1 блок билеты по внутренней медицине

“ЗАТВЕРДЖУЮ”
Проректор з науково-педагогічної роботи,
голова ЦМК ОНМедУ,
професор___________Бажора Ю.І.


МОЗ України
Одеський нацiональний медичний університет
Практично-орієнтований державний іспит
з внутрішніх, професійних та інфекційних хвороб

За спеціальністю 7.12010001 Лікувальна справа

Внутрішні хвороби


Ситуаційна задача №1.
У чоловіка 39 років, який 12 років хворіє на ревматоїдний артрит, при обстеженні виявлена артеріальна гіпертензія, гепатомегалія, набряки всього тіла.

13 SHAPE 1415
Запитання.
Про яке ускладнення хвороби свідчить наведене лабораторне дослідження?
Назвіть типові зміни у сечі.
Принципи лікування хворого.


Ситуационная задача №1.

У мужчины 39 лет с 12-тилетним анамнезом ревматоидного артрита при обследовании выявлена артериальная гипертензия, гепатомегалия, отеки всего тела.

13 SHAPE 1415
Вопросы.
1. О каком осложнении свидетельствуют данные лабораторного исследования?
2. Назовите типичные изменения в моче.
3. Принципы лечения больного.


Зав. кафедри внутрішньої медицини № 3
з курсом сестринської справи
д.мед.н., професор А.Є. Поляков


МОЗ України
Одеський нацiональний медичний університет
Практично-орієнтований державний іспит
з внутрішніх, професійних та інфекційних хвороб

За спеціальністю 7.110101 Лікувальна справа

Внутрішні хвороби


Ситуаційна задача №2.

На прийом до лікаря звернулася жінка 42 років зі скаргами на головний біль, періодичний ниючий біль у попереку. З анамнезу відомо, що під час вагітності (12 років тому) був "поганий" аналіз сечі. Об'єктивно: межі серця зміщені вліво. Акцент 2 тону над аортою. Пульс - 72/хв., АТ - 160/110 мм рт.ст. На ЕКГ – ознаки гіпертрофіі лівого шлуночка.

13 SHAPE 1415
Запитання.
1. Оцініть аналіз сечі.
2. Для якого захворювання це характерно?
3. Яке дослідження є обов’язковим для верифікації діагнозу?Ситуационная задача №2.

На прием к врачу обратилась женщина 42 лет с жалобами на головную боль, периодическую ноющую боль в пояснице. Из анамнеза известно, что во время беременности (12 лет назад) был "плохой" анализ мочи. Объективно: границы сердца смещены влево. Акцент 2 тона над аортой. Пульс - 72/мин. АД - 160/110 мм рт.ст. На ЭКГ - признаки гипертрофии левого желудочка.

Анализ мочи по Нечипоренко

13 SHAPE 1415

Вопросы.
Оцените анализ мочи.
Для какого заболевания это характерно?
Какое исследование обязательно для верификации диагноза?


Зав. кафедри внутрішньої медицини № 3
з курсом сестринської справи
д.мед.н., професор А.Є. Поляков

МОЗ України
Одеський нацiональний медичний університет
Практично-орієнтований державний іспит
з внутрішніх, професійних та інфекційних хвороб

За спеціальністю 7.110101 Лікувальна справа


Внутрішні хвороби


Ситуаційна задача №3.
Хворий 48 років, скаржиться на головний біль, погіршення зору, нудоту, сухість у роті, спрагу. Впродовж 8 років підвищується АТ. Об'єктивно: шкіра і слизові оболонки бліді. Пульс - 90/хв., АТ - 220/140 мм рт. ст. Симптом Пастернацького слабопозитивний з обох сторін.


13 SHAPE 1415 Запитання.
Оцініть результати лабораторних тестів.
Яке хронічне захворювання у пацієнта?
Вкажіть його клінічну форму та ускладнення.


Ситуационная задача №3.

Больной 48 лет, жалуется на головную боль, ухудшение зрения, тошноту, сухость во рту, жажду. На протяжении 8 лет отмечалось повышение АД. Объективно: кожа и слизистые оболочки бледные. Пульс - 90/мин., АД - 220/140 мм рт. ст. Симптом Пастернацкого слабоположительный с обеих сторон.

Вопросы.
Оцените результаты лабораторных тестов.
Какое хроническое заболевание у пациента?
Укажите его клиническую форму и осложнения.


Зав. кафедри внутрішньої медицини № 3
з курсом сестринської справи
д.мед.н., професор А.Є. Поляков
МОЗ України
Одеський нацiональний медичний університет
Практично-орієнтований державний іспит
з внутрішніх, професійних та інфекційних хвороб

За спеціальністю 7.110101 Лікувальна справа

Внутрішні хвороби


Ситуаційна задача №4.
Хворий скаржиться на млявість, відсутність апетиту, біль і печіння в язику, зніміння дистальних відділів кінцівок, проноси. Об'єктивно: шкіра бліда з лимонно-жовтим відтінком, на язику яскраво-червоні ділянки.

13 SHAPE 1415 Виражені макроцитоз, анізоцитоз, пойкилоцитоз, шизоцитоз, еритроцити з ядерними дериватами (кільця Кебота, тільця Жоллі).
Запитання.
Оцініть аналіз.
Для якого захворювання він характерний?
Принципи лікування.


Ситуационная задача №4.

Больной жалуется на слабость, отсутствие аппетита, боли и жжение в языке, онемение дистальных отделов конечностей, понос. Объективно: кожа бледная с лимонно-желтым оттенком, на языке ярко-красные участки.
13 SHAPE 1415 Выражены макроцитоз, анизоцитоз, шизоцитоз, эритроциты с ядерными дериватами
(кольца Кебота, тельца Жолли).

Вопросы. 1.Оцените анализ.
2. Для какого заболевания он характерен?
3. Принципы лечения.Зав. кафедри внутрішньої медицини № 3
з курсом сестринської справи
д.мед.н., професор А.Є. Поляков

МОЗ України
Одеський нацiональний медичний університет
Практично-орієнтований державний іспит
з внутрішніх, професійних та інфекційних хворобЗа спеціальністю 7.110101 Лікувальна справа

Внутрішні хвороби


Ситуаційна задача №5.

Хвора А., 20 років, доставлена в стаціонар із приводу лункової кровотечі після екстракції зуба.
13 SHAPE 1415

Запитання.
Оцінить аналіз.
Яке захворювання можна запідозрити у хворої?
Який тип кровоточивості при даному захворюванні?


Ситуационная задача №5.

Больная А., 20 лет, доставлена в стационар по поводу луночного кровотечения после экстракции зуба.
13 SHAPE 1415

Вопросы.
Оцените анализ.
Какое заболевание можно заподозрить у больной?
Какой тип кровоточивости при данном заболевании?Зав. кафедри внутрішньої медицини № 3
з курсом сестринської справи
д.мед.н., професор А.Є. Поляков


МОЗ України
Одеський нацiональний медичний університет
Практично-орієнтований державний іспит
з внутрішніх, професійних та інфекційних хвороб

За спеціальністю 7.110101 Лікувальна справа

Внутрішні хвороби


Ситуаційна задача №6.
Хворий 28 років, скаржиться на ниючий біль у ділянці серця, серцебиття, пітливість, підвищення температури тіла до 39°С, яке супроводжується пропасницею. Місяць тому була екстракція зуба. Об'єктивно: шкіра бліда, поодинокі петехії на верхніх кінцівках, легкий ціаноз губ. Над легенями - везикулярне дихання. Межі серця розширені вліво. Діяльність серця ритмічна, ослаблення тонів, діастолічний шум над аортою та в точці Боткіна. Пульс - сеlег еt altus, 122/хв., АТ - 140/55 мм рт.ст. Печінка збільшена на 3 см, пальпується збільшена селезінка. Суглоби не змінені.
13 SHAPE 1415
Запитання:
Оцінить аналіз крові.
Для якого захворювання це притаманно?
Яке дослідження обов’язкове при даному захворюванні?

Ситуационная задача №6.
Больной 28 лет, жалуется на ноющую боль в области сердца, сердцебиение, потливость, повышение температуры тела до 39°С, которое сопровождается ознобом. Месяц назад была экстракция зуба. Объективно: кожа бледная, одиночные петехии на верхних конечностях, легкий цианоз губ. Над легкими - везикулярне дыхание. Границы сердца расширены влево. Деятельность сердца ритмична, ослабление тонов, диастолический шум над аортой и в точке Боткина. Пульс - сеlег еt altus, 122/мин., АД- 140/55 мм рт.ст. Печень увеличена на 3 см, пальпируется увеличенная селезенка. Суставы не изменены.
13 SHAPE 1415
Вопросы:
Оцените анализ крови.
Для какого заболевания это характерно?
Какие исследования обязательны при данном заболевании?

Зав. кафедри внутрішньої медицини № 3
з курсом сестринської справи
д.мед.н., професор А.Є. Поляков

МОЗ України
Одеський нацiональний медичний університет
Практично-орієнтований державний іспит
з внутрішніх, професійних та інфекційних хвороб


За спеціальністю 7.110101 Лікувальна справа

Внутрішні хвороби

Ситуаційна задача №7.
Жінка 34 р., захворіла гостро, три місяці тому, після ГРВІ. З'явився біль у проксимальних міжфалангових, а через 2 тижні в колінних суглобах, підвищилась температура тіла до 38 °С. Ранкова скутість триває 1,5 години. Проксимальні міжфалангові, п'ястнофалангові, колінні суглоби набряклі, малорухомі, гарячі на дотик.
13 SHAPE 1415
Запитання.
Оцініть результати аналізу крові.
Для якого захворювання такі зміни притаманні?
Яка програма додаткового обстеження та лікування?


Ситуационная задача № 7.
Женщина 34 лет, заболела остро, 3 месяца тому после ОРВИ. Возникли боли в проксимальных межфаланговых суставах, а через 2 недели в коленных суставах, повысилась температура тела до 38°С. Отмечает утреннюю скованность в течение 1,5 часов. При осмотре проксимальные межфаланговые, пястнофаланговые, коленные суставы отечные, малоподвижные, горячие на ощупь.
13 SHAPE 1415
Вопросы.
Оцените результаты анализа крови.
Для какого заболевания они характерны?
Какая программа дополнительного обследования и лечения?


Зав. кафедри внутрішньої медицини № 3
з курсом сестринської справи
д.мед.н., професор А.Є. Поляков

МОЗ України
Одеський нацiональний медичний університет
Практично-орієнтований державний іспит
з внутрішніх, професійних та інфекційних хвороб

За спеціальністю 7.110101 Лікувальна справа
Внутрішні хвороби


Ситуаційна задача №8.
Хвора 26 років скаржиться на підвищену чутливість до сонця, еритематозні плями на обличчі в області вилиць, задишку, сухий кашель, симетричні болі та набряки в міжфаланговых суглобах кистей, п’ястно-фалангових, колінних суглобах; температуру понад 37,5° протягом місяця. За короткий час втратила 5 кг ваги.
13 SHAPE 1415

Запитання.
Оцініть результати дослідження крові.
Для якого захворювання характерні виявлені зміни?
Які відхилення в сечі можливі при такому захворюванні?


Ситуационная задача №8.
Больная 26 лет жалуется на повышенную чувствительность к солнцу, эритематозные пятна на лице в области скуловых костей, одышку, сухой кашель, симметричный боли и припухлость в межфаланговых суставах кистей, пястно-фаланговых, коленных суставах, температуру более 37,5° в течение месяца. За короткое время потеряла 5 кг веса.
13 SHAPE 1415Вопросы.
Оцените результаты исследования крови.
Для какого заболевания характерны выявленные изменения?
Какие изменения в моче возможны при таком заболевании?в. кафедри внутрішньої медицини № 3
з курсом сестринської справи
д.мед.н., професор А.Є. Поляков
МОЗ України
Одеський нацiональний медичний університет
Практично-орієнтований державний іспит
з внутрішніх, професійних та інфекційних хвороб

За спеціальністю 7.110101 Лікувальна справа

Внутрішні хвороби


Ситуаційна задача №9.
Чоловік 44 років, відмітив раптові різкі болі в плюсне-фаланговому суглобі правої ступні, колінному суглобі, лихоманку до 38,7° С. Ці скарги з'явились після тривалого ходіння в тісному взутті. При огляді – набряк суглобів . Шкіра над ними гіперемована, лущиться.
13 SHAPE 1415
Запитання.
Оцінити аналіз крові.
Яке захворювання у хворого?
Ураження яких суглобів типове для даного захворювання?


Ситуационная задача №9.
Мужчина 44 лет, отметил внезапные резкие боли в плюсне-фаланговом суставе 1 пальца правой стопы, коленном суставе, лихорадку до 38,7° С. Эти жалобы появились после длительного хождения в тесной обуви. При осмотре суставы припухшие, кожа над ними гиперемирована, шелушится.
13 SHAPE 1415
Вопросы.
Оцените анализ крови.
Какое заболевание у больного?
Поражение каких суставов характерно для данного заболевания?


Зав. кафедри внутрішньої медицини № 3
з курсом сестринської справи
д.мед.н., професор А.Є. Поляков


МОЗ України
Одеський нацiональний медичний університет
Практично-орієнтований державний іспит
з внутрішніх, професійних та інфекційних хвороб


За спеціальністю 7.110101 Лікувальна справа

Внутрішні хвороби


Ситуаційна задача №10.

У юнака 20 років вперше в житті через 12 днів після перенесеної ангіни виник біль у поперековій ділянці, набряки на обличчі, зменшився діурез, сеча у вигляді "м'ясних помиїв". Об'єктивно: обличчя набрякле, бліде. Аускультативно: ослаблений І тон на верхівці серця, акцент II тону над аортою. АТ -165/105 мм рт.ст. Добовий диурез – 850 мл. Креатинін сироватки крові – 82 мкмоль/л.
13 SHAPE 1415
Запитання.
Оцінити аналіз сечі.
Сформулюйте попередній діагноз.
Який прогноз при такому захворюванні?

Ситуационная задача №10.
У юноши 20 лет впервые в жизни через 12 дней после перенесенной ангины возникла боль в поясничном области, отечность лица, уменьшилось количество мочи, моча в виде "мясных помоев". Объективно: лицо отечное, бледное. Аускультативно: тоны сердца приглушены, акцент II тона над аортой. АД - 165/105 мм. рт.ст. Суточный диурез – 850 мл. Креатинин сыворотки крови – 82 мкмоль/л.
13 SHAPE 1415Вопросы.
Оцените анализ мочи.
Сформулируйте предварительный диагноз.
Какой прогноз возможен при таком заболевании?


Зав. кафедри внутрішньої медицини № 3
з курсом сестринської справи
д.мед.н., професор А.Є. Поляков
МОЗ України
Одеський нацiональний медичний університет
Практично-орієнтований державний іспит
з внутрішніх, професійних та інфекційних хвороб

За спеціальністю 7.110101 Лікувальна справа

Внутрішні хвороби


Ситуаційна задача №11.
У чоловіка 47 років протягом місяця з'явилися поширені набряки. Останні 10 років лікувався з приводу туберкульозу легень. Об'єктивно; обличчя одутле, набряки ніг, попереку. АТ - 130/80 мм рт. ст.
13 SHAPE 1415 Запитання.
Оцінити аналізи крові та сечі.
Яке ускладнення туберкульозу розвинулося у хворого?
При якій формі туберкульозу можливе це ускладнення?


Ситуационная задача №11.
У мужчины 47 лет в течение месяца появились распространенные отеки. На протяжении последних 10 лет лечился по поводу туберкулеза легких. Объективно: лицо одутловато, отеки ног, поясницы. АД - 130/80 мм рт. ст.

13 SHAPE 1415
Вопросы.
Оцените анализы крови и мочи.
Какое осложнение туберкулеза развилось у больного?
При какой форме туберкулеза возможно это осложнение?


Зав. кафедри внутрішньої медицини № 3
з курсом сестринської справи
д.мед.н., професор А.Є. ПоляковМОЗ України
Одеський нацiональний медичний університет
Практично-орієнтований державний іспит
з внутрішніх, професійних та інфекційних хвороб

За спеціальністю 7.110101 Лікувальна справа
Внутрішні хвороби


Ситаційна задача №12.
Чоловік 52 років, впродовж 18 років хворіє на цукровий діабет. Рік тому переніс цистит. Приймає манініл - 5 мг 3 рази на добу. Об'єктивно: зріст - 176 см. Вага - 82 кг. Коливання глікемії натще - 10,3-12,4 ммоль/л. Виявлена протеїнурія, глюкозурія. Для оцінки функціонального стану нирок виконана проба Зимницького.

13 SHAPE 1415
Запитання.
Оцінить аналіз.
Викажіть думку щодо функціонального стану нирок у хворого.
Яке дослідження верифікує стан нирок?

Ситуационная задача №12
Мужчина 52 лет, на протяжении 18 лет болеет сахарным диабетом. Год назад перенес цистит. Принимает манинил - 5 мг 3 раза в сутки. Объективно: рост - 176 см. Вес - 82 кг. Колебания гликемии натощак - 10,3-12,4 ммоль/л. Выявлена протеинурия, глюкозурия. Для оценки функционального состояния почек выполнена проба Зимницкого.
13 SHAPE 1415
Вопросы.
Оцените анализ.
Выскажите мнение относительно функционального состояния почек у больного.
Какое исследование верифицирует состояние почек?


Зав. кафедри внутрішньої медицини № 3
з курсом сестринської справи
д.мед.н., професор А.Є. ПоляковМОЗ України
Одеський нацiональний медичний університет
Практично-орієнтований державний іспит
з внутрішніх, професійних та інфекційних хвороб

За спеціальністю 7.110101 Лікувальна справа

Внутрішні хвороби


Ситуаційна задача № 13.
Хвора 36 років, скаржиться на загальну слабкість, нудоту, важкість у правому підребер'ї, субфебрильну температуру. 2 роки тому перехворіла на вірусний гепатит. Зазначені скарги поступово виявлялися протягом останніх 3-х місяців. Об'єктивно: нижня межа печінки на 3 см нижче правої реберної дуги.
13 SHAPE 1415
Запитання.
Оцініть аналіз крові.
Викажіть думку щодо діагнозу.
Який показник є головним у визначенні ступеню загострення?Ситуационная задача № 13.
Больная 36 лет, жалуется на общую слабость, тошноту, тяжесть в правом подреберье, субфебрильную температуру. 2 года тому переболела вирусным гепатитом. Отмеченные жалобы постепенно нарастали на протяжении последних 3-х месяцев. Объективно: нижняя граница печени на 3 см ниже правой реберной дуги.
13 SHAPE 1415
Вопросы.
Оцените анализ крови.
Выскажите мнение относительно диагноза.
Какой показатель является главным при определении степени обострения?Зав. кафедри внутрішньої медицини № 3
з курсом сестринської справи
д.мед.н., професор А.Є. Поляков


МОЗ України
Одеський нацiональний медичний університет
Практично-орієнтований державний іспит
з внутрішніх, професійних та інфекційних хвороб

За спеціальністю 7.110101 Лікувальна справа

Внутрішні хвороби


Ситуаційна задача №14.
Хворий 36 років, без скарг, під час проходження профогляду перед працевлаштуванням здав сечу на загальний аналіз.

13 SHAPE 1415

Запитання.
Оцініть аналіз.
Яка Ваша думка щодо діагнозу?
Які дослідження необхідні для верифікації діагнозу?Ситуационная задача №14.

Больной 36 лет, без жалоб, во время прохождения профосмотра перед трудоустройством сдал мочу на общий анализ.

13 SHAPE 1415

Вопросы.
Оцените анализ.
Ваше мнение относительно диагноза?
Какие исследования необходимы для установления диагноза?Зав. кафедри внутрішньої медицини № 3
з курсом сестринської справи
д.мед.н., професор А.Є. Поляков

МОЗ України
Одеський нацiональний медичний університет
Практично-орієнтований державний іспит
з внутрішніх, професійних та інфекційних хвороб

За спеціальністю 7.110101 Лікувальна справа

Внутрішні хвороби


Ситуаційна задача №15.
Чоловік 27 років, скаржиться на періодичні напади болю у правому підребер'ї, які з'явились 2 роки тому, слабкість. З 13 років періодично відмічав іктеричність шкіри. Об'єктивно: шкіра та слизові оболонки іктеричні, язик обкладений, лімфатичні вузли не збільшені, живіт біль у правому підребер'ї. Спленомегалія.

13 SHAPE 1415
Осмотична резистентність еритроцитів: початок гемолізу – у 0,6% розчині NaCl, максимум гемолізу – у 0,4% розчині NaCl.
Запитання.
Оцініть аналіз крові.
Яка Ваша думка щодо діагнозу?
Які відхилення, що характеризують обмін білірубіну, виявляють у даному випадку?


Ситуационная задача №15.
Мужчина 27 лет, жалуется на периодические приступы болей в правом подреберье, которые появились 2 года назад, слабость. С 13 лет периодически отмечал желтушность кожи. Объективно: кожные покровы и слизистые иктеричны, язык обложен, лимфатические узлы не увеличены, живот болезнен в правом подреберье. Спленомегалия.
13 SHAPE 1415
Осмотическая резистентность эритроцитов: начало гемолиза – в 0,6% р-ре NaCl, максимум гемолиза – в 0,4% р-ре NaCl.
Вопросы.
Оцените анализ крови.
Ваше мнение относительно диагноза?
Какие отклонения, характеризующие обмен билирубина, выявляют в данном случае?Зав. кафедри внутрішньої медицини № 3
з курсом сестринської справи
д.мед.н.,професор А.Є. Поляков
МОЗ України
Одеський нацiональний медичний університет
Практично-орієнтований державний іспит
з внутрішніх, професійних та інфекційних хвороб

За спеціальністю 7.110101 Лікувальна справа

Внутрішні хвороби


Ситуаційна задача №16.
Чоловік 48 років, після перенесеного 2 тижні тому грипу, скаржиться на слабкість, задишку, серцебиття. Об'єктивно: температура тіла 37,8 °С, пульс - 84/хв., АТ - 120/80 мм рт. ст. Шкіра та слизові оболонки іктеричні. Печінка +4 см, пальпується селезінка.
13 SHAPE 1415
Запитання.
Оцініть дослідження крові.
Яке захворювання ймовірне?
Яке дослідження важливе для верифікації діагнозу?


Ситуационная задача №16.

Мужчина 48 лет, после перенесенного 2 недели назад гриппа, жалуется на слабость, одышку, сердцебиение. Объективно: температура тела 37,8 °С, пульс - 84/мин., АД - 120/80 мм рт. ст. Кожа и слизистые оболочки иктеричны. Печень +4 см, пальпируется селезенка.
13 SHAPE 1415
Средний диаметр эритроцитов не изменен. Осмотическая резистентность в пределах нормы.

Вопросы.
Оцените исследование крови.
Какое заболевание вероятно?
Какое исследование важно для верификации диагноза?Зав. кафедри внутрішньої медицини № 3
з курсом сестринської справи
д.мед.н., професор А.Є. Поляков


МОЗ України
Одеський нацiональний медичний університет
Практично-орієнтований державний іспит
з внутрішніх, професійних та інфекційних хвороб

За спеціальністю 7.110101 Лікувальна справа

Внутрішні хвороби


Ситуаційна задача №17.
Жінка 28 років, скаржиться на слабкість, періодичне підвищення температури тіла до 39,0 °С, пітливість, більше у нічний час, схуднення. Об'єктивно: шкіра та слизові оболонки бліді, пальпуються шийні лімфатичні вузли розміром до 3 - 5 см, не зв’язані з оточуючими тканинами, щільні, під час пальпації безболісні. На рентгенограмі органів грудної клітини – збільшення лімфатичних вузлів середостіння. Виконана біопсія лімфатичного вузла.
13 SHAPE 1415Запитання.
Про яке захворювання слід думати?
Наявність яких клітин в біоптаті лімфовузла допоможе встановити діагноз?
Ураження якого внутрішнього органа часто виникає при цьому захворюванні?Ситуационная задача №17.
Женщина 28 лет, жалуется на слабость, периодическое повышение температуры тела до 39,0 °С, потливость, больше в ночное время, исхудание. Объективно: кожа и слизистые бледные, пальпируются шейные лимфоузлы размером до 3 - 5 см, безболезненные, несвязанные с окружающими тканями, плотные. На рентгенограмме органов грудной клетки – увеличение лимфатических узлов средостения. Выполнена биопсия лимфатического узла.
13 SHAPE 1415
Вопросы.
Какое заболевание следует заподозрить?
Наличие каких клеток в биоптате лимфоузла поможет верифицировать диагноз?
Поражение какого внутреннего органа часто возникает при этом заболевании?


Зав. кафедри внутрішньої медицини № 3
з курсом сестринської справи
д.мед.н., професор А.Є. ПоляковМОЗ України
Одеський нацiональний медичний університет
Практично-орієнтований державний іспит
з внутрішніх, професійних та інфекційних хвороб


За спеціальністю 7.110101 Лікувальна справа

Внутрішні хвороби


Ситуаційне задача №18.
У хворої 26-ти років після перенесеної ангіни відзначається блідість шкіри, анасарка, задишка. АТ - 220/110 мм рт. ст. При офтальмоскопії очного дна виявлена ангіоретинопатія. Хворіє 7 місяців.
13 SHAPE 1415Запитання.
Оцініть результати дослідження.
Яка Ваша думка щодо діагнозу?
Принципи лікування.


Ситуационная задача №18.
У больной 26-ти лет после перенесенной ангины отмечается бледность кожных покровов, анасарка, одышка, АД - 220/110 мм рт. ст. При офтальмоскопии глазного дна выявлена ангиоретинопатия. Болеет 7 месяцев.
13 SHAPE 1415
Вопросы.
Оцените результаты исследования.
Ваше мнение относительно диагноза?
Принципы лечения.Зав. кафедри внутрішньої медицини № 3
з курсом сестринської справи
д.мед.н., професор А.Є. Поляков


МОЗ України
Одеський нацiональний медичний університет
Практично-орієнтований державний іспит
з внутрішніх, професійних та інфекційних хвороб


За спеціальністю 7.110101 Лікувальна справа

Внутрішні хвороби


Ситуаційна задача №19.
У хворого С., 64 років, при обстеженні в поліклініці виявлено збільшення шийних, пахвових і пахвинних лімфовузлів, печінка на 3 см виступає з-під краю реберної дуги, збільшена селезінка.
13 SHAPE 1415
Запитання.
Оцініть аналіз крові.
Яке Ваше припущення щодо діагнозу?
3.Принципи лікування.


Ситуационная задача №19.
У больного С., 64 лет, при обследовании в поликлинике выявлено увеличение шейных, подмышечных и паховых лимфоузлов, печень на 3 см выступает из-под края реберной дуги, увеличена селезенка. Выполнен анализ крови:
13 SHAPE 1415
Вопросы.
Оцените анализ крови.
Ваше предположение относительно диагноза?
Принципы лечения.
Зав. кафедри внутрішньої медицини № 3
з курсом сестринської справи
д.мед.н., професор А.Є. Поляков

МОЗ України
Одеський нацiональний медичний університет
Практично-орієнтований державний іспит
з внутрішніх, професійних та інфекційних хвороб


За спеціальністю 7.110101 Лікувальна справа
Внутрішні хвороби

Ситуаційна задача № 20.
Хворий 30 років, скаржиться на слабкість, появу синців на шкірі, кровоточивість ясен, підвищення температури тіла, біль у горлі. Протягом 8 років контактує з аніліновими барвниками. Загальний стан важкий. Шкірні покриви бліді, з численними петехіями та екхімозами. В мієлограмі - кістковий мозок зі значним зменьшенням вмісту клітин. Периферичні лімфовузли не збільшені. Печінка та селезінка не збільшені.

13 SHAPE 1415

Запитання.
Оцінити результати досліджень.
Яку хворобу можна запідозрити у хворого?
Принципи лікування.


Ситуационная задача №20.
Больной 30 лет, жалуется на слабость, появление синяков на коже, кровоточивость десен, повышение температуры тела, боли в горле. На протяжении 8 лет контактирует с анилиновыми красителями Общее состояние тяжелое. Кожные покровы бледные, с многочисленными петехиями и экхимозами. Периферические лимфоузлы не увеличены. Печень и селезенка не увеличены. В миелограмме - костный мозг с существенно уменьшенным содержанием клеток.

Анализ крови

Гемоглобин
80 г/л

Еритроциты
2,5 х10 12/л

ЦП
0,9

Ретикулоциты
0,5о/оо

Лейкоциты
2,4х10 9/л

Тромбоциты
15х10 9/л

СОЭ
60 мм/час


Вопросы.
Оцените результаты исследований.
Какое заболевание можно заподозрить у больного?
Принципы лечения.

Зав. кафедри внутрішньої медицини № 3
з курсом сестринської справи
д.мед.н., професор А.Є. Поляков

МОЗ України
Одеський нацiональний медичний університет
Практично-орієнтований державний іспит
з внутрішніх, професійних та інфекційних хвороб


За спеціальністю 7.110101 Лікувальна справа
Внутрішні хвороби


Ситуаційна задача № 21.
Хвора 41 року, скаржиться на загальну слабкість, втомлюваність, мерехтіння "мушок" перед очима, підвищення температури тіла до 38,0 °С, біль у горлі, болі в ребрах і грудині. Шкіра бліда, з наявністю петехій та синців. Пульс 100/хв., ритмічний. Незначна гепатоспленомегалія. На слизовій оболонці рота та глотки численні виразки з некротичними краями.
13 SHAPE 1415Запитання.
Оцінити аналіз крові.
Яке захворювання можна запідозрити?
Який метод лікування є основним при даній патології?Ситуационная задача №21.
Больная 41 года, жалуется на общую слабость, утомляемость, мерцание "мушек" перед глазами, повышение температуры тела до 38,0°С, боль в горле, боли в ребрах и грудине. Кожа бледная, с наличием петехий и кровоподтеков. Пульс 100/мин, ритмичный. Незначительная гепатоспленомегалия. На слизистой оболочке рта и глотки многочисленные язвы с некротическими краями.

13 SHAPE 1415
Вопрос.
Оцените анализ крови.
Какое заболевание можно заподозрить?
Какой метод лечения является основным при данной патологии?


Зав. кафедри внутрішньої медицини № 3
з курсом сестринської справи
д.мед.н., професор А.Є. Поляков
МОЗ України
Одеський нацiональний медичний університет
Практично-орієнтований державний іспит
з внутрішніх, професійних та інфекційних хвороб


За спеціальністю 7.110101 Лікувальна справа
Внутрішні хвороби


Ситуаційна задача № 22.
Хворий 22 років, скаржиться на постійний біль у грудині та попереку, який посилюється під час рухів, загальну слабкість, задуху. На рентгенограмі клиноподібна деформація T10, L1-2, дифузний остеопороз більшості хребців.
13 SHAPE 1415Запитання.

Оцінити результати дослідження.
Сформулюйте попередній діагноз.
Принципи лікування.Ситуационная задача №22.
Больной 22 лет, жалуется на постоянную боль в грудине и пояснице, которые усиливаются при движении, общую слабость, одышку. На рентгенограмме - клинообразная деформация Th10, L1-2, диффузный остеопороз большинства позвонков.
13 SHAPE 1415Вопросы.
Оцените результаты исследования.
Сформулируйте предварительный диагноз.
Принципы лечения.
Зав. кафедри внутрішньої медицини № 3
з курсом сестринської справи
д.мед.н., професор А.Є. ПоляковМОЗ України
Одеський нацiональний медичний університет
Практично-орієнтований державний іспит
з внутрішніх, професійних та інфекційних хвороб

За спеціальністю 7.110101 Лікувальна справа

Внутрішні хвороби


Ситуаційна задача № 23.
38-річна жінка, яка страждає на менорагїї, скаржиться на мерехтіння "мушок" перед очима, запаморочення, сухість шкіри, ламкість нігтів, випадіння волосся. При обстежені: блідість шкіри та слизових оболонок. Пульс - 100/хв., ритмічний. Печінка та селезінка не збільшені.
13 SHAPE 1415
Запитання.
Оцінити аналіз крові.
Якому захворюванню це притаманне?
Який показник дозволяє встановити ступінь важкості?


Ситуационная задача №23.
38-летняя женщина, которая страдает меноррагиями, жалуется на мерцание "мушек" перед глазами, головокружение, сухость кожи, ломкость ногтей, выпадения волос. При обследовании: бледность кожи и слизистых оболочек. Пульс - 100/мин., ритмичный. Печень и селезенка не увеличены.
Анализ крови.
13 SHAPE 1415
Вопросы.
Оцените анализ крови.
Какому заболеванию это присуще?
Какой показатель позволяет установить степень тяжести?


Зав. кафедри внутрішньої медицини № 3
з курсом сестринської справи
д.мед.н., професор А.Є. Поляков


МОЗ України
Одеський нацiональний медичний університет
Практично-орієнтований державний іспит
з внутрішніх, професійних та інфекційних хвороб

За спеціальністю 7.110101 Лікувальна справа

Внутрішні хвороби

Ситуаційна завдання №24.
Хвора 22 років, перенесла гострий ієрсиніозний ентероколіт. Лікувалась в інфекційній лікарні. Через 10 днів після виписки набряк та почервонів правий голоностопний суглоб, пальці стоп набрякші, мають сосископодібну форму. Болючість ахілового сухожилля.
13 SHAPE 1415
Запитання.
Оцініть результати дослідження.
Ваша думка щодо діагнозу?
Принципи лікування.Ситуационная задача №24.
Больная 22 лет, перенесла острый иерсиниозный энтероколит. Лечилась в инфекционной больнице. Через 10 дней после выписки появилась припухлость и покраснение правого голоностопного сустава, пальцы стоп отечны, имеют сосискообразную форму. Имеется болезненность в области ахиллова сухожилия.
13 SHAPE 1415

Вопросы.
Оцените результаты исследования.
Ваш диагноз?
Принципы лечения.

Зав. кафедри внутрішньої медицини № 3
з курсом сестринської справи
д.мед.н., професор А.Є. Поляков
МОЗ України
Одеський нацiональний медичний університет
Практично-орієнтований державний іспит
з внутрішніх, професійних та інфекційних хвороб

За спеціальністю 7.110101 Лікувальна справа
Внутрішні хвороби


Ситуаційна задача №25.
Хвора О., 37 років, скаржиться на виражену слабкість у плечових та стегнових м'язах, біль в них, набряки на обличчі, гіперемію шкіри над колінними та гомілковостопними суглобами, біль та обмеження рухів в них. В анамнезі - перенесена ангіна 2 тижні тому. Об'єктивно: світло-фіолетова еритема на шкірі обличчя з набряком верхніх повік, набряки колінних, гомілково-стопних суглобів, біль при пальпації плечових та стегнових м'язів. Температура тіла 37,8оС.
13 SHAPE 1415Запитання.
Оцінити результати досліджень.
Сформулюйте попередній діагноз.
Принципи лікування.

Ситуационная задача №25.
Больная О., 37 лет, жалуется на выраженную слабость в плечевых и бедренных мышцах, боль в них, отеки на лице, гиперемию кожи над коленными и голенностопными суставами, боль и ограничение движений в них. В анамнезе - перенесенная ангина 2 недели назад. Объективно: светло-фиолетовая эритема на коже лица с отеком верхних век, отеки коленных, голеностопных суставов, боль при пальпации плечевых и бедренных мышц. Температура тела 37,8оС.
13 SHAPE 1415Вопросы.
Оцените результат исследования.
Сформулируйте предварительный діагноз.
Принципы лечения


Зав. кафедри внутрішньої медицини № 3
з курсом сестринської справи
д.мед.н., професор А.Є. Поляков

МОЗ України
Одеський нацiональний медичний університет
Практично-орієнтований державний іспит
з внутрішніх, професійних та інфекційних хвороб

За спеціальністю 7.110101 Лікувальна справа

Внутрішні хвороби


Ситуаційна задача №26.
Студент 19 років, скаржиться на біль та набряк колінних суглобів, висипання на шкірі гомілок та передпліч, болі в животі, підвищення температури тіла. Захворів 2 доби тому. За 10 днів до цього переніс гостру вірусну інфекцію. Т- 39°С, ЧСС – 82/хв, АТ 110/70 мм рт.ст. Тони серця звичайної звучності, шуми відсутні. Колінні та суглоби набряклі, гарячі на дотик. На шкірі дистальних відділів гомілок та передпліч папульозно-геморагічний висип з чіткими краями, виступає над поверхнею шкіри, не зникає при надавлюванні, деякі елементи висипу – з некрозом в центрі. 13 SHAPE 1415
Запитання.
Оцініть результати дослідження.
Який найбільш імовірний діагноз?
Принципи лікування.

Ситуационная задача №26.
Студент 19 лет, жалуется на боли и припухлость в коленных суставах, высыпания на коже голеней и предплечий, боли в животе, повышение температуры тела. Заболел 2 дня назад. За 10 дней до этого перенес острую вирусную инфекцию. Т – 39° С, ЧСС – 82/мин, АД - 110/70 мм рт.ст. Тоны сердца обычной звучности, шумов нет. Коленные и голеностопные суставы припухшие, горячие на ощупь. На коже дистальных отделов голеней и предплечий папулезно-геморрагические высыпания с четкими краями, выступающие над поверхностью кожи, не исчезают при надавливании, некоторые элементы сыпи – с некрозом в центре.
13 SHAPE 1415 Вопрос.
Оцените результаты исследования.
Какой наиболее вероятный диагноз?
Принципы лечения.


Зав. кафедри внутрішньої медицини № 3
з курсом сестринської справи
д.мед.н., професор А.Є. Поляков

МОЗ України
Одеський нацiональний медичний університет
Практично-орієнтований державний іспит
з внутрішніх, професійних та інфекційних хвороб


За спеціальністю 7.110101 Лікувальна справа

Внутрішні хвороби


Ситуаційна задача № 27.
Чоловік 48 років, впродовж близько року відмічає слабкість, пітливість, важкість у верхніх відділах живота. При обстеженні виявлено гепатоспленомегалію.

13 SHAPE 1415
Запитання.
Оцініть результати досліджень.
Висловіть свою думку щодо діагнозу
Принципи лікування.


Ситуационная задача №27.
Мужчина 48 лет, около года отмечает слабость, потливость, тяжесть в верхних отделах живота. При обследовании выявлена гепатоспленомегалия.
13 SHAPE 1415
Вопросы.
Оцените результаты исследований.
Выскажите свое мнение относительно диагноза.
Принципы лечения.


Зав. кафедри внутрішньої медицини № 3
з курсом сестринської справи
д.мед.н., професор А.Є. ПоляковМОЗ України
Одеський нацiональний медичний університет
Практично-орієнтований державний іспит
з внутрішніх, професійних та інфекційних хвороб

За спеціальністю 7.110101 Лікувальна справа

Внутрішні хвороби


Ситуаційна задача № 28.
Чоловік 63 років, відмічає протягом кількох років головний біль, свербіння шкіри після купання у гарячій воді, слабкість. Об'єктивно: гіперемія шкіри, АТ - 185/95 мм рт ст. , гепатоспленомегалія.
13 SHAPE 1415Запитання.
Оцініть аналіз крові.
Який діагноз найбільш ймовірний?
Які захворювання потрібно включати до диференціально-діагностичної програми?Ситуационная задача №28.
Мужчина 63 лет, отмечает на протяжении нескольких лет головную боль, зуд кожи после купания в горячей воде, слабость. Объективно: гиперемия кожи, АД - 185/95 мм рт ст., гепатоспленомегалия.

13 SHAPE 1415
Вопросы.
Оцените анализ крови.
Какой диагноз наиболее вероятен?
Какие заболевания следует включить в дифференциально-диагностическую программу?


Зав. кафедри внутрішньої медицини № 3
з курсом сестринської справи
д.мед.н., професор А.Є. Поляков

МОЗ України
Одеський нацiональний медичний університет
Практично-орієнтований державний іспит
з внутрішніх, професійних та інфекційних хвороб

Зі спеціальноісті 7.110101 Лікувальна справа

Внутрішні хвороби


Ситуаційна задача № 29.

У хворого К., 18 років, після екстракції зуба через годину почалась лункова кровотеча.
Коагулограма.
13 SHAPE 1415Запитання.
За даними коагулограми висловіть припущення щодо можливої причини геморагічного синдрому?
Який тип кровоточивості має місце при цьому захворюванні?
Принципи лікування.


Ситуационная задача №29.

У больного К., 18 лет, после экстракции зуба через час началось луночное кровотечение.
Коагулограмма.
13 SHAPE 1415
Вопросы.
1.По данным коагулограммы выскажите предположение относительно возможной причины геморрагического синдрома?
2.Какой тип кровоточивости бывает при данном заболевании?
3.Принципы лечения.


Зав. кафедри внутрішньої медицини № 3
з курсом сестринської справи
д.мед.н., професор А.Є. Поляков

МОЗ України
Одеський нацiональний медичний університет
Практично-орієнтований державний іспит
з внутрішніх, професійних та інфекційних хвороб

За спеціальністю 7.110101 Лікувальна справа

Внутрішні хвороби


Ситуаційна задача № 30.
З приводу даної коагулограми гематолог консультує 67-літню жінку, яка знаходиться на протязі 20 днів у кардіологічному відділенні з діагнозом нестабільна стенокардія, лікується нітропрепаратами,
·-блокаторами, аспірином, гепарином. Хвора відмічає появу кровоточивості ясен, почервоніння сечі. Коагулограма до госпіталізації була у межах норми.
13 SHAPE 1415

Запитання.
Оцініть коагулограму.
Ваші припущення щодо причини її змін?
Який препарат потрібно застосувати у разі геморагічних проявів?


Ситуационная задача №30.
По поводу данной коагулограммы гематолог консультирует 67-летнюю женщину, которая находится в течение 20 дней в кардиологическом отделении с диагнозом нестабильная стенокардия, лечится нитропрепаратами,
·-блокаторами, аспирином, гепарином. Больная отмечает появление кровоточивости десен, покраснение мочи. Коагулограмма до госпитализации была в пределах нормы.
13 SHAPE 1415

Вопрос.
Оцените коагулограмму.
Ваше предположение относительно причины изменений?
Какой препарат необходимо использовать в случае геморрагических проявлений?


Зав. кафедри внутрішньої медицини № 3
з курсом сестринської справи
д.мед.н., професор А.Є. ПоляковМОЗ України
Одеський нацiональний медичний університет
Практично-орієнтований державний іспит
з внутрішніх, професійних та інфекційних хвороб

За спеціальністю 7.110101 Лікувальна справа

Внутрішні хвороби


Ситуаційна задача № 31.

Чоловік 48 років, маса тіла 98 кг, зріст 180 см, АТ 135/80 мм рт ст., проходить професійний відбір до плавскладу. Курить.


13 SHAPE 1415

Запитання.
Оцініть ліпідограму.
Оцініть інші фактори серцево-судинного ризику.
Дайте рекомендації.Ситуационная задача №31.

Мужчина 48 лет, масса тела 98 кг, рост 180 см, АД 135/80 мм рт ст., проходит профотбор в плавсостав. Курит.


13 SHAPE 1415

Вопросы.
Оцените липидограмму.
Оцените другие факторы сердечно-сосудистого риска.
Дайте рекомендации.
Зав. кафедри внутрішньої медицини № 3
з курсом сестринської справи
д.мед.н., професор А.Є. Поляков

МОЗ України
Одеський нацiональний медичний університет
Практично-орієнтований державний іспит
з внутрішніх, професійних та інфекційних хвороб

За спеціальністю 7.110101 Лікувальна справа

Внутрішні хвороби


Ситуаційна задача №32.

Жінка 52 років. Страждає на ожиріння, гіпертонічну хворобу. АТ 160/100 мм рт.ст. У матері - цукровий діабет. Проходить обстеження перед поїздкою до санаторію. Не курить.


13 SHAPE 1415

Запитання.
Оцініть ліпідограму.
Оцініть інші фактори серцево-судинного ризику.
Дайте рекомендації.

Ситуационная задача №32.

Женщина 52 лет. Страдает ожирением, гипертонической болезнью. Ад 160/100 мм рт.ст. У матери– сахарный диабет. Проходит обследование перед поездкой в санаторий. Не курит.

Общий холестерин
8,4 ммоль/л

ХС ЛПНП
5,9 ммоль/л

ХС ЛПВП
0,95 ммоль/л

ТГ
3,4 ммоль/л

Коэффициент атерогенности
7,84


Вопросы.
Оцените липидограмму.
Оцените другие факторы сердечно-сосудистого риска.
Дайте рекомендации.Зав. кафедри внутрішньої медицини № 3
з курсом сестринської справи
д.мед.н., професор А.Є. Поляков

МОЗ України
Одеський нацiональний медичний університет
Практично-орієнтований державний іспит
з внутрішніх, професійних та інфекційних хвороб

За спеціальністю 7.110101 Лікувальна справа

Внутрішні хвороби


Ситуаційна задача № 33.
Хворий 62 років госпіталізований до кардіологічного відділення з діагнозом “ІХС: прогресуюча стенокардія”. Курить. АТ 150/95 мм рт.ст. При дослідженні ліпідного складу крові виявлено:

13 SHAPE 1415


Запитання.
Оцініть ліпідограму.
Оцініть інші фактори серцево-судинного ризику.
Дайте рекомендації.Ситуационная задача №33.

Больной 62 лет госпитализован в кардиологическое отделение с диагнозом “ИБС: прогрессирующая стенокардия”. Курит. АД 150/95 мм рт.ст. При исследовании липидного состава крови выявлено:


13 SHAPE 1415


Вопросы.
Оцените липидограмму.
Оцените другие факторы сердечно-сосудистого риска.
Дайте рекомендации.Зав. кафедри внутрішньої медицини № 3
з курсом сестринської справи
д.мед.н., професор А.Є. Поляков


Аналіз крові

Загальний білок
48 г/л

Альбуміни
25%

Глобуліни
75%

Коефіцієнт А/Г
0,33

Холестерин
9,8 ммоль/л


Анализ крови

Общий белок
54 г/л

Альбумины
25%

Глобулины
75%

Коэффициент А/Г
0,33

Холестерин
9,8 ммоль/л


Аналіз сечі за Нечипоренком

Еритроцити
1,5х10 6/л

Лейкоцити
6,0х10 6/л


Эритроциты
1,5х106/л

Лейкоциты
6,0х106/л


Аналіз крові
Аналіз сечі
Проба Зимницького

Гемоглобін
56 г/л
Питома вага
1,007
Максимальна питома вага
1.013

Еритроцити
2,1х10 12/л
Білок
1,65 г/л
Мінімальна питома вага
1.009

КП
0,7
Еритроцити
10-12 у п/з
Добовий діурез
2450 мл

ШОЕ
48 мм/год.
Циліндри гіалінові
4 - 5 у п/з
Нічний діурез
1550 мл

Лейкоцити
9,8х10 9/л
Лейкоцити
3 -4 у п/зКреатинин
0,243ммоль/л


Аналіз крові

Гемоглобін
56 г/л
Еозинофіли
0%

Еритроцити
1,2х10 12/л
П\ядерні
9%

КП
1,4
С\ядерні
46%

Ретикулоцити
0,1% (1%о)
Лімфоцити
40%

ШОЕ
10 мм/год
Моноцити
4%

Лейкоцити
2,5* 10 9/л
Мегалобласти
2:100

Тромбоцити
120* 10 9/л
Анализ крови

Гемоглобин
56 г/л
Эозинофилы
0%

Эритроциты
1,2 х 10 12/л
П/ядерные
9%

ЦП
1,4
С/ядерные
46%

Ретикулоциты
0,1%
Лимфоциты
40%

Лейкоциты
2,5 х 10 9/л
Моноциты
4%

СОЭ
10 мм/час
Мегалобласты
2:100

Тромбоциты
120 х 10 9/л
Аналіз крові

Гемоглобін
115 г/л
П/ядерні
3%

Еритроцити
3,8х10 12/л
С/ядерні
62%

КП
0,85
Лімфоцити
28%

ШОЕ
10 мм/год
Моноцити
5%

Лейкоцити
4,0х10 9/л
Тромбоцити
28,9х10 9/л

Еозинофіли
2%
Анализ крови

Гемоглобин
115 г/л
П/ядерные
3%

Эритроциты
3,8 х10 12/л
С/ядерные
62%

ЦП
0,85
Лимфоциты
28%

СОЭ
10 мм/час
Моноциты
5%

Лейкоциты
4,0 х10 9/л
Тромбоциты
28,9 х 10 9/л

Эозинофилы
2%
Аналіз крові:

Еритроцити
3,3х10 12/л

Гемоглобін
118 г/л

КП
0,7

Лейкоцити
14,7 х10 9/л

Э – 2, П – 16, С – 52, Лф – 22, М - 8

ШОЕ
24 мм/год

Дослідження крові на стерильність: знайдено стафілокок


Анализ крови:

Эритроциты
3,3х10 12/л

Гемоглобин
118 г/л

ЦП
0,7

Лейкоциты
14,7х10 9/л

Э – 2, П – 16, С – 52, Лф – 22, М - 8

СОЭ
24 мм/час

Исследование крови на стерильность: найден стафилококк


Біохімічний аналіз крові

Фибриноген
6,0 г/л
Серомукоїд
0,370 у.о.

Загальний білок
76 г/л
Сіалові кислоти
340 у.о.

Альбуміни
47%
L Е- клітини
Не выявлені

альфа-1 глобуліни
4,8%
СРБ
++++

альфа-2 глобуліни
11,2%
Ревматоїдний фактор
титр 1:128


гамма-глобуліни
24,8%
Сечова кислота
0,380 ммоль/л

бета-глобуліни
12,2%
Тимолова проба
4,8 опт.од.


Биохимический анализ крови

Фибриноген
6,0 г/л
Серомукоид
0,370 у.е.

Общий белок
76 г/л
Сиаловые кислоты
340 у.е.

Альбумины
47%
L Е- клетки
Не выявлены

альфа-1 глобулины
4,8%
СРБ
++++

альфа-2 глобулины
11,2%
Ревматоидный фактор
титр 1:128


гамма-глобулины
24,8%
Мочевая кислота
0,380 ммоль/л

бета- глобулины
12,2%
Тимоловая проба
4,8 опт.ед.


Аналіз крові

ШЗЕ
44 мм/год
Бета-глобуліни
12,6%

Лейкоцити
3,4Ч 109/л
Гамма-глобуліни
23,1%

Гемоглобін
92 г/л
СРБ
+++

Тромбоцити
92 Ч109/л
Ревматоїдний фактор
титр 1:64

Загальний білок
85 г/л
LЕ-клітини
Знайдені в титрі 8:1000

Альбуміни
48,8%
Антинуклеарний фактор
Позитивний·-1 глобуліни
16,6%
Антитіла до нативної 2-нитчатої ДНК
1:160·-2 глобуліни
9,1%
RW
+


Анализ крови

СОЭ
44 мм/час
Бета-глобулины
12,6%

Лейкоциты
3,4Ч 109/л
Гамма-глобулины
23,1%

Гемоглобин
92 г/л
СРБ
+++

Тромбоциты
92 Ч109/л
Ревматоидный фактор
титр 1:64

Общий белок
85 г/л
LЕ-клетки
Обнаружены в титре 8:1000

Альбумины
48,8%
Антинуклеарный фактор
Положителен·-1 глобулины
16,6%
Антитела к нативной 2-х нитчатой ДНК
1:160·-2 глобулины
9,1%
RW
+


Аналіз крові

ШОЕ
30 мм/год
гамма
18,8%

Сіалові кислоти
290 у.о.
Ревматоїдний фактор
не виявлено

Тимолова проба
6,0
Антинуклеарний фактор
не виявлено

Альбуміни
52,2%
Серомукоїд
0,280 у.о.

Глобуліни:

Фібриноген
5,0 г/л

альфа-1
17,6%
Загальний білок
74 г/л

альфа-2
10,2%
LЕ -клітини
не виявлено

бета
11,2%
Сечова кислота
0,770 ммоль/л


Анализ крови

СОЭ
30 мм/час
гамма
18,8%

Сиаловые кислоты
290 у.о.
Ревматоидный фактор
не выявлен

Тимоловая проба
6,0
Антинуклеарный фактор
не выявлен

Альбумины
52,2%
Серомукоиды
0,280 у.е.

Глобулины:

Фибриноген
5,0 г/л

альфа-1
17,6%
Общий белок
74 г/л

альфа-2
10,2%
LЕ-клетки
не выявлен

бета
11,2%
Мочевая кислота
0,770 ммоль/л


Аналіз сечі

Питома вага
1028

Білок
2,8 г/л

Еритроцити
на все поле зору

Лейкоцити
6-8 у п/з

Циліндри: гіалінові
2-3 у п/з

еритроцитарні
4-6 у п/з


Анализ мочи

Удельный вес
1,028

Белок
2,8 г/л

Эритроциты
покрывают все поле зрения

Лейкоциты
6-8 в п/з

Цилиндры: гиалиновые
2-3 в п/з

эритроцитарные
4-6 в п/зАналіз крові
Аналіз сечі

Гемоглобін
106 г/л
Питома вага
1,020

Еритроцити
3,4 х10 12/л
Еритроцити
1-2 у п/з

Лейкоцити
4,5х10 9/л
Лейкоцити
4-5 у п/з

ШОЕ
50 мм/год
Циліндри гіалінові
2-4 у п/з

Загальний білок
60 г/л
Добова протеїнурія
3,5 г

Альбуміни
42%Глобуліни
58%Загальний холестерин
7,2 ммоль/л
Анализ крови
Анализ мочи

Гемоглобин
106 г/л
Удельный вес
1,020

Эритроциты
3,4 х10 12/л
Эритроциты
1-2 в п/з

Лейкоциты
4,5х10 9/л
Лейкоциты
4-5 в п/з

СОЭ
50 мм/час
Цилиндры гиалиновые
2-4 у п/з

Общий белок
60 г/л
Суточная протеинурия
3,5 г

Альбумины
42%Глобулины
58%Общий холестерин
7,2 ммоль/л
Проба Зимницького

Час
Питома вага
Кількість

6 -- 9 год.
1,032
220 мл

9 -- 12 год.
1,028
240 мл

12 -- 15 год.
1,028
200 мл

15 -- 18 год
1,027
200 мл

18 -- 21 год.
1,030
280 мл

21 -- 24 год.
1,028
230 мл

24 -- 3 год.
1,029
180 мл

3 -- 6 год.
1,026
200 мл


Проба Зимницкого

Время
Удельный вес
Количество

6 -- 9 час.
1,032
220 мл

9 -- 12 час.
1,028
240 мл

12 -- 15 час.
1,028
200 мл

15 -- 18 час
1,027
200 мл

18 -- 21 час.
1,030
280 мл

21 -- 24 час.
1,028
230 мл

24 -- 3 час.
1,029
180 мл

3 -- 6 час.
1,026
200 мл


Аналіз крові

загальний білірубін
64,5 мкмоль/л

прямий
22,7 мкмоль/л,

АлАТ
1,96 ммоль/л (год * л)

АсАТ
1,42 ммоль/(год * л)

Тимолова проба
21,0 опт.од.

НВеАg
позитивний

IgM анти-НВс
позитивний


Анализ крови

Общий билирубин
64,5 мкмоль/л

прямой
22,7 мкмоль/л,

Тимоловая проба
21,0 опт.ед

АсАТ
1,42 ммоль/(л * час.),

АлАТ
1,96 ммоль/ (л * час.).

НВеАg
положительный

IgM анти-НВс
положительный


Аналіз сечі

Колір
світло-жовтий

Прозорість
повна

Питома вага
1,008

рН
6,5

Білок
0,6 г/л

Еритроцити
18-20 у п/з, змінені

Лейкоцити
2-3 у п/з

Циліндри
2-3 у п/з, зернисті


Анализ мочи

Цвет
светло-желтая

Прозрачность
полная

Удельный вес
1,008

рН
6,5

Белок
0,6 г/л

Эритроциты
18-20 в п/з, измененные

Лейкоциты
2-3 в п/з

Цилиндры
2-3 в п/з, зернистые


Аналіз крові

Гемоглобін
80 г/л
П/ядерних
4%

Еритроцити
2,8х10 12/л
С/ядерних
54%

КП
0,8
Лімфоцити
37%

Ретикулоцити
2,0% (20%о)
Моноцити
3%

Лейкоцити
7,5 х10 9/л
ШОЕ
15 мм/год.

Еозинофіли
2%
Мікросфероцитоз еритроцитів


Анализ крови

Гемоглобин
80 г/л
П/ядерные
4%

Эритроциты
2,8х10 12/л
С/ядерные
54%

ЦП
0,8
Лимфоциты
37%

Ретикулоциты
20% (20%о)
Моноциты
3%

Лейкоциты
7,5 х10 9/л
СОЭ
15 мм/час

Эозинофилы
2%
Микросфероцитоз эритроцитов


Аналіз крові

Еритроцити
2,0х10 12/л

Гемоглобін
70 г/л

КП
1,0

Ретикулоцити
18%

Загальний білірубін
76,0 мкмоль/л

непрямий
63,0 мкмоль/л

Середній діаметр еритроцитів не змінений. Осмотична резистентність в межах норми.


Анализ крови

Эритроциты
2,0 х10 12/л

Гемоглобин
70 г/л

ЦП
1,0

Ретикулоциты
18%

Общий билирубин
76,0 мкмоль/л

непрямой
63,0 мкмоль/л

Аналіз крові

Гемоглобін
90 г/л
П/ядерні
9%

Еритроцити
3,0х10 12/л
С/ядерні
78%

КП
0,8
Лімфоцити
7%

Лейкоцити
13,0х10 9/л
Моноцити
3%

Еозинофіли
3%
ШОЕ
48 мм/год


Анализ крови

Гемоглобин
90 г/л
П/ядерные
9%

Эритроциты
3,0 х10 12/л
С/ядерные
78%

ЦП
0,8
Лимфоциты
7%

Лейкоциты
13,0 х10 9/л
Моноциты
3%

Эозинофилы
3%
СОЭ
48 мм/час


Аналіз крові
Аналіз сечі

Гемоглобін
81 г/л
Питома вага
1,009

Еритроцити
2,9х10 12 /л
Білок
3,9 г/л

КП
0,82
Еритроцити змінені
30 у п/з

Холестерин
12,1 ммоль/л
Циліндри воскоподібні
10-12 у п/з

Загальний білок
43 г/лКреатинін
0,320 ммоль/л

Анализ крови
Анализ мочи

Гемоглобин
81 г/л
Удельный вес
1,009

Эритроциты
2,9 х10 12 /л
Белок
3,9 г/л

ЦП
0,82
Эритроциты измененные
30 в п/з

Холестерин
12,1 ммоль/л
Цилиндры восковидные
10-12 в п/з

Общий белок
43 г/лКреатинин
0,320 ммоль/л
Аналіз крові

Гемоглобін
123 г/л
С/ядерні
24,5%

Еритроцити
4,1х 10 12/л
Лімфоцити
72%

КП
0,9
Моноцити
2%

Лейкоцити
51х10 9/л
Тромбоцити
180х10 9/л

Еозинофіли
0,5%
Визначаються тіні Боткіна-Гумпрехта

П/ядерні

1%
Анализ крови

Гемоглобин
123 г/л
С/ядерные
24,5%

Эритроциты
4,1х 10 12/л
Лимфоциты
72%

ЦП
0,9
Моноциты
2%

Лейкоциты
51х10 9/л
Тромбоциты
180х10 9/л

Эозинофилы
0,5%
Определяются тени Боткина-Гумпрехта

П/ядерные
1%
Аналіз крові

Гемоглобін
80 г/л

Еритроцити
2,5 х10 12/л

КП
0,9

Ретикулоцити
0,5о/оо

Лейкоцити
2,4х10 9/л

Тромбоцити
15х10 9/л

ШОЕ
60 мм/год


Аналіз крові

Гемоглобін
70 г/л
П/ядерні
1%

Еритроцити
2,8х10 12/л
С/ядерні
0,5%

КП
0,86
Лімфоцити
3%

Лейкоцити
22,9х10 9/л
Бластні клітини
95,5%

Еозинофіли
0%
ШОЕ
60 мм/год

Базофіли
0%

Анализ крови

Гемоглобин
70 г/л
П/ядерные
1%

Эритроциты
2,8 х10 12/л
С/ядерные
0,5%

ЦП
0,86
Лимфоциты
3%

Лейкоциты
22,9х10 9/л
Бластные клетки
95,5%

Эозинофилы
0%
СОЭ
60 мм/час

Базофилы
0%
Аналіз крові
Аналіз сечі

Гемоглобін
90 г/л
Питома вага
1,029

Еритроцити
2,1х10 12/л
Білок
2,9 г/л

КП
0,92
Еритроцити
4-6 у п/з, змінені

Лейкоцити
2,8х10 9/л
Лейкоцити
2-4 у п/з

Тромбоцити
150,0х10 9/л
Циліндр гіалінові
до 2-4 у п/з

ШОЕ
78 мм/год.
Білок Бенс-Джонса
+++

Мієлограма: плазматичні клітини

18%


Анализ крови
Анализ мочи

Гемоглобин
90 г/л
Удельный вес
1,029

Эритроцити
2,1х10 12/л
Белок
2,9 г/л

ЦП
0,92
Эритроциты
4-6 в п/з, измененные

Лейкоциты
2,8х10 9/л
Лейкоциты
2-4 в п/з

Тромбоциты
150,0х10 9/л
Цилиндры гиалиновые
до 2-4 в п/з

СОЭ
78 мм/час
Белок Бенс-Джонса
+++

Миелограмма: плазматические клетки

18%
Аналіз крові

Гемоглобін
62 г/л
С/ядерні
51%

Еритроцити
3,05х10 12/л
Лімфоцити
40%

КП
0,6
Моноцити
3%

Ретикулоцити
12о/оо
Тромбоцити
180х10 9/л

Лейкоцити
4,2х10 9/л
ШОЕ
8 мм/год.

Еозинофіли
0%
Анізо-, пойкілоцитоз, гіпохромія еритроцитів.

П/ядерні
6%
Вміст заліза в сироватці крові
6,1 мкмоль/л


Гемоглобин 62 г/л

Эритроцитов
3,05х10 12/л
Лимфоцитов
40%

ЦП
0,6
Моноцитов
3%

Ретикулоцитов
12о/оо
Тромбоцитов
180 х10 9/л

Лейкоцитов
4,2х10 9/л
СОЭ
8 мм/час.

Эозинофилов
0%
Анизо-, пойкилоцитоз, гипохромия эритроцитов.

П/ядерных
6%


С/ядерных
51%
Содержание железа в сыворотке крови
6,1 мкмоль/л


Аналіз крові

Гемоглобін
120 г/л
С – реактивний протеїн
++

Еритроцити
4,0х10 12/л
Фібриноген
5,2 г/л

КП
1,0
Альфа-2 глобуліни
12%

Лейкоцити
12,7х10 9/л
Ревматоїдний фактор
-

ШОЕ
30 мм/год
Титр антитіл до ієрсіній - підвищений


Анализ крови

Гемоглобин
120 г/л
С – реактивный белок
++

Эритроциты
4,0 х10 12/л
Фибриноген
5,2 г/л

ЦП
1,0
Альфа-2 глобулины
12%

Лейкоциты
12,7 х10 9/л
Ревматоидный фактор
-

СОЭ
30 мм/час
Титр антител к иерсиниям - повышен


Аналіз крові

Гемоглобін
92 г/л
Лімфоцити
18%

Еритроцити
3,2х10 12/л
Моноцити
7%

КП
0,8
ШОЕ
42 мм/год

Лейкоцити
4,8х10 9/л
С-реактивний протеїн
+++

Еозинофіли
6%
Сіалові кислоти
0,38 умов.од.

Базофіли
0%
КФК
380 М.О./л

С/ядерні нейтрофіли
69%
У біоптаті литкових м'язів - інфільтрація з фокальною дегенерацією м'язових волокон.Анализ крови

Гемоглобин
92 г/л
Лимфоциты
18%

Эритроциты
3,2х10 12/л
Моноциты
7%

ЦП
0,8
СОЭ
42 мм/час.

Лейкоциты
4,8х10 9/л
С– реактивный белок
+++

Эозинофилы
6%
Сиаловые кислоты
0,380 у.е..

Базофилы
0%
КФК
380 М.Е./мл

С/ядерные нейтрофилы
69%
В биоптате икроножных мышц – инфильтрация с с фокальной дегенерацией мышечных волокон.


Аналіз крові
Аналіз сечі за Нечипоренком

Гемоглобін
124 г/л
Лейкоцити
2,0х10 6/л

Еритроцити
4,2х10 12/л
Еритроцити
5,0х10 6/л

КП
1,0Лейкоцити
8,4х10 9/лШОЕ
22 мм/годТромбоцити
180х10 9/лПротромбіновий індекс
90%
Анализ крови
Анализ мочи по Нечипоренко

Гемоглобин
124 г/л
Лейкоциты
2,0 х10 6/мл

Эритроциты
4,2х10 12/л
Эритроциты
5,0 х10 6/мл

ЦП
1,0Лейкоциты
8,4х10 9/лСОЭ
22 мм/год.Тромбоциты
180х10 9/лПротромбиновый индекс
90%
Аналіз крові

Гемоглобін
110 г/л
Еозинофіли
9%

Еритроцити
3,5х10 12/л
П/ядерні
15%

КП
0,9
С/ядерні
12%

Лейкоцити
110х10 9/л
Лімфоцити
9%

Промієлоцити
2%
Моноцити
5%

Мієлоцити
22%
ШОЕ
29 мм/год.

Метамієлоцити
20%
У біоптаті селезінки - мієлоїдна інфільтрація.

Базофіли
6%
Анализ крови

Гемоглобин
110 г/л
Эозинофилы
9%

Эритроциты
3,5 х10 12/л
П/ядерные
15%

ЦП
0,9
С/ядерные
12%

Лейкоциты
110 х10 9/л
Лимфоциты
9%

Промиелоциты
2%
Моноциты
5%

Миелоциты
22%
СОЭ
29 мм/час

Метамиелоциты
20%
В биоптате селезенки – миелоидная инфильтрация

Базофилы
6%
Аналіз крові

Гемоглобін
198 г/л
С/ядерні
64%

Еритроцити
6,6х10 12/л
Лімфоцити
18%

КП
0,9
Моноцити
2%

Лейкоцити
12,4х10 9/л
Тромбоцити
406х10 9/л

Еозинофіли
3%
ШОЕ
1 мм/год.

Базофіли
1%
Гематокріт
65%

П/ядерні
12%
Анализ крови

Гемоглобин
198 г/л
С/ядерные
64%

Эритроциты
6,6 х10 12/л
Лимфоциты
18%

ЦП
0,9
Моноциты
2%

Лейкоциты
12,4х10 9/л
Тромбоциты
406 х10 9/л

Эозинофилы
3%
СОЭ
1 мм/час

Базофилы
1%
Гематокрит
65%

П/ядерные
12%Час зсідання крові за Лі – Уайтом
36 хв

Тривалість кровотечі за Дьюке
2 хв

АЧТЧ (активований частковий тромбоплас-
тиновий час)
75 сек

Протромбіновий час
15 сек

Фібриноген
4 г/л

Тромбоцити
250 х 109/л

Етаноловий тест
НегативнийВремя свертывания крови по Ли-Уайту
36 минут

Длительность кровотечения по Дьюке
2 минуты

АЧТВ (активированое частичное тромбопластиновое время)
75 сек

Протромбиновое время
15 сек.

Фибриноген
4 г/л

Тромбоциты
250х10 9/л

Етаноловый тест
отрицательный


Час зсіданняння крові за Лі-Уайтом
20 хвилин

АЧТЧ (активований частковий
тромбопластиновий час)
67 секунд
Тривалість кровотечі за Дьюке
3 хвилини

Тромбіновий час
45 секунд

Протромбіновий час
15 секунд

Фібриноген
4 г/л

Тромбоцити
300х10 9/л

Етаноловий тест
негативний


Время свертывания крови по Ли-Уайту
20 минут

АЧТВ (активированое частичное тромбопластиновое время)
67 секунд

Длительность кровотечения по Дьюке
3 минуты

Тромбиновое время
45 секунд

Протромбиновое время
15 секунд

Фибриноген
4 г/л

Тромбоциты
300х10 9/л

Этаноловый тест
отрицательный


Загальний холестерин
4,1 ммоль/л

ХС ЛПНЩ
2,8 ммоль/л

ХС ЛПВЩ
1,0 ммоль/л

ТГ
0,74 ммоль/л

Коефіцієнт атерогеності
3,1
1,


Общий холестерин
4,1 ммоль/л

ХС ЛПНП
2,8 ммоль/л

ХС ЛПВП
1,0 ммоль/л

ТГ
0,74 ммоль/л

Коэффициент атерогенности
3,1


Загальний холестерин
8,4 ммоль/л

ХС ЛПНЩ
5,9 ммоль/л

ХС ЛПВЩ
0,95 ммоль/л

ТГ
3,4 ммоль/л

Коефіцієнт атерогеності
7,84


Загальний холестерин
7,6 ммоль/л
7,6 ммоль/л

ХС ЛПНЩ
6,1 ммоль/л
6,1 ммоль/л

ХС ЛПВЩ
0,9 ммоль/л
0,9 ммоль/л

ТГ
1,4 ммоль/л
1,4 ммоль/л

Коефіцієнт атерогеності
7,4
7,4


Общий холестерин
7,6 ммоль/л

ХС ЛПНП
6,1 ммоль/л

ХС ЛПВП
0,9 ммоль/л

ТГ
1,4 ммоль/л

Коэффициент атерогенности
7,4
Заголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 3 Заголовок 415

Приложенные файлы

  • doc 277132
    Размер файла: 801 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий