МУ контр раб заоч Диагностика маг

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
ДОНБАСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ

КАФЕДРА «ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ФІНАНСИ»

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
ДЛЯ ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
З ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОНОМІЧНА ДІАГНОСТИКА»
(для студентів спеціальності 8.050107 «Економіка підприємства»
та 8.050201 «Менеджмент організацій»
освітньо-професійного напряму 0501 «Економіка і підприємництво»
(освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр», заочна форма навчання)
Затверджено
на засіданні кафедри
«Економічна теорія та фінанси»
Протокол № 1 від 30.08.2010 р.
Макіївка ДонНАБА 2010


УДК 65.012.12(075.8)

Методичні вказівки для виконання контрольних робіт з дисципліни «Економічна діагностика» (для студентів спеціальності 8.050107 «Економіка підприємства» та 8.050201 «Менеджмент організацій» освітньо-професійного напряму 0501 «Економіка і підприємництво» (заочна форма навчання) / Уклад.: Л.О.Омелянович, Н.Ю. Голуб. – Макіївка: ДонНАБА, 2010. – 38 с.

Розроблені рекомендації по виконанню контрольної роботи; представлений перелік тем контрольних робіт, рекомендована література.Укладачі: Л.О. Омелянович, д.е.н., професор кафедри «Економічна теорія та фінанси»;
Н.Ю. Голуб , к.е.н., доцент кафедри «Економічна теорія та фінанси»


Рецензенти: О.В. Веретенникова, к.е.н., доцент кафедри «Економічна теорія та фінанси»;
О.С. Мельникова, к.е.н., доцент кафедри «Економіка підприємств».

Відповідальний за випуск: Н.Ю. Голуб, к.е.н., доцент кафедри «Економічна теорія та фінанси»


ЗМІСТ

1. Вступ
4

2. Вимоги до виконання і оформлення контрольної роботи..
5

3. Рекомендації до вибору варіанту контрольної роботи..
8

4. Рекомендації до вирішення практичних завдань.
15

5. Приклади виконання практичних завдань.
21

6. Критерії оцінки контрольної роботи
29

7. Список рекомендованої літератури з курсу.
29

Додатки..
34


1. ВСТУП

Відповідно до навчального плану студенти заочної форми навчання виконують контрольну роботу з дисципліни «Економічна діагностика».
Мета виконання контрольної роботи – систематизувати, закріпити і розширити отримані студентами теоретичні і практичні знання з професійно-орієнтованої дисципліни «Економічна діагностика».
Виконана контрольної робота повинна показати, як добре студент володіє знаннями і може застосовувати їх у практичних умовах; при використанні літературних джерел вміє робити узагальнення та висновки; володіє навичками здійснення економічної діагностики за різними напрямками для забезпечення ефективного управління підприємством; вміє підготувати та обґрунтувати конкретні практичні заходи для підвищення ефективності діяльності підприємства в конкурентних умовах господарювання.
Завдання для контрольних робіт з дисципліни «Економічна діагностика» містять вимоги до виконання і оформлення контрольної роботи, рекомендації до вибору варіанту контрольної роботи, критерії оцінки контрольної роботи, список рекомендованої літератури з курсу.


2. ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ І ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ


Найважливіші вимоги до контрольної роботи полягають у наступному:
1) робота повинна бути виконана самостійно;
2) тема контрольної роботи розкрита з урахуванням всіх аспектів її розгляду, на основі вивчення нової літератури (за 3 останні роки);
3) у контрольній роботі повинні міститися елементи наукової творчості, знання бухгалтерського обліку, зв'язок її з практикою на підприємстві;
4) текст викладається самостійно, відповідно до назви обраного питання, не допускається дослівне запозичення з прочитаної літератури;
5) робота повинна містити аналіз статистичного матеріалу, згрупованого в таблицях, відбитого на графіках, діаграмах, схемах;
6) у тексті повинні бути чіткі формулювання, наприкінці кожного питання підведені підсумки дослідження.
Текст контрольної роботи друкується на комп'ютері – шрифтом «Times New Roman», розмір 14 пт через 1,5 інтервали. Текст варто друкувати, дотримуючи наступних розмірів полів: верхнє і нижнє – по 20 мм, праве – 10 мм, ліве – 30 мм.
Заголовки підрозділів (параграфів) необхідно починати з абзацного відступу, не підкреслюючи, без крапки наприкінці. Переноси слів у заголовках не допускаються.
Абзацний відступ повинний бути однаковим по всьому тексту роботи і рівним 1,25 мм.
Відстань між заголовками і наступним і попереднім текстом повинна бути не менш 2-х рядків (3-х інтервалів).
Ілюстрації (креслення, малюнки, графіки, схеми, діаграми) варто розташовувати безпосередньо після тексту посилань на ілюстрацію автором контрольної необхідно в посиланнях указувати джерело інформації. Ілюстрації повинні мати назву, яку необхідно поміщати під ілюстрацією. При необхідності нижче поміщають текст. Ілюстрація позначається словом «Рис.», що разом з назвою ілюстрації поміщають після пояснюючих даних, наприклад, «Рис. 1. Схема розміщення». Номер ілюстрації складається з номера теоретичного питання і порядкового номера ілюстрації, розділених крапкою, наприклад, «Рис. 2.1. » – перший рисунок другого розділу. Якщо в контрольній тільки одна ілюстрація, її нумерують відповідно до загальних правил.
Таблиці містять цифровий матеріал, що характеризує один чи кілька показників за визначений період, їх варто розміщати після тексту, у якому вона вперше згадується чи на наступній сторінці. На всі таблиці повинні бути посилання в тексті контрольної роботи. Таблиці варто нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах параграфу, за винятком таблиць, що приводяться в додатках. Номер таблиці складається з номера теоретичного питання у і порядкового номера таблиці, розділеного крапкою, наприклад, таблиця 2.1 – перша таблиця другого теоретичного питання. Номер таблиці і її назва (малими літерами з першої прописної) поміщають над таблицею. Назва повинна бути короткою і відбивати зміст таблиці. При розподілі таблиці на частині допускається її заголовки заміняти відповідно номерами граф і рядків (арабськими цифрами), нумеруючи їх і в першій частині таблиці. Назва і номер таблиці вказують над першою частиною таблиці, а над перенесеною частиною пишуть: Продовження таблиці з указівкою її номера.
Заголовки граф таблиці пишуться з прописної букви, а підзаголовки з рядкових, якщо вони складають одне речення з заголовком граф.
Заголовки і підзаголовки граф таблиці вказують в однині.
Дані таблиці повинні мати одиниці виміру, що можуть вказуватися поруч з показниками чи виділятися в окремий стовпчик. При однаковій розмірності всіх показників, що містяться в таблиці, одиниці виміру можуть виноситися в заголовок таблиці через кому чи вказуватися праворуч від таблиці. Якщо за окремими показниками відсутні дані, то в таблиці ставиться прочерк, дробові числа варто вказувати з однаковим числом знаків після коми.
Формули і рівняння розташовують безпосередньо після тексту, у якому вони згадуються, посередині сторінки, виділяючи її зверху і знизу вільним рядком і нумеруючи порядковою нумерацією в межах розділу. Номер формули чи рівняння, що складається з номера питання і порядкового номера формули в ньому, розділених крапкою, вказують у дужках на рівні формули (рівняння) у крайнім правому положенні на рядку. Пояснення значень символів і коефіцієнтів, що входять у формулу, варто приводити безпосередньо під нею в тій послідовності, у якій вони дані у формулі. Перший рядок пояснення починають з абзацу словом «де» без двокрапки, потім дають перелік інших пояснень, відокремлюючи їх крапкою з комою. Перенос рівнянь і формул допускається тільки на знаках виконуючих операцій, причому, знак операції на початку наступного рядка повторюється. Формули, що випливають одна за інший і не розділені текстом, розділяються комами.
Сторінки роботи варто нумерувати арабськими цифрами, дотримуючи наскрізної нумерації по всьому тексту. Номер сторінки проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки наприкінці. Титульний лист включають у загальну нумерацію сторінок. Номер сторінки на ньому не проставляють. Ілюстрації і таблиці, розташовані на окремих аркушах, включають у загальну нумерацію сторінок.
Практичне завдання варто виконувати з поясненням розрахунків, з висновками і рекомендаціями. Наприкінці роботи необхідно навести список використаних джерел.
Обсяг контрольної роботи 20-25 сторінок.
Контрольна робота складається з двох теоретичних питань і одного практичного завдання.
Роботу виконують і надають для перевірки за 1 тиждень до заліково-екзаменаційної сесії. Якщо робота відповідає вимогам, то вона допускається до захисту, в іншому випадку її потрібно допрацювати. При захисті роботи студент викладає її основні положення і відповідає на поставлені запитання.

3. РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИБОРУ ВАРІАНТУ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Контрольна робота складається з двох теоретичних питань і одного практичного завдання.
1. Теоретичні питання студент обирає з нижче наведеного переліку по таблиці 3.1.
Номера питань знаходяться на перехресті рядка і стовпця. Рядок вибирається по заглавній букві імені студента, стовбець – по заглавній букві прізвища.
Таблиця 3.1.

Перша буква прізвища

Перша буква ім’я
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
І
К
Л
М
Н
О


А
1,30
15,44
29,58
43,12
57,26
11,40
25,54
39,8
53,22
7,36
21,50
35,4
49,18
3,32
П

Б
2,31
16,45
30,59
44,13
58,27
12,41
26,55
40,9
54,23
8,37
22,51
36,5
50,19
4,33
Р

В
3,32
17,46
31,60
45,14
59,28
13,42
27,56
41,10
55,24
9,38
23,52
37,6
51,20
5,34
С

Г
4,33
18,47
32,1
46,15
60,29
14,43
28,57
42,11
56,25
10,39
24,53
38,7
52,21
6,35
Т

Д
5,34
19,48
33,2
47,16
1,30
15,44
29,58
43,12
57,26
11,40
25,54
39,8
53,22
7,36
У

Е
6,35
20,49
34,3
48,17
2,31
16,45
30,59
44,13
58,27
12,41
26,55
40,9
54,23
8,37
Ф

Ж
7,36
21,50
35,4
49,18
3,32
17,46
31,60
45,14
59,28
13,42
27,56
41,10
55,24
9,38
Х

З
8,37
22,51
36,5
50,19
4,33
18,47
32,1
46,15
60,29
14,43
28,57
42,11
56,25
10,39
Ц

І
9,38
23,52
37,6
51,20
5,34
19,48
33,2
47,16
1,30
15,44
29,58
43,12
57,26
11,40
Ч

К
10,39
24,53
38,7
52,21
6,35
20,49
34,3
48,17
2,31
16,45
30,59
44,13
58,27
12,41
Ш

Л
11,40
25,54
39,8
53,22
7,36
21,50
35,4
49,18
3,32
17,46
31,60
45,14
59,28
13,42
Щ

М
12,41
26,55
40,9
54,23
8,37
22,51
36,5
50,19
4,33
18,47
32,1
46,15
60,29
14,43
Є

Н
13,42
27,56
41,10
55,24
9,38
23,52
37,6
51,20
5,34
19,48
33,2
47,16
1,30
15,44
Ю

О
14,43
28,57
42,11
56,25
10,39
24,53
38,7
52,21
6,35
20,49
34,3
48,17
2,31
16,45
Я


П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Є
Ю
ЯТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ
Сутність економічної діагностики, її види.
Види економічної діагностики та особливості їх використання на практиці.
Методичний апарат та інструментарій економічної діагностики.
Методичні особливості проведення діагностики галузі.
Порядок проведення діагностики конкурентного середовища підприємства.
Алгоритм проведення діагностики за методикою М. Портера.
Оцінка конкурентних позицій підприємств основних суперників.
Інтенсивність конкурентної боротьби та оцінка її рівня.
Вхідні бар’єри в галузі та способи їх створення і збереження.
Конкурентний статус у визначенні І. Ансоффа, методичні аспекти обчислення його рівня.
Взаємозалежність конкурентних переваг і конкурентного статусу підприємства.
SWOT- аналіз підприємства. Загальна оцінка методичного підходу.
Перелік і характеристика чинників, що визначають сильні та слабкі сторони підприємства, можливості й загрози.
Інтегральна оцінка конкурентоспроможності: переваги й недоліки.
Конкурентоспроможність продукції: сутність і особливості оцінки.
Інтегральна оцінка конкурентоспроможності виробу.
Методичні підходи до оцінки потенціалу підприємства.
Оцінка потенціалу підприємства.
Гнучкість виробничої системи та її діагностика.
Оцінка використання ресурсів підприємства: методичні особливості, сфера застосування.
Методичні підходи до оцінки техніко-організаційного рівня підприємства.
Різновиди показників вартості підприємства та способи їх визначення.
Вибір підходів та методів оцінки підприємства залежно від цілей оцінки.
Затратна оцінка майна.
Ліквідаційна оцінка майна підприємства-банкрута.
Справжня економічна вартість підприємства як цілісного майнового комплексу.
Проблема ринкової оцінки майна та її розв'язання в сучасній економіці.
Методичні підходи до ринкової оцінки підприємства як цілісного майнового комплексу.
«Дохідні» методи оцінки майна.
Ринкові порівняння і аналогова оцінка підприємства.
Поняття гудвілу і методичні підходи до його оцінки.
Сутність управлінської діагностики та організація її проведення.
Діагностика структури управління та якості управлінських рішень.
Оцінка відповідності оргструктури стратегії підприємства.
Основні контрагенти підприємства, оцінка взаємозв'язків.
Діагностика зовнішнього середовища підприємства.
Аналіз зв'язків з органами місцевої влади і самоврядування.
Екологічні чинники, оцінка їх впливу на систему менеджменту підприємства.
Інформаційні технології та оцінка ефективності їх використання.
Програмні комп’ютерні пакети в економічній діагностиці.
Основні моделі фінансової діагностики, їх характеристика.
Особливості і сфера використання дескриптивних моделей в діагностиці підприємства.
Предикативні моделі у прогнозуванні майбутнього фінансового стану підприємства.
Система показників фінансового стану підприємства.
Фінансова звітність підприємства як інформаційна база фінансової діагностики.
Інтегрована оцінка фінансового стану підприємства.
Економічна безпека підприємства: сутність та основи оцінки.
Функціональні складові економічної безпеки та їх характеристика.
Методичний апарат діагностування економічної безпеки.
Критерії визначення та якісні характеристики кризових станів підприємства.
Критерії неплатоспроможності підприємств та їх адаптація до реальних умов господарювання.
Засоби і методи дослідження організаційної культури підприємства.
Виявлення проблем формальних і неформальних відносин, конфліктів.
Особливості оцінки продуктивності творчої праці, цінності інтелектуальних продуктів.
Керування документообігом на підприємстві.
Особливості управлінської діагностики для транснаціональних компаній.
Оцінка системи управлінського обліку та її місця у прийнятті управлінських рішень.
Оцінка контролю дій і контролю результатів на підприємстві.
Обґрунтованість управлінських рішень та їх оцінка.
Система управління проектами на підприємстві та діагностика її ефективності.


2. Практичні завдання студент обирає з нижче наведеного переліку по таблиці 3.2.
Номера практичних завдань знаходяться на перехресті рядка і стовпця. Рядок вибирається по заглавній букві імені студента, стовбець – по заглавній букві прізвища.
Таблиця 3.2.
Перша буква прізвища

Перша буква ім’я
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
І
К
Л
М
Н
О


А
1,13
3,15
5,13
7,15
9,13
11,15
1,13
3,15
5,13
7,15
9,13
11,14
1,16
3,14
П

Б
2,14
4,16
6,14
8,16
10,14
12,16
2,14
4,16
6,14
8,16
10,14
12,15
2,13
4,15
Р

В
3,15
5,13
7,15
9,13
11,15
1,13
3,15
5,13
7,15
9,13
11,15
1,16
3,14
5,16
С

Г
4,16
6,14
8,16
10,14
12,16
2,14
4,16
6,14
8,16
10,14
12,16
2,13
4,15
6,13
Т

Д
5,13
7,15
9,13
11,15
1,13
3,15
5,13
7,15
9,13
11,15
1,13
3,14
5,16
7,14
У

Е
6,14
8,16
10,14
12,16
2,14
4,16
6,14
8,16
10,14
12,16
2,14
4,15
6,13
8,15
Ф

Ж
7,15
9,13
11,15
1,13
3,15
5,13
7,15
9,13
11,15
1,13
3,15
5,16
7,14
9,16
Х

З
8,16
10,14
12,16
2,14
4,16
6,14
8,16
10,14
12,16
2,14
4,16
6,13
8,15
10,13
Ц

І
9,13
11,15
1,13
3,15
5,13
7,15
9,13
11,15
1,13
3,15
5,13
7,14
9,16
11,14
Ч

К
10,14
12,16
2,14
4,16
6,14
8,16
10,14
12,16
2,14
4,16
6,13
8,15
10,13
12,15
Ш

Л
11,15
1,13
3,15
5,13
7,15
9,13
11,15
1,13
3,15
5,13
7,14
9,16
11,14
1,16
Щ

М
12,16
2,14
4,16
6,14
8,16
10,14
12,16
2,14
4,16
6,14
8,15
10,13
12,15
2,13
Є

Н
1,13
3,15
5,13
7,15
9,13
11,15
1,13
3,15
5,13
7,15
9,16
11,14
1,16
3,14
Ю

О
2,14
4,16
6,14
8,16
10,14
12,16
2,14
4,16
6,14
8,16
10,13
12,15
2,13
4,15
Я


П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Є
Ю
ЯПрактичне завдання 1.

Визначити конкурентоспроможність кожного підприємства-конкурента використовуючи зважені рейтингові оцінки на основі експертного аналізу. Зробити висновок відносно кожного підприємства.
Таблиця 3.3.
Вихідні дані для зваженої рейтингової оцінки конкурентоспроможності підприємств
Характеристика
Коефіцієнт
вагомості
Підприємство№1
№2
№3рейтинг
рейтинг
рейтинг

1. Низькі витрати
0,25
2
1
3

2. Ділова репутація
0,25
1
2
3

3. Якість продукції
0,20
3
1
2

4. Сервісне обслуговування
0,20
3
2
1

5. Організація виробництва
0,10
2
3
1


Практичне завдання 2.
1. Розрахувати інтегральний показник рейтингової оцінки господарської діяльності трьох дочірніх підприємств будівельної компанії, використовуючи метод сум.
2. Зрівняти підсумки господарської діяльності дочірніх підприємств будівельної компанії.
Таблиця 3.4.
Динаміка показників виробничо-фінансової діяльності
дочірніх підприємств будівельної компанії

Показник
Темп росту показника, %


дочірнє підприємство 1
дочірнє
підприємство 2
дочірнє підприємство 3

1. Обсяг продажів на одного працюючого
103,6
102,9
101,8

2. Рентабельність продажів
101,7
99,8
102,6

3. Оборотність активів
99,6
101,5
103,8

4. Рентабельність капіталу
100,7
102,6
100,2


Практичне завдання 3.
1. Розрахувати інтегральний показник комплексної оцінки результатів роботи цехів, використовуючи метод коефіцієнтів.
2. Підвести підсумки роботи цехів і здійснити їх ранжирування

Таблиця 3.5.
Динаміка показників виробничої діяльності структурних підрозділів підприємства
Показник
Темп росту показника, %


цех№1
цех№2
цех№3

1. Виробництво продукції, робіт, послуг
103,8
102,6
100,6

2. Продуктивність праці
10,7
99,8
102,7

3. Фондовіддача
98,7
105,3
103,8

4. Матеріаловіддача
102,7
101,8
100,9

5. Рентабельність капіталу
104,2
104,2
100,6


Практичне завдання 4.
1. Розрахувати інтегральний показник рейтингової оцінки господарської діяльності трьох дочірніх підприємств будівельної компанії, використовуючи метод коефіцієнтів.
2. Зрівняти підсумки господарської діяльності дочірніх підприємств будівельної компанії.
Таблиця 3.6.
Динаміка показників виробничо-фінансової діяльності
дочірніх підприємств будівельної компанії

Показник
Темп росту показника, %


дочірнє підприємство 1
дочірнє
підприємство 2
дочірнє підприємство 3

1. Продуктивність праці
103,6
102,9
101,8

2. Фондовіддача
101,7
99,8
102,6

3. Оборотність активів
99,6
101,5
103,8

4. Рентабельність капіталу
100,7
102,6
100,2


Практичне завдання 5.
1. Розрахувати інтегральний показник рейтингової оцінки результатів фінансово-кредитної діяльності філій банку «Форум», використовуючи метод суми місць.
2. Оцінити результати фінансово-кредитної діяльності філій банку й ранжирувати їх по інтегральному показнику.
Таблиця 3.7.
Динаміка показників фінансово-кредитної діяльності
філій банку «Форум»

Філія

Темп росту показника, %


чистий прибуток
прибутковість активів
рентабельність власного капіталу

Київська філія
99,4
103,5
101,4

Донецька філія
101,5
102,9
100,7

Харківська філія
102,8
104,4
102,7

Одеська філія
101,9
100,8
99,1

Львівська філія
99,2
102,6
102,7


Практичне завдання 6.
1. Розрахувати інтегральний показник комплексної оцінки результатів роботи цехів, використовуючи метод суми місць.
2. Підвести підсумки роботи цехів і здійснити їх ранжирування
Таблиця 3.8.
Динаміка показників виробничої діяльності
структурних підрозділів підприємства
Показник
Темп росту показника, %


цех№1
цех№2
цех№3

1. Виробництво продукції, робіт, послуг
103,8
102,6
100,6

2. Продуктивність праці
10,7
99,8
102,7

3. Фондовіддача
98,7
105,3
103,8

4. Матеріаловіддача
102,7
101,8
100,9

5. Рентабельність капіталу
104,2
104,2
100,6


Практичне завдання 7.
1. Розрахувати інтегральний показник комплексної оцінки результатів роботи підрозділів підприємства, використовуючи метод сум.
2. Підвести підсумки роботи підрозділів підприємства і здійснити їх ранжирування.
Таблиця 3.9.
Динаміка показників виробничої діяльності
цехів підприємства

Підрозділ

Темп росту показника, %


Обсяг продукції
Коефіцієнт ритмічності
виробництва
Витрати на
1 грн
продукції

Скляний цех
104,1
100,7
101,7

Штампувальний цех
100,6
101,6
102,8

Цех гальванообробки
103,7
101,2
103,1

Складальний цех
101,8
102,8
102,2


Практичне завдання 8.
Визначити ринкову вартість чистих активів акціонерного товариства (АТ) виходячи з наступних даних:
1) середня ціна однієї акції АТ на фондовому ринку - 120 грн.;
2) загальна кількість емітованих акцій - 12500 одиниць;
3) кількість акцій, викуплених АТ на момент здійснення оцінки - 650 одиниць.

Практичне завдання 9.
Чистий річний дохід підприємства носить стабільний характер і становить 105 тис.грн. Норма капіталізації – 14%. Визначити поточну вартість цілісного майнового комплексу.
Практичне завдання 10.
Визначити поточну вартість цілісного майнового комплексу при змінюваному в часі обсязі чистого грошового потоку виходячи з наступних даних:
- передбачуваний період експлуатації цілісного майнового комплексу становить 3 року;
- прогнозована сума чистого грошового потоку по окремих роках становить:
1 рік - 1046 тис. грн.;
2 рік – 1802 тис.грн.;
3 рік – 2558 тис.грн.;
Прийнята середньорічна ставка дисконтування чистого грошового потоку становить – 10,8%.
Практичне завдання 11.
Визначити суму гудвіла на основі даних:
1) середньорічна сума чистого прибутку підприємства склала за останні 2 року – 750 тис. грн.
2) середньорічна вартість сукупних активів підприємства склала за останні 2 року – 11000 тис.грн.
3) середньогалузева норма рентабельності активів за останні 3 року склала 4%.

Практичне завдання 12.
Обчислити обсяг товарної, валової, реалізованої та чистої продукції на основі даних, наведених в таблиці:
Таблиця 3.10.
Вихідні дані для розрахунку обсягів

№ п/п
Показник
Розрахунковий період (рік)

1.
Випуск продукції (штук)виріб А
750


виріб Б
1000

2.
Відпускна ціна (грн.)виріб А
1100


виріб Б
1700

3.
Обсяг напівфабрикатів власного виготовлення (тис.грн.)
с них для власних потреб (тис.грн.)
2300
1300

4.
Виробничі послуги, (тис.грн.)
з них для власних потреб, (%)
3100
35

5.
Залишки нереалізованої продукції (тис.грн.)на початок року
900


на кінець року
600

6.
Залишки незавершеного виробництва (тис.грн.)на початок року
1300


на кінець року
1000

7
Матеріальні витрати (тис.грн.)
150


Практичне завдання 13.

Використовуючи дані фінансової звітності (Форма № 1 «Баланс») реально діючого підприємства, проаналізувати ліквідність його балансу.

Практичне завдання 14.

Використовуючи дані фінансової звітності (Форма № 1 «Баланс») реально діючого підприємства, оцінити рівень його платоспроможності.

Практичне завдання 15.
Використовуючи дані фінансової звітності (Форма № 1 «Баланс» і Форма № 2 «Звіт про фінансові результати») реально діючого підприємства, оцінити його рентабельність.
Практичне завдання 16.

Використовуючи дані фінансової звітності (Форма № 1 «Баланс» і Форма № 2 «Звіт про фінансові результати») реально діючого підприємства, оцінити його ліквідність.


4. РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИРІШЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ

1. До методів комплексної рейтингової оцінки відносять:

1.1. Методи незваженої рейтингової оцінки:

1) метод сум. При використанні цього методу інтегральний показник комплексної рейтингової оцінки Rj розраховується за формулою:
13 EMBED Equation.3 1415, (1)
д хij - темп росту і-го показника по j-му господарюючому суб’єкту;
n – кількість показників для комплексної рейтингової оцінки.

Метод сум застосовується тільки для односпрямованих показників.
Односпрямованість показників передбачає, що зростання (зменшення) значення будь-якого часткового показника розглядається як поліпшення діяльності, а зменшення (збільшення) значення часткового показника – як погіршення діяльності господарюючого суб’єкта.
Якщо покращання діяльності пов’язано зі збільшенням одних часткових показників та зменшенням інших, то показники називаються різноспрямованими.
2) метод коефіцієнтів. Інтегральний показник Rj розраховується як добуток коефіцієнтів росту показників:
13 EMBED Equation.3 1415, (2)
Також як і метод сум, метод коефіцієнтів застосовується тільки для односпрямованих показників, а організації ранжуються по збільшенню (зменшенню) інтегрального показника.
3) метод суми місць. Використання даного метода передбачає попереднє ранжування господарюючих суб’єктів по кожному показнику окремо. Інтегральний показник Rj розраховується за формулою:
13 EMBED Equation.3 1415, (3)
де Mij – місце, яке займає j-й господарюючий суб’єкт.
На відміну від раніш розглянутих методів, метод сум може використовуватись і для односпрямованих показників, і для різнопрямованих показників. Крім цього, можуть бути застосовані як абсолютні, так і відносні значення показників (темпи росту).
Найкращим слід вважати господарюючий суб’єкт з минимальною сумою місць.

1.2. Метод зваженої рейтингової оцінки:

Груповий показник конкурентоспроможності по економічних параметрах (Іп) обчислюється по формулі:
13 EMBED Equation.3 1415, (4)
де Zi - одиничний показник і-го економічного параметра.
Qi - вага і-го параметра в загальній їхній сукупності;
n - кількість параметрів, які підлягають оцінці.

2. Гудвіл – це різниця між балансовою й ринковою вартістю підприємства. Гудвіл може бути визначений за формулою (5)

Г= ЧП-(А*НР), (5)

де Г – сума гудвіла на основі оцінки по фактичній сумі прибутку підприємства;
НП – середньорічна сума чистого прибутку;
А – среднеголовая вартість активів підприємства;
НР – середньогалузева норма рентабельності.


3. Доходний підхід до оцінки бізнесу базується на співставленні майбутніх доходів інвестора з поточними витратами. Таке співставлення ведеться з врахуванням факторів часу і ризику. Динаміка вартості компанії, що визначається доходним методом, дозволяє менеджерам, власникам приймати правильні управлінські рішення.
Для оцінки підприємства за доходами застосовуються 2 методи: метод капіталізації та метод дисконтування доходу.
Метод капіталізації застосовують тоді, коли очікується, що майбутні чисті доходи або грошові потоки приблизно будуть дорівнювати поточним або темпи їх зростання будуть помірними і передбачуваними. Причому доходи є достатньо великими позитивними величинами, тобто бізнес буде стабільно розвиватись.
При застосуванні методу капіталізації при визначенні вартості цілісного майнового комплексу може бути використана наступна формула .
ТСцик = ЧД/СК, (6)
де ТСцик – поточна вартість цілісного майнового комплексу при незмінному обсязі грошового потоку;
ЧД - середньорічна сума чистого доходу;

При коливанні у часі обсягу чистого грошового потоку для оцінки підприємств як цілісного майнового комплексу представляється доцільним застосування методу дисконтування доходу. Для цього можуть бути використані наступні формули:
13 EMBED Equation.3 1415, (7)

13 EMBED Equation.3 1415, (8)
де ТСцмк – поточна вартість цілісного майнового комплексу при коливним у часі обсязі чистого грошового потоку;
ЧДП – прогнозована сума чистого грошового потоку ( чистому прибутку й амортизаційних відрахувань) у кожному році майбутнього періоду;
ЛС – прогнозована ліквідаційна вартість цілісного майнового комплексу наприкінці періоду його експлуатації;
і – прийнята ставка дисконтування;
n – число років експлуатації цілісного майнового комплексу.

4. Діагностика виробничої програми підприємства.

Товарна продукція – це продукція, яка призначена для відпустки споживачам.
Розмір товарної продукції піджприємства (ТП) визначається за формулою:
ТП=ГПшп+ПФр+ Пзс, (9)
де ГП - готова продукція, призначена для відпустки споживачам;
ПФр - напівфабрикати, заплановані до відпустки споживачам;
Пзс - продукція промислового характеру, виготовлена на замовлення споживача;
Готова продукція визначається за формулою:
13 EMBED Equation.3 1415 (10)
де Qі – обсяг виробництва готової продукції;
Ці – ціни на вироблену продукцію;
n – кількість товарних груп.
Валова продукція (ВП): – показник, який характеризує у грошовім вимірі обсяг продукції, виробленої на підприємстві, не залежно від того чи буде вона реалізована на сторону, або спожита в середині самого підприємства.
ВП=ТП + ПФвласн.п.+ ВПвласн.п.+( НВнп-НВкп)

де ТП – товарна продукція;
ПФ власн.п. - напівфабрикати власного виробництва для власних потреб;
ВПсвласн.п- виробничі послуги для власних потреб;
НВнп, НВкп – незавершене виробництво на початок і на кінець періоду.

Реалізована продукція (РП) включає вартість усієї відвантаженої продукції, яка була оплачена споживачами:

РП=ТП+ (ЗГППП – ЗГПКП). (11)

де ЗГППП, ЗГПКП - залишок готової продукції на складі відповідно на початок і на кінець звітного періоду.

Чиста продукція – це частина вартості товарної продукції за винятком матеріальних витрат, необхідних для її виробництва.

5. Фінансова діагностика (оцінка ліквідності балансу).
Всі активи підприємства залежно від ступеня їх ліквідності, тобто від здатності і швидкості перетворення в грошові кошти, можна умовно поділити на такі групи:
Найбільш ліквідні активи (А1) - суми по всіх статтях коштів, які можуть бути використані для здійснення поточних розрахунків негайно. До цієї групи відносяться також і короткострокові фінансові вкладення (цінні папери).
Активи, які швидко реалізуються (А2), - активи, для перетворення яких у готівку необхідний певний час. До цієї групи можна віднести дебіторську заборгованість, платежі по якій очікуються протягом 12 місяців після звітної дати, та інші оборотні активи. Ліквідність їх різна і залежить від суб'єктивних і об'єктивних факторів: кваліфікації фінансових службовців, взаємовідносин підприємства з платниками та їх платоспроможності, умов надання кредитів покупцям, організації вексельного обороту та інших факторів.
Активи, які повільно реалізуються (А3), - найменш ліквідні активи - це запаси і витрати. Ліквідність цієї групи залежить від своєчасності відвантаження продукції, швидкості і правильності оформлення банківських документів, швидкості платіжного документообігу в банку, від якості і попиту на продукцію, її конкурент- та платоспроможності, форми розрахунків і т.ін.
4. Активи, які важко реалізуються (А4), - це активи, призначені для використання в господарській діяльності протягом тривалого часу. До цієї статті можна віднести статті розділу І активу балансу «Необоротні активи".
Отже, перші три групи активів (А1 А2, А3) є більш ліквідними, ніж інше майно підприємства.
Пасиви балансу залежно від ступеня зростання термінів погашення зобов'язань групуються так:
Найбільш термінові зобов'язання (П1) - кредиторська заборгованість, позики для працівників, інші короткострокові пасиви.
Короткострокові пасиви (П2) - короткострокові позикові кредити банків та інші позики, що підлягають погашенню протягом 12 місяців після звітної дати.
Довгострокові пасиви (П3) - довгострокові кредити банків, позикові кошти та інші довгострокові пасиви.
4. Постійні пасиви (П4) - статті розділу І пасиву балансу. Підприємство вважається ліквідним, якщо його поточні активи перевищують короткострокові зобов'язання.
Ліквідність балансу - це ступінь покриття боргових зобов'язань підприємства його активами, термін перетворення яких у гроші відповідає терміну погашення платіжних зобов'язань.
Для визначення ліквідності балансу необхідно порівняти підсумки по кожній групі активів і пасивів.
Баланс вважається абсолютно ліквідним, якщо мають місце наступні пропорції:
А1
· П1
А2
· П2
А3
· П3
А4
· П4
6. Фінансова діагностика (оцінка платоспроможності підприємства).
Для оцінки платоспроможності розраховуються коефіцієнти, що представлені в таблиці 4.1.
Таблиця 4.1.
Показники аналізу платоспроможності підприємства


Показники
Вихідні данні

1
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415

2
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415

3
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415

4
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415

5
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415

6
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415


7. Фінансова діагностика (оцінка рентабельності підприємства).
Для оцінки рентабельності підприємства розраховуються коефіцієнти, що представлені в таблиці 4.2.
Таблиця 4.2.
Показники аналізу рентабельності підприємства


Показники
Вихідні данні

1
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415

2
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415


·3
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415

4
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415

5
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415

6
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415

7
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415

8
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415


8. Фінансова діагностика (оцінка ліквідності підприємства).
Для оцінки ліквідності підприємства розраховуються коефіцієнти, що представлені в таблиці 4.3.
Таблиця 4.3.
Показники аналізу ліквідності підприємства


Показники
Вихідні данні

1
2
3

1
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415


1
2
3

2
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415

3
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415

4
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415

5
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415

6
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415

7
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 14155. ПРИКЛАДИ ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ

Приклад 1.

Використовуючи методи комплексної рейтингової оцінки необхідно оцінити діяльність трьох будівельних супермаркетів. Вихідні дані представлені в таблиці 5.1.

Таблиця 5.1.
Вихідні дані для комплексної рейтингової оцінки діяльності
трьох будівельних супермаркетів
Показник
Супермаркет
«Епіцентр»
Супермаркет
«Стройбат»
Супермаркет
«Практикер»

1
2
3
4

1. Обсяг продажів на 1 робітника, тис.грн.:
- попередній рік
200,8
175,8
251,3

- звітний рік
250,6
196,2
324,4

- темп росту, %
124,9
111,6
129,1


1
2
3
4

2. Рентабельність продажів, %
- попередній рік
18,3
22,1
19,7

- звітний рік
19,1
21,6
20,5

- темп росту, %
104,4
97,7
104,1

3. Обсяг продажів на 1 грн. основних засобів (фондовіддача), грн.:
- попередній рік
5,88
4,95
7,68

- звітний рік
6,99
5,53
6,97

- темп росту, %
118,9
111,7
90,8

4. Оборотність товарів, обороти:
- попередній рік
12,3
13,6
11,9

- звітний рік
13,1
13,9
12,8

- темп росту, %
106,5
102,2
107,6


1. Метод сум. При використанні цього методу інтегральний показник комплексної рейтингової оцінки Rj розраховується за формулою (1).
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
За результатами розрахунків найвищий рейтинг має будівельний супермаркет «Епіцентр», а найнижчий - «Стройбат».

2. Метод коефіцієнтів. Інтегральний показник Rj розраховується за формулою (2).
13 EMBED Equation.3 1415або 165,1%;
13 EMBED Equation.3 1415або 124,5%;
13 EMBED Equation.3 1415або 131,3%.
За результатами розрахунків найвищий рейтинг має будівельний супермаркет «Епіцентр», а найнижчий - «Стройбат».

3. Метод суми місць.
Розрахунок інтегрального показника Rj на основі відносних показників (темпів росту по даним таблиці 3, використовуючи формулу (3) проведемо в таблиці 5.2.

Таблиця 5.2.
Розподіл місць між будівельними супермаркетами
за результатами діяльності
Показник
Супермаркет
«Епіцентр»
Супермаркет
«Стройбат»
Супермаркет
«Практикер»

Обсяг продажів на 1 робітника
2
3
1

Рентабельність продажів
1
3
2

Фондовіддача
1
2
3

Оборотність товарів
2
3
1

Разом сума місць (Rj)
6
11
7

Місце в рейтингу
1
3
2


За результатами розрахунків найвищий рейтинг має будівельний супермаркет «Епіцентр», а найнижчий - «Стройбат».

Приклад 2.

Використовуючи вихідні дані таблиці 5.3. необхідно розрахувати груповий показник конкурентоспроможності корпорацій.
Таблиця 5.3.
Вихідні дані для розрахунку групового показника
конкурентоспроможності корпорацій
Показники конкурентоспроможності
Коефіцієнт вагомості
Відносні показники, балиКорпорація 1
Корпорація 2
Корпорація 3

1. Якість і споживча переваги товарів
0,15
5
5
5

2. Асортименти продукції
0,1
9
6
8

3. Ефективність каналів реалізації продукції
0,15
7
4
9

4. Ефективність реклами й стимулювання збуту
0,15
9
5
4

5. Фінансові ресурси
0,2
7
8
7

6. Репутація у споживачів
0,15
7
9
6

7. Можливості цінової політики
0,1
4
4
4


Використовуючи формулу (4) розрахуємо груповий показник конкурентоспроможності корпорацій:

Корпорація 1=5*0,15+9*0,1+7*0,15+9*0,15+7*0,2+7*0,15+4*0,1=6,9;
Корпорація 2=5*0,15+6*0,1+4*0,15+5*0,15+8*0,2+9*0,15+4*0,1=6,05;
Корпорація 3=5*0,15+8*0,1+9*0,15+4*0,15+7*0,2+6*0,15+4*0,1=6,2.

Відповідь: найвищий рівень конкурентоспроможності має Корпорація 1. На це позитивно вплинули такі економічні фактори як різноманітний асортименти продукції, а також ефективність реклами й стимулювання збуту.
Середній рівень конкурентоспроможності має корпорація Корпорація 3. Не зважаючи на найвищий ступінь ефективності каналів реалізації продукції дана корпорація має найнижчий рівень ефективності реклами й стимулювання збуту, а також найгіршу репутацію серед споживачів.
Низький рівень конкурентоспроможності в порівнянні з конкурентами має корпорація Корпорація 2. Не зважаючи на наявність великого обсягу фінансових ресурсів і найкращу репутацію серед споживачів, показники асортиментів продукції й ефективності каналів реалізації продукції мають найменший рівень у порівнянні з показниками підприємств-конкурентів.

Приклад 3.

Проаналізувати ліквідність балансу підприємства ТОВ «Будівник». Форма № 1 «Баланс» підприємства ТОВ «Будівник» представлені в Додатку А.

Рішення
Найбільш зручною формою аналізу ліквідності балансу є побудова наступної аналітичної таблиці 5.4.
Оскільки згідно балансу підприємства ТОВ «Будівник» поточні активи перевищують поточні зобов’язання, в цілому можна вважати баланс ліквідним. Однак, щоб зробити більш правильний висновок про ліквідність балансу, необхідно порівняти засоби по активу та поточні зобов’язання по пасиву по згрупованим статтям балансу.
Як видно, балансові пропорції підприємства ТОВ «Будівник» на початок і на кінець періоду є однаковими:

На початок року:
На кінець року:

А1 < П1
А2 > П2
А3 > П3
А4 < П4
А1 < П1
А2 > П2
А3 > П3
А4 < П4


Дані таблиці 5.4 свідчать, що в звітному році спостерігається платіжна нестача найбільш ліквідних активів (А1) на суму 134 тис.грн. Так, відношення найбільш ліквідних активів до найбільш термінових зобов'язань складає 0,4 (91,1/225,1). Це означає, що для погашення найбільш термінових зобов'язань тільки 40% цієї суми можливо погасити за рахунок найбільш ліквідних активів, а інші 60% доведеться шукати у реалізації коштів більш тривалих термінів.
Група активу А2 перевищує групу пасиву П2 на 167,2 тис.грн., це означає, що активи підприємства, які швидко реалізуються, в повному обсязі покриваються короткостроковими пасивами.Таблиця 5.4.
Аналіз ліквідності балансу підприємства ТОВ «Будівник»

Актив
Статті по балансу
На початок року
На кінець року
Пасив
Статті по балансу
На початок року
На кінець року
Платіжний надлишок (нестача)

На початок року
На кінець року

1
2
3
4
5
6
7
8
9=3-6
10=4-8

Найбільш ліквідні активи (А1)
150, 230, 240 (ІІр.А)
10
91,1
Найбільш термінові зобов'язання (П1)
530...610 (ІVр.П)
59,6
(9,7+18,9+
+7,3+22,4+1,3)
225,1
(117,9+55,3+
+16,6+33+2,3)
-49,6
-134

Активи, що швидко реалізуються (А2)
160,170...200 (ІІр.А)
74,2
167,2 (166,9+
+0,3)
Короткострокові зобов'язання (П2)
500 (510) (VIр.П)
0
0
+74,2
+167,2

Активи, що реалізуються повільно (А3)
100...140,050 (ІІр.А)
13,7
90,7
Довгострокові пасиви (П3)
440...470 (ІІІр.П)
0
0
+13,7
+90,7

Активи, які важко реалізувати (А4)
010,030,040,045,060,070 (Ір.А)
155,5 (0,4+
+155,1)
206,8
(0,2+
+206,6)
Постійні пасиви (П4)
300...370 (Ір.П)
196,3 (120,5+55,3+
+20,5)
349
(120,5+55,3+
+173,2)
-40,8
-142,2

Баланс

255,9
574,1


255,9
574,1Група активу А3 також перевищує групу пасиву П2 (на 90,7 тис.грн.). Це свідчить про те, що активи підприємства, що реалізуються повільно, в повному обсязі покриваються довгостроковими пасивами.
Постійні (які важко реалізувати) активи (А4) в повному обсязі покриваються постійними пасивами (П4).
Відповідь: баланс підприємства ТОВ «Будівник» не є абсолютно ліквідним, оскільки невиконана перша умова - найбільш ліквідних активів виявилось набагато менше ніж найбільш термінових зобов’язань.

Приклад 4.

Оцінити платоспроможність підприємства ТОВ «Будівник». Форма № 1 «Баланс» підприємства ТОВ «Будівник» представлені в Додатку А.

Рішення

Платоспроможність підприємства – це його спроможність погасити довгострокову заборгованість в строк.
Для оцінки платоспроможності розраховуються коефіцієнти, що представлені в таблиці 4.1.
В таблиці 5.5. представлені результати розрахунку коефіцієнтів платоспроможності підприємства ТОВ «Будівник»
Таблиця 5.5.
Показники платоспроможності підприємства ТОВ «Будівник»


Показники
На початок року
На кінець року
Нормативне значення

1
Коефіцієнт автономії
0,77
0,61
> 0,5

2
Коефіцієнт фінансування
0,30
0,64
< 1
зменшення

3
Коефіцієнт залученого капіталу
0,30
0,64
< 1

4
Коефіцієнт покриття інвестицій
0,77
0,61
0,85 – 0,9

5
Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами
0,41
0,39
>1

6
Коефіцієнт маневреності власного капіталу
0,21
0,41
> 0
збільшення


Виходячи з розрахованих показників, можна зробити наступний висновок. Коефіцієнт автономії ТОВ «Будівник» вище нормативного значення (0,5). Це свідчить про те, що загальній сумі засобів, авансованих у діяльність підприємства превалює власний капітал (77% на початок року), питома вага якого на кінець року дещо скоротилась (до 61%). Коефіцієнт фінансування свідчить про те, що на початок року підприємство не залежить від залучених засобів, однак слід відмітити негативну тенденцію щодо зростання цього показника. Коефіцієнт залученого капіталу свідчить про спроможність ТОВ «Будівник» покривати власним капіталом поточні зобов’язання. Коефіцієнт покриття інвестицій показує, що на кінець року підприємство за рахунок своїх джерел фінансувало тільки 61% активу, при тому, що на початок року цей рівень складав 77%. Тому це є негативною тенденцією для підприємства.
Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами показує, що підприємство недостатньо забезпечено власними оборотними засобами. Коефіцієнт маневреності власного капіталу показує, яка частина власного капіталу використовується для фінансування поточної діяльності, тобто вкладена в оборотні засоби, а яка  капіталізована. Цей показник вище нормативного значення та має тенденцію до зростання, що позитивно характеризує рівень маневреності власного капіталу.
Відповідь: в цілому підприємство ТОВ «Будівник» платоспроможне, однак слід відмітити недостатній рівень забезпеченості власними оборотними засобами та скорочення фінансування інвестицій за рахунок власних джерел.

Приклад 5.

Оцінити рентабельність підприємства ТОВ «Будівник». Форма № 1 «Баланс» і Форма № 2 «Звіт про фінансові результати» підприємства ТОВ «Будівник» представлені в Додатках А і Б.
Рішення
Показники рентабельності це коефіцієнти, що відображають ефективність функціонування підприємства.
Для оцінки рентабельності підприємства розраховуються коефіцієнти, що представлені в таблиці 4.2.
В таблиці 5.6. представлені результати розрахунку коефіцієнтів рентабельності підприємства ТОВ «Будівник»
Таблиця 5.6.
Показники рентабельності підприємства ТОВ «Будівник»

Показники
На початок року
На кінець року
Нормативне значення

1
Рентабельність продажу
-0,19
0,11
фірма прагне, щоб дані показники зростали

2
Рентабельність активів
-0,37
0,27


3
Рентабельність власних капітальних вкладень
-0,60
0,74


4
Норма доходності на власний капітал
-0,48
0,44


5
Коефіцієнту чистого доходу
-0,15
0,12


6
Коефіцієнт маневреності власних коштів
0,21
0,41
бажано в межах 0,5

7
Коефіцієнт накопичення амортизації
0,06
0,05


8
Коефіцієнт реальної вартості основних і матеріальних обігових коштів
0,06
0,16
стабільно

З розрахунків бачимо, що якщо на початок року підприємство ТОВ «Будівник» мало збитковість продажу, то на кінець року воно отримало вже рентабельність в розмірі 11%. Це позитивно характеризує діяльність підприємства. Рентабельність активів показує, що підприємство отримало більше прибутку з кожної гривні активів. Щодо рентабельності власних капітальних вкладень, то підприємство отримало більше чистого прибутку з кожної гривні основних коштів. Коефіцієнт чистого доходу від реалізації збільшився. Коефіцієнт маневреності говорить про те, що ступінь мобільності використання власних коштів підприємства збільшилась вдвічі.
Коефіцієнт накопичення амортизації показує, що частка первісної вартості основних коштів, що погашена амортизаційними відрахуваннями, зменшилась. Значення коефіцієнту реальної вартості основних і матеріальних обігових коштів збільшилось майже втричі, однак бажано, щоб значення цього показника в динаміці було стабільним.
Відповідь: підприємство ТОВ «Будівник» слід визнати рентабельним.

Приклад 6.

Оцінити ліквідність підприємства ТОВ «Будівник». Форма № 1 «Баланс» і Форма № 2 «Звіт про фінансові результати» підприємства ТОВ «Будівник» представлені в Додатках А і Б.
Рішення
Для оцінки ліквідності підприємства розраховуються коефіцієнти, що представлені в таблиці 4.3.
В таблиці 5.7 представлені результати розрахунку коефіцієнтів ліквідності підприємства ТОВ «Будівник»
Таблиця 5.7.
Показники ліквідності підприємства ТОВ «Будівник»

Показники ліквідності
На початок року
На кінець року
Нормативне значення

1
Загальний коефіцієнт покриття
1,68
1,63
>1

2
Коефіцієнт абсолютної ліквідності
0,17
0,40
>0 збільшення

3
Проміжний коефіцієнт покриття
1,29
0,82
0,7 – 0,8

4
Коефіцієнт часткової участі основного капіталу
0,61
0,36
у межах 0,5

5
Коефіцієнт часткової участі обігового капіталу
0,39
0,64
близько 0,5

6
Коефіцієнт часткової участі грошового капіталу
0,04
0,16
близько 0,2

7
Коефіцієнт поточної заборгованості
1,29
0,82
ледве менше 1


Загальний коефіцієнт покриття свідчить про достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов’язань. Зростання коефіцієнта абсолютної ліквідності говорить про збільшення здатності підприємства сплати частину своїх боргів підприємства негайно. Проміжний коефіцієнт покриття зменшився, але не нижче нормативного значення, таким чином значна частина короткострокових зобов’язань може бути погашена за рахунок дебіторської заборгованості. Значення коефіцієнта часткової участі основного капіталу наблизились до нормативного рівня, водночас значення коефіцієнта часткової участі обігового капіталу дещо перевищило нормативний рівень. Коефіцієнт поточної заборгованості відповідає нормативному значенню.
Відповідь: підприємство ТОВ «Будівник» слід визнати ліквідним.

6. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Оцінка контрольної роботи здійснюється за 12-ти бальною шкалою.
“Відмінно” (10-12) – високий рівень, маються цікаві самостійні висновки. Оформлення контрольної роботи відповідає вимогам. Студент дав повні та аргументовані відповіді на всі запитання.
“Добре” (7-9) – несуттєві зауваження щодо змісту та оформлення контрольної роботи. У відповідях на запитання студент припустився окремих помилок, хоч взагалі показав тверді знання.
“Задовільно” (4-6) – недбале оформлення роботи, суттєві зауваження щодо змісту. Відповідаючи на запитання студент почувався не впевнено, припускався помилок, не показав твердих знань.
“Незадовільно” (1-3) – містяться грубі помилки або робота підготовлена не самостійно. На запитання студент не дав задовільних відповідей.
Контрольна робота надається викладачу на перевірку за тиждень до заліково-екзаменаційної сесії.


7. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ З КУРСУ

Література основна:
Алешковский И.А. Математика в экономике: экономико-математические задачи на проценты и доли. – М.: МАКС Пресс, 2006. – 80 с.
Ансофф И. Стратегическое управление / Под ред. Л. Й. Евленко: Пер. с англ. М.: Экономика, 1989.
Бальжинов А.В., Михеева Е.В. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия: учебное пособие. – Улан-Уде: Восточно-сибирский государственный технологический университет, 2003. – 119 с.
Булеев И.П. Предприятие в системе общественных отношений: институциональный аспект: Монография / НАН Украины ИЭП. – Донецк. – 2006. – 424с.
Гальчина О.Н., Пожидаева Т.А. Теория экономического анали за. – Воронеж: Воронежский государственный університет, 2003. – 67 с.
Денисов В.Т. Управление адаптивным развитием промышленных предприятий: монография / В.Т. Денисов, О.В. Грищенко, А.В. Слюсарев / НАН Украины; Ин-т экономики пром-сти. – Донецк, 2007. – 276 с.
Економіка й організація базових галузей промисловості: Навч. Посібник / За ред. С.С. Аптекаря: Донецький нац. Ун-т. – Донецьк: Альфа-Прес, 2007. – 303 с.
Євдокимова Н. М., Кірієнко А. В. Економічна діагностика: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. К.: КНЕУ, 2005.  110 с.
Мигром П., Робертс Дж. Экономика, организация и менеджмент: в 2 т. / Пер. с англ. под ред. Й. Й. Елисеевой, В. Л. Тамбовцева СПб.: Экономическая школа, 2001. Т. 1 468 с.
Ньюстром Дж. В., Дэвис К. Организационное поведение. СПб.: Питер, 2000.
О'Шонесси Дж. Принципы организации управления фирмой / Пер. с англ. М.: МТ Пресс, 2001. 296 с.
Пожидаева Т.А., Коробейникова Л.С., Купрющина О.М. Практикум по экономическому аналізу. – Воронеж: Воронежский государственный универитет, 2005. – 67 с.
Портер М. Конкуренция. Учеб. пособие / Пер. с англ.: М.: Издательский дом «Вильямс», 2000. 495 с.
Портер М. Стратегія конкуренції: Пер. з англ. А. Олійник, Р. Скільський. К.: Основи, 1997. 390 с.
Портна О.В. Контролінг: Навч. посібник / О.В. Портна. – Львів: Магнолія, 2008. – 240 с.
Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. М.: ИНФРА-М, 2001. 336 с.
Савчук С.И. Основы теории конкурентоспособности: монография / С.И. Савчук / Мариуполь: Рената, 2007. – 519 с.
Самуэльсон П. Экономика: в 2-х т. / П.Самуэльсон – М.: МП «Алгон», 1994. – 413 с.
Системный анализ в управлении: Учеб. пособие / В. С. Анорилатов, А. А. Емельянов, А. А. Кукушкин; Под ред. А. А. Емельянова М.: Финансы и статистика, 2002. 368 с.
Скотт Марк К. Факторы стоимости: Руководство для менеджеров по выявлению рычагов создания стоимости / Пер. с англ. М.: Олимп-Бизнес, 2000. 432 с.
Ткаченко А.М. Організація внутрішнього аудиту на промислових підприємствах: монографія / А.М. Ткаченко / Запоріжжя: Вид-во Запоріж. держ. інж. академії, 2005. – 505 с.
Томпсон А. А., Стрикленд А. Дж. Стратегический менеджмент: Искусство разработки и реализации стратегии: учебник для вузов / Пер с англ. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. 576 с.
Уолш К. Ключові фінансові показники. Аналіз та управління розвитком підприємства/ Пер. з англ. К.: Всеувито: Наукова думка, 2001.367с.
Уолш К. Ключевые показатели менеджмента. Как анализировать, сравнивать и контролировать данные, определяющие стоимость компании / Пер. с англ. М.: Дело, 2000.
Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч. посібник для студ. вищих навч. закладів. Л.О. Омелянович і др. – 2-ге вид. перероб. і доповн. – Донецьк, 2008. – 281 с.
Шейн 3. X. Организационная культура и лидерство / Пер. с англ. под ред, В. А. Спивака. СПб.: Питер, 2002. 336 с.
Экономика предприятия: антикризисная технология и стратегия: Учеб пособие для студ. Вузов. / В.Н. Ращупкина, В.С. Рыжиков, Е.А. Подгора и др.; Краматорск: ДГМА, 2006. – 288 с.

Література додаткова:
Андреева В.Г. Механизм диагностики принятия управленческих решений // Финансы, учет, банки: Сборник научных трудов. Выпуск 9 / Под общ. ред. П.В. Егорова.- Донецк: ДонНУ, Каштан, 2003.- С. 63-71.
Булеев И.П., Прокопенко Н.Д., Брюховецкая Н.Е. и др. Механизм хозяйствования предприятий и объединений трансформационной экономики. – Донецк: ИЭП НАН Украины, 2007. – 525 с.
Верескун М.В. К вопросу о повышении эффективности работы негосударственных предприятий Донецкого региона // Вісник Приазовського державного технічного університету. – 2004. – Вип.. №14. – С. 381-385.
Бень Т. Г., Довбня С. Б. Інтегральна оцінка фінансового стану підприємства// Фінанси України. 2002 . №6. С. 5360.
Загородній А.Г. Ринок фінансових послуг. Термінологічний словник: підручник / Загородній А.Г., Вознюк Г.Л. – Львів: Бескид Біт, 2008. – 544 с.
Иванов С.Э. Ситуативный анализ, прогнозирование и планирование производства // Напрями і моделі трансформації інноваційної діяльності у контексті міжнародної інтеграції: Тези доповідей. Між нар. Наук.-практ. конф (Донецьк, 18-19 жовтня 2007 р.) / НАН Укр. ІЕП, Донецьк, 2007. – С.98
Капелюшников Р. Влияние характеристики собственности на результаты экономической деятельности промышленных предприятий / Р. Капелюшников, Н. Демина // Вопросы экономики. – 2005. – №2. – С. 53–68.
Краснова В.В. Вдосконалення механізму планування показників ефективності діяльності промислового підприємства. / В.В. Краснова // Вісник Донецького національного університету. Сер.: економіка і право. – 2006. – Спецвипуск. – С. 25-30.
Кровяк А. Интеграция Польши и Украины в европейскую экономическую систему / А. Кровяк / Донецкий национальный университет. – Донецк, 2006. – 240 с.
Мартякова О.В., Харченко В.А. Грошові потоки в системі управління фінансово-господарською діяльністю підприємства // Наукові праці ДНТУ. Сер. Економічна, №32 (126), 2007. – С.158-162
Сокиринська І.Г. Діагностика фінансового забезпечення діяльності підприємства // Фінанси України. – 2003. - №1. – С. 88 – 95.
Справочник кадровика: должности руководителей и служащих. квалификационные характеристики, тарифные разряды. М.: ИНФРА- М 2002. 688 с,
Коупленд Т., Коллер Т., Муррин Дж. Стоимость компаний: оценка к управление / Пер. с англ. М.: ЗАО «Олимп-Бизнес» 1999.
Статистичний щорічник України за 2008 рік / Держкомстат України. – К.: Консультант, 2007. – 575 с.
Тлумачний словник фінансово-економічних термінів / Уклад. Л.О. Омелянович, Н.І. Яркова, Н.В. Рассулова, О.В. Веретенникові та інші. – Макіївка: «Норд-Компьютер», 2008. – 205с.
Холл Ричард X. Организации: структуры, процессы, результаты / Пер. с англ. СПб.: Питер, 2001. 512 с.
Хозяйственный кодекс Украины. – Х.: ООО “Одисей”, 2006. – 256 с.
Черниченко Г.А. Влияние политического кризиса на экономическую безопасность Украины // Вестник Донецкого университета. Серия В. Экономика и право, Спецвыпуск, Том 2. – 2006. – С. 39-43.
Якубовський М. Концептуальні основи стратегії розвитку промисловості на період до 2017 року / М. Якубовський, В. Новицький, Ю. Кіндзерський // Економіка України. – 2007. – №11. – С. 4–20.
Нормативні матеріали:

Закон України «Про державну податкову службу в Україні» від 4 грудня 1990 року № 509-XII // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991, N 6, ст. 37
Закон України «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні» від 26 січня 1993 року № 2939-XII // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993, N 13, ст.110
Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції» від 7 червня 1996 року № 236/96-ВР // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 36, ст.164
Закон України «Про захист економічної конкуренції» від 11 січня 2001 року № 2210-III // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, N 12, ст.64.
Закон України «Про природні монополії» від 20 квітня 2000 року № 1682-III // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2000, N 30, ст.238
Закон України «Про Антимонопольний комітет України» від 26 листопада 1993 року № 3659-XII // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993, N 50, ст.472
Розпорядження Антимонопольного комітету України «Про затвердження Методики визначення монопольного (домінуючого) становища суб'єктів господарювання на ринку» від 5 березня 2002 р..№ 1891.
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Методики оцінки майна» від 10 грудня 2003 р. .№ 49-р.
Наказ Агентства з питань запобігання банкрутству підприємств та організацій «Про затвердження Методики проведення поглибленого аналізу фінансово-господарського стану підприємств та організацій» від 27.06.97 .№ 81
Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Методики аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств державного сектору економіки» від 14.02.2006 .№ 170.
Наказ Міністерства фінансів України Фонду Державного майна України «Про затвердження Положення про порядок здійснення аналізу фінансового стану підприємств, що підлягають приватизації» від 26.01.2001.№ 49/121.
Наказ Міністерства економіки України «Про Методичні рекомендації щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства» від 26.01.2001.№ 49/121.
Про Методичні рекомендації щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства від 17.01.2001 № 10.
Указ Президента України «Про Положення про Головне контрольно-ревізійне управління України» від 28 листопада 2000 року № 1265/2000.
Методичне забезпечення курсу:

Конспект лекцій з курсу “Економічна діагностика“, ДонДАБА, 2009 рік.
Методичні вказівки для проведення практичних та семінарських занять по дисципліні “Економічна діагностика” (для студентів економічних спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня „спеціаліст” та „магістр” всіх форм навчання) / Яркова Н. І., Фірсов Д.В. - Макіївка: ДонДАБА, 2004 - 56 с.
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з дисципліні “Економічна діагностика” (для студентів економічних спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня „спеціаліст” та „магістр” всіх форм навчання) / Яркова Н. І., Фірсов Д.В. - Макіївка: ДонДАБА, 2004 - 74 с.
Тестові завдання з курсу "Економічна діагностика" (для студентів економічних спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня „спеціаліст” та „магістр” усіх форм навчання) / Яркова Н. І., Фірсов Д.В. - Макіївка: ДонДАБА, 2004 - 51 с.
Завдання для проведення рейтингового контролю знань студентів спеціальності 7.050107 “Економіка підприємства“ денної та заочної форми навчання з курсу "Економічна діагностика", ДонДАБА, 2004 рік.
Додаток А.


Коди


Дата (рік, місяць, число)


01

Підприємство ТОВ «Будівник»
за ЄДРПОУ


Територія _______________________________________
за КОАТУУ


Форма власності колективна
за КФВ


Орган державного управління
за СПОДУ


Галузь
за ЗКГНГ


Вид економічної діяльності Загальне будівництво будівель (нові роботи, роботи з заміни, реконструкції та відновлення)
за КВЕД


Одиниця виміру : тис. Грн.
Контрольна сумаБАЛАНС
за січень-грудень 200_ р.
Форма № 1
код за ДКУД
1801001


Актив
Код рядка
На початок звітного періоду
На кінець звітного періоду

1
2
3
4

І. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
Залишкова вартість
010
0,4
0,2

Первісна вартість
011
0,5
0,5

Накопичена амортизація
012
(0,1)
(0,3)

Незавершене будівництво
020Основні засоби:

 
 

Залишкова вартість
030
155,1
206,6

Первісна вартість
031
341,9
406,2

Знос
032
(186,8)
(199,6)

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
040інші фінансові інвестиції
045Довгострокова дебіторська заборгованість
050Відстрочені податкові активи
060Інші необоротні активи
070Усього за розділом І
080
155,5
206,8

ІІ. Оборотні активи
Запаси:
виробничі запаси
100
13,7
90,7

поточні біологічні активи
110незавершене виробництво
120готова продукція
130Товари
140Векселі одержані
150Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість
160
74,2
166,9

первісна вартість
161
74,2
166,9

резерв сумнівних боргів
162Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом
170

0,3

за виданими авансами
180з нарахованих доходів
190із внутрішніх розрахунків
200Інша поточна дебіторська заборгованість
210
2,5
18,3

Поточні фінансові інвестиції
220Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті
230
10
91,1

в іноземній валюті
240Інші оборотні активи
250Усього за розділом ІІ
260
100,4
367,3

ІІІ. Витрати майбутніх періодів
270
0
0

Баланс
280
255,9
574,1


Пасив
Код рядка
На початок звітного періоду
На кінець звітного періоду

1
2
3
4

І. Власний капітал
Статутний капітал
300
120,5
120,5

Пайовий капітал
310Додатковий вкладений капітал
320Інший додатковий капітал
330
55,3
55,3

Резервний капітал
340Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
350
20,5
173,2

Неоплачений капітал
360Вилучений капітал
370Усього за розділом І
380
196,3
349

ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу
400Інші забезпечення
410
415
416Цільове фінансування
420Усього за розділом ІІ
430
0
0

ІІІ. Довгострокові зобов(язання
Довгострокові кредити банків
440Довгострокові фінансові зобов(язання
450Відстрочені податкові зобов(язання
460Інші довгострокові зобов(язання
470Усього за розділом ІІІ.
480
0
0

ІV. Поточні зобов(язання
Короткострокові кредити банків
500Поточна заборгованість за довгостроковими зобов(язаннями
510Векселі видані
520Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
530
9,7
117,9

Поточні зобов(язання за розрахунками:
з одержаних авансів
540з бюджетом
550
18,9
55,3

з позабюджетних платежів
560зі страхування
570
7,3
16,6

з оплати праці
580
22,4
33

з учасниками
590із внутрішніх розрахунків
600Інші поточні зобов(язання
610
1,3
2,3

Усього за розділом ІV
620
59,6
225,1

V. Доходи майбутніх періодів
630
0
0

Баланс
640
255,9
574,1


Додаток Б

Дата (рік, місяць, число)
Підприємство ТОВ «Будівник» за ЄДРПОУ
Територія ____________________________________________ за КОАТУУ
Орган державного управління ____________________________за СПОДУ
Галузь_________________________________________________ за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності Виробництво будівельних виробів за КВЕД
Одиниця виміру : тис. грн. Контрольна сума

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 200_ р.

Форма № 2 Код за ДКУД
1801003


1. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття
Код рядка
За звітний період
За попередній період

1
2
3
4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
010
1423,5
504,5

Податок на додану вартість
015
(237,3)
(84)

Акцизний збір
020
025Інші вирахування з доходу
030Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
035
1186,2
420,5

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
040
( 800,4 )
( 352 )

Валовий:
Прибуток

050
385,8
68,5

збиток
055
( 0 )
( 0 )

Інші операційні доходи
060
251,3
173,3

Адміністративні витрати
070
( 195,2 )
( 151,5 )

Витрати на збут
080
( 0 )
( 0 )

Інші операційні витрати
090
( 289,2 )
( 183,9 )

Фінансові результати від операційної діяльності:
Прибуток

100
152,7


збиток
105

(93,6)

Доход від участі в капіталі
110Інші фінансові доходи
120Інші доходи
130Фінансові витрати
140Витрати від участі в капіталі
150Інші витрати
160Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
прибуток

170збиток
175

(93,6)

Податок на прибуток від звичайної діяльності
180Фінансові результати від звичайної діяльності:
прибуток

190
152,7


збиток
195

(93,6)

Надзвичайні:
доходи

200витрати
205Податки з надзвичайного прибутку
210Чистий:
прибуток
220
152,7
збиток
225

(93,6)


ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника
Код рядка
За звітний період
За попередній період

1
2
3
4

Матеріальні затрати
230
530,7
158,5

Витрати на оплату праці
240
337,3
257,6

Відрахування на соціальні заходи
250
121
89,4

Амортизація
260
19,3
19,6

Інші операційні витрати
270
276,5
162,3

Разом
280
1 284,8
687,4


ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті
Код рядка
За звітний період
За попередній період

1
2
3
4

Середньорічна кількість простих акцій
300Скоригована середньорічна кількість простих акцій
310Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
320Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
330Дивіденди на одну просту акцію
340Додаток В
Зразок титульної сторінки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
ДОНБАСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ

КАФЕДРА “ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ФІНАНСИ ”КОНТРОЛЬНА (МОДУЛЬНА) РОБОТА
з дисципліни «Економічна діагностика»
Студента (ки)________________________________________________________
(П.І.Б.)
Курсу_____Групи ______Інституту _____________________________________

Спеціальність________________________________________________________

Перевірив ___________________________________________________________
(вчений ступінь, звання, посада, П.І.Б. викладача)


Допущено до захисту “______”____________________ 20_ р.


Захищено з оцінкою _________________“____”____________20__р.


Макіївка, 201_

Навчальне видання
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
ДЛЯ ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
З ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОНОМІЧНА ДІАГНОСТИКА»
(для студентів спеціальності 8.050107 «Економіка підприємства»
та 8.050201 «Менеджмент організацій»
освітньо-професійного напряму 0501 «Економіка і підприємництво»
(освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр», заочна форма навчання)Укладачі:
Омелянович Лідія Олександрівна
ГОЛУБ Наталя Юріївна
13PAGE 15


13PAGE 143815


13PAGE 15


Root EntryEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation Native

Приложенные файлы

  • doc 94595
    Размер файла: 817 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий