ВОУД Орг химия каз 300 вопр. Word (4)


Органикалық химия
3 жауап
1. – NR2 функционалдық тобы бензол сақинасындағы орынбасардың қай түріне жатады:
A) Бірінші түр орынбасары
B) Электродонор
C) Орто және пара орындарға бағыттаушы
D) Нуклеофильдік реагенттермен өтетін реакцияларды оңайлатады
E) Мета орынға бағыттаушы
F) Екінші түр орынбасары
G) Электрон акцептор
2. – NHCOR функционалдық тобы бензол сақинасындағы орынбасардың қай түріне жатады:
A) Орто және пара орындарға бағыттаушы
B) Бірінші түр орынбасары
C) Электродонор
D) Нуклеофильдік реагенттермен өтетін реакцияларды оңайлатады
E) Екінші түр орынбасары
F) Электрофильдік реагенттермен өтетін реакцияларды қиындатады
G) Электрон акцептор
3. – N = N – функционалдық тобы бензол сақинасындағы орынбасардың қай түріне жатады:
A) Орто және пара орындарға бағыттаушы
B) Бірінші түр орынбасары
C) Электродонор
D) Нуклеофильдік реагенттермен өтетін реакцияларды оңайлатады
E) Екінші түр орынбасары
F) Электрофильдік реагенттермен өтетін реакцияларды қиындатады
G) Электрон акцептор
4. – CH3 функционалдық тобы бензол сақинасындағы орынбасардың қай түріне жатады:
A) Орто және пара орындарға бағыттаушы
B) Электродонор
C) Бірінші түр орынбасары
D) Нуклеофильдік реагенттермен өтетін реакцияларды оңайлатады
E) Мета орынға бағыттаушы
F) Электрофильдік реагенттермен өтетін реакцияларды қиындатады
G) Электрон акцептор
5. – CH2R функционалдық тобы бензол сақинасындағы орынбасардың қай түріне жатады:
A) Орто және пара орындарға бағыттаушы
B) Электродонор
C) Бірінші түр орынбасары
D) Нуклеофильдік реагенттермен өтетін реакцияларды оңайлатады
E) Электрон акцептор
F) Электрофильдік реагенттермен өтетін реакцияларды қиындатады
G) Мета орынға бағыттаушы
6. – CR3 функционалдық тобы бензол сақинасындағы орынбасардың қай түріне жатады:
A) Орто және пара орындарға бағыттаушы
B) Электродонор
C) Бірінші түр орынбасары
D) Мета орынға бағыттаушы
E) Электрон акцептор
F) Электрофильдік реагенттермен өтетін реакцияларды қиындатады
G) Нуклеофильдік реагенттермен өтетін реакцияларды оңайлатады
7. – F функционалдық тобы бензол сақинасындағы орынбасардың қай түріне жатады:
A) Орто және пара орындарға бағыттаушы
B) Электродонор
C) Бірінші түр орынбасары
D) Мета орынға бағыттаушы
E) Екінші түр орынбасары
F) Электрофильдік реагенттермен өтетін реакцияларды қиындатады
G) Нуклеофильдік реагенттермен өтетін реакцияларды оңайлатады
8. – Cl функционалдық тобы бензол сақинасындағы орынбасардың қай түріне жатады:
A) Бірінші түр орынбасары
B) Электродонор
C) Орто және пара орындарға бағыттаушы
D) Электрон акцептор
E) Нуклеофильдік реагенттермен өтетін реакцияларды оңайлатады
F) Электрофильдік реагенттермен өтетін реакцияларды қиындатады
G) Екінші түр орынбасары
9. – Br функционалдық тобы бензол сақинасындағы орынбасардың қай түріне жатады:
A) Бірінші түр орынбасары
B) Орто және пара орындарға бағыттаушы
C) Электродонор
D) Электрон акцептор
E) Мета орынға бағыттаушы
F) Электрофильдік реагенттермен өтетін реакцияларды қиындатады
G) Нуклеофильдік реагенттермен өтетін реакцияларды оңайлатады
10. – I функционалдық тобы бензол сақинасындағы орынбасардың қай түріне жатады:
A) Электродонор
B) Орто және пара орындарға бағыттаушы
C) Бірінші түр орынбасары
D) Нуклеофильдік реагенттермен өтетін реакцияларды оңайлатады
E) Екінші түр орынбасары
F) Электрофильдік реагенттермен өтетін реакцияларды қиындатады
G) Электрон акцептор
11. – SO3H функционалдық тобы бензол сақинасындағы орынбасардың қай түріне жатады:
A) Электрон акцептор
B) Мета орынға бағыттаушы
C) Екінші түр орынбасары
D) Орто және пара орындарға бағыттаушы
E) Бірінші түр орынбасары
F) Электрофильдік реагенттермен өтетін реакцияларды қиындатады
G) Электродонор
12. – NO2 функционалдық тобы бензол сақинасындағы орынбасардың қай түріне жатады:
A) Мета орынға бағыттаушы
B) Электрон акцептор
C) Екінші түр орынбасары
D) Орто және пара орындарға бағыттаушы
E) Бірінші түр орынбасары
F) Электрофильдік реагенттермен өтетін реакцияларды қиындатады
G) Нуклеофильдік реагенттермен өтетін реакцияларды оңайлатады
H) Электродонор
13. – CHO функционалдық тобы бензол сақинасындағы орынбасардың қай түріне жатады:
A) Мета орынға бағыттаушы
B) Электрон акцептор
C) Екінші түр орынбасары
D) Бірінші түр орынбасары
E) Орто және пара орындарға бағыттаушы
F) Электрофильдік реагенттермен өтетін реакцияларды қиындатады
G) Электродонор
14. – COR функционалдық тобы бензол сақинасындағы орынбасардың қай түріне жатады:
A) Мета орынға бағыттаушы
B) Электрон акцептор
C) Екінші түр орынбасары
D) Нуклеофильдік реагенттермен өтетін реакцияларды оңайлатады
E) Орто және пара орындарға бағыттаушы
F) Электрофильдік реагенттермен өтетін реакцияларды қиындатады
G) Электродонор
15. – COOH функционалдық тобы бензол сақинасындағы орынбасардың қай түріне жатады:
A) Мета орынға бағыттаушы
B) Электрон акцептор
C) Екінші түр орынбасары
D) Нуклеофильдік реагенттермен өтетін реакцияларды оңайлатады
E) Орто және пара орындарға бағыттаушы
F) Электрофильдік реагенттермен өтетін реакцияларды қиындатады
G) Электродонор
16. – COOR функционалдық тобы бензол сақинасындағы орынбасардың қай түріне жатады:
A) Мета орынға бағыттаушы
B) Электрон акцептор
C) Екінші түр орынбасары
D) Орто және пара орындарға бағыттаушы
E) Нуклеофильдік реагенттермен өтетін реакцияларды оңайлатады
F) Электрофильдік реагенттермен өтетін реакцияларды қиындатады
G) Электродонор
17. – CN функционалдық тобы бензол сақинасындағы орынбасардың қай түріне жатады:
A) Екінші түр орынбасары
B) Мета орынға бағыттаушы
C) Электрон акцептор
D) Электродонор
E) Нуклеофильдік реагенттермен өтетін реакцияларды оңайлатады
F) Электрофильдік реагенттермен өтетін реакцияларды қиындатады
G) Орто және пара орындарға бағыттаушы
18. – CCl3 функционалдық тобы бензол сақинасындағы орынбасардың қай түріне жатады:
A) Мета орынға бағыттаушы
B) Екінші түр орынбасары
C) Электрон акцептор
D) Бірінші түр орынбасары
E) Электрофильдік реагенттермен өтетін реакцияларды қиындатады
F) Нуклеофильдік реагенттермен өтетін реакцияларды оңайлатады
G) Орто және пара орындарға бағыттаушы
19. – NH3+ функционалдық тобы бензол сақинасындағы орынбасардың қай түріне жатады:
A) Мета орынға бағыттаушы
B) Электрон акцептор
C) Екінші түр орынбасары
D) Бірінші түр орынбасары
E) Электрофильдік реагенттермен өтетін реакцияларды қиындатады
F) Нуклеофильдік реагенттермен өтетін реакцияларды оңайлатады
G) Электродонор
20. – NR3+ функционалдық тобы бензол сақинасындағы орынбасардың қай түріне жатады:
A) Мета орынға бағыттаушы
B) Электрон акцептор
C) Екінші түр орынбасары
D) Бірінші түр орынбасары
E) Электрофильдік реагенттермен өтетін реакцияларды қиындатады
F) Нуклеофильдік реагенттермен өтетін реакцияларды оңайлатады
G) Электродонор
21. Ароматты көмірсутектер:
A) Кумол
B) Бензол
C) Толуол
D) Фенол
E) Анилин
F) Хлорбензол
G) Нитробензол
22. Фторбензолдың физикалық қасиеттері:
A) Тбалқу = – 39,2 0С
B) Тбалқу = + 10 0С
C) ρтығыздығы = 1,024
D) ρтығыздығы = 0,8790
E) Тқайнау = 100 0С
F) Тбалқу = + 5,4 0С
G) Тқайнау = 85,2 0С
23. Этилорынбасқан бензол:
Фенилэтан
Этилбензол
Ксилол
Метилфенилметан
Пропилбензол
Толуол
Метилбензол
24. Бромбензолдың физикалық қасиеттері:
A) ρтығыздығы = 1,495
B) Тбалқу = – 30,6 0С
C) Тқайнау = 156,2 0С
D) Тбалқу = – 5,2 0С
E) Тқайнау = 132,2 0С
F) Тбалқу = + 10 0С
G) ρтығыздығы = 1,224
25. Арендердің табиғи көздері:
Мұнай
Табиғи газ
Көмір
Торф
Металл кені
Шағал
Құм
26. Хлорлы бензилдың физикалық қасиеттері:
A) Тқайнау = 179,4 0С
B) Тбалқу = – 39,0 0С
C) ρтығыздығы = 1,099
D) ρтығыздығы = 1,838
E) Тбалқу = + 91,4 0С
F) Тбалқу = – 30,6 0С
G) Тқайнау = 156,2 0С
27. Тас көмір шайырынан алынатын қосылыстар:
Бензол
Ксилол
Толуол
Бензиламин
Бензамид
Бензойная кислота
Анилин
28. Йодты бензилдың физикалық қасиеттері:
A) Тбалқу = + 24,1 0С
B) ρтығыздығы = 1,733 (25 0С)
C) Тқайнау = 93 0С
D) Тқайнау = 156,2 0С
E) Тбалқу = + 43,9 0С
F) Тбалқу = + 30,6 0С
G) ρтығыздығы = 0,989 (10 0С)
29. Бензолды алкилдеу мүмкіншілігі:
Алкендермен
Спирттермен
Алкилгалогенидтермен
Қышқылдармен
Диолдармен
Альдегидтермен
Кетондармен
30. Реакцияның әрбір сатысының дұрыс сипаттамасы:
3НС ≡ СН Р, t A +HNO3H2SO4 B +Cl2AlCl3 C
A) Екінші саты – бензолдың нитрленуі
B) Бірінші саты – бензолды алу жолы
C) Үшінші саты – бензолдың хлорлануы тотықсыздануы
D) Екінші саты – бензолдың сульфирленуі
E) Үшінші саты – анилиннің хлорлануы
F) Бірінші саты – ацетиленнің
G) Үш саты да нуклеофилді орынбасуға жатады
31. Ароматтық сипат көрсететін Хюккель ережесіне сәйкес пи-электрондар саны:
A) 10
B) 6
C) 22
D) 7
E) 3
F) 11
G) 13
32. Келетін орынбасушыны мета орынға бағыттайтын қосылыстар:
A) Нитробензол
B) Бензосульфоқышқылы
C) Бензальдегид
D) Фенол
E) Хлорбензол
F) Йодбензол
G) Анилин
33. Ароматтық сипат көрсететін Хюккель ережесіне сәйкес пи-электрондар саны:
A) 26
B) 18
C) 14
D) 1
E) 19
F) 7
G) 23
34. Жалғыз гетероатомы бар бес мүшелі гетероциклді қосылыстарды анықтаңыз:
A) Тиофен
B) Фуран
C) Пиррол
D) Пиридин
E) Акридин
F) Пиразол
G) Тиазол
35. Ароматтық сипат көрсететін Хюккель ережесіне сәйкес пи-электрондар саны:
A) 38
B) 34
C) 30
D) 1
E) 7
F) 9
G) 23
36. Бірнеше гетероатомы бар бес мүшелі гетероциклді қосылыстарды анықтаңыз:
A) Имидазол
B) Тиазол
C) Пиразол
D) Тиофен
E) Пиридин
F) Фуран
G) Акридин
37. Ароматтық сипат көрсететін Хюккель ережесіне сәйкес пи-электрондар саны:
A) 26
B) 18
C) 14
D) 1
E) 19
F) 11
G) 7
38. Бір гетероатомы бар алты мүшелі гетероциклді қосылыстарды анықтаңыз:
A) Пиридин
B) Хинолин
C) Акридин
D) Фуран
E) Имидазол
F) Тиазол
G) Пиразол
39. Ароматтық сипат көрсететін Хюккель ережесіне сәйкес пи-электрондар саны:
A) 6
B) 10
C) 22
D) 7
E) 11
F) 3
G) 25
40. Стиролға тән қасиет:
A) Полимерлену реакциясына түседі
B) Бром суын түссіздендіреді
C) Винилбензол деп те атайды
D) Пропилбензол деп те атайды
E) Полимерлену реакциясына түспейді
F) Бензол сақинасында қаныққан радикалы бар осылыс
G) Этилбензол деп те атайды
41. Байер теориясы бойынша осы қосылыстарда бұрыштық кернеу бар:
A) Циклопропан
B) Циклопентан
C) Циклобутан
D) Этилциклогексан
E) Циклогексан
F) Диметилциклопентан
G) Метилциклогексан
42. Бензолдың гомологтары:
A) Кумол
B) Этилбензол
C) Толуол
D) Нитробензол
E) Этоксибензол
F) Фенол
G) Хлорбензол
43. Бензолдың галоген туындылары:
A) Хлорбензол
B) Фторбензол
C) Йодбензол
D) Нитробензол
E) Этилбензол
F) Толуол
G) Кумол
44. Реакцияға қатысты дұрыс сипаттамалар:
+HNO3H2SO4 А H, kat В
A) Соңғы өнім - анилин
B) Аралық өнім - нитробензол
C) Бірінші саты – электрофилді орынбасу
D) Аралық өнім - анилин
E) Бірінші саты – нуклеофилді орынбасу
F) Соңғы өнім - нитробензол
G) Аралық өнім - бензосульфоқышқыл
45. Конденсацияланған ядролары бар көмірсутектер:
A) Коронен
B) Перилен
C) Пирен
D) Нитробензол
E) Стирол
F) Толуол
G) Фторбензол
46. Сызықтық көп ядролы көмірсутектер:
A) Антрацен
B) Нафтацен
C) Пентацен
D) Стирол
E) Коронен
F) Холестерин
G) Перилен
47. Стиролдың қасиеттері:
A) Сұйық зат
B) Тқайнау = 146 0С
C) Полимерленеді
D) Тқайнау = 115 0С
E) Тқайнау = 100 0С
F) Қатты зат
G) Газ тәрізді зат
48. Нитробензолдың физикалық қасиеттері:
A) Тбалқу = 5,7 0С
B) Тқайнау = 210,9 0С
C) ρтығыздығы = 1,203
D) Тқайнау = 156,2 0С
E) Тбалқу = + 43,9 0С
F) Тбалқу = + 30,6 0С
G) ρтығыздығы = 0,989 (10 0С)
49. Фридель-Крафтстың реакциясы:
A) Бензол + Этилен [Н2 SO4]
B) Бензол + CH3CI [AlCI3]
C) Бензол + изопропил спирті [Н3 PO4]
D) Бензол + Этилен [Н3 PO4]
E) Бензол + CH3CI [Н2 SO4]
F) Бензол + изопропил спирті [Н2 SO4]
G) Толуол + пропанол [Н2 SO4]
50. м - Динитробензолдың физикалық қасиеттері:
A) Тқайнау = 291 0С
B) Тбалқу = 97,7 0С
C) ρтығыздығы = 1,369 (98 0С)
D) Тбалқу = 117 0С
E) Тқайнау = 210,9 0С
F) Тбалқу = + 30,6 0С
G) ρтығыздығы = 1,590 (18 0С)
H) Тқайнау = 319 0С
51. Фридель-Крафтстың реакциясы:
A) Кумол + Этилен [Н2 SO4]
B) Толуол + CH3CI [AlCI3]
C) Этилбензол + изопропил спирті [Н3 PO4]
D) Бензол + Этилен [Н3 PO4]
E) Бензол + CH3CI [Н2 SO4]
F) Бензол + изопропил спирті [Н2 SO4]
G) Толуол + пропанол [Н2 SO4]

52. Келісімсіз орынбасуға сәйкес келетін қосылыстар:
A) Пара-динитробензол
B) Мета-ксилол
C) Мета-броманилин
D) Орто-ксилол
E) Орто-броманилин
F) Мета-динитробензол
G) Пара-броманилин
53. Келісімді орынбасуға сәйкес келетін қосылыстар:
A) Мета-динитробензол
B) Пара-броманилин
C) Орто-броманилин
D) Орто-ксилол
E) Орто-динитробензол
F) Пара-динитробензол
G) Мета-ксилол
54. Келісімді орынбасуға сәйкес келетін қосылыстар:
A) Мета-динитробензол
B) Пара-броманилин
C) Орто-броманилин
D) Орто-ксилол
E) Орто-динитробензол
F) Пара-динитробензол
G) Мета-ксилол
55. Фенолдың физикалық қасиеттерін және формуласын анықтаңыз:
A) Тбалқу = 42,3 0С
B) Тқайнау = 182 0С
C) С6Н5ОН
D) Тқайнау = 299 0С
E) Тбалқу = 97,7 0С
F) Тбалқу = + 30,6 0С
G) С6Н4(ОН)2
56. Фридель-Крафтстың катализаторы:
А) AlCl3
B) FeBr3
C) BF3
D) Ni
E) KMnO4
F) Н2SO4
G) LiAlH4
57. Соңғы өнім:

A) Толуол
B) Метилбензол
C) Тотықтырғанда бензоин қышқылы түзілетін зат
D) Кумол
E) Анилин
F) Бензойн қышқылы
G) м-Бензальдегид
58. Соңғы өнімді анықтаңыз:

Толуол
Метилбензол
Нитротолуолды өндіруде қолданылады
Бензол
Кумол
п-Ксилол
м- Ксилол
59. Пирокатехтннің (1,2-диоксибензол) физикалық қасиеттерін және формуласын анықтаңыз:
A) Тбалқу = 105 0С
B) Тқайнау = 245 0С
C) С6Н4(ОН)2
D) Тқайнау = 182 0С
E) Тбалқу = 35 0С
F) Тбалқу = + 30,6 0С
G) СН3С6Н4ОН
60. Хюккель ережесі бойынша n=1 болғандағы қосылыстарды анықтаңыз:
А) Бензол
B) Пиридин
C) Циклопентадиениланион
D) Нафталин
E) Циклопентадиен
F) Антрацен
G) Циклопрапен
61 Келтірілген қосылыстардың қайсысы құрылымдық изомер:
a)CH2 = CH – CH2 – CH2 – CH3
b)H2C = C(CH3)CH2 – CH3
c) CH2 = C = CH – CH2CH3
d) HC ≡ C – CH (CH3)CH3
e) (CH3)2 С= CH – CH3
A) қосылыстар a, b, e
B) Пент-1-ен, 2-метилбут-1-ен, 2-метилбут-2-ен
C) Пропилэтилен, несимм.метилэтилэтилен, триметилэтилен
D) қосылыстар a, c, d
E) қосылыстар b, d, e
F) қосылыстар b, c, d
62 Полюссіз коваленттік байланысы бар ... қосылыстар:
A) СН4, С2H6, C7H8, C4H10
B) C7H8, C6H5CH (CH3.2, HC≡C−CH3
C) C5H12, С2H4, С2H2, C6H6
D) C6H5CH (CH3.2, С3H6, CH2=CH-Br
E) CH3Cl, CH4, C2H6, CH3CHO
F) CH2=CH-Cl, C3H8, C2H6, C6H12
63 Тармақталған пентан:
A) Тетраметилметан
B) 2,2-Диметилпропан
C) Диметилпропан
D) Неопентан
E) Этилпропан
F) Пентан
64 Қайсы қосылыста оптикалық изомерия болуы мүмкiн:
A) Бутан-2-ол
B) Метилэтилкарбинол
C) 2-Гидроксибутан
D) Бутан-1-ол
E) Бутаналь
F) Бутанон
65 Көмірленген диен:
A) CH2=C=CH2
B) CH2=C=CH-CH3
C) CH3-HC=C=CH-CH3
D) CH2=CH-CH2-CH=CH2
E) CH2=CH-CH=CH2
F) CH2=CH-CH2-CH=CH-CH3
66 Алкиндердің құрылысы:
A) Алкин құрылысы - сызықты
B) Валенттік бұрышы 180
C) С≡С байланыстық ұзындығы 0,120 нм
D) Алкин құрылысы кеңістікте-тетраэдр
E) Алкин құрылысы жазықтыќта-үшбұрыш
F) Алкин құрылысы кеңістікте-пирамида
67 Қабысқан диендердің тқрақтылығы төсіндіріледі:
A) Молекулалар геометриясымен
B) Байланыс энергиясымен
C) Электрон бұлттарының қабысуымен
D) Дипольдіѕ моментінің шамасымен
E) Молекула құрылысымен
F) Байланыс ұзындығымен
68 Карбон қышқылдарының ең маңызды өкілдері:
A) Сірке қышқылы
B) қўмырсқа қышқылы
C) қымыздық қышқылы
D) Глицерин қышқылы
E) Ацетон
F) Амин қышқылы
69 Оңай ажырайтын топ:
A) - Cl
B) – Br
C) H2O
D) -NH2
E) -OH
F) -SH
70 Метан → Нитроэтан
Өзгерісті жүргізуге қажетті реагенттер:
A) Cl2(hv)
B) Вюрц синтезі
C) HNO3 (15%)
D) HNO3 (конц)
E) Кольбе синтезі
F) NaOH
71 Спирттердің еѕ маңызды өкілдері:
A) Метанол
B) Н-пропанол
C) Глицерин
D) Пропаналь
E) Трет-бутил спирті
F) Этилен
72 Электрофилді бөлшектер:
A) Сутек катионы
B) Нитроний катионы
C) Галоген катионы
D) Галоген радикалы
E) Галоген анионы
F) Сутек анионы
103 Индуктивті эффект анықталады:
A) Молекулада гетероатомның болуымен
B) Қарапайым байланыс бойыша электрондардың ығысуы арқылы
C) Сигма - байланыс жүйесі бойынша электрондардың ығысуы арқылы
D) Молеклада гетероатомныѕ болмауы
F) Тұыйқ тізбекті жүйенің болуымен
E) Молекуланың копланарлы болуымен
73 Тұрақты радикалдарға жатады:
A) Аллил-радикал
B) Трет-бутил-радикал
C) Бензил-радикал
D) Метил-радикал
E) Пропил-радикал
F) Амил-радикал
74 Нуклеофилдік қасиет көрсетеді:
A) Бөліспеген электрон жұбы бар бейтарап молекулалар
B) Бөліспеген электрон жұбы бар атомдар
C) Аниондар
D) Катиондар
E) Радикалдар
F) Протондар
75 2,2-диметилпентан изомері:
A) н-Гексан
B) 2,3-Диметилпентан
C) 2,4-Диметилпентан
D) 2-Метилбутан
E) Бутан
F) Изопентан
76 Цис-, транс- изомері мүмкін қосылыстар:
A) Метил-2-бут-2-ен
B) Гекс-2-ен
C) Пент-2-ен
D) Бут-1-ен
E) 2-метилпропен
F) Гекс-1-ен
77 ,- Түйіндескен жүйелерге жататын қосылыс:
A) Бута -1,3-диен
B) Пента-1,3-диен
C) Гекса-1,3-диен
D) Ацетамид
E) Аллил-радикал
F) Хлорвинил
78 Үштік байланыс табиғаты сипатталады:
A) Жоєары поляризациялануымен
B) SP – гибридизациямен
C) Байланыс ұзындығымен 0,120 нм
D) Байланыс ұзындығымен 0,134 нм
E) SP3- гибридизациямен
F) SP2 – гибридизациямен
79 Мезомерлі эффектінің қатысында анықталады:
A) Еселік байланыстардыѕ қабысуы нәтижесінде
B) Еселік байланыстардыѕ ароматты сақиналармен қабысуы нәтижесінде
C) Еселік байланысы бар гетероатомдардаєы бөлінбеген электрон жўбтары нјтижесінде
D) Тұйықталған еселік байланыстар нәтижесінде
E) Копланарлыққұрылыстың болмауы нәтижесінде
F) Циклдік жїйе нәтижесінде
80 Алкандар, алкендер, алкиндердегі көміртегі атомына тән валенттік бұрыш
A) 1090
B) 1200
C) 1800
D) 900
E) 450
F) 1080
112 \s Көмертек атомының будандасуы:
А) sp2
B) sp3
C) sp
D) spd2
E) d2sp
F) sp4
81 sp2- Будандасу тән:
A) Алкендерге
B) Этиленді көмірсутектерге
C) Дивинилге
D) Алкандарға
E) Алкиндерге
F) Ациклдік көмірсутектер
82 Реакция өнімдері:
\s
A) Пропан
B) Этан
C) Бутан
D) Ас тұзы
E) Пентан
F) Бутен
83 Вюрц реакциясы арқылы қайсы қосылыстан гександы алуға болады:
A) 1-Бромпропан
B) Бромметан+бромпентан
C) Бромэтан+бромбутан
D) 2-Бромпропан
E) 2-Бромбутан
F) Бромэтан
84 Изобутил және үшіншілік бутил спирттерінен суды бөлгенде түзілетін алкендер:
A) 2-метил-1-пропен
B) Симметриялы емесдиметилэтилен
C) Пропенилметан
D) 1-бутен
E) 2-бутен
F) Метилацетилен
85 Кучеровтың реакциясына түсетін қосылыстар:
A) Бутин
B) Пропин
C) Этин
D) Бутен
E) Этан
F) Пропен
86 Динедерді алу жолдары:
A) бутан-бутенді фракциясыныѕ каталитикалық дегидрленуі
B) Алкалоидтардың дегидратациясы
C) Лебедев бойынша этанолдан 1,3 – бутадиенніѕ түзілуі
D) Галогеналкандардың дегидрогалогенденуі
E) Этанальдан бутадиенніңтүзілуі
F) Алкендердің тотығуы
87 Белгiсiзқосылыс:

A) Изобутан
B) 2-метилпропан
C) Триметилметан
D) Пропан
E) Бутан
F) Пентан
88 Полимерлену реакциясына түспейтiн қосылыстар:
A) Пропан
B) Изобутан
C) Ацетон
D) Пропилен
E) Метилэтилен
F) Пропен
89 Соңғы өнiм:

A) Бутадиен -1,3
B) Дивинил
C) Лебедев әдісі бойынша каучукті синтездеудегі бастапқы шикізат
D) Бутадиен -1,2
E) Бут-1-ен
F) Бут-2-ен
90 Белгiсiзқосылыс:

A) Ацетилен
B) Этин
C) Метанды пиролизтен алады
D) Этилен
E) Этан
F) Этанол
91 Белгiсiзқосылыс:

A) Пропилен
B) Метилэтилен
C) Пропен
D) Этилен
E) Бутен-1
92 Соңғы өнiм:

A) Бутадиен-1,3
B) Дивинил
C) Изопреннің гомологы
D) Бут-1ен
E) Бут-1-ин
93 Х1, Х2заттары бұл
\s А)CH3CH2MgBr, CH3CH2COOH
В) Этилмагнийбромиді,пропион қышқылы
С) Гриньяр реагенті, пропан қышқылы
D) CH3CH2СН2MgBr, CH3CH2СН2COOH
E) Пропилмагнийбромиді, сірке қышқылы
94 Реакция нәтижесінде түзілетін өнім:
\s
A) Бұл өнімнің маңыздылығы төмен
B) Бұл өнімді алғаш рет Кучеров синтездеді
C) Бұл өнім-дивинил
D) Бұл өнім орынбасу реакцияларына жеңіл түседі
E) Бұл өнімнің маңыздылығы төмен
95 Галогеналкандармен SN реакциясына түсетін реагенттер:
A) NaOH+H2O
B) Спирт
C) Аммиак
D) Галоген
E) Күрделі эфир
96 Галогеналкандарға тән реакциялар механизмдері:
A) SN1
B) SN2
C) E
D) AdE
E) AdR
97 Соңғы өнiм:

A) Бутанол-2
B) Метилэтилкарбинол
C) 2-Гидроксибутан
D) Бутанол-1
E) Пропилкарбинол
98 SN 2 реакция сипатталады:
A) Реакцияның екінші реттілігі арқылы
B) Бипирамидалы ауыспалы қосылыстардың түзілуімен
C) Вальденов айналымы
D) Катализатор қатысында
E) Реакцияның бірінші реттілігі арқылы
99 Элимирлену реакцияларына түседі:
A) Дигалогеналкандар
B) Спирттер
C) Галогеналкандар
D) Қышқылдар
E) Альдегидтер
100 Екіншілік нитроқосылыстарға жататын қосылыстар:
А) CH3-CH(NO2)CH3
B) CH3-CH(NO2) C2H5
C) CH3-CH2CН(NO2)CH3
D) CH3-CH2NO2
E) CH3CH2CH2NO2
101 Оптикалық белсенді амин қышқылы:
A) Аланин
В) Изолейцин
С) Лейцин
D) Глицин
Е) 1-Аминобутан қышқылы
102 Соңғыөнiмі:

A) 2-нитро-2-метилбутан
B) Диметилэтилнитрометан
C) Нитроизоамил
D) 1-нитро-2-метилбутан
E) 2-нитро-3-метилбутан
103 Коноваловтың реакциясы жүретін жағдайлар:
A) Бастапқы зат-алкан
B) Бастапқы зат-бензол
C) Сұйытылған азот қышқылы қатысында
D) Жоғары температурада
E) Бастапқы зат-алкен
104 Таутомерия қай қосылысқа сипаттама болады:
Нитроэтан
Ацетон
Пропаналь
Бутадиен
Уксусная кислота
105 Біріншілік аминотобының ығысуы:

A) 3500-3300 см -1 аймағында екі сіңіру сызықтарының болуы
B) 1650-1500 см -1 аймағында интенсивті сіңіру сызықтарының болуы
С) 960-650 см -1 аймағында кең сіңіру сызықтарының болуы
D) 3500-3300 см -1 аймағында бір сіңіру сызықтарының болуы
E) 3500-3300 см -1 аймағында сіңіру сызықтарының болмауы
106 Х1, Х2, ХЗ заттары бұл:
\s
A) CH2 (OH) – CH2Cl
B) CH2 (OH) – CH2(OH)
C) CH2 (ONO2) – CH2(ONO2)
D) CH3CH (OH) – CH2Cl
E) CH2 (ONO2) – CH2(OH)
107 Оптикалық активті қосылыстар:
A) 2-Гидроксипропаналь
B) Сүт қышқылы
C) 2-Аминопропаналь
D) Пропан-2-ол
E) 2-метилпропаналь
108 Өзара изомерлi қосылыстар:
1\s2. \s3. \s 4. \s
A) 1,3
B) Метоксиметан, этанол
C) Диметил эфирі, метилкарбинол
D) 1,2
E) 2,3
109 Өзара изомерлi қосылыстар:
\s
A) 1,3
B) Диметилкетон, метилсірке альдегиді
C) Ацетон, пропаналь
D) 2,3
E) 3,4
110 Альдегидтерге жататын қосылыстар:
A) C4H8O
B) C2H4O
C) CH2O
D) C4H9OH
E) C5H11OH
111 Альдегидтерге жататын қосылыстар:
A) C5H10O
B) C9H18O
C) C3H6O
D) C4H9OH
E) C5H11OH
112 Канницаро реакциясына түсетiн қосылыс:
A) HCHO
В) Үшметилсіркеальдегиді
С) 2,2- диметилбутаналь
D) (CH3)2CHCHO
Е) CH3CH2CH2CHO
113 Альдегидтердiкетондардан ажырату їшiнқайсы реагент қолданылады?
A) Ag(NH3)2OH
В) Фелинг ерітіндісі
С) Толленс реагенті
D) HBr
Е) PCl5
114 Циансутектіңальдегидке қосылу механизмінің негізгі стадиясы:
A) Циансутектіңцианид-ионға айналуы
B) Алкоксид-ионның түзілуі
C)Алкоксид-ионның протондануы
D) Карбонил тобының цианид ионға айналуы
E) Алкенил-ионның түзілуі
115 Альдегидтер мен кетондарданозонолиз әдісімен алкендердің алынуы:
A) \s
B) \s
C) \s
D) \s
E) \s
116 Спирттердің тотығуы арқыл альдегидтер мен кетондардың алынуы:
A)\s
B)
\s
C)
\s
D)
\s
E)
\s
117 Қанықпаған альдегидтердің тотықсыздану ерекшеліктері:
A) Көміртек-көміртекті қос байланысқа ықпалды реакция
B) Көміртек-оттекті қос байланысќа ықпалды реакция
C) Литий алюминий гидридінің қатысында
D) 160С –тан төмен температура
E) Магнийқатысында
118 Коноваловтың реакциясы жүретін жағдайлар:
A) Бастапқы зат-алкан
B) Бастапқы зат-бензол
C) Сұйытылған азот қышқылы қатысында
D) Жоғары температурада
E) Бастапқы зат-алкен
119 Алкандарға жататын қосылыстар:
A) C6H14
B) C5H12
C) C3H8
D) C2H4
E) C3H6
120 Алкандарға жататын қосылыстар:
A) C10H22
B) C8H18
C) C7H16
D) C2H2
E) CH3COOH
2 жауапты
121 Карбон қышқылдарына жататын қосылыстар:
A) C6H5COOH
B) C15H31COOH
C) C6H5-C3H7
D) C3H6O
E) C4H9OH
F) C5H11OH
G) C6H13OH
122 Карбон қышқылдарына жататын қосылыстар:
A) H-COOH
B) H3C-COOH
C) C6H5-C3H7
D) C3H6O
E) C4H9OH
F) C5H11OH
G) C6H13OH
123 Карбон қышқылдарына жататын қосылыстар:
A) H3C-CH2-CH2-COOH
B) H3C-CH(CH3.-COOH
C) C6H5-C3H7
D) C3H6O
E) C4H9OH
F) C5H11OH
G) C6H13OH
124 Біріншілік галогеналкандар:
А) CH3-Cl
B) СІ-CH2-CH2-CH3
C) CH3-CHCl- CH2-CH3
D) CH2СІ-CHСІ-CH3
E) CH3-CHСІ-CH3
F) CH3-CHСІ-CH3
G) НОCH2-CH2СІ-CH3
125 Екіншілік нитроқосылыстарға жататын қосылыстар:
А) CH3-CH(NO2)CH3
B) CH3-CH(NO2) C2H5
C) H2C=CH-NO2
D) CH3-CH2NO2
E) CH3CH2CH2NO2
F) CH3-C(СН3)2NO2
G) CH3NO2
126 Біріншілік галогеналкандар:
A) CH3-(CH2)5 Cl
B) СІ-CH2-CH2-CH3
C) H2C=CH-Cl
D) CH2СІ-CHСІ-CH3
E) CH3-CHСІ-CH3
F) CH2СІ-CHСІ-CH3
G) НОCH2-CH2СІ-CH3

127 Екіншілік галогеналкандар:
A) CH3-CHСІ-CH3
B) CH3-CHСІ- C2H5
C) СІ-CH2-CH2-CH3
D) CH3-CH2-Br
E) CH3CH2CH2-Cl
F) CH3-C(СН3.2-Br
G) CH3Cl

128 Алкендер:
A) 2-бутен
B) Изобутилен
C) Ацетальдегид
D) Пропин
E) Ацетон
F) Ацетилен
G) Метилацетилен
129 Біріншілік алкилдер:
А) CH3-CH2-CH2-
B) CH3-CH(СН3.-CH2-
C) H3C-CH2-CH2-СН3
D) CH3-CH2-CH3
E) CH3-CH2-CH(СН3).-
F) H3C-C(СН3.2-
G) H3C-HC(СН3.-
130 Екіншілік алкилдер.
A) (CH3)2-CH -
B) (CH3)2-CH-CH(СН3)-
C) CH3-CH(СН3.-CH2)-
D) CH3CH2CH2-
E) CH3-C(СН3) 3-
F) CH3-
G) CH3-CH(СН3).-CH3
131 Қосылыстардың класы және аталуы:
\s
A) Жай эфир. Диэтил эфирі
B) Жай эфир. Этил эфирі
C) Эфир. Этоксиэтилен
D) Күрделі эфир. Этил эфирі
E) Жай эфир. Кетон
F) Күрделі эфир. Альдегид
G) Жай эфир. Спирт
132 Толық метил алмасқан этилен:
A) Тетраметилэтилен
B) Симм.диметилбутилен
C) Метилэтилен
D) Бутилэтилен
E) Этилэтилен
F) Диметилэтилен
G) Пропилэтилен
133 Жүйелік номенклатура бойынша аталуы «изооктан»: (октандық саны 100 мотор отыны):

A) 2, 2, 4-Триметилпентан
B) изооктан
C) 1,2,3,4-тетраметилпентан
D) 1, 1, 3, 3-Тетраметилбутан
E) 2, 2, 4-Метилпентан
F) 2, 4, 4- Триметилпентан
G) 2, 3, 4- Триметилпентан
134 Үш номеклатура бойынша аталуы:
\s
A) 3, 3-Диметилбутан-2-oл
B) Метилтрет.бутилкарбинол
C) 3,1-диэтилбутан-2-ол
D) 3,3- Диметилпентан -4-oн
E) 3 - Mетил-3-этилбутан-2-oл
F) 3,3-Диметилгексан-2-oл
G) 3-Meтилбутан-4-oл
135 Үш номеклатура бойынша аталуы:
\s
A) 2,2-Диметилпропан-1-oл
B) Неопентиловый спирт
C) 2- диметилпропан -3-oл
D) 2,2-метилпропан-1-oл
E) 2,3-диметилбутан -1-oл
F) 2,2-диметилбутан-2-oл
G) 2,2- диметилпропан -3-oл
136 Үш номеклатура бойынша аталуы:
\s
A) 3,3-Диметилбут-1-ин
B) Трет.бутилацетилен
C) 3, 3-Диметилгексин
D) 2, 2-Диметилбут-3-ин
E) 3, 3- Диметилпентин
F) 3, 3- Диметилбутин
G) Изобутилацетилен
137 Үш номеклатура бойынша аталуы:

A) Трет.бутилэтинилметан
B) Неопентилацетилен
C) 4-Диметилпент-1-ин
D) 2, 2- Диметилпент-4-ин
E) Необутилацетилен
F) Диметилпент-1-ин
G) Трет.бутилпроп-1-ин
138 Үш номеклатура бойынша аталуы:

A) 4-Метилпент-1-ен
B) Изобутилэтилен
C) Бутилэтилэтилен
D) 2-Метилэтилпент-4-ен
E) Втор.бутилэтилен
F) Трет.бутилэтилен
G) Пропилвинилметан
139 Үш номеклатура бойынша аталуы:
\s
A) 2-метилбутан
B) Диметилэтилметан
C) Этилпроилметан
D) 3-метилбутан
E) Этилизопропилметан
F) Метилэтилметан
G) Метилбутан
140 Үш номеклатура бойынша аталуы:

A) Метилэтилизопропилметан
B) 2,3-Диметилпентан
C) Этилвтор.бутилметан
D) Метилпропилметан
E) 2-Диметилпентан
F) 3,4-Диметилпентан
G) Изопропилвтор.бутилметан
141 Үш номеклатура бойынша аталуы:

A) 2,2-Диметилпентан
B) Триметилпропилметан
C) 2,2-Диметилгексан
D) 4,4-Диметилпентан
E) Триметилизопропилметан
F) Этилбутилметан
G) Пропилтрет.бутилметан
142 Үш номеклатура бойынша аталуы:
\s
А)2,3 – диметилпентан
B) Метилэтилизопропилметан
C) 2,3 – диметилгептан
D) 3,4 – диметилпентан
E) 1,1,2 – триметилбутан
F) 3,4,4 – триметилбутан
G) диметилгексан
143 Рационалдық номенклатура бойынша ацетонның, хлороформның және неопентанның аталуы:
A) Трихлорметан
B) Диметилкетон
C) Дипропилкетон
D) Тетрахлорметан
E) Метилэтилкетон
F) Диэтилкетон
G) Тетрахлорэтан
144 Формуласы көрсетілген қосылыстың аталуы:
\s
A) Изопропилметан
B) Триметилметан
C) Метилэтан
D) Метилпентан
E) Метилпропан
F) Этилпропан
G) Диметилэтан
145 Үш номеклатура бойынша аталуы:
\s
A) 2,3 – Диметилпентан
B) Метилэтилизопропилметан
C) 2,3 – Диметилпентан
D) 3,4 – Диметилпентан
E) 1,1,2 – Триметилбутан
F) 3,4,4 – Триметилбутан
G) Диметилгексан
146 2,2-диметилпентан изомері:
A) н-Гексан
B) 2,3-Диметилпентан
C) Неопентан
D) 2-Метилбутан
E) Бутан
F) Изопентан
G) 2-Диметилпентан
147 Келтірілген қосылыстардың қайсысы құрылымдық изомер:
a)CH2 = CH – CH2 – CH2 – CH3
b)H2C = C(CH3)CH2 – CH3
c) CH2 = C = CH – CH2CH3
d) HC ≡ C – CH (CH3)CH3
e) (CH3)2 С= CH – CH3
A) Қосылыстар a, b, e
B) Пент-1-ен, 2-метилбут-1-ен, 2-метилбут-2-ен
C) Қосылыстар c, d
D) Қосылыстар a, c, d
E) Қосылыстар b, d, e
F) Қосылыстар b, c, d
G) Қосылыстар a, b

148 Өзара изомерлi қосылыстар:
1\s2. \s3. \s 4. \s
A) 1,3
B) Метоксиметан, этанол
C) Метоксиметан, ацеталь
D) 1,2
E) 2,3
F) 3,4
G) 2,4
149 Өзара изомерлi қосылыстар:
\s
A) 1,3
B) Диметилкетон, метилсірке альдегиді
C) Пропан-1-он, пропан-2-ол
D) 2,3
E) 3,4
F) 1,2
G) 2,4
150 Ciрке қышқылымен изомерлі қосылыс:
A) HCOOCH3
B) Метилметаноат,
C) Пропанон
D) CH3CHO
E) CH3CH2OH
F) CH3COOH
G) CH3CH2COOH
151 Изомерi жоқ алкан:
A) этан
B) метан
C) гексан
D) бутан
E) пентан
F) гептан
G) пентан
152 Келесі қосындылардың қайсысы изомер:

A) A и B
B) C и F
C) A и E
D) A и C
E) B и E
F) B и C
G) D и K
153 Құрылымдық изомерлер:
A) CН3-СН2-OН және СН3-О-СН3
B) CH3 -CH 2-CH2 -CH3 және CH3 CH (CH3) CH3
C) CH≡C-CH2 -CH3 және Н2 C═ C═CН2
D) CН3-СН2-OН және СН3-СНО
E) CН3-СН2-СНО және СН3-О-СН2-СН3
F) CН3С(О)СН3 және СН3СН(ОН)СН3
G) CН3-СН2-СНО және СН3-СН2-СООН
154 Кумурленген диен:
A) 1,2-пропадиен
B) 2,3-пентадиен
C) 3-метил-1,4-пентадиен
D) 1,3-бутадиен
E) 1,3-пентадиен
F) 1,4-пентадиен
G) 2-метил-1,4-пентадиен
155 Қосарланған диендер:
A) Дивинил
B) Изопрен
C) Гекса-1,2-диен
D) Пропадиен
E) Бута-1, 2-диен
F) Пента-1, 2-диен
G) Пента-1,4-диен
156 Кумурленген диен:
A) CH2=C=CH2
B) CH2=C=CH-CH3
C) H2C=CH-CH2-CH=CH2
D) CH2=CH-CH2-CH=CH2
E) CH2=CH-CH=CH2
F) CH2=CH-CH2-CH=CH-CH3
G) CH3-CH=CH-CH=CH2
157 Диен көмірсутектер:
А) C5H8
B) C4H6
C) C2H2
D) C4H8
E) C4H10
F) C5H10
G) C2H4
158 Цис-, транс- изомері мүмкін қосылыстар:
A) Метил-2-бут-2-ен
B) Гекс-2-ен
C) Пент-1-ен
D) Бут-1-ен
E) 2-метилпропен
F) Гекс-1-ен
G) Бут-2-ен

159 Цис-, транс- изомері мүмкін қосылыстар:
A) 2-Метилбут-2-ен
B) Гекс-2- ен
C) Пент-1-ен
D) Бут-1- ен
E) Метилпропен
F) Гекс-1- ен
G) Бут-2- ен
160 Оптикалық активті қосылыстар:
A) 2-Гидроксипропаналь
B) Сүт қышқылы
C) Пропанол-1
D) Пропан-2-ол
E) 2-метилпропаналь
F) Пропантриол-1,2,3
G) 2-аминоэтаналь
161 Бір ассиметриалы көміртек атомды қосылыс:
A) C6H5CH(OH)C2H5
B) C6H5СНClCH3
C) C6H5C(NO2)2COOH
D) C6H5C(Cl2)C2H5
E) С6H5COC2H5
F) C6H5CH2CH2COOH
G) C6H5CH2C(Cl2)CH3

162 Бір ассиметриялы көміртек атомды қосылыс:
A) CH3CH(NH2)CH2COOH
B) СН3СН(ОН)СООН
C) CHO-CHO
D) HOOC-COOH
E) HOOCCH2CH2COOH
F) CH3COCH2COOC2H5
G) CH3NO2
163 Қайсы қосылыста оптикалық изомерия болуы мүмкiн:
A) Бутан-2-ол
B) Метилэтилкарбинол
C) Пентан
D) Бутан-1-ол
E) Бутаналь
F) Бутанон
G) Бутан

164 Оптикалық белсенді спирт:
A) Бутан-2-ол
B) Пентан-2-ол
C) Метанол
D) Бутанол-1
E) 2-метилпропан-2-ол
F) Пропан-2-ол
G) Пропан-1-ол
165 Оптикалық белсенді қосылыстар:
A) 2-Хлорбутан
B) 2-Аминобутан
C) Этанол
D) 1-хлорбутан
E) 1-хлорпропан
F) 2-хлорпропан
G) Хлорлы этан
166 Оптикалық белсенді амин қышқылы:
A) Аланин
В) Изолейцин
С) Дифениламиносірке қышқылы
D) Глицин
Е) 1-Аминобутан қышқылы
F) 3-Амино-2,2-диметилбутан қышқылы
G) 4-Амин бутан қышқылы
167 Геометриялық изомерия қайсы қосылысқа тән:
A) Бут-2-ен
B) Пент-2-ен
C) Изобутан
D) Пропилен
E) Изобутилен
F) Бутан
G) Этилен
168 Цис-, транс- изомерия қайсы қосылысқа тән:
A) бут-2-ен
B) сим.диметилэтилен
C) пропан
D) бутин-1
E) бутен-1
F) бутан
G) пропен
169 Цис-, транс- изомерия қайсы қосылысқа тән:
A) бут-2-ен
B) гекс-2-ен
C) гекс-1-ен
D) бутин-1
E) бутен-1
F) бутан
G) пропен
170 Тармақталған пентан:
A) Тетраметилметан
B) 2,2-Диметилпропан
C) Диметилбутан
D) Неопентан
E) Этилпропан
F) Пентан
G) Метилбутан

171 Изомерi жоқ алкан:
A) этан
B) метан
C) гексан
D) бутан
E) пентан
F) гептан
G) пентан
172 Келтірілген қосылыстардың қайсысы құрылымдық изомерлер:

A) Қосылыстар a, b, e
B) Пентан, изобутан, неопентан
C) Қосылыстар c, d
D) Қосылыстар a, c, d
E) Қосылыстар b, d, e
F) Қосылыстар b, c, d
G) Қосылыстар a, b
173 Өзара гомологтар болып келетін қосылыстар:
A) Этан
B) Пропан
C) Пропилен
D) Бутан
E) Изобутилен
F) Этилен
G) Толуол
174 2,2-диметилбутанның изомері:
A) 2-метилпентан
B) 2,3-диметилбутан
C) 2,2-диметилпропан
D) бутан
E) изопентан
F) 2,3-диметилбутан
G) Неопентан
175 Алкан, алкен, алкиндерге мына кеңістіктегі формалар сәйкес:
A) Тетраэдрлі конфигурация
B) Жазық конфигурация
C) Бипирамидалы конфигурация
D) Үшбұрышты конфигурация
E) Конус тәрізді конфигурация
F) Көлемдік конфигурация
G) Цилиндрлі конфигурация
176 Энантиомерлер болып табылатын заттары:
A) Бір-бірінің айнадағы кескіні
B) Хиральдығының болуы
C) Геометриялық изомерлері
D) Асимметриялық көміртегі атомының болуы
E) Диастереомерлері
F) Конформерлері
G) Құрылымдық изомерлер
177 Полюссіз коваленттік байланысы бар ... қосылыстар:
A) СН4, С2H6, C7H8, C4H10
B) C7H8, C6H5CH (CH3.2, HC≡C−CH3
C) HC≡C−CH3, CH3O CH3, (C6H5)2C(O), С2H4
D) C6H5CH (CH3.2, С3H6, CH2=CH-Br
E) CH3Cl, CH4, C2H6, CH3CHO
F) CH2=CH-Cl, C3H8, C2H6, C6H12
G) C4H10, CH3OH, C6H5NO2, C6H11OH
178 Полюсті коваленттік байланысы бар ... қосылыстар:
A) CCI4, CH3CH2NH2
B) CH2=CH-Cl, CH3OCH3
C) CH4, C6H6
D) C3H8, C6H12
E) CH4, C2H6
F) C6H12, C3H6
G) HC≡C−CH3, C6H5CH (CH3.2,

179 р,π-Түйіндесуі тән:
A) Винилхлоридке
B) Стиролға
C) Ксилолға
D) Толуолға
E) Этилхлоридке
F) Бензолға
G) 1,3-Бутадиенге
180 ,- Түйіндескен жүйелерге жататын қосылыс:
A) Бута -1,3-диен
B) Пента-1,3-диен
C) Бромбут-1-ен
D) Ацетамид
E) Аллил-радикал
F) Хлорвинил
G) Пентан
181 Пара ксилолдың физикалық қасиеттері:
A) Тбалқу = +13 0С
B) Тқайнау = 138,4 0С
C) Тбалқу = - 82 0С
D) Тқайнау = 179,1 0С
E) ρтығыздығы = 0,9610
F) Тбалқу = -13
182. Этил бензолдың физикалық қасиеттері:
A) Тбалқу = - 95 0С
B) ρтығыздығы = 0,8669
C) Тбалқу = - 52 0С
D) Тқайнау = 14 0С
E) ρтығыздығы = 0,8699
F) Тбалқу = +143
183. 1,2,3 - триметилбензолдың физикалық қасиеттері:
A) Тбалқу = - 25,4 0С
B) Тқайнау = 176,1 0С
C) Тбалқу = - 62 0С
D) Тқайнау = 136,1 0С
E) ρтығыздығы = 0,8181
F) Тбалқу = +13

184 Пропилбензолдың физикалық қасиеттері:
A) ρтығыздығы = 0,8632
B) Тбалқу = - 99,5
C) Тбалқу = - 62 0С
D) Тқайнау = 189,0 0С
E) ρтығыздығы = 0,8944
F) Тқайнау = 176,1 0С
185 Кумол, изопропил, бензолдың физикалық қасиеттері:
A) Тбалқу = - 96,0 0С
B) Тқайнау = 152,4 0С
C) Тбалқу = - 62 0С
D) Тқайнау = 159,0 0С
E) ρтығыздығы = 0,9618
F) Тбалқу = - 10,5
186 n – Метилизопропилбензол, цимолдың физикалық қасиеттері:
A) Тбалқу = - 67,2 0С
B) Тқайнау = 177,2 0С
C) Тбалқу = - 262 0С
D) Тқайнау = 19,0 0С
E) ρтығыздығы = 0,9573
F) Тбалқу = - 110,5
187 Бензолдың құрылысын сипаттаңыз:
A) Электрондары sp2 – гибридтенген
B) Көміртек атомдарының арақашықтығы 1,40 Å
C) Электрондары sp3 – гибридтенген
D) Электрондары шар тәріздес
E) Электрондары sp – гибридтенген
F) Көміртек атомдарының арақашықтығы 1,34 Å

188 - ОН функционалдық тобы бензол сақинасындағы орынбасардың қай түріне жатады:
A) Орто және пара орындарға бағыттаушы
B) Бірінші түр орынбасары
C) Электрон акцептор
D) Нуклеофильдік реагенттермен өтетін реакцияларды оңайлатады
E) Мета орынға бағыттаушы
F) Электрофильдік реагенттермен өтетін реакцияларды қиындатады
189 - ОR функционалдық тобы бензол сақинасындағы орынбасардың қай түріне жатады:
A) Электродонор
B) Бірінші түр орынбасары
C) Екінші түр орынбасары
D) Нуклеофильдік реагенттермен өтетін реакцияларды оңайлатады
E) Мета орынға бағыттаушы
F) Электрон акцептор
190 - ОСОR функционалдық тобы бензол сақинасындағы орынбасардың қай түріне жатады:
A) Орто және пара орындарға бағыттаушы
B) Бірінші түр орынбасары
C) Екінші түр орынбасары
D) Нуклеофильдік реагенттермен өтетін реакцияларды оңайлатады
E) Электрон акцептор
F) Электрофильдік реагенттермен өтетін реакцияларды қиындатады
191 - SH функционалдық тобы бензол сақинасындағы орынбасардың қай түріне жатады:
A) Бірінші түр орынбасары
B) Электродонор
C) Электрон акцептор
D) Нуклеофильдік реагенттермен өтетін реакцияларды оңайлатады
E) Екінші түр орынбасары
F) Электрофильдік реагенттермен өтетін реакцияларды қиындатады
192 - SR функционалдық тобы бензол сақинасындағы орынбасардың қай түріне жатады:
A) Бірінші түр орынбасары
B) Орто және пара орындарға бағыттаушы
C) Электрон акцептор
D) Нуклеофильдік реагенттермен өтетін реакцияларды оңайлатады
E) Екінші түр орынбасары
F) Электрофильдік реагенттермен өтетін реакцияларды қиындатады
193 – NH2 функционалдық тобы бензол сақинасындағы орынбасардың қай түріне жатады:
A) Бірінші түр орынбасары
B) Орто және пара орындарға бағыттаушы
C) Екінші түр орынбасары
D) Нуклеофильдік реагенттермен өтетін реакцияларды оңайлатады
E) Электрон акцептор
F) Электрофильдік реагенттермен өтетін реакцияларды қиындатады
194 – NHR функционалдық тобы бензол сақинасындағы орынбасардың қай түріне жатады:
A) Электродонор
B) Орто және пара орындарға бағыттаушы
C) Мета орынға бағыттаушы
D) Нуклеофильдік реагенттермен өтетін реакцияларды оңайлатады
E) Электрон акцептор
F) Электрофильдік реагенттермен өтетін реакцияларды қиындатады
195 – NR2 функционалдық тобы бензол сақинасындағы орынбасардың қай түріне жатады:
A) Орто және пара орындарға бағыттаушы
B) Бірінші түр орынбасары
C) Электрофильдік реагенттермен өтетін реакцияларды қиындатады
D) Нуклеофильдік реагенттермен өтетін реакцияларды оңайлатады
E) Мета орынға бағыттаушы
F) Екінші түр орынбасары
196 – NHCOR функционалдық тобы бензол сақинасындағы орынбасардың қай түріне жатады:
A) Орто және пара орындарға бағыттаушы
B) Электродонор
C) Электрофильдік реагенттермен өтетін реакцияларды қиындатады
D) Нуклеофильдік реагенттермен өтетін реакцияларды оңайлатады
E) Мета орынға бағыттаушы
F) Екінші түр орынбасары
197 – N = N – функционалдық тобы бензол сақинасындағы орынбасардың қай түріне жатады:
A) Орто және пара орындарға бағыттаушы
B) Электродонор
C) Екінші түр орынбасары
D) Нуклеофильдік реагенттермен өтетін реакцияларды оңайлатады
E) Мета орынға бағыттаушы
F) Электрофильдік реагенттермен өтетін реакцияларды қиындатады
198 – CH3 функционалдық тобы бензол сақинасындағы орынбасардың қай түріне жатады:
A) Орто және пара орындарға бағыттаушы
B) Электродонор
C) Екінші түр орынбасары
D) Нуклеофильдік реагенттермен өтетін реакцияларды оңайлатады
E) Мета орынға бағыттаушы
F) Электрофильдік реагенттермен өтетін реакцияларды қиындатады
199 – CH2R функционалдық тобы бензол сақинасындағы орынбасардың қай түріне жатады:
A) Орто және пара орындарға бағыттаушы
B) Электродонор
C) Екінші түр орынбасары
D) Нуклеофильдік реагенттермен өтетін реакцияларды оңайлатады
E) Электрон акцептор
F) Электрофильдік реагенттермен өтетін реакцияларды қиындатады
200 – CR3 функционалдық тобы бензол сақинасындағы орынбасардың қай түріне жатады:
A) Орто және пара орындарға бағыттаушы
B) Электродонор
C) Екінші түр орынбасары
D) Мета орынға бағыттаушы
E) Электрон акцептор
F) Электрофильдік реагенттермен өтетін реакцияларды қиындатады
201 – F функционалдық тобы бензол сақинасындағы орынбасардың қай түріне жатады:
A) Орто және пара орындарға бағыттаушы
B) Электродонор
C) Екінші түр орынбасары
D) Мета орынға бағыттаушы
E) Электрон акцептор
F) Электрофильдік реагенттермен өтетін реакцияларды қиындатады
202 – Cl функционалдық тобы бензол сақинасындағы орынбасардың қай түріне жатады:
A) Орто және пара орындарға бағыттаушы
B) Электродонор
C) Екінші түр орынбасары
D) Электрон акцептор
E) Нуклеофильдік реагенттермен өтетін реакцияларды оңайлатады
F) Электрофильдік реагенттермен өтетін реакцияларды қиындатады
203 – Br функционалдық тобы бензол сақинасындағы орынбасардың қай түріне жатады:
A) Бірінші түр орынбасары
B) Электродонор
C) Екінші түр орынбасары
D) Электрон акцептор
E) Мета орынға бағыттаушы
F) Электрофильдік реагенттермен өтетін реакцияларды қиындатады
204– I функционалдық тобы бензол сақинасындағы орынбасардың қай түріне жатады:
A) Электродонор
B) Орто және пара орындарға бағыттаушы
C) Екінші түр орынбасары
D) Нуклеофильдік реагенттермен өтетін реакцияларды оңайлатады
E) Мета орынға бағыттаушы
F) Электрофильдік реагенттермен өтетін реакцияларды қиындатады
205– SO3H функционалдық тобы бензол сақинасындағы орынбасардың қай түріне жатады:
A) Екінші түр орынбасары
B) Электрон акцептор
C) Электродонор
D) Орто және пара орындарға бағыттаушы
E) Бірінші түр орынбасары
F) Электрофильдік реагенттермен өтетін реакцияларды қиындатады
206– NO2 функционалдық тобы бензол сақинасындағы орынбасардың қай түріне жатады:
A) Мета орынға бағыттаушы
B) Екінші түр орынбасары
C) Нуклеофильдік реагенттермен өтетін реакцияларды оңайлатады
D) Орто және пара орындарға бағыттаушы
E) Бірінші түр орынбасары
F) Электрофильдік реагенттермен өтетін реакцияларды қиындатады
207 – CHO функционалдық тобы бензол сақинасындағы орынбасардың қай түріне жатады:
A) Мета орынға бағыттаушы
B) Екінші түр орынбасары
C) Нуклеофильдік реагенттермен өтетін реакцияларды оңайлатады
D) Бірінші түр орынбасары
E) Орто және пара орындарға бағыттаушы
F) Электрофильдік реагенттермен өтетін реакцияларды қиындатады
208 – COR функционалдық тобы бензол сақинасындағы орынбасардың қай түріне жатады:
A) Мета орынға бағыттаушы
B) Электрон акцептор
C) Бірінші түр орынбасары
D) Нуклеофильдік реагенттермен өтетін реакцияларды оңайлатады
E) Орто және пара орындарға бағыттаушы
F) Электрофильдік реагенттермен өтетін реакцияларды қиындатады
209 – COOH функционалдық тобы бензол сақинасындағы орынбасардың қай түріне жатады:
A) Мета орынға бағыттаушы
B) Электрон акцептор
C) Электродонор
D) Нуклеофильдік реагенттермен өтетін реакцияларды оңайлатады
E) Орто және пара орындарға бағыттаушы
F) Электрофильдік реагенттермен өтетін реакцияларды қиындатады
210– COOR функционалдық тобы бензол сақинасындағы орынбасардың қай түріне жатады:
A) Мета орынға бағыттаушы
B) Электрон акцептор
C) Электродонор
D) Орто және пара орындарға бағыттаушы
E) Нуклеофильдік реагенттермен өтетін реакцияларды оңайлатады
F) Электрофильдік реагенттермен өтетін реакцияларды қиындатады
211 Нитробензолдың физикалық қасиеттері:
A) ρтығыздығы = 1,203
B) Тқайнау = 210,9 0С
C) Тбалқу = + 43,9 0С
D) Тқайнау = 156,2 0С
E) Тбалқу = + 30,6 0С
212 o - Динитробензолдың физикалық қасиеттері:
A) Тбалқу = 117 0С
B) ρтығыздығы = 1,590 (18 0С)
C) Тқайнау = 210,9 0С
D) Тқайнау = 156,2 0С
E) Тбалқу = 5,7 0С
213 м - Динитробензолдың физикалық қасиеттері:
A) ρтығыздығы = 1,369 (98 0С)
B) Тбалқу = 97,7 0С
C) ρтығыздығы = 1,590 (18 0С)
D) Тқайнау = 291 0С
E) Тқайнау = 210,9 0С
214 n - Динитробензолдың физикалық қасиеттері:
A) Тбалқу = 172 0С
B) Тқайнау = 299 0С
C) Тбалқу = + 30,6 0С
D) Тқайнау = 291 0С
E) Тбалқу = 97,7 0С
215 Келісімсіз орынбасуға сәйкес келетін қосылыстар:
A) Пара-динитробензол
B) Мета-ксилол
C) Пара-ксилол
D) Орто-ксилол
E) Орто-броманилин
216 Келісімді орынбасуға сәйкес келетін қосылыстар:
A) Мета-динитробензол
B) Пара-броманилин
C) Орто-динитробензол
D) Орто-ксилол
E) Пара-динитробензол
217 Келісімді орынбасуға сәйкес келетін қосылыстар:
A) Мета-динитробензол
B) Пара-броманилин
C) Орто-динитробензол
D) Орто-ксилол
E) Пара-динитробензол
218 Фенолдың физикалық қасиеттерін және формуласын анықтаңыз:
A) Тбалқу = 42,3 0С
B) Тқайнау = 182 0С
C) С6Н4(ОН)2
D) Тқайнау = 299 0С
E) Тбалқу = 97,7 0С
219 о - Крезолдың физикалық қасиеттерін және формуласын анықтаңыз:
A) Тбалқу = 42,3 0С
B) Тбалқу = 31 0С
C) СН3С6Н4ОН
D) Тқайнау = 182 0С
E) Тқайнау = 299 0С
220 м - Крезолдың физикалық қасиеттерін және формуласын анықтаңыз:
A) Тбалқу = 42,3 0С
B) Тбалқу = 11,9 0С
C) С6Н4(ОН)2
D) Тқайнау = 182 0С
E) Тқайнау = 202,2 0С
221 n - Крезолдың физикалық қасиеттерін және формуласын анықтаңыз:
A) Тбалқу = 35 0С
B) Тқайнау = 202 0С
C) С6Н4(ОН)2
D) Тқайнау = 182 0С
E) Тбалқу = 42,3 0С
222 Пирокатехтннің (1,2-диоксибензол) физикалық қасиеттерін және формуласын анықтаңыз:
A) Тбалқу = 105 0С
B) Тқайнау = 245 0С
C) Тқайнау = 191 0С
D) Тқайнау = 182 0С
E) Тбалқу = 35 0С
223 Резорцин (1,3-диоксибензол) физикалық қасиеттерін және формуласын анықтаңыз:
A) С6Н4(ОН)2
B) Тқайнау = 277 0С
C) Тбалқу = 105 0С
D) Тқайнау = 245 0С
E) С6Н5ОН
224 Ароматтық сипат көрсететін Хюккель ережесіне сәйкес пи-электрондар саны:
A) 34
B) 38
C) 13
D) 7
E) 11
225 Гидрохинон (1,4-диоксибензол) физикалық қасиеттерін және формуласын анықтаңыз:
A) С6Н4(ОН)2
B) Тқайнау = 286 0С
C) Тбалқу = 105 0С
D) Тқайнау = 245 0С
E) С6Н3ОН
226 Пирогаллол (1,2,3-триоксибензол) физикалық қасиеттерін және формуласын анықтаңыз:
A) С6Н3(ОН)
B) Тбалқу = 133 0С
C) 3Тбалқу = 105 0С
D) Тқайнау = 286 0С
E) Тбалқу = 170,5 0С
227 Ароматтық сипат көрсететін Хюккель ережесіне сәйкес пи-электрондар саны:
A) 6
B) 12
C) 13
D) 7
E) 11
228 Фуран тобына жататын косылыстарды анықтаңыз:
A) Пиросілекей қышқылы
B) Фурфурол
C) Пиррол
D) Индол
E) Тиофен
229 Пиррол тобына жататын косылыстарды анықтаңыз:
A) Пирролидин
B) Пиррол
C) Фурфурол
D) Индол
E) Пиросілекей қышқылы
230 Индол тобына жататын косылыстарды анықтаңыз:
A) Гетероауксин
B) Индол
C) Пирролидин
D) Фурфурол
E) Пиросілекей қышқылы
231 Азол тобына жататын косылыстарды анықтаңыз:
A) Пенициллин
B) Пилокарпин
C) Гетероауксин
D) Индол
E) Триптофан
232 Пиран тобына жататын косылыстарды анықтаңыз:
A) Хромон
B) у-Пирон
C) Пилокарпин
D) Индол
E) Пенициллин
233Пиридин тобына жататын косылыстарды анықтаңыз:
A) Никотин
B) Пиперидин
C) Хромон
D) Пилокарпин
E) Пенициллин
234 Пурин тобына жататын косылыстарды анықтаңыз:
A) Триазин
B) Нуклеин қышқылдары
C) Никотин
D) Пиперидин
E) Пилокарпин
235 Бензендиолдарды анықтаңыз:
A) Пирокатехин
B) Резорцин
C) Пилокарпин
D) Пиперидин
E) Нуклеин қышқылдары
236 Үш атомды фенолдардың аталуы:
A) Оксигидрохинон
B) Пирогаллол
C) Пирокатехин
D) Пиперидин
E) Нуклеин қышқылдары
237 Үш атомды фенолдардың аталуы:
A) Оксигидрохинон
B) Пирогаллол
C) Пирокатехин
D) Пиперидин
E) Нуклеин қышқылдары
238 α - Хлорнафталиннің физикалық қасиеттерін және формуласын анықтаңыз:
A) Тбалқу = – 17 0С
B) Тқайнау = 259 0С
C) С6Н4(ОН)2
D) Тқайнау = 286 0С
E) Тбалқу = 105 0С
239 α - Бромнафталиннің физикалық қасиеттерін және формуласын анықтаңыз:
A) С10Н7Br
B) Тқайнау = 281 0С
C) Тбалқу = 105 0С
D) Тқайнау = 259 0С
E) Тбалқу = – 17 0С
240 α – Нитронафталиннің физикалық қасиеттерін және формуласын анықтаңыз:
A) С10Н7NO2
B) Тқайнау = 281 0С
C) Тбалқу = 105 0С
D) Тқайнау = 304 0С
E) Тбалқу = – 17 0С
1 жауап
241 Мезомерлі эффектінің қатысында анықталады:
A) Еселік байланыстардың қабысуы нәтижесінде
B) Орынбасарлар нәтижесінде
C) Сызықтық құрылыс нәтижесінде
D) Тұйықталған еселік байланыстар нәтижесінде
E) Копланарлыққұрылыстың болмауы нәтижесінде
F) Циклдік жүйе нәтижесінде
242 Келесі заттың атын атаңыз?

Фуран
Тетрагидрофуран
Фурфурол
Фурфурил спирті
Пиррол
Ксилол
243 Фуран қатары қосылыстарының химиялыяяяяқ қасиеттері:
Орын басу, қосу, оттектің орын басу және сақина ашу реакциялары
Алмасу, қосу, оттектің орын басу
Айырылу, алмасу
Сақина ашу
Оттектің орын басу
Алмасу
244 Фуранның қайнау температурасы қандай?
31°С
33°С
45°С
58°С
42°С
50°С
245 Келесі заттың атын және қайнау температурасын анықтаңыз:
lefttop
Пиррол қ.ж. 130°С
Пирролив қ.ж. 83°С
Пирролидин қ.ж. 97°С
Пирролидон қ.ж. 121°С
Пирролив қ.ж. 67°С
Пирролив қ.ж. 90°С
246 Идеал заттың қайнау температурасы:
52°С
61°С
67°С
64°С
66°С
80°С
247 Изатин деген не?
Ашық-қызыл кристалдар
Ашық-көк сұйықтар
Сарғыш сұйықтар
Газ
Бу
Кристалдар
248 Пиридин алғаш рет сүйек майынан қай жылы бөлініп алынған:
1851 ж
1854 ж
1773 ж
1894 ж
1818 ж
1888ж
249Келесі заттың халықаралық номенклатура бойынша аталуы:

5 нитро-2-аминопиридин
3 нитро-2-аминопиридин
3 аминопиридин-6-нитро
4 нитро-2-аминопиридин
5-нитро-2-аминопиридин
2 нитро-4-аминопиридин
250 Пиперидин формуласы:


251 Мына заттың атын атаңыз:

Анилин
N-метиланилин
П-хлоранилин
N,N-диметиланилин
Дифениланилин
Метиланилин
252 түзілетін зат:


253 Біріншілік амин тобын көрсетіңіз:


254 Екіншілік амин тобын көрсетініз:

F)
255 Үшіншілік амин тобын көрсетіңіз:

F)
256 Антранил қышқылы:
Кристалдық зат, суда оңай ериді
Сұйық зат, сада оңай ериді
Газ тәрізді, суда оңай еиді
Кристалдық зат, суда ерімейді
Сұйық зат, суда ерімейді
Сұйық зат
257 Бензальдегидттің қайнау температурасы:
179ºС
181ºС
167ºС
177ºС
183ºС
150ºС
258 Ароматик кетондарды алуның негізгі әдістері ретінде қолданылатын реакция:
Фридель-Крафтс реакциясы
Перкин реакциясы
Каниццаро реакциясы
Розенмунд реакциясы
Зинин реакциясы
Марковников реакциясы
259 Ароматикалық кетондардың физикалық қасиеті:
Суда ерімейді
Суда ериді
Жағымсыз иісті
Газ
Иіссіз
Инертті газ
260 Ароматик симетриясыз кетондардың оксимдері екі геометриялық изомерлі түрде болады:
Син- және анти-
Син- және транс-
Транс- және анти-
Транс- және цис-
Цис- және анти-
Цис- және транс-
261Ацетофенонның балқу температурасы:
20ºС
27ºС
49ºС
23ºС
19ºС
25ºС
262
Манних реакциясы
Перкин реакциясы
Рузенмунд реакциясы
Канниццаро реакциясы
Клаяизен реакциясы
Марковников реакциясы
263
Х-NaOH; Y-H
X-Na; Y-H2O
X-H2O; Y-NaOH
X-NaOH; Y-H2O
X-H; Y-NaOH
X-OН; Y-NaOH
264 2-бром 5-нитроацетофенонокеминің балқу температурасы:
171ºС
168ºС
179ºС
180ºС
177ºС
190ºС
265
Х-CO; Y-CBr3
Х-CO; Y-CH2Br
Х-CH; Y-CBr3
Х- CBr3; Y- CH2Br
Х-CH; Y- CH2Br
Х-CH; Y-CBr
266
Х-CHCl2; Y-CHO
Х-HCl; Y-H3O
Х-Cl; Y-CHO
Х-CHCl2; Y-H2O
Х-HCl; Y-CHO
Х-Cl2; Y-H2O
267 Қабық альдегиді:


268 жүзеге асыр:


269 Фурилді көрсет:


270 Фурдодрильді көрсет:


271 Хлорлы сынап фуранмен әрекеттесіп, балқу температурасы дәлхлормеркуртуынды түзетін реакцияны көрсет:
А)
B)
C)
D)
E)
272 Өнеркәсіпте тиофенді бутан мен күкірт бутан алуды көрсет:
А)
B)
C)
D)
E)
273 Пирролидин қай қышқылдың лактамы болып табылады:
γ - аминомай
α - аминомай
β - аминомай
δ - аминомай
π – аминомай
274 Изатин қай глиоксил қышқылының лактамы болып табылады?
о- аминофенил
β- аминофенил
γ- аминофенил
n- аминофенил
α- аминофенил
275 Фуранға екі қосылыс сәйкес келеді:

Оксазол, изоксазол
Тиазол, изотиазол
Пиразол, имидазол
Тиазол, имидазол
Пиразол, тиазол
276 Тиофенге екі қосылыс сәйкес келеді:

Тиазол, изотиазол
Оксазол, изоксазол
Пиразол, имидазол
Имидазол, изоксазол
Оксазол, пиразол
277 Пирролға екі қосылыс сәйкес келеді:

Пиразол, имидазол
Изотиазол, изоксазол
Оксазол, имидазол
Тиазол, оксазол
Имидазол, тиазол
278 Бензол циклогексан берген кезде пиридин катализдік гидрлеуде (180°С) амиламин беретін реакция қайсы:

279 Келесі қосылыстардың қайсысы ароматты?

280 СССР-де И.Н.Назаров Алған, ауырғанды басатын дәрілік зат:
Промедол
Хинолин
Пирриддин
Пикалин
Оксипиридиндер
281 Пиридин тобының алкалоидтары:
Кониин,никотин,анабазин
Папаверин,наркотин
Хинин,цинхонин
Цинхонин
Атропин,кокоин
282 Пурин тобының алкалоидтары:
Кофеин,теборомин
Папверин,наркотин
Стрихнин,морфин
Конин,анабазин
Хинин,цинхонин
283 Азобензолды көрсетініз:

284 Дикарбон қышқылын көрсет:

285 Салицил қышқыл натриді көрсет:

286 Салицил қышқылының ацетатын (аспиринді) көрсет:

287 Дикарбон қышқылын көрсет:

288 Диакарбон қышқылын табыңыз:

289 Фенил эфирі салолды көрсетіңіз:

290 Фталь қышқылының өндірісте алынуын көрсет:

291 Фталь қышқылының калий тұзының 400ºС СО2 атмосферасында мырыш пен кадмий фталатының қатысуымен изомеризациялау терефталь қышқылының алынуын көрсет:

292 Терефталь қышқылын бензоин қышқылының калий тұзын 340 ºС 300 атмосфера қысымда калий бикорбонатының қатысуымен карбоксилдеу арқылы аынуын көрсет:

293 Антранил қышқылын фтолимидке гипобромиттердің әрекетімен алынуын көрсетіңіз:

294 Антранил қышқылын o-нитротолуолдың күкірт қышқылы немесе сілті ерітіндісімен қоса қыздырғанда ерекше изомеризациялануы арқылы алынуын көрсет:

295 Пиромелит қышқылын (1,2,4,5-бензиентетракарбон қышқылын) көрсетіңіз:

296 Фталь ангидридінің елеулі мөлшері не үшін пайдаланылады:
Полиэфир смолаларын өндіру үшін
Қышқылдарды бөліп алу үшін
Анил бояуын алу үшін
Солицил қышқылын және оның эфирлерін алу үшін
Парфюмерияда хош иіс беру үшін
297 Солицил қышқылы хлорлы темірмен қанда й түс береді?
Күлгін түс
Сары
Ақшыл
Қызыл
Көк
298 Солицил қышқылының суда ерігіштігі қандай?
Суда жақсы ериді
Суда нашар ериді
Суда ерімейді
Тұнба түзеді
Эмульсия
299 Табиғатта солицил қышқылы және оның эфирлері кездеседі. Олар қай өнеркәсіпте қолданылады:
Медицинада және анилбояу өнеркәсібінде
Тамақ өнеркәсібінде
Тоқыма өнеркәсібінде
Машина жасау өнеркәсібінде
Техникада қолданылады
300 Терефталь қышқылының суда ерігіштігі қандай?
Суда нашар ериді
Суда ерімейді
Суда жақсы ериді
Тұнба түзеді
Эмульсия түзеді

Приложенные файлы

  • docx 6413657
    Размер файла: 2 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий