочинів.
Вміти: відтворювати основні поняття та категорії, що відображають сутність особливої частини кримінального права та наукової основи кваліфікації злочинів.

Тема № 21. Злочини проти основ національної
безпеки України
Роль і значення теми для діяльності працівників міліції. Вивчення теми спрямовується на формування у працівників міліції знань, вмінь та навичок, які відповідають професійно-кваліфікаційним характеристикам основних посад працівників Міністерства внутрішніх справ України та завданням, які ставляться перед міліцією на конкретному етапі розвитку українського суспільства, що передбачає досягнення такого рівня підготовки курсанта. Вивчення даної теми дозволяє оволодіти знаннями про особливості кваліфікації і ознаки елементів складів злочинів проти основ національної безпеки України.
Ключові слова: “злочини проти основ національної безпеки України”, “державна зрада”, “диверсія”, “шпигунство”, “посягання на життя державного чи громадського діяча”, “насильницька зміна чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади”.
Обсяг знань, вмінь курсанта, студента, слухача після вивчення теми. Після вивчення теми, курсант повинен:
Знати: склади злочинів проти основ національної безпеки.
Вміти: давати юридичний аналіз злочинів проти основ національної безпеки України, відмежовувати склади злочинів проти основ національної безпеки України від суміжних складів злочинів, вміти здійснювати кваліфікацію злочинів проти основ національної безпеки України.

Тема № 22. Злочини проти життя та здоров`я особи
Роль і значення теми для діяльності працівників міліції. Вивчення теми спрямовується на формування у працівників міліції знань, вмінь та навичок, які відповідають професійно-кваліфікаційним характеристикам основних посад працівників Міністерства внутрішніх справ України та завданням, які ставляться перед міліцією на конкретному етапі розвитку українського суспільства, що передбачає досягнення такого рівня підготовки курсанта. Вивчення даної теми дозволяє оволодіти знаннями про особливості кваліфікації і ознаки елементів складів злочинів проти життя та здоров’я.
Ключові слова: “злочини проти життя та здоров’я особи”, “вбивство”, “тілесне ушкодження”, “порушення порядку трансплантації органів”, “зараження вірусом імунодефіциту людини”, “зараження венеричною хворобою”, “залишення в небезпеці”, “незаконне проведення аборту”, “незаконна лікувальна діяльність”.
Обсяг знань, вмінь курсанта, студента, слухача після вивчення теми. Після вивчення теми, курсант повинен:
Знати: склади злочинів проти життя та здоров’я особи.
Вміти: давати юридичний аналіз злочинів проти життя та здоров’я особи, відмежовувати склади злочинів проти життя та здоров’я особи від суміжних складів злочинів, вміти здійснювати кваліфікацію злочинів проти життя та здоров’я особи.
Перелік нормативних актів МВС України до вивчення теми:
1. План заходів МВС щодо протидії расизму та ксенофобії на період до 2012 року, затвердженого розпорядженням МВС України від 18.02.2010 р. №94;
2. Наказ Мінсім'ямолодьспорту України, МВС України від 07.09.2009 р.  № 3131/386 «Про затвердження Інструкції щодо порядку взаємодії управлінь (відділів) у справах сім'ї, молоді та спорту, служб у справах дітей, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді та відповідних підрозділів органів внутрішніх справ з питань здійснення заходів з попередження насильства в сім'ї»;
3. Програма протидії злочинам проти життя та здоров’я особи на 2008-2012 роки, затверджена Рішенням колегії МВС України від 25.07.2008 р. № 17км/1.
Перелік процесуальних та службових документів, які складаються під час вивчення теми:
описова частина обвинувального висновку.


Тема № 23. Злочини проти волі, честі та гідності особи
Роль і значення теми для діяльності працівників міліції. Вивчення теми спрямовується на формування у працівників міліції знань, вмінь та навичок, які відповідають професійно-кваліфікаційним характеристикам основних посад працівників Міністерства внутрішніх справ України та завданням, які ставляться перед міліцією на конкретному етапі розвитку українського суспільства, що передбачає досягнення такого рівня підготовки курсанта. Вивчення даної теми дозволяє оволодіти знаннями про особливості кваліфікації і ознаки елементів складів злочинів проти волі, честі та гідності особи.
Ключові слова: “незаконне позбавлення волі”, “викрадення людини”, “захоплення заручників”, “підміна дитини”, “торгівля людьми”, “експлуатація дітей”, “використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом”, “незаконне поміщення в психіатричний заклад”.
Обсяг знань, вмінь курсанта, студента, слухача після вивчення теми. Після вивчення теми, курсант повинен:
Знати: склади злочинів проти волі, честі та гідності особи.
Вміти: давати юридичний аналіз злочинів проти волі, честі та гідності особи, відмежовувати склади злочинів проти волі, честі та гідності особи від суміжних складів злочинів, вміти здійснювати кваліфікацію злочинів проти волі, честі та гідності особи.
Перелік нормативних актів МВС України до вивчення теми:
1. План заходів МВС щодо протидії расизму та ксенофобії на період до 2012 року, затвердженого розпорядженням МВС України від 18.02.2010 р. №94;
2. Наказ Мінсім'ямолодьспорту України, МВС України від 07.09.2009 р.  № 3131/386 «Про затвердження Інструкції щодо порядку взаємодії управлінь (відділів) у справах сім'ї, молоді та спорту, служб у справах дітей, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді та відповідних підрозділів органів внутрішніх справ з питань здійснення заходів з попередження насильства в сім'ї»;
3. Програма протидії злочинам проти життя та здоров’я особи на 2008-2012 роки, затверджена Рішенням колегії МВС України від 25.07.2008 р. № 17км/1.
Перелік процесуальних та службових документів, які складаються під час вивчення теми:
описова частина обвинувального висновку.
Тема № 24. Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи
Роль і значення теми для діяльності працівників міліції. Вивчення теми спрямовується на формування у працівників міліції знань, вмінь та навичок, які відповідають професійно-кваліфікаційним характеристикам основних посад працівників Міністерства внутрішніх справ України та завданням, які ставляться перед міліцією на конкретному етапі розвитку українського суспільства, що передбачає досягнення такого рівня підготовки курсанта. Вивчення даної теми дозволяє оволодіти знаннями про особливості кваліфікації і ознаки елементів складів злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості особи.
Ключові слова: “зґвалтування”, “задоволення статевої пристрасті неприродним способом”, “примушування до вступу в статевий зв’язок”, “статева зрілість”, “розбещення неповнолітніх”.
Обсяг знань, вмінь курсанта, студента, слухача після вивчення теми. Після вивчення теми, курсант повинен:
Знати: склади злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості особи.
Вміти: давати юридичний аналіз злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості особи, відмежовувати склади злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості особи від суміжних складів злочинів, вміти здійснювати кваліфікацію злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості особи.
Перелік нормативних актів МВС України до вивчення теми:
1. Наказ Мінсім'ямолодьспорту України, МВС України від 07.09.2009 р.  № 3131/386 «Про затвердження Інструкції щодо порядку взаємодії управлінь (відділів) у справах сім'ї, молоді та спорту, служб у справах дітей, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді та відповідних підрозділів органів внутрішніх справ з питань здійснення заходів з попередження насильства в сім'ї»;
2. Програма протидії злочинам проти життя та здоров’я особи на 2008-2012 роки, затверджена Рішенням колегії МВС України від 25.07.2008 р. № 17км/1.
Перелік процесуальних та службових документів, які складаються під час вивчення теми:
описова частина обвинувального висновку.

Змістовий модуль 2 (теми 25–29)

Тема № 25. Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина
Роль і значення теми для діяльності працівників міліції. Вивчення теми спрямовується на формування у працівників міліції знань, вмінь та навичок, які відповідають професійно-кваліфікаційним характеристикам основних посад працівників Міністерства внутрішніх справ України та завданням, які ставляться перед міліцією на конкретному етапі розвитку українського суспільства, що передбачає досягнення такого рівня підготовки курсанта. Вивчення даної теми дозволяє оволодіти знаннями про особливості кваліфікації і ознаки елементів складів злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина.
Ключові слова: “перешкоджання здійсненню виборчого права”, “таємниця голосування”, “порушення законодавства про референдум”, “недоторканість житла”, “таємниця листування”, “незаконні дії щодо усиновлення (удочеріння)”, “грубе порушення законодавства про працю”, “грубе порушення угоди про працю”, “порушення авторського права і суміжних прав”, “недоторканність приватного життя”.
Обсяг знань, вмінь курсанта, студента, слухача після вивчення теми. Після вивчення теми, курсант повинен:
Знати: склади злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина.
Вміти: давати юридичний аналіз злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина, відмежовувати склади злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина від суміжних складів злочинів, вміти здійснювати кваліфікацію злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина.

Тема № 26. Злочини проти власності
Роль і значення теми для діяльності працівників міліції. Вивчення теми спрямовується на формування у працівників міліції знань, вмінь та навичок, які відповідають професійно-кваліфікаційним характеристикам основних посад працівників Міністерства внутрішніх справ України та завданням, які ставляться перед міліцією на конкретному етапі розвитку українського суспільства, що передбачає досягнення такого рівня підготовки курсанта. Вивчення даної теми дозволяє оволодіти знаннями про особливості кваліфікації і ознаки елементів складів злочинів проти власності.
Ключові слова: “власність”, крадіжка”, “грабіж”, “розбій”, “вимагання”, “шахрайство”, “знищення майна”, “викрадення шляхом демонтажу”, “привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем”, “заподіяння майнової шкоди”.
Обсяг знань, вмінь курсанта, студента, слухача після вивчення теми. Після вивчення теми, курсант повинен:
Знати: склади злочинів проти власності.
Вміти: давати юридичний аналіз злочинів проти власності, відмежовувати склади злочинів проти власності від суміжних складів злочинів та від адміністративних правопорушень, вміти здійснювати кваліфікацію злочинів проти власності.
Перелік нормативних актів МВС України до вивчення теми:
1. Наказ МВС України від 24.09.2010 № 456 «Про затвердження Положення про основи організації розкриття злочинів органами внутрішніх справ України»
2. Наказ МВС України від 11.11.2010 № 550 «Про затвердження Положення про службу дільничних інспекторів міліції в системі Міністерства внутрішніх справ України»
3. Наказ МВС України від 28.07.94 № 404 «Про затвердження Статуту патрульно-постової служби міліції України»
4. Наказ МВС України, Мінтрансзв'язку України від 30.08.2010 р. № 404/624 «Про затвердження Інструкції про порядок взаємодії між органами внутрішніх справ, залізницями України і підприємствами залізничного транспорту під час виявлення крадіжок вантажу та реагування на заяви і повідомлення про такі правопорушення».
Перелік процесуальних та службових документів, які складаються під час вивчення теми:
описова частина обвинувального висновку.

Тема № 27. Злочини у сфері господарської діяльності
Роль і значення теми для діяльності працівників міліції. Вивчення теми спрямовується на формування у працівників міліції знань, вмінь та навичок, які відповідають професійно-кваліфікаційним характеристикам основних посад працівників Міністерства внутрішніх справ України та завданням, які ставляться перед міліцією на конкретному етапі розвитку українського суспільства, що передбачає досягнення такого рівня підготовки курсанта. Вивчення даної теми дозволяє оволодіти знаннями про особливості кваліфікації і ознаки елементів складів злочинів у сфері господарської діяльності.
Ключові слова: “контрабанда”, “легалізація (відмивання) грошових коштів”, “фіктивне підприємництво”, “бюджетна система України”, “ухилення від сплати податків”, “підроблення марок акцизного збору”, “банкрутство”, “шахрайство з фінансовими ресурсами”, “фальшивомонетництво”,.
Обсяг знань, вмінь курсанта, студента, слухача після вивчення теми. Після вивчення теми, курсант повинен:
Знати: склади злочинів у сфері господарської діяльності.
Вміти: давати юридичний аналіз злочинів у сфері господарської діяльності, відмежовувати склади злочинів у сфері господарської діяльності від суміжних складів злочинів та від адміністративних правопорушень, вміти здійснювати кваліфікацію злочинів у сфері господарської діяльності.
Перелік нормативних актів МВС України до вивчення теми:
1. Наказ МВС України від 10.03.2010 р. № 66 «Про затвердження Порядку контролю за додержанням ліцензіатами Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва, ремонту вогнепальної зброї невійськового призначення та боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівлі вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, Порядку контролю за додержанням ліцензіатами Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продажу»;
2. Наказ МВС України від 01.12.2009 р. № 505 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг з охорони власності та громадян».
Перелік процесуальних та службових документів, які складаються під час вивчення теми:
описова частина обвинувального висновку.

Тема № 28. Злочини проти довкілля
Роль і значення теми для діяльності працівників міліції. Вивчення теми спрямовується на формування у працівників міліції знань, вмінь та навичок, які відповідають професійно-кваліфікаційним характеристикам основних посад працівників Міністерства внутрішніх справ України та завданням, які ставляться перед міліцією на конкретному етапі розвитку українського суспільства, що передбачає досягнення такого рівня підготовки курсанта. Вивчення даної теми дозволяє оволодіти знаннями про особливості кваліфікації і ознаки елементів складів злочинів проти довкілля.
Ключові слова: “екологічна безпека”, “забруднення або псування земель”, “забруднення атмосферного повітря”, “забруднення моря”, “ “знищення або пошкодження лісових масивів”, “захист рослин”, “незаконне полювання”, “порушення ветеринарних правил”, “захист довкілля”.
Обсяг знань, вмінь курсанта, студента, слухача після вивчення теми. Після вивчення теми, курсант повинен:
Знати: склади злочинів проти довкілля.
Вміти: давати юридичний аналіз злочинів проти довкілля, відмежовувати склади злочинів проти довкілля від суміжних складів злочинів та від адміністративних правопорушень, вміти здійснювати кваліфікацію злочинів проти довкілля.

Тема № 29. Злочини проти громадського порядку
та моральності
Роль і значення теми для діяльності працівників міліції. Вивчення теми спрямовується на формування у працівників міліції знань, вмінь та навичок, які відповідають професійно-кваліфікаційним характеристикам основних посад працівників Міністерства внутрішніх справ України та завданням, які ставляться перед міліцією на конкретному етапі розвитку українського суспільства, що передбачає досягнення такого рівня підготовки курсанта. Вивчення даної теми дозволяє оволодіти знаннями про особливості кваліфікації і ознаки елементів складів злочинів проти громадського порядкі та моральності.
Ключові слова: “громадський порядок”, “масові заворушення”, “хуліганство”, “наруга над могилою”, “псування пам’яток історії або культури”, “жорстоке поводження з тваринами”, “твори, що пропагують культ насильства і жорстокості”, “порнографічні предмети”, “звідництво”, “проституція”, “втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність”.
Обсяг знань, вмінь курсанта, студента, слухача після вивчення теми. Після вивчення теми, курсант повинен:
Знати: склади злочинів проти громадського порядкі та моральності.
Вміти: давати юридичний аналіз злочинів проти громадського порядкі та моральності, відмежовувати склади злочинів проти громадського порядкі та моральності від суміжних складів злочинів та від адміністративних правопорушень, вміти здійснювати кваліфікацію злочинів проти громадського порядкі та моральності.
Перелік нормативних актів МВС України до вивчення теми:
1. Наказ МВС України від 24.09.2010 № 456 «Про затвердження Положення про основи організації розкриття злочинів органами внутрішніх справ України»
2. Наказ МВС України від 11.11.2010 № 550 «Про затвердження Положення про службу дільничних інспекторів міліції в системі Міністерства внутрішніх справ України»
3. Наказ МВС України від 28.07.94 № 404 «Про затвердження Статуту патрульно-постової служби міліції України»
4. Наказ МВС України від 28.04.2009 № 181 «Про організацію діяльності чергових частин органів і підрозділів внутрішніх справ України, направленої на захист інтересів суспільства і держави від протиправних посягань»
5. Наказ МВС України від 07.10.2010 №483 «Про оголошення рішень судів щодо принення до кримінальної відповідальності колишніх працівників міліції»
Перелік процесуальних та службових документів, які складаються під час вивчення теми:
описова частина обвинувального висновку.


Змістовий модуль 3 (теми 30–33)

Тема № 30. Злочини проти громадської безпеки
Роль і значення теми для діяльності працівників міліції. Вивчення теми спрямовується на формування у працівників міліції знань, вмінь та навичок, які відповідають професійно-кваліфікаційним характеристикам основних посад працівників Міністерства внутрішніх справ України та завданням, які ставляться перед міліцією на конкретному етапі розвитку українського суспільства, що передбачає досягнення такого рівня підготовки курсанта. Вивчення даної теми дозволяє оволодіти знаннями про особливості кваліфікації і ознаки елементів складів злочинів проти громадської безпеки.
Ключові слова: “громадська безпека”, “злочинна організація”, “бандитизм”, “терористичний акт”, “воєнізовані або збройні формування”, “підвищена небезпека”, “зброя”, “боєприпаси”, “вибухові речовини”, “радіоактивні матеріали”, “відходи і вторинна сировина”.
Обсяг знань, вмінь курсанта, студента, слухача після вивчення теми. Після вивчення теми, курсант повинен:
Знати: склади злочинів проти громадської безпеки.
Вміти: давати юридичний аналіз проти громадської безпеки, відмежовувати склади злочинів проти громадської безпеки від суміжних складів злочинів, вміти здійснювати кваліфікацію злочинів проти громадської безпеки.
Перелік нормативних актів МВС України до вивчення теми:
1. Про затвердження Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної, холодної зброї, а також боєприпасів до зброї та вибухових речовин: Наказ № 622 від 21.08.98 р.
Перелік процесуальних та службових документів, які складаються під час вивчення теми:
описова частина обвинувального висновку.Тема № 31. Злочини проти безпеки виробництва
Роль і значення теми для діяльності працівників міліції. Вивчення теми спрямовується на формування у працівників міліції знань, вмінь та навичок, які відповідають професійно-кваліфікаційним характеристикам основних посад працівників Міністерства внутрішніх справ України та завданням, які ставляться перед міліцією на конкретному етапі розвитку українського суспільства, що передбачає досягнення такого рівня підготовки курсанта. Вивчення даної теми дозволяє оволодіти знаннями про особливості кваліфікації і ознаки елементів складів злочинів проти безпеки виробництва.
Ключові слова: “охорона праці”, “підвищена небезпека”, “вибухонебезпечні підприємства”, “ядерна безпека”, “радіаційна безпека”, “безпечне використання промислової продукції”, “безпечна експлуатація будівель і споруд”.
Обсяг знань, вмінь курсанта, студента, слухача після вивчення теми. Після вивчення теми, курсант повинен:
Знати: склади злочинів проти безпеки виробництва.
Вміти: давати юридичний аналіз злочинів проти безпеки виробництва, відмежовувати склади злочинів проти безпеки виробництва від суміжних складів злочинів та від адміністративних правопорушень, вміти здійснювати кваліфікацію злочинів проти безпеки виробництва.

Тема № 32. Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту
Роль і значення теми для діяльності працівників міліції. Вивчення теми спрямовується на формування у працівників міліції знань, вмінь та навичок, які відповідають професійно-кваліфікаційним характеристикам основних посад працівників Міністерства внутрішніх справ України та завданням, які ставляться перед міліцією на конкретному етапі розвитку українського суспільства, що передбачає досягнення такого рівня підготовки курсанта. Вивчення даної теми дозволяє оволодіти знаннями про особливості кваліфікації і ознаки елементів складів злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту.
Ключові слова: “правила безпеки руху”, “експлуатація транспорту”, “пошкодження шляхів сполучення і транспортних засобів”, “захоплення транспортного підприємства”, “правила повітряних польотів”, “самовільне зупинення поїзду”, “ненадання допомоги судну”, “незаконне заволодіння транспортним засобом”, “пошкодження об'єктів магістральних нафто-, газо- та нафтопродуктопроводів”.
Обсяг знань, вмінь курсанта, студента, слухача після вивчення теми. Після вивчення теми, курсант повинен:
Знати: склади злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту.
Вміти: давати юридичний аналіз злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту., відмежовувати склади злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту від суміжних складів злочинів та від адміністративних правопорушень, вміти здійснювати кваліфікацію злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту.
Перелік нормативних актів МВС України до вивчення теми:
1. Наказ МВС України від 26.07.2004 р. № 822 «Про затвердження Правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів»;
2. Наказ МВС України, МОЗ України від 09.09.2009 р. № 400/666 «Про затвердження Інструкції про виявлення у водіїв транспортних засобів ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції»;
3. Наказ МВС України від 10.06.2008 р. № 283 «Про затвердження Інструкції про порядок взаємодії Державної інспекції зв'язку, Українського державного центру радіочастот та органів внутрішніх справ України з питань запобігання, виявлення та припинення порушень законодавства в галузі зв'язку»;
4. Наказ Мінтрансзв'язку України, МВС України вiд 10.06.2008 р. № 696/270 «Про затвердження Порядку взаємодії регіональних інспекцій Державної авіаційної адміністрації і територіальних органів внутрішніх справ при запобіганні та припиненні протиправних дій у сфері цивільної авіації України»;
5. Наказ МВС України, МОЗ України від 25.06.2007 р. № 205/353 «Про затвердження Інструкції про порядок обліку дорожньо-транспортних пригод і осіб, які в них постраждали, та обміну інформацією між закладами охорони здоров'я і органами внутрішніх справ»;
6. Наказ МВС України від вiд 27.03.2009 р. № 111 «[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]».
Перелік процесуальних та службових документів, які складаються під час вивчення теми:
описова частина обвинувального висновку.


Тема № 33. Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров'я населення
Роль і значення теми для діяльності працівників міліції. Вивчення теми спрямовується на формування у працівників міліції знань, вмінь та навичок, які відповідають професійно-кваліфікаційним характеристикам основних посад працівників Міністерства внутрішніх справ України та завданням, які ставляться перед міліцією на конкретному етапі розвитку українського суспільства, що передбачає досягнення такого рівня підготовки курсанта. Вивчення даної теми дозволяє оволодіти знаннями про особливості кваліфікації і ознаки елементів складів злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.
Ключові слова: “наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги, прекурсори”, “посів або вирощування снотворного маку чи конопель”, “незаконне вживання наркотичних засобів”, “правила обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів”, “отруйні і сильнодіючі речовини”, “допінг”, “правила боротьби з епідеміями”.
Обсяг знань, вмінь курсанта, студента, слухача після вивчення теми. Після вивчення теми, курсант повинен:
Знати: склади злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.
Вміти: давати юридичний аналіз злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, відмежовувати склади злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів від суміжних складів злочинів та від адміністративних правопорушень, вміти здійснювати кваліфікацію злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.
Перелік нормативних актів МВС України до вивчення теми:
1. Угода між Міністерством внутрішніх справ України і Федеральною службою Російської Федерації з контролю за обігом наркотиків про співробітництво в боротьбі з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та їх прекурсорів від 28.01.2011 р.;
2. Наказ МВС України від 27.10.2010 р. № 507 «Про затвердження Порядку організації охорони об'єктів і приміщень, у яких культивуються, використовуються, зберігаються та знищуються нарковмісні рослини, а також використовується, зберігається та знищується отримана з них готова продукція чи відходи таких рослин»;
3. Наказ МВС України від 15.05.2009 р. № 216 «Про затвердження Вимог до об'єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та зберігання вилучених з незаконного обігу таких засобів і речовин».
Перелік процесуальних та службових документів, які складаються під час вивчення теми:
описова частина обвинувального висновку.Змістовий модуль 4 (теми 34–40)

Тема № 34. Злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації
Роль і значення теми для діяльності працівників міліції. Вивчення теми спрямовується на формування у працівників міліції знань, вмінь та навичок, які відповідають професійно-кваліфікаційним характеристикам основних посад працівників Міністерства внутрішніх справ України та завданням, які ставляться перед міліцією на конкретному етапі розвитку українського суспільства, що передбачає досягнення такого рівня підготовки курсанта. Вивчення даної теми дозволяє оволодіти знаннями про особливості кваліфікації і ознаки елементів складів злочинів у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації.
Ключові слова: “державна таємниця”, “конфіденційна інформація”, “державний кордон”, “правила міжнародних польотів”, “строкова військова служба”, “мобілізація”, “військовий облік”, “спеціальні збори”.
Обсяг знань, вмінь курсанта, студента, слухача після вивчення теми. Після вивчення теми, курсант повинен:
Знати: склади злочинів у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації.
Вміти: давати юридичний аналіз злочинів у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації, відмежовувати склади злочинів у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації від суміжних складів злочинів та від адміністративних правопорушень, вміти здійснювати кваліфікацію злочинів у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації.

Тема № 35. Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об'єднань громадян
Роль і значення теми для діяльності працівників міліції. Вивчення теми спрямовується на формування у працівників міліції знань, вмінь та навичок, які відповідають професійно-кваліфікаційним характеристикам основних посад працівників Міністерства внутрішніх справ України та завданням, які ставляться перед міліцією на конкретному етапі розвитку українського суспільства, що передбачає досягнення такого рівня підготовки курсанта. Вивчення даної теми дозволяє оволодіти знаннями про особливості кваліфікації і ознаки елементів складів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об'єднань громадян.
Ключові слова: “державні символи”, “захоплення державних або громадських будівель чи споруд”, “представник влади”, “працівник правоохоронного органу”, “член громадського формування”, “державний діяч”, “народний депутат”, “самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи”, “примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов'язань”, “самоправство”, “підроблення документів, печаток, штампів, бланків”, “умисне пошкодження ліній зв'язку”.
Обсяг знань, вмінь курсанта, студента, слухача після вивчення теми. Після вивчення теми, курсант повинен:
Знати: склади злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об'єднань громадян.
Вміти: давати юридичний аналіз злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об'єднань громадян, відмежовувати склади злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об'єднань громадян від суміжних складів злочинів та від адміністративних правопорушень, вміти здійснювати кваліфікацію злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об'єднань громадян.
Перелік нормативних актів МВС України до вивчення теми:
1. Наказ МВС України від 24.09.2010 № 456 «Про затвердження Положення про основи організації розкриття злочинів органами внутрішніх справ України»
2. Наказ МВС України від 11.11.2010 № 550 «Про затвердження Положення про службу дільничних інспекторів міліції в системі Міністерства внутрішніх справ України»
3. Наказ МВС України від 28.07.94 № 404 «Про затвердження Статуту патрульно-постової служби міліції України»
4. Наказ МВС України від 28.04.2009 № 181 «Про організацію діяльності чергових частин органів і підрозділів внутрішніх справ України, направленої на захист інтересів суспільства і держави від протиправних посягань»
5. Наказ МВС України від 07.10.2010 №483 «Про оголошення рішень судів щодо принення до кримінальної відповідальності колишніх працівників міліції»
Перелік процесуальних та службових документів, які складаються під час вивчення теми:
описова частина обвинувального висновку.

Тема № 36. Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), систем та комп`ютерних мереж і мереж електрозв’язку
Роль і значення теми для діяльності працівників міліції. Вивчення теми спрямовується на формування у працівників міліції знань, вмінь та навичок, які відповідають професійно-кваліфікаційним характеристикам основних посад працівників Міністерства внутрішніх справ України та завданням, які ставляться перед міліцією на конкретному етапі розвитку українського суспільства, що передбачає досягнення такого рівня підготовки курсанта. Вивчення даної теми дозволяє оволодіти знаннями про особливості кваліфікації і ознаки елементів складів злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), систем та комп`ютерних мереж і мереж електрозв’язку.
Ключові слова: “робота електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж”, “комп’ютерна інформація”, “експлуатація автоматизованих електронно-обчислювальних систем”, “мережі електрозв’язку”.
Обсяг знань, вмінь курсанта, студента, слухача після вивчення теми. Після вивчення теми, курсант повинен:
Знати: склади злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), систем та комп`ютерних мереж і мереж електрозв’язку.
Вміти: давати юридичний аналіз злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), систем та комп`ютерних мереж і мереж електрозв’язку, відмежовувати склади злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), систем та комп`ютерних мереж і мереж електрозв’язку від суміжних складів злочинів та від адміністративних правопорушень, вміти здійснювати кваліфікацію злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), систем та комп`ютерних мереж і мереж електрозв’язку.

Тема № 37. Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг
Роль і значення теми для діяльності працівників міліції. Вивчення теми спрямовується на формування у працівників міліції знань, вмінь та навичок, які відповідають професійно-кваліфікаційним характеристикам основних посад працівників Міністерства внутрішніх справ України та завданням, які ставляться перед міліцією на конкретному етапі розвитку українського суспільства, що передбачає досягнення такого рівня підготовки курсанта. Вивчення даної теми дозволяє оволодіти знаннями про особливості кваліфікації і ознаки елементів складів злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг.
Ключові слова: “службова особа”, “зловживання владою або службовим становищем”, “перевищення влади або службових повноважень”, “службове підроблення”, “службова недбалість”, “одержання, пропозиція, давання, провокація хабара”, “незаконне збагачення”, “комерційний підкуп”, “зловживання впливом”.
Обсяг знань, вмінь курсанта, студента, слухача після вивчення теми. Після вивчення теми, курсант повинен:
Знати: склади злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг.
Вміти: давати юридичний аналіз злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, відмежовувати склади злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг від суміжних складів злочинів та від адміністративних правопорушень, вміти здійснювати кваліфікацію злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг.
Перелік нормативних актів МВС України до вивчення теми:
1. Наказ МВС України від 07.10.2010 р. №483 «Про оголошення рішень судів щодо притягнення до кримінальної відповідальності колишніх працівників міліції»;
2. Наказ МВС України, Служби безпеки України, ДПА України, Адміністрації держкордонслужби, Держмитслужби України від 23.03.2009  № 124/936/139/199/250 «Про затвердження Інструкції про порядок організації обміну інформацією між структурними підрозділами МВС, Служби безпеки України, Державної податкової адміністрації України, Державної прикордонної служби України, Держмитслужби в діяльності з виявлення та припинення корупційних діянь в правоохоронних органах»;
3. Наказ МВС України від 26.03.2010 р. № 90 «Про стан дисципліни і законності в діяльності органів внутрішніх справ та заходи щодо його покращення»;
4. Наказ МВС України від 31.08.2006  № 894 «Про організацію діяльності постійно діючих мобільних груп з моніторингу забезпечення прав і свобод людини та громадянина в діяльності органів внутрішніх справ»;
5. Розпорядження МВС України № 270 від 19.04.2010 р. «Про заходи щодо покращення стану транспортної дисципліни в органах та підрозділах внутрішніх справ»;
6. Розпорядження МВС України № 153 від 09.03.2010 р. «Про особливості порядку реєстрації документів, що містять інформацію про факти корупції»;
7. Доповідна записка «Про стан дисципліни і законності серед особового складу органів та підрозділів внутрішніх справ України за перше півріччя 2010 р.»;
8. Лист МВС України № 13540/Пп. від 23.07.2010 р.;
9. Лист МВС України № 2548/Вр від 09.02.2010 р. «Про стан дисципліни і законності серед особового складу органів та підрозділів внутрішніх справ України за 2009 рік»
Перелік процесуальних та службових документів, які складаються під час вивчення теми:
описова частина обвинувального висновку.


Тема № 38. Злочини проти правосуддя
Роль і значення теми для діяльності працівників міліції. Вивчення теми спрямовується на формування у працівників міліції знань, вмінь та навичок, які відповідають професійно-кваліфікаційним характеристикам основних посад працівників Міністерства внутрішніх справ України та завданням, які ставляться перед міліцією на конкретному етапі розвитку українського суспільства, що передбачає досягнення такого рівня підготовки курсанта. Вивчення даної теми дозволяє оволодіти знаннями про особливості кваліфікації і ознаки елементів складів злочинів проти правосуддя.
Ключові слова: “завідомо незаконні затримання, привід або арешт”, “примушування давати показання”, “завідомо неправосудний вирок, рішення, ухвала або постанова”, “учасники судового процесу”, “завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину”, “приховування майна”, “відбування покарання”, “приховування злочину”.
Обсяг знань, вмінь курсанта, студента, слухача після вивчення теми. Після вивчення теми, курсант повинен:
Знати: склади злочинів проти правосуддя.
Вміти: давати юридичний аналіз злочинів проти правосуддя, відмежовувати склади злочинів проти правосуддя від суміжних складів злочинів та від адміністративних правопорушень, вміти здійснювати кваліфікацію злочинів проти правосуддя.
Перелік нормативних актів МВС України до вивчення теми:
1. Наказ МВС України від 07.10.2010 р. №483 «Про оголошення рішень судів щодо притягнення до кримінальної відповідальності колишніх працівників міліції»;
2. Наказ МВС України, Служби безпеки України, ДПА України, Адміністрації держкордонслужби, Держмитслужби України від 23.03.2009  № 124/936/139/199/250 «Про затвердження Інструкції про порядок організації обміну інформацією між структурними підрозділами МВС, Служби безпеки України, Державної податкової адміністрації України, Державної прикордонної служби України, Держмитслужби в діяльності з виявлення та припинення корупційних діянь в правоохоронних органах»;
3. Наказ МВС України від 26.03.2010 р. № 90 «Про стан дисципліни і законності в діяльності органів внутрішніх справ та заходи щодо його покращення»;
4. Наказ МВС України від 31.08.2006  № 894 «Про організацію діяльності постійно діючих мобільних груп з моніторингу забезпечення прав і свобод людини та громадянина в діяльності органів внутрішніх справ»;
5. Розпорядження МВС України № 270 від 19.04.2010 р. «Про заходи щодо покращення стану транспортної дисципліни в органах та підрозділах внутрішніх справ»;
6. Розпорядження МВС України № 153 від 09.03.2010 р. «Про особливості порядку реєстрації документів, що містять інформацію про факти корупції»;
7. Доповідна записка «Про стан дисципліни і законності серед особового складу органів та підрозділів внутрішніх справ України за перше півріччя 2010 р.»;
8. Лист МВС України № 13540/Пп. від 23.07.2010 р.;
9. Лист МВС України № 2548/Вр від 09.02.2010 р. «Про стан дисципліни і законності серед особового складу органів та підрозділів внутрішніх справ України за 2009 рік»
Перелік процесуальних та службових документів, які складаються під час вивчення теми:
описова частина обвинувального висновку.

Тема № 39. військові злочини
Роль і значення теми для діяльності працівників міліції. Вивчення теми спрямовується на формування у працівників міліції знань, вмінь та навичок, які відповідають професійно-кваліфікаційним характеристикам основних посад працівників Міністерства внутрішніх справ України та завданням, які ставляться перед міліцією на конкретному етапі розвитку українського суспільства, що передбачає досягнення такого рівня підготовки курсанта. Вивчення даної теми дозволяє оволодіти знаннями про особливості кваліфікації і ознаки елементів складів злочинів проти встановленого порядку несення військової служби.
Ключові слова: “військовий злочин”, “непокора”, “опір начальникові”, “дезертирство”, “ухилення від військової служби”, “військове майно”, “правила поводження зі зброєю”, “правила керування транспортом”, “статутні правила”, “відомості військового характеру”, “незаконні дії військової службової особи”, “військова служба”, “військова влада”, “залишення поля бою”, “добровільна здача в полон”, “мародерство”, “військовополонені”.
Обсяг знань, вмінь курсанта, студента, слухача після вивчення теми. Після вивчення теми, курсант повинен:
Знати: склади злочинів проти встановленого порядку несення військової служби.
Вміти: давати юридичний аналіз злочинів проти встановленого порядку несення військової служби, відмежовувати склади злочинів проти встановленого порядку несення військової служби від суміжних складів злочинів, вміти здійснювати кваліфікацію злочинів проти встановленого порядку несення військової служби.
Тема № 40. Злочини проти миру, безпеки людства
та міжнародного правопорядку
Роль і значення теми для діяльності працівників міліції. Вивчення теми спрямовується на формування у працівників міліції знань, вмінь та навичок, які відповідають професійно-кваліфікаційним характеристикам основних посад працівників Міністерства внутрішніх справ України та завданням, які ставляться перед міліцією на конкретному етапі розвитку українського суспільства, що передбачає досягнення такого рівня підготовки курсанта. Вивчення даної теми дозволяє оволодіти знаннями про особливості кваліфікації і ознаки елементів складів злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку.
Ключові слова: “війна”, “агресивна війна”, “зброя масового знищення”, “екоцид”, “геноцид”, “представник іноземної держави”, “міжнародний захист”, “піратство”, “найманство”, “символіка Червоного Хреста і Червоного Півмісяця”.
Обсяг знань, вмінь курсанта, студента, слухача після вивчення теми. Після вивчення теми, курсант повинен:
Знати: склади злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку.
Вміти: давати юридичний аналіз злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, відмежовувати склади злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку від суміжних складів злочинів, вміти здійснювати кваліфікацію злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку.
СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ КУРСУ

Тема
Лекції
Семінарські заняття
Практичні заняття
Самостійна та
індивідуальна робота

Змістовий модуль I.

19-20. Поняття, система та значення Особливої частини кримінального права України. Наукові основи кваліфікації злочинів
2


2

21. Злочини проти основ національної безпеки України


2
8

22. Злочини проти життя та здоров`я особи
4
4
4
10

23. Злочини проти волі, честі та гідності особи
2
2
2
6

24. Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи
2
2
2
8

Модуль II.

25. Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина4

26. Злочини проти власності
4
4
4
6

27. Злочини у сфері господарської діяльності
2
4
2
8

28. Злочини проти довкілля4

29. Злочини проти громадського порядку та моральності
2
2
2
8

Модуль III.

30. Злочини проти громадської безпеки
4
4
4
6

31. Злочини проти безпеки виробництва4

32. Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту
2
2
2
4

33. Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров`я населення
2
4
2
6

Модуль IV.

34. Злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканості державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації4

35. Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об`єднань громадян
2
2
4
4

36. Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), систем та комп`ютерних мереж і мереж електрозв’язку4

37. Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг
4
2
4
4

38. Злочини проти правосуддя
4
2
4
4

39. Військові злочини2

40. Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку2

Усього годин
36
34
38
108


Примітка: Співвідношення кількості годин аудиторних занять та індивідуальної і самостійної роботи може змінюватися залежно від змісту навчального курсу.
Теми семінарських занять

Модуль 1: Теми № 20-24.

ТЕМА 22. Злочини проти життя та здоров`я особи

Семінар № 1 – 2 год.
План семінару:
Поняття і види злочинів проти життя та здоров’я особи.
Умисні вбивства. Вбивства за обтяжуючих обставин. Привілейовані вбивства.
Умисне тяжке тілесне ушкодження. Умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень у разі перевищення меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця.
Умисне вбивство або тяжке тілесне ушкодження за пом’якшуючих обставин.
Побої і мордування. Катування.

Семінар № 2 – 2 год.
План семінару:
Вбивство через необережність. Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження.
Злочини, пов’язані з зараженням вірусом імунодефіциту людини чи іншими хворобами.
Залишення в небезпеці. Ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані.
Порушення встановленого законом порядку трансплантації органів або тканин людини.

ТЕМА 23. Злочини проти волі, честі та гідності особи
Семінар – 2 год.
План семінару:
Незаконне позбавлення волі або викрадення людини.
Захоплення заручників.
Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини.
Незаконне поміщення в психіатричний заклад.

тема 24. Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи
Семінар – 2 год.
План семінару:
Поняття і види злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості особи.
Зґвалтування та відмінність від насильницького задоволення статевої пристрасті неприродним способом.
Примушування до вступу в статевий зв’язок та його відмінність від зґвалтування.
Розбещення неповнолітніх та його співвідношення зі зґвалтуванням та насильницьким задоволенням статевої пристрасті неприродним способом.

Модуль 2: Теми № 25-32.

тема 26. Злочини проти власності

Семінар № 1 – 2 год.
План семінару:
Поняття і види злочинів проти власності.
Крадіжка. Відмежування від інших суміжних злочинів.
Грабіж та його види. Відмежування від інших суміжних злочинів.
Розбій. Відмінність від грабежу, вимагання, бандитизму.

Семінар № 2 – 2 год.
План семінару:
Вимагання. Відмінність від суміжних злочинів.
Шахрайство. Відмінність від суміжних злочинів.
Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Відмінність від заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою.
Придбання, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного злочинним шляхом.

тема 27. Злочини у сфері господарської діяльності

Семінар № 1 – 2 год.
План семінару:
Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї.
Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів.
Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів).
Семінар № 2 – 2 год.
План семінару:

Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Умисне порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму.
Незаконний обіг дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва.
Контрабанда.

тема 29. Злочини проти громадського порядку та моральності

Семінар – 2 год.
План семінару:
Хуліганство. Відмінність від групового порушення громадського порядку і масових заворушень.
Заклики до вчинення дій, що загрожують громадському порядку.
Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією.
Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність.

Модуль 3: Теми № 30-33.

тема 30. Злочини проти громадської безпеки

Семінар №1 – 2 год.
План семінару:
Поняття і види злочинів проти громадської безпеки.
Створення злочинної організації або незаконних воєнізованих формувань, керівництво ними або участь у них, сприяння діям членів таких організацій або формувань. Умови звільнення від кримінальної відповідальності за дії, передбачені статтями 255 та 260 КК.
Бандитизм.
Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності.

Семінар №2 – 2 год.
План семінару:
1. Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживанням службовим становищем.
2. Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.
3. Терористичний акт.
4. Створення терористичної групи чи терористичної організації.

тема 32. Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту
Семінар – 2 год.
План семінару:
Поняття та система транспортних злочинів.
Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.
Незаконне заволодіння транспортним засобом.
Порушення чинних на транспорті правил.

тема 33. Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров`я населення

Семінар № 1 – 2 год.
План семінару:
Поняття і види злочинів проти здоров’я населення.
Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.
Викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів чи заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем.
Семінар № 2 – 2 год.
План семінару:
Незаконне введення в організм наркотичних засобів, психотропних речовин, або їх аналогів.
Незаконне публічне вживання наркотичних засобів.
Спонукання неповнолітніх до застосування допінгу.
Схиляння до вживання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Схиляння неповнолітніх до вживання одурманюючих засобів.


Модуль 4: Теми № 34-40.

тема 35. Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об`єднань громадян
Семінар – 2 год.
План семінару:
Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцеві.
Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу.
Одержання незаконної винагороди працівником державного підприємства, установи чи організації, відмежування від отримання хабара.
Примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань, відмежування від вимагання.

тема 37. Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг
Семінар – 2 год.
План семінару:
Поняття і види злочинів у сфері службової діяльності.
Зловживання владою або службовим становищем. Відмінність від заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем.
Перевищення влади або службових повноважень, відмежування від зловживання владою або службовим становищем.
Одержання хабара. Давання хабара.

тема 38. Злочини проти правосуддя
Семінар – 2 год.
План семінару:
Поняття і види злочинів проти правосуддя.
Завідомо незаконні затримання, привід або арешт.
Притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності.
Примушування давати показання і порушення права на захист.

Теми практичних занять

Модуль 1: Теми № 20-24.

ТЕМА 21. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ОСНОВ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

Практичне заняття – 2 год.
Задача № 1
Пілот військового літака-винищувача (нової конструкції) Романенко прийшов на аеродром, заволодів закріпленим за ним літаком і здійснив переліт до іншої держави, де попросив політичного притулку та громадянства.
Як слід кваліфікувати дії Романенка?

Задача № 2
Прибиральниця заводоуправління Варченко з метою помсти директору заводу Кравченку за те, що той не дав згоди на її роботу за сумісництвом на 1,5 ставки в цьому ж управлінні підпалила будівлю заводоуправління. Під час гасіння пожежі вона отримала опіки. Вогнем було спричинено велику матеріальну шкоду. Варченко було засуджено за ст. 113 КК.
Чи правильно кваліфіковані дії Варченко?

Задача № 3
За ініціативою Борисенка і Лучника було створено групу осіб, яка виготовила листівки, що містили заклики до насильницьких дій щодо татар, які мешкають на території України. Під час одного з мітингів тисячний натовп вчинив збройний опір представникам влади, підпалив державну установу. При цьому загинуло троє громадян. У погромах брали участь Борисенко і Лучник, а також Фокін і Заренко.
Кваліфікуйте дії Борисенка, Лучника, Фокіна та Заренка.

Задача № 4
Почененко вороже ставився до держави, суспільного ладу, а тому встановив вибуховий пристрій на військовому заводі, на якому працював інженером. Проте вибухівку було своєчасно знешкоджено.
Кваліфікуйте дії Почененка.
Варіант 1. Почененко діяв за вказівкою агента іноземної розвідки, який заплатив за цю акцію велику суму грошей.
Варіант 2. Внаслідок вибуху зруйновано приміщення одного з цехів заводу та загинуло п’ять осіб.

Задача № 5
Хоменко, перебуваючи у полоні, у жовтні 1942 р. погодився служити в поліції. Беручи участь у каральних операціях, він особисто розстріляв більше 50 мирних жителів на окупованій території України. В 1943 р. Хоменко, вбивши Савельєва, заволодів його документами. У 2012 році Хоменка під прізвищем Савельєва впізнали очевидці його злочинних дій.
Як вирішити справу?ТЕМА 22. Злочини проти життя та здоров`я особи

Практичне заняття № 1 – 2 год.
Задача № 1
Рудін дізнався, що його дружина зустрічається з Ковальовим і хоче розірвати шлюб, щоб вийти заміж за Ковальова. Дома Рудін намагався поговорити з цього приводу з дружиною, благав її зберегти сім’ю, не розлучати його з 2 малолітніми дітьми. Наступного дня Ковальов, який мав дружину і малолітню дитину, прийшов у квартиру останніх, умовляв Рудіну покинути чоловіка і піти з його квартири, провокував Рудіна на конфлікт. При цьому він ображав Рудіна, чим довів його до істерики. Останній почав плакати, а Ковальов продовжував знущатися над ним, кричав, говорив, щоб він “перегриз собі вени”. Не витримавши таких знущань, Рудін схопив Ковальова за одяг і намагався виштовхнути його із квартири. Однак, Ковальов опирався. В цей момент Рудін побачив на столі ніж, схопив його і наніс Ковальову удар в грудину, а потім удар в серце.
За висновком судово-медичної експертизи смерть Ковальова сталася внаслідок ножового поранення серцевого м’яза, а Рудін отримав поранення голови, небезпечне для життя.
Кваліфікуйте дії Рудіна та Ковальова.

Задача № 2
Коршунов 9 травня перебував у нетверезому стані і зайшов у кафе “Дорожне” м.Новоукраїнки, де став приставати до громадян, нецензурно лаявся, висловлював погрози. У відповідь на зауваження Соколова Коршунов вдарив його кулаком в обличчя і одночасно підставив йому ногу. Соколов не утримався на ногах, упав і вдарився головою об бетонну підлогу, отримав травму голови і невдовзі помер.
Кваліфікуйте дії Коршунова.

Задача № 3
Панов та Щербіна, які ніде не працювали, подзвонили в квартиру Ткачук. Коли вона відкрила двері, вони увірвалися до її квартири і, погрожуючи ножем, зв`язали її, а потім почали шукати в квартирі гроші та ювелірні вироби. Під час обшуку Ткачук, якій було 85 років, втратила свідомість, і вони це бачили, але злякалися і втекли із знайденими речами. Загальна сума викраденого склала 2,5 тис. грн. Як з’ясувалося в процесі розслідування справи, Паніну на момент вчинення злочину виповнилося 14 років, а Щербіні – 21.
За висновком судово-медичної експертизи Ткачук померла від серцевого нападу внаслідок нервового стресу.
Кваліфікуйте дії Паніна та Щербіни.

Задача № 4
Директор ТОВ “Аркадія” Глобова після того, як до неї неодноразово приходив чоловік і погрожував їй фізичною розправою, підпалити її торговий комплекс, якщо вона не погодиться продовжувати з ним подружнє життя, розповіла своїй знайомій Луцькій. Остання сказала, що має доброго знайомого, який вирішить її проблему за 200 доларів США. Глобова через тиждень принесла Луцькій гроші і повідомила, де проживає Попов.
Кваліфікуйте дії Глобової.

Задача № 5
Серов підтримував інтимні зв’язки з дружиною Квашина. Коли останній прийшов до Серова і почав просити його не розбивати сім’ю і припинити зустрічі з його дружиною, однак, Серов схопив металеву лижну палицю і замахнувся на Квашина. Останній ухилився від удару, а потім вихопив палицю і почав ним бити Серова. Від отриманих ушкоджень Серов помер через 2 години в лікарні.
За висновком судово-медичної експертизи смерть сталася внаслідок чисельних пошкоджень черепу та головного мозку.
Кваліфікуйте дії Квашина.

Практичне заняття № 2 – 2 год.
Задача № 1
Акропін підтримував інтимні зв’язки з Судаковою і, коли вона повідомила йому, що вагітна, намагався умовити її зробити аборт. Судакова на це не погодилася і сказала, що буде дитину виховувати сама, якщо Акропін не одружиться з нею. Останній з цим погодився. Коли почалися пологи, Акропін знаходився у будинку Судакової і намагався надати їй медичну допомогу, оскільки викликати лікаря можливості не було. Коли пологи закінчилися, Акропін взяв на руки дитину, а потім, злякавшись, що йому 18 років треба буде сплачувати аліменти, накрив її подушкою, від чого вона померла. Судакова у цей час була в непритомному стані. З метою позбавити її життя, Акропін накрив і її подушкою.
За висновком судово-медичної експертизи Судакова та її дитина померли від асфіксії.
Кваліфікуйте дії Акропіна.

Задача № 2
Під час спільного вживання спиртних напоїв Попов та Аксюта посварилися, після чого Аксюта побив потерпілого руками і ногами.
За висновком судово-медичної експертизи смерть настала від чисельних переломів ребер, тупої травми живота та розривів внутрішніх органів.
Кваліфікуйте дії Аксюти.

Задача № 3
Бондарюк запросила до себе в гості Комарова та Рибака, щоб відсвяткувати своє призначення на посаду головного бухгалтера магазина “Майстер”. Після значної дози випитого між Комаровим та Рибаком виникла сварка, яка перейшла в бійку. В процесі бійки Рибак столовим ножем наніс удар Комарову в ліву частину грудної клітини, внаслідок чого зламав одне ребро і пошкодив плевральну порожнину серця.
Кваліфікуйте дії Рибака.

Задача № 4
Між Колесовою та її сином Андрієм, 1972 р.н., який ніде не працював, зловживав спиртними напоями, постійно виникали сварки. Андрій неодноразово бив матір, відбирав у неї пенсію і пропивав ці гроші. 27 листопада 2001 р. він влаштував чергову сварку і побив матір.
За висновком судово-медичної експертизи смерть Колесової сталася внаслідок травматичного шоку від перелому 3-х ребер та відшарування плевральної порожнини. В процесі розслідування з’ясувалося, що Андрій під час вчинення злочину перебував в стані сильного алкогольного сп’яніння.
Кваліфікуйте дії Колесова Андрія.

Задача № 5
Сомова, 18 років, поверталася близько 2 годин ночі з весілля своєї подруги. Поблизу села її наздогнали четверо невідомих й повалили на землю. Долаючи опір, Чащін тримав її за одну руку, закривав рота й душив за шию. Інші тримали її за другу руку й за ноги, били в живіт.
За свідченнями потерпілої, особи, які на неї напали, намагалися зняти з неї колготи і плавки, але не змогли цього зробити, оскільки вона чинила відчайдушний опір. Почувши розмову людей, які проходили поблизу, нападники втекли.
За висновком судово-медичної експертизи Сомова отримала перелам 2 ребер та у неї стався викидень (вона мала 14 тижневу вагітність).
Дайте юридичну оцінку діям Чащіна.


ТЕМА 23. Злочини проти волі, честі та гідності особи

Практичне заняття – 2 год.
Задача № 1.
Пономарчук у себе в саду ввечері піймав 7-річного хлопчика, який намагався нарвати у кошик черешень. За це Пономарчук лозиною побив хлопця по спині, сідницям, ногам, заподіявши йому сильного фізичного болю. Дружина Пономарчука запропонувала йому “провчити злодія”: потримати його у вологому погребі. Тоді Пономарчук зачинив хлопчика у погребі, звідки звільнив його лише вранці.
Варіант 1: Глибоко переживаючи те, що з ним трапилось, хлопчик після того, як його випустили з погреба, намагався втопитися в річці, але його врятували рибалки.
Варіант 2: Через два дні хлопець захворів на шизофренію і не зміг відвідувати школу, оскільки боявся закритих приміщень.
Дайте кваліфікацію дій винних осіб.

Задача № 2
Матвійчук і Галайченко з метою підготуватися до нальоту на офіс приватного підприємства Калушенка обманним шляхом заманили Сафонова, який працював у Калушенка заступником з комерційних питань, в автомашину, де заклеїли рот і очі пластиром, наділи на руки наручники і вивезли у ліс за місто, де зажадали видати місця зберігання Калушенком цінностей. А коли Сафанов сказав, що йому такі відомості не відомі, його заперли в льоху, щоб він “все пригадав”.
Дайте кваліфікацію дій Матвійчука і Галайченка.

Задача № 3
Зейнолов взяв у свою автомашину 8-річного хлопчика, який “голосував” на дорозі, і разом з Ходоровим завіз його на віддалену дачу останнього, щоб шляхом вимагання отримати від його батьків викуп. Вони помістили хлопчика в підвал, поставили йому їжу і закрили люк, а самі почали обдумувати деталі майбутньої “операції”. Ранком вони виявили, що хлопчик задихнувся від нестачі повітря: стіни підвалу були пофарбовані масляною фарбою, перекриття залізобетонне, а люк пригнаний дуже щільно.
Дайте кваліфікацію дій Зейнолова та Ходорова.

Задача № 4
Бурлака на залізничному вокзалі міста зустрів братів Кошлатих – 16-річного Колю та 14-річного Васю, які вели бродячий спосіб життя. Пообіцявши дати їм заробити грошей, Бурлака привіз хлопців до себе на садибу на околиці міста. Протягом двох місяців він використовував їх для виготовлення фальсифікованих спиртних напоїв. На ніч Бурлака замикав хлопців у сараї, сковуючи їх наручниками.
Кваліфікуйте дії Бурлаки.

Задача № 5
Ліцкевич поводила себе аморально, у зв’язку з чим суд прийняв рішення про позбавлення її батьківських прав та поміщення її 7-річного сина в школу-інтернат. Ліцкевич рішенням суду була зобов’язана сплачувати на утримання сина аліменти у розмірі 25% від усіх видів доходів. Аліментів Ліцкевич не платила, виїхала в інше місто і не давала про себе знати два роки. Коли у Ліцкевич “заговорила совість”, вона нишком забрала сина із школи-інтернату.
Дайте кваліфікацію діям Ліцкевич.

тема 24. Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи

Практичне заняття – 2 год.
Задача № 1
Зустрівши по дорозі на залізничний переїзд 12-річну Галину Данилевич, Гуськов вступив з нею в розмову, завів у лісопосадку, почав обіймати, цілувати, торкаючись статевих органів. Незважаючи на опір, Гуськов повалив її на землю і намагався вступити в статевий зв’язок. Галина почала кричати, після чого Гуськов відпустив її. В цей час поблизу нікого не було. Гуськов пояснив, що відпустив дівчинку тому, що побоявся кримінальної відповідальності, хоча й мав намір здійснити свій задум.
Варіант. Гуськов припинив свої домагання після того, як у потерпілої з носа пішла кров, коли він притиснув її обличчя до землі.
Дайте кваліфікацію дій Гуськова.

Задача № 2
Три 15-річні подруги, розпивши 0,5 л горілки, прийшли на танцмайданчик. Одній з них, Череді, сподобався Шаленко, якого вона через подруг запросила на танок, а потім попросила провести. П’яна Череда по дорозі сказала, що не хоче йти додому і попросила знайти місце, де можна було б переночувати. Шаленко вступив з нею на вулиці у статевий зв’язок, після чого разом з Чередою пішов на квартиру друга. При вході в квартиру Череда зняла босоніжки, а уже в кімнаті – плаття і попросила Шаленка посидіти з нею. Шаленко знов вчинив статевий акт з Чередою. В цей час у квартиру почали стукати батьки Череди, які давно її розшукували. Череда разом з Шаленком через вікно вибралась у двір і сховалась у душовій. Подругам говорила, що можливо вийде за Шаленка заміж. Під впливом батьків Череда написала заяву прокурору, що Шаленко, погрожуючи кулаком, її згвалтував.
Варіант. Череда не досягла статевої зрілості.
Дайте кваліфікацію дій Череди та Шаленка.

Задача № 3
Громова Юля, 16 років, поверталася о 3 годин ночі з весілля своєї подруги. Поблизу парку її наздогнали четверо хлопців та одна дівчина, повалили на землю. Долаючи опір, дівчина Олена тримала її за одну руку, Іван закривав рота й душив за шию. Олег та Дмитро тримали її за другу руку й за ноги, били в живіт. Після нанесення 12 ударів Олег та Дмитро намагалися вчинити з Громовою статевий акт per or, однак не змогли цього зробити з фізіологічних причин.
Почувши розмову людей, які проходили поблизу, всі нападники втекли, а Олена наприкінці вдарила Громову з усієї сили ногою в живіт.
За висновком судово-медичної експертизи Громова отримала перелам 4 ребер та у неї стався викидень від останнього сильного удару в живіт (вона мала 10 тижневу вагітність).
Дайте юридичну оцінку діям всіх осіб.

Задача № 4
Раніше судимий за ч.1 ст.152 КК України Осипенко напав на 12-річну Савлук, затягнув її у траншею напірного колектора заводу, ударив кулаком у щелепу, здушив горло і, коли потерпіла втратила свідомість, вчинив статевий акт per or. Прийшовши до свідомості, Савлук почала тікати, але Осипенко наздогнав її і знову вчинив статевий акт per or. Щоб приховати злочин, Осипенко трьома ударами металевого прута в голову вбив її.
Дайте кваліфікацію дій Осипенка.

Задача № 5
17-річні Гайдук, Волощук і 13-річний Красильник були в сусідньому селі в гостях, де вживали спиртні напої. Коли увечері вони польовою дорогою повертались додому, Волощук сп’яніла так, що не могла далі йти. Гайдук за допомогою Красильника відніс її до копиці соломи, роздягнув і, скориставшись забуттям, здійснив з Волощук природний статевий акт. За пропозицією Гайдука це намагався зробити й Красильник, але не зміг внаслідок фізіологічних причин. Вони одягли на Волощук частину знятого з неї одягу, поклали на копицю, прикрили соломою і пішли додому. Прийшовши в себе перед світанком від холоду, Волощук пішла додому, але заблудилась, зайшла в болото і потонула.
Дайте правову оцінку діям Гайдука та Красильника. Чи зміниться правова оцінка їх дій, якщо Волощук утопилася, зрозумівши, що з нею відбулося?
Модуль 2: Теми № 25-29.

тема 26. Злочини проти власності

Практичне заняття № 1 – 2 год.
Задача № 1
30 січня 2002 року Степаненко викрав промислові вироби (металопрокат) вартістю 1000 грн., що належав акціонерному товариству “Січ”. 5 лютого він шляхом обману заволодів державними грошима в сумі, найменшій, при наявності якої незаконне заволодіння чужим майном визнається вчиненим у великому розмірі.
23 травня він спільно з Іванченком під загрозою ножа напали на касира колективного підприємства, в ході якого заволоділи грішми в сумі 6000 грн., які поділили порівну.
Через день Степаненко вчинив відкрите викрадення інструментів, що належали державному вин заводу. Збитки, обчислені за відповідною формулою з коефіцієнтом 2, становили 1000 грн. Протягом травня він самовільно використовував насос винзаводу, і при цьому була заподіяна майнова шкода на суму 810 грн.
2 червня Степаненко вчинив крадіжку зерна з фермерського господарства на суму, яка на 1 грн. перевищує найбільший розмір дрібного викрадення чужого майна. Встановлено, що Степаненко і надалі мав намір вчиняти викрадення майна, маючи на меті за здобуті кошти купити квартиру.
Кваліфікуйте дії Степаненка.

Задача № 2
В парку на лаві спав п’яний Іванченко, з кишені якого випав гаманець. Проходячи повз нього, Романенко вирішив заволодіти грошима п’яного. Він підняв гаманця, забрав з нього гроші і порожнього гаманця поклав назад. Це побачили Голота і Козак, які зажадали, щоб він поклав гроші назад. Романенко не погодився і почав погрожувати їм вбивством. Голота і Козак відібрали у Романенка вкрадене і доставили його до міліції. По дорозі Романенко намагався вирватися від них і знову погрожував вбивством.
Дайте правову оцінку діям Романенка.

Задача № 3
Галушка, відбувши покарання за привласнення мисливського карабіну, влаштувався охоронцем будівельного складу. Він систематично під час свого чергування спав або відлучався з об’єкта до своєї знайомої Юшки, у якої часто бував і Вареник, який теж відбував покарання за привласнення мисливського карабіну. Одного разу Вареник, скориставшись відсутністю Галушки на об’єкті, викрав зі складу 25 листів будівельного заліза, вартістю 55 грн. 30 коп. за один лист.
Чи є дії Галушки та Вареника злочинними ? Якщо так, то кваліфікуйте їх дії.

Задача № 4
Рибкін, від’їжджаючи у тривале відрядження, дав своєму другу Лук’янову на зберігання 30 безіменних акцій концерну “Олбі-Україна”. По цих акціях Лук’янов отримав піврічні дивіденди по 100 грн. за кожну і використав на свої потреби. Самі ж акції повернув Рибкіну, коли той повернувся.
Дайте правову оцінку діям Лук’янова.

Задача № 5
Хоменко, стоячи біля дверей автобуса, обережно притискала до себе поліетиленовий пакет, в якому везла на аналіз сечу та кал. Коли двері розчинились, Івашин, який відбув покарання за викрадення 100 патронів до карабіну, миттю вихопив у неї пакет і почав тікати, але його намагалися наздогнати пасажири автобуса.
Одному із них Івашин наніс удар кулаком у лице, розбивши носа, внаслідок чого потерпілий лікувався 7 діб. З викраденим Івашин втік, а потім викинув.
Дайте правову оцінку діям Івашина.
Задача № 6
Івлев неодноразово просив сусіда продати йому кабана. Отримавши в черговий раз відмову, Івлев, скориставшись відсутністю сусіда, з помсти підпалив повітку, де знаходились двоє свиней. Але разом з повіткою згоріла і хата сусіда, в якій знаходилась його хвора мати, котра приїхала до сина на лікування. Від опіків жінка померла.
Про те, що в хаті знаходилась мати сусіда, Івлев знав.
Дайте правову оцінку його діям.

Практичне заняття № 2 – 2 год.
Задача № 1
Касир банку Пуренко, видаючи гроші Коркіну, переплутав пачки купюр і фактично видав суму грошей в 10 раз більше, ніж було потрібно (замість 500 грн. видав 5000 грн.). Коркін це виявив пізніше і гроші обернув на свою користь.
Дайте правову оцінку діям Коркіна.
Варіант 1: Коркін спостерігав за видачею грошей і бачив, що касир видає йому більшу, ніж потрібно, суму, але промовчав про це.
Варіант 2: Коркін був бригадиром і отримував гроші на видачу авансу для членів бригади:
а) не бачив, що касир передала йому більшу суму, а виявив пізніше і гроші обернув на свою користь;
б) бачив, але промовчав і також гроші обернув на свою користь.

Задача № 2
Романова, працюючи начальником державного комунального підприємства, фіктивно оформила на роботу сторожем Гаврилюка і через його дружину одержувала нараховану йому заробітну плату, використовуючи гроші на купівлю устаткування для виробництва. Всього за січень-вересень 2002 р. Романова одержала таким чином 960 грн. Суд кваліфікував дії Романової за ч.2 ст.190 КК.
Чи правильно дано оцінку діям Романової? Мотивуйте свою відповідь.

Задача № 3
Нестеров, будучи неодноразово судимим, у тому числі і за викрадення вогнепальної нарізної зброї, взяв в пункті прокату холодильник і телевізор. Отримані речі він продав, а гроші витратив на свої потреби. Повернути взяті на прокат речі або сплатити за їх вартість 1350 грн. він відмовився.
Дайте правову оцінку діям Нестерова.
Варіант: Отримані на прокат речі, Нестеров дав, під виглядом своїх, на тимчасове користування своєму сусідові Клименко, а потім через деякий час, скориставшись відсутністю Клименка, забрав їх і продав. Наступного дня він пред’явив вимогу Клименку про повернення речей.

Задача № 4
Мартиненко і Тарасов, працівники Дніпропетровського аеропорту, обернули на свою користь різних промислових і продовольчих товарів, зібраних громадянами ФРН для розподілу і передачі особам, які постраждали від аварії на ЧАЕС, на суму 12 тис. євро.
Дайте правову оцінку їх діям.

Задача № 5
Шофер фермерського господарства Терещенко перевозив ячмінь з поля від комбайна на тік господарства. Він домовився з Людвіком про продаж ячменю і через якийсь час завіз йому 603 кг. зерна.
Дайте правову оцінку діям Терещенко та Людвіка.

Задача № 6
Раніше засуджений за квартирну крадіжку Лобанов проник до квартири Омельченка. Але у квартирі знаходився молодий чоловік. Вважаючи, що це господар квартири, Лобанов наніс йому удар пляшкою по голові, від чого той втратив свідомість. Забравши гроші в сумі 150 гривень і магнітофон Лобанов зник. Повернувшись додому, господар Павленко виявив стороннього чоловіка у непритомному стані і викликав міліцію.
Як було пізніше встановлено, незнайомим виявився Блохін, який також проник до квартири з метою крадіжки.
Кваліфікуйте дії Лобанова і Блохіна.

Задача № 7
Жилін їхав у одному купе з незнайомим пасажиром. Уночі той зійшов на стоянці Конотоп, а вранці Жилін виявив, що пасажир забув свій портфель. Коли Жилін відкрив портфель, то в ньому він побачив гроші – 850 гривень і відомість на видачу зарплати робітникам. Ці гроші Жилін забрав собі, відомість знищів, а портфель викинув.
Дайте правову оцінку його діям.тема 27. Злочини у сфері господарської діяльності

Практичне заняття – 2 год.

Задача № 1
Пройда, працюючи в комерційному банку, за допомогою електронного обладнання мав доступ до банківських рахунків клієнтів банку. Домовившись з Меркуловим, він переказав із рахунків 23 клієнтів банку на рахунок ПП “Міраж”, яке було спеціально для цього зареєстровано Меркуловим, гроші сумою від 10 до 15 тис.грн., всього на суму 300 тис.грн., які потім були отримані готівкою та витрачені ними на власні потреби.
Кваліфікуйте їх дії.

Задача № 2
Тарабаркін, працюючи в НДІ, займався розробкою та вдосконаленням засобів електронних платежів. За допомогою обладнання, що знаходилося у його розпорядженні, Табаркін виготовив п’ять пластикових карток, в які вніс відомості про рахунки фізичних осіб – клієнтів комерційного банку, надані йому працівником цього банку, його знайомим Шохраєм. Використовуючи підроблені картки Тарабаркін протягом одного дня отримав через банкомати 36 тис.грн., з яких 18 тис. передав Шахраю, а решту використав на особисті потреби.
Через декілька днів Тарабаркін був затриманий співробітниками міліції під час отримання через банкомат за допомогою підробленої ним пластикової картки 5000 гривень. У нього, окрім використаної картки, було вилучено ще 9 підроблених карток, по яких він мав доступ до банківських рахунків на суму в 67 тис.грн.
Кваліфікуйте дії винних осіб.

Задача № 3
Товкаєв, Забродін і Криницький з метою збуту підробленої іноземної валюти, домовилися з колишнім громадянином СРСР Кренц, який проживав у Німеччині. Під час поїздки до ФРН Забродін і Криницький придбали у останнього за 50 тис.дол. США підроблених купюр на суму 180 тис.дол. США та новеньких євро на суму в 25 тис., які таємно ввезли в Україну. За допомогою “мінял” та працівників декількох пунктів по обміну валюти Товкаєв збув фальшиві гроші, обмінявши їх на справжні.
Кваліфікуйте дії винних осіб.

Задача № 4
Керівник ПП “Металіст” Матровін шляхом підкупу начальника морського порту М. та капітана судна “Африка” громадянина Анголи К. по документах на переведення за кордон металобрухту чорних металів організували завантаження в трюм судна 150 тон лому міді, який було приховано під брухтом чорного металу.
Після запиту капітаном судна про дозвіл на вихід з порту в море перевіркою факт незаконного знаходження на судні лому кольорових металів було виявлено працівниками правоохоронних органів.
Дайте правову оцінку вчиненому.

Задача № 5
Приватний підприємець Ніколаєв, який здійснював господарську діяльність у сфері торговельної діяльності без створення юридичної особи, розгорнув мережу кіосків, в яких крім продуктів харчування реалізовував тютюнові й горілчані вироби, а також здійснював закупівлю акцій привабливих для інвесторів підприємств та їх перепродаж.
Після припинення цієї діяльності ПП “ Ніколаєв” було встановлено, що більшість тютюнових виробів є виробництва іноземних виробників і мали акцизні марки інших держав, а на горілчаних виробах містились підроблені акцизні марки, а самі вироби були фальсифікованими, придбаними у підпільному цеху.
В результаті торгівлі тютюновими виробами Ніколаєв отримав доход, що в 600 разів перевищував неоподатковуваний мінімум доходів громадян, а від торгівлі горілчаними виробами – в 700 разів, та мав намір, у разі продажу вилученої продукції, ще отримати доход, який відповідно у 500 і в 800 разів перевищував би неоподаткований мінімум доходів громадян.
В результаті операцій з акціями Ніколаєв отримав доход, який у 950 разів перевищував неоподаткований мінімум доходів громадян і мав намір отримувати доход у більш значних розмірах.
Кваліфікуйте дії Ніколаєва.

Задача № 6
Жителі міста Дніпропетровська Курагін та Шевченко вирішили поліпшити своє матеріальне становище. З цією метою вони в купюрах 10 доларів дуже майстерно домалювали ще один “0” і на ринку збували громадянам, які бажали мати іноземну валюту. Одного разу вони таким чином продали Кривенку 100 таких купюр, а Сидоренку 50 купюр.
Дайте правову оцінку діям усіх осіб.

тема 29. Злочини проти громадського порядку та моральності

Практичне заняття – 2 год.
Задача № 1
Дільничний інспектор Лагода та міліціонер Клочко намагалися затримати на ринку трьох п’яних громадян. Один із них, Трубник, під час посадки в машину став чинити опір, його дружина зняла галас і вимагала звільнити чоловіка. На крики збіглося багато людей, які вимагали звільнення затриманих, що знаходились у міліцейській машині. Громадяни Скеля, Панько, Соколов і Корабльов, за підтримкою натовпу, зупинили машину, звільнили затриманих і почали бити працівників міліції, перекинули машину. Захищаючись, Лагода зробив два постріли, поранивши Соколова. Безчинство продовжувалось кілька годин, протягом яких хулігани чинили опір працівникам міліції та дружинникам, які прибули на ринок для відновлення порядку.
Дайте правову оцінку діям Скелі, Панько, Соколова, Корабльова, дружини Трубника та Лагоди.

Задача № 2
Чуриков, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, вчинив уночі в будинку свого тестя сварку, нецензурно лаявся, погрожував розправою дружині, побив посуд, шибки у вікнах, а потім кочергою заподіяв тілесні ушкодження середньої тяжкості дружині.
Мешканці села викликали працівника міліції Васькова, який зажадав від Чурикова припинити свої дії. Проте той у відповідь наніс удар кочергою по руці Васькова, заподіявши йому тяжкі тілесні ушкодження. Не припиняючи своїх дій, Чуриков схопив сокиру і наніс удар по голові сусідові Охріменку, який умовляв його не бешкетувати.
Кваліфікуйте дії Чурикова.

Задача № 3
Карпов прийшов додому до свого сусіда Никольського і, побачивши, що господар свариться з дружиною і тещею, запропонував йому припинити нецензурно лаятися. У відповідь Никольський зажадав, щоб Карпов не втручався в його справи. Карпов пішов з двору. Вже за хвірткою його наздогнали Никольський з дружиною. Остання кинула в обличчя Карпова жменю піску, а Никольський швайкою наніс удар у руку і сідницю, а потім кулаками у живіт, від чого потерпілий впав на землю. Після цього Никольський ще декілька разів ударив потерпілого ногою у живіт, заподіявши йому ушкодження у вигляді розриву селезінки та перелому ребра.
Кваліфікуйте дії подружжя Никольських.

Задача № 4
Гусєва (15 років) умовила неповнолітню Васько (14 років) до участі у пограбуванні Кузьміної (13 років). За попередньою змовою з 12-річною Потаповою, застосовуючи насильство у вигляді нанесення ударів руками, вони намагалися заволодіти шубою Кузьміної, проте та вчинила опір, вирвалась і втекла.
Після цього вони перестріли неповнолітніх Рюміну та Угланову, застосовуючи насильство у вигляді нанесення ударів руками, а Потапова і цеглою, яку підібрала, коли вони йшли, заподіяли потерпілим тілесні ушкодження тривалістю 7 діб.
Дайте правову оцінку діям усіх осіб.

Задача № 5
Озброївшись відрізком металевої труби, п’яний Мовчанов вночі бігав по парадним багатоквартирного будинку, стукав ногами і трубою в двері багатьох квартир, бив трубою дверне скло на сходових площадках. На зауваження мешканців відповідав нецензурною лайкою, погрожуючи розправою.
Кваліфікуйте дії Мовчанова.Модуль 3: Теми № 30-33.

тема 30. Злочини проти громадської безпеки

Практичне заняття №1 – 2 год.
Задача № 1
Голуб, висококваліфікований слюсар-інструментальник і аматор-художник, на прохання свого друга Овчаренка, який в цей час знаходився у відрядженні, на робочому місці виготовив ніж, прикрасивши його граверними зображеннями тропічних звірів і рослин. Цей ніж він носив при собі і показував знайомим, демонструючи свою майстерність.
Одного разу, перебуваючи в стані сп’яніння, Голуб нецензурно лаявся на автобусній зупинці, за що його затримали працівники міліції і вилучили у нього із кишені цей ніж.
Голуб пояснив, що ніж він носить не з метою застосування його, а як предмет мистецтва, створений власними руками.
Дайте правову оцінку діям Голуба і Овчаренка.

Задача № 2
Зайко, знайшовши рушницю, зберігав її вдома. Вона висіла на стіні високо від підлоги. Залишаючи квартиру, Зайко не завжди замикав двері своєї кімнати. Одного разу, коли Зайка не було вдома, син його сусіда 16-річний Мишко Коваль разом з 10-річним сином Зайка зайшли до незамкненої квартири. Коваль, побачивши рушницю, поставив стілець на стіл, дістав її та вийшов з нею на вулицю, де було багато дітей. Бажаючи попустувати і не знаючи, що рушниця заряджена, Мишко крикнув: “Стій, руки вгору” - і натиснув на гачок. Пролунав постріл, яким було вбито 10-річного сина Зайка.
Чи є дії Коваля і Зайка злочинними? Якщо так, то дайте правову оцінку.

Задача № 3
Ковальов, Морозов та Чорномор, відбуваючи разом покарання за вчинені раніше розбійні напади, домовились після звільнення з місць позбавлення волі об’єднатися в групу для здійснення нападів на “заможних” працівників торгівлі і кооперативів, для цього у Чорномора уже припасено обріз в надійному місці. Чорномор, який звільнився на кілька місяців раніше, отримав завдання від керівника групи Ковальова до моменту звільнення його і Морозова здобути іще зброю, підшукати кілька осіб, а також визначити майбутні жертви нападів. Звільнившись з місць позбавлення волі, Чорномор із Зборовським та Макаровим напали на співробітника міліції, заподіявши йому ножем кілька поранень, і заволоділи пістолетом. Внаслідок поранень працівник помер у лікарні через 3 доби не приходячи до свідомості. Невдовзі всі троє були затримані. При затриманні працівники міліції вимушені були застосувати зброю, внаслідок чого Чорномора і Макарова було поранено.
Дайте правову оцінку діям усіх названих осіб.

Задача № 4
Арендаренко та Юркович з метою заволодіння зброєю напали на працівника міліції Грищенка, який повертався з нічного чергування. Юркович вдарив його по голові уламком труби, а Арендаренко забрав з кобури пістолет і дві обойми патронів. Внаслідок удару Грищенко через 2 доби помер у лікарні.
Після цього Арендаренко і Юркович вчинили чотири розбійних напади на квартири громадян, відбираючи у них гроші та цінні речі, на загальну суму 100 мінімальних розмірів заробітної плати, а також вчинили 3 згвалтування. Одній із потерпілих Шевченко виповнилось 13 років.
Дайте правову оцінку їх діям.

Задача № 5
Волков у хліві зберігав пістолет, який він знайшов у лісі. Про це випадково дізнався Гуров, який на прохання того ремонтував хлів. Нічого не сказавши Волкову, Гуров взяв пістолет собі. Через 6 років Гурова затримано за участь в розбійному нападі і під час особистого обшуку пістолет було у нього вилучено. На досудовому слідстві Гуров признався, що пістолет він 6 років тому викрав у Волкова і в цей період з цього пістолета він у лісі вбив Микитенка, заволодівши його майном.
Дайте правову оцінку діям Волкова і Гурова.

Практичне заняття №2 – 2 год.
Задача № 1
Бажаючи розбагатіти, працівник гірничо-збагачувального комбінату, який випускав збройовий плутоній, Горемикін під час роботи взяв з камери 30 г радіоактивної речовини, яку запакував у спеціальний футляр з нержавіючої сталі, перевірив на радіоактивність і відніс додому, де зберігав 3 місяці.
За висновком радіологічної експертизи, такої кількості продукту достатньо, щоб забруднити понад санітарної норми 29000 м3 повітря або 3,7 х 108 літрів води.
Дайте правову оцінку діям Горемикіна.
Варіант: Горемикін встиг продати цей плутоній Балясіну за велику суму грошей. Той мав намір вигідно продати покупку за валюту комусь з іноземців, розуміючи при цьому, що відомості про таку речовину становлять державну таємницю.
Кваліфікуйте дії Горемикіна і Балясіна.

Задача № 2
Шкандиба, до якого потрапила капсула з цезієм 137, написав листа керівництву заводу-виготовлювача з пропозицією заплатити йому в обмін на капсулу 30 тисяч доларів. В противному випадку він сповістить про неї (Шкандиба назвав її номер) в правоохоронні органи.
Кваліфікуйте дії Шкандиби.
Варіант: Шкандиба заявив керівництву заводу, що він перекине ампулу на територію заводу в зруйнованому вигляді, якщо не отримає гроші.

Задача № 3
Жохов, знаючи про проведення з’їзду демократичної партії, подзвонив з телефону-автомату у районне відділення СБУ і повідомив, що приміщення, де має відбутися з’їзд, заміноване і будь-який момент може статися вибух.
Через півгодини Жохов з другого телефону-автомату подзвонив у райвідділ міліції і теж саме повідомив черговому міліції.
Дайте правову оцінку діям Жохова.

Задача № 4
Савенко виготовляв вибухові суміші і з них збирав саморобні вибухові пристрої, які за незначну плату віддавав своєму знайомому Говоркову. Говорков, який був членом організованої групи, використовував ці пристрої для того, щоб залякувати підприємців, які не сплачували йому “податки” на контрольованій ним території. Савенко знав про це.
Коли в черговий раз Говорков звернувся до Савенка, він попросив приготувати потужний пристрій, який повинен спрацювати у певний час. Савенко виготовив такий пристрій, а через тиждень він побачив по телевізору у новинах, що був вибух на станції метро у час пік, від якого загинуло 12 чоловік і 34 отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Савенко зрозумів, що цей пристрій було виготовлено ним.
Дайте правову оцінку діям Савенка.

Задача № 5
Каратаєв, з метою вчинення вибуху у швидкому поїзді, виготовив вибуховий пристрій, який замаскував під виглядом посилки, і звернувся до своєї знайомої Сафарової з проханням передати “посилку” у Москву через провідників поїзду сполученням Дніпропетровськ-Москва, на що та дала згоду. На станції Дніпропетровськ Сафарова, не знаючи про зміст посилки, умовила провідника вагону Іванченка взяти посилку і дала йому у якості винагороди 10 грн.
На перегоні між станціями Орел та Курськ Російської Федерації спрацював таймер. Під час вибуху загинув провідник вагону та двоє пасажирів, декілька отримали різного ступеня тяжкості тілесних ушкоджень, значних пошкоджень зазнав вагон поїзду і на 10 годин було перервано сполучення.
Дайте правову оцінку діям Сафорової і Каратаєва.

тема 32. Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту

Практичне заняття – 2 год.
Задача № 1
Брати Губаєви, 23-річний Петро та 15-річний Сергій, за попередньою домовленістю від під’їзду багатоповерхового будинку угнали автомобіль BMW. У власному гаражі вони перебили номер двигуна викраденого автомобіля, і переставили його до автомобілю аналогічної марки, що належав Петру. Через тиждень Сергій без відома Петра продав за 2,5 тис.грн. кузов та інші запчастини з викраденого автомобілю невідомій особі.
Кваліфікуйте дії Петра і Сергія Губаєвих.

Задача № 2
17-річний Крупій і 13-річний Федорчук вночі демонтували мідну обмотку дроселя-трансформатора, що забезпечував роботу світлофора на залізничному перегоні. Внаслідок чого не спрацював забороняючий сигнал і сталося зіткнення пасажирського поїзду з вантажним потягом, що спричинило загибель машиніста.
Дайте кримінально-правову характеристику дій Федорчука і Крупія.

Задача № 3
Громадянин України 25-річний Крюковський придбав квиток на авіарейс Дніпропетровськ-Москва. Після зльоту літака через стюардесу передав вимогу до екіпажу змінити курс на Тель-Авів під загрозою вибуху бомби, яка знаходиться у нього в сумці. В результаті дій екіпажу та пасажирів Крюковський був затриманий, вилучений в нього пристрій виявився механічним годинником. Літак зробив вимушену посадку в аеропорту м.Харкова, де Крюковський був арештований співробітниками лінійного відділу.
Кваліфікуйте дії Крюковського.

Задача № 4
Водій швидкої допомоги Івін, в зв’язку з терміновим викликом, увімкнувши проблисковий маячок, намагався проїхати перехрестя на червоний сигнал світлофору. Водій автомобіля “Таврія” Сомов, який рухався на зелений сигнал, не зреагував на зміну обстановки і допустив зіткнення з автомобілем швидкої допомоги, внаслідок чого сам отримав середньої тяжкості тілесні ушкодження.
Дайте кримінально-правову характеристику діям Івіна і Сомова.

Задача № 5
Інспектор дорожньо-патрульної служби сержант міліції Таращенко, зрозумівши по метанню світла фар “Москвича”, що за його кермом сидить п’яний, вийшов на дорогу і підняв жезл, вимагаючи зупинитись. Водій Марков не лише не зупинився, а навпаки – збільшив швидкість. Таращенко стрибнув на капот. Марков різко загальмував і включив задню передачу. Із слизького капоту Таращенко звалився на дорогу. Піднятись і вихопити пістолета він не встиг – Марков переключив швидкість і, спрямувавши автомашину на працівника міліції, переїхав через нього. Від одержаних травм Таращенко через 12 годин помер у лікарні.
Кваліфікуйте дії Маркова.

тема 33. Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров`я населення

Практичне заняття – 2 год.
Задача № 1
Іващенко звернувся до знайомої Турчінової, яка виїздила на відпочинок в туристичну подорож до Німеччини, з проханням передати його знайомому Крюгеру, невеличку бандероль з фотокартками на згадку та невеликою сумою грошей, на яку його знайомий зробить деякі покупки і передасть назад через неї Іващенку. Турчінова люб’язно погодилася. Під час догляду в аеропорту митниками було виявлено вказану бандероль, в якій знаходилось 250 грамів героїну.
Дайте правову оцінку вчиненому.

Задача № 2
Баранов утворив ПП “Урожай”, статутною діяльністю якого була заготівля і переробка сільськогосподарської продукції та її реалізація. Під прикриттям статутної діяльності Баранов організував заготівлю макової соломи з метою її переробки і виготовлення опію екстракційного та збуту.
У результаті такої діяльності Баранову вдалося через групу своїх спільників, у кількості 3-х осіб, заготовити 16 тон висушеної макової соломи, яку звезли і зберігали у одному із сховищ для сільськогосподарської продукції.
Заготовлену макову солому через спільників Баранов збував циганам у мікрорайоні “ДД”, які переробляли її на опій екстракційний, який потім збували як самостійно, так і через спільників Баранова. Отримані від збуту наркотичного засобу гроші ділили між собою Баранов та циганський барон, які частину грошей витрачали на винагороду посередникам та виробникам, а решту використовували на розширення бізнесу та особисті потреби.
Кваліфікуйте дії винних осіб.

Задача № 3
Солощенко, через півтора року після звільнення з установи по виконанню покарань, де за вчинення злочину, передбаченого ст.309 КК, відбував покарання строком 3 роки, був затриманий у пасажирському поїзді з 5,6 кг макової соломки.
Було встановлено, що макову соломку він виготовив з коробочок та стебел маку, які викрав на городі в селі Чапи в Івано-Франківській області і перевозив у м.Дніпропетровськ, де проживав.
Він мав намір 4 кг макової соломи збути, щоб мати гроші, а з решти виготовляти опій екстракційний для особистого вживання.
Дайте правову оцінку дій Солощенка.

Задача № 4
Завідуючий хірургічним відділенням лікарні Мердман, використовуючи своє службове становище, змушував лікарів та старшу медичну сестру при призначенні ліків хворим, схиляти їх та їх родичів купляти ліки самостійно, пояснюючи це відсутністю їх у лікарні. В дійсності призначувані ліки бути в наявності і списувались на хворих як використані для їх лікування, після чого привласнювалися Мердманом і збувались через аптечний кіоск, який знаходився в лікарні. Викрадені в такий спосіб наркотичні засоби та ліки з вмістом наркотичних засобів Мердман продавав одному із своїх знайомих для вживання ним з немедичною метою.
Всього таким чином вдалося викрасти медичних препаратів на суму, що у 267 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, з них наркотичних – на суму, що дорівнює 53 неоподаткований мінімум доходів громадян.
Кваліфікуйте дії Мердмана.

Задача № 5
Працівниками міліції було затримано 14-річного Павлючка, що прибув поїздом із Львову, у якого було вилучено 4,5 кг висушеної макової соломи. Павлючок пояснив, в якому знаходилась макова солома, йому дала на вокзалі ст.Львів невідома йому дівчина і попросила за винагороду в 10 грн. передати його в м.Дніпропетровську молодому чоловіку, який підійде до нього біля вагону. Вона не поясняла, що в пакунку. Але в поїзді Павлючок розв’язав пакет і побачив, що там макова солома, але вирішив довезти її і передати за призначенням, щоб отримати обіцяну винагороду.
Оперативно-розшуковими заходами вказані Павлючком особи були встановлені і затримані. Кваліфікуйте дії Павлючка.


Модуль 4: Теми № 34-40.

тема 35. Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об`єднань громадян

Практичне заняття №1 – 2 год.
Задача № 1
Прокопенко, Вареник, Грицюк, всього 35 робітників заводу “Дніпромаш”, сіли на проїжджій частині центральної магістралі міста Дніпропетровська і тим самим припинили рух транспортних засобів майже на три години. Свою акцію вони пов’язали з тим, що адміністрація заводу запропонувала працівникам двох цехів піти у двотижневу відпустку за свій рахунок.
Дайте правову оцінку дій всіх осіб.

Задача № 2
Ввечері 7 січня Іваницький, перебуваючи у своїх знайомих, зірвав прапор України і пошматував його, а Крюк, образившись на присутніх за те, що вони посміялися над його українською вимовою, зірвав прапор Російської Федерації і витер об нього черевики. Слідчому Іваницький пояснив, що тризуб на прапорі нагадує йому знаряддя браконьєра.
Дайте правову оцінку діям Іваницького і Крюка.

Задача № 3
У листопаді 2001 р. група жителів м.Новомосковська Дніпропетровської області захопила новозбудований житловий будинок. Їх представники прибули до державної адміністрації і заявили, що в будинок вселились ті, хто стоїть на черзі як “афганці” та “чорнобильці”, а також багатодітні сім’ї.
Будинок вони не звільнять, а тому зажадали від начальника квартирного управління видати їм відповідні документи на зайняті квартири.
Дайте правову оцінку скоєного.

Задача № 4
Корсунов, перебуваючи в стані сп’яніння, вступив у конфлікт з працівниками міліції у зв’язку з затриманням останніми його брата, який вчинив дрібне хуліганство. При спробі доставити його в пункт охорони правопорядку Корсунов упирався, хапався за паркан, а також наніс кілька ударів працівникам міліції Нештову і Шеті, спричинивши останньому середньої тяжкості тілесні ушкодження.
Дайте правову оцінку діям Корсунова.

Задача № 5
Колишній слідчий Кругових на стадіоні під час футбольного матчу зустрівся з Дмитренком, якого він раніше (7 років тому) притягав до кримінальної відповідальності за злочин, передбачений ч.1 ст.115 КК.
Зі словами: “Тепер будеш знати, як саджати невинних у тюрму” – Дмитренко наніс ножем удар у живіт Кругових.
Через декілька годин потерпілого доставили до лікарні, однак врятувати життя йому не вдалося. Кваліфікуйте дії винного.

Практичне заняття №2 – 2 год.
Задача № 1
Петренко обвинувачувався в тому, що він у стані сп'яніння на вимогу майора міліції Бурлакова, який виконував свої службові обов'язки, відмовився йти до РВВС, нецензурно висловлювався на його адресу, вдарив у плече. Петренко запрошувався Бурлаковим до РВВС для з'ясування питання про виконання вироку стосовно дружини Петренко та чому той гуляє з дитиною в стані сп'яніння.
Дайте кримінально-правову оцінку дій Петренко.
Варіант: Петренко фінським ножем завдав Бурлакову удару в ділянку серця, заподіявши тяжке тілесне ушкодження. Потерпілий був доставлений в реанімаційне відділення лікарні. Його життя вдалося врятувати.

Задача № 2
До слідчого прийшов батько громадянина Степанова, який постановою, санкціонованою суддею, взятий під варту, і умовляв слідчого «відпустити» сина додому.
Чи утворюють дії батька склад злочину?

Задача № 3
Працівник міліції Котенко наказав громадянинові Поспєлову, який вчинив хуліганство, слідувати з ним до органу внутрішніх справ. Громадянин Поспєлов кинувся тікати. Догнати його не вдалося.
На наступний день під час розпиття спиртних напоїв в парку громадянина Поспєлова намагався затримати працівник міліції Ольхенко.
При опорі працівникові міліції Ольхенко були заподіяні громадянином Поспєловим середньої тяжкості тілесні ушкодження.
Дайте кримінально-правову характеристику діям Поспєлова.

Задача № 4
Працівник міліції Сенченко затримав за правопорушення громадянина Васнецова і здійснював його привід до органу внутрішніх справ. З метою звільнення затриманого громадянин Пасічник напав на працівника міліції, відштовхнув його, наніс кілька ударів у голову та груди, заподіявши легке тілесне ушкодження. За допомогою громадян обох правопорушників затримали і доставили до міліції.
Кваліфікуйте дії громадянина Пасічника та Васнецова.

Задача № 5
Працівникові правоохоронного органу Зиміну по телефону невідомий повідомив про необхідність вчинити певні протизаконні дії. Невідомий заявив, що у разі відмови від «співпраці» автомобіль Зиміна буде знищено.
Зимін не виконав пред'явлену вимогу. Через кілька днів автомобіль Зиміна, який знаходився на автостоянці, було спалено.
Кваліфікуйте дії невідомого.

Задача № 6
Громадянин Левадний з метою отримання хабара видав себе за працівника податкової служби і здійснив перевірку фінансової діяльності приватного підприємства. Не виявивши порушень та не отримавши хабар громадянин Левадний залишив приватне підприємство.
Кваліфікуйте дії Левадного.


тема 37. Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг

Практичне заняття № 1 – 2 год.
Задача № 1
Керівники “Інтуристу” при організаційній допомозі спільного підприємства України та Німеччини “Турист” на протязі 1998-2001 рр. організовували літні туристичні круїзи Німеччина-Швеція-Данія, при цьому допустили порушення. Генеральний директор “Інтуристу” Іванцов отримав валютні кошти для цих поїздок обманним шляхом, що круїз відбудеться для громадян, які мешкають в районі ЧАЕС. Отримавши необхідні матеріальні кошти, директори обох фірм Іванцов та Сидорук розподілили путівки між працівниками своїх фірм та їх родичами, жоден із яких не мав відношення до аварії на ЧАЕС.
Дайте правову оцінку діям Іванцова та Сидорука.

Задача № 2
Заступник директора по кадрах лікеро-горілчаного заводу Радіонов неналежним чином контролював роботу підлеглих, внаслідок чого на територію заводу проникли сторонні особи, які викрали метанол. У той же день і наступні 3 дні 26 чоловік, 4 із яких – працівники заводу, отримали отруєння метанолом, внаслідок внутрішнього вживання і 19 із них померли.
Радіонов винним себе не визнав, і показав, що цех, із якого було вчинено викрадення, незадовго до цього був прийнятий комісією в експлуатацію, незважаючи на те, що технічні споруди, потрібні для забезпечення охорони і дотримання пропускного режиму, побудовані не були. До того ж, Радіонов не отримав розпорядження взяти їх під охорону, та й зробити це неможливо внаслідок незавершеності будівництва, за яке Радіонов не відповідав.
Дайте правову оцінку діям Радіонова.


Задача № 3
Судова колегія в кримінальних справах обласного суду засудила Юшкова до 12 років позбавлення волі за викрадення чужого майна в особливо великому розмірі, службове підроблення та співучасть у хабарництві у формі пособництва, оскільки Юшков, працюючи завскладом монтажного управління, був обізнаний про розкрадання, які вчинювали начальник управління, його заступник, експедитор та інші шляхом підлогу, сприяв цим особам у вчиненні розкрадань і періодично отримував від них винагороди за “мовчання”.
Дайте правову оцінку діям Юшкова.

Задача № 4
Інспектор паспортного відділу ЖЕУ Радько, перебуваючи в стані сп’яніння, під приводом перевірки документів пішов на квартиру Сомової, і переконавшись, що вона вдома одна, почав чіплятися до неї, домагався інтимних стосунків. На крик Сомової прибігли сусіди і вигнали Радька.
Дайте правову оцінку діям Радька. Чи зміниться правова оцінка дій Радька, якщо сусіди увірвалися до квартири під час вчинення статевого акту.

Задача № 5
Оперуповноважений карного розшуку Ізотов з двома міліціонерами Козловим та Санько після нічного чергування на мотоциклі поїхали купатися на водосховище. На галявині біля водосховища косив траву Пухов, а Ізотов і Козлов підійшли до нього, взяли з собою по пучку трави. У зв’язку з цим виникла сварка, і Пухов з косою в руках погнався за Козловим і намагався нанести йому удар косою, але останній ухилився. Тоді він напав з косою на Ізотова. Тікаючи від переслідувача, Ізотов побіг до мотоциклу і взяв там пістолет, який був у нього по роду служби. Ізотов попередив Пухова, що буде стріляти, але незважаючи на це, Пухов заніс косу для удару. Після цього Ізотов вистрелив, і поранив Пухова. За висновком судово-медичної експертизи Пухову спричинено проникаюче поранення порожнини очеревини і пошкодження печінки.
Дайте правову оцінку діям всіх осіб.
Чи зміниться правова оцінка дій всіх осіб, коли Пухов помер на місці, незважаючи на надану йому Ізотовим першу медичну допомогу ?

Практичне заняття №2 – 2 год.
Задача № 1
Старший інструктор турбази Столбов прослідкував, що пізно ввечері директор турбази Ларіонов разом з сестрою-господаркою Барановою зайшли в кімнату, де проживав Ларіонов. Столбов самовільно увірвався в кімнату і із застосуванням фізичного насильства завдав йому легкі тілесні ушкодження без розладу здоров(я.
Як з(ясувалося під час слідства, Баранова напередодні скаржилася Столбову, що Ларіонов переслідує її, і, незважаючи на те, що останній вдвічі старший від неї, схиляв її до статевого зв’язку. І коли Столбов побачив, що директор завів Баранову у свою кімнату, закрив двері і звідти почув крики жінки, він виламав двері й побачивши напівроздягнутого Ларіонова, який намагався повалити на ліжко Баранову, ударив його кулаком в обличчя щоб той відпустив потерпілу.
Кваліфікуйте дії винних осіб.

Задача № 2
Приватний підприємець Панін привіз до універмагу “Славутич” м. Дніпропетровська партію товарів народного споживання. Перед цим він домовився з завідуючою секцією Сидоровою, що за накладною передає їй на продаж 10 одиниць товару на суму 340 грн. Насправді він привіз їй 120 одиниць товару вартістю 4080 грн. При цьому отриману суму прибутку вони розділили між собою, і Сидорова отримала 500 грн. По касі сума 3740 не проводилася, за що касир Ващенко отримала 100 грн.
Дайте правову оцінку діям Паніна, Сидорової та Ващенко.

Задача № 3
Підприємцю Кордову директор магазину продтоварів Яшникова надала перевагу в укладанні угод поставок рибопродуктів, за що він передав їй в якості вдячності 5 тис.грн. і 2 пляшки коньяку “Камю”, одну з яких вони розпили в її службовому кабінеті. Через деякий час Кордов знову звернувся до неї з проханням продати через магазин партію консервів. Яшникова погодилася. При цьому вона не перевірила якість та терміни зберігання цих консервів. За такий недогляд вона отримала 4 тис.грн. Після продажу перших десяти банок консервів до директора магазину звернулися зі скаргами 6 осіб, які повідомили, що після вживання ними та їх родичами цих консервів вони почували себе погано. За даними міської лікарні в цей же час до інфекційного відділення було госпіталізовано 7 осіб, 3 з яких померли. Всім було поставлено діагноз «ботулізм». Як виявилося під час розслідування, всі отруєні громадяни вживали консерви, куплені в магазині Яшникової.
На допитах Яшникова заперечувала факт продажу неякісних консервів.
Дайте правову оцінку діям Яшникової та Кордова.

Задача № 4
Працівники міліції Журбін та Федотов при перевірці документів ТОВ “Шик” виявили цех по розливу горілки. При цьому директор ТОВ Шабашов документів на право виготовлення горілки не мав і запропонував працівникам міліції вирішити питання “мирним шляхом”. Останні погодилися і отримали від Шабашова 800 грн. Через деякий час Журбін знову звернувся до Шабашова і запропонував йому “працювати під їх прикриттям”. Останній погодився і за таке прикриття передавав на протязі 6 міс. Журбіну щомісяця 10% прибутків від реалізації горілки, які він ділив з Федотовим. Таким чином вони отримали 3,5 тис.грн.
Дайте правову оцінку діям Журбіна та Федотова.

Задача № 5
Голіков, головний інженер управління “Укргаз”, який знав про корозію та непридатність внаслідок цього до експлуатації газопроводу, не прийняв заходів до здійснення ремонту. Це призвело до вибуху газу в під’їзді житлового будинку, від якого загинуло 3 особи і 9 отримали різної тяжкості тілесні ушкодження, частково було зруйновано будинок.
Матеріалами розслідування та висновками експертів було встановлено, що вибух стався внаслідок витоку газу в результаті корозії та розриву зварювального шва, який був неякісно виконаний зварювальниками при монтажі газопроводу 10 років тому.
Дайте кримінально-правову оцінку події.


тема 38. Злочини проти правосуддя

Практичне заняття № 1– 2 год.
Задача № 1
На трасі біля населеного пункту Михайлівка сталося ДТП, в якій був смертельно травмований невідомий чоловік. Водій вантажівки Галонов пояснив, що опинився на місці пригоди в перші хвилини після трагедії і побачив автомобіль «Мазда», без наслідків зіткнення, що стояв на узбіччі дороги. За кермом знаходилась жінка, яка сказала йому, що дуже злякалася, коли побачила як автомобіль, що їхав назустріч, на великій швидкості збив пішохода, після чого розвернувся серед дороги і з'їхав з траси у напрямку лісу. З його слів жінка хвилювалася, що пасажири тієї машини добре її бачили. Не дочекавшись прибуття співробітників ДАІ, вона, зіславшись на відсутність часу, поїхала. Як з'ясувалось пізніше автомобілем «Мазда» керувала Дубініна. Наступного дня на запитання слідчого Дубініна відповіла, що зайві проблеми їй не потрібні і взагалі на місці, де минулого дня вона опинилася, самої пригоди вона не бачила, а зупинилася біля чоловіка, який лежав на узбіччі. Те саме вона повторила і після того, як за пропозицією слідчого ознайомилася зі свідченнями водія Галонова.
Дайте кримінально-правову характеристику дій Дубініної?

Задача № 2
Коваленко подала в прокуратуру заяву про те, що Зарний вступив у статеві зносини з її 13-річною дочкою Настею. Прокурор порушив кримінальну справу проти Зарного за ч.1 ст.154 КК України. Слідчий Мосалюк, якому було передано справу для розслідування, відчуваючи особисту неприязнь до Зарного, умовив потерпілу Настю дати показання про те, що Зарний її спочатку зґвалтував, а вже потім вона погодилася на вступ у статеві зносини. Одержавши такі показання, Мосалюк пред'явив Зарному обвинувачення у вчиненні злочину, передбаченого ст.152 та 155 КК України.
Дайте кримінально-правову оцінку дій Зарного, Коваленко Насті та Мосалюка.

Задача № 3
Кропивний вчинив крадіжку індивідуального майна громадян і під час розслідування справи зізнався у вчиненні цього злочину. Щоб поліпшити показники роботи, слідчий районного відділу внутрішніх справ Куниця, погрожуючи позбавленням їжі і переведенням у карцер; домігся того, що Кропивний "зізнався" у вчиненні двох квартирних крадіжок, яких він не вчиняв.
Кваліфікуйте дії слідчого Куниці.

Задача № 4
В магазині ліспромгоспу вночі виникла пожежа, збитки від якої оцінено у 22,6 тис. грн. В ході розслідування було встановлено, що перед закриттям магазину продавець Бурий палив цигарку. Вважаючи, що недопалок був причиною пожежі, слідчий пред'явив Бурому обвинувачення. Той винним себе не визнав, сказавши, що недопалок він загасив, магазин перед закриттям перевірив, а пожежа могла виникнути через несправність електропроводки, про стан якої він за тиждень до пожежі подавав доповідну записку керівництву ліспромгоспу. Слідчий і суд розцінили ці доводи як намагання уникнути відповідальності, хоча Бурий характеризувався як добросовісний, акуратний працівник. Постановлений щодо Бурого за ч.2 ст.270 КК України вирок, яким його було засуджено до одного року позбавлення волі, пізніше було скасовано як такий, що грунтувався на догадках.
Дайте кримінально-правову характеристику дій слідчого, прокурора, який затверджував обвинувальний висновок, а також судді, який постановляв вирок.

Задача № 5
За підозрою у скоєнні умисного вбивства касира пункту обміну валют був затриманий громадянин Гуренко, який зізнався у цьому. Через тиждень Гуренко також дав свідчення, що саме він виконавець вбивства на замовлення відомого журналіста, яке сталося рік тому і не було розкрито. Але в ході слідства дана інформація не підтвердилася. Пізніше у справі про вбивство журналіста була доведена вина громадянина Хант, який, як з’ясувалося, за неправдиві свідчення Гуренка передав його родині гроші у сумі 15 тис. грн.
Кваліфікуйте дії Гуренка і Хант.

Практичне заняття № 2– 2 год.
Задача № 1
Справа по обвинуваченню Зощенка за ч.2 ст.189 КК України надійшла до суду і була прийнята до провадження суддею Рохліною. Під час розгляду справи Рохліна у своїй поштовій скриньці знайшла анонімного листа з порадою не проявляти заповзяття при розгляді справи Зощенка, пам'ятаючи, що в неї є донька, яка повертається зі школи пізно і може бути зґвалтована. Було встановлено, що записку написав спільник Зощенка по злочинній діяльності Бузовський.
Чи є в діях Бузовського склад злочину?

Задача № 2
У зв’язку із заявою Іполитова про порушення громадського порядку Гуріним та Ліпхеном останні були доставлені в штаб ДНД. Начальник штабу Мартиненко, з’ясовуючи обставини порушення порядку, двічі вдарив Гуріна кулаком в обличчя, спричинивши йому подвійний перелом нижньої щелепи.

Задача № 4
У магазині ліспромгоспу вночі виникла пожежа, збитки від якої оцінено у 22,6 тис. грн. В ході розслідування було встановлено, що перед закриттям магазину продавець Бурий палив цигарку. Вважаючи, що недопалок був причиною пожежі, слідчий пред’явив Бурому обвинувачення. Той винним себе не визнав, сказавши, що недопалок він загасив, магазин перед закриттям перевірив, а пожежа могла виникнути через несправність електропроводки, про стан якої він за тиждень до пожежі подавав доповідну записку керівництву ліспромгоспу. Слідчий і суд розцінили ці доводи як намагання уникнути відповідальності, хоча Бурий характеризувався як добросовісний, акуратний працівник. Постановлений щодо Бурого за ч.2 ст.270 КК України вирок, яким його було засуджено до одного року позбавлення волі, пізніше було скасовано як такий, що грунтувався на догадках.
Дайте кримінально-правову характеристику дій слідчого, прокурора, який затверджував обвинувальний висновок, а також судді, який постановляв вирок.

Задача № 5
За підозрою у скоєнні умисного вбивства касира пункту обміну валют був затриманий громадянин Цокуренко, який зізнався у цьому. Через тиждень Цокуренко також дав свідчення, що саме він виконавець вбивства відомого журналіста, вчиненого ним на замовлення, зробленого кримінальним авторитетом Н., яке сталося рік тому і не було розкрито. Але в ході слідства дана інформація не підтвердилася. Пізніше у справі про вбивство журналіста була доведена вина громадянина Хант, який, як з’ясувалося, за неправдиві показання Цокуренка передав його родині гроші у сумі 15 тис. грн.
Кваліфікуйте дії Цокуренка і Хант.
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ:

Модуль 1: Теми № 19-24.

ТЕМА 19-20. Поняття, система та значення Особливої частини кримінального права України. Наукові основи кваліфікації злочинів

Вивчається самостійно – 2 год.
Питання для самостійної роботи:
Поняття та система Особливої частини кримінального права України.
Значення Особливої частини у боротьбі зі злочинністю в сучасних умовах соціального розвитку суспільства.
Наукові основи кваліфікації злочинів. Конкуренція норм.

ТЕМА 21. Злочини проти основ національної безпеки України

Вивчається самостійно - 8 год.
Питання для самостійної роботи:
1. Посягання на територіальну цілісність і недоторканість України.
2. Диверсія, її відмінність від терористичного акту та інших суміжних злочинів проти власності, довкілля.
3. Загальна характеристика Закону України “Про основи національної безпеки України” від 19 червня 2003 року.
4. Шпигунство, його види і відмежування від державної зради.
5. Відмінність посягання на життя державного чи громадського діяча від інших суміжних злочинів проти життя і здоров’я особи, проти правосуддя, проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку (п.8 ч.2 ст.115, ст.348, ст.379, ст.400, ст.443 КК).

ТЕМА 22. Злочини проти життя та здоров`я особи

10 год.
Питання для самостійнї роботи:
Доведення до самогубства.
Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження.
Погроза вбивством.
Розголошення відомостей про проведення медичного огляду на виявлення зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби.
Неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей.
Неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником.
Порушення прав пацієнта.
Незаконне проведення дослідів над людиною.
Насильницьке донорство.
Незаконне розголошення лікарської таємниці.
Умисне середньої тяжкості або легке тілесне ушкодження.
Побої і мордування. Катування.
Зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби. Зараження венеричною хворобою.
Залишення в небезпеці. Ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані. Неподання допомоги хворому медичним працівником.
Умисне вбивство або заподіяння тяжких тілесних ушкоджень у разі перевищення меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця.
Погроза вбивством.
Неналежне виконання професійних обов’язків, що спричинило зараження особи вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби.
Незаконне проведення аборту. Незаконна лікувальна діяльність.

ТЕМА 23. Злочини проти волі, честі та гідності особи

6 год.
Питання для самостійної роботи:
Поняття предмету суспільних відносин як об’єктів посягання при вчиненні злочинів проти волі, честі та гідності особи.
Міжнародні правові акти проти злочинності, що посягає на волю, честь та гідність особи.
Міжнародні та внутрішні правові джерела, які гарантують та знаходяться на захисті волі, честі і гідності особи.
Захоплення заручників. Відмінність від незаконного позбавлення волі або викрадення людини.
Експлуатація дітей.
Підміна дитини.

тема 24. Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи

8 год.
Питання для самостійної роботи:
Кримінальна відповідальність за вчинення статевих зносин у співучасті.
Поняття особливо тяжких наслідків як кваліфікуючої ознаки при вчиненні статевих злочинів.
Кваліфіковане зґвалтування та його співвідношення з іншими злочинами проти особи.
Статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості.
Повторність та сукупність статевих злочинів.

Модуль 2: Теми № 25-29.

тема 25. Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина

Вивчається самостійно - 4 год.

Питання для самостійної роботи:
Поняття і види злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина.
Злочини проти виборчих прав громадян.
Злочини проти трудових прав громадян.
Злочини, що посягають на сімейні стосунки.
Посягання на здоров’я, рівноправність та інші особисті права людини і громадянина.
Злочини у сфері охорони права на об’єкти інтелектуальної власності.
Злочини проти свободи совісті.

тема 26. Злочини проти власності

6 год.
Питання для самостійної роботи:
Види крадіжки.
Види грабежу.
Види розбою.
Вплив наявності зброї як знаряддя розбою на кримінальну відповідальність.
Привласнення особою знайденого або чужого майна, що випадково опинилося у неї.
Умисне знищення або пошкодження майна та його відмінність від інших злочинів (диверсія тощо).
Погроза знищення майна та відмежування від злочинів, передбачених ст.ст.345, 350, 377 тощо.
Викрадення електричної або теплової енергії, шляхом її самовільного використання (ст.1881 КК).
Умисне пошкодження об’єктів електроенергетики (ст.1941 КК).
Умисне або необережне знищення або пошкодження майна. Погроза знищення майна.
Заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою.
Порушення обов’язків щодо охорони майна.

тема 27. Злочини у сфері господарської діяльності

8 год.
Питання для самостійної роботи:
Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів.
Фіктивне підприємництво. Фіктивне банкрутство. Доведення до банкрутства.
Протидія законній господарській діяльності.
Порушення правил здачі дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння.
Підроблення знаків поштової оплати і проїзних квитків.
Незаконне виготовлення, збут або використання державного пробірного клейма.
Порушення порядку випуску (емісії) та обігу цінних паперів.
Виготовлення, збут та використання підроблених недержавних цінних паперів.
Випуск або реалізація недоброякісної продукції.
Змова про зміну чи фіксування цін або примушування до їх змін чи фіксування.
Незаконне використання товарного знака.

тема 28. Злочини проти довкілля

Вивчається самостійно - 4 год.
Питання для самостійної роботи:
Поняття і види злочинів проти довкілля.
Злочини проти екологічної безпеки.
Злочини у сфері землевикористання, охорони надр, атмосферного повітря.
Злочини у сфері водних ресурсів.
Злочини у сфері лісокористування, захисту рослинного та тваринного світу.

тема 29. Злочини проти громадського порядку та моральності

8 год.
Питання для самостійної роботи:
Наруга над могилою.
Знищення, руйнування або пошкодження пам'яток – об’єктів культурної спадщини та самовільне проведення пошукових робіт на археологічній пам’ятці.
Жорстоке поводження з тваринами.
Ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості.
Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів.
Створення або утримання місць розпусти і звідництво.
Групове порушення громадського порядку.
Масові заворушення.

Модуль 3: Теми № 30-33.

тема 30. Злочини проти громадської безпеки

6 год.
Питання для самостійної роботи:
Втягнення у вчинення терористичного акту.
Публічні заклики до вчинення терористичного акту.
Сприяння вчиненню терористичного акту.
Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності.
Незаконне ввезення на територію України відходів і вторинної сировини.
Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.
Недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів.
Напад на об’єкти, що становлять підвищену небезпеку.
Погроза вчинити викрадання або використати радіоактивні матеріали.
Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань.

тема 31. Злочини проти безпеки виробництва

Вивчається самостійно - 4 год.
Питання для самостійної роботи:
Поняття і види злочинів проти безпеки виробництва.
Злочини у сфері безпеки праці.
Злочини у сфері безпеки виробництва.
Порушення вимог законодавства про охорону праці.
Порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у вибухонебезпечних цехах.
Порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у вибухонебезпечних цехах.
Порушення правил ядерної або радіаційної безпеки.
Порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд.

тема 32. Злочини проти безпеки руху та експлуатації
транспорту

4 год.
Питання для самостійної роботи:
Блокування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного підприємства. Примушування працівника транспорту до невиконання своїх службових обов'язків.
Порушення правил повітряних польотів. Порушення правил використання повітряного простору.
Самовільне без нагальної потреби зупинення поїзда.
Ненадання допомоги судну та особам, що зазнали лиха.
Порушення правил, норм і стандартів, що стосуються убезпечення дорожнього руху.
Випуск в експлуатацію технічно несправних транспортних засобів або інше порушення їх експлуатації.
Знищення, підробка або заміна номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу.
Пошкодження об’єктів магістральних нафто-, газо-, та нафтопродуктопроводів.


тема 33. Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров`я населення

6 год.
Питання для самостійної роботи:
Використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.
Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів.
Схиляння до вживання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, його відмінність від незаконного публічного вживання наркотичних засобів.
Організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів або утримання місць для вживання одурманюючих засобів.
Порушення правил боротьби з епідеміями або поводження з мікробіологічними або іншими біологічними агентами чи токсинами.
Заготівля, перероблення або збут радіоактивно забруднених продуктів харчування чи іншої продукції.
Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.
Викрадення, привласнення, вимагання прекурсорів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем.
Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту.
Посів або вирощування снотворного маку чи конопель.


Модуль 4: Теми № 34-40.

тема 34. Злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканості державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації

Вивчається самостійно - 4 год.
Питання для самостійної роботи:
Злочини, які посягають на відносини у сфері охорони державної таємниці або конфіденційної інформації.
Злочини, які посягають на недоторканість державного кордону.
Злочини, які порушують порядок комплектування Збройних Сил України, що забезпечує її обороноздатність.
Ухилення від призову на строкову військову службу. Ухилення від призову за мобілізацією.
Ухилення від військового обліку або спеціальних зборів, його відмінність від ухилення від призову на строкову військову службу та ухилення від призову за мобілізацією.
Розголошення державної таємниці, відмінність від державної зради.
Втрата документів, що містять державну таємницю, відмінність від розголошення державної таємниці.
Передача або збирання відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, яка є власністю держави, відмінність від державної зради і шпигунства.
Порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю.
Порушення правил міжнародних польотів, відмінність від порушення правил повітряних польотів та порушення правил використання повітряного простору.

тема 35. Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об`єднань громадян

4 год.
Питання для самостійної роботи:
Втручання у діяльність державного діяча.
Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча.
Перешкоджання діяльності народного депутата України та депутата місцевої ради.
Умисне знищення або пошкодження майна службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов'язок.
Самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи.
Самоправство.
Умисне пошкодження ліній зв'язку.
Наруга над державними символами. Незаконне підняття Державного Прапора України на річковому або морському судні.
Викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження.
Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів.
Незаконне перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій.
Незаконне використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації.
Захоплення державних або громадських будівель чи споруд.

тема 36. Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), систем та комп`ютерних мереж і мереж електрозв’язку

Вивчається самостійно - 4 год.
Питання для самостійної роботи:
Поняття злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку.
Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв’язку.
Створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут.
Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї.
Несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або на носіях такої інформації.
Порушення правил експлуатації електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку або порядку чи правил захисту інформації, яка в них оброблюється.

тема 37. Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг

4 год.
Питання для самостійної роботи:
Відмежування службових злочинів від злочинів, вчинених службовими особами, відповідальність за які передбачена в інших розділах Особливої частини ККУ.
Посередництво у даванні або отриманні хабара.
Службове підроблення.
Службова недбалість.

тема 38. Злочини проти правосуддя

4 год.
Питання для самостійної роботи:
Посягання на життя судді, народного засідателя чи присяжного у зв’язку з їх діяльністю, пов’язаною із здійсненням правосуддя.
Втручання в діяльність судових органів.
Невжиття заходів безпеки щодо осіб, взятих під захист. Розголошення відомостей про заходи безпеки щодо особи, взятої під захист.
Відмова свідка від давання показань або відмова експерта чи перекладача від виконання покладених на них обов'язків.
Перешкоджання з'явленню свідка, потерпілого, експерта, примушування їх до відмови від давання показань чи висновку.
Розголошення даних досудового слідства або дізнання.
Незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт або яке описано чи підлягає конфіскації.
Ухилення від покарання, не пов'язаного з позбавленням волі. Ухилення від відбування покарання у виді обмеження волі та у виді позбавлення волі.
Злісна непокора вимогам адміністрації виправної установи. Дії, що дезорганізують роботу виправних установ.
Втеча з місця позбавлення волі або з-під варти. Втеча із спеціалізованого лікувального закладу.
Порушення правил адміністративного нагляду.
Приховування злочину.
Втручання в діяльність захисника чи представника особи.
Умисне знищення або пошкодження майна захисника чи представника особи.
Посягання на життя захисника чи представника особи у зв’язку з діяльністю, пов’язаною з наданням правової допомоги.

тема 39. злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини)
Вивчається самостійно - 2 год.
Питання для самостійної роботи:
Поняття та види військових злочинів.
Злочини проти порядку підлеглості і військової честі.
Злочини проти порядку проходження військової служби.
Злочини проти порядку користування військовим майном і його зберігання.
Злочини проти порядку експлуатації військової техніки.
Злочини проти порядку несення бойового чергування та інших спеціальних служб.
тема 40. Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку

Вивчається самостійно - 2 год.
Питання для самостійної роботи:
Поняття і види злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку.
Злочини проти миру.
Злочини проти безпеки людства.
Злочини проти міжнародного правопорядку.
Пропаганда війни.
Розроблення, виробництво, придбання, зберігання, збут, транспортування зброї масового знищення.
Посягання на життя представника іноземної держави, відмінність від посягання на життя державного чи громадського діяча.
Злочини проти осіб та установ, що мають міжнародний захист.
Незаконне використання символіки Червоного Хреста і Червоного Півмісяця. Відмінність від ст.435 ККУ.
Піратство.
Найманство, від злочину, передбаченого ст. 149 ККУ.


ІНДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНІ ЗАВДАННЯ:
Модуль 1: Теми № 19-24.
Завдання для індивідуальної роботи по модулю 1 (теми 19-24)
Визначте основний та додатковий безпосередні об’єкти злочинів проти основ національної безпеки України.
Визначте предмет злочинів проти основ національної безпеки України.
Визначте обов’язкові та факультативні ознаки об’єктивної сторони злочинів проти основ національної безпеки України.
Визначте обов’язкові та факультативні ознаки суб’єктивної сторони злочинів проти основ національної безпеки України.
Визначте обов’язкові ознаки суб’єкта злочинів проти основ національної безпеки України.
Проведіть аналіз кваліфікуючих та особливо кваліфікуючих ознак злочинів проти основ національної безпеки України.
Проведіть аналіз видів та розмірів покарань за злочини проти основ національної безпеки України.
Визначте основний та додатковий безпосередні об’єкти злочинів проти життя та здоров’я особи.
Визначте предмет злочинів проти життя та здоров’я особи.
Визначте обов’язкові та факультативні ознаки об’єктивної сторони злочинів проти життя та здоров’я особи.
Визначте обов’язкові та факультативні ознаки суб’єктивної сторони злочинів проти життя та здоров’я особи.
Визначте обов’язкові ознаки суб’єкта злочинів проти життя та здоров’я особи.
Проведіть аналіз кваліфікуючих та особливо кваліфікуючих ознак злочинів проти життя та здоров’я особи.
Проведіть аналіз видів та розмірів покарань за злочини проти життя та здоров’я особи.
Визначте основний та додатковий безпосередні об’єкти злочинів проти волі, честі та гідності особи.
Визначте предмет злочинів проти волі, честі та гідності особи.
Визначте обов’язкові та факультативні ознаки об’єктивної сторони злочинів проти волі, честі та гідності особи.
Визначте обов’язкові та факультативні ознаки суб’єктивної сторони злочинів проти волі, честі та гідності особи.
Визначте обов’язкові ознаки суб’єкта злочинів проти волі, честі та гідності особи.
Проведіть аналіз кваліфікуючих та особливо кваліфікуючих ознак злочинів проти волі, честі та гідності особи.
Проведіть аналіз видів та розмірів покарань за злочини проти волі, честі та гідності особи.
Визначте основний та додатковий безпосередні об’єкти злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості особи.
Визначте предмет злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості особи.
Визначте обов’язкові та факультативні ознаки об’єктивної сторони злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості особи.
Визначте обов’язкові та факультативні ознаки суб’єктивної сторони злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості особи.
Визначте обов’язкові ознаки суб’єкта злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості особи.
Проведіть аналіз кваліфікуючих та особливо кваліфікуючих ознак злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості особи.
Проведіть аналіз видів та розмірів покарань за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи.
Письмово вирішить наступні задачі:
1. Пілот військового літака-винищувача (нової конструкції) Романенко прийшов на аеродром, заволодів закріпленим за ним літаком і здійснив переліт до іншої держави, де попросив політичного притулку та громадянства.
Як слід кваліфікувати дії Романенка?
2. Прибиральниця заводоуправління Варченко з метою помсти директору заводу Кравченку за те, що той не дав згоди на її роботу за сумісництвом на 1,5 ставки в цьому ж управлінні підпалила будівлю заводоуправління. Під час гасіння пожежі вона отримала опіки. Вогнем було спричинено велику матеріальну шкоду. Варченко було засуджено за ст.113 КК.
Як слід вирішити справу?
3. За ініціативою Борисенка і Лучника було створено групу осіб, яка виготовила листівки, що містили заклики до насильницьких дій щодо татар, які мешкають на території України. Під час одного з мітингів тисячний натовп влади вчинив збройний опір, підпалив державну установу. При цьому загинуло троє громадян. У погромах брали участь Борисенко і Лучник, а також Фокін і Заренко.
Кваліфікуйте дії Борисенка, Лучника, Фокіна та Заренка.
4. Почененко вороже ставився до держави, суспільного ладу, а тому встановив вибуховий пристрій на військовому заводі, на якому працював інженером. Проте вибухівку було своєчасно знешкоджено.
Кваліфікуйте дії Почененка.
Варіант 1. Почененко діяв за вказівкою агента іноземної розвідки, який заплатив за цю акцію велику суму грошей.
Варіант 2. Внаслідок вибуху зруйновано приміщення одного з цехів заводу та загинуло п’ять осіб.
5. Хоменко, перебуваючи у полоні, у жовтні 1942 р. погодився служити в поліції. Беручи участь у каральних операціях, він особисто розстріляв більше 50 мирних жителів на окупованій території України. В 1943 р. Хоменко, вбивши Савельєва, заволодів його документами. У 2002 році під прізвищем Савельєва впізнали очевидці його злочинних дій.
Як вирішити справу?
Теми рефератів по модулю 1 (теми 19-24):
Державна зрада.
Шпигунство.
Диверсія, її відмінність від суміжних злочинів.
Посягання на життя державного чи громадського діяча.
Просте умисне вбивство.
Умисне вбивство: двох або більше осіб (п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України).
Умисне вбивство вчинене з особливою жорстокістю (п. 4 ч. 2 ст. 115 КК України).
Умисне вбивство вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб (п. 5 ч. 2 ст. 115 КК України).
Умисне вбивство: з корисливих мотивів (п. 6 ч. 2 ст. 115 КК України).
Умисне вбивство з хуліганських мотивів (п. 7 ч. 2 ст. 115 КК України).
Умисне вбивство з метою приховати інший злочин або полегшити його вчинення (п. 9 ч. 2 ст. 115 КК України).
Умисне вбивство: малолітньої дитини або жінки, яка завідомо для винного перебувала у стані вагітності (п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України).
Умисне вбивство поєднане із зґвалтуванням або насильницьким задоволенням статевої пристрасті неприродним способом (п. 10 ч. 2 ст. 115 КК України).
Умисне вбивство на замовлення (п. 11 ч. 2 ст. 115 КК України).
Умисне вбивство, вчинене в стані сильного душевного хвилювання.
Умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини.
Умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця.
Вбивство через необережність.
Доведення до самогубства.
Умисне чи необережне тяжке тілесне ушкодження.
Умисне тяжке тілесне ушкодження, заподіяне у стані сильного душевного хвилювання.
Умисне тяжке тілесне ушкодження, заподіяне у разі перевищення меж необхідної оброни або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця.
Умисне чи необережне середньої тяжкості тілесне ушкодження.
Умисне легке тілесне ушкодження, його види.
Побої та мордування.
Катування.
Зараження венеричною хворобою або вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби.
Залишення в небезпеці.
Ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані. Відмінність їх від умисного вбивства.
Порушення прав пацієнта.
Насильницьке донорство.
Незаконне проведення дослідів над людиною.
Порушення встановленого законом порядку трансплантації органів або тканин людини.
Незаконне позбавлення волі або викрадення людини та його кваліфікація ОВС.
Захоплення заручників.
Підміна дитини.
Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини.
Зґвалтування: види та кваліфікація.
Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом.
Примушування до вступу в статевий зв’язок. Відмінність від згвалтування.
Статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості.
Розбещення неповнолітніх.

Модуль 2: Теми № 25-29.
Завдання для індивідуальної роботи по модулю № 2 (теми 25-29).
Визначте основний та додатковий безпосередні об’єкти злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина.
Визначте предмет злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина.
Визначте обов’язкові та факультативні ознаки об’єктивної сторони злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина.
Визначте обов’язкові та факультативні ознаки суб’єктивної сторони злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина.
Визначте обов’язкові ознаки суб’єкта злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина.
Проведіть аналіз кваліфікуючих та особливо кваліфікуючих ознак злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина.
Проведіть аналіз видів та розмірів покарань за злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина.
Визначте основний та додатковий безпосередні об’єкти злочинів у сфері господарської діяльності.
Визначте предмет злочинів у сфері господарської діяльності.
Визначте обов’язкові та факультативні ознаки об’єктивної сторони злочинів у сфері господарської діяльності.
Визначте обов’язкові та факультативні ознаки суб’єктивної сторони злочинів у сфері господарської діяльності.
Визначте обов’язкові ознаки суб’єкта злочинів у сфері господарської діяльності.
Проведіть аналіз кваліфікуючих та особливо кваліфікуючих ознак злочинів у сфері господарської діяльності.
Проведіть аналіз видів та розмірів покарань за злочини у сфері господарської діяльності.
Визначте основний та додатковий безпосередні об’єкти злочинів проти власності.
Визначте предмет злочинів проти власності.
Визначте обов’язкові та факультативні ознаки об’єктивної сторони злочинів проти власності.
Визначте обов’язкові та факультативні ознаки суб’єктивної сторони злочинів проти власності.
Визначте обов’язкові ознаки суб’єкта злочинів проти власності.
Проведіть аналіз кваліфікуючих та особливо кваліфікуючих ознак злочинів проти власності.
Проведіть аналіз видів та розмірів покарань за злочини проти власності.
Визначте основний та додатковий безпосередні об’єкти злочинів проти довкілля.
Визначте предмет злочинів проти довкілля.
Визначте обов’язкові та факультативні ознаки об’єктивної сторони злочинів проти довкілля.
Визначте обов’язкові та факультативні ознаки суб’єктивної сторони злочинів проти довкілля.
Визначте обов’язкові ознаки суб’єкта злочинів проти довкілля.
Проведіть аналіз кваліфікуючих та особливо кваліфікуючих ознак злочинів проти довкілля.
Проведіть аналіз видів та розмірів покарань за злочини проти довкілля.
Визначте основний та додатковий безпосередні об’єкти злочинів проти громадського порядку та моральності.
Визначте предмет злочинів проти громадського порядку та моральності.
Визначте обов’язкові та факультативні ознаки об’єктивної сторони злочинів проти громадського порядку та моральності.
Визначте обов’язкові та факультативні ознаки суб’єктивної сторони злочинів проти громадського порядку та моральності.
Визначте обов’язкові ознаки суб’єкта злочинів проти громадського порядку та моральності.
Проведіть аналіз кваліфікуючих та особливо кваліфікуючих ознак злочинів проти громадського порядку та моральності.
Проведіть аналіз видів та розмірів покарань за злочини проти громадського порядку та моральності.
Теми рефератів по модулю № 2 (теми 25-29):
Перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії з референдуму чи діяльності офіційного спостерігача.
Порушення таємниці голосування.
Порушення недоторканості житла.
Порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються засобами зв'язку або через комп'ютер.
Ухилення від сплати аліментів на утримання дітей. Ухилення від сплати коштів на утримання непрацездатних батьків.
Незаконні дії щодо усиновлення (удочеріння). Розголошення таємниці усиновлення (удочеріння).
Грубе порушення законодавства про працю. Грубе порушення угоди про працю.
Примушування до участі у страйку або перешкоджання участі у страйку.
Невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат.
Порушення права на отримання освіти чи права на безоплатну медичну допомогу. Порушення недоторканності приватного життя.
Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї.
Контрабанда.
Порушення порядку заняття господарською та банківською діяльністю.
Зайняття забороненими видами господарської діяльності.
Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів.
Фіктивне підприємництво.
Легалізація (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом. Умисне порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів.
Порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом. Порушення правил здачі дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння.
Фіктивне банкрутство. Доведення до банкрутства.
Приховування стійкої фінансової неспроможності. Незаконні дії у разі банкрутства.
Порушення порядку випуску (емісії) та обігу цінних паперів. Виготовлення, збут та використання підроблених недержавних цінних паперів.
Незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять комерційну або банківську таємницю. Розголошення комерційної або банківської таємниці. Розголошення або використання неоприлюдненої інформації про емітента або його цінні папери.
Незаконна приватизація державного, комунального майна. Незаконні дії щодо приватизаційних паперів.
Крадіжка: вплив розміру викраденого на кваліфікацію.
Грабіж. Види грабежу.
Розбій. Відмінність від насильницького грабежу і вимагання, бандитизму.
Викрадення електричної або теплової енергії шляхом її самовільного використання.
Вимагання. Відмінність від розбою і насильницького грабежу.
Шахрайство. Відмінність від крадіжки та заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою.
Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Відмінність від крадіжки і від зловживання владою чи службовим становищем.
Умисне або необережне знищення або пошкодження майна.
Привласнення особою знайденого або чужого майна, що випадково опинилося у неї.
Придбання, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного злочинним шляхом.
Самовільне заняття земельної ділянки та самовільне будівництво. Відмінність від самоправства.
Порушення правил екологічної безпеки.
Невжиття заходів щодо ліквідації наслідків екологічного забруднення.
Знищення або пошкодження лісових масивів.
Незаконна порубка лісу.
Незаконне полювання.
Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом.
Масові заворушення. Відмінність від групових порушень громадського порядку.
Хуліганство. Відмінність від групового порушення громадського порядку.
Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією.
Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність.
Кваліфікація діянь, пов’язаних з ввезенням, виготовленням, збутом або розповсюдженням творів, що пропагують культ насильства і жорстокості або порнографічних предметів, а також створення або утримання місць розпусти і звідництво.

Модуль 3: Теми № 30-33.
Завдання для індивідуальної роботи по модулю 3 (теми 30-33).
Визначте основний та додатковий безпосередні об’єкти злочинів проти громадської безпеки.
Визначте предмет злочинів проти громадської безпеки.
Визначте обов’язкові та факультативні ознаки об’єктивної сторони злочинів проти громадської безпеки.
Визначте обов’язкові та факультативні ознаки суб’єктивної сторони злочинів проти громадської безпеки.
Визначте обов’язкові ознаки суб’єкта злочинів проти громадської безпеки.
Проведіть аналіз кваліфікуючих та особливо кваліфікуючих ознак злочинів проти громадської безпеки.
Проведіть аналіз видів та розмірів покарань за злочини проти громадської безпеки.
Визначте основний та додатковий безпосередні об’єкти злочинів проти безпеки виробництва.
Визначте предмет злочинів проти безпеки виробництва.
Визначте обов’язкові та факультативні ознаки об’єктивної сторони злочинів проти безпеки виробництва.
Визначте обов’язкові та факультативні ознаки суб’єктивної сторони злочинів проти безпеки виробництва.
Визначте обов’язкові ознаки суб’єкта злочинів проти безпеки виробництва.
Проведіть аналіз кваліфікуючих та особливо кваліфікуючих ознак злочинів проти безпеки виробництва.
Проведіть аналіз видів та розмірів покарань за злочини проти безпеки виробництва.
Визначте основний та додатковий безпосередні об’єкти злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту.
Визначте предмет злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту.
Визначте обов’язкові та факультативні ознаки об’єктивної сторони злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту.
Визначте обов’язкові та факультативні ознаки суб’єктивної сторони злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту.
Визначте обов’язкові ознаки суб’єкта злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту.
Проведіть аналіз кваліфікуючих та особливо кваліфікуючих ознак злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту.
Проведіть аналіз видів та розмірів покарань за злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту.
Визначте основний та додатковий безпосередні об’єкти злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інших злочинів проти здоров’я населення.
Визначте предмет злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інших злочинів проти здоров’я населення.
Визначте обов’язкові та факультативні ознаки об’єктивної сторони злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інших злочинів проти здоров’я населення.
Визначте обов’язкові та факультативні ознаки суб’єктивної сторони злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інших злочинів проти здоров’я населення.
Визначте обов’язкові ознаки суб’єкта злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інших злочинів проти здоров’я населення.
Проведіть аналіз кваліфікуючих та особливо кваліфікуючих ознак злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інших злочинів проти здоров’я населення.
Проведіть аналіз видів та розмірів покарань за злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інших злочинів проти здоров’я населення.
Теми рефератів по модулю № 3 (теми 30-33):
Створення злочинної організації.
Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності.
Бандитизм. Відмінність від розбою та вимагання.
Терористичний акт.
Втягнення у вчинення терористичного акту.
Публічні заклики до вчинення терористичного акту.
Створення терористичної групи чи терористичної організації.
Сприяння вчиненню терористичного акту.
Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживанням службовим становищем.
Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.
Недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів.
Незаконне поводження з радіоактивними матеріалами.
Погроза вчинити викрадання або використати радіоактивні матеріали.
Порушення вимог законодавства про охорону праці.
Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобами.
Незаконне заволодіння транспортним засобом.
Порушення чинних на транспорті правил.
Кваліфікація умисних руйнувань або пошкоджень шляхів сполучення, споруд на них, рухомого складу, засобів зв’язку чи сигналізації та інших злочинних діянь на об’єктах залізничного транспорту, пов’язаних з заподіянням матеріальної шкоди.
Кваліфікація пошкоджень об’єктів магістральних нафто-, газо- та нафтопродуктопроводів, пов’язаних з використанням продуктів транспортування.
Використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.
Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.
Викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів чи заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем.
Посів або вирощування снотворного маку чи конопель.
Незаконне введення в організм наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.
Незаконне публічне вживання наркотичних засобів.
Схиляння до вживання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.
Спонукання неповнолітніх до застосування допінгу.
Схиляння неповнолітніх до вживання одурманюючих засобів.


Модуль 4: Теми № 34-40.
Завдання для індивідуальної роботи по модулю № 4 (теми 34-40).

Визначте основний та додатковий безпосередні об’єкти злочинів у сфері охорони державної таємниці, недоторканості державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації.
Визначте предмет злочинів у сфері охорони державної таємниці, недоторканості державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації.
Визначте обов’язкові та факультативні ознаки об’єктивної сторони злочинів у сфері охорони державної таємниці, недоторканості державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації.
Визначте обов’язкові та факультативні ознаки суб’єктивної сторони злочинів у сфері охорони державної таємниці, недоторканості державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації.
Визначте обов’язкові ознаки суб’єкта злочинів у сфері охорони державної таємниці, недоторканості державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації.
Проведіть аналіз кваліфікуючих та особливо кваліфікуючих ознак злочинів у сфері охорони державної таємниці, недоторканості державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації.
Проведіть аналіз видів та розмірів покарань за злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканості державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації.
Визначте основний та додатковий безпосередні об’єкти злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян.
Визначте предмет злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян.
Визначте обов’язкові та факультативні ознаки об’єктивної сторони злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян.
Визначте обов’язкові та факультативні ознаки суб’єктивної сторони злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян.
Визначте обов’язкові ознаки суб’єкта злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян.
Проведіть аналіз кваліфікуючих та особливо кваліфікуючих ознак злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян.
Проведіть аналіз видів та розмірів покарань за злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян.
Визначте основний та додатковий безпосередні об’єкти злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж (комп’ютерні злочини).
Визначте предмет злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж (комп’ютерні злочини).
Визначте обов’язкові та факультативні ознаки об’єктивної сторони злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж (комп’ютерні злочини).
Визначте обов’язкові та факультативні ознаки суб’єктивної сторони злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж (комп’ютерні злочини).
Визначте обов’язкові ознаки суб’єкта злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж (комп’ютерні злочини).
Проведіть аналіз кваліфікуючих та особливо кваліфікуючих ознак злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж (комп’ютерні злочини).
Проведіть аналіз видів та розмірів покарань за злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж (комп’ютерні злочини).
Визначте основний та додатковий безпосередні об’єкти злочинів у сфері службової діяльності.
Визначте предмет злочинів у сфері службової діяльності.
Визначте обов’язкові та факультативні ознаки об’єктивної сторони злочинів у сфері службової діяльності.
Визначте обов’язкові та факультативні ознаки суб’єктивної сторони злочинів у сфері службової діяльності.
Визначте обов’язкові ознаки суб’єкта злочинів у сфері службової діяльності.
Проведіть аналіз кваліфікуючих та особливо кваліфікуючих ознак злочинів у сфері службової діяльності.
Проведіть аналіз видів та розмірів покарань за злочини у сфері службової діяльності.
Визначте основний та додатковий безпосередні об’єкти злочинів проти правосуддя.
Визначте предмет злочинів проти правосуддя.
Визначте обов’язкові та факультативні ознаки об’єктивної сторони злочинів проти правосуддя.
Визначте обов’язкові та факультативні ознаки суб’єктивної сторони злочинів проти правосуддя.
Визначте обов’язкові ознаки суб’єкта злочинів проти правосуддя.
Проведіть аналіз кваліфікуючих та особливо кваліфікуючих ознак злочинів проти правосуддя.
Проведіть аналіз видів та розмірів покарань за злочини проти правосуддя.
Визначте основний та додатковий безпосередні об’єкти військових злочинів.
Визначте предмет військових злочинів.
Визначте обов’язкові та факультативні ознаки об’єктивної сторони військових злочинів.
Визначте обов’язкові та факультативні ознаки суб’єктивної сторони військових злочинів.
Визначте обов’язкові ознаки суб’єкта військових злочинів.
Проведіть аналіз кваліфікуючих та особливо кваліфікуючих ознак військових злочинів.
Проведіть аналіз видів та розмірів покарань за військові злочини.
Визначте основний та додатковий безпосередні об’єкти злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку.
Визначте предмет злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку.
Визначте обов’язкові та факультативні ознаки об’єктивної сторони злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку.
Визначте обов’язкові та факультативні ознаки суб’єктивної сторони злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку.
Визначте обов’язкові ознаки суб’єкта злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку.
Проведіть аналіз кваліфікуючих та особливо кваліфікуючих ознак злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку.
Проведіть аналіз видів та розмірів покарань за злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку.
Теми рефератів по модулю № 4 (теми 34-40):
Розголошення державної таємниці.
Втрата документів, що містять державну таємницю.
Ухилення від призову на строкову військову службу чи від призову за мобілізацією.
Ухилення від військового обліку або спеціальних зборів.
Наруга над державними символами.
Незаконне підняття Державного Прапора України на річковому або морському судні.
Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцеві.
Втручання в діяльність працівника правоохоронного органу.
Втручання у діяльність державного діяча.
Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу чи щодо державного чи громадського діяча або щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов’язок.
Умисне знищення або пошкодження майна працівника правоохоронного органу або службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов’язок.
Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця. Відмінність від умисного вбивства особи у зв’язку з виконанням нею службового чи громадського обов’язку.
Захоплення представника влади або працівника правоохоронного органу як заручника. Відмінність від захоплення заручників.
Одержання незаконної винагороди працівником державного підприємства, установи чи організації. Відмінність від одержання хабара.
Викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодженням.
Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів. Відмінність від службового підроблення.
Кримінальна відповідальність за злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів, вчинені щодо неповнолітніх або за їх участю.
Кримінальна відповідальність за незаконне використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації.
Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї.
Несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або на носіях такої інформації.
Зловживання владою або службовим становищем. Відмінність від перевищення влади або службових повноважень.
Перевищення влади або службових повноважень. Відмінність від зловживання владою або службовим становищем.
Службове підроблення.
Службова недбалість.
Одержання хабара.
Давання хабара.
Провокація хабара.
Завідомо незаконні затримання, привід або арешт.
Притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності.
Примушування давати показання. Відмінність від зловживання владою чи службовим становищем чи службових повноважень.
Порушення права на захист.
Постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови.
Невжиття заходів безпеки щодо осіб, взятих під захист.
Розголошення відомостей про заходи безпеки щодо особи, взятої під захист.
Завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину.
Завідомо неправдиве показання.
Злісна непокора вимогам адміністрації виправної установи.
Дії, що дезорганізують роботу виправних установ.
Втручання в діяльність захисника чи представника особи.
Погроза або насильство щодо захисника чи представника особи.
Поняття військового злочину.
Самовільне залишення військової частини або місця служби.
Дезертирство.
Пропаганда війни.
Застосування зброї масового знищення.
Розроблення, виробництво, придбання, зберігання, збут, транспортування зброї масового знищення.
Геноцид.
Екоцид.
Піратство.
Найманство.

При підготовці реферату складається план, який повинен містити 3-5 питань. Реферат (викладення змісту пунктів плану) за обсягом повинен становити 8-10 сторінок друкованого тексту та список використаної літератури. Титульний аркуш оформляється відповідно до стандартів, що застосовуються до курсової роботи. Шрифт Times New Roman, кегль № 14, інтервал 1,5.
Методи навчання:

методи організації і самоорганізації навчально-пізнавальної діяльності (словесні, наочні, практичні, роботи з книгою, відеометод);
методи стимулювання і мотивації учіння (індуктивні та дедуктивні);
методи контролю і самоконтролю у навчанні (репродуктивний, проблемний, частково-пошуковий, дослідницький);
бінарні методи навчання (робота курсантів з викладачем, та/або практичним працівником).

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ПРИСВОЮВАНИХ КУРСАНТАМ:

Модуль 1

Аудиторні заняття
Сам. робота, виконання індивідуальних завдань
Модуль-контроль

т.22
т.23
т.24
30
40

30100

Модуль 2

Аудиторні заняття
Сам. робота, виконання індивідуальних завдань
Модуль-контроль

т.26
т.27
т.29
30
40

30100

Модуль 3

Аудиторні заняття
Сам. робота, виконання індивідуальних завдань
Модуль-контроль

т.30
т.32
30
40

30100

Модуль 4

Аудиторні заняття
Сам. робота, виконання індивідуальних завдань
Модуль-контроль

т.33
т.35
т.37
т.38
30
40

30100


Критерії оцінювання
знань та умінь курсантів 3 курсу з дисципліни «Кримінальне право. Особлива частина» за кредитно-модульною системою
кількість модулів на рік – 4
кількість модулів в 1 семестрі – 2
кількість модулів в 2 семестрі – 2

тема
ВИД ТА ЗМІСТ РОБОТИаудиторна
самостійна та індивідуальнавідповіді на питання та вирі-шення практичних завдань
тестування
відповідь на контрольні питання
конспектування навчального матеріалу
підготовка реферату
підготовка доповіді чи наукової статі
огляд судової практики
огляд наукових публікацій

19-20
Поняття, система та значення Особливої частини кримінального права України. Наукові основи кваліфікації злочинів
0-5
0-5
0-10
0-5
0-5

21
Злочини проти основ національної безпеки України


22
Злочини проти життя та здоров`я особи
сз-1
0-5
0-5
0-5
сз-2
0-5
0-5
0-5
пз-1
0-5
0-5
0-5
пз-2
0-5
0-5
0-5


23
Злочини проти волі, честі та гідності особи
сз-1
0-5
0-5
0-5
пз-1
0-5
0-5
0-5


24
Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи
сз-1
0-5
0-5
0-5
пз-2
0-5
0-5
0-5


МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ
№ 1 (теми 20-24)
аудиторна – 12-30 балів
самостійна, індивідуальна – 12-30 балів

25
Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина
0-5
0-5
0-10
0-5
0-5

26
Злочини проти власності
сз-1
0-5
0-5
0-5
сз-1
0-5
0-5
0-5
пз-1
0-5
0-5
0-5
пз-1
0-5
0-5
0-5
пз-1
0-5
0-5
0-5


27
Злочини у сфері господарської діяльності
сз-1
0-5
0-5
0-5
сз-1
0-5
0-5
0-5
пз-1
0-5
0-5
0-5


28
Злочини проти довкілля


29
Злочини проти громадського порядку та моральності
сз-1
0-5
0-5
0-5
пз-1
0-5
0-5
0-5


МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ
№ 2 (теми 25-29)
аудиторна – 12-30 балів
самостійна, індивідуальна – 12-30 балів

ЗАЛІК (теми 20-29)
залік – 40 балів

30
Злочини проти громадської безпеки
сз-1
0-5
0-5
0-5
0-5
0-5
0-10
0-5
0-5сз-2
0-5
0-5
0-5
пз-1
0-5
0-5
0-5
пз-2
0-5
0-5
0-5


31
Злочини проти безпеки виробництва


32
Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту
сз-1
0-5
0-5
0-5
пз-1
0-5
0-5
0-5


МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ
№ 3 (теми 30-32)
аудиторна – 12-30 балів
самостійна, індивідуальна – 12-30 балів

33
Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров`я населення
сз-1
0-5
0-5
0-5
0-5
0-5
0-10
0-5
0-5сз-2
0-5
0-5
0-5
пз-1
0-5
0-5
0-5


34
Злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканості державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації


35
Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об`єднань громадян
сз-1
0-5
0-5
0-5
пз-1
0-5
0-5
0-5
пз-1
0-5
0-5
0-5


36
Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), систем та комп`ютерних мереж і мереж електрозв’язку
0-5
0-5
0-10
0-5
0-5

37
Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг
сз-1
0-5
0-5
0-5
пз-1
0-5
0-5
0-5
пз-2
0-5
0-5
0-5


38
Злочини проти правосуддя
сз-1
0-5
0-5
0-5
пз-1
0-5
0-5
0-5
пз-2
0-5
0-5
0-5


39
Військові злочини.


40
Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку.


МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ
№ 4 (теми 33-40)
аудиторна – 12-30 балів
самостійна, індивідуальна – 12-30 балів

Іспит (теми 19-40)
Іспит – 40 балів


ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ АКАДЕМІЧНИХ УСПІХІВ курсанта
За шкалою ECTS
За національною шкалою
За шкалою навчального закладу

А
відмінно
90–100

В
добре
83–89

С

75–82

D
задовільно
68–74

E

60–67

FX
незадовільно
35–59

F

1–34

ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА МетодичнЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Основні нормативні акти:
Конституція України від 28 червня 1996 року.
Кримінальний кодекс України від 05 квітня 2001 року
Кримінально-процесуальний кодекс України від 28 грудня 1960 року.
Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 07 квітня 2011 року.
Підзаконні акти (укази, постанови та нормативно-правові акти центральних органів влади):
Державна програма щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2011 р. № 1240.
Концепція реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень на період до 2015 року, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. № 1209-р.
Концепція створення системи моніторингу ситуації у сфері протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2011 р. № 1193-р.
Наказ МВС України від 24.09.2010 № 456 «Про затвердження Положення про основи організації розкриття злочинів органами внутрішніх справ України»
Наказ МВС України від 11.11.2010 № 550 «Про затвердження Положення про службу дільничних інспекторів міліції в системі Міністерства внутрішніх справ України»
Наказ МВС України від 28.07.94 № 404 «Про затвердження Статуту патрульно-постової служби міліції України»
Наказ МВС України від 28.04.2009 № 181 «Про організацію діяльності чергових частин органів і підрозділів внутрішніх справ України, направленої на захист інтересів суспільства і держави від протиправних посягань»
Наказ МВС України від 07.10.2010 №483 «Про оголошення рішень судів щодо принення до кримінальної відповідальності колишніх працівників міліції»
План заходів на 2012 рік із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, затверджений постановою Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 28 грудня 2011 р. № 1379.
Рішення та постанови судів (Європейського суду з прав людини, Конституційного Суду України, Верховного Суду України):
Рішення Європейського суду з прав людини по справі «Олександр Смирнов проти України» від 15 липня 2010 р., остаточне від 15жовтня 2010 р. // Офіційний вісник України. – 2011. – №15.
Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах. – Х.: “Одіссей”, 2009. – 460 с.
Підручники:
Кримінальне право України. Особлива частина: Підручник. (Ю.В. Александров, О.О. Дудоров, В.А. Клименко та ін.). – Вид. 2-ге, переробл. та допов./ За ред. М.І. Мельника, В.А. Клименка. – К.: Атіка, 2008. – 712 с.
Кримінальне право України: Особлива частина: підручник/ Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, В.І. Тютюгін та ін.; за ред. В.В. Сташиса, В.Я. Тація. – 4-те вид., переробл. і допов. – Х.: Право, 2010. – 608 с.
Уголовное право Украины. Общая и Особенная части: Учебник / Под ред. Е.Л. Стрельцова. – Х.: ООО «Одиссей», 2002. – 672 с.
Навчальні посібники, інші дидактичні та методичні матеріали:
Андрушко П.П. Кримінально-правова охорона прав інтелектуальної власності в Україні. – К.: ФОРУМ, 2004. – 160 с.
Біленчук П.Д., Задояний М.Т., Мойсєєнко В.А. Кримінальне право України: Навчальний посібник: Альбом схем. – К.: Олан, 2003. – 403 с.
Біленчук П.Д., Романюк В.Б., Цимбалюк В.С. та ін. Комп’ютерна злочинність: Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2002. – 240 с.
Данилевський А.О., Болдарь Г.Є. Кримінальна відповідальність за вчинення злочинів проти життя та здоров’я особи: проблеми кваліфікації та відмежування від суміжних складів злочинів: Науково-практичний посібник. – Луганськ: ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2011. – 152 с.
Діяльність органів внутрішніх справ по запобіганню торгівлі людьми / За ред. О.М. Бандурки: Навчальний посібник. – Харків: НУВС, 2001. – 244 с.
Коржанський М.Й. Кваліфікація злочинів. Навчальний посібник. Видання 2–ге. – К.: Атіка, 2002.–640 с.
Кримінальне право України. Загальна та Особлива частини. Практикум: Навч. посіб. / МОН України. Запорізький національний університет. Юридичний факультет. Кафедра кримінального права та правосуддя ; Авт.-упоряд. П.В. Хряпінський. – Запоріжжя : ЗНУ, 2005 (Запоріжжя). – 188 с.
Кримінальне право України: Практикум: Навч. посіб. / За ред. С.С. Яценка. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 528 с.
Кримінальне право України: Загальна та Особлива частини: Навч. посіб. / В.О. Кузнєцов, М.П. Стрельбицький, Г.К. Гіжевський. – К.: Істина, 2005. – 380 с.
Кримінальне право України: Навчальний посібник / С.Г. Волкотруб, О.М. Омельчук, В.М. Ярін та ін. – За ред. О.М. Омельчука. – К.: Наукова думка, Прецедент, 2004. – 297 с.
Киричко В.М. Злочини у сфері господарської діяльності за Кримінальним кодексом України та в судовій практиці: науково- практичний коментар/ В.М. Киричко, О.І. Перепелиця; за заг. ред. В.Я. Тація. – Х.: Право, 2010. – 784 с.
Кулаков В.В., Лень В.В., Мірошниченко С.С., Руфанова В.М., Титаренко О.О. Запобігання злочинам, пов’язаним з незаконним використанням бюджетних коштів: Науково-практичний посібник. – Запоріжжя: Дніпровський металург, 2011. – 289 с.
Литвин О.П. Злочини проти життя: Навчальний посібник. – К.: Вид-во Європейського університету, 2002. – 232 с.
Митрофанов І.І., Притула А.М. Злочини проти довкілля: Навчальний посібник. – Суми: Університетська книга, 2010. – 205 с.
Науковий коментар Кримінального кодексу України / Проф. Коржанський М.Й. – К.: Атіка, Академія, Ельга-Н, 2001. – 656 с.
Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. – 4-те вид., переробл. та доп. / Відп. ред. С.С. Яценко. – К.: А.С.К., 2005. – 848 с. – (Нормативні документи та коментарі).
Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. – Під загальною редакцією Потебенька М.О., Гончаренка В.Г. – К.: Форум, 2001, у 2-х ч.
Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / За заг.ред. П.П. Андрушка, В.Г. Гончаренка, Є.В. Фесенка. – 3-тє вид., перероб. та доп. – К.: Алерта; КНТ; Центр учбової літератури. – 2009. – у 2 т.
Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. – 8-ме вид., переробл. та доповн. / За ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. – К. : Юридична думка, 2011.
Проблемні питання щодо кримінальної відповідальності за захоплення підприємств (рейдерство): методичні рекомендації/ І.Г. Богатирьов, А.А. Галючек, М.С. Городецька, А.О. Кривий, В.А. Мисливий, В.Ф. Примаченко, О.Ф. Фрицький. – Дніпропетровськ: Дніпр.держ. ун-т внутр. справ, 2010 – 48 с.
Соколов О.В., Спіріна І.Д. Виявлення наркотичної залежності: медичні та правові аспекти: Навчальний посібник. – Дніпропетровськ: Юрид. акад. МВС, 2003. – 48 с.
Спіріна І.Д., Соколов О.В., Леонов С.Ф. Виявлення ознак залежності від психоактивних речовин: Науково-практичний посібник. – Дніпропетровськ: Юрид. акад. МВС, 2004. – 72 с.
Сучасне кримінальне право України; нормативно-правові документи та судово-слідча практика: Хрестоматія / Упоряд. А. В. Савченко та ін.; За заг. ред. В. В. Кузнецова. - К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В., 2005- С. 346-347.
Уголовный кодекс Украины. Комментарий: Под ред. Ю.А.Кармазина и Е.Л.Стрельцова. – Х.: ООО «Одиссей», 2001. – 960 с.
Уголовный кодекс Украины. Научно-практический комментарий. – 3-е изд., исправл. и дополн. / Отв. ред. С.С.Яценко. – К.: А.С.К., 2003. – 1088 с.
Монографії, наукові статті та наукові видання:
Алфьоров С.М., Шаблистий В.В. Кримінальна відповідальність за погрози застосуванням фізичного насильства: Монографія. – Запоріжжя: ФОП Зеленкевич Л.П., 2011. – 212 с.
Андрушко П.П. Злочини проти виборчих прав громадян та їх права брати участь у референдумі: кримінально-правова характеристика: Монографія. – К.: КНТ, 2007. – 328 с.
Баулін Ю.В., Борисов В.І., Дорош Л.В. та ін. Організований наркобізнес (поняття, форми, підстави кримінальної відповідальності) / За заг. ред. Бауліна Ю.В., Дорош Л.В.: Монографія. – Харків: Право, 2005. – 256 с. (копія)
Борисов В.И., Гизимчук С.В. Уголовная ответственность за нарушение правил, норм и стандартов, обеспечивающих безопасность дорожного движения: Монография. – Харьков: Консум, 2001. – 160 с.
Борисов В.І., Пащенко О.О. Злочини проти безпеки виробництва: поняття та види. Кримінальна відповідальність за порушення правил ядерної або радіаційної безпеки: Монографія. – Харків: Видавець СПД ФО Вапнярчук Н.М., 2006. – 224 с.
Вербенський М.Г., Мінка Т.П., Негодченко Д.О. Протидія торгівлі людьми в Україні: Монографія. – Дніпропетровськ, ДДУВС, 2010. – 236 с.
Гороховська О.В. Вбивство через необережність: Монографія / Наук. ред. Музика А.А. – К.: Видавець ПАЛИВОДА А.В., 2007. – 180 с.
Дудоров О.О. Злочини у сфері господарської діяльності: кримінально-правова характеристика: Монографія. – К.: Юридична практика, 2003. – 924 с.
Зеленецький В.С., Ємельянов В.П., Настюк В.Я. та ін. Проблеми систематизації та комплексного розвитку антитерористичного законодавства України / За заг. ред. Зеленецького В.С., Ємельянова В.П.: Монографія. – Харків: Право, 2008. – 96 с.
Іващенко В.О. Торгівля жінками та дітьми (кримінологічні та кримінально-правові аспекти боротьби): Монографія. – К.: Атіка, 2004. – 112 с.
Ізетов А.Е. Втягнення у вчинення терористичного акту: кримінально-правове дослідження: Монографія. – Харків: Право, 2010. – 174 с.
Котовенко О.М. Кримінальна відповідальність за пошкодження об’єктів магістральних нафто-, газо- та нафтопродуктопроводів: Монографія. – Харків: Консум, 2004. – 136 с.
Кравченко О.О. Контрабанда: Монографія. – Харків: ТЦ «Золота миля», 2010. – 192 с.
Кузнецов В.В. Кримінальна відповідальність за крадіжки: Монографія. – К.: Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2005. – 158 с.
Куц В.М., Кириченко Ю.В. Кримінальна відповідальність за незаконне використання електричної або теплової енергії: Монографія. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 160 с.
Марін О.К. Кваліфікація злочинів при конкуренції кримінально-правових норм: Монографія. – К.: Атіка, 2003. – 224 с.
Марітчак Т.М. Помилки у кваліфікації злочинів: Монографія. – К.: Атіка, 2004. – 188 с.
Матвійчук В.К., Голуб С.А. Незаконне полювання: відповідальність, протокольна форма провадження, розслідування і запобігання: Монографія. – К.: КНТ, 2006. – 304 с.
Миронова В.О. Проблеми кримінальної відповідальності за порушення законів та звичаїв війни: Монографія. – Харків: Право, 2007. – 152 с.
Мисливий В.А. Злочини проти безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту: Монографія. – Дніпропетровськ: Юридична академія Міністерства внутрішніх справ, 2004. – 380 с.
Митрофанов І.І. Кримінально-правове забезпечення охорони довкілля: Монографія. – Кременчук: Видавець «ПП Щербатих О.В.», 2010. – 272 с.
Митрофанов І.І., Слободяник Т.М. Кримінальна відповідальність осіб, які вчинили злочин у співучасті: Монографія. – Кременчук: Видавець «ПП Щербатих О.В.», 2009. – 280 с.
Мельник М.І. Корупція – корозія влади (соціальна сутність, тенденції та наслідки, заходи протидії): Монографія. – К.: Юридична думка, 2004. – 400 с.
Музика А.А. Відповідальність за злочини у сфері обігу наркотичних засобів: Монографія. – К.: Логос, 1998. – 324 с.
Навроцький В.О. Теоретичні проблеми кримінально-правової кваліфікації: Монографія. – К.: Атіка, 1999. – 418 с.
Наден О.В. Торгівля жінками як кримінально-правова та соціальна проблема сучасності: Монографія. – К.: Атіка, 2004. – 288 с.
Наден О.В. Найманство як соціальне та кримінально-правове явище: сутність, новітні тенденції розвитку та проблеми протидії: Монографія. – К.: Атіка, 2005. – 264 с.
Орлеан А.М. Кримінально-правова характеристика торгівлі людьми: Монографія. – Харків: СІМ, 2005. – 180 с.
Осадчий В.І. Кримінально-правовий захист правоохоронної діяльності: Монографія. – К.: Атіка, 2004. – 336 с.
Романов С.Ю. Криминальный обман: Монография. – Харьков: ООО «Прометей-Прес», 2005. – 272 с.
Саинчин А.С. Убийства по заказу: Монография. – Одесса: Юридична література, 2003. – 246 с.
Семикін М.В. Створення терористичної групи чи терористичної організації: кримінально-правове дослідження: Монографія / За заг. ред. проф. В.П. Ємельянова. – Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2003. – 145 с.
Титаренко О.О. Кримінологічна характеристика та протидія економічним злочинам у вугільній промисловості: Монографія. – Дніпропетровськ: ДДУВС, 2008. – 196 с.
Тростюк З.А. Понятійний апарат Особливої частини кримінального кодексу України: Монографія. – К.: Атіка, 2003. – 144 с.
Трубников В.М., Орел Ю.В. Кримінальна відповідальність за злісну непокору вимогам адміністрації виправної установи: Монографія. – Харків: Харків юридичний, 2009. – 356 с.
Ус О.В. Кримінальна відповідальність за підбурювання до злочину: Монографія. – Харків.: Видавець ФО-П Вапнярчук Н.М., 2007. – 264 с.
Шеремет А.П. Злочини проти статевої свободи: Монографія. – Чернівці: ТОВ «Видавництво «Наші книги», 2007. – 216 с.
Інші джерела:
Кримінальне судочинство в Україні: Судова практика. Злочини проти життя особи (вбивства). – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. – 260 с.
Практика судів України з кримінальних справ (2006-2007) / Укладачі: В.В. Сташис, В.І. Тютюгін; За заг. ред.. В.В. Сташиса. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 880 с.
Судова практика Верховного Суду України у кримінальних справах за 2008-2009 роки / За ред.. П.П. Пилипчука. – К.: Істина, 2011. – 736 с.
Сучасне кримінальне право України: нормативно-правові документи та судово-слідча практика: Хрестоматія / Упоряд. А.В. Савченко та ін.; За заг. ред. В.В. Кузнецова. – К.: Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2005. – 496 с.

13PAGE 15


13PAGE 14231513 EMBED CorelDRAW.Graphic.13 1415Root Entry

Приложенные файлы

  • doc 91126
    Размер файла: 1 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий