нмкд Держ.упр-я митною справою

Н-7.01
Міністерство освіти і науки України
Університет митної справи та фінансівФакультет управління
Юридичний факультет
Кафедра публічного управління та митного адміністрування
Кафедра цивільного, господарського та екологічнго праваНАВЧАЛЬНО – МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС
з Вибіркової навчальної дисципліни

«ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ МИТНОЮ СПРАВОЮ»:
мЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ МИТНОЇ СПРАВИ ;
Документаційне забезпечення управлінської діяльності ;
- Правовий та соціальний захист ПОСАДОВИХ ОСІБ ОРГАНІВ ДОХОДІВ І ЗБОРІВ»

підготовки ФАХІВЦІВ
ЗА ОКР «Бакалавр»,
галузі знань 0305 «Економіка ТА підприємництво»,0701 «Транспорт і транспортна інфраструкутрура» , 0306 «мЕНЕДЖМЕНТ І АДМІНІСТРУВАННЯ», 0501 «ІНФОРМАТИКА І ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНІКА»
напрямів підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка», 6.030509 «Облік і аудит», 6.030608 «фІНАНСИ І КРЕДИТ» , 6.050101 «кОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ «6.070101 «Транспортні технології»(АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ)


Дніпро
2016
Навчально-методичний комплекс з (вибіркової) дисципліни
«ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ МИТНОЮ СПРАВОЮ»:мЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ МИТНОЇ СПРАВИ ;Документаційне забезпечення управлінської діяльності; - Правовий та соціальний захист ПОСАДОВИХ ОСІБ ОРГАНІВ ДОХОДІВ І ЗБОРІВ» за ОКР «Бакалавр» галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво»,0701 «Транспорт і транспортна інфраструкутрура», 0306 «мЕНЕДЖМЕНТ І АДМІНІСТРУВАННЯ», 0501 «ІНФОРМАТИКА І ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНІКА»
напрямів підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка», 6.030509 «Облік і аудит», 6.030608 «фІНАНСИ І КРЕДИТ» , 6.050101 «кОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ «6.070101 «Транспортні технології» (АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ) / укл. Ченцов В.В., Шапошник С.П., Пилипенко А.В. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2016. – с.
Навчально-методичний комплекс (НМКД) є основним учбовим документом, що визначає структуру та зміст навчальної дисципліни у відповідності з освітньо-кваліфікаційною характеристикою спеціаліста, також послідовність викладення тем та питань дисципліни, форми контролю, критерії оцінювання та перелік основної та додаткової літератури.

Укладачі:
Ченцов В.В. - професор кафедри публічного управління та митного адміністрування, д.і.н., доктор наук з державного управління, професор

Шапошник С.П. - ст. викладач кафедри публічного управління та митного адміністрування
Пилипенко А.В. – доцент кафедри цивільного, господарського та екологічного права
Розглянуто на міжкафедральному засіданні кафедр публічного управління та митного адміністрування, цивільного, господарського та екологічного права (протокол № __ від «___» ______20___р.)

Завідувач кафедри публічного управління
та митного адміністрування О.П. Борисенко

Завідувач кафедри цивільного,
господарського та екологічного права В.А.Зуєв

Затверджено на засіданні вченої ради факультету _____________________
(протокол № __ від «___» ______20___р.)
Голова вченої ради факультету ______________ЗМІСТ

13 LINK \l "_Програма" 141. Програма дисципліни15Мета та завдання навчальної дисципліни1.1. Мета викладання навчальної дисципліни13 LINK \l "Основними" 141.2. Основні завдання викладання навчальної дисципліни151.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні знати та вмітиІнформаційний обсяг навчальної дисципліни


13 LINK \l "_РОБОЧА_ПРОГРАМА_НАВЧАЛЬНОЇ" 142. Робоча навчальна програма дисципліни152.1. Опис навчальної дисципліни2.2. Структура навчальної дисципліни2.3. Зміст лекційного курсу2.4. Зміст самостійної роботи2.5. Методи навчання


3. Контрольні заходи3.1. Види контролю3.2. Зразок завдань для поточного контролю3.3. Питання до поточного контролю3.4.Розподіл балів, які отримують студенти


4. Шкала оцінювання: національна та ЄКТС


5. Інформаційні ресурси


6. Рекомендована література (базова, допоміжна)


ДОДАТКИ
Конспект лекцій та візуального супроводження.
Методичні рекомендації для лабораторних (практичних) занять.
Методичні рекомендації для самостійних та індивідуальних робіт.
Комплект завдань для контролю знань.

Н-7.02
Міністерство освіти і науки УКРАЇНИ
УНІВЕРСИТЕТ МИТНОЇ СПРАВИ ТА ФІНАНСІВ

«ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ МИТНОЮ СПРАВОЮ»:
мЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ МИТНОЇ СПРАВИ ;
Документаційне забезпечення управлінської діяльності ;
- Правовий та соціальний захист ПОСАДОВИХ ОСІБ ОРГАНІВ ДОХОДІВ І ЗБОРІВ»


Програма
Вибіркової навчальної дисципліни
підготовки ФАХІВЦІВ

ЗА ОКР «Бакалавр»,
галузі знань 0305 «Економіка ТА підприємництво»,0701 «Транспорт і транспортна інфраструкутрура» , 0306 «мЕНЕДЖМЕНТ І АДМІНІСТРУВАННЯ», 0501 «ІНФОРМАТИКА І ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНІКА»
напрямів підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка», 6.030509 «Облік і аудит», 6.030608 «фІНАНСИ І КРЕДИТ» , 6.050101 «кОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ «6.070101 «Транспортні технології»(АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ)
Дніпро
2016
Програма вивчення (вибіркової) навчальної дисципліни
«ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ МИТНОЮ СПРАВОЮ»:мЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ МИТНОЇ СПРАВИ; Документаційне забезпечення управлінської діяльності; - Правовий та соціальний захист ПОСАДОВИХ ОСІБ ОРГАНІВ ДОХОДІВ І ЗБОРІВ»складена відповідно до відповідно до освітніх стандартів підготовки бакалаврів галузі знань 0304 «право», 0305 «Економіка і підприємництво»,0701 «Транспорт і транспортна інфраструкутрура», 0306 «мЕНЕДЖМЕНТ І АДМІНІСТРУВАННЯ», 0501 «ІНФОРМАТИКА І ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНІКА» напрямів підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка», 6.030509 «Облік і аудит», 6.030608 «фІНАНСИ І КРЕДИТ» , 6.050101 «кОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ», 6.070101 «Транспортні технології»(АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ)


Предметом дисципліни є вивчення принципів і методів управлінської діяльності в митних системах, процесів керування документацією та особливостей організації роботи з документами, системи правового й соціального захисту працівників митних органів.

Міждисциплінарні зв’язки: Вивчення курсу «ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ МИТНОЮ СПРАВОЮ»:мЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ МИТНОЇ СПРАВИ ;Документаційне забезпечення управлінської діяльності ;- Правовий та соціальний захист ПОСАДОВИХ ОСІБ ОРГАНІВ ДОХОДІВ І ЗБОРІВ» ґрунтується на знаннях, отриманих з попередньо вивчених дисциплін: “Основи митної справи”, “Історія митної діяльності”, “Митне регулювання”, “Митні процедури”.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістовних модулів:
Змістовий модуль 1. Механізми державного управління митною справою.
Змістовий модуль 2. Документаційне забезпечення управлінської діяльності.
Змістовий модуль 3. Правовий та соціальний захист посадових осіб органів доходів і зборів.

Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою викладання навчальної дисципліни «Державне управління митною справою» є: формування у студентів та слухачів аналітичних, дослідницьких вмінь, які повинні базуватися на широкоаспектному підході до вирішення різноманітних проблем дердавного управління в діяльності митної адміністрації, опанування системою наукових знань, а також методів і засобів, необхідних для організації документаційного забезпечення, засвоєння студентами основних понять та інститутів соціального захисту посадових осіб органів доходів і зборів, ознайомлення з соціальним законодавством, а також практикою його застосування.


1.2. Основними завданнями викладання навчальної дисципліни «Державне управління митною справою» є: засвоєння студентами суті та змісту управління в системі митних адміністрацій, законів, принципів та методів управлінської діяльності, основ системного підходу до управління в митній справі, основ прийняття управлінських рішень, організацій процесів управління, аналізу та синтезу системи управління в митних органах та шляхів підвищення ефективності управління, формуванні комплексу теоретичних та практичних знань з питань керування документаційними процесами, необхідних для раціональної організації документаційного забезпечення, вироблення у студентів уміння самостійно працювати з першоджерелами та спеціальною юридичною літературою, що стосується правового і соціального захисту працівників митних органів.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
Знати:
сутність та зміст управлінської діяльності;
функції управління;
принципи та методи управління;
основні принципи управління митними адміністраціями;
організаційні аспекти державного управління діяльностю митних адміністрацій;
вимоги сучасних нормативно-методичних документів, що регламентують питання документаційного забезпечення управління;
склад та оформлення основних організаційно-розпорядчих документів митного органу;
загальні правила документування управлінської діяльності в митних адміністраціях;
способи й техніку створення документа, вимоги до оформлювання документів, склад і правила оформлення реквізитів, вимоги до бланків;
структуру діловодної служби митниці, обовязки, права, відповідальність її працівників;
організацію роботи з документами, які містять інформацію обмеженого доступу;
організацію роботи з усними та письмовими зверненнями громадян;
визначення основних термінів та понять у сфері документаційного забезпечення управління;
системи документації, зуніфіковані системи документації;
основні принципи класифікації документів;
організацію роботи архівних підрозділів;
принципи, критерії та етапи експертизи цінності документів у митному органі;
норми офіційно-ділового писемного мовлення, національні стандарти видів та різновидів службових документів;
сучасні проблеми та основні напрямки вдосконалення документаційного забезпечення управління;
основні поняття правового і соціального захисту працівників: правовий захист;
соціальний захист; заходи правового захисту;
заходи соціального захисту; пенсії;
допомоги; компенсації;
пільги; медичне обслуговування та ін.;
історико-правову природу соціального захисту працівників митних органів;
систему заходів правового захисту працівників митних органів, державні органи та громадські організації, що здійснюють такий захист;
заходи соціального захисту працівників митних органів: державне обов’язкове особисте страхування; державне пенсійне забезпечення; компенсації; медичне обслуговування;
соціальний захист членів сімей працівників митних органів;
грошове та житлове забезпечення працівників митних органів.

Вміти:

аналізувати організаційну структуру і функції окремих ланок в системі управління митними адміністраціями;
правильно застосовувати в практичній діяльності основні методи управління;
приймати обгрунтовані управлінські рішення;
вміти аналізувати та оцінювати ефективність управлінської діяльності;
здійснювати функції по забезпеченню законності в державному управлінні, при виконанні своїх службових обов’язків;
володіти навичками укладання та оформлювання основних організаційно-розпорядчих документів у митному органі;
організувати роботу з документами (документообіг) на своєму робочому місці або в структурному підрозділі;
аналізувати стан роботи з документами;
розробляти номенклатуру справ;
вміти організовувати оперативне зберігання документів у структурному підрозділі, підготовку документів до передачі в архів митного органу;
застосовувати сучасні програмні продукти в документаційних процесах, засоби зв’язку, організаційної та обчислювальної техніки у роботі з документами;
самостійно працювати з нормативним матеріалом;
застосовувати соціальне законодавство України для захисту своїх прав працівника митних органів, законних прав членів своєї родини;
відстоювати свої соціальні права через судові та інші державні органи або громадські організації;
складати заяви, звернення, скарги та інші документи, необхідні для захисту соціальних прав працівника митних органів.


На вивчення навчальної дисципліни відводиться 144 години / 4 кредити ECTS.
Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Механізми державного управління у сфері митної справи
Тема 1. Сутність та зміст соціального управління
Управління митними системами, методологія. Предмет, завдання дисципліни. Поняття митна справа, митна організація, митна адміністрація, митна політика, митна система. Методологічні підходи до вивчення митної системи. Функції та організація митної системи. Структура митної системи.

Тема 2. Еволюція управління митною системою України
Генетико-прогностичний опис митної системи. Етапи розвитку та реформування митної системи України. Еволюція організаційних структур митної системи України.

Тема 3. Сучасний стан управління митної системи України
Поняття організаційної структури, типи і види структур у митній адміністрації. Організаційна структура центрального апарату ДФС України, установ та організацій. Система управління в митній адміністрації. Поняття і здійснення організаційно-штатної роботи в митній адміністрації. Основні показники діяльності митних органів.

Тема 4. Функції управління митними системами
Механізм соціального управління. Складові системи механізму управління. цілі, функції, принципи, методи управління. Суспільні функції, стратегічні цілі митної адміністраці. Поняття і види функцій митної адміністрації України.

Тема 5. Процес управлінської діяльності в митних адміністраціях
Поняття процесу управління. Поняття і зміст управлінського циклу. Характеристика, властивості процесу управління. Види процесів управління. Управлінські рішення в митній адміністрації. Аналітична робота в митній адміністрації. Прогнозування, планування, ризики, контроль в митній адміністрації.


Тема 6. Управління в митних адміністраціях як процес комунікацій
Поняття, види і моделі комунікацій. Міжособисті організаційні комунікації. Комунікаційна політика організацій, інформаційне та документаційне забезпечення управління в митній адміністрації. Кадрове забезпечення управління в митній адміністрації.

Тема 7. Ефективність управління в митних адміністраціях

Основні показники діяльності митних органів, установ та організацій. Оцінка економічної ефективності митної системи. Оцінка параметрів митної безпеки. Удосконалення управління митної системи України в рамках економічної безпеки держави та рекомендації ВМО.

Тема 8. Міжнародні стандарти управління митною системою

Етапи розвитку управлінського впливу Всесвітньої митної організації. Класифікація ключових принципів модернізації митних адміністрацій. Управлінські цілі рамкових стандартів. Митні прототипи.

. Тема 9. Управління митними системами зарубіжних країн
Управління митними системами країн Європейського Союзу. Митна система Німеччини. Митна система Великобританії. Реформування митної системи Польщі. Еволюція організаційних структур. Функції. Кадрова політика. Позитивний досвід.
Управління митними системами країн американських континентів. Митна система США. Департамент зі збирання митних податків, мита і акцизів Канади. Митна система Перу. Еволюція організаційних структур. Функції. Кадрова політика. Позитивний досвід.
Управління митними системами країн Азії. Розвиток митного і тарифного бюро Японії. Митна система Китаю. Центральне управління акцизу і митниці Індії. Еволюція організаційних структур. Функцій. Кадрова політика. Позитивний досвід.
Управління митними системами країн СНД. Митна система Російської Федерації. Митний комітет Республіки Білорусь. Еволюція організаційних структур. Функції. Кадрова політика. Позитивний досвід.


Змістовий модуль ІІ «Документаціцйне забезпечення управлінської діяльності»
Тема 10. Документ і документаційне забезпечення управління.
Основні етапи становлення та розвитку роботи документами в Україні. Поняття про документ і документаційне забезпечення управління. Функції та властивості документа. Нормативно-методична база документаційного забезпечення управління в Україні. Організація роботи відділів (служб) документаційного забезпечення, їх завдання та функції.
Тема 11. Класифікація документів .
Поняття про систему документації. Поняття про уніфіковану систему документації та уніфікований документ. Принципи класифікації документів за ознаками та групами.
Тема 12. Складання та оформлювання службових документів.
Поняття про реквізит документа, змінний реквізит, постійний реквізит, формуляр-зразок, бланк документа. Вимоги до розташовування та оформлювання реквізитів службових документів в уніфікованій системі організаційно-розпорядчої документації. Загальні вимоги до текстів службових документів.

Тема 13. Система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації, її призначення, склад .
Організаційні документи: загальна характеристика, структурні особливості (статут, положення, інструкція, посадова інструкція, порядок, правила).
Наказ як один з основних видів розпорядчих документів.
Структура наказу, види наказів. Оформлення бланків, основний набір реквізитів, особливості текстового оформлення.

Тема 14. Особливі види організації роботи з документами: документаційне забезпечення роботи зі зверненнями громадян, особливості організації роботи з документами з обмеженим доступом .

Види звернень громадян, порядок реєстрації. Розгляд звернень громадян. Терміни розгляду звернень громадян. Організація особистого прийому громадян. Формування звернень у справи та їх зберігання.
Сутність та особливості організації роботи з документами з обмеженим доступом. Поняття «захист інформації».Технологія роботи з конфіденційними документами. Порядок обліку, зберігання й використання.
Тема 15. Організаційно-технологічні аспекти документообігу
Схеми та етапи документообігу, їх зміст. Завдання й порядок контролю за виконанням документів. Терміни виконання документів. Форми організації роботи з документами (централізована, децентралізована, змішана). Електронний документ та електронний документообіг. Поняття про номенклатуру справ. Функції номенклатур. Види номенклатур. Порядок складання та погодження номенклатур. Схеми побудови номенклатур. Формування документів у справи.

Змістовий модуль ІІІ. «Правовий та соціальний захист працівників митних органів»
Тема 16. Правові гарантії захисту життя, здоров’я і майна посадових осіб митної служби України.
Поняття правового захисту працівників митних органів. Заходи правового захисту працівників, що здійснюються підрозділами митних органів або громадськими організаціями працівників (внутрішні заходи). Система заходів, які проводять підрозділи внутрішньої безпеки митних органів у взаємодії з правоохоронними органами, що спрямовані на захист посадових осіб митної служби і членів їх сімей. Спеціальні заходи забезпечення безпеки працівників митних органів, що здійснюються спеціально уповноваженими державними органами (зовнішні заходи). Органи, що забезпечують безпеку працівників митних органів відповідно до Закону України “Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів”, їх права та обов’язки. Самозахист працівників митних органів (застосування фізичної сили, спеціальних засобів та зброї).

Тема 17 . Юридична відповідальність за посягання на життя і здоров’я
працівників митних органів та їх близьких родичів.
Юридична відповідальність за посягання на життя, здоров’я, честь, гідність та майно працівників митних органів. Профілактика порушень прав та законних інтересів працівників митних органів.

Тема 18. Соціальні гарантії посадовим особам митної служби України.
Поняття матеріально-побутового забезпечення посадових осіб митної служби. Різновиди матеріально-побутового забезпечення та соціальних послуг які держава гарантує працівникам митних органів. Гарантії оплати праці працівників митних органів. Умови грошового забезпечення посадових осіб та оплати праці працівників митної служби. Структура грошового забезпечення працівників митних органів. Гарантії житлового забезпечення працівників митних органів. Право на одержання службових житлових приміщень працівниками митних органів. Порядок надання службових житлових приміщень.

Тема 19. Пенсійне забезпечення працівників митних органів.
Право працівників митних органів на пенсійне забезпечення. Пенсійне страхування працівників митних органів і різновиди соціальних послуг та матеріального забезпечення, що їм надаються пенсійним законодавством. Пенсії за віком працівників митних органів. Пенсії по інвалідності внаслідок загального захворювання (в тому числі каліцтва, не пов’язаного з роботою). Пенсія по інвалідності внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання. Умови й порядок призначення пенсій працівникам митних органів.
Тема 20. Медичне обслуговування, оздоровлення та реабілітація
працівників митних органів.
Медичне страхування працівників митних органів і різновиди соціальних послуг та матеріального забезпечення, що їм надаються законодавством. Діагностика та амбулаторне лікування. Стаціонарне лікування. Надання готових лікарських засобів та виробів медичного призначення. Профілактичні та освітні заходи. Забезпечення медичної реабілітації осіб, які перенесли особливо важкі операції або мають хронічні захворювання. Медичні профілактично-реабілітаційні заходи для пенсіонерів митних органів.

Тема 21. Державне соціальне страхування працівників митних органів
у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю.
Допомога по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною). Допомога по вагітності та пологах. Допомога при народженні дитини. Допомога на поховання (крім поховання пенсіонерів, безробітних та осіб, які померли від нещасного випадку на виробництві). Забезпечення оздоровчих заходів щодо працівників митних органів (оплата путівок на санаторно-курортне лікування працівників та членам їх сімей, оплата путівок до дитячих оздоровчих закладів та ін.).

Тема 22. Компенсаційні виплати та відшкодування збитків у разі заподіяння каліцтва або іншого ушкодження здоров’я, пов’язаних із виконанням службових обов’язків.
Допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання. Відновлення здоров’я та працездатності потерпілого. Відшкодування збитків, заподіяних працівникові митних органів каліцтвом чи іншим ушкодженням здоров’я, пов’язаним з виконанням ним своїх трудових обов’язків. Оплата витрат на медичну та соціальну допомогу. Страхові виплати за моральну шкоду. Порядок розгляду справ про страхові виплати.
Тема 23. Соціальний захист членів сім’ї працівника митних органів.
Компенсаційні виплати у разі загибелі працівника митних органів, передбачені митним законодавством. Пенсії у зв’язку з втратою годувальника, що не пов’язана з професійною діяльністю працівника митних органів. Пенсія у зв’язку із втратою годувальника, який помер внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання. Страхові виплати дитині, яка народилася інвалідом внаслідок травмування на виробництві або професійного захворювання її матері під час вагітності. Допомога на поховання осіб, які померли внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання. Соціальна робота з сім’ями працівників митних органів.Н-7.03

Міністерство освіти і науки України
Університет митної справи та фінансівФакультет управління
Юридичний факультет

Кафедра публічного управління та митного адміністрування
Кафедра цивільного, господарського та екологічнго права


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


«Державне управління митною справою:
Механізми державного управління у сфері митної справи;
Документаційне забезпечення управлінської діяльності ;
- Правовий та соціальний захист посадових осіб органів доходів і зборів»


ЗА ОКР «Бакалавр»,
галузі знань 0305 «Економіка ТА підприємництво»,0701 «Транспорт і транспортна інфраструкутрура» , 0306 «мЕНЕДЖМЕНТ І АДМІНІСТРУВАННЯ», 0501 «ІНФОРМАТИКА І ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНІКА»
напрямів підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка», 6.030509 «Облік і аудит», 6.030608 «фІНАНСИ І КРЕДИТ» 6.050101 «кОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ «6.070101 «Транспортні технології»(АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ)


2016 – 2017 навчальний рік
2.1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників
Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступінь
Характеристика навчальної дисципліниденна форма навчання
заочна форма навчання

Кількість кредитів – 4
галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво»,0701 «Транспорт і транспортна інфраструкутрура» , 0306 «мЕНЕДЖМЕНТ І АДМІНІСТРУВАННЯ», 0501 «ІНФОРМАТИКА І ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНІКА»

Вибіркова


6.030503 «Міжнародна економіка», 6.030509 «Облік і аудит», 6.030608 «фІНАНСИ І КРЕДИТ» , 6.050101 «кОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ «6.070101 «Транспортні технології»(АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ)

Рік підготовки

Змістових модулів – 3

3


Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

Семестр

Загальна кількість годин – 144

5,6


Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних – 4
самостійної роботи студента – 5
ОКР «бакалавр»,


Лекції32
8Практичні32
6Самостійна робота80
130Вид контролю:залік
залік


Примітка.
Співвідношення кількості годин аудиторних занять (лекції + практичні (лабораторні) заняття) до загальної кількості годин (%):
для денної форми навчання – 50%

2.2. Структура навчальної дисципліни для денної форми навчання
Назви змістових модулів і тем
Усього годин
Розподілення часу за видами занятьЛекційні
Практичні
Самостійна
робота

Змістовий модуль 1. Механізми державного управління у сфері митної справи

Тема 1. Сутність та зміст соціального управління

6
1
1
4

Тема 2. Еволюція управління митною системою України

8
2
2
4

Тема З. Сучасний стан управління митною системою України

8
2
2
4

Тема 4. Функції управління митними системами
6
1
1
4

Тема 5. Процес управлінської
діяльності в
митних адміністраціях

8
2
2
4

Тема 6. Управління в митних
адміністраціях
як процес комунікацій
7
1
2
4

Тема 7. Ефективність управління в митних адміністраціях
8
2
2
4

Тема 8. Міжнародні стандарти управління митною системою
10
2
2
6

Тема 9 Управління митними системами зарубіжних країн
11
3
2
6

Всього за 1 змістовий модуль, годин
72
16
16
40


Змістовий модуль 2. Документаційне забезпечення управлінської діяльності

Тема 10. Документ і документаційне забезпечення управління.

6
2
-
4

Тема 11. Класифікація документів.

8
2
-
6

Тема 12. Складання та оформлювання службових документів.

8
4
-
4

Тема 13. Система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації, її призначення, склад .

6
4
-
2

Тема 14. Особливі види організації роботи: документаційне забезпечення роботи зі зверненнями громадян, особливості організації роботи з документами з обмеженим доступом .

4
2
-
2

Тема 15. Організаційно-технологічні аспекти документообігу .

4
2
-
2

Всього за 2 змістовий модуль, годин
36
16
-
20

Змістовий модуль 3. Правовий і соціальний захист посадових осіб органів доходів і зборів

Тема 16. Правові гарантії захисту життя, здоров’я і майна посадових осіб митної служби України.

-Тема 17 . Юридична відповідальність за посягання на життя і здоров’я працівників митних органів та їх близьких родичів.

-Тема 18. Соціальні гарантії посадовим особам митної служби України.

-Тема 19. Пенсійне забезпечення працівників митних органів.

-Тема 20. Медичне обслуговування, оздоровлення та реабілітація працівників митних органів.

-Тема 21. Державне соціальне страхування працівників митних органів у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю.

-Тема 22. Компенсаційні виплати та відшкодування збитків у разі заподіяння каліцтва або іншого ушкодження здоров’я, пов’язаних із виконанням службових обов’язків..

-Тема 23. Соціальний захист членів сім’ї працівника митних органів.

-Всього за 3 змістовий модуль,годин
36
-
16
20

Разом, годин
144
32
32
802.3. Структура навчальної дисципліни для заочної форми навчання (години за змістовними модулями -144 год.)
Назви змістових модулів і тем
Усього годин
Розподілення часу за видами занятьЛекційні
Практичні
Самостійна
робота

Змістовий модуль 1. Механізми державного упрвління у сфері митної справи

Тема 1. Сутність та зміст соціального управління

4
-
-
4

Тема 2. Еволюція управління митною системою України

8
-
2
6

Тема З. Сучасний стан управління митною системою України

8
2
-
6

Тема 4. Функції управління митними системами
8
-
-
8

Тема 5. Процес управлінської
діяльності в
митних адміністраціях

8
-
-
8

Тема 6. Управління в митних
адміністраціях
як процес комунікацій
6
-
-
6

Тема 7. Ефективність управління в митних адміністраціях
8
-
-
8

Тема 8. Міжнародні стандарти управління митною системою
10
2
-
10

Тема 9 Управління митними системами зарубіжних країн
10
-
-
10

Всього за 1 змістовий модуль, годин
72
4
2
66


Змістовий модуль 2. Документаційне забезпечення управлінської діяльності

Тема 10. Документ і документаційне забезпечення управління.

6
2
-
4

Тема 11. Класифікація документів.

6
-
-
6

Тема 12. Складання та оформлювання службових документів.

8
-
2
6

Тема 13. Система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації, її призначення, склад .

6
-
-
6

Тема 14. Особливі види організації робот из документами: документаційне забезпечення роботи зі зверненнями громадян, особливості організації роботи з документами з обмеженим доступом .

4
-
-
4

Тема 15. Організаційно-технологічні аспекти документообігу .

6
-
-
6

Всього за 2 змістовий модуль, годин
36
2
2
32

Змістовий модуль 3. Правовий і соціальний захист посадових осіб органів доходів і зборів

Тема 16. Правові гарантії захисту життя, здоров’я і майна посадових осіб митної служби України.

Тема 17 . Юридична відповідальність за посягання на життя і здоров’я працівників митних органів та їх близьких родичів.

Тема 18. Соціальні гарантії посадовим особам митної служби України.

Тема 19. Пенсійне забезпечення працівників митних органів.

Тема 20. Медичне обслуговування, оздоровлення та реабілітація працівників митних органів.

Тема 21. Державне соціальне страхування працівників митних органів у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю.

Тема 22. Компенсаційні виплати та відшкодування збитків у разі заподіяння каліцтва або іншого ушкодження здоров’я, пов’язаних із виконанням службових обов’язків..

Тема 23. Соціальний захист членів сім’ї працівника митних органів.

Всього за 3 змістовий модуль,годин
36
2
2
32

Разом, годин
144
8
6
1302.4. Зміст лекційного курсу для денної форми навчання (години за змістовими модулями = 32 год.)

Назви змістових модулів і тем
Кількість годин

Змістовий модуль 1. Механізми державного управління у сфері митної справи

16

Тема 1. Сутність та зміст соціального управління
Управління митними системами, методологія. Предмет, завдання дисципліни. Поняття митна справа, митна організація, митна адміністрація, митна політика, митна система. Методологічні підходи до вивчення митної системи. Функції та організація митної системи. Структура митної системи.

1

Тема 2. Еволюція управління митною системою України
Генетико-прогностичний опис митної системи. Етапи розвитку та реформування митної системи України. Еволюція організаційних структур митної системи України.

2

Тема 3. Сучасний стан управління митної системи України
Поняття організаційної структури, типи і види структур у митній адміністрації. Організаційна структура центрального апарату ДФС України, установ та організацій. Система управління в митній адміністрації. Поняття і здійснення організаційно-штатної роботи в митній адміністрації. Основні показники діяльності митних органів.

2

Тема 4. Функції управління митними системами Механізм соціального управління. Складові системи механізму управління. цілі, функції, принципи, методи управління. Суспільні функції, стратегічні цілі митної адміністраці. Поняття і види функцій митної адміністрації України.
1

Тема 5. Процес управлінської діяльності в митних адміністраціях
Поняття процесу управління. Поняття і зміст управлінського циклу. Характеристика, властивості процесу управління. Види процесів управління. Управлінські рішення в митній адміністрації. Аналітична робота в митній адміністрації. Прогнозування, планування, ризики, контроль в митній адміністрації.

2

Тема 6. Управління в митних адміністраціях як процес комунікацій
Поняття, види і моделі комунікацій. Міжособисті організаційні комунікації. Комунікаційна політика організацій, інформаційне та документаційне забезпечення управління в митній адміністрації. Кадрове забезпечення управління в митній адміністрації.

2

Тема 7. Ефективність управління в митних адміністраціях

Основні показники діяльності митних органів, установ та організацій. Оцінка економічної ефективності митної системи. Оцінка параметрів митної безпеки. Удосконалення управління митної системи України в рамках економічної безпеки держави та рекомендації ВМО.

2

Тема 8. Міжнародні стандарти управління митною системою

Етапи розвитку управлінського впливу Всесвітньої митної організації. Класифікація ключових принципів модернізації митних адміністрацій. Управлінські цілі рамкових стандартів. Митні прототипи.


2

. Тема 9. Управління митними системами зарубіжних країн
Управління митними системами країн Європейського Союзу.
Митна система Німеччини. Митна система Великобританії. Реформування митної системи Польщі. Еволюція організаційних структур. Функції. Кадрова політика. Позитивний досвід.
Управління митними системами країн американських континентів. Митна система США. Департамент зі збирання митних податків, мита і акцизів Канади. Митна система Перу. Еволюція організаційних структур. Функції. Кадрова політика. Позитивний досвід.
Управління митними системами країн Азії.
Розвиток митного і тарифного бюро Японії. Митна система Китаю. Центральне управління акцизу і митниці Індії. Еволюція організаційних структур. Функцій. Кадрова політика. Позитивний досвід.
Управління митними системами країн СНД. Митна система Російської Федерації. Митний комітет Республіки Білорусь. Еволюція організаційних структур. Функції. Кадрова політика. Позитивний досвід.
2

Змістовий модуль 2. Документаційне забезпечення в управлінській діяльності
16

Тема 10. Документ і документаційне забезпечення управління.
Основні етапи становлення та розвитку роботи документами в Україні. Поняття про документ і документаційне забезпечення управління. Функції та властивості документа. Нормативно-методична база документаційного забезпечення управління в Україні. Організація роботи відділів (служб) документаційного забезпечення, їх завдання та функції.
2

Тема 11. Класифікація документів .
Поняття про систему документації. Поняття про уніфіковану систему документації та уніфікований документ. Принципи класифікації документів за ознаками та групами.
2

Тема 12. Складання та оформлювання службових документів.
Поняття про реквізит документа, змінний реквізит, постійний реквізит, формуляр-зразок, бланк документа. Вимоги до розташовування та оформлювання реквізитів службових документів в уніфікованій системі організаційно-розпорядчої документації. . Загальні вимоги до текстів службових документів.


Тема 13. Система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації, її призначення, склад .
Організаційні документи: загальна характеристика, структурні особливості (статут, положення, інструкція, посадова інструкція, порядок, правила).
Наказ як один з основних видів розпорядчих документів.
Структура наказу, види наказів. Оформлення бланків, основний набір реквізитів, особливості текстового оформлення.

4

4Тема 14. Особливі види організації роботи з документами: документаційне забезпечення роботи зі зверненнями громадян, особливості організації роботи з документами з обмеженим доступом .

Види звернень громадян, порядок реєстрації. Розгляд звернень громадян. Терміни розгляду звернень громадян. Організація особистого прийому громадян. Формування звернень у справи та їх зберігання.
Сутність та особливості організації роботи з документами з обмеженим доступом. Поняття «захист інформації».Технологія роботи з конфіденційними документами. Порядок обліку, зберігання й використання.

2

Тема 15. Організаційно-технологічні аспекти документообігу .
Схеми та етапи документообігу, їх зміст. Завдання й порядок контролю за виконанням документів. Терміни виконання документів. Форми організації роботи з документами (централізована, децентралізована, змішана). Електронний документ та електронний документообіг. Поняття про номенклатуру справ. Функції номенклатур. Види номенклатур. Порядок складання та погодження номенклатур. Схеми побудови номенклатур. Формування документів у справи.

2

Усього, годин
322.5. Зміст лекційного курсу для заочної форми навчання (години за змістовими модулями - 8 год.)

Назви змістових модулів і тем
Кількість годин

Змістовий модуль 1. Механізми лержавного управління у сфері митної справи

4

Тема 3. Сучасний стан управління митною системою України
Поняття організаційної структури, типи і види структур у митній адміністрації. Організаційна структура центрального апарату ДФС України, установ та організацій. Система управління в митній адміністрації. Поняття і здійснення організаційно-штатної роботи в митній адміністрації. Основні показники діяльності митних органів.
2

Тема 8. Міжнародні стандарти управління митною системою

Етапи розвитку управлінського впливу Всесвітньої митної організації. Класифікація ключових принципів модернізації митних адміністрацій. Управлінські цілі рамкових стандартів. Митні прототипи.


2

Змістовий модуль 2. Документаційне забезпечення управлінської діяльності


Тема 10. Документ і документаційне забезпечення управління.

2

Змістовий модуль 3. Правовий і соціальний захист посадових осіб органів доходів і зборів
Всього, годин
8
2.6. Зміст практичних занять для денної форми навчання (години за змістовими модулями - 32 год.)


Назви змістових модулів і тем
Кількість годин

Змістовий модуль 1. Механізми державного управління у сфері митної справи

16

Практична робота 1
Тема: «Організаційно-управлінські аспекти діяльності митних органів західного регіону України» .
Мета: розкрити особливості функціонування митниць західного регіону України
Хід роботи: підготувати презентаційні матеріали для характеристики організаціно-управлінських аспектів дільності митниці західного регіону України.
.
4

Практична робота 2
. Тема: «Організаційно-управлінські аспекти діяльності митних органів східного регіону України» .

Мета: розкрити особливості функціонування митниць східного регіону України
Хід роботи: підготувати презентаційні матеріали для характеристики організаціно-управлінських аспектів дільності митниць південно-західного регіону України.
.
2

Практична робота 3
Тема: «Організаційно-управлінські аспекти діяльності митних органів північного регіону України» .

Мета: розкрити особливості функціонування митниць північного регіону України

Хід роботи: підготувати презентаційні матеріали для характеристики організаціно-управлінських аспектів дільності митниці північного регіону України.
.
2


Практична робота 4
Тема: «Організаційно-управлінські аспекти діяльності митних органів центрального регіону України» .

Мета: розкрити особливості функціонування митниць центрального регіону України
Хід роботи: підготувати презентаційні матеріали для характеристики організаціно-управлінських аспектів дільності митниць центрального регіону України.

4

Практична робота 5
Тема: «Організаційно-управлінські аспекти діяльності митних органів південного регіону України» .

Мета: розкрити особливості функціонування митниць південного регіону України

Хід роботи: підготувати презентаційні матеріали для характеристики організаціно-управлінських аспектів дільності митниці південного регіону України.

4

Змістовий модуль 4. Правовий і соціальний захист посадових осіб органів доходів і зборів

Усього, годин
32
2.7. Зміст практичних (лабораторних) занять для заочної форми навчання (години за змістовими модулями - 6 год.)
Назви змістових модулів і тем
Кількість годин

Змістовий модуль 1. Механізми державного управління у сфері митної справи

2

Практична робота 1
Тема: Еволюція управління митною системою України
Мета: Дослідити основні етапи становлення та розвитку митної системи України
Хід роботи: 1.Визначити основні етапи становлення митної системи України, їх особливості. 2.Охарактеризувати структуру митної системи України на різних етапах її становлення, дослідити зміст функцій та завдань митних органів на різних етапах становлення митної системи України.
2

Змістовий модуль 2. Документаційне забезпечення управлінської діяльності
2Практична робота 1
Тема : Складання та оформлювання службових документів.
Мета: З’ясувати основні правила та вимоги щодо оформлення службових документів відповідно до чинних інструктивно-методичних документів.
Хід роботи : 1. Визначити перелік реквізитів службових документів.
2. Вивчити правила їх оформлення та місця розміщення. 3. З’ясувати терміни « бланк документа», «формуляр-зразок», «постійні та змінні рекізити». 4. Подати зразки оформлення реквізитів службових документів.
2

Змістовий модуль 3. Правовий і соціальний захист посадових осіб органів доходів і зборів
2

Практична робота 1

Всього, годин
62.8. Зміст самостійної роботи для денної форми навчання (години за змістовими модулями - 80 год.)


Назви змістових модулів і тем
Кількість годин

Змістовий модуль 1. Механізми держаного управління у сфері митної справи
40

Тема 1. Сутність та зміст соціального управління
1.Управління митними системами, методологія.
2. Поняття митна справа, митна організація, митна адміністрація, митна політика, митна система.
3.Функції та організація митної системи. Структура митної системи.

4


Тема 2. Еволюція управління митною системою України
1. Етапи розвитку та реформування митної системи України.
2. Еволюція організаційних структур митної системи України.

4

Тема 3. Сучасний стан управління митної системи України
1.Організаційна структура центрального апарату ДФС України, установ та організацій.
2.Система управління в митній адміністрації.
3.Основні показники діяльності митних органів.

4

Тема 4. Функції управління митними системами
Суспільні функції, стратегічні цілі митної адміністраці.
Поняття і види функцій митної адміністрації України.


4

Тема 5. Процес управлінської діяльності в митних адміністраціях
1.Поняття процесу управління.
2.Характеристика, властивості процесу управління.
3.Управлінські рішення в митній адміністрації. Аналітична робота в митній адміністрації. Прогнозування, планування, ризики, контроль в митній адміністрації.

4

Тема 6. Управління в митних адміністраціях як процес комунікацій
1.Комунікаційна політика організацій, інформаційне та документаційне забезпечення управління в митній адміністрації.
2. Кадрове забезпечення управління в митній адміністрації.

4

Тема 7. Ефективність управління в митних адміністраціях

1.Оцінка економічної ефективності митної системи. Оцінка параметрів митної безпеки.
2.Удосконалення управління митної системи України в рамках економічної безпеки держави та рекомендації ВМО.


4

Тема 8. Міжнародні стандарти управління митною системою

1.Класифікація ключових принципів модернізації митних адміністрацій.
2.Управлінські цілі рамкових стандартів. Митні прототипи.


6

. Тема 9. Управління митними системами зарубіжних країн
1. Управління митними системами країн Європейського Союзу (Еволюція організаційних структур. Функцій. Кадрова політика. Позитивний досвід).
2.. Управління митними системами країн СНД (Еволюція організаційних структур. Функцій. Кадрова політика. Позитивний досвід).

6

Разом за змістовим модулем 1
40

Змістовий модуль 2. Документаційне забезпечення управлінської діяльності
20

Тема 10 . Документ і документаційне забезпечення управління.
1.Аналіз нормативно-методичної бази документаційного забезпечення управління в Україні .
2.Інструкція з діловодства : аналіз структури та змісту.
4

Тема 11. Класифікація документів.
1.Особливості класифікаційних ознак документів: принципи виокремлення за різновидами (порівняльний аналіз).

6

Тема 12. Складання та оформлювання службових документів у митних органах.
1.Вимоги національних стандартів щодо особливостей оформлення управлінської документації.
.
4

Тема 13. Система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації в митному органі, її призначення, склад.
1.Документація з особового складу: загальна характеристика.
2.Довідково-інформаційні документи у складі організаційно-розпорядчої документації.
3. Вимоги до оформлювання та укладання довідково-інформаційних та довідково-аналітичних документів.
.
2

Тема 14. Особливі види організації роботи з документами: документаційне забезпечення роботи зі зверненнями громадян, особливості організації роботи з документами з обмеженим доступом.
1.Правові аспекти організації справочинства за зверненнями громадян у митних органах.
2.Класифікація видів звернень. Публічна інформація: оформлення запиту на публічну інформацію.
3.Аналіз нормативно-правових актів щодо інформації та документації (службова, конфіденційна , таємна).
2

Тема 15. Організаційно-технологічні аспекти документообігу .
1.Електронний документ та електронний документообіг.
2.Застосування електронного цифрового підпису: організаційно-правові засади.

2

Разом за змістовим модулем 2
20

Змістовий модуль 3. Провий та соціальний захист посадових осіб органів доходів і зборів


Тема1.


Разом зазмістовим модулем 3
202.9. Зміст самостійної роботи для заочної форми навчання (години за змістовими модулями - 130 год.)

Назви змістових модулів і тем
Кількість годин

Змістовий модуль 1 Механізми державного управління у сфері митної справи
66

Тема 1. Сутність та зміст соціального управління
1.Управління митними системами, методологія.
2. Поняття митна справа, митна організація, митна адміністрація, митна політика, митна система.
3.Функції та організація митної системи. Структура митної системи.

4

Тема 2. Еволюція управління митною системою України
1. Етапи розвитку та реформування митної системи України.
2. Еволюція організаційних структур митної системи України.

6

Тема 3. Сучасний стан управління митної системи України
1.Організаційна структура центрального апарату ДФС України, установ та організацій.
2.Система управління в митній адміністрації.
3.Основні показники діяльності митних органів.

6

Тема 4. Функції управління митними системами
Суспільні функції, стратегічні цілі митної адміністраці.
Поняття і види функцій митної адміністрації України.


8

Тема 5. Процес управлінської діяльності в митних адміністраціях
1.Поняття процесу управління.
2.Характеристика, властивості процесу управління.
3.Управлінські рішення в митній адміністрації. Аналітична робота в митній адміністрації. Прогнозування, планування, ризики, контроль в митній адміністрації.

8

Тема 6. Управління в митних адміністраціях як процес комунікацій
1.Комунікаційна політика організацій, інформаційне та документаційне забезпечення управління в митній адміністрації.
2. Кадрове забезпечення управління в митній адміністрації.

6

Тема 7. Ефективність управління в митних адміністраціях

1.Оцінка економічної ефективності митної системи. Оцінка параметрів митної безпеки.
2.Удосконалення управління митної системи України в рамках економічної безпеки держави та рекомендації ВМО.


8

Тема 8. Міжнародні стандарти управління митною системою

1.Класифікація ключових принципів модернізації митних адміністрацій.
2.Управлінські цілі рамкових стандартів. Митні прототипи.


10

. Тема 9. Управління митними системами зарубіжних країн
1. Управління митними системами країн Європейського Союзу (Еволюція організаційних структур. Функцій. Кадрова політика. Позитивний досвід).
2.. Управління митними системами країн СНД (Еволюція організаційних структур. Функцій. Кадрова політика. Позитивний досвід).

10

Разом за змістовим модулем 1
66

Змістовий модуль 2. Документаційне забезпечення управлінської діяльності
32

Тема 10 . Документ і документаційне забезпечення управління.
1.Аналіз нормативно-методичної бази документаційного забезпечення управління в Україні .
2.Інструкція з діловодства : аналіз структури та змісту.
4

Тема 11. Класифікація документів.
1.Особливості класифікаційних ознак документів: принципи виокремлення за різновидами (порівняльний аналіз).

6

Тема 12. Складання та оформлювання службових документів у митних органах.
1.Вимоги національних стандартів щодо особливостей оформлення управлінської документації.
.
6

Тема 13. Система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації в митному органі, її призначення, склад.
1.Документація з особового складу: загальна характеристика.
2.Довідково-інформаційні документи у складі організаційно-розпорядчої документації.
3. Вимоги до оформлювання та укладання довідково-інформаційних та довідково-аналітичних документів.
.
6

Тема 14. Особливі види організації роботи з документами: документаційне забезпечення роботи зі зверненнями громадян, особливості організації роботи з документами з обмеженим доступом.
1.Правові аспекти організації справочинства за зверненнями громадян у митних органах.
2.Класифікація видів звернень. Публічна інформація: оформлення запиту на публічну інформацію.
3.Аналіз нормативно-правових актів щодо інформації та документації (службова, конфіденційна , таємна).
4

Тема 15. Організаційно-технологічні аспекти документообігу .
1.Електронний документ та електронний документообіг.
2.Застосування електронного цифрового підпису: організаційно-правові засади.

4

Разом за змістовим модулем 2
32

Змістовий модуль 3. Правовий та соціальний захист посадових осіб органів доходів і зборів


Тема.


Разом зазмістовим модулем 3
32
2.10. Методи навчання
Вивчення дисципліни «Управління в митній службі: - управління митною справою ;- документаційне забехпечення управлінської діяльності; - правовий та соціальний захист працівників митних органів» відбувається в процесі навчання, що охоплює лекційні та практичні заняття, самостійну роботу студентів.
Під час лекцій студенти отримують нову інформацію, що має теоретичний, аналітичний, проблемний характер.
На практичних заняттях студенти обговорюють організаційні, методичні та проблемні питання з практичної діяльності. У процесі навчання використовують різні методи від пояснювально-ілюстративних до проблемних.
Самостійна робота студента є основним засобом засвоєння навчального матеріалу у вільний від аудиторних занять час. Самостійна робота студента включає: опрацювання навчального матеріалу, виконання індивідуальних завдань, науково-дослідну роботу.
Під час вивчення курсу широко використовуються наочні засоби візуалізації (презентації, схеми, таблиці, рисунки, тощо), які використовують у поєднанні з активною діяльністю студентів. Ефективним є застосування роботи студентських груп і активних методів навчання, а саме: різноманітних рольових ігор, імітаційних ігор, обговорення конкретних ситуацій, випадків; дискусія; аналіз конкретної ситуації; презентація.2.11. Методичне забезпечення

Дисципліна забезпечена:
- конспектом лекцій;
- комплектом візуального супроводження;
- методичними рекомендаціями для лабораторних (практичних) занять та для самостійної роботи;

3. КОНТРОЛЬНІ ЗАХОДИ
3.1. Види контролю та його оцінювання
Оцінювання академічних досягнень студентів здійснюється під час міжсесійного (поточного) та семестрового контролю знань студентів.
Міжсесійний контроль (поточний контроль) здійснюється з метою оцінювання якості роботи студента протягом семестру або логічно завершеної частини дисципліни (змістового модуля) під час проведення лекційних, практичних, лабораторних, семінарських занять, а також для перевірки якості самостійної роботи студентів (останнє може проводитися викладачем під час індивідуально-консультативної роботи зі студентом). Результати цього виду контролю заносяться викладачем до «Журналу обліку семінарських, практичних занять, лабораторних робіт» за 100-бальною системою оцінювання.
Форма проведення поточного контролю визначається робочою навчальною програмою з дисципліни.
Семестровий контроль проводиться як підсумковий контрольний захід і є обов’язковим для всіх студентів. Семестровий контроль здійснюється з метою оцінки результатів навчання студента на окремому завершеному етапі. Відповідно до навчального плану, семестровий контроль проводиться у формі заліку з конкретної навчальної дисципліни в обсязі навчального матеріалу, визначеного робочою навчальною програмою, у терміни, передбачені графіком навчального процесу.
Дисципліна з формою контролю у вигляді заліку завершується підсумковою семестровою контрольною роботою чи підсумковим семестровим тестом (простим, комбінованим, перехресним, розширеним і т.ін.) або виставляється за накопиченими балами. Результати семестрового контролю фіксуються за національною системою окремою графою в «Журналі обліку семінарських, практичних занять, лабораторних робіт» з позначкою ск (семестровий контроль) на сторінці, що відведена для конкретної дисципліни.
Остаточною оцінкою з дисципліни за семестр, яка вноситься до «Відомості обліку успішності», є підсумкова оцінка, що розраховується як середньоарифметична балів семестрового контролю та балів поточного контролю (середньоарифметична балів поточного контролю, у разі проведення декількох проміжних контролів).
Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни за семестр вноситься до:
«Відомості обліку успішності» (у тому числі електронної);
залікової книжки студента;
навчальної картки студента.
З дисципліни, яка вивчається впродовж двох і більше семестрів, семестровий контроль здійснюється кожного семестру у формі, передбаченій робочим навчальним планом. У зведену відомість та в додаток до диплома, як правило, заноситься остання за терміном виставлення оцінка. Якщо дисципліна викладається два й більше семестри, у зведену відомість та в додаток до диплома заноситься оцінка за останній семестр, в якому викладалась дисципліна (якщо передбачено форму контролю у зазначеному семестрі у вигляді іспиту). Якщо дисципліна викладається два й більше семестри, а формами семестрового контролю в усіх семестрах є іспит, то у зведену відомість та в додаток до диплома заноситься середньозважена оцінка з округленням її до цілого значення.
Кількість контрольних робіт з кожної навчальної дисципліни визначається робочою навчальною програмою дисципліни.

Оцінювання поточного і семестрового контролю
На початку вивчення відповідної дисципліни (але не пізніше другого аудиторного заняття) студенту повідомляють про структуру дисципліни, зміст курсу й форми проведення міжсесійного та семестрового контролю, критерії оцінювання знань, про наявність електронного варіантанавчально-методичних комплексів дисциплін.
В умовах кредитно-трансфертної системи навчання оцінюються знання, уміння й навички, що безпосередньо пов’язані з вивченням певної дисципліни.
При визначенні якості роботи студента під час аудиторних занять оцінці підлягають: рівень теоретичних знань та практичних навичок з тем, включених до певних розділів, правильність і самостійність суджень при обговоренні питань, винесенихна семінарські (практичні) заняття, експрес-контролю у формі тестів тощо.
Самостійна робота студентів може оцінюватися як: підготовка до аудиторних занять, самостійне опрацювання (конспектування) тем у цілому чи окремих питань, що не ввійшли до лекційних, практичних (семінарських, лабораторних) занять з дисципліни, написання рефератів (доповідей), есе, реферування першоджерел, проведення розрахунків, участь у колоквіумах, опрацювання завдань робочих зошитів, підготовка глосаріїв, конспектів навчальних або наукових текстів, їх переклад з іноземної мови; підготовка анотації, реферативні матеріали з публікацій.
Під час семестрового контролю оцінюється: рівень сформованості основних компетенцій, системність теоретичних знань студентів, уміння застосовувати отримані знання для виконання практичних завдань.
Семестровий контроль проводиться за розкладом, затвердженим у встановленому порядку. Цей вид контролю обов’язковий і для студентів, яким установлено індивідуальний графік відвідування занять.
Якщо студент не виконав усіх вимог робочої навчальної програми з дисципліни, то він не допускається до складання семестрового іспиту (підсумкової семестрової контрольної роботи для дисциплін з формою контролю «залік» або «диференційований залік») і вважається таким, що має академічну заборгованість.
На екзамен виносяться вузлові питання, типові й комплексні задачі, завдання, що потребують творчої відповіді та вміння синтезувати отримані знання і застосовувати їх під час виконання практичних завдань.
Результати поточного, семестрового контролю фіксуються викладачем у «Журналі обліку семінарських, практичних занять, лабораторних робіт» у прийнятий в Університеті спосіб.
Оцінка з дисципліни за семестр, що виставляється у «Відомість обліку успішності», складається з урахуванням результатів поточного й семестрового контролю та оформлюється: за національною системою, за 100-бальною шкалою та за шкалою ЕСТS.


3.2. Зразок завдань для поточного контролю І «Управління митною справою»
Варіант 1
Основні етапи становлення митної системи України.
Основні законодавчі та нормативні акти, що визначають діяльність ДФСУ.
Аналіз діяльності митної адміністрації Російської Федерації.
Варіант 2
Функції та завдання ДФСУ.
Основні завдання та структура Всесвітньої митної організації.
Аналіз митної адміністрації Великобританії.
Варіант 3
Структура територіальних органів ДФСУ.
Основні завдання та структура Світової організації торгівлі.
Аналіз діяльності митної адміністрації Федеративної Республіки Німеччини.
Варіант 4
Призначення та структура класифікатора митних органів України.
Митне право Європейського Союзу.
Аналіз діяльності митної адміністрації Польщі.
Варіант 5
Структура Центрального апарату Державної фіскальної служби України.
Основні напрями діяльності та інструменти ВМО.
Аналіз діяльності митної адміністрації Сполучених штатів Америки.
Варіант 6
Типова структура митниці ДФСУ.
Типи інтеграційних об’єднань. Характеристика митного союзу.
Аналіз діяльності митної адміністрації Китайської Народної Республіки.


1.Об’єкт управління в митній справі - це ...
1) Відносини, які виникають при здійсненні митної діяльності, які підлягають правовому регулюванню, закріпленню та захисту
2) Керуюча система, як сукупність органів управління
3) Сукупність організаційних структур управління
4) Те, на що спрямовано управляючий вплив з боку митних органів, як суб’єкту управління

2. Управлінські відносини - це ...
1) Конкретна форма соціальних зв’язків свідомо вольового й організаційного характеру, в яких одна сторона (суб’єкт) є носієм функцій управління, а інша (об’єкт) випробовує її регулюючий вплив, який відповідає цілям управління
2) Особливий вид діяльності, спрямований на впорядкування, узгодження колективних дій людей щодо досягнення мети, яка стоїть перед ними
3) Певним чином орієнтований керуючий вплив суб’єкта на структуру, динаміку й кінематику об’єкта (системи), необхідний для коригування природного руху (поведінки, діяльності), що визначається початковими умовами у системі
4) Діяльність основана на притаманних тільки людині здібностях ставити перед собою цілі і знаходити адекватні засоби їх досягнення, передбачати результати впливу

3. Механізм управлінської діяльності складають:


1) Функціональна та методологічна частини
2) Цільова, функціональна, методологічна, технологічна частини
3) Інструментальна, технологічна, цільова, методологічна, функціональна частини
4) Цільова, функціональна, методологічна, технологічна, інструментальна частина та частина, яка відображає сукупність принципів

4. Управління - це

1) особливий механізм, який складається з трьох систем
2) суспільне утворення, процеси його збереження, функціонування та розвитку
3) певним чином орієнтований керуючий вплив суб'єкта на структуру, динаміку й кінематику об'єкта (системи), необхідний для коригування природного руху (поведінки, діяльності), що визначається початковими умовами, енергетичним станом та обмінними процесами у системі та з середовищем і надання об'єктові якостей або станів, необхідних для досягнення мети
4) Сукупність взаємопов’язаних явищ, процесів, що створюють закінчене коло розвитку протягом якогось проміжку часу

5. До одного з ключових методів організації й координації митної діяльності, методу розпорядчого впливу, відносяться:

1) Правила внутрішнього трудового розпорядку
2) Типові та детальні технологічні схеми
3) Розпорядження, накази, листи
4) Інструкції, накази, типові технологічні схеми

6.Особливостями об'єкта соціального управління є:
1) Об’єкти управління мають власні закономірності функціонування й розвитку, з якими треба рахуватись при здійсненні управління; об'єкт управління не тільки реагує на управляючи впливи суб'єкта, не тільки сигналізує про їх наслідки та результати, а часто прямо примушує його до певної перебудови управляючих впливів, до зміни їх характеру й змісту
2) наявність між об'єктом та суб'єктом внутрішньої єдності
3) наявність керуючого впливу
4) відсутністю між суб'єктом та об'єктом жорсткої детермінації

7.За ознакою нормованості соціальних ролей суб'єктів управління виділяються:
1) управлінські відносини субординації та координації
2) державноуправлінські відносини
3) економічні управлінські відносини
4) формальні та неформальні управлінські відносини

8.Управління в митній адміністрації - це
1) Управління, яке здійснюється всередині системи, при якому об’єктами є співробітники, служби, підрозділи, органи, а суб’єктами - керівники та управляючі апарати, які діють на відповідних рівнях і складають у своїй сукупності управляючу підсистему всієї системи цих органів у цілому і кожного з них окремо
2) Особливий вид діяльності спеціально створених апаратів та посадових осіб по упорядкуванню системи митної адміністрації, забезпеченню її оптимального функціонування і розвитку з метою ефективного вирішення завдань з реалізації митної політики держави
3) Особливий вид діяльності, спрямований на впорядкування, узгодження колективних дій людей щодо досягнення мети, яка стоїть перед ними
4) Певним чином орієнтований керуючий вплив суб’єкта на структуру, динаміку й кінематику об’єкта (системи), необхідний для коригування природного руху (поведінки, діяльності), що визначається початковими умовами у системі

9. Управлінське рішення - це ...
1) Сукупність логічно пов’язаних у просторі й часі управлінських циклів необхідних для досягнення поставлених цілей шляхом виконання основних функцій системи
2) Фіксований акт суб’єкта управління в межах його компетенції, який містить вказівки щодо майбутніх дій об’єкту управління з ціллю вирішення проблем в сфері митної діяльності
3) Комплексний механізм управління, який складається з структурно-функціонального, структурно-організаційного механізму і механізму управлінської діяльності
4) Сукупність взаємопов’язаних явищ, процесів, що створюють закінчене коло розвитку протягом якогось проміжку часу

10. Управлінський цикл - це ...
1) Проміжок часу, впродовж якого в одному випадку створюється система майбутньої діяльності, а в іншому - здійснюється управління її функціонуванням
2) Час необхідний для повної реалізації певної функції управління
3) Час необхідний для виконання однієї управлінської операції
4) Проміжок часу, необхідний для повної реалізації основних функцій управління

11. Державне управління - це ...

1) Сукупність взаємопов’язаних явищ, процесів, що створюють закінчене коло розвитку протягом якогось проміжку часу
2) Сукупність стратегій, принципів, методів, засобів і форм наукового керівництва будь-якою діяльністю з метою підвищення її ефективності
3) Особливий вид діяльності спеціально створених апаратів та посадових осіб по упорядкуванню системи митних органів, забезпеченню її оптимального функціонування і розвитку з метою ефективного вирішення завдань з реалізації митної політики держави
4) Сукупність цілеспрямованих впливів органів державної влади, які справляються ними в рамках відповідної компетенції на певних осіб, соціальні системи, а також увесь соціальний організм у цілому з метою їх упорядкування, збереження або перетворення

12. Під принципами управління розуміють ...
1) Керівні ідеї, правила, основні положення і норми поведінки, якими керується управляюча система
2) Спеціалізована частина управлінських дій, які можна охарактеризувати як типові, регулярні та послідовні операції спрямовані на досягнення поставленої мети
3) Цілеспрямований вид діяльності, об’єктом якого є співробітники, які виконують функції митного контролю
4) Діяльність всіх ланок системи по досягненню цілей управління

13. Принцип делегування повноважень означає:
1) Що вищестояща посадова особа повинна нести відповідальність за діяльність чітко визначеної, оптимальної кількості підлеглих
2) Що кожний співробітник отримує накази і розпорядження тільки від одного начальника, так як це є необхідною умовою єдності дій, і при цьому ні один співробітник не повинен доповідати більш ніж одному вищестоящому керівнику
3) Що при передачі завдання із сфери діяльності керівника підлеглому повинні також передаватися і права для його вирішення, а підлеглий повинен прийняти на себе відповідальність за них
4) Що нижчестоящий співробітник або підрозділ підпорядковується вищестоящому, кожний співробітник адміністративної ієрархії відповідає перед вищестоящими за рішення і дії не тільки свої, але і всіх підпорядкованих йому співробітників

14. Методи управлінської діяльності класифікуються:

1) За масштабами управлінської діяльності
2) За напрямками управлінської діяльності
3) По формам впливу
4) За масштабами управлінської діяльності; по формам впливу

15. До методів непрямого впливу відносяться:

1) Соціальні, психологічні, економічні
2) Організаційно-розпорядчі та правові
3) Правові та технологічні
4) Правові, економічні, організаційно-розпорядчі

16. До правових методів управління відноситься:
1) Дисциплінарні вимоги та ін.
2) Положення загально-організаційного характеру, які встановлюють організаційну відокремленість і порядок функціонування митної системи в цілому
3) Дотримання вимог правових актів
4) Визначення типових структур підрозділів


17. Структура управління в єдиній системі митної адміністрації складається з:
1) Двох рівнів
2) П’яти рівнів
3) Трьох рівнів
4) Шести рівнів


18. Процес підготовки управлінського рішення включає:
1) Вибір рішення
2) Забезпечення робіт по виконанню рішень
3) Виявлення та аналіз проблемної ситуації
4) Оцінка альтернатив особою, яка приймає рішення


19.Процес реалізації управлінського рішення включає:
1) Оцінка альтернатив особою, яка приймає рішення
2) Виконання рішень і контроль
3) Формування мети і завдань
4) Вибір рішення

20. До першого рівня управління в єдиній системі митної адміністрації відноситься:
1) Регіональні митниці
2) Центральний апарат митної адміністрації
3) Митні пости
4) Митниці

21. До специфічних функцій управління в митних органах відносяться:


1) Функції управління митним контролем та митним оформленням
2) Функції управління правоохоронною діяльністю та економічною діяльністю
3) Функції управління адміністративно-господарською діяльністю
4) Функції управління митним контролем та митним оформленням, правоохоронною діяльністю та економічною діяльністю

22. Загальні функції управління включають в себе:
1) Планування, організацію, контроль
2) Планування, управління фінансовою діяльністю, управління кадровою діяльністю
3) Контроль, облік, управління адміністративною діяльністю
4) Аналіз та прогнозування, контроль, управління діяльністю по правовому регулюванню

23. Механізм управління складають:

1) Органи управління, кадри управління та технічні засоби управління
2) Дії всіх ланок управління з метою досягнення мети управління
3) Закони, принципи, мета і функції управління
4) Закони, принципи, мета і функції управління, органи управління, кадри управління та технічні засоби управління


24. За масштабом та рівнем управління управлінські рішення поділяються на такі види:

1) Загальні, окремі та спеціальні
2) Стратегічні, тактичні, оперативні
3) Письмові, усні
4) Нормативні, рекомендаційні, імперативні

25. Функція управління правоохоронною діяльністю передбачає:

1) Розгляд питань управління працівниками, які здійснюють правове регулювання митною справою, що відноситься до компетенції митних органів
2) Певний ви діяльності, об’єктом якого є працівники митних органів, які здійснюють митно-тарифне регулювання, визначають митну вартість, стягують митні платежі, здійснюють валютний контроль та ведуть митну статистику
3) Управління боротьбою з порушеннями митних правил, організацію служби митної варти
4) Вид діяльності, об’єктом якої є працівники, які здійснюють митний контроль та митне оформлення

26. Одним з найстаріших видів соціального управління є
1) приватне управління
2) сімейне управління
3) державне управління
4) політичне управління

27 управління має процесуальний характер, що охоплює процеси цілевизначення, цілепокладання та цілездійснення, таке управління має політичний та адміністративний аспекти, наведене твердження відноситься до ознак

1) соціального управління
2) сімейного управління
3) державного управління
4) політичного управління

28.Цілі в організації поділяють на наступні види

1) загальні цілі, поточні цілі, термінові цілі
2) місія та мета
3) стратегічні, оперативні, негайні
4) цілі-завдання; цілі-орієнтації; цілі-системи

29. Критеріями якості та оцінки ступеня досягнення цілей соціальної системи є

1) досяжність, гнучкість, вимірюваність, конкретність, сумісність, прийнятність, порівнянність
2) плануємість та конролюємість
3) досяжність, плануємість, конролюємість, координованість
4) можливість аналізу, плануємість, контролюємість, досяжність

30. Перший рівень в дереві цілей це -
1) оперативний рівень управління
2) стратегічний рівень управління
3) тактичний рівень управління
4) короткостроковий рівень управління

31. Цільовий підхід процесу управління характеризує
1) нормативне (правове) забезпечення процесу управління
2) процес, як діяльність щодо досягнення сукупності цілей управління
3) сукупність прийомів, способів управлінської діяльності на різних стадіях процесу управління
4) процес, діяльність щодо виконання основних функцій покладених на соціальну систему

32.Технологічна характеристика процесу управління включає два підходи, а саме:

1) змістовний та організаційний
2) технологічний та організаційний
3) інформаційний та процедурний
4) соціальний, правовий, економічний

33. Головними властивостями процесу управління є
1) безперервність, циклічність, послідовність, мінливість, сталість
2) плануємість та конролюємість
3) досяжність, плануємість, конролюємість, координованість
4) можливість аналізу, плануємість, контролюємість, досяжність

34.Лінійний тип процесу управління характеризується

1) необхідністю додаткового коригування кожної стадії процесу управління після проходження попередньої стадії
2) ретельною розробкою конкретних завдань, що розподіляються між ланками системи управління
3) суворою послідовністю здійснення його етапів та стадій і використовується тоді, коли є повна та достатня визначеність відносно мети впливу
4) методологічною основою розподілу робіт на окремі частини

35. Імперативне рішення - це
1) рішення, яке приймається за конкретним питанням и має оперативний характер
2) рішення, яке зобов'язує об'єкти виконувати вимоги, які встановлюються суб'єктом
3) рішення, яке розраховано на термін до 5 років
4) рішення, яке стосується окремих осіб

36. Функції митної адміністрації, як системи управління, за призначенням завдань, для виконання яких вони здійснюються можна поділити:

1) забезпечуючі та оперативні
2) технічні та організаційні
3) основні, ресурсні та управлінські
4) соціальні, психологічні, економічні

37.Організаційно-штатні заходи - це


1) заходи по раціональному та ефективному використанню коштів
2) заходи по підбору та підготовці персоналу
3) заходи по проведенню навчання з персоналом
4) заходи по створенню, реорганізації або припиненню діяльності органу

38. Функціями прогнозування є:

1) Орієнтовна, нормативна, попереджувальна
2) Організаційна та технологічна
3) Правова, організаційна, технологічна
4) Економічна, орієнтовна, технологічна

39.Загальний аналіз поділяється на такі види:
1) поточний аналіз, попередній аналіз, позачерговий аналіз
2) поточний аналіз, статистичний аналіз, математичний аналіз, аналіз за звітний період
3) позачерговий аналіз, поточний аналіз, аналіз за довгочасний період, аналіз за звітний період
4) безперервний аналіз, попередній аналіз, позачерговий аналіз

40. Основними елементами, які характеризують управлінську діяльність є:

1) принципи та закономірності функціонування управлінської діяльності
2) владний характер управлінських відносин
3) управлінські відносини, управлінські процеси, механізм і форми управлінської діяльності, структури соціальних систем
4) управлінські відносини, імперативний характер управлінських рішень, механізм управлінської діяльності

41. Технологічна частина механізму управлінської діяльності - це
1) норми або правила за якими потрібно здійснювати успішну управлінську діяльність
2) види управлінської діяльності
3) методи, які використовуються при виконанні всіх видів управлінської діяльності
4) технологія або процеси прийняття та організації виконання управлінських рішень

42. Цілі-орієнтації
1) виражають спільні та індивідуальні інтереси працівників, призначених здійснювати поставлені цілі-завдання, що реалізуються через організацію, можуть мати конкретний зміст
2) забезпечують виживання організації в умовах конкуренції та при інших зовнішніх змінах
3) об'єктивні вимоги ринку, плани, доручення, що задаються організації вищою організаційною системою
4) визначаються колективно в ході обговорення на робочих зустрічах вищого керівництва організації, керівників підрозділів, а також представників трудового колективу і профспілок


Оцінювання поточного контролю І «Управління митною справою»

Завдання 1. = 20 балів
Завдання 2. = 20 балів
Завдання 3. = 20 балів
Усього - 60 балів

Кількість тестів 40 * 1 = 40 балів
Усього - 40 балів

Разом за змістовим модулем -100 балів

До поточного контролю 2. «Документаційне забезпечення управлінської діяльності
1.Спеціальною функцією документа є:
1) комунікативна
2) управлінська
3) інформаційна
2.Під документом, підготовленим комісією, підписи оформлюються:
1) відповідно до розподілу обов’язків в установі
2) відповідно до розподілу обов’язків у комісії
3.При адресуванні документа керівникові установи або його заступникові найменування установи - адресата:
1) входить до складу найменування посади керівника
2) подається окремо у формі називного відмінка
3) не зазначається у реквізиті “адресат”
4) подається у формі давального відмінка окремо
4. Документ не повинен мати більше:
1) 4 адресатів
2) 2 адресатів
3) 1 адресата
4) 3 адресатів
5. У якому реквізиті ініціали позначають після прізвища?
1) гриф затвердження
2) відмітка про засвідчення копії
3) резолюція
4) адресат
6. Дата у грифі затвердження проставляється:
1) особою, що затверджує документ
2) особою, що готувала документ
7. Назву виду документа фіксують на всіх службових документах, крім:
1) листа-відповіді
2) довідки
3) доповідної записки
4) посадової інструкції
8. Документи, що регламентують діяльність організації, її структурних підрозділів і посадових осіб, закріплюють за ними функції, обов’язки та права на тривалий час, називаються:
1) розпорядчими
2) управлінськими
3) організаційними
9.Позначку про наявність документа в електронній формі слід проставляти:
1) у центрі нижнього берега лицьового боку першого аркуша документа
2) у лівому куті нижнього берега лицьового боку першого аркуша документа
3) у центрі нижнього берега лицьового боку останнього аркуша документа
4) у правому куті нижнього берега лицьового боку першого аркуша документа
10. Засвідчення копії документа відповідно до вимог ДСТУ 4163-2003 містить вислів:
1) “Вірно”
2) “Копія вірна”
3) “Згідно з оригіналом”
4) “Згідно”
11.Без відступу від межі лівого берега оформлюється реквізит:
1) заголовок до тексту
2) позначка про надходження документа до митного органу
3) позначка про наявність документа в електронній формі
4) позначка про контроль

12. Яке з наведених формулювань, що застосовуються в наказах з особового складу, потребує унормування:
1) ЗВІЛЬНИТИ:
КАЛЬМИЦЬКУ Ірину Анатоліївну, головного спеціаліста юридичного відділу, з 18 травня 2015 року за власним бажанням, ст. 38 КЗпП України
2) ПРИЗНАЧИТИ:
ЧОРНОГО Олександра Олександровича на посаду провідного спеціаліста інформаційно-аналітичного відділу з 15 травня 2015 року з посадовим окладом згідно зі штатним розписом
3) ПЕРЕВЕСТИ:
ІВАНОВУ Ольгу Дмитрівну, бухгалтера фінансово-економічного відділу, на посаду заступника головного бухгалтера цього відділу з 15 березня 2015 року з посадовим окладом згідно зі штатним розписом
13. Погодження проекту внутрішнього розпорядчого документа є наступним етапом після:
1) підписання документа керівником
2) підготовки проекту документа відповідальним виконавцем
3) збору й аналізу інформації з питання, що розглядтиметься у документі
4) обґрунтування необхідності видання документа
14. Позначте випадок порушення норм слововживання:
1) Явище носить характер
2) Довідка видана
3) Завдання, що постають перед відділом
4) Помилки у відповідях “Явище носить характер” та “Довідка видана ”
5) Помилки у відповідях “Довідка видана ” та ”Завдання, що постають перед відділом”
15. Уніфікована система документації - це:
1) система документації, яка містить інформацію, необхідну для управління у будь-якій галузі діяльності
2) сукупність документів, взаємопов’язаних між собою, що взаємодіють як цілісні утворення
3) система документації створена на основі одноманітних правил, вимог, стандартів, яка містить інформацію для управління у будь-якій галузі діяльності
16. Що є зайвим у поданій класифікації документів за ознакою «функції управління ?
1) організаційні
2) інформаційні
3) розпорядчі
4) службові
17. Справочинство за зверненнями громадян здійснюється:
1) окремо від загального справочинства
2) у рамках загального справочинства
3) разом із документами, що містять інформацію з обмеженим доступом
18. Бланки в організаційно-розпорядчій системі документації мають такі береги:
1) Лівий - 20мм, верхній - 20мм, правий - 20мм, нижній - 10мм
2) Лівий - 25мм, верхній - 10мм, правий - 15мм, нижній - 15мм
3) Лівий - 30мм, верхній - 20мм, правий - 10мм, нижній - 20мм
19.Службова й доповідна записки, адресовані керівництву митного органу, подаються для реєстрації:
1) з відповідним погодженням безпосереднього керівника
2) з відповідним погодженням заступника керівника митного органу (згідно з розподілом обов’язків)
3) тільки з підписом посадової особи, що склала документ
4) з відповідним погодженням безпосереднього керівника та заступника керівника митного органу відповідно до розподілу обов`язків
20. Де порушено форму заголовка документа?
1) Наказ (“Про заохочення”)
2) Характеристика (“На студента ”)
3) Протокол (“Засідання методичної ради”)
21.Якщо документ складено не на бланку, дата проставляється:
1) біля підпису
2) ліворуч нижче підпису
22.Обов’язковому датуванню й підписанню підлягає реквізит:
1) позначка про контроль
2) резолюція
3) позначка про виконавця
23. Зовнішнє погодження документів оформлюється:
1) грифом
2) підписом
3) підписом і датою
24. Документи, що видаються митними органами на підставі розпорядчих документів органів вищого рівня, містять посилання на них із зазначенням реквізитів, розташованих у такій послідовності:
1) назва виду документа, дата, номер, заголовок
2) назва виду документа, номер, дата, заголовок
3) назва виду документа, заголовок, номер, дата
4) назва виду документа, дата, номер
25. Ширина лівого берега бланка службового документа за ДСТУ 4163-2003 має становити:
1) 35 мм
2) 20 мм
3) 30 мм
4) 25 мм
26.У грифі затвердження документа слова “затверджено” або “затверджую” оформлюють таким чином:
1) “Затверджую” або “Затверджено”
2) ЗАТВЕРДЖУЮ або ЗАТВЕРДЖЕНО
3) Затверджую або Затверджено
4) “ЗАТВЕРДЖУЮ” або “ЗАТВЕРДЖЕНО”
27. Основною датою наказу, виданого керівником будь-якої установи чи організації, є дата:
1) погодження проекту наказу з відповідними структурними підрозділами
2) візування наказу відповідальним виконавцем
3) підписання наказу
28. Позначте варіант правильного оформлення дати:
1) 03.10.04
2) 03.10.2004 р.
3) 3 жовтня 2004 р.
4) 03.10.2004
29.У якому випадку при оформлюванні нижченаведених реквізитів ініціали посадової особи зазначаються перед прізвищем?
1) в оформленні реквізиту “Адресат”
2) в оформленні реквізиту “Резолюція”
3) в оформленні реквізиту “Гриф погодження”

30. Модель побудови документа, яка встановлює галузь використання,формати, розміри берегів, вимоги до побудови конструкційної сітки та основні реквізити, являє собою єдині, науково обґрунтовані правила оформлення документів називається:
1) уніфікованим документом
2) формуляром-зразком
3) реквізитом

31. Уніфікована форма службового документа з надрукованою постійною частиною реквізитів і наявним місцем для фіксування змінної інформації, називається:
1) бланком
2) формуляром-зразком
3) стандартом

32. Службовий документ, який регламентує призначення на посаду, переведення на іншу посаду або заохочення посадової особи митного органу, має назву:
1) Наказ з особового складу
2) Доповідна записка
3) Наказ з основної діяльності
4) Подання

33. Різновид копії документа, що видається внаслідок пошкодження або втрати оригіналу, має назву:
1) витяг
2) відпуск
3) дублікат34. Позначте правильний варіант оформлення реквізиту адресат:
1) Міністерству юстиції України
2) Начальники митниць
3) Іванченко Петро Семенович
вул. Садова, буд. 7, кв. 15
м. Дніпропетровськ,
49000
4) Університет митної справи та фінансів
Відділу по роботі з особовим складом
Головному спеціалістові
Прізвище, ініціал(и)
35. Позначте варіант неправильного оформлення резолюції:
1) Іванов В.В.
Прошу підготувати відповідь
до 01.11.2004
Підпис
01.10.2004
2) Іванову В.В.
Прошу підготувати відповідь
до 01.11.2004
Підпис
01.10.2004
3) Начальникові загального відділу
Прошу подати пропозиції
до 01.11.2004
Підпис
01.10.2004
36. Віза у службовому документі складається з:
1) назви посади, особистого підпису, дати
2) назви посади, особистого підпису
3) ініціалів і прізвища особи, особистого підпису, дати
4) особистого підпису, дати
5) назви посади, особистого підпису, ініціалів і прізвища особи, дати

37. Не роблять відступ від межі лівого берега при оформлюванні реквізитів:
1) підпис; відмітка про наявність додатків
2) гриф затвердження; гриф обмеження доступу до документа
3) запис про державну реєстрацію; резолюція
38. Позначте ознаку класифікації «походження» відповідно до поданого виду документа:
1) спеціалізовані
2) службові
3) організаційні
4) внутрішні
39 . Позначте зайве. Вхідні документи на початковому етапі проходять такі операції:
1) первинна обробка
2) погодження документів
3) попередній розгляд
4) реєстрація
40. Запис даних про документ у відповідних формах, який фіксує факт створення документа, надсилання чи отримання:
1) індексація
2) реєстрація
3) документообіг
4) розмітка
41. Яка форма організації діловодства передбачає здійснення всіх технологічних операцій з оброблення документів у єдиному для всієї установи центрі - службі діловодства?
1) централізована
2) децентралізована
3) змішана
42.Систематизований і затверджений перелік найменувань справ, утворюваних у діловодстві митного органу, оформлений у відповідному порядку із зазначенням термінів зберігання справ називається:
1) описом справ
2) номенклатурою справ
3) архівною довідкою
43. Позначте в якому документі підпис керівника не потребує обов’язкового засвідчення гербовою печаткою?
1) Посвідчення про відрядження
2) Супровідний лист
3) Платіжне доручення
4) Гарантійний лист
44. Реквізит офіційного документа, що позначає згоду установи, яка не є автором документа, з його змістом, називається:
1) грифом затвердження
2) грифом погодження
3) грифом обмеження доступу до документа

45. Аркуш погодження складається у випадках, якщо зміст документа стосується:
1) більше ніж 2 установ
2) більше ніж 3 установ

46. Основною датою у витягу зі службового документа є:
1) дата підписання службового документа
2) дата засвідчення витягу

47. Який із поданих реквізитів виконується 12 шрифтом?
1) підпис
2) дата документа
3) гриф погодження
4) прізвище виконавця і номер його телефону

48.Листи-запити, які надходять до митних органів від установ вищого рівня без зазначення конкретного терміну їх виконання, мають бути виконані протягом:
1) 10 к. д.
2) 7 к.д.
3) 20 к.д.
4) 30 к.д.

49.У будь-якому службовому листі обовязково має бути оформлено реквізит:
1) «Заголовок до тексту документа»
2) «Відмітка про наявність додатків»
3) «Посилання на реєстраційний індекс і дату документа, на який дають відповідь»
4) «Прізвище виконавця і номер його телефону»

50. Який термін уважається в Україні загальноприйнятим і застандартизованим синонімом терміна «діловодство»:
1) документознавство
2) документаційне забезпечення управління
3) справочинство
4) канцелярія


Оцінювання поточного контролю 2 «Документаційне забезпечення упралінської діяльності»

Кількість тестів-50 * 2бали = 100 балів

3.3. Питання до поточного контролю
До змістового модулю 1

Механізм формування та реалізації митної політики.
Складові формування управління митною справою.
Функції, завдання, процеси, організація структури управління митної системи.
Диференціація функцій та завдань між різними управлінськими підрозділами в митній системі.
Моделі організаційно-структурного забезпечення функцій митної системи України.
Етапи розвитку та реформування митної системи України.
Еволюція організаційних структур митної системи України
Концепція розвитку митної системи України.
Структура митної системи України.
Типова структура регіональної митниці, митниці.
структура кожного із 27 митних органів
Структура центрального апарату ДФСУ.
Структура спеціалізованих митних установ та організацій
Механізм, складові механізму управління.
Цілі, функції, принципи, методи управління.
Суспільні функції, стратегічні цілі митної служби України.
Функціональна структура митної адміністрації.
Поняття і види функцій митної адміністрації.
Поняття процесу управління.
Поняття і зміст управлінського циклу.
Характеристика, властивості процесу управління.
Види процесів управління.
Управлінські рішення в митній адміністрації.
Аналітична робота в митній адміністрації.
Прогнозування, планування, ризики, контроль в митній адміністрації.
Поняття, види і моделі комунікацій.
Міжособисті організаційні комунікації.
Комунікаційна політика організацій, інформаційне та документаційне забезпечення управління в митній адміністрації.
Кадрове забезпечення управління в митній адміністрації.
Основні показники діяльності митних органів, установ та організацій.
Оцінка економічної ефективності митної системи.
Оцінка параметрів митної безпеки.
Удосконалення управління митної системи України в рамках економічної безпеки держави та рекомендацій ВМО.
Всесвітня митна організація. Мета, цілі, завдання, етапи розвитку, організаційна структура.
Інструменти ВМО.
Програма ВМО.
Класифікація ключових принципів модернізації митних служб.
Українська митниця на шляху до Європейських стандартів (Європейські протоколи).
Управління митними системами країн Європейського союзу.
Митна система Німеччини.
Митна система Угорщини.
Реформування митної системи Польщі.
Управління митними системами країн СНД.
Митна система Російської Федерації.
Митна система республіки Білорусь.
Управління митними системами країн американських континентів.
Митна система США.
Департамент зі збереження митних податків, мита і акцизів Канади.
Митна система Мексики.
Управління митними системами країн Азії.
Розвиток митного і тарифного бюро Японії.
Митна система Китаю.
Центральне управління акцизу і митниці Індії.До змістового модулю 2


Сутність поняття “документ”. Поняття про діловий документ. Значення документа та діловодства (документаційного забезпечення управління).
Становлення і розвиток діловодства: історичний огляд.
Нормативно-методична база діловодства в Україні.
Організація роботи служби діловодства, їх завдання та функції.
Інструкція з діловодства: зміст, особливості документування управлінської діяльності.
Класифікація організаційно-розпорядчої (управлінської) документації за ознаками та групами.
Системи документації. Уніфіковані системи документації.
Поняття про реквізит. Основний набір реквізитів організаційно-розпорядчої документації.
Затвердження, засвідчення, візування документа.
Вимоги до розроблення бланків службових документів.
Правила оформлення реквізитів. Формуляр-зразок документа.
Особливості оформлення службових документів за допомогою друкувальних засобів.
Особливості класифікації спеціалізованої документації.
Характеристика офіційно-ділового стилю мовлення.
Мовні засоби в організації роботи над складанням тексту документа. Стандартизація мови ділових паперів.
Вимоги до тексту службового документа.
Призначення і склад організаційно-розпорядчої документації.
Структурні особливості, правила оформлення організаційних документів.
Загальна характеристика розпорядчих документів.
Наказ як розпорядчий документ: основний набір і характеристика реквізитів, правила побудови тексту. Види наказів.
Загальна характеристика документації з особового складу.
Уніфіковані форми кадрових документів.
Вимоги до оформлення наказів з особового складу.
Загальна характеристика довідково-інформаційних документів.
Вимоги до оформлення та складання довідково-інформаційних та довідково-аналітичних документів.
Доповідні, пояснювальні записки: призначення, реквізити.
Службове листування. Різновиди службових листів. Етикет службового листування.
Основний набір реквізитів службового листа.
Офіційні особисті документи. Загальна характеристика, правила оформлення основний набір реквізитів офіційних особистих документів.
Правила оформлення заяви. Реквізити. Особивості мовного оформлення.
Стандартизація і трафертизація митних документів.
Правила і форми міжнародної ділової кореспонденції.
Організація документообігу та контролю за виконанням документів.
Документообіг. Схеми документообігу.
Завдання й порядок конторолю за виконанням документів. Терміни виконання документів в митних органах.
Види звернень. Документування роботи за зверненнями громадян. Організація особистого прийому громадян. Етика прийому громадян.
Технологія роботи з конфіденційними документами. Порядок обліку, зберігання й використання.
Порядок відомчого зберігання документів.
Поняття про електронний документ. Вимоги до оформлення документів, що передаються електронним зв’язком.
Складання номенклатур і формування справ.
Види номенклатур. Порядок складання та погодження номенклатур. Правила групування документів у справи.
Завдання та функції архіву. Облік документів архіву. Забезпечення схоронності документів. Організація користування документами.
44. Організація та проведення експертизи цінності документів.
45. Інформаційні технології в сучасному діловодстві.


3.5. Розподіл балів, які отримують студенти

Оцінювання навчальної дисципліни здійснюється за 100-бальною шкалою. Крок накопичувальної шкали складає 1 бал, мінімальний бал – 0, мінімальний бал для отримання позитивної оцінки – 60, максимальний бал – 100.
Семестрова оцінка визначається за 100-бальною шкалою як середньоарифметична модульних оцінок, отриманих за засвоєння всіх змістових модулів навчальної дисципліни і округлюється до цілого числа.

Приклад для заліку
Поточне тестування та самостійна робота
Семестрова
оцінка

Змістовий модуль 1
Змістовий модуль 2
Змістовий модуль 3Теми 1-9
Теми 10-15
Теми 16-231
2
3
4
5
6
7
8
9Оцінка змістових модулів за балами


Х 1
(мах 100)
Х2
(мах 100)
Х3
(мах 100)


Х4=х1+х2+х3
3
4. Шкала оцінювання: національна та ЄКТС
Оцінка з дисципліни за семестр, що виставляється у «Відомість обліку успішності», складається з урахуванням результатів поточного й семестрового контролю та оформлюється: за національною системою, за 100-бальною шкалою та за шкалою ЕСТS.

100-бальна система
Оцінка ЕСТS
Оцінка за національною системоюіспит, диференційований залік
залік

90-100
A
відмінно


зараховано

82-89
B
добре


74-81
C64-73
D
задовільно


60-63
Е35-59
FX
незадовільно
з можливістю повторного складання
не зараховано
з можливістю повторного складання

1-34
F
незадовільно
з обов’язковим повторним вивченням дисципліни
не зараховано
з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

5. Інформаційні ресурси
До сучасних інформаційно-комунікаційних технологій навчання, що використовуються при вивченні дисципліни «Управління в митній службі: - управління митною справою; - документаційне забезпечення управлінської діяльності; - правовий та соціальний захист працівників митних органів» відносяться Інтернет-технології, мультимедійні програмні засоби, програмне забезпечення, електронні посібники та підручники.
Інтернет - це джерело інформації, яке використовується при підготовці конспектів, дидактичних та атестаційних матеріалів, доповідей, повідомлень, індивідуальних творчих завданнях; використання безпосередньо на заняттях при самостійній роботі з документами, що вивчаються, довідковими матеріалами; тестування знань студентів.
Мультимедійні програмні засоби дозволяють поєднувати текстову, графічну, анімаційну, відео- і звукову інформацію.
В навчальному процесі використовується база бібліотеки, словники, енциклопедії, глосарії. Електронні бази бібліотеки та каталоги посилань дозволяють здійснити пошук й моніторинг інформації.
Розробляються елементи системи дистанційного навчання: підготовка матеріалів, структура, логіка і послідовність тем у системі дистанційного навчання для студента.


6. Рекомендована література
Змістовий модуль1 «Управлыння митню справию»

Базова :
Бажин И. И. Исследование систем управления : компакт-учебник. – Х. : Консум, 2004. – (336 с.).
2. Бережнюк І. Г. Митне регулювання України: національні та міжнародні аспекти : монографія / І. Г. Бережнюк.  Дніпропетровськ : Академія митної служби України, 2009. – 543 с.
3. Ершов А. Д. Основы управления и организации в таможенном деле : учебное пособие. – СПб., 1999. – С. 54.
Деркач Л.В. Українська митниця: вчора, сьогодні, завтра. – К. 1998
Деркач Л.В. О чем хочу рассказать. – К, 2008
Джейн Хассан, Лео Ван Він, Патрік Рійдсійк. Фінальний звіт для Міністра закордонних справ України стосовно проведеної оцінки Всесвітньої митної організації щодо імплементації Рамкових стандартів ВМО. 2006 р.

7.Єгоров О.Б. Митна економіка (Україна – СОТ – ЄС). Одеса, 2005.
8.Макаренко А.В. Митниця в умовах кризи. – к. – 2010.
Митні кодекси України, 1991, 2002, 2012 рр. (зі змінами).
Холл Р. Х. Организации: структуры, процессы, результаты. – СПб., 2001. – С. 94–95.
Минцберг Г. Структура в кулаке: создание эффективной организации. – СПб., 2002. – С. 19.
Пашко П.В. Митна безпека, Одеса, 2009.
Підсумки роботи митних органів України. Інформаційно-аналітичні збірники, - к., ДМКУ, ДМСУ – 1997 – 2010 рр.
14. Сідлецька Н. Модернізація митної системи країн, що вступили до Європейського Союзу // Митниця. – 2009. – № 1.
Ченцов В.В. Механізми державного управління митною справою / Монографія – Дніпропетровськ. : АМСУ, 2012. – 473 с.
Допоміжна:

Абалкин Л. Проблемы выбора стратегии на ХХІ век // Проблемы теории и практики управления. – 1999. – № 2. – С. 13–18.
Аблов А.Ф. Влада і політика. – Одеса: Маяк, 1998. – 35 с.
Аппарат государственного управления: интересы и деятельность. – К.: Наук. думка,1993 – С. 98–99.
Бакуменко В.Д. Державне управління та державно-управлінські рішення: вступ до досліджень // Вісн. УАДУ. – 1999. - № 4. – С. 68–79.
Бакуменко В.Д. Державно-управлінські рішення як предмет дослідження // Вісн. УАДУ. – 2000. - № 3. – С. 363–374.
Васильев А.С. Подготовка и принятие управленческих решений: организационно-правовые проблемы. – Одесса: АО БАХВА,1997. – 160 с.
Васильев Р.Ф. Правовые акты органов управления. - М.: МГУ, 1970.
Виханский О.С. Стратегическое управление: Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Гардарика,1998. – 2896 с.
Вишняков В. Право и научная организация управленческого труда. – М.,1968.
Герчикова И.Н. Менеджмент: Учебник. – М.,1994.
Гусаров А.В. Определение мисии организации // Менеджмент в Росии и за рубежом . – 1999. – № 3. – С. 130–134.
Зеленевский Я. Организация трудовых коллективов. – М.,1971.
Катрич С.В. Процесс принятия решений и АСУ. – М.: Наука, 1980.
Киллен К. Вопросы управления. – М.,1981.
Лафта Дж. К. Управленческие решения: Учебное пособие. – М.: Центр экономики и маркетинга, 2002. – 304 с. ил.
Луговий В.М., Князєв В.М. Адміністративна реформа в Україні: кадрове і наукове забезпечення // Вісн. УАДУ. – 1997. - № 2. – С.4–8.
Мазур А.В. Система митних органів України // Проблеми законності. – Вип. 43. – C. 102 – 107.
Нижник Н.Р. Державне управління в Україні: мета реформування // Український правовий часопис. – 1999. – Вип. 5. - С. 20–27.
Основы управления персоналом: Учебник под ред. Б.М. Генкина. – М.,1996.
Общая теория управления: Курс лекций. – М.: РАУ, 1994.
Руководитель в аппарате государственного управления. – К.: Наук. думка, 1988. – С. 210.
Смолкин А.М. Пинятие решений как процесс управленческого труда. – М.: Экономика, 1977.
Тихомиров Ю.А. Эффективность деятельности управленческих органов // Государство и право. – 1971. – № 4. – С. 51.
Тихомиров Ю.А. Управленческое решение. – М.: Наука, 1972.
Шлемко В.Т., Бінько І.Ф. Економічна безпека України: сутність, напрями забезпечення: Монографія. – К.: НІСД, 1997. – 144 с.
Щекин Г. Социальное управление как система // Проблемы теории и практики управления. – 1997. – № 2. – С.114–121.
Украинская таможня: Справочник / Под. ред. М.С. Муравьева. - К.: Либра, 1995. - 502 с.


Змістовий модуль2 «Документаційне забезпечення управлінської діяльності»

Базова:

1.Закон України “Про національний архівний фонд і архівні установи”( у ред. 13 грудня 2001 року № 2888-ІІІ ).
2. Закон України “Про звернення громадян” від 02.10.96 № 393/96-ВР.
3.Закон України від 22.05.2003 №851-ІV “Про електронні документи та електронний документообіг”.
4.Закон України від 22.05.2003 №852-ІV “Про електронний цифровий підпис”.
5.Закон України від 02.10.92 №2657-ХІІ «Про інформацію.
6.Закон України від 21.09.99 №1079-ХІV «Про державну таємницю».
7. Постанова Кабінету Міністрів від 30.11.2011 №1242“Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді Міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади”.
8. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997року № 348 “Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади та місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації” від 14 квітня 1997року № 348 .
9.Постанова Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 №1452 «Про затвердження Порядку застосування електронного цифрового підпису органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями державної форми власності».
10.Постанова Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 №1453 «Про затвердження Типового порядку здійснення електронного документообігу в органах виконавчої влади».
11.Державна уніфікована система документації.Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації.Вимоги до оформлювання документів:ДСТУ4163-2003.– К.: Держспоживстандарт України, 2003.
12. Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення:ДСТУ2732-2004.–К.: Держспоживстандарт України, 2005.
13.Діденко А.Н. Сучасне діловодство: Навчальний посібник – К.: Либідь, 2000.– 256 с.
14.Кушнаренко Н.Н.Докуметоведение: Учебник.–7-е изд.,испр.–К.: Знання, 2006. – (Высшее образование ХХІ века).
15.Кунєв Ю.Д., Коросташова І.М., МазурА.В., Шапошник С.П.Управління вмитній службі: Підручник/ За загю ред.Ю.Д.Кунєва.–К.: Центр навчальної літератури, 2006.–408с.

Допоміжна:
1. Данюк В.М., Кулаковська Л.П. Кадрове діловодство: Навч. посібник.- К. : Каравела, 2006.-240 с.
2. Ершов А.Д. Основы управления и организации в таможенном деле: Учебное пособие. - Санкт-Петербургский им. В.Б. Бобкова филиал РТА, общ-во “Знание”, 1999. – 362 с.
3.Іванова Т.В., Піддубна Л.П. Муніципальне діловодство: Навчальний посібник– К.: Либідь, 2004.–310с.
4. Палеха Ю. Управлінське документування: Навч. посібник у 2 ч.- Ч.2 Кадрове діловодство -3-тє вид., доп.- К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 2003.- 283с.
5. Погиба Л.Г., Грибіниченко Т.О., Баган М.П. Складання ділових паперів. Практикум: Навчальний посібник. – К.: Либідь, 2002.–240 с.
6.Слиньков В.Н. Делопроизводство и менеджмент (Практические рекомендации) - К.: Алерта, 2002. – 196 с.
7. Спивак В.А. Делопроизводство. - СПб.: Питер, 2003. – 208 с.


Додаток 1

Міністерство освіти і науки України
УНІВЕРСИТЕТ МИТНОЇ СПРАВИ ТА ФІНАНСІВ
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ
та візуального супроводження
З ДИСЦИПЛІНИ «Державне управління митною справою»:
Механізми державного управління у сфері митної справи ;
Документаційне забезпечення управлінської діяльності

(електронна копія)підготовки ФАХІВЦІВ
ЗА ОКР «Бакалавр»,Дніпро
2016
Конспект лекцій та візуального супроводження з дисципліни «Державне управління митною справою: - Механізми державного управління у сфері митної справи; - Документаційне забезпечення управлінської діяльності ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ СТУПНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗА ОКР «Бакалавр», галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво»,0701 «Транспорт і транспортна інфраструкутрура», 0306 «мЕНЕДЖМЕНТ І АДМІНІСТРУВАННЯ», 0501 «ІНФОРМАТИКА І ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНІКА» напрямів підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка», 6.030509 «Облік і аудит», 6.030608 «фІНАНСИ І КРЕДИТ 6.050101 «кОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ», «6.070101 «Транспортні технології»(АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ) /укл.В.В.Ченцов, С.П.Шапошник. –Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2016. – _ с.Конспект лекцій та візуального супроводження призначений допомогти студентам у вивченні дисципліни «Державне управління митною справою».Укладач: Ченцов В.В., д.і.н, доктор наук здержавного управління, професор Університету митної справи та фінансів.Розглянуто на засіданні кафедри публічного управління та митного адміністрування протокол № __ від «___» ______20___р.
Завідуючий кафедрою Борисенко О.П.Додаток 2

Міністерство освіти і науки України
УНІВЕРСИТЕТ МИТНОЇ СПРАВИ ТА ФІНАНСІВ


Методичні рекомендацій для практичних занять

З ДИСЦИПЛІНИ « Державне управління митною справою»
підготовки ФАХІВЦІВ
ЗА ОКР «Бакалавр»,
галузі знань 0304 «право», 0305 «Економіка і підприємництво»,0701 «Транспорт і транспортна інфраструкутрура» , 0306 «мЕНЕДЖМЕНТ І АДМІНІСТРУВАННЯ», 0501 «ІНФОРМАТИКА І ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНІКА»
напрямів підготовки 6.020401 «Правознавство», 6.030503 «Міжнародна економіка», 6.030509 «Облік і аудит», 6.030608 «фІНАНСИ І КРЕДИТ» , 6.030601 «мЕНЕДЖМЕНТ» 6.050101 «кОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ» 6.070101 «Транспортні технології»(АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ)Дніпро
2016
Методичні рекомендацій для практичних (лабораторних) занять з дисципліни підготовки фахівців ступеня вищої освіти «бакалавр» ЗА ОКР «Бакалавр»,галузі знань 0304 «право», 0305 «Економіка і підприємництво»,0701 «Транспорт і транспортна інфраструкутрура» , 0306 «мЕНЕДЖМЕНТ І АДМІНІСТРУВАННЯ», 0501 «ІНФОРМАТИКА І ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНІКА»напрямів підготовки 6.020401 «Правознавство», 6.030503 «Міжнародна економіка», 6.030509 «Облік і аудит», 6.030608 «фІНАНСИ І КРЕДИТ», 6.030601 «мЕНЕДЖМЕНТ» 6.050101 «кОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ», 6.070101 «Транспортні технології»(АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ) /укл.В.В.Ченцов–Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2016. – _ с.

Наводяться методичні рекомендації, якими необхідно керуватися під час практичних занять з дисципліни «Управління в митній службі».
Укладач: Ченцов В.В., д.і.н, доктор наук здержавного управління, професор Університету митної справи та фінансів.


Розглянуто на засіданні кафедри публічного управління та митного адміністрування
протокол № __ від «___» ______20___р.
Завідуючий кафедрою Борисенко О.П.
Змістовий модуль 1 «Механізми державного управління у сфері митної справи»
Практична робота 1

Тема: «Організаційно-управлінські аспекти діяльності митних органів західного регіону України» .
Мета: розкрити особливості функціонування митниць західного регіону України
Хід роботи: підготувати презентаційні матеріали для характеристики організаціно-управлінських аспектів дільності митниці західного регіону України.
Практична робота 2
Тема: «Організаційно-управлінські аспекти діяльності митних органів східного регіону України» .

Мета: розкрити особливості функціонування митниць східного регіону України
Хід роботи: підготувати презентаційні матеріали для характеристики організаціно-управлінських аспектів дільності митниць південно-західного регіону України.

Практична робота 3
Тема: «Організаційно-управлінські аспекти діяльності митних органів північного регіону України» .

Мета: розкрити особливості функціонування митниць північного регіону України

Хід роботи: підготувати презентаційні матеріали для характеристики

Практична робота 4
Тема: «Організаційно-управлінські аспекти діяльності митних органів центрального регіону України» .

Мета: розкрити особливості функціонування митниць центрального регіону України
Хід роботи: підготувати презентаційні матеріали для характеристики організаціно-управлінських аспектів дільності митниць центрального регіону України.
Практична робота 5
Тема: «Організаційно-управлінські аспекти діяльності митних органів південного регіону України» .

Мета: розкрити особливості функціонування митниць південного регіону України

Хід роботи: підготувати презентаційні матеріали для характеристики організаціно-управлінських аспектів дільності митниці південного регіону України.Презентаційні матеріали для підготовки до практичних занять з дисципліни «Управління митною справою»

13 SHAPE \* MERGEFORMAT 1415
Виконати в електронному вигляді в форматі MS Office Word 2003 (*.doc).

Зона діяльності митного органу


Карта

Характеристика:

______________ область, ________________ місто, _____________________ республіка, ________________________ територія України

Пропуск через митний кордон України здійснюють ______ пунктів пропуску (в тому числі ____ міжнародних автомобільних, ____ міжнародних залізничних, ____ міжнародних аеропортів).

Митне оформлення здійснюють _______________ осіб.

Штатна чисельність митниці ________ осіб.

Місце розташування адміністративного будинку __________________________________________________________________.
Карту зони взяти із довідника «Карта Украины» програми QD Pro
Характеристику оформити в електронному вигляді в форматі MS Office Word 2003 (*.doc) по наданому шаблону.Історична довідка

Основні події в житті митниці, в т.ч. ті, що увійшли до складу новоствореної обласної митниці, а саме: заснування, етапи реалізації, визначні події та діячі.


Історичну довідку оформлювати в електронному вигляді в форматі MS Office Word 2003 (*.doc) об’єм 0,7-1 аркуш А4. Шрифт «Courier New», кегль шрифту 14 пт, одинарний міжрядовий інтервал, вирівнювання за шириною, шрифт напівжирний..
стан та результати зовнішньоекономічної діяльності та роботи митнИЦІ за 20____рік

У зоні діяльності митниці:
- взято на облік _________ суб’єктів ЗЕД, що становить _______ % від загальної кількості в Україні.
- працюють _________ ліцензійних складів.

Протягом 12 місяців 20___року в зоні діяльності ________________________ митниці:
здійснювали зовнішньоторгівельні операції ______ суб’єктів ЗЕД, акредитованих на митниці (____ % від загальної кількості працюючих суб’єктів ЗЕД в Україні);

Найкрупніші імпортери
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________

Найкрупніші експортери
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________


Структура загального імпорту


Структура загального експортуНоменклатура основних товарів
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________


Номенклатура основних товарів
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
Виконати в електронному вигляді в форматі MS Excel 2003 (*.xls) за заданим шаблоном.
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ МИТНИЦІ

Основні показники
Одиниці виміру
Питома вага в митній системі в %


Оформлено ВМД всіх типівОформлення вантажівОформлення транспортних засобів (ТЗ)Оформлення громадянПропущено вантажівПропущено ТЗПропущено громадянНадходження платежів до бюджетуКримінальні справиСправи про ПМП


Митний пост (ВМО)

1. Фото
2. Основні показники діяльності за рік


Одиниці виміру
Питома вага у % до загальних показників митниці


Кількість оформлених ВМДОформлення вантажівОформлення транспортних засобівОформлено громадянПропущено вантажівПропущено транспортних засобівПропущено громадянНадходження коштів до бюджетуКримінальні справиСправи про ПМП
3. Основні характеристики:
Акредитовано суб’єктів ЗЕД - __________________
Здійснювало ЗЕД - ____________________
Штатна чисельність працівників - ___________________
Номенклатура основних товарів 1.______________________
2.______________________
3.______________________
4.______________________
5.______________________
Найкрупніші платники податків 1.______________________
2.______________________
3.______________________
4.______________________
5.______________________


Схеми, показники та характеристики надавати в електронному вигляді в форматі MS Office Word 2003 (*.doc) за заданим шаблоном


Додаток 3


Міністерство освіти і науки України
УНІВЕРСИТЕТ МИТНОЇ СПРАВИ ТА ФІНАНСІВ
Методичні рекомендацій для самостійної роботи

З ДИСЦИПЛІНИ «Державне управління митною справою»

ЗА ОКР «Бакалавр»,
галузі знань 0304 «право», 0305 «Економіка і підприємництво»,0701 «Транспорт і транспортна інфраструкутрура» , 0306 «мЕНЕДЖМЕНТ І АДМІНІСТРУВАННЯ», 0501 «ІНФОРМАТИКА І ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНІКА»
напрямів підготовки 6.020401 «Правознавство», 6.030503 «Міжнародна економіка», 6.030509 «Облік і аудит», 6.030608 «фІНАНСИ І КРЕДИТ» , 6.030601 «мЕНЕДЖМЕНТ» 6.050101 «кОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ «6.070101 «Транспортні технології»(АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ)Дніпро
2016
Методичні рекомендацій для самостійної роботи з дисципліни «Державне управління митною справою» ступеня вищої освіти «бакалавр» галузі знань 0304 «право», 0305 «Економіка і підприємництво»,0701 «Транспорт і транспортна інфраструкутрура» , 0306 «мЕНЕДЖМЕНТ І АДМІНІСТРУВАННЯ», 0501 «ІНФОРМАТИКА І ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНІКА»
напрямів підготовки 6.020401 «Правознавство», 6.030503 «Міжнародна економіка», 6.030509 «Облік і аудит», 6.030608 «фІНАНСИ І КРЕДИТ» , 6.030601 «мЕНЕДЖМЕНТ» 6.050101 «кОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ «6.070101 «Транспортні технології»(АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ) /укл.В.В.Ченцов, Шапошник С.П.–Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2016. – _ с.


Наводяться методичні рекомендації, якими необхідно керуватися під час самостійної роботи з дисципліни «Державне управління митною справою».Укладач:  Ченцов В.В., д.і.н, доктор наук з державного управління, професор
Університету митної справи та фінансів,Шапошник С.П., ст.викладач
Розглянуто на засіданні кафедри публічного управління та митного адміністрування
протокол № __ від «___» ______20___р.
Завідуючий кафедрою Борисенко О.П.
Змістовий модуль 1 «Механізми державного управління у сфері митної справи »

Тема 9. Управління митними системами зарубіжних країн
Управління митними системами країн Європейського Союзу. Митна система Німеччини. Митна система Великобританії. Реформування митної системи Польщі. Еволюція організаційних структур. Функції. Кадрова політика. Позитивний досвід.
Управління митними системами країн американських континентів. Митна система США. Департамент зі збирання митних податків, мита і акцизів Канади. Митна система Перу. Еволюція організаційних структур. Функції. Кадрова політика. Позитивний досвід.
Управління митними системами країн Азії. Розвиток митного і тарифного бюро Японії. Митна система Китаю. Центральне управління акцизу і митниці Індії. Еволюція організаційних структур. Функцій. Кадрова політика. Позитивний досвід.
Управління митними системами країн СНД. Митна система Російської Федерації. Митний комітет Республіки Білорусь. Еволюція організаційних структур. Функції. Кадрова політика. Позитивний досвід.


Вимоги до виконння самостійної роботи
1. Самостійна робота виконується державною мовою за варіантами, запропонованими кафедрою.
2. У залежності від особливостей та змісту роботу складають у вигляді тексту, який може доповнюватися таблицями. Роботу оформлюють на аркушах формату А4 (210(297 мм), виконують на одній сторінці аркушу білого паперу машинним (за допомогою комп’ютерної техніки), з розрахунку 30-35 рядків на сторінці, при машинному способі з розрахунку не більше ніж 40 рядків на сторінці за умови рівномірного його заповнення і висотою літер і цифр не менше 1,8 мм (кегель 14 Times New Roman). Текст роботи слід писати, дотримуючись наступних розмірів берегів: верхній, лівий та нижній – не менше 20 мм, правий – не менше 10 мм. Необхідно дотримуватися рівномірної густоти, контрастності і чіткості зображення у всій роботі (1,5 інтервал). Всі лінії, літери, цифри і знаки повинні бути одного кольору у всій роботі.
3. Робота оформлюється охайно та грамотно мовно і стилістично. Окремі слова, які вписують в текст, повинні бути чорного кольору; густота вписаного тексту повинна бути максимально приближена до густоти основного зображення. Помилки, описки допускається виправляти підчисткою або зафарбовувати білою фарбою і нанесенням на тому же місці або між рядками виправленого зображення. Виправлене повинно бути того же кольору, що і вся робота.
4. Сторінки слід нумерувати арабськими цифрами, дотримуючись наскрізної нумерації по всьому тексту контрольної роботи. Номер сторінки проставляють у правому верхньому кутку сторінки без крапки у кінці. Титульну сторінку включають в загальну нумерацію сторінок роботи. Номер сторінки на титульному аркуші не проставляють. Таблиці, фотографії, які розміщені на окремих аркушах, включають в загальну нумерацію сторінок курсової роботи.
5. Обсяг роботи – від 10 сторінок тексту машинопису.
6. Робота має бути виконана за відповідною структурою, з виділенням абзаців, правильним оформленням посилань, виносок, цитат, висновків та списком використаної літератури.
7. Обов’язково додавати електронну версію роботи в форматі МS PowerPoint 2003 (*.ppt).


Структура роботи
Титульна сторінка.
Вступ. Необхідно розкрити – стан ЗЕД країни, місце України в торговому балансі.
Основна частина. Необхідно розкрити:
історію становлення митної системи, етапи реорганізації;
місце митної адміністрації в системі державних інституцій;
сучасну організаційне-управлінську структуру митної адміністрації: центрального апарату, регіональних підрозділів;
функції митної адміністрації;
основні законодавчі акти, які регулюють ЗЕД та діяльність митної адміністрації;
особливості здійснення митних процедур;
кадровий потенціал митної адміністрації: система професійної освіти, правовий та соціальний стан службовців, особливості проходження служби;
стан міжнародної співпраці митної адміністрації.
Висновки. Необхідно надати пропозиції щодо запозичення Україною передового досвіду діяльності митної адміністрації досліджуваної країни.
Список використаної літератури (бібліографія). До нього вносяться літературні джерела та нормативні акти, подані за абеткою, оформлені з додержанням вимог бібліографічного опису, посилання на електронні адреси.
Додатки. Розміщуються ілюстрації; структури митних адміністрацій в схемах.

ПЛАН
розміщення інформації про митну адміністрацію країни.


І. Загальна характеристика країни. Зовнішньоекономічна діяльність.
Територія, населення.
Основні експортно-імпортні показники.

ІІ. Державний устрій.
Органи влади.
Місце митної адміністрації в державних інституціях.

ІІІ. Законодавчо-нормативна база, що визначає діяльність митної адміністрації.

IV. Історія митної адміністрації.

V. Функції, завдання, напрями діяльності митної адміністрації.

VI. Організаційна структура митної адміністрації.

VII. Кадрова політика.

VIII. Митні правила.
IX. Стан міжнародної співпраці

Робота з літературними джерелами, нормативно-правовими актами та їх бібліографічний опис
Монографії (один, два або три автори):
Пугасць А.А. Основи держави і права.-Харків: Основа, 1998.-122 с.
Михеєнко М.М., Молдован В. В., Радзієвська Л.К. Порівняльне судове право.- К.: Либідь, 1993.- 328 с.
Якщо робота має більше, ніж трьох авторів, то наводяться прізвища перших трьох з припискою "та ін.":
В. Б. Чорний, О.О.Максименко, В.С Дорогунцова та ін. Україна і митна справа. Історичний нарис. - Вінниця: Екозіс, 1998.
Якщо в роботі є вказівка "За ред.", то треба зазначити прізвище редактора та його ініціали:
Митна, політика України / За ред. П.С. Романюка. - К.: Вентурі, 1993. - 80с.
Роботи, що опубліковані в багатотомних виданнях, оформлюються таким чином:
Енциклопедия таможенного дела. В 2-х т. / Сост. А.Б.Егоров, А.П. Шейко.-Львов:МЕТА, 1996.- Т.1.- 760с.
Нагребельний В.П. Правовий статус митних органів України і проблеми його вдосконалення //Митна система України в умовах формування ринкової економіки й стабілізації зовнішньо-економічних зв'язків. Науково-практична конференція. 15-16 червня 1995 р. - К.: ДМКУ, 1995.-92с.
Наукові збірки:
Юридична освіта і правова держава (до 150-річчя юридичного інституту ОДУ): Збірник наук. праць.- Одеса: Астропринт, 1991.- 280 с.
Статті з журналів, наукових збірок або розділи з книжки:
Авер'янов В. Адміністративне право України: доктринальні аспекти // Право України, 1998.- №8. - С.8-14.
Іваненко А.М. Мито і митні збори //Лекції Київського державного торговельно-економічного університету. - К.:КАТЕ, 1996.-32 с.
Ківалов С. Митне розслідування // Право України, 1996. - № 8.-С.12-16.
Дисертації:
Кольбенко А.В. Історико-правові аспекти утворення та діяльності митних органів України: Дис. канд.юрид.наук.- Львів, 1997. - 189 с.
Автореферати дисертацій:
Ківалов С. Організаційно-правові засади митної справи в Україні:
Автореф. Дис. д-ра юрид. наук.- К., 1996.- 43 с.
Закони та інші нормативно правові–акти:
Про митну справу в Україні: Закон України від 25 червня 1991 р.// Основні нормативні акти Державної митної служби України. - Дніпропетровськ: АМСУ, 1998. - С.68-72.
Про постійні комісії Верховної Ради України: Закон України від 14 липня 1998 року // Офіційний вісник України, 1998. - № 31. - С. 1 -14.
Про заходи щодо забезпечення контролю за переміщенням транзитом товарів через територію України: Указ Президента України від 14 липня 1995 року. № 614/95// Енциклопедія митної справи.- Львів, МСТА, 1996. - Т.1.- С. 426-427.
Оформлення посилань
Підрядкові посилання:
У випадку, коли слухач для обгрунтування власної думки хоче послатися на конкретний вислів якогось вченого, то це він може зробити таким чином:
У тексті: "Мені видається слушною думка І.В.Постики, що підкреслює: "Висування всіх реальних версій на початковому етапі розслідування справ про контрабанду - запорука його успішності"'.
У посиланні: якщо треба підкреслити, що в літературі є подібні до авторових думки, то слухач може це зробити так: "Мені здається правильною думка про потребу висувати усі реальні версії на початковому етапі розслідування, що її висловлює проф. І.В.Постика'.
У посиланні:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
' Постика И.В. Проведение дознания по делам о контрабанде, совершенной при участии предпринимательских. стуктур. Одесса: Б., 1997.- С.28.
Затекстові посилання
Якщо слухачу зручніше робити затекстові посилання, то в такому разі він має після відповідного посилання в тексті зазначити у квадратних дужках номер відповідного літературного джерела, що під ним воно вказане в "Списку використаної літератури", а далі конкретну його сторінку, наприклад: "Мені здається слушною думка І.В.Постики, що підкреслює: "Виходячи з висунутих версій дізнавач визначає основні лінії розслідування, тактичні завдання розслідування" [12. С. 29].


Підходи до вибору роботи
Обрати одну або декілька митних служб країн Європейського Союзу.
Наприклад: 1. Митна служба ФРН.
Митна і акцизна служба Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії.
Митна та фінансова охорона Угорщини.
Генеральна дирекція митниць та непрямих податків Франції
та інші.
Обрати одну або декілька митних служб країн американських континентів.
Наприклад: 1. Мексиканська митна служба.
2. Департамент зі збирання митних податків, мита і акцизів Канади.
3. Митна служба США та інші.
Обрати одну або декілька служб країн Азії, Австралії, Океанії.
Наприклад: 1. Розвиток митного і тарифного бюро Японії.
Генеральна митна адміністрація Китаю.
Центральне управління акцизу і митниці Індії та інші.
Обрати одну або декілька митних служб країн СНД.
Наприклад: 1. Федеральна митна служба Росії.
Державний митний комітет Республіки Біларусь та інші.
Можливо також обрати іншу:
Державна митна адміністрація України на сучасному етапі. Організаційно-управлінські зміни 2009 – 2011 років.
Державна митна адміністрація України на сучасному етапі. Законодавчо-нормативні зміни 2009 – 2011 років.
Державна митна адміністрація України на сучасному етапі. Кадрова політика 2009 – 2011 роки.
Державна митна адміністрація України на сучасному етапі. Місце митної адміністрації в системі державних інституцій 2009 – 2011 роки.
* Для написання контрольних робіт в першу чергу рекомендується використовувати відповідні сайти Всесвітньої митної організації, митних адміністрацій зарубіжних країн, Державної митної адміністрації України.
Варіанти вибору робіт

За регіонами:

Європа: Західна, Східна, Південна, Північна
Азія: Східна, Південно-Східна, Західна, Південна
Африка: Південна, Північна, Західна, Східна, Центральна
Америка: Південна, Північна, Центральна, Кариби
Австралія і Океанія
Митний союз: РФ, Білорусь, Казахстан
Середня Азія та Закавказзя

За окремими країнами:

ЕВРОПА

Південна Європа

Східна Європа

Центральна Європа

1
Португалія
1
Білорусь
1
Австрія

2
Іспанія
2
Російська Федерація
2
Німеччина

3
Італія
3
Молдова
3
Словакія

4
Кіпр
4
Румунія
4
Словенія

5
Андорра
5
Болгарія
5
Чехія

6
Ватікан
6
Польща
6
Угорщина

7
Монако


7
Швейцарія

8
Сан-Марино

9
Мальта
Західна Європа

Північна Європа

Балканські країни

1
Бельгія
1
Швеція
1
Албанія

2
Нідерланди
2
Фінляндія
2
Греція

3
Люксембург
3
Норвегія
3
Македонія

4
Ліхтенштейн
4
Данія
4
Сербія

5
Великобританія
5
Ісландія
5
Хорватія

6
Ірландія
6
Естонія
6
Чорногорія

7
Франція
7
Литва
7
Боснія і Герцоговина8
Латвія
АФРИКА


Східна Африка

Західна Африка

Центральна Африка

1
Бурунді
1
Бенін
1
Ангола

2
Джибуті
2
Буркіна-Фасо
2
Габон

3
Кенія
3
Гамбія
3
Камерун

4
Коморські остр.
4
Гана
4
Демократична республіка Конго

5
Руанда
5
Гвінея-Бісау
5
Республіка Конго

6
Сейшельські остр.
6
Кабо-Верде
6
Сен-Томе і Принсипі

7
Сомалі
7
Кот-д”Івуар
7
Центральноафриканська республіка

8
Танзанія
8
Ліберія
8
Чад

9
Уганда
9
Мавританія
9
Екваторіальна Гвінея

10
Еритрея
10
Малі11
Ефіопія
11
Нігер

12
Нігерія

13
Сенегал

14
С”єрра-Леоне

15
Того

16
Гвінея


Південна Африка

Північна Африка1
Ботсвана
1
Алжир2
Лесото
2
Єгипет3
Намібія
3
Лівія4
Свазиленд
4
Мавританія5
ПАР
5
Марокко6
Замбія
6
Судан7
Зімбабве
7
Туніс8
Малаві
8
Південний Судан9
Мозамбік

10
Маврикій

11
Мадагаскар


АЗІЯ


Західна Азія

Центральна Азія

Південна Азія

1
Азербайджан
1
Афганістан
1
Бангладеш

2
Арменія
2
Казахстан
2
Бутан

3
Бахрейн
3
Киргизія
3
Індія

4
Грузія
4
Таджикистан
4
Мальдівські остр.

5
Ізраїль
5
Туркменістан
5
Непал

6
Йорданія
6
Узбекистан
6
Пакистан

7
Ірак


7
Шрі-Ланка

8
Іран

9
Ємен

10
Катар

11
Кіпр

12
Кувейт

13
Ліван

14
ОАЕ

15
Оман

16
Саудівська Аравія

17
Сирія

18
Турція
Східна Азія

Південно-Східна Азія1
Китай
1
Бруней2
КНДР
2
В’єтнам3
Республіка Корея
3
Індонезія4
Монголія
4
Камбоджа5
Японія
5
Лаос

6
Малайзія

7
М’янма

8
Сингапур

9
Таїланд

10
Східний Тімор

11
Філіпіни
АМЕРИКА


Північна Америка

Карибський басейн

Центральна Америка

1
Канада
1
Антигуа і Барбуда
1
Беліз

2
Мексика
2
Багамські остр.
2
Гватемала

3
США
3
Барбадос
3
Гондурас4
Гаїті
4
Коста-Ріка5
Гренада
5
Нікарагуа6
Домінікана
6
Панама7
Домініканська Республіка
7
Сальвадор8
Куба

9
Сент-Люсія

10
Сент-Вінсент і Гренадін

11
Сент-Кітс і Невіс

12
Тринідад і Тобаго

13
Ямайка


Південна Америка

1
Аргентина

2
Болівія

3
Бразилія

4
Венесуела

5
Гайана

6
Гвіана

7
Колумбія

8
Парагвай

9
Перу

10
Сурінам

11
Уругвай

12
Чилі

12
Еквадор


Австралія і Океанія

1
Австралія

2
Вануату

3
Карібаті

4
Маршалови остр.

5
Мікронезія

6
Науру

7
Нова Зеландія

8
Палау

9
Папуа Нова Гвінея

10
Самоа

11
Соломонові остр.

12
Тонга

13
Тувалу

14
ФіджіЗа окремими темами:

Тематика самостійних робіт з дисципліни:
"Управління митною справою"

1. Кадрова політика митних адміністрацій країн Північної Америки: формування та здійснення
2. Кадрова політика митних адміністрацій країн Центральної Америки: формування та здійснення
3. Кадрова політика митних адміністрацій країн Південної Америки: формування та здійснення
4. Кадрова політика митних адміністрацій країн Північної Європи: формування та здійснення
5. Кадрова політика митних адміністрацій країн Західної Європи: формування та здійснення
6. Кадрова політика митних адміністрацій країн Східної та Центральної Європи: формування та здійснення
7. Кадрова політика митних адміністрацій країн Південної Європи: формування та здійснення
8. Кадрова політика митних адміністрацій країн Митного союзу: формування та здійснення
9. Кадрова політика митних адміністрацій Балканських країн: формування та здійснення
10. Кадрова політика митних адміністрацій Західної Азії: формування та здійснення
11. Кадрова політика митних адміністрацій Центральної Азії: формування та здійснення
12. Кадрова політика митних адміністрацій Балканських країн: формування та здійснення Південної Азії
13. Кадрова політика митних адміністрацій Східної Азії: формування та здійснення
14. Кадрова політика митних адміністрацій Південно-Східної Азії: формування та здійснення
15. Порівняльна характеристика кадрової політики митних адміністрацій КНДР та Японії
16. Нормативно-правове забезпечення функціонування митних систем країн Митного союзу
17. Нормативно-правове забезпечення функціонування митних систем країн Європейського Союзу
18. Порівняльна характеристика митних систем Східної Африки
19. Порівняльна характеристика митних систем Західної Африки
20. Порівняльна характеристика митних систем Центральної Африки
21. Порівняльна характеристика митних систем Південної Африки
22. Порівняльна характеристика митних систем Північної Африки
23. Взаємозв'язок адміністративної реформи та реформи митної системи країн Західної Європи
24. Взаємозв'язок адміністративної реформи та реформи митної системи країн Північної Америки
25. Взаємозв'язок адміністративної реформи та реформи митної системи країн Латинської Америки

26. Система підготовки кадрів для митних адміністрацій країн Північної Америки
27. Система підготовки кадрів для митних адміністрацій країн Центральної Америки
28. Система підготовки кадрів для митних адміністрацій країн Південної Америки
29. Система підготовки кадрів для митних адміністрацій країн Північної та Західної Європи
30. Система підготовки кадрів для митних адміністрацій країн Східної та Центральної Європи
31. Система підготовки кадрів для митних адміністрацій країн Південної Європи
32. Функції і задачі митних адміністрацій країн Північної Америки
33. Функції і задачі митних адміністрацій країн Центральної Америки
34. Функції і задачі митних адміністрацій країн Південної Америки
35. Функції і задачі митних адміністрацій Східної Африки
36. Функції і задачі митних адміністрацій Західної Африки
37. Функції і задачі митних адміністрацій Центральної Африки
38. Функції і задачі митних адміністрацій Південної Африки
39. Функції і задачі митних адміністрацій Північної Африки
40. Нормативно-правове забезпечення діяльності митних адміністрацій Європейського союзу.
41. Нормативно-правове забезпечення діяльності митних адміністрацій Митного Союзу Росії, Білорусії й Казахстану
42. Нормативно-правове забезпечення діяльності митних адміністрацій Спільного ринку держав Південної Америки
43. Нормативно-правове забезпечення діяльності митних адміністрацій Андського співтовариства
44. Нормативно-правове забезпечення діяльності митних адміністрацій Південноафриканського митного союзу
45. Нормативно-правове забезпечення діяльності митних адміністрацій Економічного співтовариства держав Центральної Африки
46. Нормативно-правове забезпечення діяльності митних адміністрацій Спільного ринку держав Центральної Америки
47. Нормативно-правове забезпечення діяльності митних адміністрацій Карибського співтовариства
48. Нормативно-правове забезпечення діяльності митних адміністрацій Східноафриканського співтовариства
49. Функції і задачі митних адміністрацій країн Північної Європи
50. Функції і задачі митних адміністрацій країн Західної Європи
51. Функції і задачі митних адміністрацій країн Східної та Центральної Європи
52. Функції і задачі митних адміністрацій країн Південної Європи
53. Функції і задачі митних адміністрацій Західної Азії
54. Функції і задачі митних адміністрацій Центральної Азії
55. Функції і задачі митних адміністрацій Балканських країн
56. Функції і задачі митних адміністрацій Східної Азії
57. Функції і задачі митних адміністрацій Південно-Східної Азії
58. Система підготовки кадрів для митних адміністрацій країн Африки
59. Система підготовки кадрів для митних адміністрацій країн Азії
60. Система підготовки кадрів для митних адміністрацій Австралії та Океанії
61. Місце митних адміністрацій у системі органів державного управління Північної Європи
62. Місце митних адміністрацій у системі органів державного управління Західної Європи
63. Місце митних адміністрацій у системі органів державного управління Східної та Центральної Європи
64. Місце митних адміністрацій у системі органів державного управління Південної Європи
65. Місце митних адміністрацій у системі органів державного управління Західної Азії
66. Місце митних адміністрацій у системі органів державного управління Центральної Азії
67. Місце митних адміністрацій у системі органів державного управління Балканських країн
68. Місце митних адміністрацій у системі органів державного управління Східної Азії
69. Місце митних адміністрацій у системі органів державного управління Південно-Східної Азії
70. Місце митних адміністрацій у системі органів державного управління країн Північної Америки
71. Місце митних адміністрацій у системі органів державного управління країн Карибського басейну
72. Місце митних адміністрацій у системі органів державного управління Центральної Америки
73. Місце митних адміністрацій у системі органів державного управління Південної Америки
74. Організаційна структура митних адміністрацій Європейського союзу.
75. Організаційна структура митних адміністрацій Митного Союзу Росії, Білорусії й Казахстану
76. Організаційна структура митних адміністрацій Спільного ринку держав Південної Америки
77. Організаційна структура митних адміністрацій Андського співтовариства
78. Організаційна структура митних адміністрацій Південноафриканського митного союзу
79. Організаційна структура митних адміністрацій Економічного співтовариства держав Центральної Африки
80. Організаційна структура митних адміністрацій Спільного ринку держав Центральної Америки
81. Організаційна структура митних адміністрацій Карибського співтовариства
82. Організаційна структура митних адміністрацій Східноафриканського співтовариства
83. Місце митних адміністрацій у системі органів державного управління країн Східної Африки
84. Місце митних адміністрацій у системі органів державного управління країн Західної Африки
85. Місце митних адміністрацій у системі органів державного управління країн Центральної Африки
86. Місце митних адміністрацій у системі органів державного управління країн Південної Африки
87. Місце митних адміністрацій у системі органів державного управління країн Північної Африки
88. Місце митних адміністрацій у системі органів державного управління країн Карибського басейну
89. Місце митних адміністрацій у системі органів державного управління країн Австралії і Океанії
90. Кадрова політика митних адміністрацій країн Північної Америки: формування та здійснення
91. Кадрова політика митних адміністрацій країн Центральної Америки: формування та здійснення
92. Кадрова політика митних адміністрацій країн Південної Америки: формування та здійснення
93. Кадрова політика митних адміністрацій країн Північної Європи: формування та здійснення
94. Кадрова політика митних адміністрацій країн Західної Європи: формування та здійснення
95. Кадрова політика митних адміністрацій країн Східної та Центральної Європи: формування та здійснення
96. Кадрова політика митних адміністрацій країн Південної Європи: формування та здійснення
97. Кадрова політика митних адміністрацій країн Митного союзу: формування та здійснення
98. Кадрова політика митних адміністрацій Балканських країн: формування та здійснення
99. Кадрова політика митних адміністрацій Західної Азії: формування та здійснення
100. Кадрова політика митних адміністрацій Центральної Азії: формування та здійснення
101. Кадрова політика митних адміністрацій Балканських країн: формування та здійснення Південної Азії
102. Кадрова політика митних адміністрацій Східної Азії: формування та здійснення
103. Кадрова політика митних адміністрацій Південно-Східної Азії: формування та здійснення
104. Місце митних адміністрацій у системі органів державного управління країн Європейського союзу.
105. Місце митних адміністрацій у системі органів державного управління країн Митного Союзу Росії, Білорусії й Казахстану
106. Місце митних адміністрацій у системі органів державного управління країн Спільного ринку держав Південної Америки
107. Місце митних адміністрацій у системі органів державного управління країн Андського співтовариства
108. Місце митних адміністрацій у системі органів державного управління країн Південноафриканського митного союзу
109. Місце митних адміністрацій у системі органів державного управління країн Економічного співтовариства держав Центральної Африки
110. Місце митних адміністрацій у системі органів державного управління країн Спільного ринку держав Центральної Америки
111. Місце митних адміністрацій у системі органів державного управління країн Карибського співтовариства
112. Місце митних адміністрацій у системі органів державного управління країн Східноафриканського співтовариства
113. Стратегічний план Всесвітньої митної організації.
114. Організаційна структура Всесвітньої митної організації.
115. Діяльність Всесвітньої митної організації у 2013-2014 роках.
Змістовий модуль 2 «Документаційне забезпечення управлінської діяльності»

Самостійна робота є обов’язковим складником у процесі вивчення дисципліни. Вона виконується студентом у надрукованому вигляді як реферат на папері формату А4 обсягом від 12 до 20 стор., розмір шрифта-14 Times New Roman, береги : лівий, верхній, нижній -20, правий -10 або як презентація у вигляді слайдів. Реферат (презентація) має містити такі елементи:
1) формулювання теми;
2) план, що складається зі вступу, основної частини, висновків та списку використаної літератури. Сама робота має бути чітко структурована за планом, розташованим на першій сторінці (зверніть увагу: вступ, висновки та список літератури нумерації не підлягають).
3) нумерація сторінок (внизу посередині або в правому верхньому куті);
4) список використаної літератури та джерел (його оформлення має відповідати офіційним правилам бібліографічного опису. Наприклад:
1. Дуб С.К. Документознавство: навч. посібник / С.К. Дуб. – К., 2004. – 128 с.
2. Дуб С.К. Документознавство [Електронне видання]. – URL: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
3. Інформаційні системи і технології [Електронний ресурс] : навч. посіб. / С. Г. Карпенко [та ін.]. – Електрон. дані. – К.: МАУП, 2004. – 192. с. – Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] index.htm, вільний. – Назва з екрана.
ПЕРЕЛІК
тем рефератів (презентацій) до змістового модуля 2
«Документаційне забезпечення управлінської діяльності»


Історичні аспекти організації та розвитку роботи з документами в Україні.
Документ як засіб управління. Поліфункціональність документа.
Аналіз та структура нормативно-методичної бази справочинства в Україні.
Нормативно-правове забезпечення організації роботи з документами в Україні.
Правові аспекти застосування електронного цифрового підпису (ЕЦП) в електронному документообігу.
6. Використання інформаційних систем електронного документообігу в управлінській діяльності.
7. Організаційно-правові аспекти роботи з документами з обмеженим доступом.
8. Організації роботи з письмовими зверненнями громадян та запитвми на публічну інформацію.
9. Особливості класифікаційних ознак управлінської документації.
10. Особливості оформлення документів, що застосовуються у міжнародній практиці. Дипломатичні документи.
11. Документування договірної діяльності підприємств, установ та організацій.
12. Довідково-інформаційні документи у складі організаційно-розпорядчої документації.
13. Документообіг: етапи документообігу, форми організації ДЗУ.
14. Порядок проведення експертизи цінності документів.
15. Організація роботи з електронними документами.
16. Особливості організаціх кадрового діловодства. Класифікаційні ознаки кадрових документів.
17. Аналіз змісту понять «справочинство», «документаційне забезпечення управління», «керування документаційними процесами».
18. Зарубіжний досвід керування документацією.
19. Система державних стандартів у сфері інформації та документації.
20 . Особливості складу організаційних документів. Їх призначення, основні реквізити.
21. Особливості підготовки та оформлення розпорядчих документів.
22. Правила оформлення реквізитів у системі організаційно-розпорядчої документації.
23. Номенклатура справ, її види. Вимоги до підготовки та оформлення.
24. Архівне зберігання документів і справ.
25. Вимоги до розроблення бланків службових документів у системі організаційно-розпорядчої документації.
Оформлення особових справ працівників.
27.Порівняльний аналіз опублікованих класифікацій документів за ознаками та групами в загальному діловодстві.
28.Поняття про документ та його сутність.
29. Організація роботи служб діловодства, їх завдання та функції, взаємодія з іншими структурними підрозділами.
30. Організація та проведення нарад, перемовин.
31. Довідка та її різновиди. Внутрішні та зовнішні довідки. Визначити формуляр та структуру тексту.
32. Службові листи та їх різновиди. Основніправила складання та оформлення.
33. Інсттрукція з діловодства в установі. Основні вимоги до укладання.

13 PAGE \* MERGEFORMAT 149115Начальник митниці

Заступник

Заступник

Заступник

Підрозділи

Підрозділи

Підрозділи

Підрозділи

Митний пост

Митний пост

Митний пост

Митний пост

Пункт пропуску

Пункт пропуску

Пункт пропуску

Пункт пропускуЗаголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 3 Заголовок 4 Заголовок 5 Заголовок 6 Заголовок 7 Заголовок 8 Заголовок 915

Приложенные файлы

  • doc 4299339
    Размер файла: 806 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий