Книга пам’яті Сумської області


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
Державний архів Сумської області
Сумська обласна
Сумська обласна рада
Книга Пам’яті
Сумської області
Том І
ДЛЯГАЄ
рославна”
іновій Тадейович
Геннадій Миколайович,
ТКАЧЕНКО
Книга Пам’яті
Том І
ДЛЯГАЄ
ержавний архів Сумської області
нотований покажчик
Перший том видання «
нига Пам’яті Сумської області»
включає нарис з історії фондоутворювача «Віхи історії», нарис
«Фальсифікатори», анотований алфавітний покажчик «Під гри
фом «таємно», перелік особових документів, список репресованих
озрахований на краєзнавців, педагогів, студентів, учнів, – усіх,
Книга Пам’яті Сумської області: В 3 т. – Т. І
доктор історичних наук, начальник управління інформації та міжнародного
Власенко В.М
., доцент, кандидат історичних наук, зав. кафедри історії Сумського державно
ро репресії проти народу
країни напи
сано і видано багато книжок.
ле всі вони
існують або в вигляді нарисів, або просто пред
ставлені списками репресованих.
а виконання
казів Президента
країни В.
* від 14
жовтня 2006 р. №879 “Про всебічне та об’єктивне
висвітлення діяльності українського визвольного
руху та сприяння процесу національного при
мирення” та від 28 березня 2007 р. №250 “Про за
ходи у зв’язку з 75-ми роковинами Голодомору
1932-1933 років в
країні” держархівом Сумської
області підготовлено видання “
абуттю не під
лягає”, яке виходить в серії
нига пам’яті Сум
ської області. В ньому здійснено спробу через
долі родин показати загальну трагедію окремої
людини, родини, населеного пункту, республі
ки, країни, боротьбу різних верств населення з
тоталітарним режимом…
абуттю не підлягає...Тому що це наша
спільна пам’ять – пам’ять всіх поколінь, які
жили, живуть і будуть жити на теренах не
країни, а й на теренах колишнього Со
абуттю не підлягає… Тому що віднов
Тут досліджено всі прошарки населення
Сумщини, їх соціальний стан, національність,
Можна простежити, як змінювалось став
лення влади до засудження за однією і тією ж
статтею – від декількох місяців в 1920-х на по
чатку 1930-х років, до вищої міри в 1937 році.
Трагічні і страшні сторінки історії
оли життя не було варте нічого, коли кожна
людина могла бути обмовлена, оголошена зло
чинцем, розстріляна без слідства.
им суворі
ший та страшніший був вирок – тим швидше
виносилось рішення.
дна – три доби, і лю
дину страчували, а родина отримувала тавро
– “член родини зрадника батьківщини” і від
авіть у найтяжчі роки український народ
не був до кінця заляканим і покірним, нама
гався боротися з існуючим режимом. Після ук
раїнців найбільше репресували росіян, євреїв,
німців, поляків.
ле загалом не було такого на
Михайло Грушевський
В житті більшість з цих людей не зустріча
лась, а зустрілись вони тут, на сторінках
пам’яті. Дворяни і селяни, робітники і міщани,
діти і дорослі, молоді і старі, члени партій і без
партійні… Це пам’ять про звичайних людей,
які народились для щастя і звершень, а опи
нились в таборах та під кулями… Доля люди
ни визначалась такими віхами: донос – арешт
– допит – визнання або невизнання вини (що
взагалі не мало значення) – засудження – строк
Справи, використані в даному довіднику,
потребують детального дослідження. Могили
багатьох з репресованих невідомі, їх родини
В кращому випадку родичі отримали відо
мості про реабілітацію.
юди, які пройшли
через криваве горнило початку
ст., бої на
фронтах, революції, холод, еміграцію, голодо
еобхідність створення анотованого ал
фавітного покажчика позасудових криміналь
– по-перше, упорядкуванням в алфавітному
– по-друге, систематизацією даних по поза
судових кримінальних справах для полегшен
ня роботи архівних працівників і дослідників
шляхом надання короткої узагальнюючої ін
– по-третє, виділенням з колективних кримі
нальних справ окремо кожної індивідуальної
До видання включено позасудові кримі
нальні справи за 1919-1951 роки, передані до
Державного архіву Сумської області
лінням Служби безпеки
країни в Сумській
області в 1993 році. Всього до довідника вклю
чено 1000 справ на 1678 обвинувачених; з них:
1459 українці, 115 росіяни, 42 євреї, 24 поляки,
13 німці, 9 білоруси, 5 латиші, 4 греки, 2 болга
рина, по одному представнику естонців, литов
Покажчик складається з передмови, нарису
з історії фондоутворювача “В
ДБ”, нарису “Фальсифікатори” та чотирь
ох частин. І частина – “Під грифом “таємно”
– це анотований алфавітний покажчик, який
складається за анкетною формою: прізвище,
ім’я, по-батькові; рік народження; місце на
родження; національність; освіта; сімейний
стан; соціальний стан; стаття обвинувачення;
суть обвинувачення; рік реабілітації; додаткові
відомості про репресії щодо сім’ї.
аявність в
справі особових документів позначена зіроч
кою, вміщеною після пошукових даних. ІІ час
тина – “Ілюстративні матеріали” – це офіційні
документи: протоколи допитів, доноси, копії
вироків, анкети, довідки, до яких складено пе
релік. Він включає номер ілюстрації, заголовок
документу, дату, контрольно-пошукові дані.
ІІІ частина – “Фотоальбом”, який складається
з фотографій кінця
початку
століття,
наявних в кримінальних справах.
асливі різ
нопланові фото до арешту і однакові знімки в
фас і профіль для кримінальної справи. Фото
графії супроводжуються короткими анотація
ми. ІV частина – “
ечові докази” – це листи,
листівки, свідоцтва про народження, атестати,
дипломи про освіту – все те, що ми називаємо
особистими архівами, а в справах вони прохо
дять як речові докази. Саме вони мають вели
чезне емоційне забарвлення, розповідають про
ауково-довідковий апарат складається з
коментарів по змісту (позначені порядковою
нумерацією в квадратних дужках, вміщені в
кінці збірника); списку скорочених слів; пере
ліку статей і пунктів
арних кодексів, за якими
були засуджені громадяни; переліку особових
документів в справах репресованих; списку
репресований релігійних діячів; предметно-те
Цей покажчик є першим випуском серії
огляду фонду
в Сумській області.
один опис з семи наявних. В покажчику не да
ються оцінки подіям. Документи говорять самі
Таке видання дозволяє ввести в наукове ви
користання великий обсяг документів з сучас
ної історії
країни, які раніше були недоступні
для дослідників, дає можливість здійснити ста
тистичну обробку даних В
характеризувати спрямованість та масштаби
репресій в області, провести вікові та статеві
характеристики репресованих, національний
і соціальний склад, простежити хронологію
репресій, статті звинувачень, відомості про по
заслужений працівник культури України
серосійська надзвичайна комісія по бо
ротьбі з контрреволюцією, спекуляцією
і саботажем (В
), створена згідно постанови
омісарів від 20 грудня 1917
року. 18 березня 1918 року колегія В
при
йняла рішення про створення
комісії при губернських та повітових радах. 27
липня 1918 року
створила відділи
для боротьби з контрреволюцією на залізних
дорогах, реорганізовані в 1919 році в шляхово-
дувальну роботу в
рмії здійснював
Військовий контроль. 16 червня 1918 року
прийняла постанову про створення на Схід
ному фронті першої фронтової
. 19 грудня
1918 року Військовий контроль і армійське
Директивою ВЦВ
від 6 лютого 1922 року
була ліквідована і на її основі утворено Де
ржавне політичне управління (ДП
) при
а місцях були створені губернські від
діли при виконкомах рад, особливі відділи ДП
військових округів, армій і з охорони кордонів,
транспортні відділи ДП
на залізничних і вод
них шляхах зв’язку. 2 листопада 1923 року пос
тановою ВЦВ
ДП
реорганізовано в
державне політичне управління (
) при
С
. В союзних республіках були утво
рені ДП
при
республік. Була утворена
, якій надано право розглядати
справи про контрреволюційні злочини.
від
повідності до постанови Президії ВЦВ
від 28
березня 1924 р. було утворено
собливу нара
ду для розгляду справ щодо соціально-небез
печних осіб.
соблива нарада виносила поста
нову з обов’язковою участю прокурора, який
мав право призупиняти виконання
наради і опротестовувати їх в Президії ВЦВ
В 1929 році замість губернських відділів ство
рені окружні відділи
, які перебували в
оперативному підпорядкуванні повноважних
республік. Циркуляром
від 20 жовтня 1929 року була перегля
нута організація “трійок” для попереднього
розгляду закінчених слідством справ. Політич
ні справи і справи, опротестовані прокурором,
собливою нарадою
від 2 лютого 1930 року “трійки”
створювались з представників обкомів В
П (б)
і прокуратури для розгляду справ “куркулів”,
В 1930 році у зв’язку з ліквідацією в союз
них республіках
аркоматів внутрішніх справ
у відання
були передані міліція, охоро
на підприємств, виправно-трудові табори, тру
дові колонії. 10 липня 1934 року був створений
аркомат внутрішніх справ (
ВС), а при ньо
му –
соблива нарада. В системі
ВС було
створено Головне управління державної безпе
ВС С
від 27 травня 1935
року утворені “трійки” в республіках, краях,
областях. Постановою
С
і Ц
В
(б) від 17 листопада 1938 року “Про арешти,
прокурорський нагляд і ведення слідства” пе
редбачено, що всі справи, закінчені слідством,
повинні були направлятися в суди у відповід
ності до закону про підсудність.
озгляд справ
“трійками” не передбачався. Допускався лише
розгляд справ
собливими нарадами.
ВС С
і Прокуратура С
складали
“двійку”; Голова Верховного Суду С
і Ге
неральний прокурор – “вищу двійку”. Всі ці
позасудові органи могли призначати міру по
казом Президії Верховної
ади С
від 3
лютого 1941 року
ВС С
було розділено
на два
ародних комісаріати – державної без
пеки і внутрішніх справ (
ДБ і
ливі відділи
ВС були перетворені в треті
управління і відділи
аркомату оборони і
комату Військово-Морського Флоту. 20 липня
1941 року
ВС і
ДБ були об’єднані в
метою виявлення агентури спецслужб
ворога і державних злочинів були організовані
фільтраційні табори для перевірки осіб, які
знаходилися в полоні у нацистів, або виходили
з оточення і були відправлені на каторжні ро
боти до
імеччини. Після проходження філь
трації матеріали направляли в управління об
відповідності до постанов Державного ко
мітету оборони С
, прийнятих в липні 1941
року і в січні 1942 року, треті управління
комату оборони і
аркомату ВМФ були пере
творені в особливі відділи з підпорядкуванням
квітні 1943 року зі складу
аркомат державної безпеки, і були
створені Головне управління контррозвідки
С
і
правління контррозвід
ки “Смерш”
ВМФ С
а місцях були
ДБ і
ДБ республік, країв,
областей, а особливі відділи реорганізовані в
управління контррозвідки “Смерш” флотів,
армій, корпусів, дивізій.
березні 1946 року
ДБ С
було перетворено в Міністерство
держбезпеки С
, а також реорганізовані
органи військової контррозвідки, які були пе
редані у підпорядкування МДБ. 7 березня 1953
року МДБ перейменовано в МВС С
а ос
казу Президії Верховної
ади С
від
13 березня 1954 року було створено
державної безпеки при
аді Міністрів С
країні створено
ДБ при СМ
, а в об
ластях і районах – його управління.
відповід
ності до указу Президії Верховної
ади С
від 19 серпня 1955 року Президії обласних судів
отримали право відміняти постанови позасу
дових органів за виключенням постанов вищих
“двійок”. Постанови вищих “двійок” мав право
5 липня 1978 року
ДБ при
аді Міністрів
був реорганізований в
ДБ С
, в об
ластях діяли його управління.
а основі пос
танови Верховної
країни від 20 вересня
1991 року
був ліквідований. Для за
безпечення державної безпеки
країни була
створена Служба національної безпеки, яка 25
березня 1992 року перетворена в Службу без
ДБ у Сумській об
ласті було створено 10 січня 1939 року в зв’язку
з утворенням Сумської області. До архіву
стали надходити кримінальні справи на осіб
– уродженців Сумської області, засуджених за
Процес реабілітації осіб, засуджених за
політичні злочини, почався в 1938 році після
виходу постанови Ц
В
П (б) “Про порушен
ня соцзаконності в органах
ВС”. Масовий
перегляд кримінальних справ почався піс
ля прийняття указу Президії Верховної
від 16 січня 1989 року “Про додаткові за
ходи по відновленню справедливості відносно
жертв репресій, які мали місце в період з 30-
40-х і на початку 50-х років”; а також у зв’язку з
прийняттям 17 квітня 1991 року
ни “Про реабілітацію жертв політичних реп
1. Судова колегія
ДП
.
аснована в 1923
році постановою ЦВ
С
від 15 листопада
1923 р.
озглядала справи про диверсії, шкоду
та інші злочини, мала право застосовувати всі
міри покарання.
азва цього органу змінюва
іквідована у 1934 році постановою ЦВ
соблива нарада при
ародному комі
саріаті внутрішніх справ С
.
аснована в 1934
році постановою ЦВ
і
С
від 5 грудня
1934 р. Спочатку було надано право застосову
вати “до осіб, яких визнано суспільно-небезпеч
ними”, заслання, відправлення і ув’язнення в
табір терміном до 5 років, потім ці права були
значно розширені майже до застосування вищої
міри покарання.
іквідована в 1953 році
казом
Президії Верховної
ади С
від 1 вересня
3. “Трійки”
НК
ВС-
УНК
ВС в областях і краях.
Циркулярами
ДП
від 29 жовтня 1929 року і від
8 квітня 1931 року в центральному апараті були
утворені “трійки” для попереднього розгляду
завершених слідчих дій для наступної доповіді
на судовому засіданні колегії
або
ливої наради при
ДП
. До складу “трійок”
входили керівники оперативних управлінь – від
ділів
і ПП
в Московському військо
вому окрузі. Вказані “трійки” розглядали слідчі
справи, надавані як центральним апаратом, так
і місцевими органами
ДП
. Циркуляром 1931
р. передбачалася обов’язкова участь в засіданнях
“трійок” представників прокуратури.
від 2 лютого 1930 року “трійки”
при повноважних представництвах
в кра
ях та областях для позасудового розгляду справ;
ародного комісара внутрішніх справ
від 27 травня 1935 року – при обласних,
4. Існував порядок розгляду справ без виклику
обвинуваченого та свідків в суд так званої вищої
“двійки” в складі Голови Верховної
ади С
і
17 квітня 1991 року було прийнято Закон України “Про реабілітацію жертв політичних
репресій на Україні”.
а виконання постанови Президії Верховної Ради України від 9
вересня 1991 року архівно-слідчі справи репресованих передані Управлінням Служби безпеки
України в Сумській області до
Прокурора С
. Постанови цього органу при
наявності підстав могли відмінятися і перегля
зв’язку з проведенням масових операцій у
відповідності з наказом
НК
ВС від 11 серпня 1937
року і від 20 вересня 1937 року списки осіб, які
підлягали репресіям, розглядались також “двій
ками” – наркомами внутрішніх справ республік
– начальниками
ВС спільно з відповідним
ронологічний період розглянутих кримі
нальних справ – кінець 20-х – початок 50-х років
століття, з наступним реабілітаційним періо
римінальні справи періодів 1919 – середини
1920-х років відрізняються змістом реальних
подій, реальних “злочинів” (наприклад, служба
гетьману або Директорії, дизертирство з лав
ервоної
рмії, реєстрація як фольксдойче в
роки нацистської окупації
країни і т.д.), які
кваліфікувались кримінальними з точки зору
ідеології більшовицької партії. В таких справах
в протоколах допитів, очних ставок практично
не зустрічаються фальсифікації і підготовки
інець 20-х – початок 30-х років – це в біль
шій частині своїй кримінальні справи щодо
розкуркулення і антирадянської діяльності,
антиколгоспної агітації. В довідках сільрад
про майнове становище куркулів, протоколах
допитів звинувачуваних, протоколах допитів
свідків досить часто зустрічаються різномов
ні свідчення (як правило, в бік кількісного
збільшення) площі землеволодінь, будівель,
домашніх тварин, найманих робітників у
обвинувачених.
езважаючи на те, що обви
нувачений не визнавав себе винуватим, для
засудження було достатньо свідчень свідків,
анонімних доносів, довідок сільрад, написаних
під диктовку слідчих і т.д.
Прикладом того як держава боролась з кур
кульством може слугувати наказ об’єднаного
державного політичного управління №44/21 від
“В целях наиболее организованного проведения
ликвидации кулачества как класса и решительного
подавления всяких попыток противодействия со
стороны кулаков мероприятиям советской власти
по социалистической реконструкции сельского хо
зяйства – в первую очередь в районах сплошной кол
лективизации – в самое ближайшее время кулаку,
особенно его богатой и активной контрреволюцион
ной части, должен быть нанесен сокрушительный
удар. Сопротивление кулака должно быть и будет
Мероприятия ОГПУ должны развернуться по
1) Немедленная ликвидация контрреволюци
онного кулацкого актива, особенно кадров дейс
твующих контрреволюционных и повстанческих
организаций, группировок и наиболее злостных,
2) Массовое выселение (в первую очередь из райо
нов сплошной коллективизации и погранполосы)
наиболее богатых кулаков (бывшие белые офицеры,
репатрианты, бывшие активные каратели и др.),
проявляющие сейчас контрреволюционную актив
3) Кулаки – активные члены церковных советов,
всякого рода религиозных, сектантских общин и
4) Кулаки – наиболее богатые, ростовщики,
спекулянты, разрушающие свои хозяйства, бывшие
Семьи арестованных, заключаемых в концлагеря
или приговоренных к ВМН, должны быть высланы
в северные районы Союза, наряду с выселяемыми
при массовой кампании кулаками и их семьями, с
учетом наличия в семье трудоспособных и степени
Имущество таких семей конфискуется в том
же порядке, как и у выселяемых семейств кула
Кампании по выселению кулаков и их семейств
проводятся в первую очередь в следующих районах
Места поселения для выселяемых кулаков и их
семейств и семейств изъятого кулацко-белогвар
дейского контрреволюционного актива ориенти
Для выполнения всех указанных задач прика
1. В кратчайший срок закончить ликвидацию
всех действующих контрреволюционных органи
заций, группировок и активных контрреволюци
онных одиночек. Ликвидировать действующие
банды. Обеспечить быстрое проведение следствия
по всем таким делам и срочное рассмотрение дел
во внесудебном порядке – в “тройках” ПП ОГПУ.
Без малейшего промедления ликвидировать все
возникающие дела подобных категорий в период
2. Для рассмотрения дел и лиц, проходящих по
этим делам (первая категория), немедленно создать
в ПП ОГПУ “тройки” с представителями от Край
кома ВКП(б) и Прокуратуры. Состав “тройки”
3. Для непосредственного руководства операцией
по выселению кулаков и их семейств (вторая кате
гория) – во всей ее совокупности; для концентрации
всех материалов по операции и для организации пос
тоянной связи с центром и периферией – распоря
9. ПП ОГПУ Северного края, Урала, Сибири и
Казахстана в кратчайший срок закончить органи
зацию приема и расселения выселяемых, а также
представить свои соображения о порядке управле
а неповних три роки (лютий 1930 – травень
1933 р. р.) багате українське селянство було
розкуркулене, виселене, заморене голодом,
відправлене у виправні табори, одним словом,
Інструкцією Ц
В
П(б) і
С
№ П-
6028 від 8 травня 1933 року, адресованою всім
партійно-радянським працівникам і всім орга
“1. Немедленно прекратить всякие массовые
выселения крестьян. Выселения допускать только
в индивидуальном и частном порядке и в отноше
нии только тех хозяйств, главы которых ведут
активную борьбу против колхозов и организуют
6. Кулаки, осужденные на срок от 3 до 5 лет,
подлежат направлению в трудовые поселки вместе
а цьому “Боротьба з куркулем” не закін
чилась. Практично всіх, хто залишився в жи
вих, повторно притягували за ті ж “злочини”
в 1937-1938 роках, тепер уже засуджуючи їх як
учасників куркульських угруповань, контрре
волюційних організацій. При реабілітації ці
“Из протеста (в порядке надзора) в президиум
Сумского областного суда от 11.01.1960 г. по делу
8 “участников антисоветской кулацкой груп
пировки”, решением заседания Тройки НКВД от
23.04.1938 года осужденных к расстрелу с конфис
...Арестованные на следствии виновными себя не
признали, показания свидетелей на очных ставках
категорически отрицали. Но показания свидете
лей никем не проверялись и следствие по этому
групповому делу было окончено в течение 3-х дней
Как усматривается из материалов проверки
эта группировка была создана работниками Ям
польского рай.отдела НКВД искусственно, после
получения указаний ст.нач.УНКВД Черниговской
По делу были допущены грубейшие нарушения
норм УПК УССР тем, что все лица, проходящие
по делу, были арестованы без санкции прокурора,
обвинение никому предъявлено не было, свидетели
не предупреждались за ответственность за дачу
заведомо ложных показаний, с материалами следс
твия никто из обвиняемых ознакомлен не был.
Проверкой установлено, что все эти граждане
были арестованы только потому, что они явля
лись выходцами из кулацких семей. Однако при
проверке данных не добыто, чтобы они проводили
антисоветскую агитацию до ареста, почему орга
ны госбезопасности, проводившие дополнительное
расследование по делу пришли к выводу, что
все эти
Велика хвиля репресій нахлинула на
країну
разом з голодомором 1932 – 1933 років. Мільйо
ни людей помирали через відсутність їди. Про
це не можна було говорити ні на зборах, ні в
газетних та журнальних статтях, скаржитися
якому-небудь керівнику, в листі до родичів,
друзів, в партійну чи радянську інстанцію.
ожна така спроба жорстоко каралась.
приватна розмова про голод кваліфікувалась
як антирадянська пропаганда.
кримінальних
справ помітно, що в ті роки багато керівників
колгоспів і радгоспів, розуміючи, що голод
створюється навмисно, з розумінням ставились
до голодуючих. Вони роздавали колгоспникам
зерно чи полову з залишками зерна, буряки,
соняшник, солому.
ле їх діям тут же приходив
кінець. Як правило, їх на тривалі терміни поз
бавляли свободи за “разворовывание государс
твенной или коллективной собственности” або
“злоупотребление служебным положением”.
Багато таких керівників було засуджено за те,
що намагались не помічати, як голодні селяни
збирали на полях залишки зерна, картоплі або
При вивченні кримінальних справ колиш
нього
ДБ С
на осіб, засуджених у Сумській
області в 30-і роки
ХХ
століття позасудовими
органами влади, а потім реабілітованих “за
отсутствием состава преступления”, виявилось,
що в 30-і роки вважалось ледь не престижним
розкриття різноманітних контрреволюційних
організацій і груп, хоча вони існували тільки
на папері і в головах слідчих та їх керівництва.
погей репресій випав на 1937-1938 роки. Саме в
ці роки було засуджено більше всього невинних
“Из протокола допроса от 28 марта 1939 года
бывшего начальника облуправления Черниговского
Какую вражескую работу вы проводи
Ответ:
В основном фальсифицировали следс
твенные дела и проводили необоснованные аресты
Укажите персонально, кто фальсифи
Под моим непосредственным руко
водством фальсифицировали следственные дела
АЛЕКСАНДРОВИЧ – начальник 3 отдела УНКВД,
ЛЕЩИНСКИЙ – начальник отделения 3 отдела,
БАУТИН – бывший начальник Нежинского РО
НКВД, ГРОМОВЕНКО – работающий в настоящее
Вопрос:
Вы им давали прямые установки на
Ответ:
Не было никакой необходимости
давать прямые установки на фальсификацию
следственных дел, т.к. в этом они проявляли свою
инициативу. Кроме этого мои установки, которые
я давал по следственной работе, [и так] направляли
Какие же установки вы давали по следс
Ответ:
По следственной работе я давал вражес
В чем заключались ваши вражеские
При получении от УСПЕНСКОГО ли
митов на арест 2300 человек, которые должны были
быть осуждены по 1 категории [расстрел], мной
было созвано оперативное совещание начальников
отделов УНКВД, ГО и РО НКВД, на котором я дал
установку производить аресты лиц, состоящих по
учетам, с бывшим [темным] прошлым и подозре
ваемых в причастности к контрреволюционным
формированиям. Этого уже было вполне достаточ
но, чтобы следствие направить по неправильному
пути, что в результате и получилось. Было огово
рено ряд людей и, несмотря на это, я давал санкцию
Для проведения вражеской деятельности было
большое поле деятельности через созданные меж
районные оперативные группы, которым было пре
доставлено право по их усмотрению [производить]
аресты, вести упрощенный метод следствия, с
таким расчетом, чтобы большинство дел напра
В результате бесконтрольной работы меж
районных оперативных групп, проводились аресты
лиц, на которых вообще не располагали какими бы
то ни было компрометирующими материалами.
Физические меры воздействия к арестованным,
О всех вышеизложенных нарушениях рево
люционной законности [мне] было известно, но
поскольку это не шло в разрез данных установок
УСПЕНСКИМ, мной реальных мер к прекраще
нию нарушений революционной законности не
Перевіркою встановлено, що
“бывший началь
ник УНКВД Черниговской области ЕГОРОВ А.И.,
принимавший участие в осуждении...(фамилия)... и
других, давал незаконные установки подчиненным
начальникам райотделов НКВД на создание искус
ственных антисоветских организаций, за что сам
был арестован и осужден”.
Про це свідчать протест
в порядку нагляду по справі засуджених проку
рора Сумської області
та постанова Президії
о ж служило причиною для арешту? То
тальне переслідування чекало всіх і кожного, хто
хоча б якимось чином не “подобався” керуючій
владі: колишні офіцери царської армії; особи,
які служили в білих арміях
; “борці за неза
країну”; уродженці
країни й
іноземних держав; священники і керівники всіх
рівнів і рангів; землевласники і промисловці;
українці, родичі яких мешкали або емігрували
за кордон і мали з ними листування, внаслідок
чого (частіше всього) були засуджені за шпіо
наж на користь іноземних держав; куркулі,
в основному раніше розкуркулені; торговці і
спекулянти; раніше засуджені за антирадянську
діяльність, антирадянську агітацію, учасники
антиколгоспних виступів і бунтів; учителі, які
зберігали і використовували в роботі заборо
нену літературу українських письменників і
відомих політичних діячів. Просто випадкові
люди, які висловлювали вголос свої крамольні
думки про існуючу радянську дійсність і ті, хто
Траплялись і курйози, пов’язані з побуто
вими ситуаціями, але на вирок це не впливало:
5 жовтня 1937 року за звинуваченням в анти
радянській агітації і шкідливій діяльності був
засуджений до розстрілу
орноіван Яків
сійович, 1897 року народження, уродженець
с.
спенка Буринського району
ернігівської
(тепер Сумська) області.
своїй заяві від 9 жов
тня 1956 року до Прокурора С
дружина за
судженого пояснює, що “арестовали и забрали
моего мужа за то, что трехлетняя дочь по-детски
бессознательно карандашом зачертила в буква
ре несколько страниц и в том числе и портрет
тов. Сталина
[5]
. При аресте мужа забрали и этот
Спеціальне дослідження, проведене Вер
ховним Судом
країни, свідчить, що масовим
репресіям були піддані практично всі прошарки
суспільства: партійні і безпартійні, колгоспники,
робітники, службовці, чоловіки і жінки, люди
похилого віку і діти, психічно хворі і бродяги
Більшість цих людей виявились “участниками
контрреволюционных националистических
организаций”, “участниками военно-повстан
ческих организаций” и т.п. По одній справі
проходило від одного до кількох десятків, а то
й сотень осіб, “борющихся против Советской
власти”, “ведущих антисоветскую агитацию и
пропаганду”, “распространяющих провокаци
онные слухи о скорой войне и гибели Советской
власти”, “изменников
одины”, які в своїй біль
шості були засуджені за 1 категорією (розстріл)
В ці роки були штучно створені справи інже
нерно-технічних працівників оборонних заводів,
контрреволюційних організацій в різних галузях
промисловості і сільського господарства, засуд
жені служителі релігійного культу, зруйновані
і спалені культові будови, засуджені дружини
зрадників батьківщини, відомі політичні діячі,
Яким же чином слідчим органам вдалось
“виявити і знешкодити” таку масу контррево
люційного елементу і виконати наданий вищим
Практично у всіх реабілітаційних документах
на осіб, засуджених в 1937-1938 роках можна
зустріти наступну фразу:
“Из материалов дела
видно, что “личные признания” арестованных по
делу...(фамилии)... и других были добыты работ
никами, проводившими расследование незаконным
путем, с применением физических мер воздейс
твия. Расследование по делу проводили работники
Хотенского РО НКВД, Сумской области Тихонов,
Слід нагадати, що Сумська область утворена
казом Президії Верховної
ади С
від 10
січня 1939 року. До її складу увійшли 12 районів
арківської області, 17 районів
ернігівської
області і 2 райони Полтавської області
. Від
повідно у 1937-1938 роках слідство по “сумських
справах” вели підрозділи
ВС указаних вище
районів. В архів
ДБ стали надходити кримі
нальні справи на осіб, засуджених за політични
ми статтями в 20-30-і роки, які є уродженцями
В 1937-1938 роках помічником оперуповно
важеного
ДБ Сумського міськвідділу
НК
ВС
рисьєв М.Ф., 1906 р. н., уродженець
м. Самарканд
збекської
, член
С с 1930
а допиті 18 липня 1956 року він показав, що
“...кроме следственной работы я иногда по неко
торым делам выносил постановления об избрании
меры пресечения, а иногда производил обыски и
аресты граждан... Постановления об избрании меры
пресечения выносились на основании каких-либо
оперативной разработки или же на
основании показаний других арестованных. Такие
постановления мною выносились на основании при
казаний начальника Сумского Горотделения НКВД
– КУДРИНСКОГО. Арестованные, которые первое
время не давали о себе никаких показаний, подверга
лись физическому изнурению...: их допрашивали по
нескольку суток без сна. Это же делал и я, по при
казанию начальника Сумского Горотделения НКВД
– КУДРИНСКОГО, который также получил на это
приказание от Харьковского областного Управления
НКВД... На оперативных совещаниях в Сумском
горотделе всегда склоняли тех работников, которые
гуманно обращались с арестованными,.. Та обста
новка, которая в то время существовала в Сумском
горотделе НКВД, т.е. незаконные методы ведения
следствия, приводили к тому, что некоторые арес
Дуже показовим є наступний документ під
1900 года рождения, уроженца г.Одессы, украин
ца, из рабочих, член ВКП(б) с 1925 года, в момент
ареста пред. начальника 8 отдела Харьковского
28 июня 1939 года Кудринский... был направлен
2 октября 1939 года из псих. больницы посту
пило заключение, что Кудринский страдает за
тяжным реактивным психозом..., был освобожден
из-под стражи под поручительство двух граждан
27 апреля 1940 года по делу Кудринского была
назначена повторная судебно-психиатрическая
экспертиза в Харьковском институте судебно-
Из акта судебно-психиатрической эксперти
зы от 29 июня 1940 года: Кудринский страдает
хроническим душевным заболеванием в форме
Оперуповноважений Гирко Л.С. 9 березня 1939
року показав, що в період работи оперативно-слідчої
групи в 1938 році були розмови серед оперативного
складу, “что в камерах тюрьмы велась через выде
ленных людей их числа арестованных обработка
Виконувач обов’язків оперуповноваженого 2
відділу Дорофєєв Г.П. 10 серпня 1939 року показав,
що “в начале 1938 года в оперативно-следственную
группу приезжал начальник 4 отдела ХО УНКВД
Симхович, который на совещании дал указание, что
большинство лиц
арестованных и
не арестованных,
если они проводят или проводили антисоветскую
агитацию, имеющие за собой прошлое, следствие
должно по ним разворачиваться на вскрытие
контрреволюционного
подполья на Украине...”
Позже была вскрыта военно-повстанческая органи
зация во главе которой стояли бывшие работники
“... Фадееву Кудринский передавал вести следс
твие тех арестованных, которые не сознавались
у Федорова; когда приступал к допросу Фадеев, на
утро обязательно добивался показаний... Фадеев
по горотделу считался лучшим следователем, что
давал много расколов в ночь и случаев таких, чтобы
у него арестованный не сознавался в своих преступ
Показання свідків про методи “роботи”
слідчих говорять самі про себе і не потребують
“... Следователь применял ко мне физические
меры: били по затылку... и я подписал протокол
... Примерно с часа ночи на протяжении 4-5 часов
избивал меня ладонью по шее, кулаками в виски и
под бока, брал обеими руками за грудь и бил туло
“...Кудринский избивал меня кулаком по всем
членам тела, требуя “раскола” в контрреволюци
“...Кудринский также избивал меня ребром
линейки. Бил по темени головы. Уходя на обед
оставлял со мной двух милиционеров, которые на
протяжении 2-х часов избивали, а затем бросили на
...Будучи после побоев в тюремной больнице,
там находился заключенный Левин, который поте
рял зрение после того, как его избивал Кудринский
...Со стороны Кудринского ко мне применялись
меры физического воздействия, выразившиеся в том,
что он избивал на допросах кулаками, наганом, вы
бивал из-под меня, сидящего на краю стула – стул
ногой, когда я падал на пол, продолжал избиение
стулом, требуя признаний и добился, что я дал на
“... Фадеев избивал так, что нельзя описать. Бил
кулаком, поломал подо мной табуретку и избивал
... Фадеев меня допрашивал 5 раз подряд по целой
ночи, все время избивая и заставил в бессознатель
Кудринський А.І
допитаний у справі лише
один раз 23 квітня 1939 року.
На допиті він показав,
“что античекистских методов следствия в Сумс
Такі керівники
ВС були у всіх областях,
районах і містах
адянського Союзу. І керува
лись вони одними і тими ж “вказівками” вищого
керівництва, втілюючи в життя політику партії
арківській області одним з “визначних”
1913 года рождения, уроженца ст.Купянск
Харьковской области, украинца, из рабочих, член
ВКП(б) с 1931 года, до ареста проживавшего в г.Киеве
и работавшего пом.нач. отделения 2 отдела НКВД
ДРУШЛЯК И.С. был арестован НКВД УССР 7
июня 1939 года за нарушение социалистической закон
В процессе следствия было установлено, что
ДРУШЛЯК, работая в УНКВД по Харьковской
области, а впоследствии в НКВД УССР, система
тически применял на допросах к арестованным
меры физического воздействия и этим самым
понуждал арестованных давать вымышленные
показания о своей якобы контрреволюционной
деятельности.
Незаконные методы следствия ДРУШЛЯК при
менял и к тем арестованным, на которых он не
располагал никакими материалами. В результате
избиений ДРУШЛЯК в сутки добивался по 8-10, так
Полученные показания от арестованных ДРУШ
ЛЯК зачастую фальсифицировал и путем примене
ния побоев, принуждал арестованных подписывать
Свідок Ратштейн Я.Р. заявив на допиті:
“ДРУШЛЯКОМ всегда применялись одинаковые
меры физического воздействия, т.е. он становился
в позу и засыпал ударами кулаков в живот, плевал
последним в лицо, рот, нагибал арестованных и
бил по шее ребром кисти руки, отчего последние
падали на пол. Брал за грудки и головой и спиной
...Все протоколы арестованных, которые со
ставлял ДРУШЛЯК кишели участниками орга
низаций и это давало повод руководству 4 отдела
СИМХОВИЧУ И ФЕДОРОВУ ставить в пример
Всіх арештованих, які не визнавали себе
винними у других слідчих, передавали для “рас
кола” Д
. ДРУШЛЯК ”от всех получал
Свидетель Гохбергм М.Е. на допиті 8 вересня
“Не знаю, откуда ДРУШЛЯК достал толстую
дубовую палку с большим набалдашником, эта пал
ка называлась им “Рандо”. С этой палкой ДРУШ
ЛЯК ходил из кабинета в кабинет к следователям
Он буквально издевался над подследственными,
избивал их руками, ногами, палкой, плевал в лицо,
Свидетель Френкель так розповів про його до
“На протяжении целого дня нещадно меня
истязал, доводя несколько раз до невменяемого
состояния, требуя от меня показаний, что я мол
враг-сионист. Проявленному ДРУШЛЯКОМ са
дизму не было края. Палкой от стула и резиновой
трубкой избивал меня по свежим ранам, плевал в
рот, заставлял грязной бумагой из сорной корзины
вытирать окровавленное им мое лицо. Таким
образом, в результате незаконных действий и
длительного истязания меня ДРУШЛЯКОМ, я был
вынужден подписать составленный и сочиненный
им протокол допроса о моей якобы принадлеж
ности к сионизму и вредительской шпионской
14-15 січня 1940 року Військовий Трибунал вій
ськ НКВС Київскої області
заслухав справу ДРУШ
ЛЯКА и на підставі показаний допитаних в суді
звинувачуваного, свідків та письмових документів
засудив ДРУШЛЯКА за ст. 206-17 п. “б” КК УРСР
11 квітня 1940 року Військова Колегія Верховного
Суду СРСР своєю ухвалою замінила ДРУШЛЯКУ
меру покарання – розстріл 10 роками позбавлення
В 1937-1938 роках одним из работников НКВС
в Харківській області був РЕЙХМАН Л.С., який
здійснював керівництво слідством по деяким
РЕЙХМАНА Льва Йосифовича, 1901 года рож
дения, уроженца г. Чернигова. До ареста 24.10.1938
25 января 1940 г. Военной Коллегией Верховно
го суда СССР по ст.58-1 “а” и 58-11 УК РСФСР
осужден к ВМН, приговор приведен в исполнение
26.01.1940 г. Следствие по делу РЕЙХМАНА про
В судебном заседании РЕЙХМАН показал, что
за 1937 год по Харьковской области
тройкой было
рассмотрено дел на 9850 человек, из них осуждено
к расстрелу 3450 человек, а все остальные к разным
срокам наказания. К делу была приобщена копия
докладной записки РЕЙХМАНА от февраля 1938
года, адресованная ЕЖОВУ
, в которой РЕЙХМАН
указывает, что Харьковская область еще продол
жает быть засоренной враждебными элементами.
Он указывает что им учтено 12154 чел. чуждых
элементов. В связи с этим он просит Ежова выде
лить дополнительные лимиты на Харьковскую
область в размере 8000 чел., из них по 1 категории
Эту докладную записку РЕЙХМАН на следс
В феврале 1938 года в Киеве созывалось оператив
ное совещание под руководством Ежова, который на
этом совещании заслушав доклады с мест, заявил,
что по Украине надо еще расстрелять тысяч
тридцать. Тогда же им было предложено соста
вить дополнительные заявки на лимиты, что им
В 1937-1938 роках по Сумщині прогримі
ла справа інженерно-технічних працівників
Шосткинських оборонних заводів.
ерував
слідчою групою начальник 3 відділу
ВС у
ернігівській області
лександрович. В його
підпорядкуванні був начальник відділення від
ділу місць ув’язнення
ВС по
улешов Віктор Іванович, 1903 року на
родження, уродженець м.
енінграда, росіянин,
член В
П(б) з 1920 року. В протоколі допиту
від 31 травня 1956 року він показав, що “аресты
по этим заводам проводились по показаниям
арестованных. Причем, именно последующие
аресты проводились на основании показаний
В 1937-1938 роках в його провадженні знахо
дилась і справа щодо обвинувачення колишньо
го директора Шосткинського заводу №53
есте
рова, а також слідча справа на обвинувачуваних,
які працювали до арешту на Шосткинських
Із свідчень
.І., колишнього на
ернігівського облуправліния
“Вступив в обязанности начальника Черниговс
кого облуправления НКВД, через несколько дней на
чальник 3 отдела АЛЕКСАНДРОВИЧ мне доложил,
что 3 отделом вскрыта крупная контрреволюцион
ная право-троцкистская организация на Шосткин
ских оборонных заводах, которая активно проводит
вредительскую работу и, якобы эта организация
состоит преимущественно из инженерно-техни
ческих работников. После информации АЛЕКСАН
ДРОВИЧА, мной были даны указания немедленно
провести аресты всех лиц, проходящих по данному
делу, что АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ и было сделано,
правда всех не успели репрессировать, но большинс
тво из проходящих были репрессированы... Вначале
было репрессировано руководство оборонных заводов
из инженерно-технических работников и вполне
понятно, что они давали “показания” на тех лиц,
с которыми больше общались, а общение их было с
Із свідчень КУЛЕШОВА Віктора Івановича на до
питі 31 травня 1956 р.: “Чтобы добыть показания
у арестованных “следователи следственной группы
указанного Управления... применяли длительные
допросы по нескольку суток подряд. При этом
следователи менялись, а арестованные не имели
возможности отдыхать. Ставили их (арестован
ных) к стенке по стойке смирно, сажали на край
...Моими непосредственными начальниками
ШПЕРЛИНГОМ и АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ была
введена практика составления так называемых
рабочих протоколов обвиняемых, которые впоследу
ющем корректировались АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ,
после чего эти протоколы следственные работни
ки переписывали начисто и давались на подпись
обвиняемым. Цель корректировки заключалась в
бвинувачуваний мав право попросити слід
чого працівника дати йому папір для написання
якої-небудь заяви (відмови від обвинувачень або
зізнань в “скоєному”). Папір видавався тільки з
“Подследственный, получив бумагу и если в
заявлении написано не то, что нужно было Алек
сандровичу, то последний также заявления рвал
демонстративно в присутствии арестованного,
...Обвиняемых к очным ставкам подготавли
вали, говорили с кем им будет проводиться очная
ставка, как при этом должен вести обвиняемый
на данном допросе и какие давать показания. На
самих же очных ставках подробно записывались
изобличающие показания обвиняемого, а если один
из обвиняемых отрицал эти показания... их в про
В 1937-1938 роках було репресовано більшість
інженерно-технічних працівників Шосткинських
оборонних заводів.
досліджених 1000 справ
на осіб, засуджених позасудовими органами,
близько 50 справ, за якими проходять від 1 до
40 особи, були заведені тільки на уродженців м.
Шостка Сумської області.
айчастіше ці люди
були покарані до найвищої міри покарання
Як правило, родичі нічого не знали про долі
“тих, кого забрали”.
алишені, здебільшого без
засобів для існування дружини з дітьми, батьки
обвинувачених писали листи у всі “вищі” інстан
ції з проханнями про реабілітацію або надання
інформації про їх долі, так як або взагалі нічого
не знали про них з моменту арешту, або мали
інформацію, “що засуджений на N-ий термін
Вивчаючи реабілітаційні матеріали 50-60-х
років, часто зустрічаємо раніше засекречену
інформацію про те, що згідно вказівці
ДБ
при СМ С
№108/сс від 24 серпня 1955 року
відомості про дійсну причину смерті родичів не
повідомлялись. Місцевим відділенням
ЗА
ГСу
рекомендувалось “...провести реєстрацію смерті
гр. (прізвище, ім’я, по-батькові), визначивши,
що він в 1938 році був засуджений на 10 років
ІТ
в місцях позбавлення свободи, помер 16
серпня 1944 року від хвороби – гостра ниркова
недостатність”
32.
а кожну окрему людину,
засуджену до розстрілу, пропонувалась окрема
причина смерті, причому одна другої страшні
ша: хронічна дизентерія, крупозне запалення
легенів, анемія, виробнича травма, туберкульоз,
черевний тиф, непрохідність кишечника, вираз
одичі, отримавши подібну довідку із
ЗА
ГСу
продовжували писати листи у “вищі” інстанції,
але тепер уже з проханнями про вказання місця
поховання раніше засуджених, на що отримува
ли стандартну відповідь: “Відомостей про похо
вання немає”. Які ж можуть бути відомості про
поховання в 1944 році, якщо людину розстріля
В 1990-1991 роках
правління
ДБ
УР
у
Сумській області на відділи
ЗА
ГСів направляло
повідомлення, в яких просило зробити вип
равлення в актах про смерть: про дату смерті
– наприклад, з 12 липня 1941 року на 23 травня
1938 року, і про причину смерті – наприклад,
у що ж, виправити папери ніколи не пізно.
ле що повинні відчувати люди, у яких в 30-х
роках з сім’ї вирвали чоловіка, сина або брата,
і які жили в невідомості – де рідні, що з ними,
за що з ними так вчинила влада. В 50-х роках
“вищі інстанції” повідомили, що їх родич був
засуджений, наприклад, до 10 років виправно-
трудових таборів без права листування і помер
в 194… році від якоїсь хвороби, а в 90-х роках
виявилось, що людина була просто розстріляна
в 1937 році і реабілітована посмертно за відсут
Процес реабілітації розпочався в 1953 році
після смерті “великого вождя всіх народів
дянського Союзу”, коли Верховному Суду С
було дано право перегляду за протестами Гене
рального Прокурора рішення колишніх колегій
ДП
, “трійок” і “особливої ради” при
НК
ВС
відповідності до
казу Президії Верховної
ади С
від 19 серпня 1955 року Президії
обласних судів отримали право відміняти пос
танови позасудових органів за виключенням
постанов вищих “двійок”, які міг відмінити
тільки пленум Верховного суду С
. Фактично
країні цю роботу почали проводити з 1956
року
34
. Масовий перегляд справ розпочався
після прийняття
казу Президії Верховної
ади
від 16 січня 1989 року “Про додаткові
заходи по відновленню справедливості у відно
шенні жертв репресій, які мали місце в період з
30-40-х і початку 50-х років”, а також у зв’язку з
прийняттям 17 квітня 1991 року
акону
країни
“Про реабілітацію жертв політичних репресій
дуже багатьох кримінальних справах на
осіб, засуджених позасудовими органами, під
шиті матеріали з розслідування протизаконних
методів ведення слідства в 30-і роки. Багато слід
чих засуджені, але хіба їх покарання і визнання
їх вини можна порівняти з сотнями і тисячами
скалічених людських доль, людських жертв?
іба це зрівнянне з тим болем, який залишився
еабілітація репресованих: законодавство та су
Державний архів Сумської області (далі Д
).
еабілітація репресованих: законодавство та
еабілітація репресованих: законодавство та
. – ф.
– 7641, оп.1, спр.819, арк.77-77
Сумщина від давнини до сьогодення:
вий довідник /
порядник
.Покидченко/.
– Суми: Видавництво “Слобожанщина”, 2000.
еабілітація репресованих: законодавство та
башкін Іван Омелянович
, 1895 р.н., с.
омашкове Середино-Будського р-ну, українець, ос
віта нижча. Дружина –
лександрівна, діти – Іван, Петро, Григорій,
лександра, Ва
лентина. До 1915 р. служив в жандармських загонах.
онюх, колишній куркуль, в 1932 р. роз
рештований 12.03.1938 р. за а/р агітацію, спрямовану проти колгоспів і існуючого
ладу. 03.05.1938 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 до ВМП.
еабілітований 01.09.1956 р. /ф.
-7641, оп.1,
вдосьєв Тихон Микитович
, 1897 р.н., с.
нтонівка Ямпільського р-ну, українець, освіта –
сільська школа, курси бухгалтерів-рахівників. Дружина –
фросинія Мойсеївна.
тер Гамаліївської лісоділянки Шосткинського р-ну.
олишній кандидат в члени В
П/б/, виклю
чений в 1926 р. за троцькістську діяльність.
рештований 23.06.1936 р. за проведення к/р троць
кістської пропаганди, компрометування вождів партії.
асуджений за ст. 54-10 ч.1 (дату, термін і
міру покарання не вказано). 04.01.1937 р. з-під варти звільнений з урахуванням в міру покарання
ригорій Каленикович
, 1894 р.н., с. Довжик Грунського р-ну, українець, осві
та нижча. Дружина – Марія, діти –
атерина, Микола, Петро.
олгоспник, колишній куркуль,
в 1932 р. розпроданий за невиконання держподатку.
рештований 05.03.1938 р. за участь в а/р
повстанській орг-ції, що мала на меті повалення радянської влади шляхом збройного повстання.
24.04.1938 р. засуджений за статтями 54-10 ч.1, 54-11 до ВМП.
еабілітований 12.12.1956 р. /ф.
-
враменко Максим Степанович
, 1909 р.н., с.
ічківського р-ну, українець, освіта ниж
ча, не одружений. Середняк.
рештований 26.11.1929 р. як соціально-небезпечний елемент за а/р
агітацію проти хлібозаготівель, залякування односельців зброєю, крадіжки, підозру у вбивстві
піонера. 29.01.1930 р. засуджений за ст. 58-10 до 3 р. концтабору.
еабілітований 16.11.1989 р. /ф.
враменко Микита
, 1886 р.н., с. Михайлівка
ебединського р-ну, українець, ос
віта –
ебединське повітове училище. Дружина – Ганна
встафіївна. Голова кредитного товарис
тва, син керуючого садибою графа
1905 р. член партії соціалістів-революціонерів, в
1917-1918 рр. служив в Гетьманській армії.
рештований 15.06.1929 р. за створення а/р угрупуван
ня із куркульського елементу і проведення к/р роботи. 14.10.1929 р. засуджений за ст. 54-10 до 3 р.
есторович
, 1902 р.н., с. Довжик Грунського р-ну, українець, освіта ниж
ча. Дружина –
стина Петрівна, діти – Ганна, Іван, Петро, Борис, Володимир. Секретар сільради.
рештований 14.10.1937 р. за участь в а/р повстанській організації, що мала на меті підготовку і
здійснення збройного повстання проти радянської влади для створення “Самостійної
вербувальну роботу, здійснення терористичних і шкідницьких актів. 08.11.1937 р. засуджений за
статтями 54-2, 54-7, 54-8, 54-11 до 10 р. ВТТ.
еабілітований 08.10.1957 р. /ф.
-7641, оп.1, спр. 759-
ким Петрович
, 1898 р.н., с. Пірки (тепер –
омсомольське) Грунського р-ну, ук
раїнець, малописьменний. Дружина –
рхипівна (так в документі).
кого цукрозаводу.
олишній куркуль, в 1930 р. розпроданий за невиконання держзобов’язань. В
1934 р. засуджений за статтями 119-127
на 4 р. позбавлення волі.
рештований 18.04.1938
р. за участь в а/р повстанській організації, що мала на меті повалення
адянської влади шляхом
збройного повстання. 24.04.1938 р. засуджений за статтями 54-10 ч.1, 54-11 до ВМП.
“ϲ

ïîçàñóäîâèõ êðèì³íàëüíèõ ñïðàâ
гілов Степан Федотович
, 1885 р.н., с.
овослобідської с/р Путивльського р-ну,
росіянин, освіта нижча. Дружина –
вгенія Василівна, дочка – Марія. Прибиральник в лікарні,
колишній середняк-одноосібник, церковний староста. В 1934 р. засуджений за к/р агітацію на 7
р. ВТТ.
рештований 13.09.1937 р. за к/р агітацію, спрямовану проти колгоспного будівництва
і терористичні настрої. 20.09.1937 засуджений до 10 р. ВТТ (стаття не вказана).
ків Прокопович
, 1877 р.н., с.
екрасове Глухівського р-ну, українець, непись
менний. Дружина – Федора
оманівна, діти – Павло, Іван, Панарія.
орнороб Глухівського відді
лу Держбанку.
олишній куркуль, в 1922 розкуркулювався частково, в 1932 р. повністю. 17.09.1937
р. арештований за а/р агітацію спрямовану проти колгоспного будівництва, висловлювання про
вокаційних чуток. 31.10.1937 р. засуджений до 10 р. ВТТ. Помер в 1943 р. в
рхангельській обл. в
лексєєв Микола Захарович
, 1870 р.н., м. Горки (Б
), росіянин, освіта нижча. Дружина
– Парасковія, діти –
лена. Майстер дільниці механічного цеху
; з 1919 р.
член В
рештований 14.04.1938 р. за участь в есеро-меншовистській націоналістичній повс
танській організації. 25.04.1938 р. засуджений за статтями 54-10 ч.1, 54-11 до ВМП.
льперт Ісаак Мойсейович
, 1909 р.н., м.
иївської обл., єврей, освіта нижча.
Дружина –
ахіль Ісааківна, син – Дмитро. Помічник оперуповноваженого
оменського райвід
рештований 08.01.1937 р. за участь в к/р троцькістській орг-ції. 28.03.1937 р. засуд
жений за статтями 54-10, 54-11 до 3 р. ВТТ (направлений на
еабілітований 30.12.1989 р.
мелин Сергій Семенович
, 1899 р.н., с.
овіньки Шалигинського р-ну, росіянин, освіта – сіль
ська школа. Дружина – Мавра Іванівна, діти – Марія, Григорій, Василь. Без визначених занять.
лишній куркуль, в 1933 р. розкуркулений, висланий на 3 р. в
рхангельську обл., з висилки втік.
В 1935 р. засуджений за ст. 82
до 2 р. 8 міс. ВТТ.
рештований 14.02.1938 р. за участь
в а/р куркульському угрупуванні. 07.04.1938 р. засуджений за ст. 54-10 до ВМП.
веналій
, 1910 р.н., м. Жиздра
рловської обл., росіянин, освіта
середня – Московський будівельний технікум. Відомостей про родину немає. Без визначених за
нять, проживав в с. Слоут Глухівського р-ну.
рештований 05.11.1937 р. за участь в к/р шпигунсь
кій орг-ції, шкідництво на будівництві, шпигунство на користь Польщі. 21.09.1938 р. засуджений
за статтями 58-6, 58-7, 58-11
до 10 р. концтаборів. 08.02.1939 р. справу припинено у
ндрієвський Феодосій
, 1900 р.н., с.
охвицького р-ну Полтавської обл.,
українець, освіта вища. Дружина – Ганна Михайлівна, діти – Вадим,
оотехнік, син свя
щеника. В 1919-1920 рр. служив в армії Денікіна
, брав участь в бандах “Марусі” і “Диньки”. Брат
Дмитро, колишній петлюрівський офіцер, емігрував в Бельгію. Брат Іван за участь в шпигунській
орг-ції в 1938 р. засуджений до ВМП.
рештований 24.06.1941 р. за шкідництво в тваринництві,
прихильність до створення “Самостійної
країни”. 04.11.1942 р. засуджений за ст. 58-1”а”
ків Овер’янович
, 1891 р.н., с. Жилинці Ярмолинецького р-ну Вінницької обл.,
українець, освіта середня. Дружина –
нуфріївна, діти –
іна, Серафіма. Вчитель росій
ської мови в м. Тростянець.
рештований 27.03.1938 р. за участь в військово-націоналістичній
повстанській орг-ції. 01.04.1938 р. засуджений за статтями 54-2, 54-8, 54-11 до ВМП.
ндрухов Петро Прокопович
, 1902 р.н., с. Павлівка Білопільського р-ну, українець, освіта
середня. Дружина –
атерина Василівна, діти – Валентина,
авідувач початкової
школи в хут.
ернеччинської с/р
раснопільського р-ну.
рештований 17.04.1938 р. за
участь в к/р повстанській орг-ції, що мала на меті повалення радянської влади збройним шляхом.
21.04.1938 р. засуджений за статтями 54-2, 54-11 до ВМП.
еабілітований 21.09.1956 р. /ф.
-7641,
нтиков Семен Мойсейович
, 1884 р.н., с.
нтики Стрільниківської с/р Путивльського р-ну,
росіянин, освіта нижча. Дружина –
аталія, діти – Микола,
лександра, Параскева.
колишній куркуль, в 1930 р. розкуркулений і висланий на 5 р. на Північ.
р. за а/р агітацію, спрямовану проти колгоспного будівництва, терористичні настрої. 31.10.1937 р.
нтиков Степан Ілліч
, 1879 р.н., хут. Пішків Білогалицької с/р Путивльського р-ну, росіянин,
освіта нижча. Дружина –
нтоніна Гаврилівна, діти – Володимир, Микола.
олгоспник. В 1914-
1918 рр. служив стражником в поліції. В 1930 р. за агітацію виходу колгоспників з колгоспу суди
мий на 6 р. позбавлення волі.
рештований 18.08.1937 р. за проведення агітації за розпуск колго
спів, розповсюдження чуток про гибель радянської влади, наклепи на радянську пресу. 09.09.1937
р. засуджений до 10 р. ВТТ (стаття не вказана).
еабілітований 30.11.1989 р. /ф.
-7641, оп.1, спр.
ндріан Павлович
, 1897 р.н., м.
иїв, українець, освіта неповна вища, неодру
жений. Без визначених занять. В 1919 р. був офіцером армії Денікіна, в 1920 р. офіцером армії
рештований 06.02.1938 р. за участь в а/р повстанській організації, що мала на меті
повалення радянської влади збройним шляхом, шкідницьку діяльність. 23.03.1938 р. засуджений
рнаутов Максим Сергійович
, 1898 р.н., с. Володимирівка
деської обл., росіянин, освіта ни
жча. Дружина – Степанида Герасимівна, діти – Тетяна,
інаїда, Віктор. Візник на Півненківському
цукрозаводі, син куркуля.
рештований 17.04.1938 р. за участь в українській військово-повстансь
кій орг-ції. 26.04.1938 р. засуджений за статтями 54-10, 54-11 до ВМП.
еабілітований 13.02.1958 р.
ртюхов Микола Павлович
, 1889 р.н., м. Глухів, українець, письменний. Дружина – Тетяна
Василівна, діти –
авідувач магазину “
ернігівторгу”, колишній член церковної
общини української церкви.
рештований 05.04 1938 р. за участь в к/р націоналістичній орг-ції.
09.04.1938 р. засуджений за статтями 54-10 ч.1, 54-11 до ВМП.
еабілітований 17.05.1958 р. /ф.
-
икифір Семенович
, 1887 р.н., м. Шостка, українець, освіта нижча. Дружина
фросинія Григорівна, дочка –
обітник фабрики №6 м. Шостка.
олишній есер, в 1918
р. був учасником збройного повстання проти радянської влади. В 1932 р. судимий на 2 р. за неле
гальний розпродаж товарів з забороною займати відповідальні посади.
рештований 21.04.1938
р. за участь в а/р есерівській організації. 08.05.1938 р. засуджений за статтями 54-10 ч.1, 54-11 до
смолов Микола Іванович
, 1888 р.н., с. Бобрик Тернівського р-ну, українець, освіта – вчитель
ська семінарія.
дружений, дочка –
вгенія (інших відомостей немає). Священик-тихоновець
с.
рештований 11.06.1929 р. за створення нелегального куркульського угрупування, що
мало на меті зрив хлібозаготівель на селі. 16.08.1929 р. засуджений за ст. 54-10 до 3 р. концтабору.
митро Семенович
, 1880 р.н., с. Сопич
ервоного р-ну, українець, малописьмен
ний. Дружина –
вдокія Стефанівна, діти –
нфіса, Федір, Семен, Павло, Іван,
осип, Ганна. Слу
жив в війську
еренського. Без визначених занять.
олишній куркуль, розкуркулений в 1930 р.
рештований 16.02.1938 р. за к/р агітацію, участь в а/р куркульському угрупуванні. 09.04.1938 р.
засуджений за статтями 54-10 ч.1, 54-11 до ВМП.
еабілітований 03.09.1956 р. /ф.
-7641, оп.1, спр.
хроміїв Потап
, 1877 р.н., с. Сопич
ервоного р-ну, росіянин, малописьмен
ний, вдівець. Без визначених занять, колишній куркуль, в 1931 р. розкуркулений.
29.11.1937 р. за а/р агітацію, спрямовану проти колгоспного будівництва, розповсюдження про
вокаційних чуток. 01.12.1937 р. засуджений до 10 р. ВТТ (стаття не вказана). 01.02.1939 р. помер в
, 1886 р.н., с. Білиця Ямпільського р-ну, українець, освіта середня.
Дружина – Марія Тихонівна, діти – Всеволод, Михайло, Петро.
ачальник механічного цеху за
воду “Головхіммаш” м.
раснодар. В 1918 р. брав участь в збройному повстанні проти радянської
рештований 17.03.1938 р. за керівництво а/р підпільною орг-цією, що готувала повстання
проти радянської влади. 19.04.1938 р. засуджений за статтями 54-2, 54-11 до ВМП.
абак Михайло Олексійович
, 1878 р.н., м. Шостка, українець, малописьменний. Дружина
атерина Іванівна, діти –
лексій, Іраїда, Валентина,
лавдія. Працівник деревообробної фаб
рики заводу №9 м. Шостка.
рештований 20.04.1938 р. за участь в а/р підпільній есерівській орг-
ції, а/р діяльність. 29.04.1938 р. засуджений за статтями 54-10 ч.2, 54-11 до ВМП.
абенко Йосип Степанович
, 1884 р.н., с. Біловоди Миропільського р-ну, українець, мало
письменний. Дружина –
икифорівна, дочка – Тетяна. Тесля в колгоспі, колишній серед
няк; з 1923 р. член секти євангелістів
рештований 02.08.1937 р. за проведення а/р агітації,
спрямованої проти заходів радянської влади. 29.09.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 до 10 р. ВТТ.
абіч Іван
, 1915 р.н., с. Дунаєць Глухівського р-ну, українець, освіта нижча, неод
ервоноармієць 122 арт. полку 44 стрілкової дивізії.
рештований 19.08.1940 р. за здачу
в полон білофінам без надання супротиву. 18.09.1940 р. засуджений на 5 р. ВТТ (стаття не вказана).
абіч Савелій Родіонович
, 1900 р.н., с. Василівка
ебединського р-ну, українець, освіта ни
жча. Дружина – Марфа Іванівна, діти – Марія, Василь. Працівник теслярської майстерні колгос
пу. Служив в канцелярії станового пристава, колишній агент гетьманської варти.
31.07.1937 р. за участь в к/р українській націоналістичній повстанській орг-ції, шкідництво в кол
госпі. 10.04.1938 р. засуджений за статтями 54-2, 54-8, 54-11 до ВМП.
еабілітований 14.06.1958 р.
азарський Ісаак Вульфович
, 1882 р.н., м. Суми, єврей, освіта нижча, неодружений. Годин
никовий майстер.
рештований 29.03.1938 р. за участь в а/р терористичній сіоністсько-шпигунсь
кій орг-ції. 19.04.1938 р. засуджений за статтями 54-6, 54-7, 54-8, 54-11 до ВМП.
вгеній Станіславович
, 1908 р.н., с.
отінського р-ну, поляк, освіта 6 кл. Дру
жина –
нтоніна Яківна, діти – Станіслав, Жорж.
еруючий пунктом “
аготзерно” на ст. Голо
рештований 10.04.1938 р. за участь в к/р військово-повстанській орг-ції. 24.04.1938 р.
засуджений за статтями 54-2, 54-11 до ВМП.
еабілітований 31.10.1956 р. /ф.
-7641, оп.1, спр. 530-
айло Федір Іванович
, 1879 р.н., с. Пірки (тепер
омсомольське) Грунського р-ну, українець,
освіта нижча, одружений.
олишній волосний старшина, в 1905-1906 рр. мав зв’язок з
поліцією, під час гетьманської окупації брав участь в обкладанні населення контрибуцією, вида
вав революційно настроєну бідноту.
рештований 14.09.1929 р. за а/р агітацію, спрямовану про
ти хлібозаготівель, самообкладання. 23.11.1929 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 3 р. концтабору.
аймут Федот Микитович
, 1880 р.н., м.
ернігівської обл., українець, освіта – 2 клас
не міністерське училище. Дружина –
кулина, діти –
лексій, Микола. Слу
житель культу – священик
азанської церкви с. Шпотівка Дубов’язівського р-ну.
09.09.1937 р. за к/р агітацію, спрямовану проти існуючого ладу, розповсюдження провокаційних
чуток. 01.11.1937 р. засуджений за ст.54-10 ч.1. на 10 р. ВТТ.
еабілітований 16.11.1989 р. /ф.
-7641,
аличев Василь Семенович
, 1883 р.н., с. Добрянське Великописарівського р-ну, росіянин,
неписьменний. Дружина –
ндріївна. Без визначених занять, колишній куркуль, в 1932
р. розкуркулений.
рештований 22.10.1937 р. за к/р роботу, спрямовану на підрив колгоспів, роз
повсюдження чуток про гибель радянської влади. 26.10.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 10 р.
ало Олександр Порфирович
, 1884 р.н., с. Миропілля
арківської обл., українець, письмен
ний. Дружина – Парасковія Вікторівна, дочка –
атерина. Без визначених занять, колишній кур
куль, в 1930 р. розкуркулений, в 1932 р. висланий за к/р роботу на 10 р. на Північ.
01.08.1937 р. за к/р агітацію, спрямовану проти радянської влади, колгоспів, спекуляцію. 17.09.1937
алюк Іван Петрович
, 1881 р.н., с.
ролевецького р-ну, українець, письменний. Дру
жина –
лена Мойсеївна, діти –
фросинія, Василь.
ролевецького дитбудинку,
колишній куркуль, в 1930 р. розкуркулений, від висилки втік.
рештований 09.12.1937 р. за а/р
агітацію спрямовану проти радянської влади, висловлювання поразницьких настроїв. 10.12.1937
р. засуджений на 10 р. ВТТ (стаття не вказана). 08.05.1938 р. за а/р агітацію серед сокамерників
в’язниці м.
онотоп, підготовку гуртової втечі, висловлювання терористичних поглядів, засуд
жений за статтями 54-8, 54-10, 54-11 до ВМП. 23.07.1958 р. справу припинено за недоказаністю.
ндріан Іванович
, 1870 р.н., хут. Топчії Гудимівської с/р
ебединського р-ну, украї
нець, освіта – 1 кл. сільської школи, одинак. Без визначених занять, колишній куркуль, в 1931
р. розпроданий за невиконання держподатку, судимий на 2 р. за а/р агітацію.
01.10.1937 р. за к/р агітацію, спрямовану проти виконання соціалістичних зобов’язань, колгоспів,
розповсюдження шкідницьких чуток, спекуляцію, крадіжки, знахарство. 15.10.1937 р. засуджений
ригорій Іванович
, 1886 р.н., м. Суми, українець, освіта нижча, неодружений.
Без визначених занять, з міщан. Служив в царській армії, в арміях Денікіна, Врангеля, з ними
емігрував за кордон – в Болгарію,
імеччину, де проходив лікування в приватній лікарні і мешкав
в гуртожитку російських інвалідів.
рештований 14.10.1930 р., 27.01.1931 р. засуджений за ст. 54-
арибін Стефан Іванович
, 1881 р.н., с.
цькове Шалигинського р-ну, українець, освіта – сіль
ська школа. Дружина –
фросинія Порфирівна, діти – Пелагея,
юбов, Іван. Поденщик, колиш
ній куркуль, в 1932 р. розкуркулений.
рештований 18.11.1937 р. за проведення а/р агітації, спря
мованої проти радянської влади, поразницькі настрої. 27.11.1937 р. засуджений за ст.54-10 на 10 р.
артош Міна Тимофійович
, 1904 р.н., с. Плавинище
оменського р-ну, українець, освіта ниж
ча. Дружина – Марія Яківна, діти – Іван, Володимир. Бригадир колгоспу.
рештований 28.04.1938
р. за участь в к/р націоналістичній орг-ції, к/р роботу. 08.05.1938 р. засуджений за статтями 54-2,
атюк Степан
, 1873 р.н., с.
раснопілля, українець, малописьменний. Дружина
– Марфа
мелянівна, дочка – Марія.
олгоспник, колишній куркуль, в 1930 р. розкуркулений.
рештований 09.09.1937 р. за к/р роботу і агітацію, спрямовану проти радянської влади, колгос
пів. 23.09.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ. Про реабілітацію відомостей немає. /ф.
нат Ілліч
, 1880 р.н., с. Шалигине Шалигинського р-ну, росіянин, освіта – сільська
школа. Про родину відомостей немає.
обітник на торфорозробках, колишній куркуль, в 1932 р.
рештований 01.10.1937 р. за а/р агітацію. 21.10.1937 р. засуджений на 8 р. ВТТ
езбабний Прохор Семенович
, 1877, р.н., с. Шалигине Шалигинського р-ну, росіянин, освіта
– сільська школа, курси технікуму цукрозаводу. Діти – Мотрона, Сергій. Працівник Шалигинсько
го цукрозаводу, колишній селянин-орендатор, в 1932 р. розкуркулений.
рештований 12.09.1937
р. за к/р агітацію, спрямовану проти радянської влади, шкідництво на цукрозаводі. 20.09.1937 р.
засуджений за ст.54-10 на 8 р. ВТТ в
овосибірській обл.
еабілітований 16.11.1989 р. /ф.
-7641,
митро Миколайович
, 1902 р.н., с.
ижня Сироватка Сумського р-ну, українець,
малописьменний. Дружина – Варвара Петрівна, діти – Марія, Ганна, Микола,
Покрівельник в МТС, син куркуля, в 1930 р. розкуркуленого.
рештований 09.09.1937 р. за к/р
агітацію. 29.09.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ.
еабілітований 06.08.1958 р. /ф.
езкоровайний Іван Степанович
, 1910 р.н., с.
лишки Шосткинського р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина –
вгенія Савеліївна, дочка –
олгоспник, колишній куркуль, в 1931 р.
розкуркулений, висланий на
рал, з висилки втік (двічі).
рештований 05.04.1938 р. за участь в а/р
українській націоналістичній к/р есерівській орг-ції. 24.04.1938 р. засуджений за статтями 54-10
езкоровайний Роман Іванович
, 1896 р.н., с. Тимофіївка Гудимівської с/р
ебединського р-
ну, українець, освіта середня-спеціальна. Дружина – Пелагея Федорівна, діти –
авідувач школи хут. Грінченків, колишній псаломщик
наменської церкви.
ний 28.07.1937 р. за участь в к/р орг-ції, к/р агітації. 09.12.1937 р. засуджений за статтями 54-10 ч.1,
езкоровайний Семен Іванович
, 1897 р.н., с.
лишки Шосткинського р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина –
дарка Федорівна, діти – Микола, Федір, Іван.
олгоспник, колишній серед
рештований 13.04.1938 р. за участь в а/р українській націоналістичній к/р есерівській орг-
ції. 24.04.1938 р. засуджений за статтями 54-10 ч.1, 54-11 до ВМП.
еабілітований 01.08.1956 р. /ф.
езкоровайний Федір
, 1909 р.н., хут. Тимофіївка
ебединського р-ну, украї
орнороб на різних роботах, проповідник секти баптистів
. 15.11.1937 р. засуджений за ст.
езкоровайний Федір Іванович
, 1901 р.н., с.
лишки Шосткинського р-ну, українець, освіта
нижча, курси ветфельдшерів. Дружина – Тетяна Самійлівна.
олгоспний ветфельдшер, колиш
ній середняк.
рештований 14.04.1938 р. за участь в а/р націоналістичній к/р есерівській орг-ції.
24.04.1938 р. засуджений за статтями 54-10 ч.1, 54-11 до ВМП.
еабілітований 01.08.1956 р. /ф.
езуглий Михайло
, 1873 р.н., с.
екрасове Глухівського р-ну, українець, освіта
– 3 кл. сільської школи. Дружина –
поллонівна, діти – Гнат, Марія. Приватний візник,
колишній куркуль, в 1923 і 1931 розкуркулювався.
рештований 18.09.1937 р. за а/р агітацію, роз
повсюдження наклепницьких чуток. 31.10.1937 р. засуджений на 8 р. ВТТ (стаття не вказана). В
езуський Павло
икифорович
, 1893 р.н., с. Велика Писарівка Великописарівського р-ну,
українець, малописьменний. Дружина –
фросинія, діти – Іван, Марія, Петро. Тесля в артілі,
колишній середняк.
рештований 06.02.1933 р. за участь в к/р повстанській орг-ції, вербувальну
роботу. 08.05.1933 р. засуджений за ст. 54-11 на 3 р. висилки на спецпоселення.
елецький Кузьма Минович
, 1898 р.н., с. Дмитрівка Дмитрівського р-ну
онотопського окр.,
українець, освіта нижча, одружений (інших відомостей немає).
рештований 04.11.1929
р. за а/р агітацію.18.01.1930 р. засуджений за ст.54-10 на 3 р. концтабору.
еабілітований 16.11.1989
ельмас Кирило (Костянтин)
, 1913 р.н., уродж. Яснопільщинської с/р
долинського р-ну, українець, освіта середня, неодружений. Вчитель школи ст. Дар’ївка
кого р-ну Донецької обл., син куркуля, в 1931 р. розкуркуленого.
рештований 11.12.1932 р. за а/р
діяльність, розповсюдження листівок а/р характеру. 29.04.1933 р. засуджений за ст.54-11 на 3 р.
ережний Прокопій Іванович
, 1875 р.н., с. Вільшана
едригайлівського р-ну, українець,
неписьменний. Про родину відомостей немає.
дноосібник, без визначених занять, колишній
куркуль, в 1930 р. розкуркулений.
рештований 18.09.1937 р. за а/р агітацію спрямовану проти
заходів на селі. 21.09.1937 р. засуджений на 8 р. ВТТ (стаття не вказана).
еабілітований 16.11.1989
ндрійович
, 1897 р.н., с. Василівка
ебединського р-ну, українець, освіта
середня. Дружина –
мелянівна, діти –
аталія,
авідувач учбовою
частиною школи.
олишній есер, в 1920-1921 рр. організатор “Просвіти”
в селі.
20.04.1938 р. за участь в к/р націоналістичній повстанській організації, к/р агітацію, шкідницьку
роботу. 24.04.1938 р. засуджений за статтями 54-2, 54-11 до ВМП.
еабілітований 25.09.1957 р. /ф.
, 1891 р.н., м.
ига, латиш, освіта нижча. Дружина – Марія Пантелей
монівна. Інструктор з бурякосіяння, 4 рази виключався з В
П/б/ за господарські злочини і троць
рештований 11.04.1935 р. за к/р троцькістську агітацію. 22.09.1935 р. засуджений за ст.54-10
ерюх Степан
, 1902 р.н., с. Грунь Грунського р-ну, українець, освіта 2 кл. Дружина
ахарівна, діти – Марія, Микола,
вдокія, Ганна, Василь. Садівник в колгоспі.
тований за участь в а/р повстанській орг-ції, що виступала проти радянської влади. 27.11.1937 р.
засуджений за статтями 54-2, 54-7, 54-8, 54-11 на 8 р. ВТТ.
еабілітований 27.11.1957 р.
ний 31.05.1949 р. за участь в 1936 р. в а/р повстанській орг-ції, що готувала збройне повстання про
ти радянської влади з метою насильницького відторгнення
країни від С
, готувала до здійс
нення терористичні акти проти керівників партії і радянського уряду. 28.09.1949 р. засуджений
за статтями 54-2, 54-7, 54-8, 54-11 на висилку на поселення в
расноярський край.
еонід Федорович
, 1914 р.н., м.
арків, українець, освіта середня. Дружина –
онтіївна, дочка – Світлана.
удожник обласного театру м. Суми. В 1936 р. судимий по ст.54-10 на 3
р. ВТТ.
рештований 15.09.1943 р. за зраду Батьківщині (залишившись на тимчасово окупованій
нацистами території співпрацював з німецькою розвідкою). 29.07.1944 р. засуджений за ст.54-1
єлобаба Савелій Максимович
, 1880 р.н., с. Ямпіль Ямпільського р-ну, українець, освіта ни
жча. Дружина – Пелагея Петрівна, діти –
інаїда, Микола.
иварник. В 1918 р. брав
участь в есерівському повстанні в м. Шостка.
рештований 20.04.1938 р. за участь в а/р нелегаль
ній орг-ції есерів, а/р діяльність. 29.04.1938 р. засуджений за статтями 54-10 ч.1, 54-11 до ВМП.
иканор Романович
, 1890 р.н., с.
ицаха Великописарівського р-ну, росіянин,
освіта нижча. Дружина –
вдокія, діти – Василь,
олишній білий
офіцер, в 1918-1919 рр. командував каральним денікінським загоном
емігрував за кордон, повер
нувся в 1923 р.
рештований 01.03.1931 р. за проведення а/р агітації, спрямованої проти заходів
радянської влади на селі, проти хлібозаготівель, колективізації за статтями 54-8, 54-10 (термін
засудження не вказано). 23.07.1931 р. рішенням
собливої наради при
олегії ДП
справу
єляєв Сергій Іванович
, 1900 р.н., с.
изи Сумського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина
– Степанида
нтонівна, діти –
натолій, Веніамін.
авідувач млином, колишній куркуль.
тований 22.12.1932 р. за а/р діяльність, спрямовану на руйнування колгоспу. 20 02.1933 р. засудже
ний за ст.54-10 до висилки на 3 р. в Північний край.
еабілітований 29.12.1989 р. /ф.
-7641, оп.1,
єльський Михайло
ригорович
, 1889 р.н., м. Глухів, українець, освіта нижча. Про родину
відомостей немає. Середняк.
рештований 23.01.1929 р. за а/р діяльність на селі. 05.07.1929 р. за
суджений за ст.54-10 до висилки в Сибір на 3 р. з урахуванням терміну попереднього ув’язнення з
иков Трохим Федорович
, 1893 р.н., с.
ова Січ
отінського р-ну, українець, освіта середня.
Дружина – Марія
лександрівна, діти –
вген, Віктор.
ияницького цукро
рештований 08.02.1938 р. за участь в а/р повстанській орг-ції, що мала на меті повалення
радянської влади шляхом збройного повстання, шкідницьку діяльність. 23.03.1938 р. засуджений
ордій Васильович
, 1898 р.н., с. Яструбине
отінського р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина –
аталія Платонівна, діти – Григорій,
олгоспник, ко
лишній середняк.
рештований 05.04.1938 р. за участь в есерівській повстанській к/р орг-ції, що
мала на меті повалення радянської влади шляхом збройного повстання. 16.04.1938 р. засуджений
рсеній
, 1899 р.н., с. Дептівка Дмитрівського р-ну, українець, освіта ниж
ча. Про родину відомостей немає.
уркуль. Під час петлюрівщини і гетьманщини вів боротьбу
з робітничим класом, служив в Гетьманській варті.
рештований 18.06.1929 р. за к/р агітацію,
спрямовану проти існуючого ладу. 14.10.1929 р. засуджений за ст. 54-10 на 3 р. концтабору.
иченко Максим Семенович
, 1912 р.н., с.
раснопілля, українець, освіта – 7 кл., курси радіо
техніків. Дружина – Меланія
нисимівна, діти –
лена. Вчитель фізкультури у середній
школі с.
рештований 14.09.1950 р. за зраду Батьківщині (під час Великої Вітчизня
ної війни в 1942 р. попав в полон до німців, був завербований в вищу російсько-німецьку інженер
ну школу Т
ДТ – “Волга”, яка готувала диверсантів-розвідників). 24.02.1951 р. засуджений за ст.
, 1878 р.н., с. Попівка
онотопського р-ну, українець, освіта нижча.
Дружина –
грипина Гнатівна, діти – Тимофій, Степан,
лександр, Яків, Валентина, Ганна. Се
редняк, колишній жандарм.
рештований 08.08.1928 р. за зрив сільського сходу з питання земле
устрою. 11.01.1929 р. засуджений за статтями 54-10, 54-13 на 3 р. висилки в Сибір.
іданець Микола Опанасович
, 1906 р.н., хут. Відани
ибальської с/р Грунського р-ну, ук
раїнець, освіта нижча. Дружина –
аритина, діти – Григорій, Іван, Марія.
14.10.1937 р. за участь в а/р повстанській орг-ції, що мала на меті підготовку і здійснення збройно
го повстання проти радянської влади для створення “Самостійної
країни”, вербувальну роботу,
здійснення терористичних і шкідницьких актів. 08.11.1937 р. засуджений за статтями 54-2, 54-7,
ілодід Петро Іванович
, 1876 р.н., с. Бишкінь
ебединського р-ну, українець, освіта нижча,
вдівець. Середняк.
рештований 02.07.1929 р. за а/р агітацію. 18.01.1930 р. засуджений за ст.54-10
ілокур Омелян
, 1884 р.н., с.
отінського р-ну, освіта нижча. Дружина – Сте
панида Петрівна, діти – Марія,
лександра, Таїсія, Валентина,
ник торфартілі с.
рештований 10.04.1938 р. за участь в а/р військово-повстанській орг-
ції. 21.04.1938 р. засуджений за статтями 54-2, 54-11 до ВМП.
еабілітований 10.08.1956 р. /ф.
ілоус Феодосій Миколайович
, 1882 р.н., с. Петрівка
орського р-ну
ернігівської обл.,
українець, освіта нижча. Дружина –
лавдія Миколаївна, діти – Тамара,
бліковець в
колгоспі, колишній есер, поліцейський.
рештований 13.09.1938 р. за участь в а/р українському
націоналістичному повстанському угрупуванні. 19.04.1938 р. засуджений за статтями 54-10 ч.2, 54-
ілявцев Пилип
ригорович
, 1879 р.н., с. Поляне Великописарівського р-ну, росіянин, не
письменний. Дружина – Марфа Прокопівна.
орнороб Славгородського лісництва, колишній
куркуль, в 1930 р. розкуркулений, висланий на Північ.
рештований 24.09.1937 р. за організацію
в 1929 р. “волинки” в колгоспі, а/р агітацію. 19.10.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ.
ків Миколайович
, 1883 р.н., с. Дунаєць Ярославецького р-ну Глухівського окр., украї
нець, освіта нижча. Про родину відомостей немає. Бідняк.
рештований 23.01.1929 р. за а/р діяль
ність на селі. 05.07.1929 р. засуджений за ст.54-10 на 3 р. висилки в Північний край з урахуванням
терміну попереднього ув’язнення з 23.01.1929 р. по 16.05.1929 р.
еабілітований 15.11.1989 р. /ф.
ірштейн Михайло Йосифович
, 1888 р.н., м. Суми, єврей. Про освіту і родину відомостей
немає. Бухгалтер-операціоніст Сумського держбанку.
рештований 29.03.1938 р. за участь в а/р
терористичній сіоністсько-шпигунській орг-ції. 19.04.1938 р. засуджений за статтями 54-6, 54-7,
ірюк Остап
, 1864 р.н., с. Полошки Глухівського р-ну, українець, малописьменний,
одинак. Без визначених занять, колишній куркуль, в 1929 р. розкуркулений, висланий. В 1917 р.
був організатором бандитських угрупувань.
рештований 14.02.1938 р. за к/р агітацію, участь в
а/р куркульському угрупуванні. 09.04.1938 р. засуджений за статтями 54-10 ч.1, 54-11 до ВМП.
ірюк Федір Васильович
, 1891 р.н., с.
екрасове Глухівського р-ну, українець, письменний.
Дружина – Меланія Іллівна, діти – Григорій, Феодосія.
олгоспник, колишній гетьманець.
штований 13.04.1938 р. за участь в к/р повстанській орг-ції. 23.04.1938 р. засуджений за статтями
ірюк Федір Остапович
, 1896 р.н., с. Полошки Глухівського р-ну, українець, малописьмен
ний. Дружина –
лександра, діти – Ганна, Петро,
адія.
орнороб на торфорозробках в м. Глухів,
син куркуля.
часник (разом з двома братами) банди
ртамонова, учасник гайдамацьких загонів.
рештований 15.04.1938 р. за участь в а/р куркульському угрупуванні. 23.04.1938 р. засуджений по
, 1884 р.н., с.
екрасове Глухівського р-ну, українець, малописьменний.
Дружина – Марія
лександрівна, син – Григорій. Сторож навчгоспу (так в документі), колишній
куркуль, в 1932 р. розкуркулений, висланий.
рештований 15.04.1938 р. за участь в а/р куркульсь
кому угрупуванні. 23.04.1938 р. засуджений за ст.54-10 до ВМП.
еабілітований 31.10.1956 р. /ф.
лагій Кирило Макарович
, 1885 р.н., хут.
удоман Саївської с/р Синівського р-ну, українець,
освіта нижча. Дружина – Пелагея Трохимівна, діти –
льга, Марія,
ідія, Володимир.
рештований 19.04.1929 р. за а/р агітацію, спрямовану проти самообкладання, хлібозаготівель,
землеустрою. 12.07.1929 р. засуджений на 3 р. концтабору.
еабілітований 30.09.1989 р. /ф.
-7641,
ригорій Іванович
, 1892 р.н., м.
омни, українець, освіта нижча. Дружина –
сандра, діти – Марія,
ндрій, Борис, Тамара,
устар-чоботар.
рештований 01.08.1937 р. за
участь в українській націоналістичній повстанській а/р орг-ції. 01.08.1937 р. засуджений за стаття
ми 54-10 ч.1, 54-11 на 10 р. ВТТ. 21.02.1940 р. помер в ВТТ.
еабілітований 09.01.1962 р. /ф.
-7641,
огатиренко Іван Васильович
, 1894 р.н., с.
хтирського р-ну, українець, освіта
– неповна середня. Дружина – Софія, син –
вген. Теплотехнік
арківського спиртотресту.
штований 20.09.1937 р. за а/р шпигунсько-диверсійну роботу на користь Польщі. 28.10.1938 р.
огданець Пилип Трохимович
, 1901 р.н., с. Грунь Грунського р-ну, українець, малописьмен
ний. Дружина –
сенія Трохимівна, дочка – Марія. Без визначених занять, колишній середняк.
рештований 14 10.1937 р. за участь в а/р повстанській орг-ції, що мала на меті підготовку зброй
ного повстання, спрямованого проти радянської влади, для створення “Самостійної
здійснення шкідницьких і терористичних актів. 08.11.1937 р. засуджений за статтями 54-2, 54-7,
огданов Сергій Ілліч
, 1902 р.н., с.
хтирського р-ну, українець, освіта – неповна
середня. Дружина –
вгенія Дмитрівна, дочка –
авідувач складським господарством на
заводі ім. Фрунзе в м. Суми.
рештований 15.04.1938 р. за участь в к/р військово-повстанській
орг-ції. 21.04.1038 р. засуджений за статтями 54-2, 54-11 до ВМП.
еабілітований 31.10.1956 р. /ф.
огомолов Василь Харитонович
, 1884 р.н., с.
лександрівка Великописарівського р-ну, ук
раїнець, освіта нижча. Дружина – Ірина Павлівна.
олгоспник, колишній куркуль. В 1918 р. пере
буваючи в полоні в
імеччині добровільно вступив в український націоналістичний загін військо
вополонених, разом з яким боровся проти радянської влади в
рештований 05.08.1937 р.
за проведення к/р агітації серед колгоспників, спрямованої на шкідництво, порушення трудової
дисципліни; ворожий настрій до існуючого ладу. 26.10.1937 р. засуджений за ст.54-10 ч.1 на 10 р.
ригорій Васильович
, 1886 р.н., м.
хтирка, українець, освіта нижча. Дружи
на – Марія Іванівна. Секретар меліоративного товариства.
рештований 22.05.1929 р. за а/р агіта
цію, терористичні настрої. 02.08.1929 р. засуджений за ст.54-10 до 3 р. концтабору.
ейб Михайлович
, 1893 р.н., м. Суми, єврей, освіта нижча. Дружина – Софія Іса
аківна, діти – Віра, Павло.
аготівельник взуття. До 1937 р. кандидат в члени В
П/б/, виключений
за спекуляцію.
рештований 30.03.1938 р. за участь в а/р терористичній сіоністсько-шпигунсь
кій орг-ції. 19.04.1938 р. засуджений за статтями 54-6, 54-7, 54-8, 54-11 до ВМП.
оєв Микола Васильович
, 1907 р.н., м.
арків, росіянин, освіта неповна вища. Дружина – Ма
рина Федотівна.
ачальник відділу кадрів
крфарфаротресту в м.
арків. В 1937 р. виключений з
П/б/ як троцькіст.
рештований 03.07.1937 р. за участь в к/р троцькістському угрупуванні, к/р
троцькістську діяльність. 17.10.1939 р. засуджений за статтями 54-10 ч.1, 54-11 на 3 р. ВТТ.
ожко Іван Сильвестрович
, 1896 р.н., хут. Борзівщина Буднянської с/р
хтирського р-ну,
українець, малописьменний. Дружина –
наніївна, діти – Варвара, Ганна, Михайло, Ва
устар-чоботяр. В 1919 р. служив в армії Денікіна.
рештований 26.10.1937 р. за к/р агітацію
29.11.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ.
еабілітований 28.08.1943 р. /ф.
-7641, оп.1,
ожко Трохим Павлович
, 1911 р.н., с. Довжик
хтирського р-ну, українець, освіта нижча.
Дружина – Віра, діти – Володимир,
олгоспник.
рештований 02.09.1937 р. за участь в к/р
орг-ції, к/р агітацію. 09.12.1937 р. засуджений за статтями 54-10 ч.1, 54-11 на 10 р. ВТТ.
ожок Клим Олексійович
, 1902 р.н., с. Вороніж Шосткинського р-ну, українець, освіта нижча.
Дружина – Мотря Іллівна, син –
лексій. Діловод в сільраді с. Вороніж.
рештований 16.03.1938
р. за участь в а/р українському націоналістичному повстанському угрупуванні. 19.04.1938 р. засуд
ойко Василь Сергійович
, 1910 р.н., с.
пішнянського р-ну Полтавської обл., ук
раїнець, малописьменний. Дружина – Мотря
осипівна, діти –
ожушник в артілі,
син куркуля, в 1930 р. розкуркуленого.
рештований 09.12.1937 р. за к/р агітацію, виготовлення з
викройки кожуха. 09.12.1937 р. засуджений за ст.54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ.
ойко Кузьма Федотович
, 1872 р.н., с. Бочечки
онотопського р-ну, українець, неписьмен
ний. Дружина –
сенія Яківна, син – Михайло. Середняк-одноосібник.
рештований 15.10.1937 р.
за зібрання у себе на квартирі одноосібників, серед яких велись а/р розмови. 25.10.1937 р. засудже
ойко Сергій
, 1880 р.н., с.
пішнянського р-ну Полтавської обл., українець,
малописьменний. Дружина – Параскева
панасівна, діти –
іна, Марія,
аїса, Іван, Григорій.
Майстер в кожушаній майстерні артілі в м.
хтирка, колишній куркуль, в 1929 р. засуджений на
1 р. за невиконання держзобов’язань.
рештований 01.11.1937 р. за к/р агітацію (повід: користу
вання викройкою, котра була вирізана зі старого портрета одного з керівників радянського уряду
(арк.26). 05.12.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ.
еабілітований 16.11.1989 р. /ф.
ойко Тимофій
, 1887 р.н., с.
пішнянського р-ну Полтавської обл., украї
нець, письменний. Дружина – Марія
орніївна, діти – Григорій, Микола. Майстер-кожушник,
колишній куркуль, в 1929 р. розкуркулений.
рештований 09.12.1937 р. за к/р агітацію (з портре
алініна зробив викройку кожуха). 09.12.1937 р. засуджений за ст.54-10 ч.1 до ВМП.
икифір Федорович
, 1881 р.н., хут. Бойченки Терещенківської с/р
лянівського
р-ну, українець, освіта нижча. Дружина –
еонтіївна, діти –
лексій, Петро, Таїсія. Сторож
в колгоспі, колишній куркуль, в 1932 р. розпроданий за невиконання держзобов’язань, засудже
ний за к/р агітацію на 10 р. ВТТ.
рештований 07.09.1937 р. за к/р агітацію, спрямовану проти
радянської влади і колгоспного будівництва, підписки на позику “
борона країни”. 15.11.1937 р.
ондар Віктор Степанович
, 1892 р.н., с.
отінського р-ну, освіта нижча. Дружина
ляна Мартинівна, син – Віктор. Без визначених занять.
рештований 28.03.1938 р. за участь в
к/р орг-ції, шкідництво. 10.04.1938 р. засуджений за статтями 54-2, 54-11 до ВМП.
вдокія Прокопівна
, 1877 р.н., с. Велика Сироватка Жовтневого р-ну, українка,
освіта нижча, неодружена. Монашка, з куркулів.
рештована 14.04.1929 р. за організацію і керів
ництво релігійною жіночою общиною підгорнівської орієнтації, а/р релігійну агітацію, заляку
вання молоді, розповсюдження провокаційних чуток, організацію підпалу молодіжного гурто
житку. 03.01.1930 засуджена за статтями 54-8, 54-10 на 3 р. концтабору.
еабілітована 14.12.1989 р.
митро Іванович
, 1879 р.н., с. Пологи
хтирського р-ну, українець, освіта ни
жча. Дружина – Марина Іванівна, діти –
лександр, Михайло, Василь.
олгоспник, колишній
рештований 15.11.1937 р. за к/р агітацію. 29.11.1937 р. засуджений за ст.54-10 ч.1 на 10 р.
ондаренко Іван Романович
, 1891 р.н., м. Тростянець, українець, освіта – -нижча. Дружина
– Феодосія Митрофанівна, діти – Петро, Григорій, Володимир, Марія. Столяр 9-ї дистанції ст.
Смородине, син куркуля. В 1919 р. служив в армії Денікіна. В 1929 р. виключений з В
П/б/ за
приховування служби у Денікіна.
рештований 15.04.1938 р. за участь в українській військово-
повстанській орг-ції. 26.04.1938 р. засуджений за статтями 54-10, 54-11 до ВМП.
ондаренко Самійло Петрович
, 1875 р.н., с. Мала
іжинського р-ну
обл., українець, освіта вища – вчительський інститут. Дружина –
настасія Миколаївна. Пенсіо
нер, колишній вчитель.
рештований 26.09.1937 р. за зв’язок з українськими націоналістами, чле
нами СВ
, а/р націоналістичну агітацію, спрямовану проти колгоспного будівництва, радянської
влади, за відродження “Самостійної
країни”. 13.11.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 10 р.
ондарєв Іван
, 1884 р.н., м. Глухів, українець, освіта нижча. Дружина –
Іванівна, дочка –
авідувач складом “
аготльон” в м. Глухів. В 1909-1917 рр. був жандар
мом, колишній церковний староста.
рештований 06.03.1938 р. за активну участь в к/р українсь
кій націоналістичній повстанській організації. 31.03.1938 р. засуджений за статтями 54-10 ч.1, 54-
ордачьов Іван Петрович
, 1875 р.н., с. Порохня Середино-Будського р-ну, росіянин, мало
письменний. Діти – Максим. Парасковія,
панас, Пелагея.
олгоспник, колишній куркуль в 1930
р. розкуркулений, висланий з дружиною на Північ.
рештований 18.09.1937 р. за антиколгоспну
агітацію, крадіжки в колгоспі. 28.10.1937 р. засуджений за ст.54-10 ч.1 на 8 р. ВТТ.
орзяниця Павло Михайлович
, 1912 р.н., с.
ічки Білопільського р-ну, українець, малопись
менний. Дружина –
рештований 30.08.1937 р. за а/р настрої, а/р
висловлювання, обстріл помешкання колгоспника при спробі здійснення крадіжки, підпал клуні
того ж колгоспника. 16.09.1937 р. засуджено за статтями 174, 189, 54-10 ч.1 до ВМП.
орисенко Павло Костянтинович
, 1878 р.н., с. Мала Павлівка Грунського р-ну, українець,
неписьменний. Дружина –
льга Семенівна, Діти –
икифор, Михайло.
олгоспник, колишній
рештований 01.03.1938 р. за участь в к/р повстанській орг-ції, к/р агітацію, терористич
ну діяльність. 07.04.1938 р. засуджений за статтями 54-10, 54-11 до ВМП.
еабілітований 15.01.1958
орисенко Сидір Хомич
, 1885 р.н., с. Мала Павлівка Грунського р-ну, українець, малопись
менний. Дружина –
олгоспник, колишній середняк, в 1932 р. розпроданий
за невиконання держзобов’язань, баптист.
рештований 06.10.1937 р. за проведення релігійної
сектантської пропаганди, дискредитацію заходів радянської влади, а/р агітацію проти підпису
на позику “
борона країни”. 25.10.1937 р. засуджений за ст.54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ.
оровик Кузьма Максимович
, 1898 р.н., с.
ильчицького р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина – Віра, діти – Петро, Микола, Марія,
олгоспник, колишній куркуль, в
1929 р. розкуркулений.
рештований 02.10.1937 р. за а/р агітацію, спрямовану проти колгоспного
будівництва, розповсюдження наклепів на вождів партії і уряду. 14.11.1937 р. засуджений за ст.54-
оровик Олександр Іванович
, 1892 р.н., с.
онотопського р-ну, українець, мало
письменний. Діти –
ідія, Микола,
лексій, Володимир. Середняк. Служив в каральному загоні
Денікіна, був активним учасником повалення радянської влади і укріпленні денікінщини.
штований 11.12.1930 р. за зв’язок з кримінально-бандитським елементом і бандитизм. 23.05.1931
р. засуджений за статтями 54-10, 54-13 на 3 р. концтабору.
еабілітований 30.11.1989 р. /ф.
-7641,
оровик Петро Іванович
, 1893 р.н., с. Бобрик Тернівського р-ну, українець, освіта нижча.
Про родину відомостей немає.
олишній куркуль, розкуркулений.
рештований 11.06.1929 р. за
а/р агітацію, спрямовану проти хлібозаготівель, участь в куркульському угрупуванні, яке виступа
ло проти заходів радянської влади на селі. 16.08.1929 р. засуджений за ст.54-10 на 3 р. концтабору.
осак Пантелеймон
, 1898 р.н., с. Довжик Грунського р-ну, українець, освіта ни
жча. Дружина – Мокрина Іллівна, син –
олгоспник.
рештований 14.10.1937 р. за участь
в а/р повстанській орг-ції, що мала на меті підготовку і здійснення збройного повстання проти
радянської влади для створення “Самостійної
країни”, здійснення терористичних і шкідниць
ких актів, за вербувальну роботу. 08.11.1937 р. засуджений за статтями 54-2, 54-7, 54-8, 54-11 на 10
охан Степан Трифонович
, 1893 р.н., с. Мала Павлівка Грунського р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина – Пелагея, син – Григорій.
олгоспник, колишній куркуль, в 1929 р. розкурку
олишній доброволець армії
рештований 08.02.1938 р. за участь в к/р на
ціоналістичній повстанській орг-ції, к/р агітацію. 05.04.1938 р. засуджений за ст.54-11 до ВМП.
охенік Карл Мар’янович
, 1897 р.н., м.
раків (Польща), поляк, освіта нижча. Дружина – Те
врамівна, діти – Мар’ян, Ірина.
омендант Михайлівського вогнетривкого заводу. В 1919 р.
служив в білій армії.
рештований 08.05.1938 р. за шпигунство на користь Польщі. 28.09.1938 р.
очкарьов Іван Васильович
, 1885 р.н., м. Глухів, українець, малописьменний. Дружина –
уківна, діти – Микола,
аборант по випробуванню сировини заводу №9 м.
Шостка. В 1918 р. брав участь у збройному есерівському повстанні проти радянської влади.
штований 28.04.1938 р. за участь в нелегальній а/р есерівській орг-ції, а/р агітацію. 05.05.1938 р.
засуджений за статтями 54-10 ч.1, 54-11 до ВМП.
еабілітований 19.06.1957 р. /ф.
-7641, оп.1, спр.
оярко Василь
ригорович
, 1900 р.н., с.
соївка Миропільського р-ну, українець, освіта ниж
ча. Діти – Марія,
атерина, Павло.
кспедитор будівельного заводу в м.
раматорськ, колишній
куркуль, в 1931 р. розкуркулений.
рештований 23.09.1937 р. за а/р агітацію, спрямовану проти
колгоспного будівництва. 15.11.1937 р. засуджений за ст.54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ.
ражник Олексій
, 1896 р.н., с. Гринцеве Штепівського р-ну, українець, освіта се
редня. Дружина – Марфа Іванівна, син – Віктор. Помічник бухгалтера
крголовтютюн в м. Суми,
син куркуля. В 1918-1920 рр. служив офіцером в армії
олчака, емігрував в
итай, повернувся в
1921 р.
рештований 06.02.1938 р. за участь в а/р орг-ції, а/р діяльність. 09.05.1938 р. засуджений за
нтон Федорович
, 1876 р.н., с. Великий Самбір
онотопського р-ну, українець, ос
віта нижча. Дружина – Варвара Федотівна, син – Сергій.
обітник Батуринського лісництва
нігівської обл., колишній куркуль, в 1930 р. розкуркулений, від висилки втік, родину вислано в
1931 р.
рештований 01.10.1937 р. за а/р агітацію, спрямовану проти колгоспного будівництва,
розповсюдження провокаційних чуток про загибель радянської влади. 05.10.1937 р. засуджений
ратусь Омелян Опанасович
, 1873 р.н., с. Великий Самбір
онотопського р-ну, українець,
освіта нижча. Дружина –
нисія, діти – Борис, Михайло. Без визначених занять, колишній кур
куль, розкуркулений.
рештований 17.08.1937 р. за а/р агітацію, спрямовану проти існуючого
ладу, колгоспного будівництва 11.09.1937 р. засуджений за ст.54-10 на 8 р. ВТТ.
регеда Костянтин Іванович
, 1880 р.н., с. Галка Талалаївського р-ну, українець, освіта 3
кл. сільської школи. Дружина –
вгенія, син – Степан. Середняк-одноосібник.
18.09.1937 р. за а/р агітацію, спрямовану проти колгоспного будівництва, розповсюдження про
вокаційних чуток про загибель радянської влади. 27.11.1937 р. засуджений за ст.54-10 на 10 р. ВТТ.
ренько Сава Іванович
, 1893 р.н., с. Великий Самбір
онотопського р-ну, українець, освіта
нижча, одружений (інших відомостей немає). Середняк.
рештований 05.09.1929 р. за а/р агіта
цію, активну збройну боротьбу проти радянської влади. 29.01.1930 р. засуджений за статтями 58-
нтон Іванович
, 1896 р.н., с. Грунь Грунського р-ну, українець, малописьменний. Дру
жина – Мотря Петрівна.
рештований 20.11.1937 р. за участь в а/р повстанській орг-
ції, що виступала проти радянської влади. 27.11.1937 р. засуджений за статтями 54-2, 54-7, 54-8,
рєскін Шмуль
ейзерович
, 1909 р.н., м. Білосток (Польща), єврей, освіта середня. Дружина
лтерович, діти – Сара, Шева. Без звизначених занять.
рештований 13.08.1937 р. за а/р
агітацію, листування з родичами в Польщі (шурин працював в польській діфінзіві). 05.11.1937 р.
рижашов Василь Макарович
, 1902 р.н., с.
ічки Білопільського р-ну, українець, освіта ни
жча. Про родину відомостей немає. Середняк, син куркуля.
рештований 05.11.1929 р. за а/р
настрої, участь в бандитському угрупуванні, тероризування активістів, збройне пограбування.
29.01.1930 р. засуджений за ст.54-10 на 3 р. концтабору.
еабілітований 25.12.1989 р. /ф.
-7641,
, 1886 р.н., с. Семенівка Глухівського р-ну, українець, освіта – 2-х
кл. церковне училище. Дружина – Ганна Яківна, діти –
лександра, Варвара.
олгоспник, до 1935
р. піп, диякон автокефальної церкви
рештований 06.03.1938 р. за активну участь в к/р націо
налістичній повстанській орг-ції і проведення а/р діяльності. 31.03.1938 р. засуджений за статтями
мілій Феліксович
, 1893 р.н., м. Тлемячеве (
встро-
горщина), чех, освіта нижча. Дру
жини – Мотря Михайлівна, Теофіла Фердинандівна. Теплотехнік цукрозаводу с. Вороніж.
лишній офіцер австро-угорської армії, з моменту полону в 1916 р. російськими військами мешкав
в С
. В 1918 р. під час німецької окупації працював перекладачем, підтримував зв’язок з роди
чами в
ехословаччині, Польщі.
рештований 02.10.1937 р. за а/р настрої, дискредитацію вождя
партії Сталіна, шпигунство. 03.02.1938 р. засуджений за статтями 54-6, 54-10 до ВМП.
русило Йосиф Йосифович
, 1883 р.н., с. Шаболінове
оропського р-ну, українець, освіта
середня. Дружина – Ганна Федорівна, діти – Микола,
фросинія. Вчитель неповної школи в с.
Пекарів Сосницького р-ну
ернігівської обл. 21.11.1937 р. судимий за а/р агітацію і участь в к/р
націоналістичній орг-ції на 10 р. ВТТ. 08.05.1938 р. засуджений за а/р агітацію серед сокамерників
в’язниці м.
онотоп, підготовку гуртової втечі, висловлювання терористичних поглядів за стаття
нтон Федотович
, 1883 р.н., хут. Борзівщина Буднянської с/р
хтирського р-ну, ук
раїнець, неписьменний. Дружина – Парасковія
ндріївна, діти – Микола,
Федір. Без визначених занять, колишній куркуль, в 1931 р. розкуркулений, в 1934 р. судимий за
крадіжку соціалістичної власності за ст.170 на 5 р. ВТТ.
рештований 26.10.1937 р. за а/р агітацію.
08.11.1937 р. засуджений за статтями 54-10, ч.1, 170 на 10 р. ВТТ. Помер 11.04.1942 р. в ВТТ.
, 1891 р.н., с. Пологи
хтирського р-ну, українець, освіта нижча.
Дружина –
лена Василівна, діти –
лексій, Стефан.
олісник в колгоспі, колишній куркуль, роз
куркулений. В 1919 р. служив рядовим білої армії.
рештований 06.02.1938 р. за участь в українсь
кій повстанській к/р організації, а/р агітацію, шкідництво. 24.04.1938 р. засуджений за статтями
ублик Михайло Прокопович
, 1895 р.н., с. Пологи
хтирського р-ну, українець, освіта ниж
ча. Про родину відомостей немає. Середняк.
рештований 02.06.1929 р. за а/р агітацію, несплату
податків, погрози населенню. 26.07.1929 р. засуджений за ст. 54-10 на 1 р. позбавлення волі.
убнов Олексій Костянтинович
, 1904 р.н., хут. Вшивка (тепер
овіньківської с/
р Глухівського р-ну, українець, освіта нижча, неодружений.
рештований 10.03.1933 р. за активну
участь в к/р повстанській орг-ції. 15.05.1933 р. засуджений за статтями 54-2, 54-11 на 3 р. концтабо
угославський Федір Іванович
, 1892 р.н., с. Полошки Глухівського р-ну, українець, освіта
неповна вища. Дружина –
панасівна, діти – Вадим,
ндрій. Вчитель залізничної шко
ли с. Ворожба, син попа.
рештований 18.04.1938 р. за участь в к/р націоналістичній орг-ції, к/р
діяльність. 23.04.1938 р. засуджений за ст.54-11 до ВМП.
еабілітований 03.12.1957 р. /ф.
-7641,
, 1882 р.н., с. Гамаліївка Шосткинського р-ну, українець, освіта ни
жча. Дружина – Варвара Іванівна, діти – Варвара Іванівна, діти – Михайло, Марія.
В 1907-1909 рр. член партії максималістів
рештований 16.02.1938 р. за участь в а/р підпільній
есерівській орг-ції. 19.04.1938 р. засуджений за статтями. 54-2, 54-10, 54-11 до ВМП.
удник Валентин Романович
, 1920 р.н., с.
ижня Сироватка, росіянин, освіта вища. Дру
жина – Марія Павлівна.
аступник командира 303 зенітно-артилерійського полку з постачання.
рештований 20.10.1950 р. за намір зради Батьківщині, зловживання службовим становищем.
12.05.1951 р. засуджений за статтями 19-58-1”б”, 193-17”а”
на 10 р. ВТТ.
улатін Сергій Петрович
, 1895 р.н., м. Шостка, українець, освіта нижча. Дружина – Дарія
Семенівна, дочка –
юдмила. Писар в штабі 156 полку військ
рештований 22.09.1937
р. за співробітництво з німецькими окупантами в 1918 р. в м. Шостка, шпигунську діяльність.
25.11.1937 р. засуджений за статтями 54-6, 54-13 до ВМП.
еабілітований 10.03.1958 р. /ф.
-7641,
урба Іван Михайлович
, 1882 р.н., хут. Бурбин Перекопівського р-ну
оменського окр., ук
раїнець, освіта нижча, одружений (інших відомостей немає).
рештований 19.04.1929 р.
за а/р агітацію, спрямовану проти заходів радянської влади, зрив зборів, погрози бідноті розпра
вою. 12.07.1929 р. засуджений за ст.54-10 на 3 р. концтабору з урахуванням терміну попереднього
урда Василь Іванович
, 1891 р.н., с. Грунь Грунського р-ну, українець, малописьменний. Дру
жина – Степанида Яківна.
рештований 15.10.1937 р. за участь в а/р повстанській
орг-ції, що мала на меті підготовку і здійснення збройного повстання, спрямованого проти ра
дянської влади для створення “Самостійної
країни”, здійснення терористичних і шкідницьких
актів, вербувальну роботу. 08.11.1937 р. засуджений за статтями 54-2, 54-7, 54-8, 54-11 на 10 р. ВТТ.
икифір Петрович
, 1880 р.н., м.
хтирка, українець, освіта нижча. Діти –
дра, Ганна, Марія, Дмитро. Старший бухгалтер артілі інвалідів, колишній куркуль, в 1931 р. роз
проданий за невиконання плану м’ясозаготівлі. В 1934 р. судимий на 3 р. за розтрату державних
рештований 10.12.1937 р. за а/р агітацію, спрямовану проти радянської влади. 18.11.1937
уренок Максим Васильович
, 1906 р.н., с.
овгородського р-ну, украї
нець, освіта нижча. Дружина – Тетяна, діти – Василь,
атерина, Григорій.
олгоспник, колиш
ній куркуль, розкуркулений, в 1933 р. висланий на Північ.
рештований 08.03.1938 р. за участь
в а/р есерівському угрупуванні. 24.04.1938 р. засуджений за ст.54-10 ч.1 до ВМП.
вген Іванович
, 1890 р.н., с.
ролевецького р-ну, українець, освіта
середня, вдівець. Священик
спенської церкви в м.
рештований 11.10.1929 р. за а/р
агітацію, підбурювання населення проти закриття церков, здійснення релігійного обряду над мо
гилою померлого активіста. 13.01.1930 р. засуджений за ст. 54-10 до висилки на 3 р. в Північний
встафій
есторович
, 1882 р.н., с. Мельня
онотопського р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина – Ганна
ононівна, діти –
остянтин, Володимир,
адія, Віра, Марія.
Шляховий майстер 10-ї
дистанції залізниці ст.
рештований 09.06.1938 р. за проведен
ня диверсійної роботи, збір шпигунських відомостей на користь Японії. 26.09.1938 р. засуджений
уряченко Василь Сергійович
, 1894 р.н., с. Москаленки Білопільського р-ну, українець, ос
віта 3 кл. Дружина –
лена Гаврилівна, діти – Іван, Валентина.
уянівського цукроза
воду, колишній куркуль, в 1931 розкуркулений. В 1926 р. був під слідством по підозрі в участі по
підготовці вбивства голови земельної комісії. В 1929 р. за підпал сараю, в якому були (і згоріли)
тварини, і поріз дружини активіста судимий на 5 р. ВТТ.
рештований 01.11.1937 р. за підтрим
ку зв’язку зі своїм братом (колишнім білогвардійцем, який втік за кордон), ворожий настрій до
радянської влади, знаходження на кримінальному обліку як “терорист-підпалювач”. 03.12.1937 р.
утенко Микита
аврентійович
, 1895 р.н., с. Мала Павлівка Грунського р-ну, українець, ма
лописьменний. Дружина – Марфа Василівна, діти – Володимир,
ирило, Марфа. Голова ревко
місії колгоспу. В 1934 р. виключений з кандидатів в члени В
рештований 22.02.1938 р. за
участь в к/р націоналістичній повстанській орг-ції, к/р агітацію. 05.04.1938 р. засуджений за ст.54-
утко Федір Іванович
, 1883 р.н., с. Пологи
хтирського р-ну, українець, малописьменний.
Дружина –
лена Яківна, діти – Марія, Параска.
олишній куркуль, в 1931 р. розкуркулений, вис
ланий разом з родиною в м. Свердловськ.
рештований 01.09.1937 р. за к/р агітацію. 15.10.1937 р.
Вакал Іван
, 1898 р.н., м. Суми, українець, освіта неповна середня. Дружина –
лександрівна, діти –
лизавета, Валентина. Плановик хлібозаводу м. Суми.
18.04.1938 р. за участь в к/р військово-повстанській орг-ції. 21.04.1938 р. засуджений за статтями
нтон Трохимович
, 1890 р.н., хут. Проходи Петрушівської с/р Миропільського
р-ну, українець, освіта нижча. Дружина –
ідія, діти – Ганна, Пелагея,
рештований 30.10.1930 р по підозрі в участі в терористичному акті і вбивстві 2-
х і каліцтві 1-го червоноармійця в 1919 р. за ст.54-8. Постановою ДП
від 21.01.1931 р. справу
припинено за давністю і недоказаністю.
рештований 23.04.1931 р. за а/р агітацію, спрямовану
проти заходів радянської влади і колгоспного будівництва. 12.05.1931 р. засуджений за ст.54-10 на
Вакуленко Каленик Павлович
, 1873 р.н., хут. Проходи Петрушівської с/р Миропільського р-
ну, українець, малописьменний, одружений (інших відомостей немає). Середняк.
30.10.1930 р по підозрі в участі в терористичному акті і вбивстві 2-х і каліцтві 1-го червоноармійця
в 1919 р. за ст.54-8. Постановою ДП
від 21.01.1931 р. справу припинено за давністю і недо
Вакуленко Кирило Омелянович
, 1900 р.н., с.
удлаї Вороновицького р-ну Вінницької обл.,
українець, освіта вища. Дружина – Марія
ахарівна, син –
естагій. Директор сільськогоспо
дарського інституту в м. Глухів, член облвиконкому
ернігівської обл., член В
П/б/ з 1926 р.,
виключений як троцькіст-дворушник.
рештований 20.04.1935 р. за к/р троцькістську діяльність.
20.10.1935 р. засуджений за ст. 54-11 на 3 р. ВТТ. 26.09.1938 р. засуджений на 5 р. ВТТ.
Вакуленко Опанас Мойсейович
, 1873 р.н., хут. Проходи Петрушівської с/р Миропільського
р-ну, українець, малописьменний. Про родину відомостей немає.
уркуль, в 1929 р. розпроданий
за невиконання плану хлібозаготівлі.
рештований 30.10.1930 р по підозрі в участі в терористич
ному акті і вбивстві 2-х і каліцтві 1-го червоноармійця в 1919 р. за ст.54-8. Постановою ДП
Вареник Василь
, 1878 р.н., м.
арків, українець, освіта середня. Дружина – Дарія
Микитівна, дочка –
аїса. Секретар промартілі в м.
хтирка, колишній судовий пристав, ко
лезький секретар.
рештований 02.04.1938 р. за участь в українській повстанській к/р орг-ції, а/р
агітацію, шкідництво. 24.04.1938 р. засуджений за статтями 54-10, 54-11 до ВМП.
Варжанський Сергій
, 1891 р.н., с.
оростильського окр., українець,
освіта вища, неодружений.
еферент окрторгвідділу, син священика.
олишній офіцер царської
армії. В 1923 р. брав участь в к/р орг-ції “Волинська повстанська армія”
рештований 24.04.1929
р. за а/р агітацію. 30.08.1929 р. засуджений за ст. 58-10
на 3 р. висилки в Сибір.
ням засідання особливої трійки ПП
абсибкраю від 28.11.1932 р. по відбуттю покарання
позбавлений права проживання в 12 пунктах
ральської обл.,
країні і прикордонній смузі на 3
еркович
, 1890 р.н., м. Віскіткі Гродненського повіту Варшавської губ.
(Польща), єврей, освіта нижча. Дружина –
ейбівна, діти –
іза. Інструктор ткацько
го цеху Сумської текстильної фабрики. В 1926 р нелегально перейшов кордон з Польщі в С
мав листування з родичами в Польщі.
рештований 21.08.1937 р. за а/р агітацію, к/р діяльність.
22.11.1937 р. засуджений за ст.54-6 на 10 р. ВТТ. Помер 25.05.1944 р. в ВТТ.
еабілітований 30.05.1958
азар Потапович
, 1884 р.н., с.
ипове Великобубнівського р-ну
оменського окр.,
українець, освіта нижча. Про родину відомостей немає.
дноосібник, колишній куркуль, в 1930
р. розкуркулений.
рештований 17.10.1930 р. за а/р агітацію. 29.12.1930 р. засуджений за ст. 54-10
ндріан Іванович
, 1891 р.н., с. Піщане Сумського р-ну, українець, освіта – 1 р. сільсь
кої школи. Дружина – Марія Іванівна, діти –
адія, Павло.
олишній гетьмановець,
добровільно служив в гайдамацьких загонах.
рештований 14.10.1937 р. за а/р агітацію, спрямо
вану проти заходів радянської влади, залякування активістів. 05.12.1937 р. засуджений за статтями
Василенко Іван Павлович
, 1885 р.н., с. Деревки
пішнянського р-ну Полтавської обл., ук
раїнець, освіта нижча. Дружина – Марія, дочка – Ганна. Продавець в м.
хтирка, колишній кур
куль, в 1930 р. розкуркулений.
олишній унтер-офіцер царської армії.
рештований 18.10.1937
р. за проведення к/р агітації. 05.12.1937 р. засуджений за ст.54-10 ч.1. на 10 р. ВТТ.
Василенко-Орловський Микола Олексійович
, 1862 р.н., с. Довгалівка Прилуцького р-ну
Полтавської губ., українець, освіта вища. Дружина – Ганна
олишній поміщик, син
рловського. В 1905-1906 рр. був товаришем прокурора Тамбовського окр. суду, піз
ніше його співробітником, старшиною “
іннозаводського клубу” в м. Тамбов. В 1924-1925 рр. був
Головою лісної комісії с. Довгалівка.
арадою при
олегії ДП
від 13.04.1927 р.
визнаний соціально-шкідливим елементом як колишній поміщик, під час перебування гетьма
на в
країні визивав каральний загін для збирання контрибуції, проводив на селі а/р агітацію.
20.05.1927 р. засуджений за ст.58-5 на 3 р. позбавлення права проживання на території Московсь
кої і
енінградської губ. і
з прикріпленням до визначеного місця проживан
ня. 06.11.1927 р. термін висилки зменшено на ј. Відповідно до службової записки С
від
01.10.1929 р. по закінченню терміну покарання дозволено вільне проживання в С
Василець Михайло Костянтинович
, 1878 р.н., хут. Гаї
апустинської с/р Синівського р-ну,
українець, освіта нижча. Дружина –
рештований 20.04.1929 р. за а/р агітацію,
спрямовану проти заходів радянської влади на селі, скуповування і перепродаж зерна, зв’язок з
бандитами. 12.07.1929 р. засуджений за ст. 54-10 на 3 р. концтабору.
еабілітований 07.12.1989 р.
Василько (Паскуда) Іван Іванович
, 1905 р.н., с. Мрин
осівського р-ну
ернігівської обл.,
українець, освіта не повна вища. Дружина –
фросинія Семенівна, дочка – Галина.
авідувач нав
чальною частиною СШ с. Терни, син куркуля, в 1930 р. розкуркуленого.
рештований 04.03.1938
р. за участь в к/р націоналістичній повстанській орг-ції, проведення серед учнів к/р агітації.
09.05.1938 р. засуджений за статтями 54-2, 54-11 до ВМП.
еабілітований 09.10.1956 р. /ф.
-7641,
орис Михайлович
, 1877 р.н., с. Прокопівка
овгород-Сіверського р-ну
нігівської обл., українець, освіта нижча. Дружина –
ононівна, діти – Тетяна, Михай
ло, Марія.
інний візник в м. Шостка, колишній куркуль, в 1932 р. розкуркулений.
14.04.1938 р. за участь в а/р есерівській орг-ції, а/р діяльність. 19.04.1938 р. засуджений за статтями
Васільцов Петро Михайлович
, 1902 р.н., с. Журавка
овгородського р-ну, українець,
освіта нижча. Дружина – Ганна Яківна, діти –
іна, Інна.
гент з постачання та збуту
хлібозаводу в м. Шостка, колишній куркуль.
рештований 23.03.1938 р. за участь в а/р есерівській
орг-ції, а/р діяльність. 19.04.1938 р. засуджений за статтями 54-10 ч.1, 54-11 до ВМП.
Васільцов Семен Петрович
, 1875 р.н., с. Прокопівка Шосткинського р-ну, українець, освіта
нижча. Дочка – Марія.
дноосібник, колишній куркуль, в 1930 р. розпроданий за невиконання
хлібозаготівлі. До 1914 р. був волосним старшиною, в 1918 р. учасником гайдамацьких каральних
рештований 13.04.1932 р. за к/р агітацію, підпал колгоспного майна. 10.01.1933 р. засуд
жений за статтями 54-8, 54-9, 54-10 до висилки на 3 р. в
еабілітований 29.12.1989 р. /ф.
Васін Федір Степанович
, 1892 р.н., хут. Маївка
овіньківської с/р Глухівського р-ну, украї
нець, освіта нижча. Дружина – Ганна Миколаївна, діти – Варвара,
штований 10.03.1933 р. за участь в к/р повстанській орг-ції. 15.05.1933 р. засуджений за ст.54-11 на
Васіс Ілля Сергійович
, 1894 р.н., м.
ебединського р-ну, українець, освіта неповна
вища. Дружина –
аталія Юхимівна, син – Микола. Викладач неповної СШ в с. Гудимівка
бединського р-ну.
олишній офіцер царської і денікінської армій.
рештований 05.03.1938 р. за
участь в к/р організації, к/р діяльність. 01.04.1938 р. засуджений за статтями 54-2, 54-11 до ВМП.
Васюк Василь
, 1892 р.н., хут. Васюків
раснопільської с/р
раснопільського р-ну,
українець, малописьменний. Про родину відомостей немає.
рештований 17.10.1929 р.
за а/р агітацію, погрози і побиття сільських активістів. 18.01.1930 р. засуджений за ст.54-10 на 3 р.
Васюк Максим
ригорович
, 1899 р.н., хут. Васюків
раснопільської с/р
раснопільського р-
ну, українець, малописьменний. Про родину відомостей немає.
рештований 17.10.1929
р. за а/р агітацію, погрози і побиття сільських активістів. 18.01.1930 р. засуджений за ст.54-10 на 3
Ващенко Іван Маркович
, 1890 р.н., с.
ролевецького р-ну, українець, освіта ни
жча. Дружина –
ндріївна, діти – Валентина, Василь, В’ячеслав. Помічник бухгалтера,
колишній куркуль, в 1933 р. розпроданий. В 1919 р. служив діловодом в контррозвідці армії Де
нікіна, в армії Петлюри, гетьманській варті в м.
ролевець.
рештований 28.02.1938 р. за а/р агі
тацію, спрямовану проти заходів радянської влади і уряду. 05.05.1938 р. засуджений за статтями
Ващенко Іван Хомич
, 1898 р.н., с. Процівка
оменського р-ну, українець, освіта нижча. Дру
жина –
фимія Степанівна, син – Володимир.
авідувач слюсарною майстернею школи глухоні
мих в м.
рештований 13.07.1937 р. за участь в українській націоналістичній повстанській
а/р орг-ції. 22.10.1937 р. засуджений за ст.54-11 на 10 р. ВТТ.
еабілітований 25.09.1939 р. /ф.
-7641,
Ващенко Михайло Макарович
, 1879 р.н., с. Собичеве Шосткинського р-ну, українець, пись
менний. Дружина –
ристина
нисимівна, діти –
ндрій, Пелагея. Без визначених занять, ко
лишній куркуль, розпроданий за невиконання державних зобов’язань.
рештований 02.09.1937
р. за а/р агітацію, терористичні настрої. 19.09.1937 р. засуджений на 10 р. ВТТ (стаття не вказана).
Ващенко Сергій Ілліч
, 1898 р.н., м.
ернігівської губ., українець, освіта –
кі педагогічні курси, неодружений. Вчитель в с. Пушкарне Сумського повіту.
14.06.1920 р. як колишній офіцер царської армії, який брав участь в гетьманських каральних за
гонах. 17.06.1920 р. засуджений до ув’язнення в концтаборі в м.
рел на весь час громадянської
хим Михайлович
, 1883 р.н., с. Пещанка Пещанського р-ну
окр., українець, освіта – нижча, одружений (інших відомостей немає) Священик в с. Сміле
менського окр. (прихильник старослов’янського руху).
рештований 15.06.1927 р. за а/р агітацію,
спрямовану проти радянської влади. Взятий під підписку про невиїзд за межі
країни як со
ціально-шкідливий елемент за ст. 58-10.
озпорядчим рішенням колегії
від 20.02.1928 р.
справу за недостатністю доказів припинено, підписку про невиїзд за межі
країни анульовано.
ків Іванович
, 1881 р.н., с. Терни
лянівського р-ну, українець, малописьмен
ний. Дружина –
вдокія Трохимівна, діти – Марія,
ндрій. Без визначених занять, одноосібник,
колишній куркуль, в 1933 р. майно конфісковане по суду. В 1933 р. судимий на 5 р. за крадіжку в
колгоспі 3-х коней.
рештований 31.07.1937 р. за к/р агітацію, спрямовану проти заходів радянсь
кої влади на селі, існуючого ладу. 19.10.1937 р. засуджений за ст.54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ.
Вендиловський Павло Федорович
, 1884 р.н., с. Селище
озелецького р-ну
ернігівської обл.,
українець, освіта середня. Дружина – Софія
ндріївна, діти – Інна, Віра. Вчитель в с.
Глухівського р-ну.
олишній офіцер царської армії.
рештований за те, що будучи секретним
співробітником ДП
під псевдонімом “Волнико” не доніс про відому йому діяльність к/р орг-
ції. 07.04.1934 р. засуджений за ст. 54-12 на 3 р. умовно висилки в Північний край.
ків Трохимович
, 1879 р.н., с. Верхня Сироватка
раснопільського р-ну, украї
нець, освіта нижча, одружений (інших відомостей немає).
рештований 28.05.1929 р. за
а/р агітацію, спрямовану проти хлібозаготівель, політики радянської влади на селі. 26.07.1929 р.
засуджений за ст.54-10 на 3 р. висилки в Північний край.
еабілітований 30.09.1989 р. /ф.
-7641,
Веретенник Микола Сергійович
, 1905 р.н., с. Слоут Глухівського р-ну, українець, освіта ни
жча. Дружина –
вдокія, діти – Федір, Софія.
орнороб Глухівського Ж.
.(так в документі), в 1933
р. судимий за ст. 58
на 8 р. позбавлення волі. Син куркуля, в 1932 р. розкуркуленого,
судимого за невиконання хлібозаготівлі на 1 р. ВТТ.
рештований 17.02.1938 р. за к/р агітацію,
участь в а/р куркульському угрупуванні. 09.04.1938 р. засуджено за статтями 54-10 ч.1, 54-11 до
ків Іванович
, 1905 р.н., с. Грунь Сумської обл., українець, освіта нижча. Дружина
– Пелагея Василівна, син – Павло.
рештований 20.11.1937 р. за участь в а/р повс
танській орг-ції, що виступала проти радянської влади. 27.11.1937 р. засуджений за статтями 54-2,
Ветошинська Меланія Степанівна
, 1899 р.н., с. Цегов Володимиро-Волинського повіту Во
линської губ., українка, освіта – жіноча вчительська школа.
оловік – Варфоломій Іванович, діти
– Валентина, В’ячеслав. Вчитель неповної СШ в хут. Воздвиженський Ямпільського р-ну. В 1924 р.
нелегально перейшла кордон з Польщі в С
рештована 15.02.1938 р. за к/р роботу, шпигунс
тво. 21.09.1938 р. засуджена за статтями 54-6, 54-10 ч.1 на 5 р. ВТТ.
еабілітована 01.11.1957 р. /ф.
Ветошинський Варфоломій Іванович
, 1894 р.н., с. Макове Шосткинського р-ну, українець,
освіта середня. Дружина – Меланія Степанівна, діти – Валентина, В’ячеслав. Директор неповної
СШ в хут. Воздвиженський Ямпільського р-ну. В 1924 р. нелегально перейшов кордон з Польщі в
рештований 14.12.1937 р. за проведення к/р агітації. 14.02.1938 р. засуджений за статтями
Вєтошніков Олександр Олександрович
, 1894 р.н., м. Балта Подільської губ. (Молдавської
), українець, освіта середня. Дружина –
іна Петрівна, син – Ігор. Бухгалтер комунбуду в м.
олишній штабс-капітан царської армії.
рештований 04.03.1938 р. за участь в к/р військо
во-повстанській орг-ції. 24.03.1938 р. засуджений за статтями 54-2, 54-11 до ВМП.
Вишневецький Іван Васильович
, 1906 р.н., с.
овіньки Глухівського р-ну, росіянин, освіта
нижча. Дружина – Марфа Микитівна, син – Дмитро.
олгоспник, колишній середняк.
ваний 05.04.1933 р. за участь в к/р повстанській орг-ції. 15.05.1933 р. засуджений за статтями 54-2,
Вишня Феофан Федорович
, 1883 р.н., с. Верхня Сироватка
раснопільського р-ну, украї
нець, освіта нижча. Про родину відомостей немає. Ветеринар, колишній куркуль.
за участь в к/р повстанській орг-ції, що мала на меті повалення радянської влади збройним шля
хом. 21.04.1938 р. засуджений за статтями 54-2, 54-11 до ВМП.
еабілітований 21.09.1956 р. /Фр
Влєзков Кузьма Сидорович
, 1881 р.н., с. Влізьки
ебединського р-ну, українець, непись
менний, одружений (інших відомостей немає).
рештований 08.06.1929 р. за участь в
куркульському угрупуванні, а/р агітацію, спрямовану проти заходів радянської влади на селі.
16.08.1929 р. засуджений за ст.54-10 на 3 р. висилки в Північний край.
еабілітований 28.12.1989 р.
, 1883 р.н., с. Влізьки
ебединського р-ну, українець, освіта
нижча, одружений (інших відомостей немає).
рештований 08.06.1929 р. за участь в
куркульському угрупуванні, а/р агітацію, спрямовану проти заходів радянської влади на селі.
16.08.1929 р. засуджений за ст.54-10 на 3 р. висилки в Північний край.
еабілітований 28.12.1989 р.
Влєзков Петро
, 1881 р.н., с. Влізьки
ебединського р-ну, українець, освіта нижча,
одружений (інших відомостей немає).
рештований 08.06.1929 р. за а/р агітацію, спря
мовану проти заходів радянської влади на селі. 16.08.1929 р. засуджений за ст.54-10 на 3 р. концта
Волинський Петро Іванович
, 1898 р.н., с.
ебединського р-ну, українець, освіта се
редня. Дружина –
ляна Савівна, діти – Микола, Юрій. Вчитель неповної СШ в с.
штований 06.03.1938 р. за участь в к/р орг-ції, к/р діяльність. 01.04.1938 р. засуджений за статтями
Волков Василь Микитович
, 1888 р.н., м. Варшава (Польща), українець, освіта середня. Дру
жина –
лена Степанівна, діти –
остянтин. Помічник начальника відділу техноло
гічних процесів заводу №9 в м. Шостка, з дворян.
рештований 18.12.1930 р. за шкідництво в вій
ськово-хімічній промисловості з к/р цілями за ст.54-7.
ішенням Трійки при
олегії ДП
Волков Петро Михайлович
, 1892 р.н., м. Шостка, українець, малописьменний. Дружина
– Марія Борисівна, діти – Борис, Віктор,
іна. Токар заводу № 53 в м. Шостка.
олишній член
партії есерів, в 1918 р. брав участь у збройному повстанні проти радянської влади.
21.04.1938 р. за участь в а/р есерівській орг-ції. 08.05.1938 р. засуджений за статтями 54-10 ч.1, 54-11
Воловенко Іван
ндрійович
. 1895 р.н., м.
иїв, українець, освіта вища. Дружина – Броніслава
Петрівна. Старший хімік Буринського рафінадного заводу.
рештований 24.06.1938 р. за участь в
а/р право-троцькістській орг-ції, шкідництво на виробництві. 29.10 1939 р. засуджений за стаття
ми 54-7, 54-10 ч.1, 54-11 на 5 р. висилки в один з районів
еабілітований 21.02.1958 р.
, 1901 р.н., м. Варшава (Польща), єврейка, освіта непов
на вища.
оловік – Янковський
осип Янович, дочка – Валентина.
авідувач камерою нарсуду
в м. Глухів. В 1921 р. нелегально перейшла кордон з Польщі в С
, мала зв’язок з польським
шпигуном, вийшла заміж за троцькіста. В 1936 р. виключена з В
П/б/ за дворушництво.
тована 01.10.1937 р. за к/р діяльність. 04.12.1937 р. засуджена за ст.54-11 на 10 р. ВТТ.
Володько Петро
анилович
, 1876 р.н., с.
орториги (тепер Шевченкове) Глухівського р-ну,
українець, письменний. Син – Михайло. Без визначених занять, колишній куркуль, в 1930 р. роз
куркулений, висланий на Північ.
рештований 17.03.1938 р. за участь в а/р куркульському угру
пуванні. 23.04.1938 р. засуджений за ст.54-10 до ВМП.
еабілітований 31.10.1956 р. /ф.
-7641, оп.1,
Волошин Василь Миколайович
, 1877 р.н., с. Вільшана
едригайлівського р-ну, українець,
письменний. Дружина – Пелагея. Без визначених занять, колишній куркуль, в 1930 р. розкурку
лений, від висилки втік.
рештований 17.09.1937 р. за а/р агітацію. 21.09.1937 р. засуджений на 10
енис Тимофійович
, 1894 р.н., с.
онотопського р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина – Пелагея Михайлівна, діти – Микола,
лександр. Середняк-одноосібник, в 1931
р. розпроданий.
рештований 06.05.1932 р. за участь в к/р орг-ції, що мала на меті повалення
радянської влади. 19.09.1932 р. засуджений за ст.54-11 на 3 р. висилки в Північний край.
Волошко Федір Іванович
, 1907 р.н., с. Бочечки
онотопського р-ну, українець, освіта ниж
ча. Дружина – Векла Макарівна, діти –
вдокія, Володимир.
09.07.1937 р. за участь в українській к/р націоналістичній повстанській орг-ції. 25.10.1937 р. за
суджений за статтями 54-10, 54-11 на 10 р. ВТТ. 17.01.1940 р. покарання пом’якшено до 5 р. ВТТ.
нат Семенович
, 1900 р.н., с. Дунаєць Ярославецького р-ну Глухівського окр., украї
нець, освіта нижча, одружений (інших відомостей немає). В 1924-1927 рр. дяк, з 1927 р. диякон в с.
рештований 23.01.1929 р. за а/р діяльність на селі. 05.07.1929 р. засуджений за ст.58-10
Ворона Павло Іванович
, 1894 р.н., с.
едригайлівського р-ну, українець, освіта
середня. Дружина –
лександра Федорівна, діти – Галина,
ксана, Михайло, Юрій. Вчитель в СШ
с. Терни, син куркуля.
рештований 29.04.1938 р. за участь в к/р націоналістичній повстанській
орг-ції. 09.05.1938 р. засуджений за статтями 54-2, 54-11 до ВМП.
еабілітований 09.10 1956 р. /ф.
Ворона Степан Федорович
, 1891 р.н, с. Тучне Вирівського р-ну Сумського окр., українець,
освіта нижча, одружений (інших відомостей немає).
уркуль. В 1919 р. служив по мобілізації в
Гетьманській варті, фельдфебелем в армії Денікіна.
рештований 10.06.1929 р. за а/р агітацію,
спрямовану проти заходів радянської влади на селі. 16.08.1929 р. засуджений за ст.54-10 на 3 р.
ндрій Іванович
, 1889 р.н., с. Вороніж Шосткинського р-ну, українець, освіта вища
педагогічна. Дружина –
вгенія Володимирівна, дочка –
ариса. Викладач
арківського педінсти
туту, колишній учасник орг-ції “Просвіта”.
рештований 03.03.1937 р. за участь в а/р українсько
му націоналістичному підпіллі, а/р агітацію. 29.09.1937 р. засуджений за ст.54-10 ч.2 на 10 р. ВТТ.
Воронець Олександр Іванович
, 1886 р.н., с. Вороніж Шосткинського р-ну, українець, освіта
нижча. Про родину відомостей немає.
олгоспник, колишній учасник орг-ції “Просвіта”.
штований 11.12.1936 р. за участь в а/р українському націоналістичному підпіллі, к/р агітацію.
29.09.1937 р. засуджений за ст.54-10 ч.2 на 10 р. ВТТ.
еабілітований 01.08.1956 р. /ф.
-7641, оп.1,
Воронець Петро Іванович
, 1891 р.н., с. Вороніж Шосткинського р-ну, українець, освіта ниж
ча. Про родину відомостей немає.
олгоспник, колишній політбандит.
рештований 11.12.1936
р. за участь в а/р українському націоналістичному підпіллі, а/р агітацію, шкідництво в колгоспі.
29.09.1937 р. засуджений за ст.54-10 ч.2 на 10 р. ВТТ.
еабілітований 01.08.1956 р. /ф.
-7641, оп.1,
Воронець Степан Макарович
, 1892 р.н., с. Вороніж Шосткинського р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина –
атерина Федорівна, діти – Ганна,
олгоспник, колишній куркуль.
рештований 28.02.1938 р. за участь в а/р куркульському угрупуванні, а/р агітацію. 19.04.1938 р.
засуджений за статтями 54-10 ч.2, 54-11 до ВМП.
еабілітований 01.08.1956 р. /ф.
-7641, оп.1, спр.
Вороний Олександр
ндрійович
, 1880 р.н., с.
ова Гута Середино-Будського р-ну, украї
нець, малописьменний. Діти – Пелагея, Марія. Вантажник цегельного заводу в с. Голубівка, ко
лишній куркуль, в 1930 р. розкуркулений, висланий з родиною на
рештований 08.09.1937
р. за антиколгоспну і а/р агітацію на виробництві. 28.09.1937 р. засуджений на 10 р. ВТТ (стаття не
ндрійович
, 1883 р.н., с.
ова Гута Середино-Будського р-ну, українець, ос
віта сільська. Дружина – Марія Григорівна, діти – Пелагея, Тетяна,
обітник з
ремонту возів в колгоспі, колишній куркуль, в 1930 р. розкуркулений, від висилки втік.
тований 07.09.1937 р. за а/р агітацію, спрямовану проти колгоспного будівництва. 16.11.1937 р.
Воскобойніков Сергій Іванович
, 1886 р.н., м. Білопілля
арківської обл., українець, освіта
нижча. Дружина – Ганна
ндріївна, дочка – Галина. Бухгалтер суконної фабрики в м. Суми.
штований 14.06.1938 р. за зраду батьківщині, шпигунсько-розвідувальну роботу на користь іно
земної держави, участь в к/р повстанській орг-ції. 24.09.1938 р. засуджений за статтями 54-6, 54-11
Воскобойніков Степан
, 1883 р.н., м.
арківської обл., українець, осві
та – торгово-комерційна школа. Дружина – Гликерія Іванівна. Бухгалтер воєнспецбуду в м.
дин, колишній купець 2-ї
гільдії. В 1918 р. участь в організації збройного повстання проти частин
ервоної армії.
рештований 06.03.1938 р. за участь в к/р білогвардійській повстанській орг-ції,
вербування повстанських кадрів. 09.05.1938 р. засуджений за статтями 54-2, 54-11 до ВМП.
Врублевський Олександр Станіславович
, 1901 р.н., с. Беланівка
льгопольського повіту
Подільської губ., поляк, освіта середня. Дружина – Софія
лександрівна, дочка – Галина.
командир дивізіону. В 1920 р. був засуджений на висилку в м.
деса за бандитизм.
15.03.1938 р. за участь в а/р орг-ції “Польська армія військова”, шпигунство на користь Польщі за
статтями 54-1 “б”, 54-8, 54-11.
ішенням особливої наради при
омісарі Внутрішніх
справ С
від 17.11.1939 р. в покарання заліковано термін попереднього ув’язнення, з-під варти
ндрій Семенович
, 1880 р.н., с. Пристайлове
ебединського р-ну, українець, освіта
нижча, одружений (інших відомостей немає). Псаломщик, дяк церкви с. Пристайлове, колишній
куркуль, розкуркулений.
рештований 12.10.1929 р. за а/р агітацію. 18.01.1930 р. засуджений за
ригорій Костянтинович
, 1899 р.н., с.
ебединського р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина –
фросинія Михайлівна, діти – Василина, Тетяна. Слюсар в колгоспі. В 1918 р.
близько 2-х місяців служив музикантом в армії гетьмана.
рештований 06.03.1938 р. за к/р агіта
цію, участь в к/р націоналістичній орг-ції. 19.04.1938 р. засуджений за статтями 54-2, 54-8, 54-11 до
Вялков Петро Миколайович
, 1882 р.н., с. Пристайлове
ебединського р-ну, українець, пись
менний. Дружина –
грипина Федорівна, діти – Яків, Іван. Сторож
ебединської торфартілі, ко
лишній куркуль, в 1928 р. розкуркулений.
рештований 07.09.1937 р. за а/р агітацію спрямовану
проти радянської влади, колгоспного будівництва, держзобов’язань, хлібозаготівель і колективі
зації. 17.09.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ.
еабілітований 16.11.1989 р. /ф.
-7641,
аврильченко Василь
ригорович
, 1879 р.н., с. Семенівка Глухівського р-ну, українець, ос
віта нижча. Діти – Федір, Дарія. Сторож Глухівської поліклініки, колишній куркуль, в 1930 р.
розкуркулений, від висилки втік. В 1925-1926 рр. дяк української автокефальної церкви.
ваний 28.03.1938 р. за активну участь в к/р націоналістичній повстанській орг-ції, а/р діяльність.
31.03.1938 р. засуджений за статтями 54-10 ч.1, 54-11 до ВМП.
еабілітований 21.11.1956 р. /ф.
, 1905 р.н., с.
рещатик Смілівського р-ну, німець, малописьменний.
Дружина – Софія, дочка – Фріда.
рештований 28.02.1938 р. за участь в к/р орг-ції,
к/р роботу. 21.09.1938 р. засуджений за статтями 54-10 ч.2, 54-11 до ВМП.
еабілітований 02.07.1958
айковий Павло Іванович
, 1897 р.н., с. Веприк Гадяцького р-ну Полтавської обл., українець,
освіта нижча. Дружина – Параскева Семенівна, дочка – Параскева. Секретар
упахівської с/р, син
рештований 04.11.1937 р. за к/р агітацію. 05.12.1937 р. засуджений за ст.54-10 ч.1 на 10
ригорович
, 1896 р.н., с. Пінянка Миропільського р-ну, українець, письмен
ний. Дружина – Марія Михайлівна, дочка – Марія. Взуттєвик в Миропільській кустарній майс
терні. В 1919 р. при Денікіні служив стражником.
рештований 04.02.1938 р. за участь в к/р націо
налістичній орг-ції. 16.04.1938 р. засуджений за статтями 54-2, 54-8, 54-11 до ВМП.
алашко Іван
, 1893 р.н., с. Попівка
онотопського р-ну, українець, освіта ниж
ча. Дружина –
ляна Степанівна, діти – Федір, Іван,
інаїда, Борис, Віра.
обітник Попівського
спиртозаводу, колишній одноосібник.
олишній есер, в 1918 р. доброволець армії Петлюри
лен церковної ради автокефальної церкви.
рештований 21.09.1937 р. за участь в к/р націоналіс
тичній орг-ції, розповсюдження провокаційних чуток. 01.11.1937 р. засуджений за статтями 54-10
ч.1, 54-11 на 10 р. ВТТ. 08.05.1938 р. засуджений за а/р агітацію серед ув’язнених в’язниці м.
топ, підготовку гуртової втечі за статтями 54-8, 54-10, 54-11 до ВМП.
еабілітований 23.07.1958 р.,
алич Сергій Вікторович
, 1904 р.н., с. Грунь Сумської обл., українець, освіта нижча. Дружи
на –
аступник голови колгоспу.
рештований 20.11.1937 р. за участь в а/р повс
танській орг-ції, яка виступала проти радянської влади. 27.11.1937 р. засуджений за статтями 54-2,
алюн Іван Павлович
, 1890 р.н., с.
овгород-Сіверського р-ну
ернігівської обл., ук
раїнець, освіта вища. Про родину відомостей немає.
ауковий співробітник
оменського музею.
рештований 26.09.1937 р. за участь в а/р українській націоналістичній к/р повстанській орг-ції.
21.04.1938 р. засуджений за статтями 54-8, 54-11 до ВМП.
еабілітований 02.08.1957 р. /ф.
ригорій Родіонович
, 1894 р.н., с. Попівка
онотопського р-ну, українець, освіта ни
жча. Дружина –
вдокія, діти –
лександр, Володимир.
дноосібник. В 1918 р. служив в армії
Петлюри добровільно; в 1919 р. видавав денікінцям червоних партизан; був засуджений до роз
стрілу за вбивство волосного комісару, але за клопотанням групи колишніх есерів звільнений; в
1932 р. судимий за к/р діяльність, але з-під варти втік.
рештований 21.09.1937 р. за а/р агітацію,
спрямовану проти заходів партії і уряду. 01.12.1937 р. засуджений за статтями 54-10 ч.1, 54-11 на
алян Микола
ригорович
, 1895 р.н., с.
лянівського р-ну, українець, освіта нижча.
Дружина – Варвара, син –
авторг Великожовтневого цукрорабкоопу, син куркуля.
штований 01.09.1937 р. за к/р агітацію, спрямовану проти заходів радянської влади. 05.12.1937 р.
альченко Михайло Миколайович
, 1897 р.н., м. Суми, українець, освіта середня, неодруже
ний. Вчитель на дому, дворянин.
рештований 15.10.1930 р. як колишній офіцер білих армій, з
якими відступав за кордон, по поверненню в С
проводив к/р агітацію. 12.12.1930 р. засудже
апоненко Іван Михайлович
, 1902 р.н., с. Голінка Дмитрівського р-ну
ернігівської обл., ук
раїнець, освіта нижча. Дружина –
ляна Іванівна, діти – Пелагея, Ганна. Бухгалтер вагонного депо
онотоп, колишній куркуль, в 1930 р. розкуркулений, від висилки втік. В 1918-1919 рр. доб
ровільно служив в арміях Петлюри і Гетьмана, в 1930-1932 рр. займався бандитизмом.
ваний 18.10.1937 р. за а/р агітацію, розповсюдження провокаційних чуток про війну. 21.11.1937 р.
апченко Федір
лисейович
, 1893 р.н., с.
ервоного р-ну, українець, освіта нижча.
Дружина – Ірина
нтонівна, син – Іван.
аготівельник в кооперації, колишній куркуль.
ваний 22.12.1932 р. за а/р діяльність, спрямовану проти колгоспного руху за ст. 54-10. 30.12.1932 р.
аранжа Тимофій
митрович
, 1878 р.н., с. Довжик
хтирського р-ну, українець, малопись
менний, одружений (інших відомостей немає).
олишній торговець, хлібороб.
03.09.1929 р. за а/р агітацію, підбурювання населення проти закриття церкви до масових завору
арет Хрисанф Фердинандович
, 1903 р.н., с. Махаринці
озятинського р-ну Вінницької
обл., українець, освіта середня. Дружина – Вікторія
лександрівна. Без визначених занять. Слу
жив в армії Петлюри.
рештований 08.04.1938 р. за участь в к/р військово-повстанській орг-ції.
24.03.1938 р. засуджений за статтями 54-2, 54-11 до ВМП.
еабілітований 31.10.1956 р. /Фр-7641,
аркавий Василь Федорович
, 1902 р.н., с.
екрасове Глухівського р-ну, українець, освіта се
редня. Дружина –
гроном Глухівської МТС, син куркуля.
рештований 27.03.1938 р. за
активну участь в повстанській орг-ції. 23.04.1938 р. засуджений за статтями 54-10, 54-11 до ВМП.
аруст Іван
, 1891 р.н., с.
ролевецького р-ну, українець, освіта нижча.
Дружина – Марія Максимівна, син – Василь.
рештований 07.07.1937 р. за участь в
есерівській к/р орг-ції. 22.10.1937 р. засуджений за статтями 54-10 ч.1, 54-11 на 10 р. ВТТ.
воздєв Павло Васильович
, 1904 р.н., м.
арків, українець, освіта нижча. Дружина – Ган
на Михайлівна, діти – Тамара, Віктор.
ачальник під’їзних шляхів
упахівського цукрозаводу.
Виключений з В
П/б/ 03.08.1937 р.
рештований 03.08.1937 р. за участь в к/р шпигунсько-шкідни
цькій орг-ції, шкідництво на транспорті. 03.12.1937 р. засуджений за статтями 54-7, 54-11 на 10 р.
елета Мусій Кіндратович
, 1881 р.н., с. Миколаївка-Тернівська
лянівського р-ну, українець,
освіта нижча. Дружина – Ганна Іванівна, діти – Марфа, Дмитро. Сторож в колгоспі; колишній
куркуль, в 1931 р. розкуркулений, висланий разом з родиною на Північ (м. Свердловськ), в 1935
р. з висилки втік.
рештований 07.09.1937 р. за а/р агітацію, спрямовану проти радянської влади,
колгоспного будівництва, терористичні настрої. 16.10.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 10 р.
ндрій Порфирович
, 1885 р.н., с.
орториги (тепер Шевченкове) Глухівсько
го р-ну, українець, освіта 2 кл. Дружина – Ганна, діти – Марфа, Михайло. Тесляр на аеродромі
в м. Шостка; колишній куркуль, в 1931 р. розкуркулений.
рештований 13.03.1938 р. за участь
в а/р куркульському угрупуванні. 23.04.1938 р. засуджений за ст.54-10 до ВМП.
нат Порфирович
, 1889 р.н., с.
орториги (тепер Шевченкове) Глухівського
р-ну, українець, освіта 2 кл. Дружина – Мотря, син – Михайло. Слюсар в слюсарній майстерні
в м. Шостка; колишній куркуль, в 1931 р. розкуркулений.
рештований 12.03.1938 р. за участь
в а/р куркульському угрупуванні. 23.04.1938 р. засуджений за ст.54-10 до ВМП.
ерасименко Степан Сергійович
, 1878 р.н., с. Собичеве Шосткинського р-ну, українець, ос
віта 2 кл. Дружина –
гафія Миколаївна, діти – Іван, Михайло,
настасія, Федора, Яків. Грубник
в бараках 2-го робітничого селища м. Шостка; колишній куркуль, в 1934 р. розпроданий за не
сплату держплатежів.
рештований 20.11.1937 р. за а/р агітацію, спрямовану проти колгоспного
будівництва і радянської влади, розповсюдження провокаційних чуток. 23.11.1937 р. засуджений
ерасименко Феодосій Михайлович
, 1900 р.н., с. Вільна Слобода
ервоного р-ну, українець,
освіта нижча. Дружина – Тетяна
омівна. Голова колгоспу.
рештований 10.03.1938 р. за участь в
шкідницькому угрупуванні, яке мало на меті знищення посівів і кінського поголів’я в колгоспах.
31.03.1938 р. засуджений за статтями 54-10 ч.2, 54-11 до ВМП.
еабілітований 27.11.1957 р. /ф.
еращенко Іван Степанович
, 1883 р.н., с. Почуйки
оманівської волості
иївського повіту,
українець, освіта середня. Дружина – Маргарита
арлівна, діти – Юрій, Віктор, Галина. Інженер
Скринниківського цукрозаводу
арківської обл.
рештований 13.10.1937 р. за участь в шпигунсь
кій орг-ції, шкідництво в цукровій промисловості. 23.11.1937 р. засуджений за ст. 54-1 “а” до ВМП.
нат Прокопович
, 1887 р.н., м. Суми, українець, освіта нижча. Дружина – Марія
Іванівна, син – Віктор. Секретар Сумського міського фінвідділу.
рештований 24.04.1938 р. за
участь в к/р військово-повстанській орг-ції. 09.05.1938 р. засуджений за статтями 54-2, 54-11 до
анило Петрович
, 1874 р.н., с. Бобрик Тернівського р-ну, українець, освіта
нижча, одружений (інших відомостей немає).
уркуль, голова церковної ради.
08.06.1929 р. за участь в нелегальному куркульському угрупуванні, а/р агітацію, спрямовану про
нат Васильович
, 1884 р.н., с. Михайлівка
ебединського р-ну, українець, письменний.
Діти –
гор, Валентина, Віра.
олгоспник, колишній середняк.
1922 р. проповідник секти бап
рештований 02.12.1937 р. за а/р роботу серед населення. 09.12.1937 р. засуд
ичевський Віктор Іванович
, 1888 р.н., м. Двінськ (
итва), поляк, освіта – 2 кл. інженерного
училища. Дружина – Тетяна Микитівна, діти – Віра, Юрій,
остислав. Слюсар-інструментальник
на залізниці.
рештований 08.07.1938 р. за к/р агітацію, спрямовану проти радянської влади і її
заходів. 25.09.1938 р. засуджений за статтями 54-10 ч.1, 54-10 на 5 р. ВТТ.
еабілітований 09.04.1958
лазунов Олександр Васильович
, 1888 р.н., м. Тамбов, росіянин, освіта вища. Дружина –
тоніна Іванівна, дочка – Валерія.
ерівник групи компресорів відділу збуту на заводі ім. Фрунзе м.
Суми, син попа.
рештований 04.04.1938 р. за участь в шпигунсько-диверсійній орг-ції. 17.10.1939
р. засуджений за статтями 54-6, 54-11 на 3 р. ВТТ.
еабілітований 03.08.1956 р. /ф.
-7641, оп.1,
горович
, 1910 р.н., с.
лександрівка Буринського р-ну, українець, освіта
середня (сільськогосподарський технікум). Вчитель школи в с. Слобода. Дружина –
юбов Пав
лівна, діти – Тамара, Микола.
рештований 28.10.1937 р. за участь в а/р українській націоналіс
тичній орг-ції, а/р агітацію. 19.11.1937 р. засуджений за статтями 54-2, 54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ.
лобін Михайло Тимофійович
, 1875 р., с. Юнаківка Миропільського р-ну, українець, пись
менний. Діти – Іван,
лександр. Без визначених занять; колишній куркуль, в 1929 р. розкуркуле
ний, висланий за к/р діяльність на 5 р.
рештований 01.08.1937 р. за а/р агітацію, спрямовану на
розвал колгоспів, проти підписки на позику “
борона країни”. 11.09.1937 р. засуджений за ст.54-
лобін Тимофій Павлович
, 1874 р., с. Юнаківка Миропільського р-ну, українець, освіта ни
жча. Про родину відомостей немає.
онюх і сторож в колгоспі; колишній куркуль, в 1930 р. роз
куркулений. В 1932 р. за крадіжки в колгоспі засуджений на 2 р. позбавлення волі.
01.08.1937 р. за к/р агітацію, спрямовану проти С
ів, підписки на позику “
борона країни”.
11.09.1937 р. засуджений за ст.54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ. 11.03.1938 р. помер в ВТТ.
лухов Федір Миколайович
, 1880 р.н., с.
юдинове Московської обл., росіянин, освіта се
редня. Дружина –
настасія Василівна, діти – Борис,
ев, Віра. Інспектор відділу технічного кон
. В 1905-1907 рр. член
П, з 1917 р. – член партії меншовиків.
11.03.1938 р. за участь в есеро-меншовистській націоналістичній повстанській орг-ції. 25.04.1938 р.
лушко Тимофій Іванович
, 1903 р.н., хут. Глушки
устянської с/р Смілівського р-ну, украї
нець, освіта 3 кл. Дружина –
настасія Якимівна, діти – Віталій, Борис. Бухгалтер виробничої
частини Маршальської МТС.
рештований 24.09.1937 р. за участь в к/р націоналістичному угру
пуванні. 14.11.1937 р. засуджений за ст. 54-10 на 10 р. ВТТ.
еабілітований 24.10.1956 р. /ф.
ноєвий Петро
, 1885 р.н., м. Буринь Буринського р-ну, українець, освіта почат
кова, одружений (інших відомостей немає). Слюсар на пісочному заводі в м. Буринь, колишній
рештований 07.01.1929 р. за а/р агітацію. 05.04.1929 р. засуджений за ст.54-10 до поз
бавлення права проживання в Москві,
остові-на-Дону, зазначених губерніях, округах
з прикріпленням до зазначеного місця проживання на 3 р.
собливої наради при
від 19.02.1932 р. дозволено вільне проживання по С
еабілітований 31.10.1989
овенько Карпо Федорович
, 1872 р.н., с. Ярошівка Глинського р-ну, українець, освіта – ниж
ча. Дружина –
аритина Тимофіївна, син – Іван. Без визначених занять; колишній куркуль, в 1930
р. розкуркулений, висланий (господарства братів
ндрія і
остянтина також ліквідовані, а самі
вислані на
рал). В 1921 р. був організатором і учасником політбанди Вовка (разом з дружиною
і сином Іваном, який в 1930 р. за участь в к/р орг-ції СВ
в 1930 р. був висланий в
рештований 28.07.1937 р. за а/р агітацію, спрямовану проти заходів радянської влади на селі.
08.09.1937 р. засуджений на 10 р. ВТТ (стаття не вказана).
еабілітований 16.11.1989 р. /ф.
нтон Йосипович
, 1895 р.н., м. Гродно (Польща), білорус, освіта середня спе
ціальна. Дружина –
інаїда Митрофанівна. Технік-землевпорядник.
рештований 11.07.1937 р. за
організацію к/р повстанської орг-ції, шкідництво. 14.11.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 до ВМП.
одзишевський Віктор Іванович
, 1886 р.н., м. Тиврів Вінницької обл., поляк, освіта ниж
ча. Дружина –
грипина Іванівна, діти –
олишній офіцер
ланського полку царської армії в м.
хтирка, в 1919 р. брав участь у
формуванні денікінського кавалерійського полку.
рештований 08.02.1938 р. за участь в українсь
кій повстанській к/р орг-ції, а/р агітацію, шкідництво. 24.04.1938 р. засуджений за статтями 54-10,
ригорій Іванович
, 1885 р.н., с. Мала Павлівка Грунського р-ну, українець, малопись
менний. Дружина –
нисимівна, дочка – Ганна.
олгоспник, колишній куркуль. В 1919-
1920 рр. учасник політбанди
рештований 06.03.1938 р. за участь в к/р націоналістичній
повстанській орг-ції, к/р агітацію. 05.04.1938 р. засуджений за ст. 54-11 до ВМП.
, 1901 р.н., с.
отінського р-ну, українець, освіта нижча. Дру
жина –
ндріївна. Бухгалтер промартілі в м. Суми.
рештований 19.04.1938 р. за
участь в к/р військово-повстанській орг-ції. 09.05.1938 р. засуджений за статтями 54-2, 54-11 до
анило Микитович
, 1896 р.н., с.
отінського р-ну, українець, освіта ни
жча. Дружина – Ганна
осипівна, син – Петро.
рештований 10.04.1938 р. за участь
в військово-бойовій повстанській орг-ції, к/р роботу. 19.04.1938 р. засуджений за статтями 54-2,
анило Павлович
, 1904 р.н., с.
отінського р-ну, українець, освіта нижча.
Дружина –
індратівна, діти – Володимир, Григорій. Бригадир в колгоспі.
10.04.1938 р. за участь в а/р військово-повстанській орг-ції. 21.04.1938 р. засуджений за статтями
оловченко Хома
, 1893 р.н., м. Тростянець, українець, освіта нижча. Дружина
ксана Пимонівна, діти – Юрій, Борис.
авгосп Тростянецької контори “
аготскот”; колишній
1908 р. до 1911 р. – член партії соціалістів-революціонерів
, в 1911-1916 рр. – анар
Петроградської федерації. В 1919 р. служив в денікінській армії.
09.02.1938 р. за участь в українській повстанській орг-ції. 26.04.1938 р. засуджений за статтями 54-
ків Матвійович
, 1877 р.н., с. Старе Сумського р-ну, українець, освіта нижча.
Дружина – Пелагея, дочка – Марія. Майстер автогенної дільниці котельного цеху Сумського за
воду ім. Фрунзе.
рештований 23.10.1937 р. за проведення шпигунсько-диверсійної діяльності на
користь іноземних держав. 30.12.1937 р. засуджений за статтями 54-6, 54-9 до ВМП.
олотяк Ілля Олексійович
, 1919 р.н., с. Жукотин Турчанського р-ну
ьвівської обл. (колиш
ня Польща), українець, освіта 4 кл.
раківської гімназії, неодружений.
ахівник Шосткинської
1934 р. учасник
, з 1937 р. служив в Польській армії “Юнацьке Гуфте
при штабі писарем.
рештований 17.07.1940 р. за а/р агітацію, як соціально-шкідли
вий елемент. 25.10.1940 р. засуджений за статтями 54-10 ч.1, 54-11 на 8 р. ВТТ.
олуб Трохим
, 1900 р.н., с. Фесівка
онотопського р-ну, українець, освіта ниж
ча. Дружина – Марія, діти – Микола,
астя, Пелагея, Тарас. Середняк-одноосібник з сім’ї курку
рештований 16.12.1934 р. за участь в к/р повстанській орг-ції і розповсюдження к/р листівок.
05.03.1934 р. засуджений за статтями 54-2, 54-11 до висилки на 3 р. в Північний край.
олубовський Микита
натович
, 1897 р.н., с.
окотки Шосткинського р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина – Секлета
лександрівна. Шляховий десятник. В 1918 р. брав участь в есерівсько
му повстанні в м. Шостка.
рештований 27.11.1937 р. за участь в а/р нелегальній есерівській орг-
ції, а/р діяльність. 29.04.1938 р. засуджений за статтями 54-10 ч.1, 54-11 до ВМП.
ольдштейн Макс Йосипович
, 1898 р.н., м. Борисів (Білорусія), єврей, освіта вища. Дружина
ьвівна, діти –
авідувач аптеки №126 в м. Суми.
рештований 04.04.1938 р. за
участь в а/р терористичній сіоністсько-шпигунській орг-ції. 19.04.1938 р. засуджений за статтями
ольченко Омелян Самійлович
, 1870 р.н., с.
отінського р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина –
дноосібник; колишній куркуль-торговець, в 1932 р. роз
проданий за невиконання держподатку.
рештований 10.09.1937 р. за к/р агітацію, спрямовану
проти радянської влади. 16.10.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ.
ома Кузьма Трохимович
, 1900 р.н., с. Городище Батуринського р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина – Марфа Василівна, діти –
лександр, Василь, Микола. Візник матеріального
складу ст.
онотоп; колишній куркуль, в 1929 р. розкуркулений, від висилки втік.
02.11.1937 р. за к/р агітацію. 13.11.1937 р. засуджений до ВМП (стаття не вказана).
онтар Михайло
аврилович
, 1885 р.н., м.
онотоп, українець, освіта нижча. Дружина
настасія, діти – Віктор, Володимир,
льга. Машиніст
онотопської міської електростанції.
олишній меншовик
(до 1917 р.).
рештований 15.04.1938 р. за участь в есеро-меншовистсь
кій націоналістичній повстанській орг-ції. 25.04.1938 р. засуджений за ст. 54-11 до ВМП /ф.
онтаренко Петро Павлович
, 1888 р.н., с. Боромля Тростянецького р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина – Тетяна
ртемівна, діти –
настасія. Телефоніст пошти в с. Боромля.
рештований 16.04.1938 р. за участь в українській повстанській к/р орг-ції. 21.04.1938 р. засудже
ончаренко Іван
икифорович
, 1873 р.н., с. Грунь Грунського р-ну, українець, малопись
менний. Дружина – Тетяна Петрівна, діти –
лександра, Степан,
атерина, Микола, Іван,
рештований 15.10.1937 р. за участь в а/р повстанській орг-ції. 09.12.1937 р. засудже
ончаренко Максим Тимофійович
, 1888 р.н., м.
хтирка, українець, освіта нижча, одру
жений (інших відомостей немає). Фотограф.
рештований 11.04.1929 р. за а/р агітацію, спря
мовану на повалення радянської влади. 02.08.1929 р. засуджений за ст.58-10 на 3 р. концтабору.
ончаренко Федір
, 1901 р.н., уродженець
нам’янського р-ну
деської обл., ук
раїнець, освіта середня. Дружина –
іна Федорівна, дочка – Валентина.
лісгоспу; син куркуля, в 1930 р. розкуркуленого і висланого.
рештований 11.03.1938 р. за участь в
к/р повстанському угрупуванні. 09.05.1938 р. засуджений за статтями 54-2, 54-11 до ВМП.
ончаренко Федір Іванович
, 1901 р.н., с.
отінського р-ну, українець, освіта середня.
Дружина – Фекла Павлівна, діти – Іван, Петро, Григорій,
іна. Вчитель неповної СШ в
ровне.
рештований 05.04.1938 р. за участь в військово-бойовій повстанській орг-ції, к/р робо
ту. 19.04.1938 р. засуджений за статтями 54-2, 54-11 до ВМП.
еабілітований 17.07.1956 р. /ф.
онченко Петро Йосифович
, 1898 р.н., м. Шостка, українець, освіта – міське училище. Дру
жина – Ганна Василівна, діти –
ерівник групи основної сировини заводу № 9 в м.
Шостка. В 1917 р. добровільно служив в ударному батальйоні армії
15.04.1938 р. за участь в а/р есерівській орг-ції, а/р агітацію. 19.04.1938 р. засуджений за статтями
опко Роман Іванович
, 1883 р.н., с.
хтирського р-ну, українець, освіта ниж
ча. Дружина –
фросинія Сергіївна, діти – Федір,
сенія, Ганна, Софія. Без визначених занять;
колишній куркуль, в 1931 р. розкуркулений, від висилки втік.
рештований 27.09.1937 р. за к/р
погляди, залякування колгоспників переміною влади і розправою над ними. 15.10.1937 р. засуд
орбенко Федір Павлович
, 1882 р.н., с. Покровка
раснопільського р-ну, українець, освіта
нижча. Про родину відомостей немає. Служитель культу – священик (підгорнівської орієнтації)
в с. Покровка.
рештований 06.03.1929 р. за а/р діяльність, залякування комсомольців карою бо
жою. 31.05.1929 р. засуджений за ст. 54-10 до висилки на 3 р. на
собливої наради
від 13.04.1932 р. позбавлений права проживання в 12 населених пунктах з при
орбовцов Опанас Максимович
, 1882 р.н., м. Путивль, українець, освіта нижча. Дружина
– Марія, діти –
іна, Галина,
еонід, Тетяна.
авідувач магазину Сумського рафінадного заводу.
рештований 23.10.1937 р. за участь в диверсійній орг-ції, здійснення диверсійного акту на Сум
ському рафінадному заводі, шпигунство на користь Польщі. 30.12.1937 р. засуджений за ст.54-9 до
орбунов Микола
влампійович
, 1905 р.н., с. Меловатка
уп’янського окр., українець, освіта
нижча, неодружений.
ченик писаря Сумського окружного воєнкомату, син псаломщика.
штований 09.07.1928 р. за а/р агітацію серед червоноармійців. 28.09.1928 р. засуджений за ст.58-10
ордієнко Микола Володимирович
, 1891 р.н., хут. Житейський Піщанської с/р Сумського р-
ну, українець, освіта нижча. Дружина –
ндріївна, діти –
вген. Працював
в колгоспі на різних роботах, в 1920-1921 рр. займався збройними пограбуваннями на шляхах.
рештований 09.10.1937 р. за участь в а/р антиколгоспному угрупуванні, а/р агітацію. 05.12.1937
р. засуджений за статтями 54-7, 54-10, 54-11 на 10 р. ВТТ.
еабілітований 01.09.1956 р. /ф.
, 1900 р.н., с. Марксове Брацлавського р-ну Вінницької обл., українець,
освіта вища, неодружений.
авідувач лабораторією Попівського спиртозаводу.
01.08.1937 р. за а/р агітацію. 13.11.1937 р. засуджений за ст.54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ.
, 1877 р.н., хут. Думівка Великобобрицької с/р
кого р-ну, українець, освіта нижча. Дружина –
нисія, діти – Микола,
ирило, Іван. Працівник
раснопільського лісгоспу; колишній куркуль, в 1929 р. розкуркулений, висланий на 3 р. в
рештований 09.09.1937 р. за к/р агітацію, дискредитацію заходів партії і радянської
влади. 29.09.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ.
еабілітований 16.11.1989 р. /ф.
, 1877 р.н., хут. Думівка Жовтневого р-ну, українець, освіта ни
жча, одружений (інших відомостей немає). Середняк.
рештований 18.06.1929 р. за а/р агітацію
спрямовану проти заходів радянської влади на селі. 16.08.1929 р. засуджений за ст. 58-10 до висил
орлач Костянтин Сергійович
, 1878 р.н., с. Великий Самбір
онотопського р-ну, українець,
малописьменний. Дружина – Парасковія Василівна, діти – Іван, Василь, Тетяна. Сторож 38 заліз
ничної школи в м.
онотоп; колишній куркуль, в 1930 р. розкуркулений, висланий за а/р діяль
ність за ст.54-10 ч.1 на 3 р. на Північ.
рештований 20.07.1937 р. за розповсюдження чуток про
війну, гибель радянської влади, терористичні настрої. 11.09.1937 р. засуджений за ст.54-10 ч.1 на
орн Ісхват Мордухівна
, 1895 р.н., м.
одзь (Польща), єврейка, малописьменна.
брам Маркович.
обітниця Сумської суконної фабрики, до 1935 р. проживала в Польщі.
штована 18.08.1937 р. за к/р діяльність, а/р агітацію на виробництві на користь Польщі. 16.11.1937
орох Тетяна Софронівна
, 1891 р.н., с.
емлянка Глухівського р-ну, українка, малописьмен
оловік – Михайло
лександрович, діти –
лександр. Домогосподарка.
23.11.1937 р. як соціально-шкідливий елемент, дружина учасника а/р право-троцькістської теро
ристичної орг-ції(чоловік засуджений 20.01.1937 р. за статтями 54-7, 54-8, 54-11 до ВМП). 16.01.1938
орошко Микола Митрофанович
, 1895 р.н., м.
ебедин, українець, освіта нижча. Дружи
на – Пелагея
ндріївна, діти – Володимир, Микола,
авідувач складу
№124
(так в документі); син куркуля.
рештований 05.03.1938 р. за участь в к/р біло
гвардійській повстанській орг-ції. 09.05.1938 р. засуджений за статтями 54-2, 54-11 до ВМП.
орошко Пилип Іванович
, 1900 р.н., с.
риничне Тростянецького р-ну, українець, освіта ни
жча. Дружина –
лизавета
ндріївна. Їздовий на Тростянецькому деревообробному комбінаті.
рештований 15.04.1938 р. за участь в українській військово-повстанській орг-ції. 26.04.1938 р. за
суджений за статтями 54-10, 54-11 до ВМП.
еабілітований 13.02.1958 р. /ф.
-7641, оп.1, спр.808-
ох Іван Олександрович
, 1890 р.н., с. Богданівка
арківської обл., українець, освіта вища.
Дружина –
аталія Федорівна.
олишній вчитель. 01.12.1937 р. судимий за а/р агітацію на 10
р. ВТТ. 08.05.1938 р. засуджений за статтями 54-8, 54-10, 54-11 до ВМП за а/р агітацію серед сока
мерників в’язниці м.
онотоп, підготовку гуртової втечі, висловлювання терористичних поглядів.
рабовий Оксен Феодосійович
, 1870 р.н., с.
отінського р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина –
ндріївна, діти –
іна, Дуня,
адія, Федір.
дноосібник; ко
лишній куркуль, в 1930 р. розкуркулений.
рештований 10.09.1939 р. за а/р агітацію, спрямовану
проти влади, колгоспів, проти підписки на позику “
борона країни”. 16.10.1937 р. засуджений зв
рек Олександр Миколайович
, 1894 р.н., с. Біловоди Миропільського р-ну, українець, освіта
середня. Дружина – Тетяна Трохимівна, діти –
лена, Борис.
авідувач медичною дільницею с.
Білки Тростянецького р-ну.
рештований 08.02.1038 р. за участь в к/р націоналістичній повстансь
кій орг-ції, що мала на меті повалення радянської влади шляхом збройного повстання. 01.04.1938
р. засуджений за статтями 54-2, 54-7, 54-11 до ВМП.
еабілітований 13.02.1958 р. /ф.
-7641, оп.1,
речана Федора Порфирівна
, 1881 р.н., с.
ервона Слобода
едригайлівського р-ну, україн
ка, неписьменна.
оловік – Іван Терентійович.
олгоспниця; колишня куркулька, в 1930 р. роз
куркулена, вислана на
рал, в 1933 р. з висилки втекла.
рештована 02.11.1937 р. за а/р агітацію,
спрямовану проти радянської влади, колгоспного будівництва, поразницькі настрої. 15.11.1937 р.
речаний Іван Терентійович
, 1878 р.н., с.
ервона Слобода
едригайлівського р-ну, украї
нець, освіта нижча. Дружина – Федора Порфирівна.
олгоспник; колишній куркуль, в 1930 р. роз
куркулений, в 1930 р. висланий на
рал, в 1933 р. з висилки втік.
рештований 02.11.1937 р. за а/р
агітацію, спрямовану проти колгоспного будівництва, розповсюдження провокаційних чуток,
терористичні настрої. 15.11.1937 р. засуджений на 10 р. ВТТ (стаття не вказана).
ригор’єв Володимир Костянтинович
, 1901 р.н., м. Суми, українець, освіта нижча. Дружи
на –
вгенія Михайлівна, дочка –
лла. Бухгалтер Сумського аптекоуправління. Служив в армії
рештований 22.04.1938 р. за участь в к/р військово-повстанській орг-ції. 09.05.1938 р.
ригор’єв Олександр Володимирович
, 1883 р.н., м. Шостка, українець, освіта нижча. Дру
жина – Тетяна. Пенсіонер.
рештований 27.10.1938 р. за участь в нелегальній а/р орг-ції, а/р діяль
ність. 29.04.1938 р. засуджений за статтями 54-10 ч.1, 54-11 до ВМП.
еабілітований 01.08.1956 р.
ригор’єв Павло
, 1905 р.н., с.
отінського р-ну, українець, освіта нижча.
Дружина –
атерина Федорівна, діти – Галина, Тамара.
рештований 01.04.1938 р.
за участь в а/р військово-повстанській орг-ції. 21.04.1938 р. засуджений за статтями 54-2, 54-11 до
ризлов Тимофій
митрович
, 1893 р.н., м.
фімов Тульської обл., росіянин, освіта нижча.
Дружина –
льга Федорівна, діти – Борис, Микола.
авідувач відгодовувальним пунктом Сум
сько-Степанівського цукрокомбінату. Служив в царській армії підпоручиком.
08.02.1938 р. за участь в к/р військово-повстанській орг-ції. 24.04.1938 р. засуджений за статтями
ригорій Пантелеймонович
, 1902 р.н., ст. Малоросійська
раснодарського краю,
українець, освіта неповна середня. Дружина – Явдоха Тихонівна, діти – Володимир,
асир ощадкаси в с. Буди, син чиновника.
рештований 20.11.1937 р. за участь в а/р повс
танській орг-ції, яка виступала проти радянської влади. 27.11.1937 р. засуджений за статтями 54-2,
ризун Володимир
, 1883 р.н., с.
арабутове Дубов’язівського р-ну, українець,
малописьменний. Дружина –
юдмила, діти – Микола,
льга, Марія. Тесляр Дубов’язівського
цукрорадгоспу; колишній куркуль, в 1930 р. розкуркулений.
рештований 16.09.1937 р. за а/р
агітацію, розповсюдження провокаційних чуток про війну і гибель радянської влади. 05.10.1937 р.
риневич Матвій Степанович
, 1891 р.н., с. Станьково Мінської обл., білорус, освіта нижча.
Дружина – Степанида, діти – Марія, Степан,
осип. Без визначених занять.
тований 14.10.1937 р. за участь в а/р повстанській орг-ції, що мала на меті підготовку і здійснення
збройного повстання проти радянської влади для створення “Самостійної
країни”, вербувальну
роботу, здійснення терористичних і шкідницьких актів. 08.11.1937 р. засуджений за статтями 54-2,
енис Омелянович
, 1885 р.н., хут.
иянівської с/р Богодухівського р-ну, украї
нець, малописьменний. Дружина –
вдокія Прокопівна.
хтирського ветеринарного
пункту. В 1932 р. судимий за вбивство голови колгоспу і бандитизм за ст.56-17 на 7 р. концтабору,
в 1934 р. з міста ув’язнення втік.
рештований 04.08.1937 р. за к/р погляди. 16.10.1937 р. засудже
рицай Федір Іванович
, 1890 р.н., с.
едригайлівського р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина – Марія Пилипівна, діти – Марфа,
вдокія, Володимир,
натолій, Ганна.
госпник; син волосного старшини.
рештований 14.08.1937 р. за участь в к/р орг-ції, к/р агітацію,
шкідництво в колгоспі. 19.09.1937 р. засуджений за статтями 54-7, 54-10 ч.1 до ВМП.
риценко Василь Степанович
, 1900 р.н., с. Слоут Глухівського р-ну, українець, освіта ниж
ча. Про родину відомостей немає.
рештований 04.12.1928 р. за те, що разом з групою
куркулів займався організованою діяльністю, спрямованою на здійснення терористичних актів
проти сільського активу (голови і секретаря сільради і голови
С). 09.03.1929 р. засуджений за
риценко Микола Миколайович
, 1889 р.н., с. Дрімайлівка
іжинського р-ну, українець, ос
віта середня. Дружина – Васса Сергіївна, діти – Володимир,
остянтин, Микола. Викладач фіз
культури в школах №№ 1, 2 в с. Вороніж Шосткинського р-ну.
олишній штабс-капітан армії
Денікіна, з 1921 р. член української націоналістичної орг-ції “Просвіта”; брат Гриценко
сандр, колишній білий офіцер, служив у гайдамаках, у 1918 р. емігрував в Польщу.
24.01.1930 р. за к/р діяльність серед населення. 26.02.1930 р. за ст. 54-11 з-під варти звільнений,
справу припинено.
рештований 01.09.1937 р. за к/р націоналістичну діяльність, спрямовану на
країни від С
. 13.11.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ.
риценко Федір
, 1884 р.н., хут. Гомиха Московської с/р
иповодолинського
р-ну, українець, освіта нижча. Дружина –
мелянівна, діти – Іван,
узьма, Григорій,
Ганна, Мотря.
олгоспник; колишній куркуль, в 1929-1930 рр. розпроданий за невиконання де
рештований 31.07.1937 р. за а/р агітацію, спрямовану проти заходів радянської вла
ди, податкової політики, шкідницьку діяльність. 29.09.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 10 р.
ришко Іван Іванович
, 1894 р.н., с.
іньківського р-ну Полтавської обл., українець,
освіта нижча. Дружина –
лавдія Павлівна, діти –
остислав,
кономіст по заготівлі палива
Сумського гарнізону. Служив при гетьмані і Петлюрі писарем військового начальника.
тований 16.04.1938 р. за участь в к/р військово-повстанській орг-ції. 24.03.1938 р. засуджений за
ришко Іван
, 1900 р.н., с. Грунь Грунського р-ну. Про національність, освіту і
родину відомостей немає.
дноосібник. Служив в Гетьманській варті.
рештований 24.10.1929 р.
за а/р агітацію. 13.01.1930 р. засуджений за ст. 58-10
на 3 р. концтабору.
ришко Ілля Олексійович
, 1895 р.н., с. Грунь Грунського р-ну, українець, освіта нижча. Про
родину відомостей немає.
рештований 24.10.1929 р. за а/р агітацію. 13.01.1930 р.
засуджений за ст. 58-10
на 3 р. концтабору.
еабілітований 16.11.1989 р. /ф.
-7641, оп.1,
ришко Ілля Олексійович
, 1895 р.н., с. Грунь Грунського р-ну, українець, освіта 2 кл.. Дру
жина – Тетяна Миколаївна, син – Григорій.
онюх при комітеті заготівель, колишній куркуль.
В 1929 р. за невиконання хлібопостачання державі судимий за ст. 54-10 на 3 р. позбавлення волі.
рештований 06.10 1937 р. за участь в а/р повстанській орг-ції, що мала на меті орг-цію зброй
ного повстання проти радянської влади для створення “Самостійної
країни”, здійснення шкід
ницьких і терористичних актів. 08.11.1937 р. засуджений за статтями 54-2, 54-7, 54-8, 54-11 на 10
р. ВТТ.
еабілітований 08.10.1957 р.
рештований 20.12.1949 р. за участь в а/р націоналістичній
орг-ції. 11.03.1950 р. засуджений до висилки на поселення в
расноярський край.
естор Степанович
, 1873 р.н., с. Грунь Грунського р-ну, українець, освіта нижча.
Про родину відомостей немає.
рештований 24.10.1929 р. за а/р агітацію. 13.01.1930
р. засуджений за ст. 58-10
на 3 р. концтабору.
еабілітований 16.11.1989 р. /ф.
ришко Петро Петрович
, 1884 р.н., хут. Гришки Мар’янівської с/р
иповодолинського р-ну,
українець, письменний. Дружина –
лена Павлівна, діти – Пелагея, Іван. Сторож відгодівельного
пункту скота в с. Василівка Штепівського р-ну; колишній куркуль, в 1931 р. розкуркулений.
штований 04.03.1938 р. за активну участь в к/р націоналістичній повстанській орг-ції, к/р агітацію.
24.04.1938 р. засуджений за статтями 54-2, 54-11 до ВМП.
еабілітований 25.09.1957 р. /ф.
рищенко Павло
гапович
, 1887 р.н., хут. Проходи Петрушівської с/р Миропільського р-
ну, українець, малописьменний, одружений (інших відомостей немає). Середняк.
29.10.1930 р. за участь в 1919 р. в терористичному акті, вбивстві 2-х і каліцтві 1-го червоноармійця,
утримувався під вартою. 21.01.1931 р. за ст.54-8 справу припинено за давністю і недоказаністю.
робовий Олександр
, 1922 р.н., с.
отінського р-ну, українець, освіта 7
кл., неодружений.
обітник дорвідділу с. Писарівка
отінського р-ну.
рештований 14.12.1943 р.
як дезертир радянської армії (призваний
отінським районним військовим комісаріатом в 1941
р.), який в вересні 1942 р. був завербований в якості таємного агента поліції на тимчасово-окупо
ваній нацистами території, і отримав завдання виявляти партизан і патріотів радянської влади.
08.07.1944 р засуджений за ст.54-”б” на 7 р. ВТТ, по закінченню терміну 14.12.1950 р. етапований в
ері Микитович
, 1911 р.н., ст.
. Дерев’янківська
раснодарського краю, украї
нець, освіта середня. Дружина –
уківна, діти –
льбіна. Вчитель СШ № 33 при
ст. Ворожба Московсько-
иївської залізниці.
рештований 18.04.1938 р. за участь в к/р націо
налістичній орг-ції, к/р діяльність. 23.04.1938 р. засуджений за ст. 54-11 до ВМП.
н Йосипович
, 1893 р.н., с.
елецької губ. (Польща), поляк, освіта ниж
ча. Дружина –
сенія, діти – Станіслав,
дуард. Помічник директора з сировини Іволжанського
рештований 07.09.1937 р. за проведення з 1934 р. шпигунської діяльності на ко
ристь Польщі. 23.11.1937 р. засуджений за ст.54-6 до ВМП.
еабілітований 06.09.1957 р. /ф.
оловач Ілля Семенович
, 1890 р.н., с. Горобівка Білопільського р-ну, українець,
освіта середня, неодружений. Слухач
країнської богословської школи в м.
29.05.1929 р. за а/р агітацію, зрив перевиборів сільради. 12.07.1929 р. засуджений за ст.54-10 на 3 р.
рузов Олексій
, 1897 р.н., м. Суми, українець, освіта вища. Дружина –
аїса Іно
кентіївна. Без визначених занять. В 1919-1920 рр. служив армії Денікіна. В 1938 р. судимий за ст.108
на 1 р. позбавлення волі умовно.
рештований 21.04.1938 р. за участь в к/р військово-повстанській
орг-ції. 09.05.1938 р. засуджений за статтями 54-2, 54-11 до ВМП.
еабілітований 31.10.1956 р. /ф.
рунарт Олександра Павлівна
, 1890 р.н., с. Біловоди Миропільського р-ну, українка, осві
та нижча.
оловік –
лександр Васильович (німець, уродженець с. Грязне Сумської обл.), син
– Володимир. Домогосподарка.
рештована 20.03.1944 р. за зраду батьківщині (на тимчасово
окупованій нацистами території зареєструвалась як “фольксдойче”
). 13.05.1944 р. засуджена
за ст.54-1”а” на 3 р.
орногорського спеціального ВТТ.
еабілітована 30.12.1989 р. /ф.
-7641, оп.1,
убенко Семен Пантелеймонович
, 1889 р.н., с. Дубовичі Глухівського р-ну, українець, ос
віта середня. Дружина – Ганна
ахарівна, син – Богдан.
ахівник Глухівського промкомбінату;
в 1922-1929 рр. піп автокефальної церкви.
рештований 17.03.1938 р. за участь в к/р українській
націоналістичній повстанській орг-ції. 31.03.1938 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1, 54-11 до ВМП.
убський Іван Михайлович
, 1884 р.н., с. Вертіївка
іжинського р-ну, українець, освіта 4 кл.
Дружина – Ганна Григорівна, діти –
натолій (18.11.1937 р. засуджений за а/р агітацію
за ст. 54-10 ч.1, помер в ВТТ в 1942 р., реабілітований в травні 1989 р.). Без визначених занять; ко
лишній куркуль, в 1930 р. розкуркулений, висланий на 3 р. на Північ.
рештований 26.09.1937 р.
за крадіжки матеріалів, шкідницьку діяльність, а/р агітацію. 15.10.1937 р. засуджений за ст. 54-10
удзенко Василь Омелянович
, 1891 р.н., с. Дубовичі Глухівського р-ну, українець, освіта ни
жча. Дружина – Парасковія, діти – Іван,
олишній організатор і
голова української церковної ради автокефальної церкви в с. Дубовичі.
рештований 16.03.1938 р.
за активну участь в к/р націоналістичної повстанської орг-ції, а/р діяльність. 31.03.1938 р. засудже
удим Захар Федорович
, 1890 р.н., м.
онотоп, українець, освіта нижча. Дружина – Парас
ковія Дем’янівна, діти –
лександр, Віктор.
онотопського цегельного заво
рештований 14.06.1931 р. за участь в к/р орг-ції. 05.02.1932 р. засуджений за ст.54-2 на 3 р. кон
узь Павло
, 1882 р.н., с.
едригайлівського р-ну, українець, непись
менний. Дружина –
лександра Тимофіївна, діти – Іван, Яків.
олгоспник; колишній куркуль,
в 1930 р. розпроданий за невиконання хлібопостачання.
рештований 25.09.1937 р. за а/р агіта
цію, спрямовану проти колгоспного будівництва, проти підписки на позику “
борона країни”,
розповсюдження провокаційних чуток. 15.11.1937 р. засуджений на 10 р. ВТТ (стаття не вказана).
узь Тимофій Олександрович
, 1895 р.н., с.
соївка Миропільського р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина –
нтонівна, діти – Іван, Валентин, Таїсія, Тетяна.
дноосібник; колишній
куркуль, торговець. Добровільно служив в армії Денікіна.
рештований 22.03.1931 р. за а/р агі
тацію. 22.04.1931 р. засуджений за статтями 54-10, 54-13 на 3 р. ВТТ.
еабілітований 29.12.1989 р.
уман Іван
, 1894 р.н., с. Грунь Грунського р-ну, українець, освіта нижча. Дру
жина –
ндріївна, син – Михайло.
олгоспник.
рештований 20.11.1937 р. за участь в а/р
повстанській орг-ції, яка виступала проти радянської влади. 27.11.1937 р. засуджений за статтями
урін Василь
, 1876 р.н., с. Гуринівка Білопільського р-ну, українець, малопись
менний, одружений (інших відомостей немає).
рештований 30.09.1929 р. за а/р агі
тацію. 18.01.1930 р. засуджений за ст. 58-10 до висилки на 3 р. в Північний край.
уров Микола Іванович
, 1893 р.н., с.
отінського р-ну, росіянин, освіта середня. Доч
ка –
льга. Бухгалтер Білопільського містптахоторгу.
олишній офіцер царської армії, в 1917-
1918 рр. перебував в германському полоні, в 1918-1919 рр. був мобілізований в армію Петлюри, з
якої дизертував в Польщу; в 1923 р. повернувся в С
рештований 09.02.1938 р. за участь в а/р
повстанській орг-ції, що мала на меті повалення радянської влади шляхом збройного повстання;
за шкідницьку діяльність. 23.03.1938 р. засуджений за статтями 54-2, 54-10, 54-11 до ВМП.
ків Федорович
, 1870 р.н., с. Погрібки Суджанського р-ну
урської обл., росіянин,
малописьменний. Діти –
ирило, Гаврило.
обітник Михайлівського вогнетривкого заводу
нопільського р-ну; колишній куркуль, в 1929 р. розкуркулений і засуджений за злісну нездачу
хліба державі на 3 р. Соловецьких таборів. В 1919 р. при Денікіні видавав сім’ї червоноармійців,
постачав денікінцям військове обладнання і боєприпаси.
рештований 10.09.1937 р. за проведен
ня к/р роботи (після втечі з Соловків) на робочому місті. 29.09.1937 р. засуджений за ст.54-10 ч.1 на
усак Павло Михайлович
, 1887 р.н., с. Токарі
ебединського р-ну, українець, освіта нижча,
одружений (інших відомостей немає). Середняк.
рештований 06.12.1928 р. за а/р агітацію спря
мовану проти заходів радянської влади на селі, тероризування і побиття бідноти, зрив загальних
зборів громадян. 05.04.1929 р. засуджений за ст.54-10 до позбавлення права проживання в Москві,
остові-на-Дону, зазначених губерніях, округах
з прикріпленням до визначено
го місця проживання на 3 р., з-під варти звільнений.
еабілітований 24.10.1989 р. /ф.
-7641, оп.1,
авиденко Павло
, 1878 р.н., с.
здиця Глухівського р-ну, українець, малописьмен
ний. Дружина –
лизавета, син – Іван. Без визначених занять; колишній куркуль, в 1930 р. розкур
рештований 19.04.1938 р. за участь в а/р кулацькому угрупуванні. 23.04.1938 р. засудже
авидов Іван Макарович
, 1902 р.н., с. Дернове Великописарівського р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина –
лександрівна, діти – Варвара, Ганна, Федір.
30.08.1930 р. за а/р агітацію. 09.02.1931 р. засуджений за статтями 54-10, 56-16, 78 до висилки на 3
р. в Північний край.
ішенням
аради при
від 23.10.1931 р. умовно до
азар Іванович
, 1889 р.н., с.
ермалик Маріупольського р-ну
апорізької обл., грек,
освіта нижча. Дружина – Віра, діти –
іна, Юрій, Михайло.
обітник хлібного складу пекарні
ернігівторгу в м. Глухів; колишній куркуль, в 1930 р. розкуркулений, в 1931 р. висланий за участь
в к/р орг-ції на 3 р. в
рештований 15.12.1937 р. за участь в грецькій к/р повстансь
кій орг-ції. 07.02.1938 р. засуджений за статтями 54-10, 54-11 до ВМП.
еабілітований 03.09.1956 р.
анюшевський Михайло
, 1888 р.н., м. Сморгонь Віленської губ. (Польща), єв
рей, освіта нижча. Дружина –
льга Ісааківна, діти –
лександр, Габріель.
авідувач скла
дом Сумської бази Мосхладопрому.
рештований 19.01.1938 р. як один з керівників підпільної
сіоністської орг-ції. 13.04.1938 р. засуджений за статтями 54-2, 54-7, 54-8, 54-11 до ВМП.
араган Федір Семенович
, 1890 р.н., с. Боромля Тростянецького р-ну, українець, осві
та нижча. Дружина – Ірина Дмитрівна, дочка – Ганна.
дноосібник; колишній куркуль, в 1932
р. розкуркулений.
рештований 17.04.1938 р. за участь в українській повстанській к/р орг-ції.
21.04.1938 р. засуджений за статтями 54-2, 54-11 до ВМП.
еабілітований 18.05.1956 р. /ф.
воркін Вульф
брамович
, 1885 р.н., м.
онотоп, єврей, малописьменний. Дружина –
аймівна, діти – Соломон, Яків,
юбов. Годинниковий майстер в майстерні каси взаємодо
помоги пенсіонерів м. Суми.
рештований 30.03.1938 р. за участь в а/р терористичній сіоністсько-
шпигунській орг-ції. 19.04.1938 р. засуджений за статтями 54-6, 54-7, 54-8, 54-11 до ВМП.
егтяренко Микола Олександрович
, 1893 р.н., м. Глухів, українець, освіта вища. Дружи
на – Фаїна Іванівна, діти –
еонід, Юрій. Вчитель
ильчицької неповної середньої школи.
олишній учасник “Просвіти”.
рештований 14.04.1938 р. за участь в к/р повстанській орг-ції.
23.04.1938 р. засуджений за статтями 54-10, 54-11 до ВМП.
еабілітований 31.10.1956 р. /ф.
егтяренко Феодосій Олександрович
, 1897 р.н., м. Глухів, українець, освіта вища. Дружина
фросинія Тимофіївна, дочка – Валентина. Вчитель і завідувач навчальною частиною українсь
кої середньої школи м. Шостка.
рештований 02.10.1937 р. за а/р націоналістичну агітацію, роз
повсюдження провокаційних чуток. 23.11.1937 р. засуджений за статтями 54-10 ч.2, 54-11 на 10 р.
егтярьов Степан Пилипович
, 1879 р.н., хут. Проходи Петрушівської с/р Миропільського
р-ну, українець, малописьменний. Дружина –
лександра Семенівна, син – Григорій.
ній куркуль, в 1930 р. розпроданий за невиконання хлібозаготівлі.
рештований 26.10.1930 р. по
підозрі в участі в терористичному акті і вбивстві 2-го і каліцтві 1-го червоноармійця в 1919 р. за
ст.54-8. Постановою ДП
від 21.01.1931 р. справу припинено за давністю і недоказаністю.
рештований 23.04.1931 р. за а/р агітацію, спрямовану проти заходів радянської влади, спекуля
цію, розповсюдження провокаційних чуток про гибель радянської влади. 12.05.1931 р. засудже
ний до висилки на 3 р. в Північний край.
еабілітований 15 травня 1992 р. /ф.
-7641, оп.1, спр.
, 1886 р.н., с. Великий Самбір
онотопського р-ну, українець, осві
та нижча, одружений (інших відомостей немає).
е працював.
рештований 06.09.1929 р. за а/р
агітацію, групування навколо себе кримінального елементу. 29.01.1930 р. засуджений за ст.54-10
ейнеко Карпо
, 1894 р.н., м.
онотоп, українець, освіта нижча. Дружина –
на Степанівна. Столяр на
рештований 21.04.1938 р. за участь в к/р націоналістичній
орг-ції. 23.04.1938 р. засуджений за ст. 54-11 до ВМП.
еабілітований 03.12.1957 р. /ф.
-7641, оп.1,
ндрій Федорович
, 1896 р.н., с. Собичеве Шосткинського р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина – Мотря Іванівна, діти – Софія, Петро, Дмитро.
б’їждчик лісів при Собицько
му лісництві Шосткинського р-ну. В 1919 р. брав участь у збройному повстанні проти радянської
влади в с. Собичеве, був делегатом нелегального есерівського з’їзду в с. Ярославець.
05.04.1938 р. за участь в к/р націоналістичній повстанській есерівській орг-ції. 13.04.1938 р. засуд
жений за статтями 54-10 ч.1, 54-11 до ВМП.
еабілітований 19.12.1956 р. /ф.
-7641, оп.1, спр.391-
ригорій Петрович
, 1898 р.н., с. Собичеве Шосткинського р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина – Марія Василівна, син – Яків.
олгоспник.
олишній есер, в 1919 р. учасник
рештований 15.04.1938 р. за участь в українській націоналістичній к/р пов
станській есерівській орг-ції. 23.04.1938 р. засуджений за статтями 54-2, 54-10 ч.1, 54-11 до ВМП.
екунов Опанас Федорович
, 1893 р.н., с. Собич Шосткинського р-ну, українець, письмен
ний. Дружина – Фекла Сидорівна, діти – Пелагея,
авідувач господарством Собицької
школи. В 1914-1916 рр. служив в царській армії, в 1916-1918 рр. перебував в полоні в
встрії. В 1919
р. брав участь в політбанді Шуби і
орнєва, брав участь в збройному повстанні проти радянської
рештований 15.04.1038 р. за участь в українській націоналістичній повстанській орг-ції.
23.04.1938 р. засуджений за статтями 54-2, 54-10 ч.1, 54-11 до ВМП.
еабілітований 18.01.1957 р.
, 1886 р.н., с. Свеса Ямпільського р-ну, українець, освіта 2 кл.
Дружина – Марія
узьмівна, діти – Григорій,
аїса. Покрівельник Машбуду Шосткинського за
воду № 9. В 1907-1917 рр. член партії есерів; з 1924 по 1934 рр. член В
П/б/, в 1935 р. судимий за
викривлення революційної законності.
рештований 08.03.1938 р. за участь в а/р націоналістич
ній повстанській орг-ції. 13.04.1938 р. засуджений за статтями 54-2, 54-10, 54-11 до ВМП.
емиденко Семен
, 1876 р.н., с. Попова Слобода Буринського р-ну, українець,
освіта нижча. Діти – Федір, Петро.
е працював по інвалідності; колишній куркуль, в 1930 р.
розкуркулений, висланий в
рештований 29.11.1937 р. за к/р агітацію, спрямовану
проти колгоспів, радянської влади, розповсюдження провокаційних чуток про війну. 01.12.1937
емидко Степан
анилович
, 1897 р.н., с. Підлипне
онотопського р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина – Федора Степанівна, діти – Ганна,
орнороб на
ст.
рештований 24.04.1931 р. за участь в к/р повстанській орг-ції “ШПВ
, вербувальну
роботу. 27.05.1931 р. засуджений за статтями 54-2, 54-11 до висилки етапом на 3 р. в Північний
ем’ян Максимович
, 1874 р.н., м.
хтирка, українець, освіта нижча. Дружина
вдокія Федорівна, син – Семен. Городник в колгоспі; колишній куркуль, в 1930 р. розкуркуле
ний, висланий, в 1932 р. з висилки втік разом з сином.
рештований 13.09.1937 р. за к/р пропа
ганду. 16.10.1937 р. засуджений за ст.54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ.
еабілітований16.11.1989 р. /ф.
ндрійович
, 1883 р.н., с. Боромля Тростянецького р-ну, украї
нець, освіта нижча. Дружина – Парасковія Михайлівна.
обітник Тростянецького пункту
аготзерно”;колишній куркуль, в 1930 р. розкуркулений, висланий. В 1923 р. судимий за к/р
діяльність на 3 р. позбавлення волі.
рештований 25.10.1937 р. за а/р агітацію проти вступу в кол
госп. 09.12.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ.
еабілітований 16.11.1989 р. /ф.
ем’яненко Василь Іванович
, 1897 р.н., с. Василівка
ебединського р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина – Серафіма Сильвестрівна, діти – Іван,
атерина, Григорій.
авідувач колго
спною хатою-лабораторією в с. Василівка.
рештований 31.07.1937 р. за шкідництво в колгоспі,
активну участь в к/р українській націоналістичній повстанській організації. 10.04.1938 р. засудже
енисов Костянтин Сергійович
, 1876 р.н., с. Малий
іствен Гродненського повіту, українець,
освіта – фельдшерська школа. Фельдшер в амбулаторії с.
оменського р-ну.
ний 21.03.1929 р. за к/р агітацію, спрямовану проти заходів радянської влади на селі. 05.07.1929
р. засуджений за ст.54-10 до висилки на 3 р. на
еабілітований 14.12.1989 р. /ф.
-7641, оп.1,
ериземля Сергій
, 1882 р.н., с. Товста
едригайлівського р-ну, українець, не
письменний. Дружина – Пелагея, дочка – Федора. Без визначених занять; колишній куркуль, в
1930 р. розкуркулений.
рештований 27.10.1937 р. за а/р агітацію, спрямовану проти колгоспного
будівництва, розповсюдження провокаційних чуток. 15.11.1937 р. засуджений на 10 р. ВТТ (стаття
ериколенко Опанас Власович
, 1859 р.н., с.
рлівка Миколаївської волості
урської губер
нії, українець, неписьменний, одружений (інших відомостей немає).
21.06.1929 р. за а/р агітацію, спрямовану проти заходів радянської влади на селі за ст.54-10.
собливої
аради від 13.06.1929 р. адмінвисилку відмінено, з-під варти звільнений. Інших
еркач Петро Федорович
, 1911 р.н., с.
спенка Буринського р-ну, українець, освіта ниж
ча. Дружина –
лизавета Василівна, діти – Марія, Михайло.
22.08.1940 р. за здачу в полон білофінам без надання супротиву. 27.09.1940 засуджений на 5 р. ВТТ
еонтій Прокопович
, 1880 р.н., с.
ртюхівка Глинського р-ну, українець, освіта 3 кл.
Дружина –
гафія Іванівна, діти – Марія, Василь, Петро, Степан,
олгоспник; колишній
середняк. В 1930 р. за участь в р орг-ції “СВ
був засуджений по статтям 54-2, 54-11 на 10 р.
рештований 02.09.1937 р. за к/р агітацію, терористичні настрої. 21.09.1937 р. засуд
ещенко Петро Іванович
, 1895 р.н., с.
орториги Глухівського р-ну, українець, освіта нижча.
Дружина –
лександра. Без визначених занять; колишній куркуль, в 1930 р. розкуркулений.
штований 27.02.1938 р. за к/р агітацію, участь в а/р куркульському угрупуванні. 09.04.1938 р. засуд
жеря Микола Степанович
, 1920 р.н., с.
лишки Шосткинського р-ну, українець, освіта ни
жча, не одружений.
ервоноармієць розвідроти 116 стрілкового полку.
рештований 16.04.1942
р. за те, що здався без опору в німецький полон, видав військову таємницю, був агентом німець
кої розвідки. 31.10.1942 р. засуджений за статтями 58-1”б” і 19/58-8
на 10 р. ВТТ.
икий Микола Михайлович
, 1881 р.н., с. Велика Писарівка Великописарівського р-ну, ук
раїнець, освіта середня. Дружина –
ляна Іванівна, діти – Парасковія, Ганна, Василь. Вчитель Ве
ликописарівської школи; колишній середняк, в 1931 р. розпроданий за невиконання плану хлі
рештований 17.01.1932 р. за співучасть в поваленні революційного руху в 1905 р.
і переслідуванні учасників руху, незадоволення заходами радянської влади.
ішенням Судової
Трійки при
олегії ДП
від 13.10.1932 р. з-під варти звільнений, заборонено проживання в
, 1898 р.н., с.
окня Глинського р-ну, українець, освіта нижча.
Дружина –
юбов Юхимівна.
рештований 27.03.1938 р. за активну участь в к/р на
ціоналістичній орг-ції, а/р агітацію 15.04.1938 р. засуджений за статтями 54-10 ч.2, 54-11 до ВМП.
іденко Михайло Васильович
, 1890 р.н., с. Грунь Грунського р-ну, українець, малописьмен
ний. Дружина – Дарія Іванівна.
рештований 15.10.1937 р. за участь в а/р повс
танській орг-ції, що мала на меті підготовку і здійснення збройного повстання проти радянської
влади для створення “Самостійної
країни”, вербувальну роботу, здійснення терористичних і
шкідницьких актів. 08.11.1937 р. засуджений за статтями 54-2, 54-7, 54-8, 54-11 на 10 р. ВТТ.
іденко Петро
, 1913 р.н., м. Шостка, українець, освіта середня. Дружина – Тетяна
Трохимівна, дочка – Галина.
ормувальник на Шосткинському заводі № 53.
олишній комсомо
лець, в 1936 р. виключений.
рештований 08.05.1938 р. за участь в а/р право-троцькістській ди
версійно-шкідницькій орг-ції, проведення а/р роботи. 21.09.1938 р. засуджений за статтями 54-6,
іденко Савелій Карпович
, 1897 р.н., с. Василівка
ебединського р-ну, українець, освіта ни
жча. Дружина –
рина Яківна, діти –
вдокія, Михайло,
31.07.1937 р. за шкідництво в колгоспі, активну участь в к/р націоналістичній повстанській орг-ції.
10.04.1938 р. засуджений за статтями 54-2, 54-8, 54-11.
еабілітований 14.06.1958 р. /ф.
-7641, оп.1,
кович
, 1887 р.н., с.
ябухи Дмитрівського р-ну
онотопського окр.,
українець, малописьменний, одружений (інших відомостей немає).
02.11.1929 р. за а/р агітацію. 18.01.1930 р. засуджений за ст. 58-10
на 3 р. концтабору.
митренко Павло Симонович
, 1876 р.н., с. Панасівка
иповодолинського р-ну, українець,
малописьменний. Дружина – Минодора
икифорівна, діти – Марія, Петро. Без визначених за
нять; колишній куркуль, в 1930 р. розкуркулений і висланий за к/р агітацію на 3 р. В 1915 р. слу
жив стражником в Гадяцькій поліції. В 1919 р. батько і брат були розстріляні як учасники спілки
рештований 31.07.1937 р. за к/р пропаганду. 25.10.1937 р. засуджений за
облер Йоганс (Іван)
, 1903 р.н., с.
отовського р-ну
деської обл., ні
мець, освіта – сільська школа, неодружений.
оваль Шосткинської контори “Індустроя”; син кур
куля, в 1930 р. розкуркуленого.
рештований 22.10.1933 р. за підтримку зв’язку з німецькими
спеціалістами, які працювали на Шосткинському заводі № 9. 05.03.1934 р. засуджений за ст. 54-6
овгаленко Софія Кирилівна
, 1882 р.н., хут. Саєве
озельненської с/р
р-ну, українка, неписьменна.
оловік – Василь, діти –
настасія, Галина, Семен, Юхим. Без визна
чених занять; куркулька, в 1930 р. розкуркулена, вислана на Північ (чоловік і сини вислані також),
в 1932 р. з висилки втекла.
рештована 04.09.1937 р. за а/р агітацію, розповсюдження провока
ційних чуток. 21.09.1937 р. засуджена на 10 р. ВТТ(стаття не вказана).
еабілітована 16.11.1989 р.
овгий Іван
, 1889 р.н., с. Підлипне
онотопського р-ну, українець, освіта ниж
ча, одружений (інших відомостей немає). Токар на
. В 1910-1917 рр. учасник “Просвіти”.
рештований за активну участь в церковному автокефальному русі, к/р роботу проти існуючого
асуджений за ст.54-11 (термін не вказано). 20.10.1930 р. справу припинено за недоказаніс
аумович
, 1884 р.н., с.
отінського р-ну, українець, освіта ни
жча. Дружина – Ірина Іванівна. Сторож Іволжанського спиртозаводу. В 1909-1917 рр. був горо
довим м. Москва, з 1920 р. учасник секти євангельських християн.
рештований 04.03.1938 р. за
участь в військово-повстанській орг-ції, а/р агітацію. 09.05.1938 р. засуджений за статтями 54-2,
овгополий Микита Захарович
, 1875 р.н., м.
онотоп, українець, освіта нижча. Дружина
– Ганна Гаврилівна. Стругальник на
. В 1918 р. служив в армії Денікіна.
рештований за
активну участь в церковному автокефальному русі, к/р роботу проти існуючого ладу. 17.11.1930
р. засуджений за ст.54-11 на висилку на 3 р. в Північний край. 20.10.1930 р. справу припинено за
недоказаністю. Помер в жовтні 1933 р. після повернення з висилки.
еабілітований 18.03.1959 р.
овженко Іван Захарович
, 1877 р.н., с. Боромля Тростянецького р-ну, українець, малопись
менний, неодружений.
обітник Мозговського відділення Грязнянського радгоспу; колишній
куркуль, в 1930 р. розкуркулений, від висилки втік.
олишній помічник псаломщика в Боро
млянському соборі.
рештований 10.09.1937 р. за а/р агітацію, терористичні настрої, релігійну
пропаганду. 29.09.1937 р. засуджений за ст.54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ.
еабілітований 16.11.1989 р. /ф.
овженко Олексій Харитонович
, 1889 р.н., с.
омиші Грунського р-ну, українець, мало
письменний. Дружина – Марія.
олгоспник; колишній куркуль, в 1931 р. розкуркулений.
тований 18.04.1938 р. за участь в а/р повстанській орг-ції, що мала на меті повалення радянської
влади шляхом збройного повстання. 24.04.1938 р. засуджений за статтями 54-10 ч.1, 54-11 до ВМП.
ків Опанасович
, 1899 р.н., с.
отінського р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина –
лизавета Трохимівна, діти –
сенія, Іван, Микола, Федір.
оваль шахти №
11-43 Брянського р-ну Донецької обл.; колишній куркуль, в 1930 р. розкуркулений, від висилки
рештований 13.08.1937 р. за зрив хлібозаготівель, к/р роботу. 25.10.1937 р. засуджений за ст.
ндрій Йосипович
, 1886 р.н., с. Великий Самбір
онотопського р-ну, українець, ос
віта нижча. Дружина –
лизавета Микитівна, діти – Дмитро,
атерина. Швейцар
нотопської фабрики-кухні; колишній куркуль, в 1931 р. розкуркулений.
рештований 29.11.1937
р. за а/р антиколгоспну агітацію, розповсюдження провокаційних чуток про війну, голод 30-х рр.
01.12.1937 р. засуджений за ст.54-10 ч.1 на 8 р. ВТТ. 30.04.1942 р. помер в ВТТ Ярославської обл.
ндрій Савелійович
, 1899 р.н., с. Яструбине
отінського р-ну, українець, освіта ниж
ча. Діти –
вгенія, Валентина,
натолій. Голова правління Сумського промислового комбінату
бъединенный труд”; в 1931-1937 рр. член
рештований 31.10.1937 р. за участь в а/р
орг-ції правих, к/р діяльність.28.03.1938 р. засуджений за статтями 54-10 ч.1, 54-11 на 8 р. ВТТ.
митро Прокопович
, 1897 р.н., м. Білопілля, українець, малописьменний. Дружина
фросинія Петрівна, дочка –
нтоніна. Стрілочник на ст. Білопілля. В 1919 р. брав участь у
повстанні проти радянської влади, політбанді Шевича.
рештований 25.10.1937 р. за а/р агітацію.
03.12.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ.
еабілітований 30.05.1958 р. /ф.
-7641, оп.1,
орошенко Іван Спиридонович
, 1885 р.н., с. Сенча Сенчанського р-ну Полтавської обл.,
українець, освіта середня. Дружина –
фросинія Іванівна, діти – Микола, Борис.
колишній вчитель; син куркуля, розкуркуленого.
олишній офіцер царської армії, в 1924-1928
рр. священик автокефальної церкви с.
охвицького р-ну.
рештований 17.02.1938 р.
за участь в а/р куркульському угрупуванні, к/р роботу. 15.04.1938 р. засуджений за статтями 54-10
орошенко Микола Миколайович
, 1891 р.н., с. Вороніж Шосткинського р-ну, українець,
освіта – земська школа. Дружина – Марія Василівна, діти –
адія, Микола, Віктор.
крамницею Воронізького сільпо; син крупного куркуля, колишній політбандит.
17.02.1938 р. за участь в а/р куркульському угрупуванні. 19.04.1938 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 до
орсман Іван Іванович
, 1895 р.н., м. Суми, українець, освіта середня. Дружина –
аїса Мат
обітник відділу постачання Сумського заводу ім. Фрунзе. В 1918 р. служив в армії Петлю
ри, в 1919 р. в армії Денікіна.
рештований 06.02.1938 р. за участь в к/р військово-повстанській
орг-ції. 24.04.1938 р. засуджений за статтями 54-2, 54-11 до ВМП.
еабілітований 31.10.1956 р. /ф.
ндрій Іванович
, 1879 р.н., с.
исла Дубина
ічківського р-ну, українець, освіта
нижча, одружений (інших відомостей немає).
уркуль, розкуркулений.
рештований 22.06.1929
р. за а/р агітацію, спрямовану проти землеустрою, тероризування населення (підпали, побит
тя).14.10.1929 р. засуджений за ст.54-10 на 3 р. концтабору.
еабілітований 23.04.1990 р. /ф.
оценко Василь
митрович
, 1888 р.н., с. Велика Писарівка Великописарівського р-ну, ук
раїнець, малописьменний. Дружина – Марія Яківна, діти – Ганна, Федір,
в 1929 р. розпроданий. В 1918 р. був делегатом з’їзду хліборобів в
иєві, фінансово підтримував
Гетьманську владу. В 1919 р. видавав денікінцям революціонерів.
рештований 01.03.1931 р. за а/р
агітацію, спрямовану проти заготівель і вступу в колгоспи. 17.05.1931 р. засуджений за ст. 54-10
до висилки етапом на 3 р. в Північний край.
еабілітований 06.12.1989 р. /ф.
-7641, оп.1, спр.733/.
оценко Василь
, 1909 р.н., с. Молотове Грунського р-ну, українець, освіта ни
жча. Дружина –
юбов, дочка – Віра. Без визначених занять; колишній куркуль, в 1931 р. репре
сований за невиконання с/г податку.
рештований 08.02.1938 р. за участь в к/р націоналістичній
повстанській орг-ції, к/р агітацію. 05.04.1938 р. засуджений за ст. 54-11 до ВМП.
оценко Мойсей Іванович
, 1881 р.н., с.
исла Дубина
ічківського р-ну, українець, освіта ни
жча, одружений (інших відомостей немає).
уркуль, розкуркулений.
рештований 22.06.1929 р.
за а/р агітацію, спрямовану проти заходів радянської влади на селі, тероризування представників
влади і місцевого населення. 14.10.1929 р. засуджений за ст.54-10 на 3 р. концтабору.
оценко Павло
, 1867 р.н., с.
исла Дубина
ічківського р-ну, українець, осві
та нижча, одружений (інших відомостей немає). Середняк, колишній куркуль, розкуркулений.
рештований в червні 1929 р. за а/р агітацію, спрямовану проти заходів радянської влади на селі,
тероризування місцевого населення погрозами за ст. 58-10. Відомостей про дату арешту, засуд
оценко Тимофій Іванович
, 1884 р.н., с.
исла Дубина
ічківського р-ну, українець, освіта
нижча, одружений (інших відомостей немає). Середняк, син куркуля, розкуркуленого.
ваний 22.06.1929 р. за а/р агітацію, спрямовану проти заходів радянської влади на селі, тероризу
вання місцевого населення. 14.10.1929 р. засуджений за ст.54-10 на 3 р. концтабору.
, 1869 р.н., с. Сетеньове
івенського р-ну
рловської обл.,
росіянин, освіта нижча. Дружина –
лена Сергіївна, діти –
атерина. Пенсіонер-інвалід. В
1906-1917 рр. служив жандармом на ст.
1926 р. член есерівської орг-ції.
15.04.1938 р. за участь в есеро-меншовистській націоналістичній повстанській орг-ції. 25.04.1938 р.
ригорій
ригорович
, 1902 р.н., с. Бишкінь
ебединського р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина – Віра Максимівна, діти – Микола,
натолій, Ганна,
гроном Бо
ромлянської МТС.
рештований 16.04.1938 р. за участь в українській повстанській к/р орг-ції.
21.04.1938 р. засуджений за статтями 54-2, 54-11 до ВМП.
еабілітований 18.05.1956 р. /ф.
ремлюга Іван
анилович
, 1881 р.н., хут. Дремлюги
ебединської с/р
ебединського р-ну,
українець, письменний. Дружина –
лександра Петрівна, діти – Павло, Марія, Іван.
в колгоспі.
1912 р. член секти баптистів, проповідник.
рештований 17.10.1937 р. за а/р агіта
цію, спрямовану на підрив радянської влади, колгоспного будівництва, проведення нелегальних
зборів, вербування в секту. 15.11.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ.
рижаков Федір Тихонович
, 1889 р.н., м. Суми, українець, освіта нижча. Дружина – Ган
на Іванівна, діти –Віктор,
равець “Індпошиву” в м. Суми. В 1919 р. доброволець армії
Денікіна, в 1921 р. емігрував в Болгарію, в 1922 р. нелегально повернувся в С
19.12.1937 р. за к/р діяльність проти радянської держави. 25.12.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1
енис Прокопович
, 1898 р.н., с.
устянка Смілівського р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина –
настасія Савівна, діти –
вдокія, Петро.
олгоспник. В 1918 р. служив в ар
мії Петлюри; колишній учасник автокефального руху, “Просвіти”.
рештований 25.02.1938 р. за
участь в к/р українській націоналістичній орг-ції. 10.04.1938 р. засуджений за статтями 54-10, 54-11
робилко Іван Сергійович
, 1898 р.н., с.
устянка Смілівського р-ну, українець, освіта ниж
ча. Дружина – Горпина
омівна, діти –Іван, Григорій, Микола. Без визначених занять; колишній
олишній учасник автокефального руху, “Просвіти”, служив в армії Петлюри.
ваний 18.12.1937 р. за участь в а/р українській націоналістичній орг-ції. 10.04.1938 р. засуджений за
робот Петро Миколайович
, 1885 р.н., с. Головківка
игиринського р-ну
иївської обл., ук
раїнець, письменний. Дружина – Марія Савеліївна. Помічник круподера
хтирського держмли
на №7. В 1913 р. служив в царській поліції стражником.
рештований 03.11.1937 р. за проведення
к/р роботи серед мешканців м.
хтирка. 29.11.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1. на 10 р. ВТТ.
ронь Мусій Федорович
, 1878 р.н., с.
лянівського р-ну, українець, малописьмен
ний. Діти –
лексій, Пелагея.
олгоспник; колишній куркуль, в 1930 р. розкуркулений.
ваний 17.10.1937 р. за а/р агітацію, спрямовану проти стаханівського руху, колгоспного будівниц
тва, підписки на позику “
борона країни”. 05.12.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1. на 10 р. ВТТ.
ручок Михайло Йосипович
, 1914 р.н., с. Дунаєць Глухівського р-ну, українець, освіта се
редня, неодружений. Вчитель в с.
учерівка Глухівського р-ну; колишній комсомолець.
ваний 29.12.1933 р. за активну участь в к/р угрупуванні. 07.04.1934 р. засуджений за статтями 54-2,
ручок Пилип Семенович
, 1887 р.н., с. Полошки Глухівського р-ну, українець, освіта 2 кл.
Дружина –
льга Тихонівна, діти –Іван,
лавдія, Софія. Без визначених занять; ко
лишній куркуль, в 1930 р. розкуркулений, від висилки втік.
рештований 29.11.1937 р. за а/р агіта
цію, спрямовану проти партії, терористичні настрої. 01.12.1937 р. засуджений на 10 р. ВТТ (стат
тя не вказана).
еабілітований 16.11.1989 р. /Фр-7641, оп.1, спр.22/.
рештований 29.11.1937 р. за
проведення а/р агітації, поразницькі і терористичні настрої. 01.12.1937 р. засуджений на 10 р. ВТТ
(стаття не вказана). Під час відбування покарання був притягнений до відповідальності за участь
в 1936 р. в к/р повстанській орг-ції. 23.04.1938 р. засуджений за статтями 54-10, 54-11 до ВМП.
всей Васильович
, 1882 р.н., с.
ам’янець-Подільської губ., українець, освіта
нижча. Дружина – Феодосія Василівна, діти –
натолій, Віра, Юрій. Бухгалтер
хтирського трубного заводу. В 1909-1917 рр. служив писарем в
хтирській повітовій поліцейсь
кій управі.
рештований 24.10.1937 р. за к/р агітацію.29.11.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 10
еонтій Федотович
, 1887 р.н., хут. Балутове Ямпільського р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина –
нтоніна
обітник Шосткинського заводу № 6.
олишній есер.
рештований 10.03.1938 р. за участь в а/р націоналістичній повстанській есерівській орг-ції.
13.04.1938 р. засуджений за статтями 54-2, 54-11 до ВМП.
еабілітований 30.12.1956 р. /ф.
убовик Марк
, 1897 р.н., с. Велика Будища Гадяцького повіту Полтавської губ., ук
раїнець, освіта нижча. Дружина –
дарка Іллівна.
оваль.
рештований 20.03.1929 р. за участь
в підпільній орг-ції, к/р агітацію, спрямовану на повалення радянської влади; був командиром
кінної сотні банди
оваля. 12.07.1929 р. засуджений за статтями 54-2, 54-10 на 3 р. концтабору.
убовик Семен Маркович
, 1902 р.н., хут. Підопригори Павленківської с/р
ебединського р-
ну, українець, освіта нижча. Дружина – Варвара Митрофанівна, діти – Володимир, В’ячеслав,
лена. Бухгалтер Штепівського райземвідділу.
рештований 20.04.1938 р. за активну участь
в к/р націоналістичній орг-ції, к/р агітацію. 24.04.1938 р. засуджений за статтями 54-2, 54-11 до
убовик Сергій
ригорович
, 1879 р.н., с. Малий Вистороп Ворожбянського р-ну, українець,
неписьменний, одружений (інших відомостей немає).
рештований 04.06.1929 р. за а/р
агітацію, спрямовану проти хлібозаготівель. 02.08.1929 р. засуджений за ст.58-10 до висилки на 3
митро Миколайович
, 1903 р.н., м. Вороніж Воронезької обл., росіянин, освіта ни
жча. Дружина – Марфа Іванівна, діти –
натолій, Таміла. Слюсар Грязнянського (
пільського р-ну) цукрозаводу.
олишній член В
П(б), в 1937 р. виключений за зв’язок з троцькіс
рештований 19.04.1938 р. за участь в к/р повстанській орг-ції, що мала на меті повалення
радянської влади збройним шляхом. 21.04.1938 р. засуджений за статтями 54-2, 54-11 до ВМП.
еабілітований 21.09.1956 р. В партійному відношенні реабілітований 09.01.1990 р. /ф.
-7641, оп.1,
удник Микола Самійлович
, 1877 р.н., м. Мурафа Вінницької обл., українець, освіта нижча.
Дружина – Марія. Бухгалтер
хтирського трубного заводу. В 1918 р. служив при гетьмані секре
тарем повітового старости, в 1919 р. при Денікіні секретарем пристава.
рештований 14.10.1937
р. за а/р агітацію. 18.11.1937 р. засуджений за ст.54-10 ч.1. на 10 р. ВТТ. 01.04.1938 р. помер в ВТТ.
, 1877 р.н., с. Бобрик Тернівського р-ну, українець, освіта ниж
ча, одружений (інших відомостей немає). Псаломщик в с. Бобрик.
рештований 11.06.1929 р.
за участь в куркульському угрупуванні, а/р агітацію, спрямовану проти хлібозаготівель і заходів
радянської влади на селі. 16.08.1929 р. засуджений за ст. 54-10 до висилки на 3 р. в Північний край.
ригорій Трохимович
, 1878 р.н., с. Добрянське Великописарівського р-ну, росія
нин, освіта 2 кл. Дружина –
лександра Федорівна, діти – Іван, Ганна. Мірошник колгоспного
вітряного млина; колишній куркуль, в 1932 р. розкуркулений.
рештований 22.10.1937 р. за про
ведення к/р роботи, спрямованої на дискредитацію радянської преси, розповсюдження прово
каційних чуток про гибель радянської влади. 26.10.1937 р. засуджений за ст.54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ.
ків Федорович
, 1897 р.н., с. Павлівка
ічківського р-ну, малописьменний, од
ружений (інших відомостей немає). Середняк.
рештований 28.11.1929 р. як соціально-шкідли
вий елемент за крадіжки, хуліганство, залякування зброєю односельців, переховування майна
куркулів. 29.01.1930 р. засуджений за ст.58-10 на 3 р. концтабору.
еабілітований 30.11.1989 р. /ф.
ушин Іван Петрович
, 1882 р.н., с. Сваркове Шалигінського р-ну, українець, малописьмен
ний. Син – Микола.
учер Глухівського педагогічного інституту; колишній куркуль, в 1931 р.
розкуркулений, висланий.
рештований 22.12.1937 р. за участь в а/р куркульському угрупуванні.
23.04.1938 р. засуджений за ст.54-10 до ВМП.
еабілітований 31.10.1956 р. /ф.
-7641, оп.1, спр.372-
яговець Іван
, 1887 р.н., с. Великий Прикіл Миропільського р-ну, українець, ос
віта нижча. Дружина –
вграфівна, діти –
льга, Михайло.
ахівник зернового
товариства с. Великий Прикіл; колишній куркуль, в 1930 р. розпроданий за несплату держподат
рештований 23.03.1931 р. за а/р агітацію, спрямовану проти радянської влади, колгоспного
будівництва. 22.04.1931 р. засуджений за ст.54-10 до висилки на 3 р. в Північний край.
митро Іванович
, 1899 р.н., с.
оменського р-ну, українець, освіта нижча. Дру
жина –
адія Макарівна, діти – Іван, Марія, Тетяна.
оваль в колгоспі ; колишній куркуль, в 1930
р. розкуркулений, за невиконання хлібоздачі висланий на Північ на 8 р., з висилки втік. В 1919 р.
був організатором к/р угрупування і учасником повстання проти радянської влади.
ний 23.08.1937 р. за а/р діяльність, розтаскування колгоспного майна. 09.09.1937 р. засуджений за
митро Мартинович
, 1882 р.н., с. Білка Тростянецького р-ну, українець, освіта
нижча, одружений (інших відомостей немає). Середняк.
рештований 30.05.1929 р. за а/р агі
тацію, спрямовану проти заходів радянської влади на селі, проти хлібозаготівель, терористичні
настрої проти бідноти. 16.08.1929 р. засуджений за ст.54-10 до висилки на 3 р. в Північний край.
венбах Ілля
, 1889 р.н., м.
омни, єврей, освіта вища. Дружина –
на, діти –
яжина, Тамара, Мара. Вчитель. В 1917 р. був вибраний в
оменське повітове земське
1920 р. і до розколу був членом “Бунду”
, в 1920-1928 рр. був членом націоналістич
ної партії
П, членом правління районного “
зет”. При тимчасовому уряді
еренського був
редактором газети “
оменський день”.
рештований 25.07.1938 р. за к/р націоналістичну діяль
ність. 10.11.1939 р. засуджений за статтями 54-10 ч.1, 54-11 на 5 р. ВТТ.
еабілітований 07.03.1958 р.
атан Пінхусович
, 1878 р.н., м. Шклов (Білорусія), єврей, освіта нижча. Дружина – Міра.
устар-хутровик в м. Суми.
рештований 30.03.1938 р. за участь в а/р терористичній сіоністсько-
шпигунській орг-ції. 19.04.1938 р. засуджений за статтями 54-6, 54-7, 54-8, 54-11 до ВМП.
нат Михайлович
, 1878 р.н., с. Панасівка
иповодолинського р-ну, українець, освіта
2 кл. Діти – Дмитро, Іван, Петро, Софія, Яків. Без визначених занять; колишній куркуль, в 1931 р.
за невиконання держзобов’язань розпроданий і судимий за ст. 58 ч.2 на 4 р. позбавлення волі. В
1928-1930 рр. був посібником банди Воропая.
рештований 30.07.1937 р. за к/р агітацію. 17.09.1937
венко Кузьма Омелянович
, 1882 р.н., с.
изи Сумського р-ну, українець, освіта нижча. Дру
жина – Віра Феодосіївна, діти – Михайло,
аталія. Помічник комірника, колишній кур
рештований 22.12.1932 р. за а/р діяльність, спрямовану на руйнування колгоспу. 20.02.1933
р. засуджений за ст.54-10 до висилки на 3 р. в Північний край.
еабілітований 29.12.1989 р. /ф.
нтоніна Олександрівна
, 1913 р.н., м. Шостка, українка, освіта нижча.
оловік – Сер
гій Петрович (11.09.1937 р. як член к/р орг-ції засуджений до ВМП), син –
натолій (направлений
в дитбудинок
аркомпросу). Домогосподарка.
рештована 16.09.1937 р. як дружина зрадника
батьківщини. 10.01.1938 р. засуджена на 5 р. ВТТ (стаття не вказана). Судимість знято 24.11.1951 р.
втєєва Марина Василівна
, 1884 р.н., с.
омиші Грунського р-ну, українка, неписьменна.
Діти –
ндрій, Іван. Без визначених занять; колишня куркулька, в 1932 р. розпродана за невико
нання держподатку.
рештована 19.10.1937 р. як активна церковниця за проведення к/р агітації і
релігійної пропаганди. 15.11.1937 р. засуджена за ст. 54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ.
еабілітована 29.06.1995
втушенко Василь Федорович
, 1878 р.н., с. В’язове Грунського р-ну, українець, малопись
менний. Діти –
остянтин, Віктор, Валентина. Без визначених занять.
рештований 14.10.1937 р.
за участь в а/р повстанській орг-ції, що мала на меті підготовку і здійснення збройного повстання
проти радянської влади для створення “Самостійної
країни”; вербувальну роботу, здійснення
терористичних і шкідницьких актів. 08.11.1937 р. засуджений за статтями 54-2, 54-7, 54-8, 54-11 на
анило Семенович
, 1901 р.н., хут. Шабалтаїв В’язівської с/р Грунського р-ну, ук
раїнець, освіта нижча, одружений (інших відомостей немає).
рештований 18.07.1929 р.
за а/р агітацію, спрямовану проти хлібозаготівель, заходів радянської влади на селі. 14.10.1929 р.
митро Мефодійович
, 1907 р.н., с. В’язове Грунського р-ну, українець, освіта
середня. Дружина –
настасія Прокопівна, діти – Іван, Василь,
олгоспник, колишній
рештований 05.03.1938 р. за участь в к/р орг-ції, к/р агітацію, терористичні настрої.
07.04.1938 р. засуджений за статтями 54-10, 54-11 до ВМП.
еабілітований 15.01.1958 р. /ф.
втушенко Михайло
, 1889 р.н., с. Грунь Грунського р-ну, українець, малопись
менний. Дружина –
аталія Іванівна.
рештований 14.10.1937 р. за участь в а/р пов
станській орг-ції, що мала на меті підготовку і здійснення збройного повстання проти радянської
влади для створення “Самостійної
країни”; вербувальну роботу, здійснення терористичних і
шкідницьких актів. 08.11.1937 р. засуджений за статтями 54-2, 54-7, 54-8, 54-11 на 8 р. ВТТ.
втушенко Пилип Кононович
, 1904 р.н., с. Шенгаріївка Грунського р-ну, українець, освіта
неповна середня. Дружина – Марія Порфирівна. Безробітний, колишній секретар Шенгаріївської
рештований 14.10.1937 р. за участь в а/р повстанській орг-ції, що мала на меті під
готовку і здійснення збройного повстання проти радянської влади для створення “Самостійної
країни”; вербувальну роботу, здійснення терористичних і шкідницьких актів. 08.11.1937 р. засуд
жений за статтями 54-2, 54-7, 54-8, 54-11 на 10 р. ВТТ.
еабілітований 08.10.1957 р. /ф.
-7641, оп.1,
втушенко Пилип Трохимович
, 1896 р.н., с. Грунь Грунського р-ну, українець, освіта ни
жча. Дружина – Марія, діти – Іван, Павло, Парасковія.
олгоспник. В 1919-1920 рр. перебував в
політбанді Дорожка-Степенка.
рештований 14.10.1937 р. за участь в а/р повстанській орг-ції, що
мала на меті підготовку і здійснення збройного повстання проти радянської влади для створен
ня “Самостійної
країни”; вербувальну роботу, здійснення терористичних і шкідницьких актів.
08.11.1937 р. засуджений за статтями 54-2, 54-7, 54-8, 54-11 на 10 р. ВТТ.
еабілітований 08.10.1957
анило Матвійович
, 1870 р.н., с.
ипова Долина
иповодолинського р-ну, українець,
неписьменний. Діти – Іван, Ганна, Пилип. Без визначених занять; колишній куркуль, в 1931 р.
розкуркулений, висланий разом з родиною.
рештований 31.07.1937 р. за підтримку зв’язку з
к/р групою церковників, які були заарештовані в 1936 р., к/р агітацію, спрямовану на відкриття
церков і розпуск колгоспів. 16.09.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ.
ременко Іван Васильович
, 1882 р.н., с. Тарасове Мартовського р-ну Саратовської обл., росія
нин, освіта нижча. Дружина – Марія Микитівна, дочка –Віра. Столяр дитячих ясел в м. Шостка.
олишній жандармський унтер-офіцер.
рештований 08.09.1937 р. за а/р діяльність. 19.09.1937 р.
рмолов Трохим Кіндратович
, 1903 р.н., с. Вільне Великописарівського р-ну, росіянин, ма
лописьменний. Дружина – Ганна, діти – Федір, Петро, Панас, Варвара.
дноосібник; колишній
куркуль, розпроданий.
рештований 21.04.1932 р. за участь в к/р повстанській орг-ції; сприяння
банді Трохова. 01.08.1932 р. засуджений за ст.54-11 до 3 р. концтабору.
еабілітований 30.11.1989
сепчук Омелян Трохимович
, 1906 р.н., с.
існе Середино-Будського р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина –
настасія Григорівна, діти –
лександр, Володимир,
лія. Діловод шта
бу дивізіону.
рештований 22.08.1940 р. за здачу без супротиву в полон білофінам. 18.09.1940 р.
фімов Кузьма Федорович
, 1897 р.н., м. Шостка, українець, освіта нижча. Дружина –
осипівна, діти –
натолій,
лександр. Токар 7-го виробництва Шосткинського заводу № 9.
лишній есер, в 1918 р. брав участь у збройному повстанні проти радянської влади.
20.04.1938 р. за участь в а/р есерівській орг-ції. 08.05.1938 р. засуджений за статтями 54-10 ч.1, 54-11
фімов Олександр Ілліч
, 1891 р.н., м. Глухів, українець, освіта нижча. Дружина –
Якимівна, діти – Микола, Володимир, Віра.
равець в артілі м. Глухів, син колишнього волосного
рештований 05.04.1938 р. за участь в а/р націоналістичній орг-ції. 09.04.1938 р. засудже
фімов Омелян Федорович
, 1891 р.н., м. Шостка, українець, освіта нижча. Дружина –
сандра Пантелеймонівна, діти –
лавдія. Бригадир 7-го виробництва Шосткинського
заводу № 9.
рештований 15.04.1938 р. за участь в а/р підпільній есерівській орг-ції.19.04.1938 р.
засуджений за статтями 54-2, 54-10, 54-11 до ВМП.
еабілітований 30.01.1957 р. /ф.
-7641, оп.1,
Жадан Іван Іванович
, 1904 р.н., с.
омиші Грунського р-ну, українець, малописьменний.
Дружина – Василина, син – Микола.
олгоспник; колишній куркуль, в 1930 р. розкуркулений.
рештований 18.04.1938 р. за участь в а/р повстанській орг-ції, що мала на меті повалення ра
дянської влади шляхом збройного повстання. 24.04.1938 р. засуджений за 54-10 ч.1, 54-11 до ВМП.
Жарневич Казимир
, 1896 р.н., м.
ерсонської губ., поляк, освіта неповна
вища. Дружина –
лександра Володимирівна, дочка – Тетяна.
аступник директора міжрайбази
облспоживспілки в м. Суми.
рештований 27.03.1938 р. за участь в а/р українській націоналістич
ній орг-ції. 28.09.1938 р. засуджений за статтями 54-2, 54-11 до ВМП.
еабілітований 17.05.1958 р.
Ждан Павло Васильович
, 1899 р.н., с. Бобрик
оменського р-ну, українець, освіта нижча.
Дружина –
льга Прокопівна, дочка – Владлена.
оменського пивзаводу. В
1918-1919 рр. служив в армії Петлюри, емігрував в Польщу, в 1922 р. повернувся в С
тований 21.11.1937 р. за к/р націоналістичну діяльність, шкідництво на виробництві. 26.12.1937 р.
засуджений за статтями 54-6, 54-10 ч.2 на 10 р. ВТТ.
еабілітований 12.09.1956 р. /ф.
-7641, оп.1,
ригорій Опанасович
, 1872 р.н., с. Сміле
устянської волості
оменського повіту, ук
раїнець, освіта нижча. Дружина – Ірина
рештований 18.02.1929 р. за а/р
агітацію, спрямовану проти існуючого ладу і національної політики, хлібозаготівлі і колгоспного
будівництва. 07.07.1929 р. засуджений за ст.58-10
до висилки на 3 р. в Сибір.
Жмурко Олексій Савович
, 1894 р.н., с. Ступки
іньківського р-ну, українець, освіта нижча.
Дружина –
дарка, дочка – Параскева.
аступник голови колгоспу.
рештований 01.04.1938 р.
за участь в українській к/р націоналістичній повстанській орг-ції, к/р агітацію, дискредитацію
стаханівського руху. 07.04.1938 р. засуджений за статтями 54-10, 54-11 до ВМП.
Жмурко Федір Пимонович
, 1902 р.н., с. Довжик Грунського р-ну, українець, освіта нижча.
Дружина – Тетяна
остянтинівна, дочка – Віра. Секретар Довжицької сільради.
20.11.1937 р. за участь в а/р повстанській орг-ції, яка виступала проти радянської влади. 27.11.1937
р. засуджений за статтями 54-2, 54-7, 54-8, 54-11 на 10 р. ВТТ.
еабілітований 27.11.1957 р. /ф.
, 1893 р.н., м.
арківської обл., єврей, освіта
домашня. Дружина -
озалія, дочка – Юдіф. Інструктор соцстраху Сумського обкому спілки по
чаткових і середніх шкіл.
рештований 19.01.1938 р. за участь в підпільній сіоністській орг-ції,
шкідництво, шпигунство. 13.04.1938 р. засуджений за статтями 54-2. 54-7, 54-8, 54-11 до ВМП.
, 1906 р.н., с. Молотове Грунського р-ну, українець, малописьмен
ний. Дружина –
вдокія, діти – Тетяна, Ганна, Віра.
олгоспник; колишній середняк, в 1932 р.
частково розпроданий за несплату сільськогосподарського податку.
рештований 22.02.1938 р. за
участь в к/р націоналістичній повстанської орг-ції, к/р агітацію. 05.04.1938 р. засуджений за ст.54-
Жолобок Терентій
, 1883 р.н., с. Підлипне
онотопського р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина – Ганна Мартинівна, діти –
фросинія,
адія, Володимир, Петро,
Микола, Василь. Без визначених занять; колишній куркуль, в 1929 р. розкуркулений, в 1930 р. вис
ланий з родиною в
рхангельську обл., з висилки втік.
рештований 04.10.1937 р. за а/р агітацію,
спрямовану проти підписки на позику “
борона країни”, розповсюдження провокаційних чу
ток про війну і гибель радянської влади. 05.10.1937 р. засуджений на 10 р. ВТТ (стаття не вказана).
ндрій Іванович
, 1891 р.н., с. Бишкінь
ебединського р-ну, українець, малописьмен
ний, одружений (інших відомостей немає). Без визначених занять, син торговця.
02.07.1929 р. за а/р агітацію. 18.01.1930 р. засуджений за ст.54-10 до висилки на 3 р. в Північний
ртем Федорович
, 1879 р.н., с. Довжик Грунського р-ну, українець, освіта нижча. Дру
жина – Тетяна, діти –
рештований 05.03.1938 р. за участь в а/р пов
станській орг-ції, що мала на меті повалення радянської влади шляхом збройного повстання.
24.04.1938 р. засуджений за статтями 54-10 ч.1, 54-11 до ВМП.
еабілітований 12.12.1956 р. /ф.
анило
, 1896 р.н., с.
хтирського р-ну, українець, малописьмен
ний. Дружина – Марфа Іванівна, діти – Варвара, Іван,
тований 21.02.1933 р. за а/р агітацію, участь в к/р орг-ції. 20.04.1933 р. засуджений за ст.54-11 до
висилки на 3 р. в Північний край умовно, з-під варти звільнений.
еабілітований 26.12.1989 р.
Жук Кузьма Семенович
, 1889 р.н., с. Довжик Грунського р-ну, українець, освіта нижча. Діти
–Ганна, Степан. Без визначених занять; колишній куркуль, в 1933 р. розпроданий за невиконання
рештований 08.02.1938 р. за участь в а/р повстанській орг-ції, що мала на меті повален
ня радянської влади шляхом збройного повстання. 24.04.1938 р. засуджений за статтями 54-10 ч.1,
Жуков Василь Іванович
, 1885 р.н., м. Глухів, українець, письменний. Син – Віктор. Бухгал
тер в Глухівській школі № 3.
олишній староста автокефального собору в м. Глухів.
ний 28.03.1938 р. за активну участь в к/р націоналістичній повстанській орг-ції, а/р діяльність.
31.03.1938 р. засуджений за статтями 54-10 ч.1, 54-11 до ВМП.
еабілітований 21.11.1956 р. /ф.
Жуков Олександр
еоргійович
, 1885 р.н., с.
ніне (Ганнівка)
лянівського р-ну, українець,
освіта – духовне училище. Дружина –
ебединської школи № 3, до
1934 р. священик.
рештований 12.02.1938 р. за к/р агітацію, участь в к/р українській націоналіс
тичній орг-ції. 10.04.1938 р. засуджений за статтями 54-2, 54-11 до ВМП.
еабілітований 14.06.1958
Журавель Микола Іванович
, 1895 р.н., с. В’язове Грунського р-ну, українець, освіта ниж
ча. Дружина –
атерина, діти – Михайло, Григорій,
08.01.1938 р. за участь в к/р повстанській орг-ції, к/р агітації, шкідництво. 07.04.1938 р. засуджений
Журавка Федір
емидович
, 1873 р.н., с.
ебединського р-ну, українець, малопись
менний. Діти – Федір, Іван, Павло, Григорій.
а різних роботах в
ебединській дитячій лікарні;
колишній куркуль, в 1929 р. розкуркулений і судимий за к/р діяльність на 2 р. ВТТ.
07.07.1937 р. за підтримку зв’язку з білими і організатором ланки СВ
, вбивство волосного комі
сара; к/р агітацію.23.09.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ.
еабілітований 16.11.1989
Забара Кузьма Петрович
, 1899 р.н., с. Бранцівка
раснопільського р-ну, українець, освіта ни
жча. Дружина – Дарія Миколаївна, діти – Семен, Григорій, Марія, Параскева,
лександра. Без
визначених занять, колишній середняк. Служив в білій армії рядовим, активний член а/р секти
рештований 23.12.1937 р. за к/р агітацію, спрямовану проти служби в армії, захисту
батьківщини, підривну роботу проти заходів партії і уряду. 10.04.1938 р. засуджений за статтями
Забара Харитон Васильович
, 1890 р.н., с.
ічківського р-ну, українець, освіта нижча,
про родину відомостей немає. Середняк.
рештований 22.11.1929 р. як соціально-небезпечний
елемент (за пограбування, крадіжки, залякування односельців зброєю), а/р агітацію. 03.02.1930 р.
засуджений за ст. 58-10
на 3 р. концтабору.
еабілітований 16.11.1989 р. /ф.
-7641, оп.1,
ригорій Миколайович
, 1877 р.н., с. Грунь Грунського р-ну, українець, освіта ни
жча, одружений (інших відомостей немає).
рештований 24.10.1929 р. за а/р агітацію.
13.01.1930 р. засуджений за ст. 58-10
на 3 р. концтабору.
еабілітований 16.11.1989 р.
Забашта Макар Павлович
, 1896 р.н., хут.
оми Жовтневої с/р Грунського р-ну, українець,
освіта нижча. Дружина – Пелагея, діти – Павло,
вдокія, Іван, Марія, Володимир.
ахівник трак
торної бригади Грунської МТС; син куркуля. В 1918 р. служив в охороні поміщика, збирав конт
рибуцію з селян.
рештований 23.10.1937 р. за к/р агітацію. 05.12.1937 р. засуджений за ст. 54-10
Забєлін Василь Петрович
, 1884 р.н., хут.
ев’якінської с/р Шалигинського р-ну,
росіянин, малописьменний. Дружина –
нтоніна Федорівна, діти – Микола, Іван, Митрофан.
нюх Білопільського комбікормового заводу; колишній куркуль, в 1932 р. розкуркулений, суди
мий на 4 р. позбавлення волі за невиконання держзобов’язань.
рештований 10.11.1937 р. за а/р
агітацію, розповсюдження провокаційних чуток. 17.11.1937 р. засуджений на 10 р. ВТТ (стаття не
Заброда Іван Іванович
, 1875 р.н., с.
ебединського р-ну, українець, малописьменний.
Дружина – Тетяна Максимівна. Без визначених занять; колишній куркуль, в 1931 р. розкуркуле
ний, від висилки втік.
рештований 09.09.1937 р. за к/р агітацію, спрямовану проти колгоспів,
заходів радянської влади, проти підписки на позику “
борона країни”. 16.10.1937 р. засуджений
Забуга Семен
, 1881 р.н., хут.
абуги Гудимівської с/р
ебединського р-ну, украї
нець, малописьменний. Дружина –
ляна Іванівна.
ебединської електростанції; ко
лишній куркуль, в 1930 р. розкуркулений. В 1928-1929 рр. саботував хлібозаготівлю, в 1930 р. за
а/р діяльність був засуджений на 3 р. ВТТ.
рештований 08.09.1937 р. за а/р агітацію, спрямовану
проти колгоспів і заходів радянської влади, погрози сільським активістам, які проводили роз
куркулення.29.09.1937 р. засуджений за ст.54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ.
еабілітований 16.11.1989 р. /ф.
ригорій Федорович
, 1888 р.н., с. Малий Самбір
онотопського р-ну, украї
нець, освіта нижча. Дружина –
укерія Степанівна, дочка –
олишній куркуль, в 1932
р. розкуркулений; 29.12.1937 р. судимий за к/р агітацію і діяльність на 10 р. ВТТ.
рештований за
а/р агітацію серед сокамерників в’язниці м.
онотоп, підготовку гуртової втечі, висловлювання
терористичних поглядів. 08.05.1938 р. засуджений за статтями 54-8, 54-10, 54-11 до ВМП.
лисей Матвійович
, 1875 р.н., с. Яблунівка
иївської обл., українець, освіта ни
жча. Дружина –
горівна, діти – Микола, Іван, Ганна. Пенсіонер, колишній робітник Шос
ткинського заводу № 9. В 1918 р. брав участь в збройному есерівському повстанні в м. Шостка.
рештований 21.04.1938 р. за участь в а/р нелегальній есерівській орг-ції, а/р діяльність. 29.04.1938
р. засуджений за статтями 54-10 ч.2, 54-11 до ВМП.
еабілітований 01.08.1956 р. /ф.
-7641, оп.1,
икифір Пилипович
, 1886 р.н., с. Тимофіївка Миропільського р-ну, українець,
освіта нижча. Дружина – Ганна
панасівна, діти – Микола, Василь. Середняк, в 1930 р. розпрода
ний за несплату держподатку, висланий.
рештований 22.04.1931 р. за а/р агітацію, спрямовану
проти заходів радянської влади на селі. 25.04.1931 р. засуджений за ст. 54-10 на 5 р ВТТ.
, 1893 р.н., с.
аєвка Талицької вол.
сманського пов. Там
бовської губ, росіянин, освіта вища військова. Дружина – Софія Володимирівна, син – Володи
мир. Викладач Сумського артучилища, син поміщика, який в 1918 р. за участь в есерівському пов
станні в м. Тамбов був розстріляний. Дворянин, офіцер царської армії.
рештований 07.12.1937 р.
за участь в військово-офіцерській орг-ції, військовому заколоті, шпигунство на користь польської
розвідки. 19.01.1938 р. засуджений за статтями 54-1 “б”, 54-6, 54-8, 54-11 до ВМП.
Задорожний Микола Мойсейович
, 1892 р.н., с. Пологи
хтирського р-ну, українець, пись
менний. Дружина – Тетяна Василівна, діти – Василь,
оменської меблевої фаб
рики; колишній куркуль, в 1930 р. розкуркулений.
рештований 07.02.1938 р. за участь в українсь
кій повстанській к/р орг-ції, а/р агітацію, шкідництво. 24.04.1938 р. засуджений за ст.54-10, 54-11
нтон Терентійович
, 1905 р.н., с. Грунь Грунського р-ну, українець, освіта нижча. Дру
жина –
лександра Сергіївна.
рештований 20.11.1937 р. за участь в а/р повстанській
орг-ції, яка виступала проти радянської влади. 27.11.1937 р. засуджений за статтями 54-2, 54-7, 54-
, 1895 р.н., м. Глухів, українець, освіта вища. Дружина –
ирилівна, діти – Тетяна,
оя. Вчитель середньої школи в с.
ово-Животінноє Воронезької обл.
олишній офіцер царської армії, служив в армії Денікіна.
рештований 10.03.1938 р. за активну
участь в к/р націоналістичній повстанській орг-ції, а/р діяльність. 31.03.1938 р. засуджений за стат
Зайковський Павло Васильович
, 1883 р.н., м. Шостка, росіянин, освіта вища. Дружина –
талія Миколаївна, діти –Сергій, Віктор. Юрист контори
ернігівторгу, син колишнього купця
2-ї гільдії.
рештований 08.03.1938 р. участь в а/р підпільній есерівській орг-ції. 19.04.1938 р. за
суджений за статтями 54-6, 54-10 ч.1, 54-11 до ВМП.
еабілітований 30.01.1957 р. /ф.
-7641, оп.1,
Зайковський Степан
, 1888 р.н., м. Глухів, українець, освіта середня. Про родину ві
домостей немає. Без визначених занять, з міщан.
олишній офіцер царської армії.
24.02.1938 р. за активну участь в к/р націоналістичній повстанській орг-ції, розповсюдження к/р
націоналістичних настроїв серед населення. 31.03.1938 р. засуджений за ст.54-10 до ВМП.
Зайцев Володимир
ригорович
, 1897 р.н., м.
иїв, росіянин, освіта неповна вища. Дружина
вгенія Михайлівна, діти – Віктор, Валентина. Бухгалтер Дубов’язівської райспілки, з міщан.
олишній доброволець гетьманської і денікінської армій.
рештований 22.09.1937 р. за участь в
українській к/р повстанській орг-ції.13.11.1037 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ. Постано
вою сесії Ярославського облсуду при
иблазі 08.02.1944 р. засуджений по ст.16-109
на 4
р. ВТТ (з продовженням терміну).
24.09.1951 р. етапований на спецпоселення в
ків
ндрійович
, 1878 р.н., с. Юнаківка Миропільського р-ну, українець, освіта
нижча, одружений (інших відомостей немає).
лен сільради, куркуль.
рештований 08.09.1928 р.
за активну протидію землеустрою в с. Юнаківка і агітацію проти заходів радянської влади на селі.
26.10.1938р. засуджений за ст.54-10 до позбавлення волі на 1 рік умовно.
еабілітований 24.10.1989
Закаблук Василь Павлович
, 1897 р.н., с. Грунь Грунського р-ну, українець, малописьменний.
Дружина –
аритина Сергіївна.
рештований 21.10.1937 р. за участь в а/р повстансь
кій орг-ції, яка мала на меті організацію збройного повстання проти радянської влади для ство
рення “Самостійної
країни”, здійснення шкідницьких і терористичних актів. 08.11.1937 р. за
суджений за статтями 54-2, 54-7, 54-8, 54-11 до ВМП.
еабілітований 08.10.1957 р. /ф.
-7641, оп.1,
Закаблук Мойсей Павлович
, 1892 р.н., с. Грунь Грунського р-ну, малописьменний. Дружина
– Меланія Данилівна.
існик Грунського лісгоспу.
рештований 15.10.1937 р. за участь в а/р пов
станській орг-ції, яка мала на меті організацію збройного повстання проти радянської влади для
створення “Самостійної
країни”, здійснення шкідницьких і терористичних актів. 08.11.1937 р.
засуджений за статтями 54-2, 54-7, 54-8, 54-11 на 10 р. ВТТ.
еабілітований 08.10.1957 р. /ф.
орис Петрович
, 1894 р.н., с. Вороніж Шосткинського р-ну, українець, освіта – зем
ська школа. Дружина –
нтонівна, діти – Микола, Петро, Ганна. Вантажник Во
ронізького цукрозаводу; колишній куркуль, в 1931 р. частково розпроданий. Брат Іван в 1930 р.
розкуркулений і разом з родиною висланий на Північ; брат
икифір в 1928 р. виїхав в південну
мерику на постійне місце проживання.
рештований 20.12.1937 р. за антиколгоспну агітацію,
розповсюдження провокаційних чуток про гибель радянської влади. 28.12.1937 р. засуджений до
Закорко Ілля Степанович
, 1881 р.н., с. Вороніж Шосткинського р-ну, українець, освіта ни
жча. Дружина – Марія Василівна, діти –
льга, Марія.
уркуль, розкуркулений.
28.01.1930 р. за участь в к/р орг-ції, к/р діяльність серед населення. 26.02.1930 р. засуджений за
Залевська Тетяна
, 1900 р.н., м. Середина-Буда, українка, освіта – 1 рік церковно-
приходської школи.
оловік – Томаш (
ома) Павлович. Домогосподарка. В 1919 р. разом з чо
ловіком виїхала в Польщу, в 1924 р. нелегально повернулась в С
і не з’явилась для реєстрації.
рештована 18.11.1937 р. за к/р діяльність. 16.12.1937 р. засуджена за ст.54-6 на 10 р. ВТТ.
Залевський Томаш (Хома) Павлович
, 1889 р.н., с.
узниця Седлецької губ. (Польща), по
ляк, малописьменний. Дружина – Тетяна Георгіївна (
горівна). Без визначених занять.
ній польперебіжчик.
рештований 02.09.1937 р. за к/р агітацію, шпигунство на користь Польщі.
14.10.1937 р. засуджений за ст.54-6 до ВМП.
еабілітований 01.06.1958 р. /ф.
-7641, оп.1, спр.953-
Залеський Федір Силович
, 1892 р.н., с.
ролевецького р-ну, українець, осві
та нижча. Дружина – Степанида Гнатівна, діти –Пелагея, Іван, Микола, Дмитро.
уркуль, в 1929
р. частково розкуркулений.
рештований 05.05.1932 р. за а/р агітацію, спрямовану проти колго
спного будівництва, виконання держзобов’язань. 25.10.1932 р. засуджений за ст. 54-10 до висилки
Замура Харитон Петрович
, 1885 р.н., с.
оменського р-ну, українець, письмен
ний. Дружина –
фросинія, діти – Марія, Мотря,
аритина, Ганна, Софія,
вдокія, Петро.
в колгоспі; колишній куркуль, в 1931 р. розпроданий, в 1932 р. засуджений на 5 р. і висланий за не
виконання держзобов’язань, з висилки втік.
рештований 10.11.1937 р. за а/р агітацію, спрямова
ну проти колгоспного будівництва, підписки на позику “
борона країни”, поразницькі настрої.
23.11.1937 р. засуджений на 10 р. ВТТ (стаття не вказана).
еабілітований 30.11.1989 р. /ф.
Занько Федір Олексійович
, 1902 р.н., м.
хтирка, українець, освіта нижча, одружений (ін
ших відомостей немає).
рештований 09.10.1929 р. за а/р агітацію, несплату держпо
датків. 15.12.1929 р. засуджений за ст.54-10 до висилки в на 3 р. в Північний край.
Зарецький Михайло Семенович
, 1896 р.н., м. Білопілля, українець, освіта нижча. Дружина
– Марія Петрівна, діти – Валентина,
оваль на Сумському заводі ім. Фрунзе; колишній чи
новник царської армії.
рештований 21.04.1938 р. за участь в к/р військово-повстанській орг-ції.
24.04.1938 р. засуджений за статтями 54-2, 54-11 до ВМП.
еабілітований 31.10.1956 р. /ф.
аріон Тимофійович
, 1907 р.н., с.
ічки Білопільського р-ну, українець, малопись
менний. Про родину відомостей немає. Бідняк. Судимий за хуліганство і крадіжку; мав зв’язок з
кримінально-бандитськими елементами.
рештований 02.11.1929 р. за а/р агітацію. 29.01.1930 р.
Зарудний Федір Фокович
, 1908 р.н., с.
ічки Білопільського р-ну, українець, освіта нижча,
неодружений. Середняк.
рештований 22.11.1929 р. як соціально-небезпечний елемент (пограбу
вання, крадіжки, хуліганство, залякування односельців зброєю). 29.01.1930 р. засуджений за ст.58-
Заславець Кузьма Федотович
, 1902 р.н., м.
оменського окр., українець, освіта вища,
одинак. Інструктор
оменської кредитної спілки.
рештований 10.04.1929 р. за а/р агітацію, спря
мовану проти хлібозаготівель, участь в підпільній шовіністичній орг-ції, яка боролась з радянсь
кою владою за самостійну
країну. 26.02.1930 р. за ст. 54-11 справу припинено за недоказаністю,
Затула Микола
, 1915 р.н., м.
ерч, українець, освіта неповна середня. Дружина
– Ірина Сергіївна, дочка –
адія. Вчитель неповної середньої школи в с.
лівського р-ну.
рештований 01.11.1937 р. за участь в а/р націоналістичній орг-ції 19.11.1937 р. за
суджений за статтями 54-2, 54-11 на 10 р. ВТТ.
еабілітований 16.01.1957 р. /ф.
-7641, оп.1, спр.466-
встафій Іванович
, 1873 р.н., хут.
адчуки Гудимівської с/р
ебединського р-ну, ук
раїнець, освіта нижча, одружений (інших відомостей немає).
уркуль. В 1903-1905 рр. був полі
цейським городовим м.
рештований 08.09.1928 р. за розповсюдження чуток про не
минучість війни, залякування бідноти. 11.01.1929 р. засуджений за ст. 54-10 до висилки на 3 р. на
Захарченко Василь
митрович
, 1899 р.н., м. Тростянець, українець, освіта середня. Дружина
вдокія
лексіївна, діти – Борис,
дгард. Вчитель
ам’янської середньої школи.
11.03.1933 р. за а/р агітацію в школі. 29.04.1933 р. засуджений за статтями 54-10, 54-14 на 3 р. конц
Захарченко Василь Степанович
, 1893 р.н., с. Соснівка Глухівського р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина –
вксентіївна, діти –
настасія, Валентина, Володимир.
рештований 06.03.1933 р. за участь в к/р повстанській орг-ції. 15.05.1933 р. засуджений за
статтями 54-2, 54-11 на 3 р. концтабору умовно, з-під варти звільнений.
еабілітований 29.12.1989
Захарченко Микола
аврилович
, 1897 р.н., с. Соснівка
онотопського р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина –
вгенія. Середняк.
рештований 04.01.1931 р. за участь в повстанській орг-ції
”. 27.05.1935 р. засуджений за статтями 54-2, 54-11 на 3 р. концтабору умовно, з-під варти
Згонік Микола Порфирович
, 1899 р.н., с. Юрківці Талалаївського р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина – Васса
ндріївна, діти – Василь, Іван. Вантажник Сталінського цукрозаводу
на ст. Блотниця.
рештований 10.11.1937 р. за участь в к/р націоналістичній повстанській орг-
ції. 19.11.1937 р. засуджений за ст.54-11 на 10 р. ВТТ.
еабілітований 27.03.1957 р. /ф.
-7641, оп.1,
Здоренко Микола
митрович
, 1890 р.н., с.
отінського р-ну, українець, освіта серед
ня. Дружина –
юбов Дмитрівна, діти – Валентин,
дель. Директор
ровнянської неповної серед
ньої школи.
рештований 05.04.1938 р. за участь в к/р есерівській повстанській орг-ції. 16.04.1938
р. засуджений за статтями 54-2, 54-8, 54-11 до ВМП.
еабілітований 17.05.1956 р. /ф.
-7641, оп.1,
Здоренко Петро
, 1889 р.н., с.
гурівського р-ну Полтавської обл., ук
раїнець, освіта нижча. Дружина –
аталія, діти –
нтоніна, Борис. Шляхо
вий майстер
упахівського цукрозаводу. В 1904 р. член партії соціал-демократів, в 1906 р. член
есерівської партії, в 1908 р. член партії анархістів-комуністів.
рештований 18.10.1937 р. за к/р
агітацію, проведення шкідницької роботи на транспорті. 15.11.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1
Здоров Михайло Васильович
, 1905 р.н., с.
осілове Дорогошенського р-ну
урської обл., ук
раїнець, освіта середня. Дружина –
есторівна, син – Юрій. Вчитель школи № 33 на ст.
рештований 19.04.1938 р. за активну участь в к/р націоналістичній орг-ції, к/р діяль
ність. 23.04.1938 р. засуджений за ст. 54-11 до ВМП.
еабілітований 03.12.1957 р. /ф.
-7641, оп.1,
Зеленський Тимофій Степанович
, 1879 р.н., с. Борщі
онотопського окр., українець, освіта
нижча. Дружина –
стинія Максимівна, діти – Іван, Ілля, Яків, Феофанія, Ганна.
нотопської залізничної станції.
рештований 29.01.1927 р. за керівництво нелегальною групою
онотопського окр., отримання і розповсюдження к/р літератури. 19.12.1927 р. засуд
жений за ст. 54-10 ч.2 до позбавлення права проживання в містах Москва,
Дону і їх губерніях і
країні терміном на 3 роки. Відповідно ст. 6 амністії від 06.11.1927 р. термін
Зенченко Михайло
ем’янович
, 1888 р.н., с. Шатрище Ямпільського р-ну, українець, освіта
2 кл. Дружина –
еоніла Іллівна, діти –
настасія, Пелагея,
ндрій, Іван.
олгоспник; колишній
куркуль, в 1930 р. розпроданий. В 1928 р. судимий на 3 р. позбавлення волі за вбивство комсо
мольця, в 1931 р. судимий на 6 місяців за невиконання м’ясозаготівлі, в 1932 р. судимий на 5 р. за
супротив виконанню хлібоздачі.
рештований 19.09.1937 р. за а/р агітацію, терористичні настрої.
31.10.1937 р. засуджений на 8 р. ВТТ (стаття не вказана).
еабілітований 16.11.1989 р. /ф.
да Йосипівна
, 1900 р.н., м. Постави Віленської губ. (Польща), німка, освіта середня.
оловік –
урах Володимир
ндрійович, дочка – Ірина. Вчитель середньої школи в с. Вовківці
оменського р-ну.
рештована 08.03.1938 р. як біженка імперіалістичної війни, дружина поль
ського шпигуна, яка проводить шпигунську роботу на користь іноземних держав. 30.10.1938 р.
засуджена за статтями 54-6, 54-10 ч.1 на 8 р. концтабору.
еабілітована 18.01.1957 р. /ф.
-7641, оп.1,
Зікратов Іван Олександрович
, 1886 р.н., с.
лександрівка Буринського р-ну, українець,
письменний. Про родину відомостей немає.
уркуль. Сектант-баптист.
рештований 29.09.1929
р. за проведення а/р агітації, спрямованої проти заходів радянської влади на селі. 18.01.1930 р.
, 1894 р.н., с.
лексинці Срібнянського р-ну
кої обл., українець, освіта середня. Дружина – Марія Митрофанівна, діти – Ганна,
іна. Священик
в с.
окня
оменського р-ну.
рештований 02.01.1934 р. за а/р агітацію. 05.03.1934 р. справу за ст.
Зімін Кузьма Пантелійович
, 1891 р.н., с. Духанівка Буринського р-ну, українець, освіта ниж
ча. Дружина –
настасія, діти –
лексій, Іван. Середняк-одноосібник.
рештований 19.02.1935 р.
як соціально-небезпечний елемент, підозрюваний в намірі на вбивство голови сільради. 25.04.1935
р. запропоновано передати матеріали на адмінвисилку. 22.05.1935 р. справу припинено за недо
статністю доказів. 02.08.1935 р. засуджений за ст.54-8 на 3 р. ВТТ.
ішенням засідання трійки при
від 22.03.1936 р. постанову від 02.08.1935 р. відмінено, справу припинено, з-під варти
, 1887 р.н., м. Суми, українець, освіта нижча. Дружина –
сандра Георгіївна.
пераціоніст Сумського держбанку. В 1925-1928 рр. член партії есерів.
штований 04.03.1938 р. за участь в к/р повстанській орг-ції, а/р агітацію, шкідницьку діяльність.
09.05.1938 р. засуджений за статтями 54-2, 54-11 до ВМП.
еабілітований 15.02. 1957 р. /ф.
фросинія Іванівна
, 1893 р.н., с. Велика Сироватка Жовтневого р-ну, українка, неод
ружена. Середнячка, монашка.
рештована 24.04.1929 р. за підпал з релігійних мотивів молодіж
ного гуртожитку за статтями 54-8, 54-10. 31.07.1929 р. за недостатністю доказів справу припинено,
Зінголь Віктор
, 1884 р.н., м.
иївської губ., українець, освіта вища,
одружений (інших відомостей немає). Викладач Глухівського педагогічного технікуму. В 1919 р.
служив в армії Юденича офіцером, був в еміграції в
рештований 25.04.1929 р. за прове
дення а/р агітації по прибуттю в м. Глухів. 01.10.1929 р. засуджений за ст.54-10
на 3 р.
собливої
аради при
від 14.07.1932 р. по відбуттю терміну
покарання позбавлений права проживання в 12 п. і
ральській обл. з прикріпленням терміном
Зіненко Степан
енисович
, 1893 р.н., с.
лексине Тростянецького р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина –
нтоніна Іванівна, діти –
натолій. Без визначених занять,
колишній референт Тростянецької райспоживспілки. В 1919 р. вступив в члени
. В 1919 р.
служив в армії Денікіна.
рештований 07.09.1937 р. за к/р агітацію. 27.11.1937 р. засуджений за ст.
анило
никійович
, 1890 р.н., с.
лишки Шосткинського р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина –
настасія Михайлівна, діти – Григорій, Василь, Федір. Пильщик Шосткинсь
кої торфорозробки; колишній куркуль, в 1932 р. розпроданий за невиконання держзобов’язань.
рештований 19.02.1938 р. за участь в а/р українській націоналістичній к/р есерівській орг-ції.
24.04.1938 р. засуджений за статтями 54-10 ч.1, 54-11 до ВМП.
еабілітований 01.08.1956 р. /ф.
хим Іванович
, 1881 р.н., с. Яструбине
отінського р-ну, українець, освіта ниж
ча. Дружина –
льга Семенівна, дочка –
олишній есер.
04.03.1938 р. за участь в військово-бойовій повстанській орг-ції, к/р роботу. 19.04.1938 р. засудже
Знобей Микола
, 1880 р.н., с. Дунаєць Глухівського р-ну, українець, освіта нижча.
Дружина – Дарія Максимівна, діти –
вдокія, Іван, Петро.
олгоспник, з дворян. Був
головою церковної п’ятидесятки.
рештований 15.03.1938 р. за активну участь в к/р націоналіс
тичній повстанській орг-ції. 31.03.1938 р. засуджений за статтями 54-10 ч.1, 54-11 до ВМП.
Зозуля Прохор Олександрович
, 1883 р.н., с.
окня Глинського р-ну, українець, освіта нижча.
Дружина – Марина, діти – Сергій,
лексій, Іван, Микола.
олгоспник; колишній куркуль, в 1932
р. розкуркулений, разом з родиною висланий на
рал, з висилки втік.
рештований 22.11.1937
р. за а/р агітацію, спрямовану проти колгоспного будівництва, підписки на позику “
країни”, підрив трудової дисципліни в колгоспі. 27.11.1937 р. засуджений на 10 р. ВТТ (стаття не
Золотаревський Роман Васильович
, 1883 р.н., с. Білиця Ямпільського р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина –
ляна Гаврилівна.
асир Шосткинської райстрахкаси.
олишній есер.
штований 16.04.1938 р. за участь в а/р підпільній есерівській орг-ції. 19.04.1938 р. засуджений за
Зорінов Федір Семенович
, 1881 р.н., с. Поляне Тростянецького р-ну, українець, малопись
менний. Про родину відомостей немає.
уркуль, розпроданий.
рештований 22.06.1929 р. за
розповсюдження серед віруючих провокаційних чуток про кінець світу з закликом сповідатись,
а/р агітацію, спрямовану проти колективізації і заходів радянської влади на селі. 28.10.1929 р. за
суджений за ст. 58-10 до позбавлення права проживання в Москві,
остові та їх облас
тях і в
з прикріпленням до означеного місця проживання терміном на 3 р.
Зражевська Віра Кирилівна
, 1905 р.н., м. Шостка, українка, освіта середня.
оловік – Герась
ко Григорій Семенович (засуджений 11.09.1937 р. по І категорії), діти –
льга (залишені на
виховання родичів в с. Дружківка у Донбасі). Домогосподарка.
рештована 13.09.1937 р. як член
сім’ї зрадника батьківщини. 10.01.1938 р. засуджена на 8 р. ВТТ (стаття не вказана).
Зражевський Іван Фролович
, 1893 р.н., с.
отівка Путивльського р-ну, українець, освіта –
церковно-приходська школа. Дружина – Тетяна Данилівна. Бухгалтер Глухівської інкубаторної
станції. До 1926 р. був дяком
країнської Веригінської церкви в м. Глухів.
рештований 06.03.1938
р. за участь в к/р українській націоналістичній повстанській орг-ції. 31.03.1938 р. засуджений за
Зражевський Михайло Павлович
, 1900 р.н., с.
отінського р-ну, українець, освіта ни
жча. Дружина – Варвара
нтонівна, діти – Петро, Ганна, Валентина.
ахівник в колгоспі.
тований 05.04.1938 р. за участь в есерівській повстанській к/р орг-ції, метою якої було повалення
радянської влади шляхом збройного повстання. 16.04.1938 р. засуджений за статтями 54-2, 54-8,
, 1902 р.н., с.
хтирського р-ну, українець, освіта ни
жча. Дружина –
атерина, син – Микола.
олгоспник.
рештований 04.03.1933 р. за участь в к/р
орг-ції, а/р агітацію. 20.04.1933 р. засуджений за ст. 54-11 до висилки на 3 р. в Північний край
нат Опанасович
, 1900 р.н., с. Микитівка Тростянецького р-ну, українець, освіта ниж
ча. Дружина – Ганна Трохимівна, діти – Валентин,
натолій. Голова Жигайлівської сільради.
штований 17.04.1938 р. за участь в українській повстанській к/р орг-ції. 21.04.1938 р. засуджений за
Зубко Іван Іванович
, 1882 р.н., хут.
яшки Гудимівської с/р
ебединського р-ну, письменний,
неодружений. Без визначених занять; колишній куркуль, в 1929 р. розкуркулений, в 1930 р. висла
ний на північ, в 1934 р. з висилки втік. В 1928 р. саботував хлібозаготівлю, хліб закопував в землю.
рештований 08.09.1937 р. за а/р агітацію. 29.09.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ.
Зуєнко Кузьма Федорович
, 1876 р.н., хут.
олотарівка
ндріївської с/р
отінського р-ну, ук
раїнець, освіта нижча. Дружина –
настасія Федорівна.
олгоспник; колишній куркуль, в 1928 р.
розпроданий за несплату держмита, від висилки втік.
рештований 10.09.1937 р. за а/р агітацію
і к/р діяльність. 17.10.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ.
еабілітований 16.11.1989 р.
Зятін Михайло Максимович
, 1904 р.н., с. Грунь Грунського р-ну, українець, освіта нижча.
Дружина – Варвара.
бліковець Грунської МТС.
рештований 14.10.1937 р. за участь в а/р повс
танській орг-ції, яка мала на меті підготовку і здійснення збройного повстання проти радянської
влади для створення “Самостійної
країни”, вербувальну роботу, здійснення терористичних і
шкідницьких актів. 08.11.1937 р. засуджений за статтями 54-2, 54-7, 54-8, 54-11 на 10 р. ВТТ.
Зятін Петро Максимович
, 1886 р.н., с. Грунь Грунського р-ну, українець, освіта нижча. Дру
жина – Ганна.
олгоспник. Дружина – Ганна, дочка – Марія.
рештований 14.10.1937 р. за участь
в а/р повстанській орг-ції, яка мала на меті підготовку і здійснення збройного повстання проти
радянської влади для створення “Самостійної
країни”, вербувальну роботу, здійснення теро
ристичних і шкідницьких актів. 08.11.1937 р. засуджений за статтями 54-2, 54-7, 54-8, 54-11 на 10 р.
Іваненко Іван Васильович
, 1898 р.н., с.
ебединського р-ну, українець, освіта нижча.
Про родину відомостей немає.
рештований 20.10.1929 р. за а/р агітацію, спрямовану
проти заходів на селі. 18.01.1930 р. засуджений на 3 р. концтабору.
еабілітований 15.11.1989 р.
Іваницький Олександр Максимович
, 1888 р.н., с. Воргол Глухівського р-ну, українець, освіта
3 кл. міського училища. Дружина –
вгенія Тимофіївна, діти –
адія, Віктор.
ахівник перевалоч
ного пункту ст. Терещенська І.
олишній офіцер царської армії, служив у Петлюри.
ний 17.02.1938 р. за к/р агітацію, участь в а/р націоналістичному угрупуванні. 19.04.1938 р. засуд
Іванов Іван Іванович
, 1911 р.н., м.
енінград, росіянин, освіта вища. Дружина – Міра Дмитрів
на, дочка –
да. Вчитель
оменської СШ №4.
рештований 02.12.1936 р. за участь в к/р троцькіст
ській орг-ції. 09.03.1937 р. засуджений за ст.54-10 ч.1 на 3 р. ВТТ.
еабілітований 02.07.1958 р. /ф.
Іванцов Сергій Олександрович
, 1894 р.н., м. Плавськ Тульської обл., росіянин, освіта непов
на середня. Дружина –
настасія, діти –
натолій, Юрій, Володимир.
асир “
аготзерно” в м.
олишній прапорщик царської і білої армій.
рештований 04.03.1938 р. за участь в а/р
орг-ції, а/р діяльність. 09.05.1938 р. засуджений за статтями 54-2, 54-11 до ВМП.
Іващенко Микита Іванович
, 1888 р.н., с. Вороніж Шосткинського р-ну, українець, малопись
менний. Дружина –
фимія
ахарівна, діти – Іван,
лександр, Микола, Михайло. Муляр Ж
Шосткинського заводу № 9.
рештований 11.03.1938 р. за участь в а/р орг-ції, а/р агітацію, націо
налістичну пропаганду. 19.04.1938 р. засуджений за статтями 54-10 ч.2, 54-11 до ВМП.
Іващенко Михайло
митрович
, 1900 р.н., с. Вороніж Шосткинського р-ну, українець, пись
менний. Дружина –
нтонівна, діти –
лександра, Михайло,
осібник; колишній куркуль, в 1934 р. розпроданий.
рештований 21.09.1937 р. за а/р агітацію,
розповсюдження провокаційних чуток про війну і гибель радянської влади. 25.10.1937 р. засудже
Іващенко Панас
, 1893 р.н., с. Яструбине
отінського р-ну, українець, освіта ниж
ча. Дружина –
орніївна, діти –
аталія, Віра, Федір.
рештований 05.04.1938
р. за участь в есерівській повстанській к/р орг-ції, метою якої було повалення радянської влади.
16.04.1938 р. засуджений за статтями 54-2, 54-8, 54-11 до ВМП.
еабілітований 17.08.1956 р. /ф.
Івченко Василь Володимирович
, 1890 р.н., с. Барки Полтавської обл., українець, освіта вища.
Дружина –
юдмила Петрівна, діти – Віра, Ганна. Вчитель
оменського педтехнікуму.
ваний 28.09.1937 р. за участь в а/р українській націоналістичній повстанській орг-ції. 21.04.1936 р.
Івченко Микола
, 1898 р.н., с.
ука Сумського р-ну, українець, освіта нижча. Дру
жина –
рхипівна, син – Павло. Технічний керівник Сумської артілі “Гужтранспорт”. В
1914-1916 рр. член
емської управи.
рештований 02.12.1937 р. за а/р агітацію, розповсюдження
чуток про війну і гибель радянської влади. 09.12.1937 р. засуджений за ст.54-10 ч.1 до ВМП.
Ігнатенко Іван Федотович
, 1902 р.н., с. Вирівка
онотопського р-ну, українець, освіта нижча.
Дружина – Варвара Петрівна, діти – Марія, Микола, Юрій. Без визначених занять.
07.02.1931 р. за участь в повстанській орг-ції ШПВ
, яка мала на меті повалення радянської влади
шляхом збройного повстання, відокремлення
країни від С
. 27.05.1931 р. засуджений за стат
тями 54-2, 54-11 на 3 р. концтабору умовно, з-під варти звільнений.
еабілітований 16.11.1989 р.
Іжока Порфирій Іванович
, 1885 р.н., с.
ильчицького р-ну, українець, малописьмен
ний. Дружина –
ксана, діти – Іван, Пантелій, Василь, Тимофій, Фекла, Ганна,
ляна. Пильщик
чкинського пенькозаводу, колишній куркуль, в 1932 р. розпроданий за невиконання держпо
датку, від висилки втік.
рештований 01.11.1937 р. за а/р агітацію, спрямовану проти колгоспного
будівництва, розповсюдження провокаційних чуток про війну. 14.11.1937 р. засуджений за ст.
Ізрайлевич Самуїл
, 1885 р.н., м. Суми, єврей, освіта вища. Дружина – Ганна
харівна, діти –
фраїм. Юрист-консульт
блспоживспілки. В 1917-1923 рр. член партії
П (Паолей-Ціон) в м. Суми.
рештований 31.12.1937 р. за участь в а/р сіоністській орг-ції,
шкідництво. 13.04.1938 р. засуджений за статтями 54-2, 54-7, 54-8, 54-11 до ВМП.
Ізучевська Віра Михайлівна
, 1898 р.н., с. Сахни
онотопського окр., українка, освіта вища,
неодружена. Старший лаборант Шосткинського заводу №9; з дворян.
рештована 31.12.1930 р.
як співучасниця к/р шкідницької орг-ції. 07.06.1931 р. справу припинено за недоказаністю. Інших
Ільєнко Павло Іванович
, 1877 р.н., с.
азірки Глухівського р-ну, українець, малописьменний.
Дружина – Степанида Михайлівна, діти – Іван, Василь. Сторож Сільпостачу; колишній куркуль,
в 1930 р. розкуркулений, висланий в
рештований 16.04.1938 р. за участь в а/р кур
кульському угрупуванні. 23.04.1938 р. засуджений за ст. 54-10 до ВМП.
еабілітований 31.10.1956
, 1901 р.н., с. Слоут Глухівського р-ну, українець, освіта нижча. Дру
жина –Тетяна, діти –
адія, Микола,
вген. Без визначених занять; колишній куркуль, в 1931 р.
розкуркулений, від висилки втік.
рештований 17.02.1938 р. за к/р агітацію, участь в к/р куркуль
ському угрупуванні. 09.04.1938 р. засуджений за статтями 54-10 ч.1, 54-11 до ВМП.
Імшенецький Федір Олександрович
, 1989 р.н., с.
окотки Шосткинського р-ну, украї
нець, освіта нижча, вдівець. Бухгалтер В
Су Шосткинської фабрики кіноплівки.
14.12.1934 р. за нелегальний зв’язок з родичем-білоемігрантом. 04.03.1935 р. засуджений за ст.54-
орис Ісаакович
, 1901 р.н., м. Тростянець Тростянецького р-ну, єврей, освіта середня.
Дружина – Цирель Ізраїлівна, діти – Фріда,
ла. Бухгалтер Сумського заготпункту “Союзутиль”.
1926 р. член сіоністської орг-ції.
рештований 02.01.1938 р. за участь в а/р сіоністській шпи
гунській орг-ції, а/р агітацію.13.04.1938 р. засуджений за статтями 54-2, 54-7, 54-8, 54-11 до ВМП.
Іоффе Йосип Шоломович
, 1886 р.н., с. Шаболінове Сосницького повіту
ернігівської губ., єв
рей, освіта нижча. Дружина –
юбов Михайлівна. Бухгалтер.
рештований 29.03.1938 р. за участь
в терористичній сіоністсько-шпигунській орг-ції. 19.04.1938 р. засуджений за статтями 54-2, 54-6,
анило Павлович
, 1902 р.н., с.
асульської с/р
оменського р-ну, українець,
освіта нижча, неодружений. Середняк.
рештований 11.04.1929 р. за а/р агітацію. 26.07.1929 р.
засуджений за ст.54-10 до висилки в Північний край на 3 р.
ішенням засідання трійки при ПП
Північного краю по позасудовому розгляду справ від 17.07.1932 р. надано право вільного
Кадурін Семен Оникійович
, 1883 р.н., с. Моїсеївка Берюхівської с/р Путивльського р-ну,
росіянин, освіта нижча, неодружений.
дноосібник, без визначених занять; колишній куркуль,
в 1932 р. розкуркулений. В 1925 р. судимий на 5 р. позбавлення волі за вбивство.
18.09.1937 р. за а/р агітацію, спрямовану проти колгоспного будівництва, розповсюдження прово
каційних чуток. 31.10.1937 р. засуджений на 10 р. ВТТ (стаття не вказана).
еабілітований 16.11.1989
Казановський Павло
ригорович
, 1893 р.н., с. Вороніж Шосткинського р-ну, українець, ос
віта нижча. Дружина – Віра Михайлівна, діти –
верадій, Юрій.
авідувач канцелярією фінінс
пектора 62 дільниці в с.
бражіївка Глухівського окр.
рештований 26.01.1930 р. за к/р діяльність
серед населення, участь в к/р орг-ції. 26.02.1930 р. засуджений за ст. 54-11, за недостатністю доказів
Казановський Павло Пантелеймонович
, 1912 р.н., с. Вороніж Шосткинського р-ну, украї
нець, освіта середня. Дружина –
ирилівна, син –
нищенко. 08.10.1937 р. сту
дентом І курсу Глухівського педінституту арештований за участь в к/р націоналістичній групі,
к/р роботу, спрямовану проти існуючого ладу, зв’язок з редакцією закордонної газети “
голос”. 17.11.1937 р. засуджений за статтями 54-4, 54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ.
р. Дільничний агроном 1-ї
ешетилівської МТС Полтавської обл.
рештований 28.06.1950 р. за
участь в 1935 р. в а /р групі в м. Глухів, дискредитування радянської влади, читання а/р літератури,
підтримку зв’язку з закордонною газетою “
усский голос”. 28.06.1950 р. засуджений за статтями
54-10 ч.1, 54-11 до висилки на поселення в Північно-
азахстанську обл.
еабілітований 27.11.1956
Казацький Хаїм
, 1875 р.н., м. Суми, єврей, малописьменний. Дружина – Юлія
умівна, діти – Фаня, Ганна, Ісай.
рештований 30.03.1938 р. за участь в а/р
терористичній сіоністсько-шпигунській орг-ції. 19.04.1938 р. засуджений за статтями 54-6, 54-7,
Казбан Петро
, 1884 р.н., с. Васюківщина Сумського р-ну, українець, освіта ниж
ча. Дружина –
льга Василівна. Полевод Сумикомунтрансу; колишній куркуль, в 1930 р. висла
рештований 08.12.1937 р. за проведення а/р агітації, спрямованої проти радянської влади,
виборів в Верховну
аду, шкідницьку діяльність. 09.12.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 10 р.
Казюка Михайло Іванович
, 1886 р.н., с. Вороніж Шосткинського р-ну, українець, освіта ниж
ча. Дружина –
атерина Петрівна, дочка – Віра. Бухгалтер Шосткинського райземвідділу.
тований 08.03.1938 р. за участь в а/р українському націоналістичному повстанському угрупуванні.
19.04.1938 р. засуджений за статтями 54-10 ч.1, 54-11 до ВМП.
еабілітований 20.03.1957 р. /ф.
Казьмін Іван Іванович
, 1884 р.н., с.
хтирського р-ну, українець, освіта нижча, од
ружений (інших відомостей немає).
рештований 05.02.1929 р. за участь в куркульсь
кому угрупуванні, а/р агітацію, спрямовану проти заходів радянської влади на селі, залякування
бідноти. 10.05.1929 р. засуджений за ст. 54-10 до позбавлення права проживання в Москві,
остові-на-Дону, зазначених губерніях і округах
з прикріпленням до зазначеного міс
Казьмін Семен Іванович
, 1895 р.н., с.
хтирського р-ну, українець, освіта ниж
ча, одружений (інших відомостей немає).
рештований 05.02.1929 р. як активний член
куркульського угрупування, а/р агітацію, спрямовану проти заходів радянської влади на селі.
10.05.1929 р. засуджений за ст. 54-10 до позбавлення права проживання в Москві,
тові-на-Дону, зазначених губерніях і округах
з прикріпленням до зазначеного місця прожи
Каленіченко Федір Микитович
, 1872 р.н., с. Бондарі
онотопського р-ну, українець, непись
менний. Дружина – Пелагея
мелянівна, діти – Петро, Іван,
настасія. Без визначених занять;
колишній куркуль, в 1930 р. розкуркулений, висланий з сім’єю на
рал, з висилки втік.
ваний 20.07.1937 р. за к/р агітацію, спрямовану на підрив колгоспного будівництва. 19.08.1937 р.
Калініченко Петро Федорович
, 1909 р.н., с. Бондарі
онотопського р-ну, українець, освіта
нижча, неодружений.
обітник промартілі; син куркуля, в 1931 р. розкуркуленого, висланого на
рештований 17.12.1937 р. за а/р агітацію, спрямовану проти колгоспного будівництва,
висловлювання терористичних настроїв. 26.12.1937 р. засуджений до ВМП (стаття не вказана).
, 1909 р.н., м.
омни, українець, освіта неповна середня. Дружина
– Галина Михайлівна, дочка –
льга. Вчитель неповної середньої школи в с.
лівського р-ну.
рештований 01.11.1937 р. за участь в а/р націоналістичній орг-ції. 19.11.1937 р. за
Калнін Фріц
, 1903 р.н., колонія Балати
лександрівської с/р
глінського р-ну Баш
, латиш (німець), освіта нижча. Дружина –
інне Берта Давидівна, діти –
тто. Помічник начальника штабу 21 ескадрильї 90 авібригади, капітан.
олишній член В
рештований 04.07.1937 р. за участь в а/р військовому заколоті і агітацію. 21.07.1939 р. засуджений
за статтями 54-1 “б”, 54-10 ч.1, 54-11 на 5 р. ВТТ. Помер 28.05.1946 р. в м.
Калугіна Марія Максимівна
, 1892 р.н., м. Шостка, росіянка, освіта нижча.
оловік – Михайло
Іванович (05.12.1937 р. за участь в к/р орг-ції засуджений на 15 р. ВТТ), діти – Ганна,
ариса. До
рештована 16.12.1937 р. як соціально-шкідливий елемент.16.02.1938 р. віддана на
2 р. гласного нагляду за місцем проживання (стаття не вказана).
еабілітована 15.11.1957 р. /ф.
всей Мойсейович
, 1889 р.н., м. Варшава (Польща), єврей, освіта нижча. Дру
жина –
вгенія Вульфівна, діти –
оза, Мойсей.
мінний майстер на Сумській суконній фабриці.
рештований 25.12.1937 р. за а/р агітацію, був агентом польської розвідки. 19.01.1938 р. засудже
енис Іванович
, 1903 р.н., с. Буди Грунського р-ну, українець, малописьменний,
одружений (інших відомостей немає).
рештований 24.10.1929 р. за а/р агітацію.
13.01.1930 р. засуджений за ст. 58-10 до висилки в Північний край на 3 р.
еабілітований 16.11.1989
вмен Петрович
, 1886 р.н., с. Буди Грунського р-ну, українець, освіта нижча.
Дружина –
нтипівна, діти –
лександр, Віктор, Софія, Парасковія. Секретар
сільради с. Буди.
рештований 14.10.1937 р. за участь в а/р повстанській орг-ції, що мала на меті
підготовку і здійснення збройного повстання проти радянської влади для створення “Самостій
країни”, вербувальну роботу, здійснення терористичних і шкідницьких актів. 08.11.1937 р.
засуджений за статтями 54-2, 54-7 54-8, 54-11 на 10 р. ВТТ.
еабілітований 08.10.1957 р. /ф.
ків Петрович
, 1888 р.н., с. Марчихина Буда Глухівського повіту, українець, осві
та 5 кл. гімназії, неодружений.
омандир батареї 20 бригади 7 дивізії (інших відомостей немає).
рештований 14.06.1920 р. як колишній офіцер царської армії, рядовий армії Денікіна, начальник
сотні армії Петлюри, брав активну участь в боротьбі з
осійською робітничо-селянською респуб
лікою.28.06.1920 р. засуджений до ув’язнення в концтабір на весь час громадянської війни (стаття
Камєнєв Іван Петрович
, 1909 р.н., с.
рамчанка Великописарівського р-ну, росіянин, освіта
нижча. Дружина –
кулина Стефанівна, двоє дітей.
дноосібник; син куркуля, в 1929 р. розкур
куленого, в 1930 р. висланого.
рештований 17.01.1932 р. за а/р агітацію, спрямовану проти ра
дянської влади, участь в 1930 р. в куркульських волинках. 19.04.1932 р. засуджений до висилки в
Кандиба Віра Петрівна
, 1906 р.н., м.
енінград, українка, освіта середня.
оловік –
Іванович, діти –
лег, Валентина.
ачальник санітарної служби 1-го батальйону 96 стрілецького
полку 9-ї
рештована 08.05.1943 р. за те, що під час військової служби в 1941 р., була взя
та в полон. Під час перебування в таборі військовополонених в м.
іг була завербована
німецькими розвідорганами для проведення шкідницької і шпигунської роботи. 10.11.1943 р. за
суджена за ст. 54-1 “б” на 5 р. ВТТ. По закінченню терміну покарання направлена в висилку на
Каневський Мирон Осипович
, 1900 р.н., с. Івахни Монастирщенського р-ну
обл., єврей, освіта нижча. Дружина –
осипівна, діти –
евмир. Директор
упахівського цукрозаводу.
рештований 24.07.1937 р. за участь в к/р шкідницько-диверсійній
орг-ції. 23.11.1937 р. засуджений за ст.54-7 до ВМП.
еабілітований 20.09.1957 р. /ф.
-7641, оп.1,
Каніщев Іван Васильович
, 1895 р.н., м. Борисоглібськ Тамбовської обл., росіянин, освіта не
повна середня. Дружина –
лександрівна. Безробітний.
олишній прапорщик царської
армії. В 1919 – 1921 рр. член
П. В 1931 р. був засуджений за ст. 54 ч.2
(так в документі) на 5
р. позбавлення волі, через рік був звільнений.
рештований 15.04.1938 р. за участь в к/р військо
во-повстанській орг-ції, вербувальну роботу. 24.03.1938 р. засуджений за статтями 54-2, 54-11 до
ригорій Опанасович
, 1910 р.н., с. Грунь Грунського р-ну, українець, освіта нижча.
Дружина – Варвара Василівна.
рештований 20.11.1937 р. за участь в а/р повстансь
кій орг-ції, яка виступала проти радянської влади. 27.11.1937 р. засуджений за статтями 54-2, 54-7,
Капуста Опанас Мойсейович
, 1881 р.н., с. Грунь Грунського р-ну, українець, освіта нижча.
Дружина – Ганна Петрівна, діти – Григорій, Іван,
рештований 20.11.1937
р. за участь в а/р повстанській орг-ції, яка виступала проти радянської влади. 27.11.1937 р. засуд
жений за статтями 54-2, 54-7, 54-8, 54-11 на 8 р. ВТТ.
еабілітований 27.11.1957 р. /ф.
-7641, оп.1,
ерасим Максимович
, 1885 р.н., с. Василівка
ебединського р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина – Феодосія Трохимівна, діти –
осип, Іван, Феодосія.
олгоспник; син волосного
рештований 31.07.1937 р. за а/р агітацію, шкідництво в колгоспі, активну участь в к/р
українській націоналістичній повстанській орг-ції. 10.04.1938 р. засуджений за статтями 54-2, 54-8,
вдоким Петрович
, 1883 р.н., с. Михайлівка
ебединського р-ну, українець, освіта
нижча, одружений (інших відомостей немає).
уркуль, розкуркулений.
рештований 30.05.1929
р. за а/р агітацію, спрямовану проти заходів радянської влади на селі за ст. 54-10. 05.06.1929 р.
справу за недостатністю підстав переведенням закрито. 03.07.1929 р. з-під варти звільнений. Ін
Карпенко Іван Іванович
, 1903 р.н., с. Шкирманівка Шосткинського р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина –
фросинія Пантеліївна, діти – Василь, Пелагея. Тесля Шкирманівського ліс
ництва, колишній робітник Шосткинських заводів №9 і №53.
рештований 20.04.1938 р. за участь
в к/р українській націоналістичній повстанській орг-ції, проведення а/р роботи. 30.10.1938 р. за
суджений за статтями 54-2, 54-10 ч.1, 54-11 до ВМП.
еабілітований 06.02.1957 р. /ф.
-7641, оп.1,
Карпенко Микола
ерасимович
, 1891 р.н., м.
онотоп, українець, освіта нижча. Дружина
атерина Василівна, діти –
лексій, Ганна. Бухгалтер лісоскладу райспоживспілки м.
топ. Служив у гетьмана і Петлюри.
рештований 16.04.1938 р. за участь в а/р українській націо
налістичній к/р повстанській орг-ції. 23.09.1938 р. засуджений за ст. 54-11 до ВМП.
Карпенко Сергій Іванович
, 1897 р.н., м. Суми, українець, освіта неповна середня. Дружина
– Тетяна
лександрівна, діти –
іна. Бухгалтер шляхового відділу Сумської міськра
ди. В 1918-1919 рр. служив офіцером в арміях Петлюри і гетьмана.
рештований 05.03.1938 р.
за учать в к/р військово-повстанській орг-ції. 21.04.1938 р. засуджений за статтями 54-2, 54-11 до
, 1896 р.н., с. Миколаївка
отінського р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина – Пелагея
узьмівна, діти – Віра,
юбов, Марія.
16.04.1938 р. за участь в військовій повстанській орг-ції, яка займалась к/р роботою і мала на меті
повалення радянської влади, відокремлення
країни від С
. 23.04.1938 р. засуджений за стат
фросинія Іванівна
, 1885 р.н., с.
ипове Талалаївського р-ну, українка, непись
менна. Вдова, дочка –
лена. Без визначених занять, колишня середнячка, керівник секти єван
рештована 21.09.1937 р. за к/р агітацію, спрямовану проти існуючого ладу, колгоспів,
дискредитацію вождів партії і уряду. 27.11.1937 р. засуджена за ст. 54-10 на 10 р. ВТТ.
Карпусь Михайло Макарович
, 1888 р.н., с.
хтирського р-ну, українець, освіта
середня. Дружина –
лександрівна, діти – Григорій, Володимир, Віра. Вчитель в школі с.
рештований 24.10.1937 р. за к/р агітацію. 05.12.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на
еонтій Степанович
, 1902 р.н., с. Писарівка
отінського р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина – Марфа
узьмівна, діти – Валентина,
ідія. Бухгалтер 8-ї дистанції шляху ст.
Суми; син куркуля, в 1929 р. розкуркуленого.
рештований 11.09.1937 р. за а/р агітацію. 29.09.1937
Катькалов Федір Федорович
, 1885 р.н., с. Могриця Миропільського р-ну, українець, осві
та нижча. Дружина –
вграфівна, діти – Федір, Борис, Володимир. Працівник Сумської
бази райспоживспілки; колишній церковний староста.
рештований 22.12.1937 р. за а/р агітацію.
30.12.1937 р. засуджений за статтями 54-10 ч.1, 54-11 до ВМП.
еабілітований 21.11.1956 р. /ф.
Кашка Іван Корнійович
, 1896 р.н., с. Білани
лянівського р-ну, українець, малописьменний.
Дружина –
атерина Степанівна, діти – Михайло,
атерина. Без визначених занять; син куркуля,
в 1930 р. розкуркуленого і висланого на Північ на 3 р.
рештований 26.12.1937 р. за участь в к/р
військово-повстанській орг-ції. 09.05.1938 р. засуджений за статтями 54-2, 54-11 до ВМП.
Кашпуровська Муза Миколаївна
, 1890 р.н., с. Берестівка
иповодолинського р-ну, німка,
освіта вища.
оловік –
лексій Миколайович, діти – Інна,
лла, Михайло (загинув на фронті
06.08.1944 р. в Польщі).
ікар в м.
рештована 26.03.1944 р. за співчуття німцям під час на
цистської окупації, реєстрацію як “фольксдойч”. 13.05.1944 р. засуджена за ст. 54-1 “а” до висилки
Кащеєв Василь
икифорович
, 1881 р.н., м. Шостка, українець, освіта нижча. Дружина –
Пелагея Федорівна, діти – Георгій, Петро,
адія. Сторож Шосткинського хлібозаводу. В
1917-1921 рр. член партії есерів. В 1918 р. брав участь в офіцерсько-есерівському повстанні проти
радянської влади.
рештований 19.03.1938 р. за участь в а/р к/р націоналістичній повстанській
есерівській орг-ції. 13.04.1938 р. засуджений за статтями 54-2, 54-10, 54-11 до ВМП.
Кварта Федір Васильович
, 1884 р.н., с. Грунь Грунського р-ну, українець, малописьменний.
Дружина – Горпина Павлівна, діти – Павло, Варвара, Марія, Михайло. Без визначених занять.
В 1936 р. частково розпроданий за невиконання держзобов’язань.
рештований 20.11.1937 р. за
участь в а/р повстанській орг-ції, яка виступала проти радянської влади. 27.11.1937 р. засуджений
за статтями 54-2, 54-7, 54-8, 54-11 на 10 р. ВТТ.
еабілітований 27.11.1957 р. /ф.
-7641, оп.1, спр.663-
Квітчастий Іван Опанасович
, 1895 р.н., м.
хтирка, українець, освіта середня. Дружина –
фросинія Микитівна, діти – Геннадій, Валентина. Без визначених занять.
олишній військовий
чиновник царської армії. В 1917-1922 рр. член В
рештований 25.10.1937 р. за участь в к/р
військово-повстанській орг-ції. 21.04.1938 р. засуджений за статтями 54-2, 54-11 до ВМП.
Кирилов Павло Миколайович
, 1877 р.н., уродж. Борзенського р-ну
ернігівської обл., ук
раїнець, освіта вища, неодружений.
орнороб на різних роботах. До 1914 р. працював акциз
ним чиновником в Польщі.
рештований 16.04.1938 р. за участь в а/р куркульському угрупуванні.
23.04.1938 р. засуджений за ст. 54-10 до ВМП.
еабілітований 31.10.1956 р. /ф.
-7641, оп.1, спр.372-
рофій Трифонович
, 1896 р.н., с. Плавинище
оменського р-ну, українець, ос
віта нижча. Дружина –
лена Іванівна, син – Павло.
авгосп колгоспу Плавинищенської с/р. В
1918 р. брав участь в петлюрівській організації “Вільне козацтво”
рештований 21.04.1938 р. за
участь в к/р націоналістичній орг-ції, к/р роботу. 08.05.1938 р. засуджений за статтями 54-2, 54-11
Кириченко Микита Савович
, 1888 р.н., с. Плавинище
оменського р-ну, українець, освіта
середня. Дружина – Глафіра Самойлівна, діти – Федір, Борис.
ахівник Плавинищенської райспо
олишній учасник петлюрівської орг-ції “Вільне козацтво”.
рештований 21.04.1938
р. за участь в к/р націоналістичній орг-ції, к/р роботу. 08.05.1938 р. засуджений за статтями 54-2,
Кисель-Киселенко Олена
, 1895 р.н., м. Синявка
ернігівського окр., українка,
малописьменна, неодружена. Монашка (мандруюча).
рештована 13.03.1929 р. за розповсюджен
ня а/р літератури. 31.05.1929 р. засуджена на 3 р. концтабору на Соловках.
еабілітована 30.12.1989
Кисельов Микита
, 1906 р.н., с. Підліснівка Сумського р-ну, українець, освіта
середня. Дружина –
лизавета Пантеліївна, син – Володимир. Вчитель в середній школі № 33 ст.
рештований 19.04.1938 р. за участь в к/р націоналістичній орг-ції, к/р діяльність в на
родній освіті. 23.04.1938 р. засуджений за ст. 54-11 до ВМП.
еабілітований 03.12.1957 р. /ф.
Кисленко Микола
, 1879 р.н., с. Глинськ
оменського р-ну, українець, освіта ниж
ча. Дружина – Марія Митрофанівна. Без визначених занять.
олишній секретар
емської управи,
мав зв’язок з денікінськими каральними загонами, яким видавав прихильників радянської влади,
в 1921 р. відступав разом з денікінцями.
рештований 11.04.1929 р. за а/р агітацію, розповсюд
ження провокаційних чуток. 02.08.1929 р. засуджений за ст. 54-10 на 3 р. концтабору.
Кислий Володимир
химович
, 1890 р.н., м. Білопілля, українець, малописьменний. Дру
жина –
аталія Дмитрівна, діти – Дмитро,
атерина, Микола, Віктор. Тесля “Воєнбуду”
ст. Ворожба. В 1918-1919 рр. був учасником політбанди Шевича; брав участь в розстрілі зібраного
ревкомом мітингу, побитті комісара, обеззброєнні міліції і вбивстві начальника міліції, терори
зував і грабував населення
рештований 25.10.1937 р. за. а/р агітацію серед працівників транс
порту. 03.12.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ.
еабілітований 30.05.1958 р. /ф.
Кислий Іван Федорович
, 1906 р.н., с.
исла Дубина Білопільського р-ну, українець, освіта
середня. Дружина – Феодосія Тихонівна, діти –
юдмила, Станіслав.
орнороб в колгоспі с.
ла Дубина; колишній завідувач
раснопільського відділу народної освіти; колишній директор
школи с.
остянтинівка
раснокутського р-ну. В 1928-1935 рр. член В
П(б), виключений у зв’язку
з засудженням в 1935 р. за ст.99
, судимість знято. В 1937 р. судимий за ст. 165
на 2 р. позбавлення волі.
рештований 15.07.1938 р. за участь в а/р українській націоналістичній
повстанській орг-ції, а/р агітацію. 05.10.1939 р. засуджений за статтями 54-2, 54-11 на 5 р. ВТТ.
Кисуленко Іван
, 1886 р.н., м.
хтирка, українець, освіта середня. Дружина –
правління молочно-м’ясних радгоспів Південно-Централь
них і Північно-
ахідних районів С
. В 1918-1920 рр. служив поручиком в армії
олчака, піс
ля полону частинами
ервоної армії був членом к/р бойової офіцерської орг-ції, яка мала на
меті повалення радянської влади.
рештований 09.02.1938 р. за к/р роботу і агітацію. 24.04.1938
р. засуджений за статтями 54-10 ч.1, 54-11 до ВМП.
еабілітований 25.01.1957 р. /ф.
-7641, оп.1,
, 1900 р.н., с. Буймер Тростянецького р-ну, українець, освіта ниж
ча. Дружина – Пелагея Пимонівна.
олишній колгоспник (виключений).
рештований 04.08.1933
р. за проведення к/р роботи по підготовці збройного повстання. 20.11.1933 р. засуджений за ст.
Кінський Степан
, 1889 р.н., м. Бєла
олмської губ. (Польща), поляк, освіта вища.
Дружина –
сенія, діти – Інна,
имма, Ірина,
лександр. Вчитель 2-ї Путивльської неповної се
редньої школи.
рештований 27.09.1937 р. за а/р діяльність в школі, к/р агітацію серед вчителів.
08.12.1937 р. засуджений за статтями 54-10, 54-11 до ВМП.
еабілітований 13.10.1956 р. /ф.
Кіча Іван Микитович
, 1894 р.н., с.
онотопського р-ну, українець, освіта середня.
Дружина – Ганна Іванівна, дочка – Марія. Середняк. В 1918-1919 рр. служив в армії Петлюри, пе
рейшов кордон в Польщу, в С
повернувся в 1920 р.
рештований 15.10.1930 р. за а/р агітацію.
23.11.1930 р. засуджений за ст.54-10 до висилки на 3 р. в Північний край.
еабілітований 06.12.1989
, 1909 р.н., с. Грунь Грунського р-ну, українець, освіта неповна се
редня. Дружина –
гроном в колгоспі Грунської с/р.
рештований 20.11.1937
р. за участь в а/р повстанській орг-ції, яка виступала проти радянської влади. 27.11.1937 р. засуд
жений за статтями 54-2, 54-7, 54-8, 54-11 на 10 р. ВТТ.
еабілітований 27.11.1957 р. /ф.
-7641, оп.1,
Клещенко Хана Менделеївна
, 1891 р.н., м. Бердичів
иївської губ., єврейка, освіта непов
на середня.
оловік – Микола
оманович (колишній голова міськради м. Суми), дочка – Полі
на. Домогосподарка.
рештована 28.10.1937 р. як дружина зрадника батьківщини (засудженого
03.10.1937 р. за участь в к/р терористичній орг-ції правих до ВМП). 05.02.1938 р. засуджена на 5 р.
алактіон Омелянович
, 1889 р.н., с. Мала Павлівка Грунського р-ну, українець,
малописьменний. Діти – Ганна,
лександра, Іван.
олгоспник, колишній середняк.
ний 23.02.1938 р. за участь в к/р націоналістичній повстанській орг-ції, к/р агітацію. 05.04.1938 р.
Кліменко Іван Павлович
, 1884 р.н., с. Миропілля Сумського р-ну, українець, освіта 3 кл. на
родного училища. Дружина –
вдокія Михайлівна, діти – Віра,
натолій. Інспек
тор технічного контролю на
. В 1903-1908 рр. член партії есерів-максималістів, в 1919-1921,
1924-1935 роках член В
рештований 15.03.1938 р. за участь в есеро-меншовистській націо
налістичній повстанській орг-ції. 25.04.1938 р. засуджений за статтями 54-7, 54-10, 54-11 до ВМП.
Кліменко Самуїл Петрович
, 1888 р.н., с. Мала Павлівка Грунського р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина – Ганна, діти –
укія, Федір, Григорій,
олгоспник, колишній серед
рештований 28.02.1938 р. за участь в к/р націоналістичній повстанській орг-ції, к/р агітацію.
05.04.1958 р. засуджений за ст.54-11 до ВМП.
еабілітований 15.01.1958 р. /ф.
-7641, оп.1, спр.686-
Клімов Василь Федотович
, 1886 р.н., м. Шостка, українець, освіта нижча. Дружина –
Григорівна, дочка – Галина. Бухгалтер фабрики № 6 в м. Шостка. В 1918 р. брав участь в есерівсь
кому повстанні в м. Шостка.
рештований 02.04.1938 р. за участь в а/р нелегальній есерівській
орг-ції, а/р агітацію. 29.04.1938 р. засуджений за статтями 54-10 ч.1, 54-11до ВМП.
Кліппа Микола
, 1886 р.н., с. Собичеве Шосткинського р-ну, українець, освіта ни
жча. Дружина –
сенія Феоктистівна. Без визначених занять; колишній одноосібник. В 1919 р.
брав участь в пограбуванні червоноармійської каси.
рештований 16.03.1938 р. за участь в а/р
націоналістичній повстанській есерівській орг-ції. 13.04.1938 р. засуджений за статтями 54-10 ч.1,
Кліппа Онисим
ем’янович
, 1891 р.н., с. Собичеве Шосткинського р-ну, українець, малопись
менний. Дружина –
аталія
лимівна, діти –
осип, Ганна, Петро, Поліна.
обітник Шосткинсь
кого лісгоспу; колишній одноосібник, в 1935 р. розпроданий за невиконання держзобов’язань.
олишній есер, в 1919 р. брав участь в політбанді
рештований 15.04.1938 р. за участь в
українській націоналістичній повстанській есерівській орг-ції. 23.04.1938 р. засуджений за стаття
Клочко(в) Іван Іванович
, 1894 р.н., с.
лексіївське Вишнєволоцького р-ну
алінінської обл.,
росіянин, освіта неповна середня. Дружина –
лена Дмитрівна, діти –
лег, Ігор. Голова
м.
Глухів, син церковного старости.
олишній офіцер царської армії, в 1918-1936 рр. член В
виключений як не роззброєний троцькіст.
рештований 04.10.1936 р. за к/р діяльність. 15.01.1937
р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 5 р. тюремного ув’язнення. 10.06.1942 р. помер в Севвостлазі.
ків Іванович
, 1905 р.н., с. Цебрикове
деської обл., німець, освіта нижча, неодруже
оботар в артілі м. Шостка; син куркуля, в 1929 р. розкуркуленого.
рештований 22.10.1933
р. за проведення к/р роботи. 23.02.1934 р. справу припинено за недоказаністю, з-під варти звіль
, 1884 р.н., с. Собичеве Шосткинського р-ну, українець, освіта ни
жча. Дружина –
нисія Федорівна, діти – Петро,
онтролер ощадкаси в с. Макове
Шосткинського р-ну.
1903 р. член партії есерів. В 1917 р. організував есерівську організацію,
керував к/р підпіллям. В 1919 р. брав участь в повстанні проти радянської влади, постачав повс
танським військам зброю. В 1922-1924 рр. організував відділення к/р організації “Просвіта”. В 1933
р. був судимий за розкрадання колгоспного майна.
рештований 19.06.1937 р. за а/р агітацію,
спрямовану проти заходів на селі, розповсюдження провокаційних чуток, співчуття троцькістам.
19.09.1937 р. засуджений на 10 р. ВТТ (стаття не вказана). 18.10.1938 р. помер в таборі в
Кнуренко Федот Ілліч
, 1887 р.н., с. Собичеве Шосткинського р-ну, українець, малописьмен
ний. Дружина – Софія Степанівна, діти –
олишній есер, в 1919
р. брав участь в політбанді
орнєва; брав участь у збройному повстанні проти радянської армії.
рештований 15.04.1938 р. за участь в українській к/р повстанській есерівській орг-ції. 23.04.1938
р. засуджений за статтями 54-2, 54-10 ч.1, 54-11 до ВМП.
еабілітований 18.01.1957 р. /ф.
Кобелецький Павло
, 1893 р.н., с. Піщане Сумського р-ну, українець, освіта ни
жча. Дружина – Ганна Григорівна, син –
еонід. Тесля в колгоспі, син куркуля, розкуркуленого і
висланого на Північ. В 1931 р. судимий за саботаж на 6 місяців примусових робіт. В 1934 р. суди
мий за розвал роботи в колгоспі і побиття колгоспника на 1 р. примусових робіт.
09.10.1937 р. за керівництво а/р внутрішньоколгоспним угрупуванням. 05.12.1937 р. засуджений за
ків Семенович
, 1874 р.н., с. Великі Дмитровичі
иївської обл., українець, ос
віта нижча. Дружина –
льга Федорівна. Пенсіонер; колишній робітник заводу №9 в м. Шостка.
олишній меншовик, з 1918 р. есер, брав участь у збройному повстанні проти радянської влади.
рештований 21.04.1938 р. за участь в а/р есерівській орг-ції. 08.05.1938 р. засуджений за статтями
Кобзарь Василь
ндрійович
, 1883 р.н., м. Білопілля, українець, освіта нижча. Дружина – Пе
лагея Федорівна, діти –
інаїда, Михайло. Машиніст депо ст. Білопілля.
рештований 07.12.1937
р. за к/р роботу на залізничному транспорті, шкідництво, тероризуванні бідняцького населення,
а/р агітацію. 30.12.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 до ВМП.
еабілітований 12.12.1956 р. /ф.
ригорій Павлович
, 1891 р.н., с. Піщане Сумського р-ну, українець, освіта нижча.
Дружина –
мелянівна, діти – Дмитро, Мотрона. Тесля, син куркуля.
14.10.1937 р. за а/р агітацію, спрямовану на розвал колгоспів, шкідництво. 05.12.1937 р. засудже
ний за статтями 54-7, 54-10, 54-11 на 10 р. ВТТ.
еабілітований 01.09.1956 р. /ф.
-7641, оп.1, спр.600-
Кобилінський Ісаак Михайлович
, 1899 р.н., хут. Монархи Словечанського р-ну
обл., українець, малописьменний. Дружина – Фекла Іванівна, діти – Сергій, Михайло.
навчгоспу (учхоз) “Іванівка” Глухівського р-ну. В 1930 р. був засуджений за ст.170 на 2 р. позбав
лення волі і 5 р. висилки за контрабандну діяльність в прикордонній з Польщею смузі.
ваний 28.09.1937 р. за к/р діяльність. 28.11.1937 р. засуджений за статтями 54-6, 54-10 на 10 р. ВТТ.
ндрій Харитонович
, 1894 р.н., м. Пирятин Полтавської обл., українець, освіта
нижча. Діти – Володимир, Віктор. Директор Грунської МТС.
рештований 20.03.1938 р. за участь
в а/р українській націоналістичній організації, а/р роботу. 17.10.1939 р. засуджений за статтями
Кобцев Микола Федорович
, 1895 р.н., хут. Вшивка (тепер
овіньківської с/р
Глухівського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Марія Семенівна, діти –
лександра, Вар
вара. Голова колгоспу хут. Вшивка.
рештований 09.03.1933 р. за участь в к/р повстанській орг-ції.
15.05.1933 р. засуджений за статтями 54-2, 54-11 на 3 р. концтабору умовно, з-під варти звільне
ригорій Микитович
, 1898 р.н., с.
устянка Смілівського р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина – Марія Федорівна, діти – Микола, Григорій, Марія, Віра, Володимир, Тетяна.
олишній учасник “Просвіти” і автокефального руху. В 1932 р. судимий за зброй
ний грабіж на 5 р. позбавлення волі.
рештований 27.10.1937 р. за участь в а/р українській на
ціоналістичній організації, а/р агітацію, вербувальну роботу. 19.11.1937 р. засуджений до ВМП
енис Микитович
, 1904 р.н., с.
устянка Смілівського р-ну, українець, освіта се
редня. Дружина –
фросинія Яківна, діти – Майя,
гроном Поповослобідської МТС Бу
ринського р-ну.
рештований 19.09.1937 р. за участь в а/р націоналістичній організації, проводив
шкідницьку роботу в сільському господарстві. 19.11.1937 р. засуджений до ВМП (стаття не вказа
вдокимович
, 1894 р.н., с. Блистова Понорницького р-ну
кої обл., українець, освіта нижча, одружений (інших відомостей немає).
дноосібник; сектант
євангельських християн.
рештований 22.09.1929 р. за а/р агітацію, спрямовану проти заходів
радянської влади на селі. 18.01.1930 р. засуджений за ст.54-10 на 3 р. концтабору.
Коваленко Кирило Микитович
, 1893 р.н., с.
устянка Смілівського р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина – Ганна Василівна, діти – Віра,
ндрій, Іван.
олишній активний
учасник “Просвіти” і автокефального руху.
рештований 25.02.1938 р. за участь в а/р націоналіс
тичній к/р орг-ції, а/р агітацію. 10.04.1938 р. засуджений за статтями 54-10, 54-11 до ВМП.
аврентій Микитович
, 1901 р.н., с.
устянка Смілівського р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина – Ганна, діти – Порфирій, Василь,
вдокія.
олишній учасник пов
станської організації “Група петлюрівців
країни”. В 1932 р. судимий за збройний грабіж на 5 р.
позбавлення волі.
рештований 27.10.1937 р. за участь в а/р українській націоналістичній орг-ції,
к/р агітацію. 19.11.1937 р. засуджений до ВМП (стаття не вказана).
еабілітований 04.09.1957 р.
Коваленко Тимофій
митрович
, 1900 р.н., с. Беєве Синівського р-ну, 1900 р.н., українець,
неписьменний. Дружина – Марія Петрівна, діти – Ганна, Павло.
уркуль. Доброволець караль
ного загону денікінської армії.
рештований 22.10.1929 р. за а/р агітацію спрямовану проти хлі
бозаготівель. 13.01.1930 р. засуджений за ст. 54-10 на 3 р. концтабору.
еабілітований 16.11.1989 р.
Коваленко Федір Іванович
, 1896 р.н., м. Суми, українець, освіта нижча. Дружина –
дра Юхимівна, діти – Володимир, Віктор, Борис,
обітник Сумського машинобудівно
го технікуму. В 1919-1920 рр. офіцер денікінській армії, емігрував в Болгарію, в С
повернувся
в 1923 р. В Болгарії був керівником секції “Спілки повернення на батьківщину”
(налагоджували
листування з родичами в С
і виїзд в С
рештований 04.03.1938 р. за антирадянську під
ривну роботу. 10.04.1938 р. засуджений за статтями 54-2, 54-11 до ВМП.
еабілітований 06.03.1957
Коваль Іван Ілліч
, 1895 р.н., с. Матвіївка Богодухівського р-ну
арківської обл., українець, осві
та середня. Дружина – Ганна
лександрівна, діти – Микола,
лена. Директор неповної середньої
школи в с. Стара
хтирського р-ну. В 1919 р.н. служив офіцером
лексіївського полку в
армії Денікіна.
олишній член організації “Просвіта” в м. Богодухів.
рештований 06.03.1938 р.
за участь в українській повстанській к/р орг-ції, а/р агітацію, шкідництво. 24.04.1938 р. засудже
ндрій Миронович
, 1885 р.н., м. Шостка, українець, освіта – міське училище. Дру
жина – Дора Василівна, син –
вген. Бухгалтер контори відділу зв’язку в м. Шостка. В 1918 р. їздив
в м.
иїв за допомогою Центральної
ади і німецьких окупантів в поваленні радянської влади;
мав зв’язок з шпигунами, які працювали на користь Польщі.
1917 р. член
; з 1920 р. брав
участь в нелегальних зібраннях есерівської орг-ції.
рештований 03.04.1938 р. за участь в а/р під
пільній повстансько-есерівській орг-ції. 05.05.1938 р. засуджений за статтями 54-2, 54-10 ч.1, 54-11
Ковальов Микита Васильович
, 1898 р.н., с. Собичеве Шосткинського р-ну, українець, пись
менний. Дружина – Софія Іллівна, діти – Галина,
дноосібник. В 1919 р. брав участь в
політбандах Шуби і
рештований 15.04.1938 р. за участь в а/р українській націоналіс
тичній повстанській орг-ції. 23.04.1938 р. засуджений за статтями 54-10 ч.1, 54-11 до ВМП.
Ковган Макар Самсонович
, 1880 р.н., с.
оменського р-ну, українець, освіта нижча.
Дружина – Софія
нтонівна, діти –
ідія, Сергій. Без визначених занять.
рештований 11.04.1929
р. за а/р агітацію. 30.08.1929 р. засуджений за ст. 54-10 до позбавлення права проживання в Моск
остові-на-Дону, зазначених округах
з прикріпленням до визначеного місця
Ковтун Ілля Михайлович
, 1888 р.н., м. Шостка, українець, освіта нижча. Дружина –
синія Федотівна, діти – Микола, Юрій, Володимир.
лектромонтер заводу №9 в м. Шостка.
лишній есер, в 1918 р. учасник петлюрівської політбанди
итовченка; брав участь в збройному
повстанні проти радянської влади в м. Шостка; займався побиттям громадян і єврейськими пог
ромами в м.
овгород-Сіверський.
рештований 10.03.1938 р. за участь в а/р есерівській орг-ції.
08.05.1938 р. засуджений за статтями 54-10 ч.1, 54-11 до ВМП.
еабілітований 19.12.1956 р. /ф.
Ковтун Михайло Тимофійович
, 1878 р.н., с.
оминці Глинського р-ну, українець, освіта ни
жча. Дружина –
ляна, діти – Іван, Грицько,
лекс. (так в документі), Ганна,
штований 30.10.1929 р. за а/р агітацію. 13.01.1930 р. засуджений за ст. 54-10 на 3 р. концтабору.
Ковтун Олександр Хрисанфович
, 1887 р.н., хут. Верещаки Малобубнівської с/р Малобуб
нівського р-ну
оменського окр., українець, освіта середня. Дружина –
інаїда Вікторівна. Серед
олишній офіцер денікінської армії.
рештований 12.04.1929 р. за а/р агітацію. 14.10.1929 р.
засуджений за ст. 54-10 до висилки в Північний край на 3 р.
еабілітований 30.12.1989 р. /ф.
Ковтун Стефан Петрович
, 1908 р.н., с.
оминці Глинського р-ну, українець, освіта нижча.
Дружина –
рсентіївна, діти –
лексій, Федір.
рештований 27.03.1938 р. за
участь в к/р націоналістичній орг-ції, а/р агітацію 15.04.1938 р. засуджений за статтями 54-10, 54-11
Ковшуля Іван
, 1898 р.н., м. Глухів, українець, освіта вища. Дружина –
сипівна, діти –
ариса, В’ячеслав. Вчитель в школі с.
ервоного р-ну. В 1924-1925 рр.
служитель релігійного культу.
рештований 16.03.1938 р. за участь в а/р націоналістичній орг-ції.
09.04.1938 р. засуджений за ст. 54-10, 54-11 до ВМП.
еабілітований 17.05.1958 р. /ф.
-7641, оп.1,
, 1886 р.н., с.
ябина
хтирського р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина –
фанасія Тимофіївна, діти –
льга, Віра.
олгоспник. В 1930 р. заарештову
вався по підозрі в участі в СВ
рештований 07.02.1938 р. за участь в українській повстанській
к/р орг-ції, шкідництво. 24.04.1938 р. засуджений за статтями 54-10, 54-11 до ВМП.
Козацький Олександр Онисимович
, 1889 р.н., м. Суми, українець, освіта нижча. Дружина
фросинія Михайлівна, діти – Ганна, Борис.
ахівник Сумського спиртогорілчаного заводу.
лишній есер-боротьбіст.
рештований 31.07.1937 р. за к/р агітацію, наклепи на Сталіна, заклики
до активної боротьби з радянською владою. 17.08.1937 р. засуджений за ст. 54-10 до ВМП.
Козаченко Семен Максимович
, 1903 р.н., с.
овенського р-ну
деської обл., українець,
освіта середня. Дочка –
інаїда. Інспектор-методист Буринського райвно.
рештований 28.10.1937
р. за участь в а/р українській націоналістичній орг-ції. 19.11.1937 р. засуджений до ВМП (стаття не
хим Михайлович
, 1888 р.н., хут.
ербинівка Волокитинської с/р Шалигинсько
го р-ну, українець, малописьменний. Дружина – Софія Федорівна, діти – Володимир,
олгоспник. В 1925-1926 рр. був головою церковної общини с. Волокитине.
ваний 18.03.1938 р. за активну участь в к/р націоналістичній повстанській орг-ції, а/р діяльність.
31.03.1938 р. засуджений за статтями 54-10 ч.1, 54-11 до ВМП.
еабілітований 21.11.1956 р. /ф.
Козлов Василь Іпатійович (Опре
анило Іпатійович)
, 1893 р.н., м. Селітра (
умунія), ру
мун, освіта нижча. Дружина –
фросинія Петрівна, діти –
ідія. Слюсар в артілі “Проле
тарій” проммістечка м. Суми. Перебіжчик з
умунії. В 1932-1935 рр. був кандидатом в члени
П(б); виключений за приховування свого прізвища.
рештований 11.10.1937 р. за а/р агіта
цію, шпигунство. 08.12.1937 р. засуджений за статтями 54-6, 54-10 ч.1 на 8 р. ВТТ.
Козлов Сергій Федорович
, 1881 р.н., м.
омни, росіянин, освіта вища. Дружина – Вікторія
Михайлівна. Юрист-консульт
онотопського механічного заводу.
рештований 29.10.1937 р. за
участь в к/р націоналістичній орг-ції, к/р діяльність. В 1905-1917 рр. член партії есерів. 08.05.1938 р.
засуджений за статтями 54-2, 54-11 до ВМП.
еабілітований 02.07.1958 р. /ф.
-7641, оп.1, спр.975-
Козловський Віктор Миколайович
, 1886 р.н., с.
лтинівка
ролевецького р-ну, українець,
освіта середня. Дружина – Софія Миколаївна.
обітник фабрики “Союзутиль”; в 1931 р. був роз
куркулений і висланий в
араганду на 5 р.
рештований 20.12.1937 р. за участь в к/р націоналіс
тичній українській орг-ції, к/р роботу. 15.04.1938 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 до ВМП.
ків
, 1905 р.н., с.
ічківського р-ну, українець, малописьменний,
неодружений. Середняк.
рештований 23.11.1929 р. як соціально-шкідливий елемент за підпали
господарств односельців, які були свідками в цивільній справі (за якою він мав утримувати неза
коннонароджену дитину), погрози зброєю односельцям. 23.11.1929 р. засуджений за ст. 58-10 на 3
Колдовський Олександр Тимофійович
, 1906 р.н., м. Суми, українець, освіта нижча, неодру
ождественського спиртозаводу
урської обл.
рештований 10.12.1937 р. за
участь в шпигунсько-диверсійній орг-ції. 19.01.1938 р. засуджений за статтями 54-6, 54-9 до ВМП.
Колєснік Пилип Іванович
, 1902 р.н., с. Велика Писарівка Великописарівського р-ну, украї
нець, малописьменний. Дружина – Мотрона, син –
лександр. Бідняк.
рештований 03.03.1933
р. за участь в к/р орг-ції, вербувальну роботу. 08.05.1933 р. засуджений за ст.54-11 до вислання на
Колодяжний Захар Пилипович
, 1877 р.н., с. Мошенка
хтирського р-ну, українець, мало
письменний. Дружина – Ганна Василівна, син – Іван. Без визначених занять; колишній куркуль,
в 1931 р. розкуркулений, висланий на 3 р. в Північний край.
рештований 08.09.1937 р. за к/р агі
тацію. 16.10.1937 р. засуджений за ст.54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ.
еабілітований 16.11.1989 р. /ф.
Коломієць Олександр Павлович
, 1885 р.н., с. Дубовичі Ярославецького (Глухівського) р-
ну, українець, освіта нижча, розлучений. Середняк.
олишній есер, кандидат в
становчі збори
від соціалістів-революціонерів; учасник армій гетьмана і Петлюри, разом з якими емігрував за
кордон, звідки повернувся в 1921 р. В 1918 р. доброволець загону Сірожупанників. В 1921 р. в
с. Дубовичі організовував автокефальну церкву, був освячений на сан священика.
16.10.1930 р. за а/р діяльність, к/р агітацію. 23.02.1931 р. засуджений за статтями 54-10, 54-6 до ви
Коломієць Павло Олександрович
, 1879 р.н., с. Вороніж Шосткинського р-ну, українець, ос
віта нижча. Про родину відомостей немає.
олишній жандарм. Без визначених занять; колиш
ній одноосібник, в 1935 р. була вилучена вся земля за невиконання агромінімуму.
11.12.1936 р. за участь в а/р українському націоналістичному підпіллі. 29.09.1937 р. засуджений за
Колос Пантелеймон
еоргійович
, 1896 р.н., с. Бубнівка Гайсинського р-ну Вінницької обл.,
українець, освіта нижча. Дружина – Марія Яківна, син –
аступник бухгалтера Сумській
олишній прапорщик царської армії; в 1918-1919 рр. служив в арміях Петлюри і
Денікіна. В 1936 р. судимий на 4 р. позбавлення волі.
рештований 04.03.1938 р. за участь в а/р
орг-ції, а/р агітацію і діяльність. 09.05.1938 р. засуджений за статтями 54-2, 54-11 до ВМП.
Колот Сергій Іванович
, 1874 р.н., м.
хтирка, українець, освіта нижча. Дружина –
ндріївна, діти – Михайло, Ганна. Працівник
хтирської насіннєвої станції Головцукру; ко
лишній фабрикант-торговець (до революції мав шкіряний завод в м.
26.10.1937 р. за а/р агітацію. 18.11.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ.
Кольченко Роман Опанасович
, 1879 р.н., с. Буринь
онотопського окр., українець, освіта ни
жча, одружений (інших відомостей немає).
уркуль-торговець. Голова церковної ради релігійної
тихонівської общини с. Буринь.
рештований 17.12.1928 р. а/р агітацію. 05.04.1929 р. засуджений
за ст.54-10 до позбавлення права проживання в Москві,
остові-на-Дону, зазначених
губерніях і округах
з прикріпленням до визначеного місця проживання на 3 р.
аради при
від 19.02.1932 р. міра покарання подовжена ще на 3 р.
Комар Іван
, 1875 р.н., с. В’язове Грунського р-ну, українець, малописьменний.
Про родину відомостей немає.
рештований 22.10.1929 р. за а/р агітацію. 19.01.1930 р.
ригорій Ісакович
, 1906 р.н., хут.
апітанівка Жовтневої с/р
онотопського р-ну,
українець, освіта нижча. Дружина –
лизавета Іванівна, син – Микола. Середняк.
06.05.1932 р. за створення к/р орг-ції, яка мала на меті повалення радянської влади.19.09.1932 р.
Конвісар Тимофій Степанович
, 1884 р.н., м.
хтирського р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина – Параскева, діти – Марія,
настасія, Василь.
рганізатор по боротьбі з сільсь
когосподарськими шкідниками в колгоспі м.
хтирка. В 1910 р. служив підпрапорщиком 2-го
остовського полку царської армії в м. Москва. В 1919 р. був демобілізований в
денікінську армію.
рештований 18.10.1937 р. за к/р агітацію. 14.11.1937 р. засуджений за ст. 54-10
Кондратенко Микола Самсонович
, 1893 р.н., с. Блотниця Талалаївського р-ну, українець,
освіта нижча. Дружина – Марія Василівна, діти –
настасія, Микола, Петро.
ахівник Блотниць
кої “Тютюнсировини”; колишній куркуль, в 1930 р. господарство ліквідоване. Служив в арміях
гетьмана, Петлюри, Денікіна.
рештований 10.11.1937 р. за участь в націоналістичній повстансь
кій орг-ції. 19.11.1937 р. засуджений за ст. 54-11 на 10 р. ВТТ.
еабілітований 27.03.1957 р. /ф.
Кондратенко Федір
, 1885 р.н., с. Грем’ячка Ямпільського р-ну, українець, ма
лописьменний. Дружина – Тетяна, діти –
ляна, Павло.
орнороб; колишній куркуль, в 1930 р.
судимий на 5 р. позбавлення волі за невиконання держзобов’язань. Під час революції постачав
гайдамаків харчами.
рештований 26.02.1938 р. за к/р агітацію, участь в а/р куркульському угру
пуванні. 09.04.1938 р. засуджений за статтями 54-10 ч.1, 54-11 до ВМП.
еабілітований 03.09.1956 р.
икифір Іванович
, 1881 р.н., м.
арків, українець, освіта нижча. Дружина –
тинія Семенівна. Маляр 12 дистанції служби шляху ст. Ворожба. В 1900-1917 рр. член партії лівих
есерів. В 1903-1917 рр. секретний співробітник
арківського жандармського управління під пріз
виськом “Ципка”. В 1923-1933 рр. член В
П(б), виключений як есер-провокатор.
08.04.1938 р. за участь в есеро-меншовистській націоналістичній повстанській орг-ції. 25.04.1938 р.
еоргій Олександрович
, 1907 р.н., м.
енінград, українець, освіта середня.
Дружина –
аїса, син –
ев. Без визначених занять, колишній зоотехнік Миропільського р-ну,
син офіцера царського двору.
олишній член В
СМ, в 1937 р. виключений за зв’язок з контр
революційним елементом.
рештований 19.09.1937 р. за участь в к/р націоналістичній орг-ції.
16.04.1938 р. засуджений за статтями 54-2, 54-8, 54-11 до ВМП.
еабілітований 16.04.1958 р. /ф.
Коновалов Степан Федорович
, 1890 р.н., м. Суми, росіянин, освіта нижча. Дружина – Марія
Дмитрівна, діти –
інаїда. Головний бухгалтер на залізниці ст. Суми. Служив в арміях Де
нікіна і Врангеля.
рештований 31.10.1937 р. за а/р агітацію. 05.12.1937 р. засуджений за ст. 54-10
Коновалов Федір Федорович
, 1885 р.н., м. Суми, українець, освіта середня. Дружина – Вар
вара Григорівна, дочка –
оя.
обітник майстерні Сумського комбінату глухонімих.
офіцер царської армії; в 1918-1919 рр. поручик армії Денікіна.
рештований 04.03.1938 р. за участь
в к/р військово-повстанській орг-ції. 09.05.1938 р. засуджений за статтями 54-2, 54-10 до ВМП.
Кононенко Степан Іванович
, 1904 р.н., с.
раснопільського р-ну, українець,
освіта нижча. Дружина –
аталія Тихонівна, діти – Ганна,
юдмила. Бухгалтер
взуттєвої майстерні.
рештований 22.04.1938 р. за участь в к/р повстанській орг-ції, яка мала на
меті повалення радянської влади. 09.05.1938 р. засуджений за статтями 54-2, 54-11 до ВМП.
Конопля Павло Федорович
, 1884 р.н., с. Дубовичі Глухівського р-ну, українець, письменний.
Дружина – Ганна Петрівна.
олишній член церковної ради.
рештований за участь
в к/р націоналістичній орг-ції. 09.04.1938 р. засуджений за статтями 54-10, 54-11 до ВМП.
Конопленко Василь Тимофійович
, 1875 р.н., с. Юнаківка Миропільського р-ну, українець,
малописьменний. Дружина –
оботар взуттєвої майстерні артілі в с. Юнаківка; колиш
ній куркуль, в 1930 р. розкуркулений. В 1932 р. засуджений на 2 р. позбавлення волі за невико
нання держзобов’язань.
рештований 01.08.1937 р. за а/р агітацію, спрямовану проти вступу в
колгосп, заходів радянської влади по колгоспному будівництву, розповсюдження провокаційних
чуток. 15.09.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ.
еабілітований 16.11.1989 р. /ф.
лисей Феоктистович
, 1878 р.н., с. Бранцівка Тростянецького р-ну, українець,
неписьменний. Дружина –
лизавета Федорівна.
упахівського радгоспу; колишній
куркуль, в 1931 р. розкуркулений, висланий, з висилки втік.
рештований 27.10.1937 р. за а/р агі
тацію. 29.11.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ.
еабілітований 16.11.1989 р. /ф.
еонтій Семенович
, 1895 р.н., с. Молотове Грунського р-ну, українець, освіта ниж
ча. Дружина – Федора, син – Василь.
олгоспник; колишній середняк, в 1931 р. розпроданий за
невиконання держзобов’язань. Служив в армії Денікіна.
рештований 08.02.1938 р. за участь в к/р
повстанській націоналістичній орг-ції. 05.04.1938 р. засуджений за ст. 54-11 до ВМП.
, 1885 р.н., с.
лишки Шосткинського р-ну, українець, освіта ниж
ча. Дружина – Марія Миронівна, дочка –
олгоспник; колишній працівник заводу №9
в м. Шостка.
олишній есер.
рештований 14.04.1938 р. за участь в а/р українській націоналістич
ній к/р есерівській орг-ції. 24.04.1938 р. засуджений за статтями 54-10 ч.1, 54-11 до ВМП.
Корж Сергій
, 1886 р.н., с.
лишки Шосткинського р-ну, українець, освіта нижча. Дру
жина –
ляна Іванівна, діти – Сергій, Павло.
олгоспник.
олишній есер.
олишній член В
виключений в 1923 р. як провокатор царської поліції.
рештований 11.03.1938 р. за участь в а/р
українській націоналістичній к/р есерівській орг-ції. 24.04.1938 р. засуджений за статтями 54-10
ригорій Макарович
, 1891 р.н., с. Марківка
ебединського р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина –
вдокія Терентіївна, діти – Віктор, Петро. Головний бухгалтер Штепівської
райспоживспілки. В 1914-1917 рр. був писарем при управлінні військового начальника в м.
рештований 21.04.1938 р. за активну участь в к/р націоналістичній орг-ції, к/р агітацію.
24.04.1938 р. засуджений за статтями 54-2, 54-11 до ВМП.
еабілітований 25.09.1957 р. /ф.
ригорій Степанович
, 1896 р.н., с.
едригайлівського р-ну, українець,
освіта нижча. Дружина – Дарія Федорівна, діти – Микола,
адія, Володимир.
раснопільського р-ну. Служив в армії Денікіна; в 1919 р. виступав проти радянської
влади і брав участь в роззброєнні разом з куркулями червоних партизан в с.
тований 05.11.1937 р. за а/р агітацію. 05.12.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ.
Корнієнко Іларіон
, 1887 р.н., с. Вороніж Шосткинського р-ну, українець, осві
та нижча. Дружина – Тетяна
ндріївна, діти – Василь,
адія, Марія. Середняк.
16.10.1930 р. за к/р діяльність серед населення, участь в к/р орг-ції. 26.11.1930 р. засуджений за ст.
54-10 до висилки в Північний край на 3 р. умовно, з-під варти звільнений, справу припинено.
Корнієнко Йосип Трифонович
, 1882 р.н., хут.
адчуки Гудимівської с/р
ебединського р-ну,
українець, освіта нижча, одружений (інших відомостей немає).
рештований 08.09.1928
р. за розповсюдження чуток і залякування бідноти неминучістю війни. 11.01.1929 р. засуджений
Коробов Василь
ндрійович
, 1903 р.н., с. Тростянець
арківської обл., українець, освіта вища.
Дружина –
юдмила Федорівна, діти – Валерія, Борис. Директор середньої школи в с. Стецьківка.
В 1925-1933 рр. був членом В
П(б), виключений за невиконання держподатку по хлібозаготівлі.
рештований 16.04.1938 р. за участь в а/р військово-повстанській орг-ції. 21.04.1938 р. засуджений
Коробов Семен Степанович
, 1901 р.н., с.
овіньки Шалигинського р-ну, росіянин, освіта ни
жча. Дружина – Ганна Гнатівна, діти – Іван,
ндрій. Без визначених занять; син куркуля, в 1932 р.
рештований 28.02.1938 р. за участь в а/р куркульському угрупуванні. 07.04.1938
Коробченко Прокопій
, 1883 р.н., с. Мезенівка
раснопільського р-ну, украї
нець, освіта – церковно-приходська школа, неодружений. Священик Митрофанівської церкви в
с. Поляне Тростянецького р-ну.
рештований 22.06.1929 р. за проведення проповідей, на яких
закликав віруючих готуватись до кінця світу, розповсюджував чутки про загибель радянської вла
ди. 28.10.1929 р. засуджений за ст. 58-10 на 3 р. концтабору.
еабілітований 14.12.1989р. /ф.
оп.1, спр.684/.
рештований 15.10.1937 р. за к/р агітацію, дискредитацію заходів радянської вла
ди, проведення релігійних обрядів. 15.11.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ.
Король Сергій Іванович
, 1897 р.н., с. Грунь
хтирського р-ну, українець, освіта нижча. Дру
жина – Мар’яна Федорівна.
оботар в артілі с. Грунь.
рештований 11.03.1933 р. за участь в к/
р орг-ції, а/р агітацію. 20.04.1933 р. засуджений за ст. 54-11 на 3 р. концтабору.
Короткевич Василь Матвійович
, 1886 р.н., с.
лишки Шосткинського р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина – Меланія Степанівна, діти – Ярина, Федір, Ганна. Сторож Шосткинського рай
лісгоспу; колишній куркуль.
рештований 12.02.1938 р. за участь в а/р українській націоналістич
ній к/р есерівській орг-ції; підтримку зв’язку з політбандою Ващенка. 24.04.1938 р. засуджений за
ригорій
, 1902 р.н., с. Плавинище
оменського р-ну, українець, освіта ни
жча. Дружина –
фросинія
мелянівна, діти –
аталія, Павло, Микола.
обітник пекарні “Голо
вхліба” в м.
омни; син куркуля, в 1932 р. розкуркуленого.
рештований 30.04.1938 р. за участь в
к/р націоналістичній орг-ції, к/р роботу. 08.05.1938 р. засуджений за статтями 54-2, 54-11 до ВМП.
Костенко Пилип Федорович
, 1898 р.н., м. Шостка, українець, освіта нижча. Дружина –
генія Павлівна, діти – Маргарита,
льга. Майстер Т
Ц Шосткинського заводу №9.
19.08.1937 р. за те, що був завербований німецькою розвідкою для проведення шпигунсько-ди
версійної роботи. 31.01.1938 р. засуджений за ст. 54-9 до ВМП.
еабілітований 06.03.1957 р. /ф.
Костенко Семен
, 1891 р.н., с. Плавинище
оменського р-ну, українець, освіта ниж
ча. Дружина – Марфа Трохимівна, дочка – Ганна. Тесля
оменської насіннєвої бази; колишній
куркуль. В 1933 р. судимий на 4 р. позбавлення волі за злісне невиконання держзобов’язань, ви
рок скасований облсудом.
рештований 04.05.1938 р. за участь в к/р націоналістичній орг-ції.
08.05.1938 р. засуджений за статтями 54-2, 54-11 до ВМП.
еабілітований 02.07.1958 р. /ф.
нат Омелянович
, 1901 р.н., хут.
онотопського р-ну, українець, ос
віта нижча. Дружина – Марія
лександрівна, діти – Мотря,
ний 18.05.1932 р. за участь в к/р орг-ції, яка мала на меті повалення радянської влади за ст. 54-11.
Костріко Петро Тихонович
, 1897 р.н., м. Глухів, українець, освіта середня. Дружина – Мотря
Василівна, діти – Георгій,
ариса. Бухгалтер в артілі в м. Глухів. В 1924-1929 рр. був попом авто
кефальної церкви. Служив прапорщиком в арміях гетьмана і Петлюри.
рештований 16.03.1938
р. за участь в к/р націоналістичній орг-ції. 09.04.1938 р. засуджений за статтями 54-10 ч.1, 54-11 до
Кострюков Михайло
, 1890 р.н., с.
ябчі Брянського р-ну
рловської обл., росія
нин, освіта нижча. Дружина – Феоктиста
осипівна, син –
натолій. Маляр на
1917-
1918 рр. член партії есерів.
рештований 21.04.1938 р. за участь в есеро-меншовистській націо
налістичній повстанській орг-ції. 25.04.1938 р. засуджений за статтями 54-10, 54-11, 54-7 до ВМП.
ригорій Федотович
, 1894 р.н., с. Вільгор
строзького повіту Волинської губ.
(Польща), українець, освіта середня. Дружина –
ксана Семенівна, діти –Борис, Тамара. Вчитель
школи в с. Вищевеселе
хтирського р-ну.
рештований 21.09.1937 р. за к/р агітацію серед колго
спників і учнів школи. 15.12.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 до ВМП.
еабілітований 19.07.1958
олеслав Тимофійович
, 1893 р.н., с.
ладівка Вінницького пов.
Подільської губ., поляк, освіта середня. Дружина – Поліна Михайлівна, діти – Віктор,
Викладач тактики Сумського артучилища.
рештований 21.10.1937 р. за шпигунську діяльність
на користь Польщі. 23.11.1937 р. засуджений за статтями 54-6, 54-11 до ВМП.
Котелевський Василь Петрович
, 1894 р.н., с.
ильського р-ну
урської обл., росіянин,
освіта середня. Дружина –
лена Іванівна.
ахівник продовольчої бази Сумиторгу. В 1919-1920 рр.
служив в армії Денікіна.
рештований 22.04.1938 р. за участь в к/р військово-повстанській орг-ції.
09.05.1938 р. засуджений за статтями 54-2, 54-11 до ВМП.
еабілітований 09.04.1958 р. /ф.
Котенко Василь Семенович
, 1886 р.н., с. Ганнівка Сумського р-ну, українець, освіта нижча,
одружений (інших відомостей немає).
рештований 10.06.1929 р. за а/р агітацію, спря
мовану проти хлібозаготівель, як злісний нездатчик надлишків хліба, погрози і побиття бідняків.
16.08.1929 р. засуджений за ст. 54-10 до висилки в Північний край на 3 р.
еабілітований 16.11.1992
аврило Семенович
, 1884 р.н., с. Ганнівка-Вирівська
лянівського р-ну, українець,
малописьменний. Дружина –
лексіївна, діти – Федір, Іван, Марія.
олгоспник; колиш
ній куркуль, в 1930 р. розкуркулений, висланий з родиною на Північ; з висилки втік, за що в 1932
р. був засуджений на 5 років.
рештований 07.09.1937 р. за к/р агітацію, спрямовану проти ра
дянського устрою і колгоспного будівництва. 29.09.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ.
Котенко Тимофій Васильович
, 1880 р.н., с. Юнаківка Миропільського р-ну, українець, пись
менний. Діти – Василь, Григорій, Іван.
ікольського лісництва; колишній куркуль, в
1930 р. розкуркулений, висланий на 3 р. на Північ. В 1918 р. утримував у себе німецьких офіцерів,
допомагав збирати для німців харчі з населення. В 1919 р. утримував денікінців, організовував
збройний напад на відступаючий загін
ервоної армії.
рештований 01.10.1937 р. за к/р агітацію,
спрямовану проти колгоспів і радянської влади. 19.10.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 10 р.
ука
, 1887 р.н., с. Підлипне
онотопського р-ну, українець, освіта
нижча. Діти – Іван,
лександра, Феодосія. Слюсар-інструментальник на ст. Ворожба. В
1917-1918 рр. член партії есерів, член “Вільного козацтва”; в 1924-1935 рр. член В
П(б), виключе
ний як колишній есер.
рештований 14.04.1938 р. за участь в есеро-меншовистській націоналіс
тичній повстанській орг-ції. 25.04.1938 р. засуджений за статтями 54-7, 54-10, 54-11 до ВМП.
Котляревський Василь
, 1877 р.н., с. Грунь Грунського р-ну, українець, освіта ни
жча. Про родину відомостей немає.
рештований 24.10.1929 р. за а/р агітацію.
13.01.1930 р. засуджений за ст. 58-10
на 3 р. концтабору.
еабілітований 16.11.1989 р.
вдокія Василівна
, 1894 р.н., с.
юдинове Брянського р-ну
рловської обл.,
росіянка, освіта нижча.
оловік – Василь
лексійович (за участь в к/р орг-ції в 1938 р. засуджений
до ВМП), діти –
нгеліна. Домогосподарка.
рештована 27.02.1938 р. як дружина
зрадника батьківщини. 16.04.1938 р. засуджений за ст. 58-12
на 8 р. ВТТ.
ндрій Онисимович
, 1880 р.н., с. Собичеве Шосткинського р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина –
лександра Савеліївна, діти – Гнат, Ганна, Варвара.
обітник Шосткинських
торфорозробок; колишній куркуль, в 1932 р. господарство ліквідоване, висланий на 5 р. В 1919
р. брав участь в політбанді Шуби.
рештований 15.04.1938 р. за участь в українській націоналіс
тичній повстанській орг-ції. 23.04.1938 р. засуджений за статтями 54-2, 54-10 ч.1, 54-11 до ВМП.
стим Петрович
, 1871 р.н., с. Собичеве Шосткинського р-ну, українець, малопись
менний. Дружина – Ганна Сергіївна, діти – Савелій,
панас, Федосія.
есер; надавав допомогу політбандам
орнєва і
ртамонова.
рештований 15.04.1938 р. за участь
в українській націоналістичній повстанській есерівській орг-ції. 23.04.1938 р. засуджений до 54-10
анило Федорович
, 1894 р.н., с. Грузьке Тростянецького р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина – Горпина Іванівна. Технічний працівник неповної середньої школи с. Грузьке.
рештований 29.03.1938 р. за участь в к/р націоналістичній повстанській орг-ції, яка мала на меті
повалення радянської влади шляхом збройного повстання. 01.04.1938 р. засуджений за статтями
аврентій Ілліч
, 1884 р.н., хут. Софіївка Будильської с/р
ебединського р-ну, ук
раїнець, освіта нижча. Дружина – Марія Павлівна.
ахівник взуттєвої артілі в м.
ебедин; ко
лишній дворянин, в 1919-1920 рр. підпоручик білої армії.
рештований 04.03.1938 р. за участь в
к/р білогвардійській повстанській орг-ції, к/р агітацію. 09.05.1938 р. засуджений за статтями 54-2,
ків Пилипович
, 1897 р.н., с. Велика Писарівка Великописарівського р-ну, украї
нець, освіта нижча. Дружина – Варвара Прокопівна, діти –
льга, Дмитро. Середняк.
ний 03.03.1933 р. за участь в к/р повстанській орг-ції, вербувальну роботу. 08.05.1933 р. засудже
ний за ст. 54-11 до вислання на спецпоселення на 3 р.
еабілітований 22.02.1971 р. /ф.
-7641, оп.1,
Кравчук-Осінна Парасковія
, 1901 р.н., м. Гадяч, українка, малописьменна.
ловік –
равчук Пилип
осимович (за к/р діяльність, шпигунство на користь Польщі 14.10.1937
р. засуджений до ВМП), син – Борис (31.10.1937 р. направлений в прийомник-розподільник м.
рештована 30.10.1937 р. як соціально-небезпечний елемент за проведення к/р агітації,
спрямованої на дискредитацію заходів партії і уряду. 27.07.1938 р. засуджена за ст. 54-10 до висил
хим Іонович
, 1893 р.н., с. Будилка
ебединського р-ну, українець, освіта ниж
ча. Дружина – Платонида, син –
натолій. Без визначених занять.
олишній офіцер армії
рештований 04.03.1938 р. за участь в к/р військово-повстанській орг-ції, створення бойового
угрупування, підготовку до збройного повстання. 21.04.1938 р. засуджений за статтями 54-2, 54-11
Крамской Прокопій Микитович
, 1903 р.н., с. Вільне Великописарівського р-ну, росіянин,
малописьменний. Дружина – Параска.
рештований 21.04.1932 р. за участь в к/р повстанській
орг-ції, надання матеріальної допомоги політбанді Трохова. 01.08.1932 р. засуджений за ст. 54-11
Красіков Олексій Парфенович
, 1884 р.н., с. Студенець
остюківського р-ну Могильовської
губ., росіянин, освіта вища. Дружина – Варвара
горівна, діти –
ариса, Василь. Викладач
СШ № 6 м. Суми.
олишній офіцер царської армії, в 1905 р. брав участь у придушенні робочого
страйку в м.
ронштадт. В 1919 р. служив в армії Денікіна.
рештований 01.08.1937 р. за вис
ловлювання невдоволення радянською владою; працюючи в школі, переслідував комсомольців і
піонервожатих. 17.08.1937 р. засуджений за ст.54-10 ч.1 до ВМП.
еабілітований 23.07.1958 р. /ф.
, 1879 р.н., с. Ядлівка
іжинського р-ну
ернігівської обл.,
українець, освіта нижча. Дружина – Дарія Іванівна, діти – Пелагея, Тетяна. Столяр на
. В
1903-1905 рр., 1917-1918 рр. член партії меншовиків.
рештований 11.03.1938 р. за участь в есеро-
меншовистській націоналістичній повстанській орг-ції. 25.04.1938 р. засуджений за ст.54-10 ч.1 до
Краснощьок Максим
, 1884 р.н., с.
оменського р-ну, українець,
письменний. Дружина – Параскева, діти – Яків, Віра, Василь. Без визначених занять. В 1928-1933
рр. служитель релігійного культу тихонівської орієнтації. В 1936 р. брав участь в “волинці” цер
ковників в с.
ксютинці проти закриття церкви і зняття дзвонів, судимий на 2 р позбавлення волі.
рештований 01.12.1937 р. за а/р агітацію, спрямовану проти колгоспів, виборів в Верховну
організацію “волинки” колгоспників за відкриття церкви. 03.12.1937 р. засуджений за ст.54-10 ч.2
Красуля Іван Сергійович
, 1901 р.н., с. Миколаївка
отінського р-ну, українець, освіта нижча.
Дружина –
настасія Павлівна, діти – Пелагея,
ідія, Василь, Микола. Голова колгоспу в с. Стець
отінського р-ну. В 1932-1937 рр. член В
рештований 05.04.1938 р. за участь в війсь
ково-бойовій повстанській орг-ції; к/р роботу. 19.04.1938 р. засуджений за статтями 54-2, 54-11 до
Кратковський Федір Васильович
, 1888 р.н., м. Суми, українець, освіта нижча. Дружина
– Ганна Григорівна, діти –
льга. Без визначених занять. При Гетьмані слу
жив помічником секретаря цивільного відділення окружного суду. В 1919-1920 рр. служив в ар
міях Денікіна і Врангеля.
рештований 22.04.1938 р. за участь в к/р військово-повстанської орг-ції.
09.05.1938 р. засуджений за статтями 54-2, 54-11 до ВМП.
еабілітований 19.06.1957 р. /ф.
, 1894 р.н., с.
рещатик Смілівського р-ну, німець, освіта нижча. Дру
жина – Ярина, діти – Георг, Яків,
атерина, Маргарита.
олгоспник. В 1919 р. допомагав військам
Денікіна. В 1924 р. брав активну участь в релігійному русі лютеранської церкви. В 1933 р. був
судимий як голова колгоспу на 1 р. примусових робіт за невиконання сільрадою податків.
тований 12.02.1938 р. за к/р агітацію. 21.09.1938 р. засуджений за статтями 54-10 ч.2, 54-11 до ВМП.
ким Матвійович
, 1881 р.н., с.
овіньки Шалигинського р-ну, росіянин, освіта се
редня, неодружений. Без визначених занять, колишній служитель культу в с.
інове Путивльсько
го р-ну.
рештований 19.10.1937 р. за проведення під виглядом релігійних обрядів а/р діяльності,
спрямованої проти партії і уряду. 26.11.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ.
Крєпак Марія Хомівна
, 1890 р.н., хут. Саєве
озельненської с/р
едригайлівського р-ну, ук
раїнець, малописьменний, про родину відомостей немає. Домогосподарка, в 1919-1920 рр. мо
аданського жіночого монастиря.
рештована 28.08.1937 р. за к/р агітацію, спрямовану
проти колгоспного ладу і радянської влади. 27.11.1937 р. засуджена за ст. 54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ.
Кривич Тимофій Пилипович
, 1900 р.н., с. Дубки
сурійської приміської сму
ги Приморської обл., росіянин, освіта нижча. Дружина –
атерина Миколаївна, діти – Борис,
авідувач ресторану Путивльської райспоживспілки. До 1935 р. мешкав в м.
де підтримував зв’язок зі своїми родичами, які були агентами японської розвідки.
ний 21.11.1937 р. за к/р роботу. 04.01.1938 р. засуджений за ст. 54-6 на 10 р. ВТТ.
Кривогуз Павло
, 1904 р.н., с.
мелів Смілівського р-ну, українець, освіта нижча, не
одружений. Ветфельдшер в радгоспі “Дальстроя”; син куркуля, в 1930 р. розпроданого, разом з
родиною висланого на Північ на 3 р. В 1933 р. був судимий за к/р діяльність за ст. 54-10 на 3 р. ВТТ.
рештований 29.07.1937 р. за а/р агітацію, спрямовану проти держсільгоспзаготівель і підписки
на державну позику. 09.09.1937 р. засуджений за ст. 54-10 на 10 р. ВТТ.
еабілітований 15.01.1958
Кривоножко Петро Миколайович
, 1903 р.н., с. Турєєвка Сосницького р-ну
обл., українець, освіта вища. Дружина – Юлія Филимонівна, дочка – Віта. Викладач Глухівського
педтехнікуму; син куркуля.
рештований 19.03.1938 р. за участь в а/р шпигунсько-повстанській
орг-ції, керованій польським центром
. 26.09.1938 р. засуджений за статтями 54-2, 54-11 на 10
вгенія Петрівна
, 1874 р.н., с. Берестівка
иповодолинського р-ну, українка,
освіта нижча, не одружена. Без визначених занять; колишня куркулька, в 1931 р. розкуркулена,
була вислана на
рештована 11.09.1937 р. за а/р агітацію спрямовану проти колгоспного
будівництва, розповсюдження провокаційних чуток. 21.09.1937 р. засуджена на 8 р. ВТТ (стаття не
нат Петрович
, 1877 р.н., с. Грунь Грунського р-ну, українець, малописьмен
ний. Дружина –
аритина Іванівна, діти – Михайло Марія, Василь.
14.10.1937 р. за участь в а/р повстанській орг-ції, яка мала на меті підготовку і здійснення зброй
ного повстання, спрямованого проти радянської влади для створення “Самостійної
вербувальну роботу, здійснення терористичних і шкідницьких актів. 08.11.1937 р. засуджений за
статтями 54-2, 54-7, 54-8, 54-11 на 10 р. ВТТ.
еабілітований 08.10.1957 р. /ф.
-7641, оп.1, спр.759-
ртемович
, 1903 р.н., хут.
ебединської с/р
ебединського р-
ну, українець, освіта нижча. Дружина – Василина Яківна, діти –
атерина, Іван, Микола.
в колгоспі; син куркуля розкуркуленого.
рештований 16.10.1937 р. за к/р роботу, а/р агітацію,
спрямовану проти Сталіна, зрив роботи в колгоспі. 18.11.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 10
кович
, 1877 р.н., с. Дорошівка Ямпільського р-ну, українець, освіта
– 1 кл. сільської школи. Дружина –
лена Яківна, діти – Пилип, Дмитро. Без визначених занять;
колишній куркуль, в 1933 р. розкуркулений.
рештований 16.11.1937 р. за а/р агітацію, спрямова
ну проти підписки на позику “
борона країни”, ідеалізування ворогів народу, розповсюдження
провокаційних чуток. 27.11.1937 р. засуджений на 8 р. ВТТ (стаття не вказана).
Кривущенко Федір Васильович
, 1884 р.н., с. Боромля Тростянецького р-ну, українець, осві
та нижча.
онюх на Тростянецькому деревообробному заводі; колишній куркуль, в 1930 р. роз
куркулений, разом з родиною висланий на
рештований 25.10.1937 р. за а/р агітацію; к/р
діяльність, участь в куркульській волинці проти активу сільради, нерадиве відношення до робо
ти. 15.11.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ.
еабілітований 16.11.1989 р. /ф.
Криловецький Феодосій
, 1888 р.н., с. Яструбине
отінського р-ну, українець,
освіта нижча. Дружина – Марфа Дмитрівна, діти – Петро,
олишній член
рештований 08.02.1938 р. за участь в есерівській повстанській к/р орг-ції, метою якої було
повалення радянської влади шляхом збройного повстання. 16.04.1938 р. засуджений за статтями
нат Романович
, 1890 р.н., с. Підлипне
онотопського р-ну, українець, освіта се
редня. Дружина – Федора Дем’янівна, діти –
лег, Петро, Ганна, Софія.
модельним складом на
олишній есер.
рештований 21.04.1938 р. за участь в есеро-мен
шовистської націоналістично-повстанської орг-ції. 25.04.1938 р. засуджений за статтями 54-7, 54-
рій Йосипович
, 1901 р.н., с. Вільшана
едригайлівського р-ну, українець, освіта
вища. Дружина –
лександра Матвіївна. Дільничний ветеринарний лікар Верхньосироватського
ветеринарного пункту.
рештований 19.04.1938 р. за участь в к/р повстанській орг-ції, яка мала
на меті повалення радянської влади шляхом збройного повстання. 21.04.1938 р. засуджений за
еоргій Олександрович
, 1898 р.н., с. Пархомівка
раснокутського р-ну
арківської
обл., українець, освіта неповна вища, неодружений. Теплотехнік
ияницького цукрозаводу ім.
ірова. В 1919 р. служив в арміях Денікіна і Врангеля, після їх розгрому емігрував за кордон.
рештований 22.02.1938 р. за участь в а/р повстанській організації, яка мала на меті повалення
радянської влади шляхом збройного повстання, шкідницьку діяльність. 23.03.1938 р. засуджений
Кроленко Іван Іванович
, 1877 р.н., м.
омни, українець, освіта нижча. Дружина – Варвара
Василівна, діти –
лизавета,
інаїда. Без визначених занять. В 1919 р. при денікінцях
був членом міської управи, евакуювався з денікінцями.
рештований 10.04.1929 р. за а/р агітацію.
30.08.1929 р. засуджений за ст. 54-10 до позбавлення права проживання в Москві,
тові-на-Дону, зазначених округах
з прикріпленням до зазначеного місця проживання на 3
ригорій Степанович
, 1882 р.н., с. Царівці Слуцького р-ну (Білорусія), білорус,
освіта нижча. Дружина – Віра Матвіївна, діти –
іна. Бухгалтер артілі ін
валідів в м. Глухів.
рештований 23.08.1937 р. за а/р агітацію, к/р діяльність. 05.11.1937 р. засудже
нтон Савелійович
, 1864 р.н., с.
раснопільського р-ну Сумської обл., украї
нець, неписьменний. Діти – Василь, Григорій,
ксана. Сторож в артілі
изівської с/р; колишній
рештований 22.12.1932 р. за а/р діяльність, спрямовану проти колгоспного руху за ст.
54-10. 30.12.1932 р. слідчу справу припинено в зв’язку з недостатністю доказів і з похилим віком,
Крупський Владислав Йосипович
, 1886 р.н., м.
деса, поляк, освіта середня.
емлевпоряд
отінського райземвідділу.
рештований 04.03.1938 р. за участь в військово-повстанській
орг-ції, шкідницьку роботу в сільському господарстві, шпигунство на користь Польщі. 09.05.1938
р. засуджений за статтями 54-2, 54-6, 54-11 до ВМП.
еабілітований 15.08.1957 р. /ф.
-7641, оп.1,
Крушеницький Віктор
, 1905 р.н., с. Домантове
орнобильського р-ну,
иївської обл.,
українець, освіта нижча. Дружина – Тамара Боніфатіївна, дочка – Тетяна. Дільничний лісовод
Слоутського лісництва Глухівського райлісгоспу.
рештований 26.11.1937 р. за участь в к/р шпи
гунській орг-ції, вербувальну роботу, шкідницьку діяльність на користь Польщі. 21.09.1938 р. за
суджений за статтями 54-6, 54-7, 54-11 на 8 р. концтабору.
еабілітований 28.11.1966 р. /ф.
нтон
икифорович
, 1888 р.н., м.
хтирка, українець, освіта нижча. Дружина – Мот
аумівна, діти –
осип, Максим,
льга, Микола, Стефан, Галина. Муляр
тирського житлокоопу. В 1918 р. добровільно служив в гетьманській варті.
рештований 03.11.1937
р. за к/р агітацію. 05.12.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ. Постановами начальника
ВС від 25.12.1939 р. і обласного прокурора від 28.12.1939 р. термін покарання зменшено до 2-х
ригорій Захарович
, 1909 р.н., с. Грунь Грунського р-ну, українець, освіта нижча.
Дружина –
адія, син – Володимир.
онюх в середній школі Грунського р-ну; колишній куркуль,
в 1929 р. розкуркулений. В 1933 р. судимий на 6 р. позбавлення волі за збройний грабіж.
тований 14.10.1937 р. за участь в а/р повстанській орг-ції, яка мала на меті організацію збройного
повстання проти радянської влади для створення “Самостійної
країни”; здійснення шкідниць
ких і терористичних актів. 08.11.1937 р. засуджений за статтями 54-2, 54-7, 54-8, 54-11 до ВМП.
, 1914 р.н., с. Вільшана
едригайлівського р-ну, украї
нець, освіта нижча, неодружений.
рештований 22.08.1940 р. за здачу в полон
білофінам без надання супротиву. 13.09.1940 р. засуджений на 5 р. ВТТ (стаття не вказана).
ука
, 1894 р.н., с. Собичеве Шосткинського р-ну, українець, освіта ни
жча. Дружина –
атерина Григорівна, діти –
льга, Степан.
обітник лісництва в с. Свеса Ям
пільського р-ну; колишній куркуль, в 1933 р. розкуркулений. В 1919 р. брав участь в повстанні
проти радянської влади.
рештований 06.04.1938 р. за участь в а/р націоналістичній повстанській
есерівській орг-ції. 13.04.1938 р. засуджений за статтями 54-10 ч.1, 54-11 до ВМП.
Кузьмін Володимир Васильович
, 1885 р.н., м. Шостка, малописьменний. Дружина –
фро
синія Іванівна, син –
лександр. Майстер на Шосткинській фабриці №6. В 1918 р. брав участь у
збройному есерівському повстанні проти радянської влади.
рештований 30.04.1938 р. за участь
в нелегальній а/р есерівській орг-ції, а/р агітацію. 05.05.1938 р. засуджений за статтями 54-10 ч.1,
Кукарешников Павло
, 1891 р.н., м. Глухів, українець, малописьменний. Дру
жина – Ганна
осипівна, діти – Галина, Микола.
обітник Шосткинського заводу № 53. В 1918 р.
член партії есерів.
рештований 03.04.1938 р. за участь в а/р к/р націоналістичній повстанській
орг-ції. 13.04.1938 р. засуджений за статтями 54-2, 54-10, 54-11 до ВМП.
еабілітований 30.12.1956
Кукнер Володимир
, 1910 р.н., м.
ібава (
атвія), латиш, освіта 7 класів. Дружи
на –
лавдія Іллівна. Військовий технік ІІ рангу 90
рештований 14.12.1937 р. за к/р діяль
ність, шкідництво. 22.02.1938 р. засуджений за статтями54-6, 54-11 на 10 р. ВТТ.
ндріан Васильович
, 1898 р.н., с. Грунь Грунського р-ну, українець, малописьменний.
Дружина –
сенія Іллівна, діти – Варвара,
атерина, Григорій, Марія, Яків. Без визначених занять,
колишній середняк.
рештований 14.10.1937 р. за участь в а/р повстанській орг-ції, яка мала на
меті підготовку і здійснення збройного повстання проти радянської влади для створення “Само
країни”, вербувальну роботу, здійснення терористичних і шкідницьких актів. 08.11.1937
р. засуджений за статтями 54-2, 54-7, 54-8, 54-11 на 10 р. ВТТ.
еабілітований 08.10.1957 р. /ф.
еонтій Трохимович
, 1905 р.н., с. Довжик Грунського р-ну, українець, освіта нижча.
Дружина –
дарка Юріївна.
рештований 20.11.1937 р. за участь в а/р повстанській
орг-ції, яка виступала проти радянської влади. 27.11.1937 р. засуджений за статтями 54-2, 54-7, 54-
Кулик Павло
, 1909 р.н., с. Плавинище
оменського р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина – Марія
мелянівна, дочка –
рештований 28.04.1938 р. за
участь в к/р націоналістичній орг-ції, к/р діяльність. 08.05.1938 р. засуджений за статтями 54-2, 54-
Кулик Петро Трохимович
, 1885 р.н., с. В’язове Грунського р-ну, українець, освіта нижча.
Дружина –
ляна Степанівна, син – Василь. Без визначених занять; колишній куркуль, в 1929 р.
рештований 08.09.1937 р. за а/р агітацію, спрямовану проти колгоспів, розпов
сюдження провокаційних чуток про війну. 25.10.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ.
Кулик Тимофій Карпович
, 1907 р.н., с. Яблучне
хтирського р-ну, українець, освіта нижча.
Дружина – Параска, син – Іван.
уркуль, в 1931 р. розпроданий.
рештований 10.03.1931 р. за а/р
діяльність, спрямовану проти колективізації сільського господарства. 07.04.1931 р. засуджений за
Кулик Федір
, 1894 р.н., с. Грунь Грунського р-ну, українець, малописьменний.
Дружина –
олгоспник. В 1932 р. судимий на 3 р. позбавлення волі за а/р агітацію.
тований 14.10.1937 р. за участь в а/р повстанській орг-ції, яка мала на меті підготовку і здійснення
збройного повстання проти радянської влади для створення “Самостійної
країни”, вербувальну
роботу, здійснення терористичних і шкідницьких актів. 08.11.1937 р. засуджений за статтями 54-2,
Куликов Олександр Михайлович
, 1883 р.н., с. Білиця Ямпільського р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина – Варвара
мелянівна, діти –
іна, Володимир. Майстер заводу №9 в м. Шос
1917 р. член партії соціал-революціонерів. В 1918 р. брав участь у збройному повстанні
проти радянської влади.
рештований 21.04.1938 р. за участь в а/р есерівській орг-ції. 08.05.1938
р. засуджений за статтями 54-10 ч.1, 54-11 до ВМП.
еабілітований 19.12.1956 р. /ф.
-7641, оп.1,
Кулік Василь
, 1884 р.н., с. Грунь Грунського р-ну, українець, освіта нижча. Про
родину відомостей немає.
рештований 24.10.1929 р. за а/р агітацію. 13.01.1930 р.
засуджений за ст. 58-10
на 3 р. концтабору.
еабілітований 16.11.1989 р. /ф.
-7641, оп.1,
, 1883 р.н., с. Грунь Грунського р-ну, українець, освіта нижча, про
родину відомостей немає.
рештований 24.10.1929 р. за а/р агітацію. 13.01.1930 р.
засуджений за ст. 58-10
на 3 р. концтабору.
еабілітований 16.11.1989 р. /ф.
-7641, оп.1,
Кулік Іван
, 1890 р.н., с. Грунь Грунського р-ну, українець, освіта нижча. Про ро
дину відомостей немає.
рештований 24.10.1929 р. за а/р агітацію. 13.01.1930 р. за
суджений за ст. 58-10
на 3 р. концтабору.
еабілітований 16.11.1989 р. /ф.
-7641, оп.1,
Кулік Іван Миколайович
, 1886 р.н., с. Грунь Грунського р-ну, українець, освіта нижча. Про
родину відомостей немає.
рештований 24.10.1929 р. за а/р агітацію. 13.01.1930 р.
засуджений за ст. 58-10
на 3 р. концтабору.
еабілітований 16.11.1989 р. /ф.
-7641, оп.1,
Кулініч Олександр Семенович
, 1899 р.н., с. Горськ Городнянського р-ну
ернігівської обл.,
українець, освіта вища. Дружина – Ганна
икифорівна, діти – Валентин,
інель. Вчитель
левецької школи; син дяка (в 1911-1915 рр.). В 1925-1935 рр. був членом В
П(б), виключений за
прояви к/р націоналізму.
рештований 08.03.1938 р. за участь в к/р націоналістичній українській
орг-ції, к/р діяльність в школах. 15.04.1938 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 до ВМП.
Куліш Іван Васильович
, 1901 р.н., м.
ебедин, українець, освіта середня. Дружина – Ганна
авідувач бібліотекою Сумського хімтехнікуму.
рештований 27.03.1938 р. за активну
участь в к/р повстанській орг-ції
ВС, а/р агітацію. 10.04.1938 р. засуджений за статтями 54-2,
Куліш Павло Федорович
, 1881 р.н., м. Суми, українець, освіта нижча. Дружина – Фаїна Пет
рівна, дочка – Ганна.
авідувач відділу промтоварів магазину №23 “Сумиторгу” в м. Суми.
штований 28.04.1938 р. за участь в к/р військово-повстанській орг-ції, к/р агітацію. 09.05.1938 р.
засуджений за статтями 54-2, 54-11 до ВМП.
еабілітований 08.02.1957 р. /ф.
-7641, оп.1, спр.460-
Кулішов Микола
аврилович
, 1898 р.н., м. Суми, росіянин, освіта середня. Дружина –
терина Іванівна, син – Микола. Викладач в СШ №3 м. Суми; син власника цегельного заводу в м.
Суми. В 1919 р. служив в білій армії.
рештований 05.12.1937 р. за а/р роботу в школі. 05.12.1937 р.
Кульбачна Парасковія Федорівна
, 1889 р.н., хут. Саєве
озельненської с\р
кого р-ну, українка, неписьменна, незаміжня. Без визначених занять; колишня куркулька-одно
осібниця, в 1930 р. розкуркулена і вислана на Північ, в 1933 р. з висилки втекла.
19.11.1937 р. за а/р агітацію, розповсюдження провокаційних чуток. 27.11.1937 р. засуджена на 10
Кульчицький Сергій
, 1897 р.н., с.
льховець
овоушицького р-ну Вінницької
обл., українець, освіта середня. Дружина – Марія Іванівна, діти – Інна, Микола,
ахівник в
колгоспі с. Вороніж Шосткинського р-ну; до 1936 р. священик автокефальної церкви.
ний 29.11.1937 р. за а/р агітацію, спрямовану проти існуючого ладу, розповсюдження провока
ційних чуток про війну. 01.12.1937 р. засуджений на 10 р. ВТТ (стаття не вказана).
Курах Володимир
, 1910 р.н., м. Стрий Станіславської губ. (Польща), українець,
освіта середня. Дружина – Софія
ндріївна, діти – Ірина, Валентина. Директор неповної середнь
ої школи в с. Біжівка Смілівського р-ну. В 1927 р. емігрував з Польщі в С
, в Польщі затриму
вався за розповсюдження революційних листівок.
рештований 14.09.1935 р. за те, що прибувши
в С
зі шпигунськими цілями, проводив к/р роботу. 08.12.1937 р. засуджений за ст. 54-11 до
Курбацький Михайло Петрович
, 1883 р.н., с. Собичеве Шосткинського р-ну, українець, ос
віта нижча. Дружина –
ідія Іванівна, діти – Петро, Федір,
лександр, Іван.
1917
р. член партії есерів. В 1919 р. керував а/р есерівським повстанським загоном, брав участь в боях
ервоної армії; колишній учасник політбанди
рештований 05.04.1938 р.
за участь в а/р к/р націоналістичній повстанській есерівській орг-ції. 13.04.1938 р. засуджений за
икифір Іванович
, 1893 р.н., с. Собичеве Шосткинського р-ну, українець, ма
лописьменний. Дружина – Марія Степанівна, діти – Ганна, Михайло,
дноосібник. В
1919 р. брав участь в політбанді Шуби. В 1933 р. арештовувався за саботаж хлібозаготівель.
тований 15.04.1938 р. за участь в українській націоналістичній орг-ції. 23.04.1938 р. засуджений за
Курочкін Павло Федорович
, 1894 р.н., с. Шпилівка Сумського р-ну, українець, освіта нижча.
Дружина –
лексіївна, дочка –
ахівник Сумського хлібозаводу.
унтер-офіцер царської армії; в 1919 р. в білій армії служив писарем при гарнізонному начальнику.
рештований 04.03.1938 р. за участь в к/р військово-повстанській орг-ції. 24.04.1938 р. засуджений
Кухаренко Костянтин
азарович
, 1895 р.н., с. Марківка Штепівського р-ну, українець, ос
віта неповна вища. Діти – Юлія, Борис, Володимир. Директор школи №3 в м. Суми. В 1919-1920
рр. офіцер армії Денікіна.
рештований 07.04.1938 р. за участь в к/р військово-повстанській орг-
ції, вербувальну роботу. 24.03.1938 р. засуджений за статтями 54-2, 54-11 до ВМП.
ригорій Васильович
, 1903 р.н., с.
устянка Смілівського р-ну, українець, освіта нижча.
Дружина –
аритина Гаврилівна, діти – Марія,
ляна, Ганна,
аталія, Іван.
оботар-кустар; син
куркуля, в 1930 р. розкуркуленого, висланого на
рештований 28.10.1937 р. за участь в повс
танській націоналістичній орг-ції і автокефальному русі, а/р агітацію. 19.11.1937 р. засуджений за
Куц Михайло Олександрович
, 1886 р.н., с. Вороніж Шосткинського р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина – Тетяна
лексіївна, діти – Ірина, Марія,
лександр. Вчитель в школі хут. Ма
сиків Воронізької с/р Шосткинського р-ну.
олишній член партії лівих соціалістів-революціо
нерів. В 1918 р. був міським головою с. Вороніж.
рештований 27.01.1930 р. за участь в к/р орг-ції,
а/р агітацію за ст.54-11. 26.02.1930 р. справу припинено, з-під варти звільнений.
04.07.1941 р. в
овосибірській обл. за ст. 58-58-10
. Інших відомостей немає. /ф.
Куц Семен Іванович
, 1890 р.н., хут. Василівщина Маловільмівської с/р Сумського р-ну, украї
нець, освіта нижча. Дружина –
сенія Пимонівна, діти –
адія, Віра,
вген. Вагівник на ст. Суми.
олишній офіцер царської армії, дезертир
ервоної армії.
рештований 29.07.1937 р. за те, що
в 1919 р. видавав білим, німцям, гайдамакам родини червоноармійців і партизан, підтримував
колишнього поміщика
интварьова. В 1930-1937 рр. член В
П(б), виключений. 10.09.1937 р. за
ків Омелянович
, 1883 р.н., хут.
лексіївський
атеринівської с/р
р-ну, українець, освіта нижча. Діти –
лена, Марія, Ганна,
лександра. Слюсар в майс
терні колгоспу Грунської с/р.
рештований 20.04.1938 р. за активну участь в к/р націоналістичній
повстанській орг-ції, к/р агітацію. 24.04.1938 р. засуджений за статтями 54-2, 54-11 до ВМП.
Кучер Пилип Остапович
, 1881 р.н., с. В’язове Грунського р-ну, українець, малописьменний.
Дружина –
стинія, діти – Василь, Іван.
олгоспник. В 1921 р. брав участь в політбанді Дорошка.
рештований 08.03.1938 р. за участь в к/р націоналістичній повстанській орг-ції. 05.04.1938 р. за
Кучер Федір
, 1897 р.н., с. Грунь Грунського р-ну, українець, малописьменний.
Дружина –
укерія, дочка –
рештований 14.10.1937 р. за участь в а/р повс
танській орг-ції, яка мала на меті підготовку і здійснення збройного повстання проти радянсь
кої влади для створення “Самостійної
країни”, вербувальну роботу, терористичні і шкідниць
кі акти. 08.11.1937 р. засуджений за статтями 54-2, 54-7, 54-8, 54-11 на 10 р. ВТТ.
ндрій Тихонович
, 1882 р.н., с. Совинка
онотопського р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина –
грипина Федорівна, діти – Василь,
лександр. Токар на
. В 1917-1918
рр. член партії есерів-максималістів.
рештований 16.04.1938 р. за участь в есеро-меншовистській
націоналістичній повстанській орг-ції. 25.04.1938 р. засуджений за статтями 54-7, 54-10, 54-11 до
Кучеренко Петро
, 1896 р.н., с. Сахни
онотопського р-ну, українець, освіта 3 кл.
церковно-приходської школи. Дружина –
атерина Іванівна, діти – Віра, Тамара. Вагівник на ст.
онотоп. В 1918-1919 рр. служив в армії Петлюри.
рештований 11.03.1938 р. за участь в українсь
кій націоналістичній к/р орг-ції. 23.04.1938 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 до ВМП.
Кучма Іван Хомич
, 1876 р.н., с. Великий Самбір
онотопського р-ну, українець, непись
менний. Дружина – Дарія
лексіївна, діти – Степанида,
ндрій, Парасковія, Петро,
рештований 21.03.1931 р. за участь в повстанській орг-ції ШПВ
“Вільне козацтво”.
27.05.1931 р. засуджений за статтями 54-2, 54-11 на 3 р. концтабору умовно, з-під варти звільне
Кушнерьов Василь
ригорович
, 1920 р.н., с. Шалигине Шалигинського р-ну, росіянин, осві
та середня, неодружений.
ейтенант, начальник хімічної служби 427 легко артилерійського пол
ку 190 СД 6 армії.
рештований 21.10.1943 р. за те, що був полонений німцями в серпні-вересні
1941 р. і утримувався в таборі для військовополонених в м.
листопада 1941 р. проживав з
родиною в с. Шалигине не переходячи на бік
ервоної армії чи партизан.
травня 1942 р. по сер
пень 1943 р. служив в німецькій поліції, вилучав майно і продовольство у населення, відправляв
імеччини радянських громадян; належність до німецької розвідки. 05.01.1944 р. засуджений
анилович
, 1885 р.н., хут. Пилівка Воронівської с/р Путивльського р-ну,
росіянин, освіта нижча. Дружина –
вдокія Порфирівна, дочка – Пелагея. Сторож (прибираль
ник) в Путивльському піонерському клубі; колишній куркуль, в 1929 р. розкуркулений, в 1930
р. засуджений до висилки в Сибір на 3 р. і 5 р. позбавлення волі.
рештований 17.09.1937 р. за
а/р агітацію, спрямовану на підрив колгоспного будівництва, розповсюдження провокаційних
чуток. 31.10.1937 р. засуджений на 10 р. ВТТ (стаття не вказана).
еабілітований 16.11.1989 р. /ф.
ригорій Васильович
, 1884 р.н., с.
отінського р-ну, українець, освіта ни
жча. Дружина – Марина Степанівна, діти –
льга, Петро, Віктор,
ідія. Без визначених занять.
рештований 16.04.1938 р. за участь в а/р військово-повстанській орг-ції. 21.04.1938 р. засуджений
аврик Павло Опанасович
, 1915 р.н., с.
едригайлівського р-ну, українець, освіта
нижча, неодружений. Тесля в колгоспі
оровинської с/р; син куркуля, в 1931 р. розкуркуленого,
висланого з родиною за межі
рештований 03.11.1937 р. за а/р агітацію. 03.11.1937 р.
засуджений на 10 р. ВТТ (стаття не вказана). 10.02.1940 р.
ВС рішення Трій
ки відмінено, з-під варти звільнено як потерпілого від сфальсифікованої справи. /ф.
-7641, оп.1,
аденко Максим
, 1883 р.н., с. Верхня Сироватка
раснопільського р-ну, українець,
освіта нижча. Дружина – Марія Іванівна, діти –
настасія, Галина,
лександра. Сторож Сумського
складу “Деревозбуту”; колишній куркуль, в 1930 р. розкуркулений, від висилки втік. В 1926-1928
рр. голова церковної ради і староста жіночого монастиря в с. Верхня Сироватка.
02.12.1937 р. за а/р агітацію. 09.12.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ.
ригорій Васильович
, 1899 р.н., с. Бранцівка
раснопільського р-ну, українець,
освіта нижча. Дружина –
ксана Григорівна. Без визначених занять. В 1932 р. майно батька розп
родане за невиконання держподатку і передане в колгосп.
рештований 23.12.1937 р. за активну
участь в а/р групі – секті баптистів, к/р агітацію спрямовану проти служби в армії, захисту бать
ківщини, підривну роботу проти заходів партії і
ряду. 10.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2,
азаренко Пантелеймон Васильович
, 1912 р.н., с. Бранцівка
раснопільського р-ну, украї
нець, освіта нижча. Про родину відомостей немає. Без визначених занять. В 1932 р. майно батька
розкуркулене і передане в колгосп. В 1934 р. був відданий під суд за відмову (як баптист) під час
допризовної підготовки брати до рук зброю, від суду втік.
рештований 23.12.1937 р. за активну
участь в а/р групі – секті баптистів, к/р агітацію, спрямовану проти служби в армії, захисту Бать
ківщини, підривну роботу проти заходів партії і уряду. 10.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-8,
хим Володимирович
, 1912 р.н., с. Бранцівка
раснопільського р-ну, українець,
освіта нижча. Про родину відомостей немає. Без визначених занять. В 1934 р. був судимий за від
мову (як баптист) під час допризовної підготовки брати до рук зброю на 2 р. позбавлення волі.
рештований 23.12.1937 р. за керівництво а/р групою – сектою баптистів, к/р агітацію, спрямо
вану проти служби в армії, захисту батьківщини, підривну роботу проти заходів партії і уряду.
10.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-8, 54-11 до ВМП.
еабілітований 04.09.1957 р. /ф.
азарко Василь Петрович
, 1900 р.н., с. Стецьківка
отінського р-ну, українець, освіта ниж
ча. Дружина – Марія Федорівна.
рештований 16.04.1938 р. за участь в а/р війсь
ково-повстанській орг-ції. 21.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-11 до ВМП.
азарко Петро
аврилович
, 1904 р.н., с. Стецьківка
отінського р-ну, українець, освіта нижча.
Дружина – Парасковія Володимирівна.
авідувач крамницею Стецьківського споживтовариства.
рештований 05.04.1938 р. за участь в а/р військово-повстанській орг-ції, к/р роботу. 19.04.1938 р.
акіза Тихон Пантелеймонович
, 1876 р.н., с. Підлипне
онотопського р-ну, українець, ос
віта нижча. Дружина –
фросинія Іванівна, діти – Віра, Мокрина,
сенія, Пелагея, Григорій. Без
визначених занять; колишній куркуль, в 1930 р. розкуркулений, разом з родиною висланий в
рештований 02.08.1937 р. за проведення а/р агітації, спрямованої проти колгоспного
будівництва, розповсюдження провокаційних чуток про війну і гибель радянської влади, тлума
чення з к/р точки зору нової
онституції. 05.10.1937 р. засуджений на 8 р. ВТТ (стаття не вказана).
апін Іван Михайлович
, 1889 р.н., м.
ебедин, українець, освіта нижча. Про родину відомос
тей немає. Сторож Будильського спиртозаводу
ебединського р-ну.
рештований 26.02.1938 р.
за к/р агітацію, участь в к/р українській націоналістичній орг-ції. 10.04.1938 р. засуджений за ст.ст.
апко Петро Володимирович
, 1912 р.н., с. Ярмолинці
оменського р-ну, українець, освіта
нижча, неодружений.
устар-чоботар, син колишнього куркуля, розкуркуленого в 1920 р.
тований 13.12.1934 р. як соціально-шкідливий елемент (його батько
апко Володимир Васильо
вич був активним прихильником Гетьманського руху, знаходився в загоні “Синьожупанників”
відступав разом з денікінцями за кордон і в 1921 р. повернувся з
умунії в С
; причетний до
роботи польської розвідки і к/р терористичної орг-ції “Братство
усской правды”). 04.03.1935 р.
засуджений за ст. 7-54-8
(так в документі) на 3 р. ВТТ.
еабілітований 30.12.1989 р. /ф.
апоногов Петро
, 1897 р.н., с.
ебединського р-ну, українець, освіта
нижча, одружений (інших відомостей немає).
рештований 29.05.1929 р. за проведення
а/р агітації, спрямованої проти заходів радянської влади на селі. 02.08.1929 р. засуджений за ст. 54-
10 до висилки на 3 р. в Північний край.
ішенням засідання Трійки при ПП
від 21.04.1932
р. по відбуттю терміну вислання направлений в спецселище Північного краю.
ашнюков Іван
митрович
, 1897 р.н., м.
ернігівської обл., українець, освіта се
редня. Дружина –
іна Михайлівна, діти –
остянтин, Галина, Юрій. Викладач Сумської
пожежної школи, редактор газети “Більшовистська зброя”, син попа. В 1919-1920 рр. член партії
боротьбистів. Два брати служили офіцерами в білих арміях, знаходяться в еміграції. В 1920-1937
рр. член В
П(б), виключений.
рештований 31.10.1937 р. за зв’язок з ворогами народу, шкідниц
тво, а/р діяльність. 05.12.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ.
еабілітований 19.03.1958
ащ-Завада Михайло Федорович
, 1886 р.н., м. Белград
юблінської губ. (Польща), поляк,
освіта нижча. Дружина –
лександрівна, діти – Віктор,
дуард, Володимир. Слю
сар Сумського заводу ім. Фрунзе. В 1905-1906 рр. був членом
1922 р. проповідник сек
танти баптистів.
рештований 04.11.1937 р. за а/р боротьбу, спрямовану проти радянської влади.
27.11.1937 р. засуджений за ст.ст. 54-7, 54-10 ч.1, 54-11 до ВМП.
еабілітований 31.10.1956 р. /ф.
ебедик Кирило
, 1885 р.н., с.
ернацьке Середино-Будського р-ну, росіянин,
малописьменний. дружина – Тетяна Яківна, діти –
лександр, Федір, Григорій. Візник в артілі
с. Середина-Буда; колишній куркуль, в 1931 р. розкуркулений, від висилки втік.
07.09.1937 р. за а/р агітацію, спрямовану на підрив колгоспного будівництва. 19.09.1937 р. засудже
ким Іванович
, 1880 р.н., с. Грунь Грунського р-ну, українець, неписьменний. Вді
вець, дочка –
олгоспник.
рештований 14.10.1937 р. за участь в а/р повстанській орг-ції,
яка мала на меті підготовку і здійснення збройного повстання, спрямованого проти радянської
влади для створення “Самостійної
країни”, вербувальну роботу, здійснення терористичних і
шкідницьких актів. 08.11.1937 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-7, 54-8, 54-11 на 10 р. ВТТ.
ебедько Володимир Матвійович
, 1891 р.н., м.
онотоп, українець, освіта нижча. Дружина
– Варвара Петрівна, син – Іван. Табельник
онотопського механічного заводу. 20.04.1931 р. був
засуджений за ст.ст. 54-2, 54-11 на 5 р. концтабору.
рештований 22.09.1937 р. за участь в к/р пов
станській орг-ції, яка мала на меті повалення радянської влади шляхом збройного повстання, а/р
агітацію. 25.10.1937 р. засуджений за ст.ст. 54-10 ч.1, 54-11 на 10 р. ВТТ.
еабілітований 13.08.1958
ригорій Михайлович
, 1881 р.н., с.
ятківці Гайсинського р-ну Вінницької
обл., українець, освіта нижча. Дружина – Варвара Михайлівна, діти – Віталій,
лексій, Володи
ахівник дитсадка № 24 при ст.
онотоп. Підтримував листування з братом, колишнім ди
ректором банку при гетьманській владі, який мешкав в Польщі.
рештований 02.07.1938 р. за
шпигунство на користь
імеччини. 26.09.1938 р. засуджений за ст. 54-6 до ВМП.
евандовський Станіслав Олександрович
, 1893 р.н., м. Жирардів Варшавської губ. (Поль
ща), поляк, освіта нижча. Дружина –
мінний майстер на Сумській суконній фабриці.
рештований 09.11.1937 р. за шпигунство на користь Польщі. 19.01.1938 р. засуджений за ст. 54-6
еверова Ксенія
, 1891 р.н., м. Білопілля, українка, освіта нижча.
оловік –
Іларіонович, діти – Володимир,
имма. Домогосподарка, дочка торговця.
рештована 05.01.1938
р. як член родини зрадника батьківщини. 28.04.1938 р. засуджена на 8 р. ВТТ (стаття не вказана).
евинський Іван Йосипович
, 1896 р.н., хут. Сиротовщина Гродненської губ., білорус, мало
письменний. Дружина – Пелагея
дноосібник. В 1919 р. служив в армії Денікіна му
рештований 25.04.1928 р. за к/р агітацію, розповсюдження провокаційних чуток про
війну. 03.09.1929 р. засуджений за ст. 58-10 до висилки на 3 р. в Північний край.
евченко Василь Миколайович
, 1913 р.н., с. Галаєвець
иповодолинського р-ну, українець,
освіта середня. Дружина – Марія Петрівна, дочка –
олгоспник; колишній куркуль, в 1931
р. розкуркулений.
рештований 30.07.1937 р. за а/р агітацію. 23.09.1937 р. засуджений за ст. 54-10
евченко Василь
, 1906 р.н., с. Вороніж Шосткинського р-ну, українець, освіта нижча.
Дружина – Тетяна Тимофіївна.
олгоспник; син куркуля, в 1930 р. розкуркуленого.
29.11.1937 р. за проведення а/р агітації, спрямованої проти колгоспного ладу і радянської влади,
розповсюдження провокаційних чуток. 01.12.1937 р. засуджений на 10 р. ВТТ (стаття не вказана).
еоргій Петрович
, 1887 р.н., с. Василівка
раснопільського р-ну, українець, осві
та нижча. Дружина –
остянтинівна, діти – Борис,
еоніла. Бухгалтер Сумського фінвід
ділу Держстраху. В 1918 р. служив в Петлюрівських військах штабним писарем.
21.04.1938 р. за участь в к/р військово-повстанської орг-ції. 24.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2,
евченко Костянтин Федорович
, 1895 р.н., с. Мала Павлівка Грунського р-ну, українець,
освіта нижча. Дружина –
вксентіївна, діти – Віктор, Ганна, Петро,
колишній середняк.
рештований 22.02.1938 р. за участь в к/р націоналістичній повстанській орг-
ції, к/р агітацію. 05.04.1938 р. засуджений за ст. 54-11 до ВМП.
еабілітований 15.01.1958 р. /ф.
ків Васильович
, 1878 р.н., с. Вороніж Шосткинського р-ну, українець, освіта ниж
ча. Дружина – Варвара, діти – Михайло,
фросинія. Тесля на різних роботах в с. Вороніж; колиш
ній куркуль, в 1930 р. розкуркулений.
рештований 29.11.1937 р. за а/р агітацію, розповсюдження
провокаційних чуток про гибель радянської влади. 01.12.1937 р. засуджений на 8 р. ВТТ (стаття не
емешенко Іван Миколайович
, 1880 р.н., с. Янківка (тепер Іванівка)
хтирського р-ну, ук
раїнець, освіта нижча. Дружина –
ляна Матвіївна, син – Михайло.
оваль в колгоспі с.
отінського р-ну.
рештований 28.03.1938 р. за участь в к/р орг-ції, вербувальну роботу, шкідниц
тво в колгоспі. 10.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-11 до ВМП.
еабілітований 19.03.1958 р.
еницький Олександр Петрович
, 1879 р.н., с.
отімля Старосалтівського р-ну, українець,
освіта середня. Дружина –
осипівна, діти –
натолій, Володимир, Всеволод, Геннадій.
Директор неповної середньої школи в с. Гребениківка
раснопільського р-ну; син губернського
рештований 14.04.1938 р. за участь в к/р українській військово-націоналістичній пов
станській орг-ції. 19.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-11 до ВМП.
еабілітований 19.06.1957
еонтович Іван Михайлович
, 1874 р.н., м. Борзна
ернігівської обл., українець, освіта – ду
ховна семінарія, одинак. Без визначених занять.
1917 р. служитель релігійного культу, з 1936 р. в
ижня Сироватка
раснопільського р-ну.
рештований 29.07.1937 р. за проведення релігійних
обрядів, збирання підписів за відкриття церков, к/р агітацію. 11.09.1937 р. засуджений за ст.ст. 54-
, 1875 р.н., с. Шатрище
овгород-Сіверського повіту
кої губ., українець, освіта –
рловська духовна семінарія. Дружина –
інаїда Григорівна. Вчитель
в школі с. Шатрище Ямпільського р-ну. В 1919 р. мав зв’язок з денікінцями, мати
.Г. за
це була розстріляна Військовим Трибуналом 46-ї дивізії.
рештований 17.10.1930 р. як соціально-
небезпечний. 16.11.1930 р. засуджений за ст. 54-10 до висилки на 5 р. в Північний край.
ригорович
, 1875 р.н., с.
утір-Михайлівський (тепер смт Дружба) Ямпіль
ського р-ну, проживав в с. Шатрище Ямпільського р-ну, українець, освіта –
рловська духовна
семінарія. Дружина –
інаїда Григорівна, діти – Марія, Григорій, Петро, Ганна. Без визначених
занять. В 1919 р. мав зв’язок з денікінцями.
рештований 31.08.1937 р. за проведення а/р агітації,
спрямованої проти заходів радянської влади. 20.09.1937 р. засуджений на 8 р. ВТТ (стаття не вка
ещук Федір Іларіонович
, 1890р.н., с. Погребище Погребищенського р-ну Вінницької обл.,
українець, освіта вища. Дружина –
атерина Іванівна, дочка –
залізничної лікарні. В 1918 р. був делегатом з’їзду Центральної
в м.
09.07.1941 р. за участь в к/р націоналістичній орг-ції, а/р агітацію. 01.04.1942 р. засуджений за ст.ст.
ндрій Іванович
, 1873 р.н.. с.
соївка Миропільського р-ну, українець, освіта 2 кл.
сільської школи. Дружина –Марія
рсентіївна, діти – Ганна, Іван, Дмитро, Федір, Степан.
тоноша в колгоспі. В 1907-1909 рр. член партії максималістів, в 1909-1919 рр. член партії есерів.
рештований 24.09.1937 р. за к/р агітацію. 25.10.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ.
имаренко Петро
, 1884 р.н., с. Миколаївка Скадовського р-ну Миколаївської
обл., українець, освіта середня. Дружина – Дарія Володимирівна, діти –
ідія. Фельдшер-
раснопільської райсанстанції; колишній куркуль, в 1929 р. розкуркулений, в 1930 р.
висланий на 5 р. на Північ. В 1906-1909 рр. служив в царській армії ротним фельдшером, в 1920 р.
фельдшером в армії Врангеля.
рештований 16.10.1937 р. за к/р агітацію, дискредитацію політи
ки партії і радянської влади.
асуджений за ст. 54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ.
еабілітований 16.11.1989 р.
иповий Сергій Костянтинович
, 1897 р.н., с. Білка Тростянецького р-ну, українець, осві
та нижча. Дружина –
атерина Федорівна, діти –
настасія, Віктор, Микола. Технік
спорту ст. Смородине.
рештований 17.04.1938 р. за участь в українській повстанській орг-ції.
21.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-11 до ВМП.
еабілітований 18.05.1956 р. /ф.
-7641, оп.1,
исенко Іван
, 1880 р.н., с.
лишки Шосткинського р-ну, українець, освіта ни
жча. Дружина –
грипина Володимирівна, дочка –
олишній член
рештований 21.04.1938 р. за участь в а/р українській націоналістичній к/р есерівській орг-ції.
24.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-10 ч.1, 54-11 до ВМП.
еабілітований 01.08.1956 р. /ф.
исенко Матвій
, 1910 р.н., с. Собичеве Шосткинського р-ну, українець, освіта нижча,
неодружений. Без визначених занять; колишній куркуль, в 1933 р. розпроданий за невиконання
рештований 20.11.1937 р. за проведення а/р агітації, спрямованої проти колго
спного будівництва, незаконне зберігання вогнепальної зброї, зв’язок з політбандами
Северина. 27.11.1937 р. засуджений на 10 р. ВТТ (стаття не вказана).
еабілітований 19.06.1957 р.
исенко Пантелеймон Петрович
, 1886 р.н., с.
здиця Глухівського р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина –
рина Яківна, діти –
здицького ліс
ництва; колишній куркуль, в 1931 р. засуджений на 1,5 роки позбавлення волі за невиконання
держполіткампанії, 1933 р. розкуркулений.
рештований 29.11.1937 р. за а/р агітацію, розпов
сюдження провокаційних чуток про зміну влади. 01.12.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 10 р.
ВТТ в
рхангельській обл. Помер 09.06.1942 р. в ВТТ.
еабілітований 16.11.1989р. ф.
-7641, оп.1,
исий Степан
, 1897 р.н., с. Підлипне
онотопського р-ну, українець, освіта вища.
Дружина –
вдокія Юхимівна, діти –
гнеса, Валерія.
гроном Бердянської заготконтори райс
поживспілки. В 1917 р. член
, “боротьбист”; в 1918 р. діловод господарчої частини “Сірожу
панної” дивізії Петлюри. з 1920 р. кандидат В
П(б). В 1921 р. був організатором автокефальної
церкви в с. Підлипне.
рештований 03.10.1937 р. за участь в к/р націоналістичній повстанській
українській орг-ції. 13.11.1937 р. засуджений за ст.ст. 54-10 ч.1, 54-11 на 10 р. ВТТ.
исий Степан Семенович
, 1880 р.н., с. Підлипне
онотопського р-ну, українець, малопись
менний. Дружина –
гафія, діти – Степан,
ндрій, Ірина.
рештований 09.02.1935
р. за а/р агітацію. 26.06.1935 р. засуджений за ст. 54-10 з зарахуванням попереднього ув’язнення,
истопадова-Сологуб Василина Федорівна
, 1901 р.н., с.
лимовичського р-ну
ахідної обл. (Білорусія), білоруска, освіта неповна вища. Діти –
касир на ст. Бахмач; дворянка, дочка поліцейського пристава.
рештована 25.10.1937 р. за к/р
агітацію на залізничному транспорті. 25.10.1937 р. засуджена на 10 р. ВТТ (стаття не вказана).
вмен Семенович
, 1896 р.н., с. Плавинище
оменського р-ну, українець, ос
віта нижча. Дружина – Ганна Федотівна, діти –
ука, Ганна, Домаха,
лександр, Марія.
авідуючий тваринництвом в колгоспі с. Плавинище.
рештований 04.05.1938 р. за участь в к/р
націоналістичній орг-ції, к/р роботу. 08.05.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-11 до ВМП.
ляна Трохимівна
, 1895 р.н., с. Вороніж Шосткинського р-ну, українка, мало
оловік – Григорій Юхимович (11.09.1937 р. за участь в к/р орг-ції засуджений до
ВМП), пасинок –
лексій (21.09.1937 р. направлений в дитбудинок № 2 м.
урської обл.).
рештована 16.11.1937 р. як дружина “ворога народу”. 10.01.1938 р. засуджена
итвинець Ксенія
митрівна
, 1893 р.н., м.
онотоп, українка, освіта нижча.
оловік –
толій Іванович (в 1938 р. за участь в к/р троцькістсько-диверсійній терористичній орг-ції засуд
жений до ВМП), діти –
еонід. Домогосподарка.
рештована 31.01.1938 р. як дружина
зрадника батьківщини, яка знала про к/р діяльність свого чоловіка і не сповістила про це органи
радянської влади. 16.04.1938 р. засуджена за ст. 54 п.14 через 17
(так в документі) на 8 р.
итвиновський Василь Іванович
, 1887 р.н., с. Шарпівка Путивльської вол.
ильського
урської губ., українець, освіта нижча. Дружина – Ганна Степанівна. Бідняк. В 1919 р. брав
участь в політбанді Шубіна, за що в 1923-1929 рр. був позбавлений виборчих прав.
15.10.1930 р. як соціально-шкідливий елемент. 16.11.1930 р. засуджений за ст. 54-10 на 5 р. ВТТ.
анило Тимофійович
, 1888 р.н., с. Попова Слобода (тепер с. Слобода) Бу
ринського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Василиса. Помічник керуючого відділенням
Дубов’язівського бурякорадгоспу. В 1917-1935 рр. член В
П(б), виключений за троцькізм.
тований 28.04.1936 р. за к/р троцькістську діяльність. 09.09.1936 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 3
итовко Павло
, 1894 р.н., с.
ндріяшівка Глинського р-ну, українець, освіта нижча.
Дружина –
настасія Данилівна, діти –
лексій, Василь.
олгоспник. В 1915-1919 рр., перебуваю
чи в німецькому полоні, був членом націоналістичної орг-ції “Спілка визволення
країни”, носив
значок “Тризуб”.
рештований 06.08.1937 р. за участь в а/р націоналістичному угрупуванні, яке
здійснювало к/р діяльність, спрямовану проти заходів радянського уряду. 15.11.1937 р. засудже
ний за ст.ст. 54-2, 54-11 на 10 р. ВТТ.
еабілітований 01.09.1956 р.
при Міністрі Держбезпеки С
від 01.10.1949 р. висланий на поселення в
рдинську обл.
итовський Степан Степанович
, 1888 р.н., м. Скідель Гродненської губ. (Польща), поляк,
освіта нижча. Дружина – Марфа
икифорівна, діти –
вгенія, Марія, Степан.
обітник лісозаво
ду на ст.
рештований 14.10.1937 р. за к/р агітацію на користь Польщі, через листування
з родичами в Польщі передавав інформацію про стан в С
. 20.10.1937 р. засуджений за ст. 54-1
ихо Михайло Макарович
, 1884 р.н., с. Саї Синівського р-ну, українець, малописьменний.
Дружина – Ганна Василівна, діти – Пелагея,
натолій. Без визначених занять; колишній куркуль,
в 1931 р. розкуркулений, висланий з родиною за участь в “СВ
” на 5 р. позбавлення волі.
тований 28.10.1937 р. за а/р агітацію. 25.11.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 8 р. ВТТ.
иховид Василь Петрович
, 1881 р.н., с.
хтирського р-ну, українець, освіта ни
жча. Дружина –
лександрівна, діти – Павло, Ганна.
оваль в колгоспі с. Вільне Вели
кописарівського р-ну; колишній куркуль, в 1931 р. розкуркулений, від висилки втік.
07.09.1937 р. за а/р агітацію. 29.11.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ.
ітченко Микола Феоктистович
, 1896 р.н., с.
ижня Сироватка
р-ну, українець, письменний. Дружина –
аталія Максимівна, дочка – Марія.
дувач складом мінеральних добрив в с.
ижня Сироватка.
рештований 05.03.1938 р. за участь в
військово-націоналістичній повстанській орг-ції. 01.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-11, 54-8
ишенко Йосип
ригорович
, 1867 р.н., с. Юнаківка Миропільського р-ну, українець, освіта
нижча, одружений (інших відомостей немає). Без визначених занять; колишній куркуль-торго
винувачений 08.09.1928 р. в активній протидії землеустрою в с. Юнаківка. 26.10.1928 р. за
суджений за ст. 54-10 до 1 р. позбавлення волі з урахуванням терміну попереднього ув’язнення.
митро
, 1885 р.н., с. Тулиголове Глухівського р-ну, українець, малопись
менний. Дружина – Василиса, син – Микола. Муляр – поденник; колишній торговець, куркуль, в
1932 р. розкуркулений. В 1935 р. судимий за несплату прибуткового податку на торгівлю.
тований 23.02.1938 р. за к/р агітацію, участь в а/р куркульському угрупуванні. 09.04.1938 р. засуд
іненков Федір Микитович
, 1899 р.н., с. Гудове Глухівського р-ну, освіта нижча. Дочка –
Марія. Бідняк, виключений з колгоспу за зв’язок з куркулями. В 1919 р. засуджений за відмову
служити в
рмії як баптист.
рештований 10.03.1933 р. за активну участь в к/р повс
танській орг-ції. 15.05.1933 р. засуджений за ст. 54-11 на 3 р. концтабору.
еабілітований 29.12.1989
ісовець Йосип Федотович
, 1881 р.н., м.
онотоп, українець, освіта вища. Дружина – Парас
ковія Михайлівна, діти – Тамара, Валентин. Викладач в залізничній школі № 51 ст.
штований 09.04.1938 р. за участь в к/р націоналістичній орг-ції, яка готувала повстанські загони
для збройного повстання проти радянської влади. 23.04.1938 р. засуджений за ст. 54-11 до ВМП.
ітаренко Михайло Тимофійович
, 1883 р.н., с. Великий Самбір
онотопського р-ну, украї
нець, освіта нижча, одружений (інших відомостей немає). Бідняк. В 1917 р. член
. В 1918
р. був начальником волосної міліції. В 1919 р. брав участь в петлюрівському загоні “
нгела”, зі
зброєю в руках боровся проти радянської влади.
рештований 10.09.1929 р. за а/р агітацію проти
заходів радянської влади. 29.01.1930 р. засуджений за ст.58-10 на 3 р. концтабору.
ітовченко Петро Олександрович
, 1909 р.н., хут. Фастівці Буриківської с/р Смілівського
р-ну, українець, малописьменний. Дружина –
атерина Савівна, діти –
іна. Приватний
візник в с. Буринь; колишній куркуль, в1930 р. розпроданий за невиконання держзавдань, від
висилки втік.
рештований 14.02.1938 р. за участь в а/р націоналістичній повстанській орг-ції, а/р
агітацію. 31.03.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-11 до ВМП.
еабілітований 04.09.1957 р. /ф.
іфшиц Павло Ісайович
, 1894 р.н., с. Бельшанка Цар-
остянтинівського р-ну
кого повіту (тепер м.
апоріжжя), єврей, освіта вища. Дружина –
рейна, дочка – Софія.
вач виробництвом на Сумському заводі ім. Фрунзе.
рештований 12.03.1931 р. за створення к/р
диверсійно-шкідницької орг-ції на заводі і проведення в 1930-1931 рр. диверсійно-шкідницької
роботи. 02.08.1931 р. засуджений за ст.ст. 54-7, 54-11 на 3 р. ВТТ умовно, з-під варти звільнений.
аврило Кіндратович
, 1894 р.н., с. Довжик
упахівського р-ну, українець, освіта ниж
ча. Дружина –
вдокія Григорівна.
рештований 02.02.1929 р. за проведення а/р агітації,
спрямованої проти заходів радянської влади на селі, збройний замах на життя члена сільради.
24.05.1929 р. засуджений за ст. 54-10 до висилки в
омі область на 3 р.
еабілітований 30.11.1989 р.
іхошва Федір Омелянович
, 1894 р.н., с. Соснівка
онотопського р-ну, українець, освіта ни
жча. Дружина –
укерія Самойлівна, діти –
лександра, Ганна, Петро.
уркуль. Секретар цер
ковної ради автокефальної церкви.
рештований 27.12.1930 р. за участь в повстанській орг-ції
”. 27.05.1931 р. засуджений за ст.ст. 54-2 54-11 до висилки на 3 р. в Північний край.
іхошерстов Олексій Тимофійович
, 1906 р.н., ст. Мулін (Маньчжурія,
), росіянин, осві
та вища. Дружина –
лизавета Іванівна, діти –
ариса, Валентин,
имма. Без визначених занять.
рештований 12.02.1938 р. за висловлювання невдоволення існуючим в С
ладом, підтримку
зв’язку з шпигунами. 21.09.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-6, 54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ.
ободюк Конон Іванович
, 1888 р.н., с. Микитівка Тростянецького р-ну, українець, освіта ни
жча. Дружина – Варвара
ахівник в колгоспі с. Микитівка.
олишній підпрапорщик
царської армії, до 1919 р. перебував в полоні в
рештований 29.03.1938 р. за участь в к/р
націоналістичній повстанській орг-ції, яка мала на меті повалення радянської влади шляхом зб
ройного повстання; шкідництво в колгоспі. 01.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-7, 54-11 до
обченко Іван
, 1895 р.н., м.
ебедин, українець, освіта нижча. Дружина – Ганна,
діти –
кспедитор Будильського спиртозаводу
ебединського р-ну; колишній
прикажчик купця Воскобойнікова.
рештований 08.02.1938 р. за к/р агітацію, участь в к/р націо
налістичній орг-ції. 10.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-11 до ВМП.
еабілітований 14.06.1958
огвин Михайло Йосипович
, 1889 р.н., м.
онотоп, українець, освіта нижча. Дружина –
Домна Іванівна, діти –
ачальник фінансової частини
електромеханічного заводу. В 1917 р. член партії федералістів. Брав участь в автокефальному русі,
був членом церковної ради
ПЦ м.
рештований 16.04.1938 р. за участь в к/р націо
налістичній повстанській орг-ції. 23.04.1938 р. засуджений за ст. 54-11 до ВМП.
огвін Степан Мартинович
, 1879 р.н., с. Городище Батуринського р-ну
ернігівської обл.,
українець, письменний. Вдівець, діти –
ирило, Яків. Грабар на воєнбуді
онотопського аерод
рому; колишній куркуль, розкуркулений в 1930 р.
рештований 05.10.1937 р. за проведення а/р
агітації, висловлювання націоналістичних настроїв. 25.10.1937 р. засуджений на 10 р. ВТТ (стаття
озовицький Матвій Васильович
, 1891 р.н., с.
устянка Смілівського р-ну, українець, осві
та нижча. Дружина – Марія, діти – Михайло,
олишній учасник автоке
фального руху.
рештований 25.02.1938 р. за участь в а/р українській націоналістичній к/р орг-ції.
10.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-10, 54-11 до ВМП.
еабілітований 04.09.1957 р. /ф.
рон
брамович
, 1892 р.н., с.
отинського повіту Бессарабської губ.,
єврей, освіта нижча. Дружина – Блюма Яківна. Бухгалтер Сумської ветеринарної бази.
ний 02.01.1938 р. за участь в підпільній сіоністській орг-ції, а/р агітацію. 13.04.1938 р. засуджений
ойченко Павло
ригорович
, 1889 р.н., с.
ебединського р-ну, українець, освіта
вища. Дружина – Віра
панасівна, діти –
ідія, Марія. Вчитель 1-ї
ебединської школи.
ній прапорщик царської армії.
рештований 10.04.1938 р. за участь в к/р націоналістичній орг-ції,
к/р агітацію. 19.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-8, 54-11 до ВМП.
еабілітований 29.11.1957
митро Максимович
, 1885 р.н., с.
ешетинівка Полтавської губ., українець, освіта
вища. Дружина –
льга Михайлівна, син –
еонід. Без визначених занять; колишній юрист. В
1917-1920 рр. член П
СД. В 1919 р. був головою міської думи в м.
рештований 19.03.1929
р. за проведення к/р агітації, яка підривала політику радянської влади. 03.11.1929 р. засуджений
за ст. 58-10 на 3 р. концтабору з урахуванням терміну попереднього ув’язнення.
омейко Осип Іванович
, 1900 р.н., с. Вільшана Вільшанського р-ну, українець, освіта ниж
ча, одружений (інших відомостей немає).
онторник Держстраху.
рештований 08.12.1927 р. за
намагання організувати підпільне угрупування для боротьби з радянською владою і
ною партією. 17.05.1929 р. засуджений за ст. 58-11 на 6 місяців позбавлення волі.
омонос Трохим Михайлович
, 1906 р.н., с.
едригайлівського р-ну, українець,
освіта неповна середня. Дружина –
льга Павлівна, діти –
аїса, Віктор. Вчитель неповної серед
ньої школи в с.
ервона Слобода
едригайлівського р-ну. В 1924-1937 рр. член
, виклю
чений як “ворог народу”.
рештований 01.11.1937 р. за участь в а/р націоналістичній організації.
19.11.1937 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-11 на 10 р. ВТТ.
еабілітований 16.01.1957 р. /Фр-7641,
омоносов Йосип
, 1906 р.н., с. Мутин
ролевецького р-ну, українець, освіта
вища. Дружина –
аїса Борисівна, дочка –
лла. Директор школи в с. Добротове
рештований 17.07.1936 р. за протизаконне зберігання і використання в педагогічній роботі
троцькістської літератури. 13.10.1936 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 з зарахуванням терміну попе
опа Іван
, 1889 р.н., с. Грунь Грунського р-ну, українець, малописьменний. Про
родину відомостей немає.
дноосібник. В 1928 р. був судимий за конокрадство за ст. 171
на 5 р. позбавлення волі, звільнений достроково.
олишній церковний староста.
09.10.1929 р. за а/р агітацію, спрямовану на зрив хлібозаготівельної кампанії, заходів радянської
влади на селі. 18.01.1930 р. засуджений за ст. 58-10 до висилки на 3 р. в Північний край.
осунов Роман
, 1876 р.н., м. Погарь
ахідної обл., росіянин, письменний, неод
ружений. Без визначених занять; до 1918 р. був монахом Глинського монастиря.
16.10.1937 р. за проведення серед населення к/р роботи, агітацію за відкриття церков. 17.11.1937 р.
убенський Кузьма Пилипович
, 1901 р.н., с.
ебединського р-ну, українець, осві
та середня. Дружина –
настасія Микитівна, дочка – Галина. Статистик
ебединської контори
рештований 14.04.1938 р. за участь в к/р націоналістичній орг-ції, к/р агітацію.
19.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-8, 54-11 до ВМП.
еабілітований 29.11.1957 р. /ф.
угачов Микола Федорович
, 1895 р.н., с. Труфанове
ахідної обл., росіянин, освіта не повна
вища. Дружина – Марія Дмитрівна.
авідувач учбовою частиною Сумського маштехнікуму; син
городового. В 1919-1920 рр. при Врангелі був санітаром і діловодом “
емської Спілки” в Пав
лограді і Феодосії.
рештований 31.07.1937 р. за участь в к/р орг-ції, к/р агітацію. 11.09.1937 р. за
ригорій Михайлович
, 1895 р.н., с.
лишки Шосткинського р-ну, українець, освіта ни
жча. Дружина –
льга Іванівна, діти – Микола, Федір. Без визначених занять; колишній куркуль, в
1931 р. розкуркулений. В 1931 р. арештовувався
як учасник “СВ
рештований 15.04.1938
р. за участь в а/р українській націоналістичній к/р есерівській орг-ції. 24.04.1938 р. засуджений за
ндрій Іванович
, 1907 р.н., с.
ічківського р-ну, українець, освіта нижча, од
ружений (інших відомостей немає).
дноосібник. В 1927 р. був судимий за збройне пограбування
на 5 р. позбавлення волі, звільнений достроково.
рештований 22.11.1929 р. як соціально-небез
печний елемент (за пограбування, крадіжки, залякування односельців зброєю). 03.02.1930 р. за
суджений за ст. 58-10
на 3 р. концтабору.
еабілітований 16.11.1989 р. /ф.
-7641, оп.1,
ук’янова Тетяна Василівна
, 1899 р.н., м. Шостка, українка, освіта нижча.
оловік – Микола
Миколайович (20.11.1937 р. засуджений за участь в к/р право-троцькістській диверсійній орг-ції
до ВМП), діти –
аїса. Машиністка Шосткинського заводу № 9.
рештована 23.11.1937 р.
як член родини зрадника батьківщини. 16.01.1938 р. засуджена на 8 р. ВТТ (стаття не вказана).
07.08.1943 р. звільнена достроково з ВТТ за станом здоров’я. 25.02.1950 р. судимість знято.
укаш Павло (Порфирій)
, 1905 р.н., хут.
уда Бобрицької с/р
р-ну, українець, освіта вища. Дружина – Марія Дмитрівна. Директор
екинської неповної серед
ньої школи
отінського р-ну; син куркуля, в 1930 р. розкуркуленого.
рештований 04.03.1938 р. за
участь в к/р орг-ції, к/р діяльність, а/р агітацію, спрямовану на повалення радянської влади шля
хом збройного повстання. 10.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-11 до ВМП.
укашевич Володимир Михайлович
, 1895 р.н., м. Бочки Гродненської губ. (Польща), поляк,
письменний. Дружина – Парасковія Іванівна.
рештований 14.04.1938 р. за участь в
к/р повстанській орг-ції, проведення а/р діяльності. 23.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-10, 54-11
ків Миколайович
, 1874 р.н., с. Суходіл
ервоного р-ну, українець, освіта серед
ня. Діти –
лександр, Федір, Микола,
вгенія. Священик Глухівської Веригінської церкви.
тований 23.09.1937 р. за проведення а/р агітації, спрямованої проти заходів радянської влади на
селі, розповсюдження провокаційних чуток, агітацію за відкриття церков. 17.11.1937 р. засудже
ндрій Іванович
, 1886 р.н., с.
лишки Шосткинського р-ну, українець, освіта серед
ня. Дружина –
льга Павлівна, діти – Дмитро,
нтоніна, Михайло.
авідувач медичною дільни
цею в с. Пирогівка Шосткинського р-ну. В 1921-1926 рр. мав зв’язок з політбандитом Ващенком.
рештований 14.04.1938 р. за участь в а/р українському націоналістичному повстанському угру
пуванні. 19.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-10 ч.2, 54-11 до ВМП.
еабілітований 20.03.1957 р.
упай Василь Миколайович
, 1880 р.н., с. Молотове Грунського р-ну, українець, освіта нижча.
Дружина – Мотрона Павлівна, дочка –
ляна. Бригадир чоботарів в Молотівській сільраді Грунсь
кого р-ну; колишній куркуль-кустар, в 1933 р. розпроданий за несплату держподатку.
ний 01.04.1938 р. за участь в к/р орг-ції, к/р та релігійну агітацію, шкідництво в колгоспі. 07.04.1938
, 1906 р.н., с.
раснопільського р-ну, українець,
письменний. Дружина – Ганна Василівна.
обітник Грязнянського радгоспу; син куркуля, в 1930
р. розкуркуленого.
рештований 09.09.1937 р. за к/р роботу. 29.09.1937 р. засуджений за ст. 54-10
ут Павло
, 1883 р.н., с.
ипове Талалаївського р-ну, українець, письменний.
ружений, син – Петро. Без визначених занять; колишній куркуль, в 1930 р. розкуркулений, вис
ланий з родиною на
рал, через рік з висилки втік. 04.10.1933 р. був судимий за ст.170 “г”
(за крадіжку) на 5 р. ВТТ, ухвалою
ернігівського облсуду термін покарання скорочено до
3-х років, з-під варти звільнений.
рештований 29.10.1937 р. за а/р агітацію, спрямовану проти
колгоспного будівництва. 15.11.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ.
ндрій Ілліч
, 1869 р.н., с. В’язове Грунського р-ну, українець, письменний. Дружина
аритина Яківна. Без визначених занять. В 1905-1917 рр. був членом партії есерів.
14.10.1937 р. за участь в а/р повстанській орг-ції, яка мала на меті орг-цію збройного повстання
проти радянської влади для створення “Самостійної
країни”, здійснення шкідницьких і теро
ристичних актів. 08.11.1937 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-7, 54-8, 54-11 до ВМП.
уценко Петро Сергійович
, 1887 р.н., с. В’язове Грунського р-ну, українець, освіта нижча,
одружений (інших відомостей немає).
уркуль. Мав зв’язок з бандою Масюти.
18.07.1929 р. за проведення а/р агітації, спрямованої проти заходів радянської влади і
тичної партії.14.10.1929 р. засуджений за ст. 54-10 на 3 р. концтабору.
еабілітований 06.12.1989 р.
уценко Федір Омелянович
, 1880 р.н., с. Молотове Грунського р-ну, українець, малопись
менний. Дочка – Мотря.
олгоспник; колишній куркуль, в 1931 р. розкуркулений.
01.04.1938 р. за участь в к/р орг-ції, к/р агітацію, шкідництво. 07.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-
врам Трохимович
, 1884 р.н., с.
еберяки Глинського р-ну, українець, письменний.
Дружина – Ганна, син – Василь. Працював в колгоспі на різних роботах; колишній куркуль, в 1930
р. розкуркулений, від висилки втік.
рештований 18.09.1937 р. за проведення а/р агітації проти
колгоспного будівництва. 29.10.1937 р. засуджений за ст.54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ.
учицький Валентин Феофілович
, 1896 р.н., Боровський цукрозавод Ямпільського р-ну, ук
раїнець, освіта середня. Дружина –
лена, діти –
ркадій. Головний бухгалтер Сумського
рафінадного заводу.
рештований 11.12.1937 р. шпигунство на користь Польщі. 19.01.1938 р. за
митро Петрович
, 1888 р.н., м. Полтава, українець, освіта нижча. Дружина – Мотрона
Дмитрівна, дочка –
юбов. Майстер дільниці малярного цеху
. В 1917-1918 рр. член партії
лен В
П(б) з 1919 р., в 1938 р. виключений як “ворог народу”.
рештований 15.04.1938 р.
за участь в есеро-меншовистській націоналістичній повстанській орг-ції. 25.04.1938 р. засуджений
за ст.ст. 54-7, 54-10, 54-11 до ВМП.
еабілітований 24.02.1956 р.
еабілітований в партійному відно
мвросій
, 1886 р.н., хут. Проходи Петрушівської с/р Миропільського р-ну,
українець, письменний, одружений (інших відомостей немає). Середняк.
рештований 26.10.1930
р. за участь в 1919 р. в терористичному акті і вбивстві двох і каліцтві одного червоноармійця. Пос
тановою ДП
від 21.01.1931 р. справу припинено за давністю і недоказаністю. /ф.
ригорій Іванович
, 1890 р.н., уродженець
настасіївської с/р Глинського р-ну,
українець, освіта нижча. Дружина –
рофіївна, дочка –
оменської бази
рештований 26.09.1937 р. за активну участь в українсько-націоналістичному
угрупуванні. 17.11.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.2, 54-11 на 10 р. ВТТ.
еабілітований 14.10.1954
юдикормин Олександр Михайлович
, 1901 р.н., м.
хтирка, українець, освіта нижча. Дру
жина – Парасковія Іванівна, діти –
ультпрацівник і секретар завкому спілки муко
мелів Держмлина № 7 м.
хтирка В 1919 р. служив при білих учнем в канцелярії дільничного
рештований 12.10.1937 р. за а/р агітацію. 2-.11.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 10
нтон Федорович
, 1887 р.н., слоб. Борисівка Бєлгородської окр., українець, освіта
нижча, одружений (інших відомостей немає). Дяк церкви в с. Довжик
хтирського р-ну.
тований 14.09.1929 р. за проведення а/р агітації, підбурювання місцевого населення проти закрит
тя церкви. 13.01.1930 р. засуджений за ст. 58-10 на 3 р. концтабору.
еабілітований 16.11.1989 р.
всей Олександрович
, 1882 р.н., с.
ялове Станіславського р-ну, українець, малопись
оваль майстерні
хтирської страхкаси. Дружина – Марія Макарівна, дочка –
адія. До
революції служив стражником в поліції.
рештований 06.09.1937 р. за а/р агітацію. 27.10.1937 р.
засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ.
аради при
Внутрішніх справ С
від 18.11.1944 р. термін покарання знижений до фактично відбутого, з-під
Майборода Василь
нтонович
, 1897 р.н., с. Яструбине
отінського р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина – Дарія Савеліївна, діти –
лександра, Валентина, Григорій.
авгосп колгоспу
хут. Графський Яструбинської с/р. В 1919 р. служив в Дроздовському полку армії Денікіна.
тований 10.04.1938 р. за участь в військово-бойовій повстанській орг-ції, к/р роботу. 19.04.1938 р.
Майборода Іван Трохимович
, 1881 р.н., с. Яструбине
отінського р-ну, українець, освіта ни
жча. Дружина –
ксана Григорівна, діти – Іван, Марія, Федір,
10.04.1938 р. за участь в есерівській повстанській к/р орг-ції, метою якої було повалення радянсь
кої влади шляхом збройного повстання. 16.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-8, 54-11 до ВМП.
Майборода Матвій Ілліч
, 1897 р.н., с. Протасівка Смілівського р-ну, українець, освіта непов
на вища. Дружина – Фаїна
аритонівна, діти –
ідія, Валентина. Вчитель
едригайлівської се
редньої школи.
олишній офіцер денікінської армії. В 1927-1937 рр. член
31.10.1937 р. за участь в а/р націоналістичній орг-ції. 19.11.1937 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-11
Макаренко Микола
ерасимович
, 1898 р.н., м. Суми, українець, освіта середня. Дружина
– Ганна Федорівна, Діти –
остянтин, Ганна. Відповідальний виконавець збуту торгового відді
лу Сумського горілчаного заводу. В 1919-1921 рр. офіцер денікінської армії, з якою відступав в
Болгарію. В 1922 р. повернувся в С
. В 1933 р. арештовувався за к/р діяльність.
06.02.1938 р. за участь в а/р повстанській орг-ції, яка мала на меті повалення радянської влади
шляхом збройного повстання; шкідницьку діяльність. 23.03.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-11
Макаренко Опанас Трохимович
, 1900 р.н., с. Бранцівка
раснопільського р-ну, українець,
освіта нижча. Дружина –
узьмівна, діти – Галина,
настасія, Микола. Без
визначених занять.
рештований 23.12.1937 р. як активний учасник а/р групи – секти баптистів,
к/р агітацію, спрямовану проти служби в армії, захисту батьківщини, підривну роботу проти
заходів партії і уряду. 10.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-8, 54-11 до ВМП.
Макаренко Прокопій Онисійович
, 1879 р.н., с.
ернеча Слобода Смілівського р-ну, украї
нець, освіта – 2 кл. сільської школи. Дружина – Тетяна, дочка –
рина. Без визначених занять;
колишній куркуль, в 1929 р. розкуркулений, в 1931 р. разом з родиною висланий на Північ, в 1935
р. висланий вдруге.
рештований 09.11.1937 р. за а/р агітацію. 15.11.1937 р. засуджений на 10 р.
Макаров Іван Петрович
, 1892 р.н., ст. Старо-
ербинівка Донської обл., росіянин, освіта
вища. Дружина –
вдокія Павлівна.
аступник головного інженера Сумського заводу ім. Фрунзе.
рештований 26.04.1931 р. за участь в к/р шкідницькій орг-ції на заводі Фрунзе. 02.08.1931 р. спра
Максаков Петро
икифорович
, 1885 р.н., с.
хтирського р-ну, українець, освіта ни
жча. Дружина – Ірина, діти – Федір, Ірина, Пелагея. Середняк. В 1918 р.н. служив в армії гетьмана.
В 1928 р. був судимий за ст. 56-17
за вбивство на 5 р. позбавлення волі.
04.11.1937 р. за к/р агітацію, спрямовану проти радянської
онституції, заходів радянської влади.
05.12.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ.
еабілітований 16.11.1989 р. /ф.
-7641, оп.1,
Максименко Іван Іванович
, 1887 р.н., с. Михайлівка
ебединського р-ну, українець, освіта
нижча, одружений (інших відомостей немає). Голова Михайлівського споживтовариства. До ре
волюції служив помічником керуючого економії графа Мусіна-Пушкіна. В 1919-1920 рр. служив
в Дроздовському полку армії Денікіна.
рештований 15.06.1929 р. за створення а/р угрупування
з куркульського елементу і проведення к/р роботи. 14.10.1929 р. засуджений за ст. 54-10 на 3 р.
иканор Федорович
, 1893 р.н., с. Василівка
ебединського р-ну, українець, ос
віта нижча. Дружина – Марія
осипівна, син – Григорій.
рештований 30.07.1937 р.
за а/р агітацію, шкідництво в колгоспі, активну участь в к/р українській націоналістичній орг-ції.
10.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-8, 54-11 до ВМП.
еабілітований 14.06.1958 р. /ф.
Максименко Федір Васильович
, 1899 р.н., с. Бранцівка
раснопільського р-ну, українець,
малописьменний. Дружина –
влепія Іллівна, дочка – Меланія. Без визначених занять; колишній
куркуль, в 1930 р. розкуркулений.
ідний брат
остянтин в 1928 р. за бандитизм був засуджений
до ВМП.
рештований 23.12.1937 р. як активний член а/р групи – секти баптистів, за проведен
ня к/р агітації, спрямованої проти служби в армії, захисту батьківщини, підривну роботу проти
заходів партії і уряду. 10.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-8, 54-11 до ВМП.
Максимюк Володимир Костянтинович
, 1906 р.н., м.
юблінської губ. (Польща), росія
нин, освіта нижча. Дружина –
орніївна, син –
юдвиг. Майстер
оменської меблевої
фабрики. В 1928 р. дезертував з польської армії і нелегально перейшов кордон в С
. В 1932 р.
арештовувався по підозрі в шпигунстві.
рештований 07.08.1937 р. за к/р націоналістичну діяль
ність, шпигунство на користь Польщі. 23.12.1937 р. засуджений за ст. 54-6 ч.1 до ВМП.
нтон Федотович
, 1896 р.н., с. Горобівка Білопільського р-ну, українець, освіта се
редня. Дружина –
аїса Михайлівна, дочка –
авідувач Самотоївської неповної середньої
раснопільського р-ну. В 1919 р. прапорщик армії Денікіна.
рештований 06.11.1937 р. за
участь в а/р повстанській орг-ції, а/р націоналістичну діяльність серед вчителів. 09.12.1937 р. засуд
Макущенко Сергій Петрович
, 1903 р.н., с. Боромля Тростянецького р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина – Ганна Василівна, діти – Валентина, Віор,
льга. Слюсар
№ 124 (так в документі). В 1918-1920 рр. доброволець армії Петлюри, з якою емігрував в Польщу.
В С
повернувся в 1923 р.
рештований 05.03.1938 р. за участь в українській повстанській к/р
орг-ції. 09.05.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-11 до ВМП.
еабілітований 27.03.1957 р. /ф.
вгеній Володимирович
, 1919 р.н., с. Вілія Волинського воєводства (Поль
ща), українець, освіта нижча, неодружений.
обітник ремонтного цеху Сумського заводу ім.
рештований 13.08.1937 р. за нелегальний перехід в 1932 р. кордону в С
, мав листу
вання з родичами в Польщі, шпигунство, а/р агітацію. 05.11.1937 р. засуджений за ст. 54-6 до ВМП.
ндрій Йосипович
, 1879 р.н., с.
рещенки Ястребівського р-ну
урської обл., росія
нин, освіта середня. Дружина –
авідувач відділу збуту Сумської біофаб
рики. В 1917-1923 рр. член партії есерів.
рештований 03.03.1938 р. за участь в к/р повстанській
орг-ції, а/р діяльність, шкідництво. 09.05.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-11 до ВМП.
Малюх Максим Мойсейович
, 1877 р.н., с. Великий Самбір
онотопського р-ну, українець,
малописьменний. Дружина –
грипина Гордіївна. Без визначених занять; колишній куркуль, в
1931 р. розкуркулений, в 1932 р. судимий за зрив весняної посівкампанії на 2 р. позбавлення волі і
500 крб. штрафу.
рештований 21.08.1937 р. за а/р агітацію, спрямовану проти заходів радянської
влади на селі, проти колгоспів. 01.09.1937 р. засуджений за ст. 54-10 на 8 р. ВТТ.
авриіл Іванович
, 1900 р.н. с.
ривоносівка
овгородського р-ну, українець,
освіта нижча. Дружина – Пелагея, діти – Федір, Микола, Іван,
олгоспник; колишній
рештований 13.09.1937 р. за а/р агітацію спрямовану проти колгоспного будівництва.
26.11.1937 р. засуджений на 10 р. ВТТ (стаття не вказана).
еабілітований 30.07.1958 р. /ф.
Манжос Порфирій Севастянович
, 1884 р.н., с. Собичеве Шосткинського р-ну, українець,
освіта нижча. Дружина – Феодосія Іванівна, діти – Феодора,
атерина, Віра.
лишній підпрапорщик царської армії. В 1918 р. служив в гетьманській варті, в 1919 р. керував а/р
есерівським повстанським збройним загоном, брав участь в боях проти частин
рештований 12.02.1938 р. за учать в а/р к/р націоналістичній повстанській есерівській орг-ції.
13.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-10 ч.1, 54-11 до ВМП.
еабілітований 19.12.1956 р. /ф.
Мантур Іван
, 1898 р.н., м. Глухів, українець, освіта середня. Вдовець, діти – Василь,
Галина. Вчитель неповної СШ с.
очерги Шалигинського р-ну. В 1923-1924 рр. був дяком автоке
фальної церкви.
рештований 14.03.1938 р. за активну участь в к/р націоналістичній повстанській
Манченко Микола
аврилович
, 1901 р.н., с.
хтирського р-ну, українець, освіта
вища. Дружина –
лександра Василівна. Вчитель школи с.
лешня. В 1919 р. доброволець армії
Денікіна, видавав червоних партизан і керівників місцевої влади.
рештований 24.10.1937 р. за к/р
агітацію. 08.11.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ. В 1943 р. помер в ВТТ.
Манько Трохим
, 1903 р.н., с.
ибальське Грунського р-ну, українець, освіта нижча.
Дружина –
укія Іванівна. Продавець
ибальського споживтовариства. Брав участь в банді До
рештований 20.11.1937 р. за участь в а/р повстанській орг-ції. 27.11.1937 р. засуджений за
Мариненко Василь Іванович
, 1878 р.н., хут. Бурбин Перекопівської с/р Глинського р-ну, ук
раїнець, освіта нижча. Дружина – Варвара Іванівна, діти –
ндрій, Ганна, Михайло. Без визначе
них занять; колишній куркуль, в 1932 р. розкуркулений, висланий на
рал, в 1934 р. з висилки
1920 р. підтримував зв’язок з бандою
рештований 07.07.1937 р. за к/р агітацію,
підтримку політбанди
ирила, погрози розправою колгоспникам. 07.09.1937 р. засуджений на 10
Маркс Семен
, 1920 р.н., м.
омни, єврей, освіта нижча, неодружений.
армієць 1565 окремого зенітного батальйону по охороні штабу 6 армії.
рештований 23.05.1942
р. за те, що 07.07.1941 р., бувши пораненим і полоненим німецькими військами, дав ворогу
зобов’язання про припинення боротьби з окупантами. 24.02.1943 р. засуджений за ст. 58-1 “б”
анило Петрович
, 1878 р.н., с. Дмитрівка
онотопського р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина – Пелагея Іванівна, дочка –
рештований 10.04.1929
р. за а/р агітацію. 30.08.1929 р. засуджений за ст. 54-10 до позбавлення права проживання в Моск
остові-на-Дону, зазначених округах
з прикріпленням до зазначеного місця
Мартиненко Максим
ригорович
, 1897 р.н., с. Біжівка Смілівського р-ну, українець, мало
письменний. Дружина – Ганна Давидівна, діти – Петро. Іван.
рештований 31.10.1937
р. за участь в а/р націоналістичній повстанській орг-ції. 19.11.1937 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-
Мартинюк Василь Ілліч
, 1888 р.н., с. Бистриця Богородчанського р-ну Станіславської обл.,
галичанин, малописьменний. Дружина –
фремівна, діти – Василь, Іван, Ганна, Варва
олгоспник. В 1930-1932 р. в нього комсомольською бригадою вилучався прихований від
хлібозаготівель хліб.
рештований 04.01.1938 р. за к/р агітацію, шпигунство на користь Польщі.
11.02.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-6, 54-10 на 10 р. ВТТ.
еабілітований 24.06.1958 р. /ф.
Марченко Зоя
, 1907 р.н., с. Ямпіль Ямпільського р-ну, українка, освіта нижча.
оловік – Таубенбергер Герман
осипович (в 1937 р. засуджений за троцькістську діяльність на
10 р. ВТТ). Без визначених занять. В 1931 р. за к/р троцькістську діяльність, зберігання к/р літера
тури була засуджена за ст. 57 п. “в”
на 3 р. позбавлення волі.
рештована 27.08.1937
р. за к/р троцькістську діяльність. 28.03.1938 р. засуджена за с. 54-10 ч.1 на 8 р. ВТТ. Покарання
відбула. Працювала секретарем-друкаркою Сумської облспоживспілки.
рештована 03.01.1949
р. за належність до троцькістської групи, а/р агітацію. 13.04.1949 р. засуджена за ст.ст. 54-10 ч.1,
54-11 до висилки на поселення в
расноярський край.
еабілітована 22.02.1956 р. /ф.
-7641, оп.1,
Марченко Петро Омелянович
, 1884 р.н., м. Суми, українець, освіта нижча. Дружина –
ндріївна. Відповідальний виконавець Сумської суконної фабрики.
олишній есер.
тований 06.02.1938 р. за участь в к/р повстанській орг-ції, а/р агітацію, шкідницьку діяльність.
09.05.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-11 до ВМП.
еабілітований 15.02.1957 р. /ф.
-7641, оп.1,
Масалітін Василь Іпатійович
, 1885 р.н., с. Пожня Великописарівського р-ну, росіянин, ма
лописьменний. Дружина – Мотря Іванівна, дочка – Марія. Без визначених занять; колишній кур
куль, в 1931 р. розкуркулений.
рештований 03.10.1937 р. за к/р агітацію і розповсюдження чуток
про переворот влади, наклепи на Сталіна і
онституцію. 05.12.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1
Маслій Мойсей Семенович
, 1902 р.н., с.
оменського р-ну, українець, освіта ниж
ча. Дружина –
лизавета, дочка –
аталія. Провідник скота
оменської райконтори “
рештований 02.04.1938 р. за участь в а/р українській націоналістичній к/р повстанській орг-ції.
21.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-8, 54-11 до ВМП.
еабілітований 02.08.1957 р. /ф.
-7641, оп.1,
Маслов Петро
, 1882 р.н., м.
енінградської обл., росіянин, освіта вища.
Дружина – Ганна Платонівна, діти – Володимир,
ачальник капсульного виробниц
тва Шосткинського заводу № 9.
рештований 05.07.1930 р. як член шкідницької к/р диверсійної
орг-ції, за шкідництво в військово-хімічній промисловості. 02.08.1931 р. засуджений за ст.ст. 54-7,
Маслюк Іван Миколайович
, 1886 р.н., хут. Гусарщина
арпилівської с/р Грунського р-ну,
українець, освіта нижча. Дружина – Порфирія, син – Іван.
олгоспник; колишній куркуль, в
1930 р. розкуркулений, судимий на 2 р. за невиконання м’ясопостачання державі.
12.11.1937 р. за к/р агітацію, спрямовану проти заходів радянської влади на селі. 27.11.1937 р. за
суджений за ст. 54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ. Постановою оперуповноваженого 3-го відділення
ВС по Сумській обл. від 24.01.1940 р. рішення
собової трійки
ВС по
арківській обл. від
Маслюк Петро Павлович
, 1888 р.н., с.
арпилівка Грунського р-ну, українець, освіта нижча.
Дружина – Софія Минівна, діти –
фросинія, Домаха.
олгоспник. В 1919 р. добровільно служив
в денікінській армії. В 1933 р. був судимий за здійснення терористичних актів над активістами с.
арпилівка на 8 р. позбавлення волі.
рештований 08.02.1938 р. за участь в українській к/р на
ціоналістичній орг-ції. 24.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-10 ч.1, 54-11до ВМП.
Масько Федір Васильович
, 1888 р.н., хут. Пушкарі Гудимівської с/р
ебединського р-ну, ук
раїнець, освіта нижча. Дружина –
атерина Петрівна, діти – Микола, Валентина, Володимир.
роном Боромлянської МТС Тростянецького р-ну. В 1933 р. виключений з
, засуджений на
3 роки позбавлення волі.
рештований 16.04.1938 р. за участь в українській повстанській орг-ції.
21.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-11 до ВМП.
еабілітований 18.05.1956 р. /ф.
-7641, оп.1,
ндрій Іванович
, 1892 р.н., с. Терни
лянівського р-ну, українець, освіта вища. Дру
жина –
ра Федорівна. Без визначених занять, син служителя культу.
рештований 29.08.1937 р.
за к/р агітацію. 09.12.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 до ВМП.
еабілітований 16.04.1958 р. /ф.
Матвієвський Микола
, 1892 р.н., с.
итвиновичі Глухівського р-ну, українець,
освіта вища, одружений (інших відомостей немає). Без визначених занять. В 1919-1920 рр. був
командиром сотні в армії Петлюри, з якою емігрував в Польщу і в 1923 р. повернувся в С
. В
1924-1930 рр. піп української автокефальної церкви.
рештований 30.01.1937 р. за проведення к/р
націоналістичної роботи, групування навколо себе а/р елементу, участь в а/р націоналістичному
підпіллі. 29.09.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.2 до ВМП.
еабілітований 01.08.1956 р. /ф.
ейб
, 1890 р.н., м. Могильов, єврей. Про освіту, родину відомостей немає.
Службовець В
П (
Са) Сумського заводу ім. Фрунзе.
рештований 29.03.1938 р. за участь в а/р
терористичній сіоністсько-шпигунській орг-ції. 19.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-6, 54-7, 54-8,
хим Вакулович
, 1898 р.н., с.
онотопського р-ну, українець, освіта нижча.
Дружина – Тетяна Григорівна, діти –
лексій, Василь,
осип, Михайло,
атерина. Середняк, в
1931 р. розпроданий за невиконання держподатків.
рештований 17.05.1932 р. за участь в к/р орг-
ції, яка мала на меті повалення радянської влади, за ст. 54-11. 21.08.1932 р. слідство припинено за
Матюшко Іван Петрович
, 1906 р.н., хут. Доценківка Ворожбянської с/р
ебединського р-ну,
українець, освіта неповна середня. Дружина – Варвара
осипівна, син –
натолій. В 1922-1925
рр. член В
СМ, виключений як куркуль. Вчитель
раснопільської неповної середньої школи.
рештований 08.02.1938 р. за участь в українській військово-націоналістичній орг-ції. 23.03.1938 р.
, 1887 р.н., с. Вовківці
оменського р-ну, українка, освіта нижча. Вдо
ва, син – Петро. Повар в піонерському таборі в с. Вовківці; дочка куркуля, в 1929 р. розпроданого,
висланого. В 1933 р. засуджена на 10 р. ВТТ за невиконання держзобов’язань, здійснення замаху
на вбивство голови обкому
рештована 19.07.1937 р. за проведення а/р агітації, спрямо
ваної на відкриття церков, проти колгоспного будівництва. 09.09.1937 р. засуджена за ст. 54-10 ч.1
Машин Павло
, 1901 р.н., с.
ебединського р-ну, українець, освіта нижча.
Дружина –
сенія Іванівна, діти – Тетяна, Іван, Марія. Старший бухгалтер
ебединського відді
лення Держбанку. В 1922 р. був кандидатом
, виключений.
рештований 05.04.1938 р. за
к/р агітацію, участь в к/р націоналістичній орг-ції. 19.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-8, 54-
ків Миколайович
, 1885 р.н., м.
алуш (Польща), поляк, освіта нижча. Дружина
– Ганна, діти – Борис, Віктор, Григорій.
рештований 08.05.1938 р. за
участь в к/р націоналістичній польській повстанській орг-ції. 28.09.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-
Машицький Іван Іванович
, 1887 р.н., м. Глухів, українець, освіта неповна середня.
жений (інших відомостей немає).
лектромонтер Пирогівського лісозаводу “
крдерево” Шост
кинського р-ну. В 1904-1908 рр. член партії есерів. В 1918 р. брав участь у есерівському повстанні в
м. Шостка.
рештований 10.03.1938 р. за а/р агітацію, участь в а/р есерівській нелегальній орг-ції.
29.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-10 ч.2, 54-11 до ВМП.
еабілітований 01.08.1956 р. /ф.
Медведенко Степан Олексійович
, 1911 р.н., с. Доброславівка
ернеччинської с/р
хтирсько
го р-ну, українець, освіта нижча. Дружина –
хтирського дитмістечка; колиш
ній куркуль, в 1930 р. розкуркулений.
рештований 01.1.1937 р. за а/р агітацію. 08.12.1937 р. засуд
жений за ст. 54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ. Постановою начальника
ВС по Сумській обл. від 10.01.1940
р. термін покарання знижений до 3 р. позбавлення волі.
еабілітований 16.11.1989 р. /ф.
Мелехеда Михайло Миронович
, 1885 р.н., с.
отінського р-ну, українець, мало
письменний. Дружина – Марія
узьмівна, дочка –
олгоспник; колишній куркуль-торго
рештований 10.09.1937 р. за к/р агітацію. 19.10.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 10 р.
Мельник Пантелеймон
, 1899 р.н., хут. Мельники Смілівського р-ну
кого окр., українець, освіта неповна середня, одружений.
15.03.1929 р. за а/р агітацію, спрямовану проти хлібозаготівель. 12.07.1929 р. засуджений за ст. 54-
Мельник Федір Іванович
, 1894 р.н., с. Бишкінь
ебединського р-ну, українець, освіта нижча.
Про родину відомостей немає.
уркуль, секретар церковної ради; син куркуля-торговця, розкур
рештований 18.01.1930 р. за а/р агітацію. 18.01.1930 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 до
Мельников Іван Микитович
, 1897 р.н., м. Бахмач
ернігівської обл., росіянин, освіта нижча.
Дружина – Марія Михайлівна, діти – Володимир, Ігор. Машиніст депо ст. Москва Московсько-
иївської залізниці.
рештований 26.10.1937 р. за а/р троцькістську діяльність, зв’язок з поль
ським шпигуном. 16.12.1937 р. засуджений за ст. 58-10
на 10 р. ВТТ.
ндрій Федорович
, 1869 р.н., с. Вільшана
едригайлівського р-ну, українець, ма
лописьменний. Дружина –
вдокія, син – Іван. Без визначених занять; колишній куркуль-одно
осібник, в 1930 р. розкуркулений і висланий на Північ.
рештований 18.09.1937 р. за проведення
а/р агітації, розповсюдження провокаційних чуток про війну, поразку у війні
адянського Сою
зу. 27.11.1937 р. засуджений за ст. 54-10 на 10 р. ВТТ.
еабілітований 06.12.1989 р. /ф.
-7641, оп.1,
Метла Михайло Пимонович
, 1891 р.н., с. Вороніж Шосткинського р-ну, українець, освіта се
редня. Дружина –
лександра Миколаївна, діти –
ахівник Воронізької школи № 1.
олишній офіцер царської армії. В 1917 р. член партії есерів, в 1921 р. учасник “Просвіти”, в 1923
р. учасник “СВ
рештований 29.11.1937 р. за проведення а/р націоналістичної агітації, спрямо
ваної проти колгоспного будівництва, розповсюдження провокаційних чуток. 10.12.1937 р. засуд
Мешик Степан Іванович
, 1882 р.н., м.
онотоп, українець, освіта нижча. Дружина –
мила Іванівна, діти – Інна, Валентин, Володимир,
вген. Пенсіонер. В 1917-1919 рр. член партії
есерів. В 1919-1926 рр. член В
П(б), виключений за поручництво за білого офіцера.
14.04.1938 р. за участь в есеро-меншовистській націоналістичній повстанській орг-ції. 25.04.1938
р. засуджений за ст.ст. 54-10, 54-11 до ВМП.
еабілітований 24.02.1956 р. /ф.
-7641, оп.1, спр.383-
ригорій Іванович
, 1880 р.н., с.
ам’янка Середино-Будського р-ну, українець,
освіта – духовна семінарія. Безприхідний піп. Дружина –
лександра Тимофіївна, діти – Борис,
Ганна, Іван, Микола, Михайло, Віктор.
рештований 12.09.1937 р. за к/р роботу, розповсюджен
ня листівок, а/р агітацію, спрямовану проти колгоспного ладу. 17.11.1937 р. засуджений за ст.
54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ. Помер в ВТТ (дата не вказана).
еабілітований 16.11.1989 р. /ф.
-7641, оп.1,
Минько Митрофан
, 1883 р.н., с.
ижня Сироватка
раснопільського р-ну,
українець, освіта нижча, одружений, (інших відомостей немає). Без визначених занять; син кур
куля в 1930 р. розкуркуленого, висланого на Північ. В 1904-1910 рр. служив в окремому кавалерій
ському жандармському ескадроні в м. Петербург, брав участь в придушенні революційних повс
тань. В 1914-1918 рр. по мобілізації служив старшим офіцером корпусу польових жандармів при
штабі ІІІ гвардійського корпусу.
рештований 09.04.1932 р. за а/р агітацію, спрямовану проти
радянської влади і хлібозаготівель, підробку документів. 10.09.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1
Миргородська Віра Тихонівна
, 1893 р.н., м. Шостка, українка, освіта нижча.
оловік – Спи
ридон Микитович. Домогосподарка.
1917 р. член партії есерів.
рештована 10.03.1938 р. за
участь в а/р к/р націоналістичній повстанській орг-ції. 13.04.1938 р. засуджена за ст.ст. 54-2 “а”,
Миргородський Олександр Тихонович
, 1888 р.н., м. Шостка, українець, освіта нижча. Дру
жина – Фекла
остянтинівна, діти –
аїса, Михайло, Микола, Варвара, Ірина. Пенсіонер,
сторож артілі інвалідів в м. Шостка. До 1933 р. працював на Шосткинському заводі № 9.
1917 р.
член партії есерів. В 1918 р. брав участь у збройному повстанні есерів і меншовиків проти радянсь
ких загонів, які сприяли німецьким військам в вивозі продовольства і фуражу з сел Шосткинсько
го р-ну.
рештований 09.03.1938 р. за участь в а/р к/р націоналістичній повстанській есерівській
орг-ції. 13.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-10 ч.2, 54-11 до ВМП.
еабілітований 30.12.1956 р.
Миронович Микола Васильович
, 1872 р.н., м. Івангород
ернігівської обл., українець, ос
віта – духовна семінарія. Дружина – Марія, діти –
атерина, Георгій(в 1918 р. пішов з німцями
за кордон, жив у
ехословаччині, підтримували зв’язок через листування), Борис,
лексій. Без
визначених занять. До 1928 р. регент-псаломщик автокефальної церкви.
рештований 15.04.1938
р. за участь в а/р українській націоналістичній к/р орг-ції. 17.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-10,
Мирошниченко Василь Матвійович
, 1873 р.н., с.
ицаха Великописарівського р-ну, украї
нець, письменний. Дружина –
настасія Павлівна.
олгоспник; активний сектант-баптист.
штований 06.08.1937 р. за проведення а/р агітації, спрямованої проти радянської влади, колгоспів,
існуючого ладу, проведення релігійної пропаганди. 15.09.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 10
Мислівченко Прокопій Петрович
, 1883 р.н., с.
изи Сумського р-ну, українець, неписьмен
ний. Дружина – Марфа
ндріївна, діти – Іван, Марина.
рештований 22.12.1932 р.
за а/р діяльність, спрямовану на руйнування колгоспу. 20.02.1933 р. засуджений за ст. 54-10 до
аум Митрофанович
, 1899 р.н., с.
ебединського р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина –
лександрівна, діти – Марія, Варвара.
олгоспник. В 1918 р. слу
жив у гетьмана в м.
рештований 05.03.1938 р. за участь в к/р націоналістичній орг-ції, к/р
агітацію. 19.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-8, 54-11 до ВМП.
еабілітований 29.11.1957 р.
нтон Сергійович
, 1898 р.н., с.
ічки Білопільського р-ну, українець, мало
письменний. Дружина –
нтонівна, діти – Павло, Григорій,
льга. Без визначених занять.
рештований 01.09.1937 р. за а/р настрої і висловлювання, обстріл помешкання колгоспника при
спробі здійснення крадіжки, підпал клуні того ж колгоспника. 16.09.1937 р. засуджений за ст.ст.
Михайленко Пилип
, 1898 р.н., с. Піски
ременчуцького окр., українець, освіта ни
жча. Дружина –
настасія Іванівна, діти – Володимир,
ідія, Тамара.
обітник Сумського заводу
ім. Фрунзе. В 1918-1920 рр. служив в Петлюрівській армії, з якою відступав в
умунію. В 1920 р.
повернувся в С
. В 1928-1929 рр. член В
П(б), виключений за службу у Петлюри.
ний 02.12.1937 р. за а/р агітацію, шпигунство. 09.12.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ.
Михайліченко Михайло Михайлович
, 1899 р.н., м.
оменського окр., українець,
освіта вища.
дружений, (інших відомостей немає). Стажист
крсільцукру. В 1919 р. був теле
графістом в Петлюрівському штабі Січових стрільців.
рештований 18.10.1929 р. за к/р роботу,
участь в підпільній шовіністській орг-ції, яка боролась з радянської владою за “Самостійну
ну” за ст. 54-11. 26.02.1930 р. за недостатністю доказів справу припинено, з-під варти звільнений.
Михайловський Іван Сильвестрович
, 1889 р.н., м.
ебедин, українець, освіта нижча. Дружи
на – Ганна, діти – Сергій,
іна. Бухгалтер
ебединського маслозаводу.
олишній урядник. В 1918
р. служив рахівником в гетьманській варті.
рештований 05.03.1938 р. як активний учасник к/р
білогвардійської повстанської орг-ції, а/р агітацію, вербувальну роботу. 09.05.1938 р. засуджений
, 1879 р.н., м.
онотоп, росіянин, освіта нижча. Дружина –
ритина Тихонівна, діти –
лавдія. Слюсар
. До 1917 р. був секретним співробіт
ником жандармського управління ст.
1917 р. член партії меншовиків.
22.04.1938 р. за участь в есеро-меншовистській націоналістичній повстанській орг-ції. 25.04.1938 р.
засуджений за ст.ст. 54-7, 54-10, 54-11до ВМП.
еабілітований 24.02.1956 р. /ф.
-7641, оп.1, спр.383-
ва Соломонівна
, 1903 р.н., м. Солодково
ам’янець-Подільського р-ну, єврей
ка, освіта нижча.
оловік – Мендель
аїмович (13.08.1937 р. арештований за ст.ст. 54-6, 54-10 за
а/р агітацію, шпигунську діяльність. 23.09.1939 р. справу припинено), син – Шулем (26.10.1937 р.
направлений в прийомник-розподільник
ВС і потім направлений в дитячий будинок
Моздокської обл. 23.09.1939 р. переданий батькам). Домогосподарка.
рештована 25.10.1937 р.
як соціально-небезпечний елемент, дружина зрадника батьківщини. 29.05.1938 р. засуджена до
висилки в
азахстан на 5 р. (стаття не вказана).
ішенням
аради від 29.10.1938 р. справу
Мілюткін Феодосій Тимофійович
, 1910 р.н., с.
овіньки Глухівського р-ну, росіянин, осві
та нижча, неодружений. Середняк-одноосібник.
рештований 02.04.1933 р. як член повстанської
орг-ції за ст. 54-11. 15.05.1933 р. справу припинено, з-під варти звільнений. /ф.
-7641, оп.1, спр.593-
Мінак Степан
, 1899 р.н., с.
ебединського р-ну, українець, освіта нижча,
одружений (інших відомостей немає). Середняк.
рештований 22.05.1929 р. за проведення а/р
агітації, спрямованої проти заходів радянської влади на селі за ст. 54-10.
ішенням засідання при
Мінак Тимофій Петрович
, 1896 р.н., с.
ебединського р-ну, українець, освіта ни
жча, одружений (інших відомостей немає).
рештований 29.05.1929 р. за проведення
а/р агітації, спрямованої проти заходів радянської влади. 02.08.1929 р. засуджений за ст. 54-10 до
Міняйло Степан Степанович
, 1891 р.н., с. Вовківці
асульського р-ну
оменського окр., ук
раїнець, освіта нижча, одружений (інших відомостей немає). Без визначених занять.
ний 21.03.1929 р. за проведення к/р агітації спрямованої проти заходів радянської влади на селі.
05.07.1929 р. засуджений за ст. 54-10 до висилки на 3 р. на
еабілітований 14.12.1989 р. /ф.
Мірошниченко Іван
кович
, 1908 р.н., с.
отінського р-ну, українець, малописьмен
ний, неодружений. Середняк.
рештований 07.12.1929 р. за здійснення весною 1929 р. замаху на
пограбування квартири, співучасть у вбивстві піонера з с.
боди. 29.01.1930 р. засуджений за ст.
Мірошниченко Олександр Федорович
, 1898 р.н., м. Суджа
урської обл., росіянин, освіта
нижча. Дружина – Магдалина
нисимівна, діти –
аступник старшого
бухгалтера в управлінні буфетів ст. Суми. В 1918 р. служив у гетьмана в охоронній сотні.
ваний 22.04.1938 р. за участь в к/р військово-повстанській орг-ції. 09.05.1938 р. засуджений за ст.ст.
Мірошниченко Федір Павлович
, 1893 р.н., с. Будки
едригайлівського р-ну, українець, ос
віта нижча. Дружина – Стефанида
узьмівна, діти – Марія, Микола.
бліковець комітету заготі
вель Штепівського
рештований 19.04.1938 р. за участь в к/р військово-повстанській орг-ції.
21.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-11 до ВМП.
еабілітований 31.10.1956 р. /ф.
-7641, оп.1,
Міськов Василь Миколайович
, 1921 р.н., с. Старі Вирки Білопільського р-ну, росіянин, ос
віта середня, неодружений.
урсант 2-ї Вольської військової школи авіамеханіків Саратовської
рештований 30.10.1941 р. за а/р агітацію і підготовку дезертирства. 22.04.1942 р. засудже
ний за ст.ст. 58-10 ч.2, 58-11
на 10 р. ВТТ.
еабілітований 16.10.1956 р. /ф.
-7641, оп.1,
ариса (Раїса) Миколаївна
, 1912 р.н., м. Глухів, українка, освіта нижча.
оловік – Бо
хонько Феодосій
лександрович (за участь в а/р націоналістичній орг-ції в жовтні 1937 р. засуд
жений до ВМП), діти – Віктор, Галина (направлені в дитячий будинок іншої республіки), інших
відомостей немає.
ахівник Дубов’язівського районного відділення Держбанку.
11.11.1937 р. як член родини зрадника батьківщини. 27.12.1937 р. засуджена на 5 р. ВТТ (стаття не
Міхальчук Степан Михайлович
, 1904 р.н., с. Мервичі
ьвівського воєводства (Польща), ук
раїнець, освіта нижча. Дружина –
ирилівна. Слюсар компресорного цеху Сумського
заводу ім. Фрунзе. В 1924-1932 рр. член
. В 1929 р. начальник одного з загонів української
націоналістичної орг-ції “
рештований 20.06.1937 р. за участь в к/р орг-ції “
”, шпигунс
тво. 24.09.1937 р. засуджений за ст.ст. 54-6, 54-11 до ВМП.
еабілітований 15.07.1958 р. /ф.
Міхно Пелагея
, 1898 р.н., с. Терни
лянівського р-ну, українка, освіта нижча.
ловік – Георгій Маркович (за належність до а/р орг-ції 31.12.1937 р. засуджений за ст.ст. 54-8, 54-
11 до ВМП). Домогосподарка.
рештована 11.05.1938 р. як член родини зрадника батьківщини.
02.06.1938 р. засуджена на 8 р. ВТТ (стаття не вказана).
еабілітована 23.07.1957 р. /ф.
-7641, оп.1,
Міщенко Олександр Володимирович
, 1883 р.н., с. Юнаківка Миропільського р-ну, украї
нець, освіта нижча. Дружина –
льга Прокопівна, син –
олгоспник; колишній куркуль,
в 1929 р. розкуркулений, висланий.
рештований 01.10.1937 р. за к/р агітацію. 25.10.1937 р. засуд
Міщенко Семен
, 1903 р.н., с. Межиріч
ебединського р-ну, українець, освіта ни
жча. Дружина –
настасія Сергіївна, діти –Галина,
настасія, Микола.
олгоспник, син куркуля
(батько в 1919 р. був розстріляний
ервоними військами за те, що спалив в хаті разом з родиною
командира партизанського загону
рештований 30.07.1937 р. як організатор к/р уг
рупування, за к/р агітацію, настанови на проведення в колгоспі шкідництва і тероризування міс
цевого активу. Перебуваючи 2 дні у в’язниці, 06.08.1937 р. покінчив життя самогубством. Помер
Міщенко Федір Михайлович
, 1880 р.н., с.
упахівського р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина –
фимія Павлівна. Середняк. В 1906 р. був прикажчиком князя
русова. В 1908-
1917 рр. як столяр обслуговував царські поїзди.
рештований 29.01.1929 р. за проведення а/р агі
тації, спрямованої проти заходів радянської влади на селі, хуліганство. 12.07.1929 р. засуджений за
Мовчан Василь Федотович
, 1895 р.н., с. Буймер Тростянецького р-ну, українець, освіта се
редня. Дружина –Серафіма Федорівна, діти – Віктор, Ірина. Помічник бухгалтера
пункту “
аготзерно”. В 1918 р. брав участь в орг-ції
в м.
ебедин, служив в армії Денікіна.
рештований 08.02.1938 р. за участь в к/р орг-ції, к/р діяльність. 01.04.1938 р. засуджений за ст.ст.
Мовчан Тихін Хомич
, 1893 р.н., с. Підлипне
онотопського р-ну, українець, освіта нижча.
Дружина – Марфа, діти – Володимир,
адія. Токар
1917 р. член партії есерів.
рештований 21.04.1938 р. за участь в есеро-меншовистській націоналістичній повстанській орг-
ції 25.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-7, 54-10, 54-11 до ВМП. реабілітований 24.02.1956 р. /ф.
митро Трохимович
, 1874 р.н., с. Пристайлове
ебединського р-ну, українець,
освіта нижча. Дружина –
кулина Федорівна, діти – Макар, Григорій (з 1919 р. служив в армії Де
нікіна, з якою відступав в Болгарію, в 1923 р. повернувся в С
ебединського цегля
ного заводу № 1. В 1904-1917 рр. урядник.
рештований 05.03.1938 р. за участь в к/р білогвар
дійській повстанській орг-ції, к/р агітацію. 09.05.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-11 до ВМП.
Мозок Павло Кузьмич
, 1897 р.н., с. Собичеве Шосткинського р-ну, українець, освіта нижча.
Дружина –
настасія Федотівна, діти –
вген, Володимир, Віталій, Григорій.
5 будівельної дільниці в м. Шостка; колишній куркуль, в 1931 р. висилався за межі села.
ній есер, в 1919 р. учасник політбанд Шуби,
рештований 15.04.1938 р. за
участь в к/р націоналістичній повстанській орг-ції. 23.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-10 ч.1,
нтонович
, 1922 р.н., с. Павлівка Перша Білопільського р-ну, росіянин,
освіта середня, неодружений.
урсант 2-ї Вольської військової школи авіамеханіків Саратовської
рештований 03.11.1941 р. за а/р агітацію і підготовку дезертирства. 22.04.1942 р. засудже
ний за ст.ст. 58-10 ч.2, 58-11
на 10 р. ВТТ.
еабілітований 16.10.1956 р. /ф.
-7641, оп.1,
натович
, 1885 р.н., с. Ярославець Глухівського р-ну, українець, освіта ни
жча. Дружина –
атерина Петрівна, діти – Василь,
ндрій. Без визначених занять; колишній кур
куль. В 1929 р. судимий за участь в орг-ції СВ
і висланий на 3 р. в
рхангельськ, з висилки втік.
олишній член церковної ради.
рештований 10.03.1938 р. за активну участь в а/р українській
націоналістичній повстанській орг-ції. 31.03.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-10 ч.1, 54-11 до ВМП.
Моісеєнко Іван Степанович
, 1891 р.н., хут.
екинської с/р
отінського р-ну, ук
раїнець, освіта нижча. Дружина –
лександра. Бухгалтер, завідувач рафінадним відділом Сумсь
ервонозоряного рафінадного заводу.
рештований 25.12.1937 р. за а/р діяльність, шкідниц
тво на виробництві, шпигунство на користь Польщі. 03.02.1938 р. засуджений за ст. 54-6 до ВМП.
Моісеєнко Костянтин
, 1875 р.н., м.
катеринбург Пермської губ., українець,
освіта вища. Дружина –
лексіївна, діти – Сергій,
ндрій. Юрист, член
оменської колегії
рештований 12.04.1929 р. за а/р агітацію. 30.08.1929 р. засуджений за ст. 54-10 до ви
Моісеєнко Хома Семенович
, 1890 р.н., с.
едригайлівського р-ну, українець, ос
віта нижча. Дружина –
улина Яківна, діти – Галина, Сергій, Дмитро,
пресвітер баптистської церкви с.
атеринівка Штепівського р-ну.
рештований 30.07.1937 р. за
участь в к/р орг-ції, к/р агітацію, шкідництво, розповсюдження чуток про війну в С
. 19.09.1937
р. засуджений за ст.ст. 54-10 ч.1, 54-11 на 10 р. ВТТ.
еабілітований 02.07.1958 р. /ф.
-7641, оп.1,
хим Ілліч
, 1880 р.н., с. Погрібки Шосткинського р-ну, українець, освіта ниж
ча. Дружина –
гафія Федорівна.
олгоспник. В 1907-1910 рр. служив денщиком в
верському поліцейському управлінні. В 1924-1933 рр. був пресвітером секти баптистів Погребсь
кої общини.
рештований 08.09.1937 р. за орг-цію нелегальних баптистських зібрань, проведення
вербувальної роботи в секту серед робітників військової промисловості, к/р агітацію. 19.09.1937 р.
ків
, 1880 р.н., с. Дубовичі Глухівського р-ну, українець, малописьмен
олгоспник. В 1920-1921 рр. брав участь в банді Яценка.
рештований 22.09.1937 р. за к/р
роботу, спрямовану проти радянської влади, колективізації за ст. 54-10 ч.1. 27.11.1937 р. справу
Молодов Костянтин Іванович
, 1891 р.н., м.
хтирка, українець, освіта середня. Дружина –
льга Іванівна, дочка – Віра. Вчитель
раснопільської неповної середньої школи.
олишній пра
порщик старої армії, в 1919 р. прапорщик армії Денікіна.
рештований 17.04.1938 р. за участь в к/
р націоналістичній орг-ції, яка мала на меті повалення радянської влади; шпигунство. 10.11.1939
р. засуджений за ст.ст. 54-1 п. а, 54-2, 54-6, 54-11 на 5 р. ВТТ.
еабілітований 22.11. 1957 р. /ф.
Молчан Федір Павлович
, 1883 р.н., хут. Дробівщина Ворожбянського р-ну, українець, мало
дружений (інших відомостей немає).
уркуль, розкуркулений. В 1929 р. був суди
мий за невиконання плану хлібозаготівлі.
рештований 24.10.1929 р. за а/р агітацію. 18.01.1930 р.
засуджений за ст. 54-10 до висилки на 3 р. в Північний край.
еабілітований 15.11.1989 р. /ф.
Молчан Харлампій
, 1882 р.н., с. Велика Писарівка Великописарівського р-ну, ук
раїнець, освіта середня, неодружений. Вчитель Великописарівської семирічної школи.
ваний 17.01.1932 р. за участь в придушенні революційного руху в 1905 р. в с. Велика Писарівка,
видачі поліції учасників повстання, зв’язок з поліцією. 13.10.1932 р. засуджений за ст.ст. 54-10,
54-13 до заборони проживання в 12 п.п. (так в документі) на 3 р.
еабілітований 30.12.1989 р. /ф.
Молявко Іван Семенович
, 1886 р.н., с.
ролевецького р-ну, українець, освіта ниж
ча. Дружина –
лександра Микитівна, діти – Петро, Галина.
асир на ст.
онотоп; колишній кур
куль, в 1930 р. розкуркулений, засуджений за участь в к/р орг-ції.
рештований 08.10.1937 р. за а/р
агітацію, розповсюдження провокаційних чуток про війну і гибель радянської влади. 25.10.1937 р.
, 1909 р.н., м.
онотоп, єврей, освіта неповна вища, неодру
чень токаря
онотопського заводу
алмановича; син крупного торговця.
31.07.1927 р. за участь в к/р орг-ції Гашомер
. 07.10.1927 р. засуджений за ст. 54-4 до висилки на
3 р. в
азахстан. 06.01.1928 р. звільнений достроково, дозволене вільне проживання по С
ндрій Васильович
, 1872 р.н., с.
ролевецького р-ну, українець, малопись
менний. Діти – Степан, Григорій.
дноосібник, в 1933 р. розпроданий.
олишній церковний ста
рештований 07.07.1937 р. за участь в есерівській к/р орг-ції. 22.10.1937 р. засуджений за
митро Олексійович
, 1887 р.н., с. Василівка
ебединського р-ну, українець, ос
віта нижча. Дружина –
настасія Григорівна, діти –
льга, Михайло.
омірник Василівського
скотовідгодовувального пункту.
рештований 04.03.1938 р. як активний учасник к/р націоналіс
тичної повстанської орг-ції, к/р агітацію. 24.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-11 до ВМП.
Мордань Іларіон Васильович
, 1895 р.н., с. Василівка
ебединського р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина –
фросинія Павлівна, діти – Борис,
ахівник Василівського спирто
заводу Штепівського р-ну.
олишній член “Просвіти”. В 1934 р. був судимий за розбазарювання
державного хліба на 6 р. позбавлення волі.
рештований 30.07.1937 р. як активний учасник к/р
української націоналістичної повстанської орг-ції. 10.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-8, 54-
, 1878 р.н., хут. Веселий Верхньосагарівської с/р Буринського р-ну,
українець, освіта нижча. Дружина – Ганна, діти – Василь,
олишній унтер-
офіцер Драгунського полку царської армії..
рештований 18.03.1938 р. за участь в а/р угрупуван
ні. 13.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-10, 54-11 до ВМП.
еабілітований 24.10.1956 р. /ф.
Мороз Кирило
, 1896 р.н., с.
овгородське Середино-Будського р-ну, українець,
малописьменний. Дружина –
атерина, діти – Тетяна,
лександра, Марія, Дмитро.
рештований 10.06.1933 р. за участь в к/р орг-ції. 17.09.1933 р. засуджений за ст. 54-11 на 3 р. конц
Мороз Михайло Йосипович
, 1897 р.н., с. Писарівка
отінського р-ну, українець, освіта ниж
ча. Дружина –
аталія Іванівна, діти – Марія, Павло,
настасія. Без визначених занять. В 1934 р.
був судимий за шкідництво в колгоспі на 3 р. позбавлення волі. В січні 1938 р. був виключений
з В
П(б) за зв’язок з куркулями і знятий з посади голови колгоспу с. Писарівка.
05.04.1938 р. за участь в військово-бойовій повстанській орг-ції, к/р роботу. 19.04.1938 р. засудже
Мороз Сергій
икифорович
, 1901 р.н., с. Довжик Грунського р-ну, українець, освіта нижча.
Дружина – Горпина Матвіївна, діти – Петро,
олишній кандидат В
П(б), в
1933 р. виключений. В 1935 р. судимий на 1 рік примусових робіт за таємний помел зерна в 1933 р.
у себе вдома.
рештований 20.11.1937 р. за участь в а/р повстанській орг-ції, яка виступала проти
радянської влади. 27.11.1937 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-7, 54-8, 54-11 на 10 р. ВТТ.
, 1895 р.н., м. Глухів, українець, письменний. Дружина
–Марія Іванівна, діти –
інаїда, Пелагея,
аїса, Володимир.
авідувач перевалочним пунк
том “Плодоовоч” в м. Ямпіль; син орендатора, в 1930 р. розкуркуленого.
рештований 04.04.1938
р. за участь в а/р націоналістичній орг-ції. 09.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-10, 54-11 до ВМП.
Москаленко Петро Іванович
, 1883 р.н., с. Москаленки Білопільського р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина – Ганна Сидорівна, діти –
сенія, Семен. Постачальник товарів в кооперації; ко
лишній куркуль, в 1931 р. розкуркулений за несплату держзавдань, засуджений на 3 р. позбавлен
ня волі.
1926 р. знаходився на кримінальному обліку як політбандит.
рештований 01.11.1937
р. за а/р агітацію. 03.12.1937 р. засуджений за ст. 54-8 на 10 р. ВТТ.
еабілітований 16.11.1989 р.
Москаленко Роман
, 1897 р.н., с. Бердино-Івани Великописарівського р-ну, ук
раїнець, освіта нижча. Дружина –
лександра, діти –
ндрій, Марія. Середняк, син куркуля. Під
час перебування частин армії Денікіна служив стражником. В 1929 р. був арештований і судимий
за невиконання плану хлібозаготівлі.
рештований 01.03.1931 р. за проведення а/р агітації, спря
мованої проти заходів радянської влади на селі за ст.ст. 54-8, 54-10.
олегії ДП
від 23.07.1931 р. справу припинено, з-під варти звільнений. /ф.
-7641, оп.1,
Москалець Іван Петрович
, 1889 р.н., м. Глухів, українець, освіта – 3 кл. церковно-приходської
школи. Дружина – Марія
нисимівна, дочка –
інаїда. Бригадир 1-го виробництва Шосткинсько
го заводу № 9. В 1918 р. брав участь в есерівському повстанні проти радянської влади.
ваний 15.04.1938 р. за участь в а/р підпільній есерівській орг-ції. 19.04.1938 р. засуджений за ст.ст.
Московець Іларіон
аумович
, 1885 р.н., с.
оменського окр., українець, малопись
менний, одружений (інших відомостей немає). М’ясник-торговець.
рештований 21.03.1929 р. за
проведення к/р агітації, спрямованої проти заходів радянської влади на селі. 05.07.1929 р. засудже
враам Ошерович
, 1907 р.н., м.
онотоп, єврей, освіта нижча, неодружений. Без виз
начених занять.
рештований 22.03.1927 р. за участь в а/р орг-ції
СМ і Гехолуц. 01.07.1927 р.
засуджений за ст. 58-5
до висилки на 3 р. на
рал. 08.07.1927 р. достроково звільнений,
Мотречко Мойсей Олексійович
, 1890 р.н., с. Буди Грунського р-ну, українець, освіта нижча.
Дружина –
сенія Іванівна, дочка –
нтоніна. Без визначених занять В 1918 р. служив в армії Пет
люри писарем при штабі полку.
олишній есер. В 1933 р. був судимий за ст. 54-10 на 5 р. позбав
лення волі.
рештований 23.10.1937 р. за к/р діяльність. 27.11.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 до
Моша Йосип Петрович
, 1879 р.н., с. Миколаївка-Тернівська
лянівського р-ну, українець, не
письменний. Дружина –
нисія Семенівна.
олгоспник; колишній куркуль, в 1930 р. розкуркуле
ний, висланий з родиною на
рештований 06.09.1937 р. за к/р агітацію і шкідницьку діяль
ність в колгоспі. 16.10.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ.
еабілітований 30.12.1989 р.
ків Петрович
, 1884 р.н., с.
цькове Шалигінського р-ну, українець, освіта ниж
ча. Дружина – Парасковія Іванівна, діти – Марія,
нтоніна. Без визначених занять; колишній кур
куль, в 1934 р. розпроданий за невиконання держподатку.
рештований 18.11.1937 р. за а/р агі
тацію і розповсюдження провокаційних чуток про війну і гибель радянської влади. 27.11.1937 р.
Мужило Іван
, 1874 р.н., с. Імшана Ямпільського р-ну, українець, освіта нижча.
Дружина – Ганна Павлівна, діти – Георгій,
лександр, Варвара,
сенія. Пенсіонер. В 1890-
1891 рр. член партії есерів. До революції 1917 р. був членом монархічної чорносотенної спілки
стинно русских”, був провокатором царської охранки. В 1918 р. брав участь в есерівському
повстанні в м. Шостка.
рештований 20.04.1938 р. за участь в а/р нелегальній есерівській орг-ції,
а/р роботу. 29.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-10 ч.1, 54-11 до ВМП.
еабілітований 01.08.1956 р.
Мукоріз Михайло Калістратович
, 1897 р.н., с. Дунаєць Глухівського р-ну, українець, осві
та нижча. Дружина –
панасівна, діти – Іван, Василь, Михайло, Ганна, Марія, Григорій.
повноважений Глухівської міжрайзаготконтори “
олишній член
, в
1934 р. виключений за посадові злочини.
рештований 12.03.1938 р. за участь в шкідницькому
угрупуванні. 31.03.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-10 ч.2, 54-11 до ВМП.
еабілітований 27.11.1957
вдокія Іванівна
, 1902 р.н., с. Блістави
овгород-Сіверського р-ну, українка, мало
оловік – Михайло Федорович (за активну участь в к/р право-троцькістській терорис
тично-диверсійній орг-ції, яка існувала на Шосткинському заводі № 9, і проведення диверсійно-
шкідницької роботи на вказаному заводі 11.09.1937 р. засуджений по 1-й категорії), діти – Віктор,
натолій, Тамара. Домогосподарка.
рештована 07.10.1937 р. як дружина зрадника батьківщи
ни, учасника к/р а/р орг-ції. 16.01.1938 р. засуджена на 8 р. ВТТ (стаття не вказана).
авой Володимир Михайлович
, 1895 р.н., м. Смаргонь
овельської губ. (Польща), білорус,
освіта – 2 кл. робітничого університету. Дружина – Марія Гнатівна, діти –
еоніла. Сек
ретар Шосткинської МТС.
олишній офіцер старої армії. В 1918 р. був завербований німецькою
комендатурою для шпигунської роботи; мав листування з родичами в Польщі.
26.02.1938 р. за участь в к/р українській націоналістичній повстанській орг-ції. 21.09.1938 р. засуд
агорний Хома Опанасович
, 1908 р.н., с. Попова Слобода Буринського р-ну, українець, осві
та нижча. Дружина –
вдокія Миронівна, діти – Тетяна, Василь, Ганна.
авгосп Поповослобідсь
кої школи; син куркуля.
рештований 28.10.1937 р. за участь в а/р українській націоналістичній
орг-ції, а/р агітацію, розповсюдження провокаційних чуток. 19.11.1937 р. засуджений до ВМП.
адточій Іван Тихонович
, 1883 р.н., с. Вороніж Шосткинського р-ну, українець, освіта ниж
ча. Дружина –
вдокія, дочка –
атерина. Без визначених занять; колишній куркуль, в 1931 р. роз
проданий і засуджений на 3 р. позбавлення волі за невиконання держзобов’язань.
20.12.1937 р. за участь в а/р куркульському угрупуванні, а/р агітацію. 19.04.1938 р. засуджений за
адточій Олександр Кузьмич
, 1891 р.н., с. Великий Тополь
ахідної обл., українець, осві
та середня. Дружина –
атерина Макарівна, син – Володимир (інших відомостей немає). Вчи
тель Воронізької початкової школи Шосткинського р-ну.
рештований 2.10.1937 р. за участь в
а/р українській націоналістичній орг-ції, а/р діяльність, розвідувальну роботу на користь Польщі.
02.12.1937 р. засуджений за ст.ст. 54-6, 54-10, 54-11 на 8 р. ВТТ.
еабілітований 04.07.1958 р. /ф.
азаров Петро Трохимович
, 1890 р.н., м. Шостка, українець, малописьменний. Дружина
– Марія Герасимівна, діти – Микола,
аїса, Марія. Слюсар Шосткинського заводу № 9.
есер; в 1918 р. брав участь в збройному повстанні проти радянської влади.
рештований 18.04.1938
р. за участь в а/р есерівській орг-ції. 08.05.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-10 ч.1, 54-11 до ВМП.
аливайко Федір
, 1891 р.н., с. Слоут Глухівського р-ну, українець, освіта ниж
ча. Дружина –
настасія Сергіївна, діти – Борис,
лександр, Марія, Ганна. Помічник завідувача
крамницею № 2
ернігівторгу в м. Глухів. В 1916-1917 рр. молодший унтер-офіцер царської армії.
рештований 13.04.1938 р. за участь в а/р українській націоналістичній к/р орг-ції. 17.04.1938 р. за
ауменко Михайло Федорович
, 1913
р.н., хут.
ернецький Березівської с/р Талалаївського
р-ну, українець, освіта середня, неодружений.
олгоспник.
олишній член В
ний 23.12.1934 р. за участь в к/р угрупуванні, тероризування і погрози керівництву і активу кол
госпу, підпал стайні. 23.05.1934 р. засуджений за ст. 54-11 на 3 р. ВТТ.
еабілітований 30.12.1989 р.
ауменко Сергій Федорович
, 1888 р.н., с. Семенівка Глухівського р-ну, українець, освіта се
редня. Дружина –
фросинія Федорівна, син – Віктор. Вчитель неповної СШ с. Семенівка. В 1923-
1924 рр. був головою церковної ради автокефальної церкви с. Семенівка.
рештований 14.03.1938
р. за активну участь в к/р націоналістичній повстанській орг-ції. 31.03.1938 р. засуджений за ст.ст.
ауменко Федір Трохимович
, 1893 р.н., с. Межиріч
ебединського р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина – Марія Максимівна, діти – Василь, Павло, Григорій, Михайло.
пасічник; син куркуля розкуркуленого.
рештований 30.07.1937 р. за участь в к/р орг-ції, к/р агі
тацію, шкідництво в колгоспі. 19.09.1937 р. засуджений за ст.ст. 54-7, 54-10 ч.1 до ВМП.
ачовний Віктор
, 1886 р.н., с.
лишки Шосткинського р-ну, українець, освіта ни
жча. Дружина – Віра
узьмівна, діти –
адія, Володимир. Бухгалтер Шосткинського райземвідді
олишній офіцер царської армії, есер.
рештований 13.04.1938 р. за участь в а/р українській
націоналістичній к/р есерівській орг-ції. 24.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-10 ч.1, 54-11 до ВМП.
хим Максимович
, 1877 р.н., с.
лишки Шосткинського р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина – Парасковія Іванівна. Тесля в колгоспі.
олишній есер.
рештований 14.04.1938
р. за участь в а/р українській націоналістичній к/р есерівській орг-ції. 24.04.1938 р.
асуджений за
евеселий Василь Олексійович
, 1888 р.н., м. Глухів, освіта нижча. Дружина – Парасковія
Прокопівна. Без визначених занять. Брав участь в церковному хорі української церкви.
ваний 07.03.1938 р. за участь в к/р націоналістичній повстанській орг-ції 31.03.1938 р. засуджений
егреба Василь
, 1897 р.н., с. Попівка Великописарівського р-ну, українець,
малописьменний. Дружина – Василина, діти –
лександр, Ганна,
радгоспу с. Попівка; колишній куркуль, в 1931 розкуркулений. Служив рядовим в армії Денікіна.
рештований 29.01.1932 р. за а/р агітацію. 19.04.1932 р. засуджений за ст. 54-10 до висилки на 3 р.
едбай Іван Пилипович
, 1902 р.н., м. Глухів Глухівського р-ну,, українець, освіта нижча. Дру
жина –
лександра Іванівна, діти –
лавдія, Ганна, Петро.
ченик слюсаря Глухівської МТС.
1928 р. баптист.
рештований 23.09.1937 р. за активну участь в нелегальній к/р групі баптистів,
проведення вербовки нових членів в групу баптистів, к/р агітацію. 17.11.1937 р. засуджений за ст.
екрасов Володимир Михайлович
, 1885 р.н., с.
ам’янка Пензенської губ, росіянин, освіта
вища. Дружина –
аталія Семенівна. Без визначених занять.
олишній доброволець армії Де
рештований 04.03.1938 р. за участь в українській військово-націоналістичній повстансь
кій орг-ції, яка мала на меті повалення радянської влади і встановлення капіталістичного ладу.
10.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-11 до ВМП.
еабілітований 29.11.1957 р. /ф.
-7641, оп.1,
еровня Іван
, 1881 р.н., м.
ролевець, українець, освіта нижча. Дружина –
на Іванівна, син – Микола. Токар електромеханічного заводу м.
онотоп. В 1917-1922 рр. член пар
тії меншовиків. В 1930 р. адміністративно висилався на 3 р.
рештований 21.04.1938 р. за участь
в есеро-меншовистській націоналістичній повстанській орг-ції. 25.04.1938 р. засуджений за ст.ст.
естеренко Омелян Федорович
, 1894 р.н., с. Ярмолинці Глинського р-ну, українець, освіта
– вища початкова школа, неодружений. Без визначених занять.
олишній офіцер царської ар
мії. Брав участь у бандитських угрупуваннях, банді Вовка.
олишній доброволець армії Денікіна.
рештований 14.06.1927 р. за а/р агітацію. 16.09.1927 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-10 до висил
ки на 3 р. на
ішенням
аради при
від 29.01.1930 р. по відбуттю
терміну попереднього покарання позбавлений права проживання в Московській,
обл., Дагестані, П
і
з прикріпленням до зазначеного місця проживання на 3 р.
еусихін Михайло Йосипович
, 1872 р.н., м. Шклов Могильовської губ. (Білорусія), єврей,
малописьменний. Дружина –
ьвівна, діти –
аїса, Фріда. Ювелір в Сумській артілі.
тований 29.03.1938 р. за участь в а/р терористичній сіоністсько-шпигунській орг-ції. 19.04.1938 р.
засуджений за ст.ст. 54-6, 54-7, 54-8, 54-11 до ВМП.
еабілітований 21.02.1958 р. /ф.
-7641, оп.1, спр.
ехаєвський Павло
аврилович
, 1895 р.н., с. Іржавець Іваницького р-ну
ернігівської обл.,
українець, освіта середня. Дружина –
іна Миколаївна, діти –
ідія, Валентина. Директор Біжівсь
кої школи Смілівського р-ну.
олишній офіцер білої армії.
рештований 31.10.1937 р. за участь в
к/р орг-ції. 19.11.1937 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-11 до ВМП.
еабілітований 16.01.1957 р. /ф.
ечвоглод Пилип
ригорович
, 1890 р.н., с. Велика Писарівка Великописарівського р-ну, ук
раїнець, малописьменний. Дружина – Марія Павлівна, діти – Федір, Микола, Степан, Іван, Петро,
Галина, Марія,
уркуль, в 1930 р. розпроданий.
рештований 01.03.1931 р. за проведен
ня а/р агітації, спрямованої проти заходів радянської влади на селі. 17.05.1931 р. засуджений за ст.
, 1895 р.н., с. Вітове Бельського повіту Гродненської губ. (Польща),
білорус, освіта нижча. Дружина –
омівна, син – Іван. Головний бухгалтер
пивзаводу. В 1920 р. за підпільну комуністичну роботу був ув’язнений в м. Гродно (Польща), через
6 місяців з в’язниці втік і нелегально прибув в С
. В 1921-1925 рр. член
21.09.1937 р. за к/р діяльність, підозрюваний в шпигунстві. 02.01.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-6
ндрій Мойсейович
, 1883 р.н., с. Ямне Великописарівського р-ну, українець, ма
лописьменний, вдівець.
дноосібник; колишній куркуль, в 1931 р. розпроданий.
21.10.1937 р. за а/р агітацію. 08.11.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ.
икифоров Петро Васильович
, 1891 р.н., м. Шостка, українець, освіта нижча. Син – Юрій.
авгосп Шосткинського клубу ім.
. Маркса. В 1918 р. служив в есерівському ударному батальйоні
смерті; брав участь в збройному повстанні есерів і меншовиків проти радянських загонів в м.
Шостка. В 1932-1934 рр. член В
П(б), виключений.
рештований 15.04.1938 р. за участь в а/р під
пільній есерівській орг-ції, по завданню якої проводив підривну діяльність. 19.04.1938 р. засудже
ікітін Макар Олександрович
, 1894 р.н., с.
соївка Миропільського р-ну, українець, освіта
середня, одружений (інших відомостей немає). Вчитель
соївської СШ.
рештований 03.12.1937
р. за участь в українській військово-націоналістичній повстанській орг-ції, яка мала на меті пова
лення радянської влади і встановлення капіталістичного ладу. 10.04.1938 р. засуджений за ст.ст.
ікітченко Іван Мойсейович
, 1883 р.н., м.
хтирка, українець, освіта нижча. Дружина – Ган
на Трохимівна. Середняк.
олишній поліцейський урядник
ебединського повіту. В 1928 р. був
атаманом гетьманської
хтирської варти.
рештований 09.10.1929 р. за ст. 58-10 за проведення
а/р агітації, спрямованої проти хлібозаготівель, несплату держподатків. 09.10.1929 р. засуджений
іпот Софія Іванівна
, 1896 р.н., м. Шостка, українка, освіта нижча.
оловік – Іван Миколай
ович (за участь в к/р правотроцькістській диверсійній орг-ції 20.11.1937 р. засуджений до ВМП),
діти –
ркадій,
іна. Домогосподарка.
рештована 29.11.1937 р. як дружина зрадника батьківщи
ни. 16.02.1938 р. засуджена на 5 р. ВТТ (стаття не вказана). 23.04.1952 р. судимість знято.
рсеній Олександрович
, 1873 р.н., с. Дептівка Дмитрівського р-ну
онотопського
окр., українець, освіта нижча. Про родину відомостей немає.
лен Спілки хліборобів-
власників при гетьмані.
рештований 27.05.1929 р. як соціально-шкідливий елемент; за к/р робо
ту спрямовану проти заходів радянської влади.10.11.1929 р. засуджений за 58-10, 58-13 до висилки
овак Пилип Павлович
, 1881 р.н., с.
огинці Талалаївського р-ну, українець, освіта нижча.
Дружина –
адія Семенівна, діти – Іван, Демид.
олгоспник; колишній куркуль, в 1930 р. роз
куркулений, в 1931 р. висланий з родиною на Північ.
рештований 10.11.1937 р. за а/р агітацію.
15.11.1937 р. засуджений на 10 р. ВТТ (стаття не вказана).
еабілітований 16.11.1989 р. /ф.
овицький Іван
олеславович
, 1884 р.н., м.
адзівілове Волинської губ. (Польща), поляк, ос
віта 3 кл. реального училища. Дружина – Ганна Михайлівна. Старший бухгалтер
взуттєвої майстерні.
рештований 04.03.1938 р. за участь в к/р повстанській орг-ції, яка мала на
меті повалення радянської влади. 09.05.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-11 до ВМП.
ндрій Степанович
, 1895 р.н., с. Янківка
хтирського р-ну, українець, освіта нижча.
Дружина – Парасковія
ндріївна, діти – Григорій, Микола.
авідувач відділенням
кінно-поштового зв’язку; син куркуля. Служив в гайдамаках.
рештований 18.10.1937 р. за а/р
агітацію. 18.11.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ.
еабілітований 29.12.1956 р. /ф.
овіков Іван
, 1881 р.н., хут.
ове Життя Берюхівської с/р Путивльського р-ну,
росіянин, письменний. Про родину відомостей немає. Середняк. В 1913 р. був жандармом.
лишній фельдфебель царської армії.
рештований 16.03.1932 р. за проведення а/р агітації, спря
мованої проти заходів радянської влади на селі. 19.04.1932 р. засуджений за ст. 54-10 до висилки
очевний Василь
митрович
, 1897 р.н., с.
лишки Шосткинського р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина – Ганна
икифорівна. Візник; колишній куркуль, в 1931 р. розпроданий.
штований 29.11.1937 р. за проведення антиколгоспної агітації, розповсюдження провокаційних
чуток. 01.12.1937 р. засуджений за ст. 54-10 на 10 р. ВТТ.
еабілітований 23.10.1957 р. /ф.
юкін Платон
, 1881 р.н., с. Білогалиця Путивльського р-ну, росіянин, освіта ни
жча. Дружина – Марія, діти –
лександр, Микола, Ілля,
настасія, Тетяна.
дноосібник; колиш
ній куркуль, в 1932 р. розкуркулений.
рештований 28.10.1937 р. за проведення а/р агітації, спря
мованої проти колгоспів. 07.11.1937 р. засуджений на 8 р. ВТТ (стаття не вказана).
Обозний Василь
анилович
, 1891 р.н., м. Суми, українець, освіта нижча. Дружина –
сандра Федорівна, дочка –
лена. Інспектор Сумиторгу. В 1917-1918 рр. член партії есерів-бороть
бістів. В 1918 р. був делегатом
арківської губернської конференції боротьбистів. В 1919-1935 рр.
член В
П(б), три рази виключався.
рештований 03.03.1938 р. за проведення а/р роботи, спрямо
ваної проти заходів партії і уряду; погрози робітникам міськвідділу
ВС при допиті. 18.11.1939
р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-11 на 3 р. ВТТ. 07.12.1942 р. помер вдома.
еабілітований 05.1.1963
хим Миронович
, 1879 р.н., с. Тернівка Дубов’язівського р-ну, українець, мало
письменний. Дружина – Пелагея, діти –
олгоспник; колишній куркуль, в 1931
р. розкуркулений, висланий.
рештований 25.08.1937 р. за проведення а/р агітації, спрямованої
проти колгоспів, землевпорядкування. 11.09.1937 р. засуджений на 10 р. ВТТ (стаття не вказана).
Обруч Марія Павлівна
, 1921 р.н., с.
ерепівка Буринського р-ну, українка, освіта неповна
середня, неодружена. Трактористка Вознесенської МТС Буринського р-ну.
рештована 16.05.1945
р. за те, що бувши направлена в 1941 р. супроводжувати сільгосптехніку в тил, техніку покинула,
повернулась на окуповану німцями територію і добровільно виїхала в
імеччину, де працювала
на різних роботах в м.
акінчила німецьку розвідшколу і була направлена в тил
армії для проведення підривної діяльності в сільському господарстві. 21.11.1945 р. засуджена за
Овдієнко Петро Михайлович
, 1901 р.н., хут.
овопетрівка Перекопівської с/р
окр., українець, освіта середня, одружений (інших відомостей немає). Вчитель Глинської трудо
вої школи. В 1923-1924 рр. член
. В 1925 р. був засуджений за участь в 1920 р. в банді
рила на 5 р. позбавлення волі.
рештований 17.06.1927 р. за а/р агітацію за ст. 54-10. 26.08.1927 р.
з-під варти звільнений під підписку про невиїзд, признаний соціально-небезпечним елементом.
собливої
аради при
від 16.09.1927 р. позбавлений права проживання
в Москві,
остові і їх губерніях,
оменському окр. і прикордон
них губерніях на 3 р. 24.03.1928 р. рішенням засідання
відмовлено в застосуванні
Зоревич Михайло Титович
, 1891 р.н., м.
ернігівської обл.,
українець, освіта середня. Дружина – Ганна Григорівна, діти – Валентин,
ідія. Бухгалтер
чкинського пенькозаводу
ильчицького р-ну; колишній куркуль, в 1930 р. роз
куркулений і висланий в
рхангельськ, з висилки втік.
рештований 31.10.1937 р. за а/р агітацію
серед працівників пенькозаводу. 14.11.1937 р. засуджений на 10 р. ВТТ (стаття не вказана).
ким Іванович
, 1889 р.н., м. Глухів, українець, освіта нижча. Дружина – Меланія
Юхимівна, діти – Борис, Іван. Бухгалтер Глухівської артілі промсільсгоспкомбінату.
член церковної ради.
рештований 28.03.1938 р. за активну участь в к/р націоналістичній повс
танській орг-ції, а/р діяльність. 31.03.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-10 ч.1, 54-11 до ВМП.
Овсієнко Сергій Серапіонович
, 1915 р.н., с. Дунаєць Глухівського р-ну, українець, освіта 7
кл., неодружений.
олгоспник.
олишній член В
рештований 29.12.1933 р. за участь в
к/р угрупуванні, згоду на вбивство сільського активіста. 07.04.1934 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-
Овсюк Віктор
, 1883 р.н., с.
апліївка Шосткинського р-ну, українець, письмен
ний. Дружина – Марія
осипівна, діти – Мотря, Михайло.
обітник Воронізького цукрозаводу;
колишній середняк, в 1933 р. розпроданий за невиконання експертного завдання.
р. ВТТ (стаття не вказана). 28.03.1941 р.
Овчаренко Феодосій Ілліч
, 1895 р.н., м.
олотоноша Полтавської обл., українець, освіта се
редня. Дружина –
лена, дочка –
ачальник фінвідділу Сумського райторгу. В 1915-1918
рр. був підпоручиком царської армії 8-го Фінляндського стр. полку (так в документі).
ваний 28.12.1937 р. за к/р діяльність, шкідництво. 03.01.1938 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 10 р.
Овчинніков Тихін Петрович
, 1886 р.н., м.
хтирка, українець, освіта вища. Дружина – Па
расковія, діти – Тетяна, Борис,
ідія. Вчитель школи № 9 в м.
хтирка. В 1919 р. доб
ровільно служив офіцером в Денікінському Дроздовському
полку, відступав з білими, за що в
1920 р. був судимий.
рештований 02.12.1937 р. за проведення к/р агітації серед учнів школи.
09.12.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ.
еабілітований 19.02.1958 р. /ф.
-7641, оп.1,
Одиниця Сидір
, 1882 р.н., с. Пірки (тепер
омсомольське) Грунського р-ну, украї
нець, освіта нижча, неодружений. Без визначених занять; колишній куркуль, в 1930 р. розкурку
лен секти п’ятидесятників
рештований 02.12.1937 р. за а/р агітацію, збір підписів на
відкриття церкви. 09.12.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ.
еабілітований 16.11.1989
Одінцов Іван
, 1907 р.н., с.
отінського р-ну, українець, освіта нижча, неодру
жений. Середняк.
рештований 07.12.1929 р. за те, що навесні 1929 р. здійснив замах на пограбу
вання квартири; залякував зброєю населення. 29.01.1930 р. засуджений за ст.ст. 17-56-17, 54-10 на
Оканевський Франц Францевич
, 1901 р.н., м. Балти
, поляк, освіта нижча. Дружина
– Марія Петрівна, син – Франц. Плановик
оменської взуттєвої артілі.
рештований 29.12.1937 р.
за к/р націоналістичну і шкідницьку діяльність, підозрюваний в шпигунстві (підтримував зв’язок
з братом, який мешкав в Польщі і підтримував фашистський лад). 29.12.1937 р. засуджений за
аталія Йосипівна
, 1893 р.н., с.
ебединського р-ну, українка, непись
оловік – Сергій Миколайович (помер в 1933 р. на висилці), діти – Григорій, Микита. Без
визначених занять; колишня куркулька, в 1930 р. розкуркулена і вислана разом з родиною, в 1934
р. з висилки втекла.
рештована 08.09.1937 р. за а/р агітацію 29.09.1937 р. засуджена за ст. 54-10 ч.1
Олейніков Іван Іванович
, 1877 р.н., м.
ебединського р-ну, українець, освіта міське
училище. Дружина – Варвара Михайлівна, діти – Валентина, Галина,
ідія, Василь. Бухгалтер
бединської промартілі. В 1904-1914 рр. волосний писар.
рештований 05.04.1938 р. за участь в к/р
білогвардійській повстанській орг-ції, а/р агітацію. 09.05.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-11 до
, 1876 р.н., с. Слоут Глухівського р-ну, українець, освіта нижча.
дружений, діти – Петро, Степан.
рештований 04.12.1928 р. за те, що разом з групою
куркулів займався організованою діяльністю, спрямованою на здійснення терористичних актів
проти сільського активу (голови і секретаря сільської ради і голови
С); зв’язок в 1922-1923 рр.
з бандитським угрупуванням. 09.03.1929 р. засуджений за ст. 58-10 на 4 місяці позбавлення волі.
ригорій Митрофанович
, 1885 р.н., с. Слоут Глухівського р-ну, українець, освіта
дружений, (інших відомостей немає).
рештований 04.12.1928 р. за те, що ра
зом з групою куркулів займався організованою діяльністю, спрямованою на здійснення терорис
тичних актів проти сільського активу (голови і секретаря сільської ради і голови
С). 09.03.1929
р. засуджений за ст. 58-10 на 4 місяці позбавлення волі.
еабілітований 30.11.1989 р. /ф.
Олексенко Петро
ндрійович
, 1903 р.н., с. Слоут Глухівського р-ну, українець, освіта нижча.
дружений (інших відомостей немає).
дноосібник, син куркуля.
рештований 04.12.1928 р. за
те, що разом з групою куркулів займався організованою діяльністю, спрямованою на здійснення
терористичних актів проти сільського активу (голови і секретаря сільської ради і голови
09.03.1929 р. засуджений за ст. 58-10 на 4 місяці позбавлення волі.
еабілітований 30.11.1989 р.
Олексенко Степан
, 1898 р.н., с. Слоут Глухівського р-ну, українець, освіта нижча.
Дружина – Мотря Іванівна, діти –
лександр, Василь, Тетяна.
рештований 12.01.1928 р.
за замах на вбивство голови
С і його заступника, секретаря
С; був під судом за дезертирство
ервоної
рмії. 25.05.1928 р. засуджений за ст. 58-8, 58-10 на 3 р. концтабору.
ішенням засідан
собливої
аради при
від 03.01.1931 р. по відбуттю покарання висланий на 3 р.
Олефіренко Василь Тимофійович
, 1876 р.н., с. Яструбине
отінського р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина – Софія
олгоспник. В 1905-1917 рр. член партії есерів.
ваний 03.03.1938 р. за участь в військово-бойовій повстанській орг-ції, к/р роботу. 19.04.1938 р.
Олехнович Іван Іванович
, 1893 р.н., м. Бєлосток Гродненського повіту (Польща), поляк, ос
віта нижча. Діти – Володимир,
остянтин. Вантажник ст. Бахмач Московсько-
иївської залізни
рештований 02.07.1938 р. за к/р а/р агітацію, підтримку листування з родичами в Польщі,
шпигунство на користь Польщі. 26.09.1938 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 до ВМП.
енріх Іванович
, 1876 р.н., с. Біловежі Другі Дмитрівського р-ну
онотопсько
го окр., німець, малописьменний.
дружений (інших відомостей немає).
02.11.1929 р. за а/р агітацію. 18.01.1930 р. засуджений за ст. 54-10 до висилки на 3 р. в Північний
ків Самойлович
, 1882 р.н., с. Бишкінь
ебединського р-ну, українець, малопись
дружений (інших відомостей немає). Середняк; колишній куркуль-торговець, розкур
рештований 02.07.1929 р. за а/р агітацію, зв’язок з бандою Марченка. 18.01.1930 р. за
суджений за ст. 54-10 до висилки на 3 р. в Північний край.
еабілітований 15.11.1989 р. /ф.
Омельченко Макар Костянтинович
, 1892 р.н., с. Слоут Глухівського р-ну, українець, мало
письменний. Дружина –
нисія Якимівна, дочка –
укерія. Бідняк. В 1920 р. був учасником банди
12.01.1928 р.
за пограбування, підпал і замах на вбивство голови
і його заступника, секретаря
С. 25.05.1928 р. засуджений за ст.ст. 58-8, 58-10 на 3 р. концтабору.
ішенням засідання
аради при
від 03.01.1931 р. по відбуттю терміну
покарання висланий на 3 р. в Північний край.
еабілітований 14.12.1989 р. /ф.
-7641, оп.1, спр.
, 1892 р.н., с. Перекопівка Глинського р-ну, українець, ос
віта нижча. Дружина – Парасковія Григорівна, діти –
адія, Володимир.
рештований 09.02.1930 р. за к/р агітацію. 14.04.1937 р. засуджений за ст. 54-10 до висил
Омельяненко Іван Спиридонович
, 1863 р.н., с. Перекопівка Глинського р-ну, українець, ма
лописьменний. Дружина – Марфа, син –
дноосібник. В 1918 р., в часи Гетьманщини,
був членом Спілки хліборобів-власників, членом
ади. В 1919-1920 рр. під час денікінщи
ни був волосним старшиною, відступав з денікінцями.
рештований 09.02.1930 р. за к/р агітацію
за ст. 54-10. В зв’язку з похилим віком справу припинено 07.04.1930 р. (покарання не відбував).
Омельяненко Олександр Іванович
, 1886 р.н., с. Перекопівка Глинського р-ну, українець,
освіта нижча. Дружина –
атерина Якимівна, діти – Петро, Іван,
вдокія, Марія, Марфа.
осібник. В 1918 р., в часи Гетьманщини, був членом Спілки хліборобів-власників.
09.02.1930 р. за к/р агітацію. 14.04.1930 р. засуджений за ст. 54-10 до висилки на 3 р. в Північний
ерасимович (
, 1895 р.н., с.
окня Глинського р-ну, ук
раїнець, освіта нижча. Дружина –
юбов Петрівна, діти –
олгоспник; колишній
куркуль, в 1930 р. розкуркулений. В 1918 р. доброволець армії Денікіна. В 1933 р. арештовувався
за участь в СВ
рештований 26.03.1938 р. за активну участь в к/р націоналістичній орг-ції, а/р
агітацію. 15.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-10 ч.2, 54-11 до ВМП.
еабілітований 05.06.1957 р.
, 1886 р.н., с. Терни
лянівського р-ну, українець, освіта серед
ня. Дружина – Марія Георгіївна, діти –
обітник Сумського заводу ім. Фрунзе. В
1903-1914 рр. член партії меншовиків.
рештований 03.03.1938 р. за участь в а/р орг-ції, а/р агі
тацію, спрямовану на зрив заходів радянської влади. 09.05.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-7,
Онищенко Іван
ндрійович
, 1876 р.н., с.
окня Глинського р-ну, українець, малописьмен
ний. Дружина – Феодосія Іларіонівна, син – Василь.
олгоспник; колишній куркуль, в 1930 р.
розкуркулений, засуджений за участь в СВ
олишній офіцер царської армії.
26.03.1938 р. за активну участь в к/р націоналістичній орг-ції, а/р агітацію. 15.04.1938 р. засудже
ерасимович
, 1900 р.н., с.
окня Глинського р-ну, ук
раїнець, освіта нижча. Дружина – Марія Іванівна, діти –
олгоспник; ко
лишній куркуль, в 1930 р. розкуркулений. Служив в армії Денікіна.
рештований 26.03.1938 р. за
активну участь в к/р націоналістичній орг-ції, проведення а/р агітації. 15.04.1938 р. засуджений за
ригорій Іванович
, 1907 р.н., с. Горби Глобинського р-ну Полтавської обл., ук
раїнець, освіта неповна вища. Дружина – Фіра Давидівна, діти – Віктор, Ганна.
авідувач Ми
ропільським районним відділом народної освіти. В 1930-1937 рр. член В
П(б), виключений за
зв’язок з ворогами народу.
рештований 05.10.1937 р. за зв’язок з троцькістом, шкідництво, про
ведення а/р агітації, спрямованої на дискредитацію вождів партії і радянської влади, участь в к/р
орг-ції. 10.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-11 до ВМП.
еабілітований 29.11.1957 р. /ф.
Опара Семен
, 1891 р.н., с. Боромля Тростянецького р-ну, українець. Про освіту і
родину відомостей немає.
ачальник Білківського поштового відділення Тростянецького р-ну.
рештований за участь в к/р орг-ції. 22.04.1939 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-11 на 2 р. позбав
лення волі. 23.08.1939 р. Верховним судом
присуд відмінено, справу припинено. Інших ві
Орлов Іван Максимович
, 1868 р.н., с. Володимирівка Юнаківського р-ну Сумського окр., ук
раїнець, освіта нижча.
дружений (інших відомостей немає).
рештований 05.06.1929
р. за проведення а/р агітації, невиконання хлібозаготівель за ст. 58-10. 17.06.1929 р. в зв’язку з по
Орлов Олександр
икифорович
, 1897 р.н., м. Виборг (Фінляндія), росіянин, письменний.
Дружина – Яніна
нтонівна Валявська (полька), діти –
лександр, Георгій, Володимир. Дирек
тор Михайлівського
раснопільського р-ну вогнетривкого заводу. В 1918-1937 рр. член В
рештований 06.03.1938 р. за те, що з 1924 р. був агентом польської розвідки, про
водив шпигунську і шкідницьку діяльність на цукрових заводах. 09.10.1938 р. засуджений за ст.
54-6 до ВМП.
еабілітований 16.10.1956 р.
еабілітований в партійному відношенні 13.03.1990р.
анило Карпович
, 1897 р.н., с. Малий Самбір
онотопського р-ну, українець, ма
лописьменний. Дружина –
лизавета, діти –
лександр, Ганна, Софія.
уркуль, розкуркулений.
рештований 15.02.1930 р. за проведення к/р агітації спрямованої проти заходів радянської влади
на селі, тероризування бідноти. 06.03.1930 р. засуджений за ст.ст. 54-8, 54-10 до висилки на 3 р. в
Оселедець Семен Карпович
, 1905 р.н., с. Малий Самбір
онотопського р-ну, українець, мало
настасія, син – Іван.
уркуль, розкуркулений.
рештований 15.02.1930
р. за проведення к/р агітації спрямованої проти заходів радянської влади на селі, колективізації,
хлібозаготівель тероризування бідноти. 06.03.1930 р. засуджений за ст.ст. 54-8, 54-10 до висилки на
Осипенко Степан Петрович
, 1889 р.н., с. Попівка
онотопського р-ну, українець, освіта ни
жча. Дружина –
лизавета Іванівна, діти – Пелагея, Марія, Віктор, Ганна. Бухгалтер
кої контори “Плодоовоч”.
1917 р. член
. В 1917 р. член Центральної
16.09.1937 р. за участь в к/р орг-ції, проведення к/р націоналістичної агітації. 25.10.1937 р. засуд
жений за ст.ст. 54-10 ч.1, 54-11 на 10 р. ВТТ. 05.09.1941 р. помер в ВТТ.
еабілітований 19.06.1957 р.
Осипчук Марія Вольфівна
, 1900 р.н., с. Маньківка
иївської обл., єврейка, освіта вища.
ловік – Іван Федорович (за участь в а/р терористичній орг-ції правих і шкідницьку діяльність в
торгівлі 07.12.1937 р. засуджений до ВМП), син – Володимир (09.02.1938 р. переданий в прийом
ВС (так в документі). Плановик-економіст Ізюмської (
арківської обл.)
райконтори зв’язку.
рештована 07.02.1938 р. як дружина зрадника батьківщини. 26.03.1938 р.
Осмоловський Йосип Павлович
, 1899 р.н., с. Грунь Грунського р-ну, українець, малопись
менний, вдівець.
ахівник Грунської промартілі.
рештований 14.10.1937 р. за участь в а/р повс
танській орг-ції, яка мала на меті підготовку і здійснення збройного повстання проти радянської
влади для створення “Самостійної
країни”, вербувальну роботу, здійснення терористичних і
шкідницьких актів. 08.11.1937 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-7, 54-8, 54-11 на 10 р. ВТТ.
Остапенко Василь
, 1904 р.н., хут. Гай Басівської с/р
едригайлівського р-ну, ук
раїнець, малописьменний. Дружина –
нисія Федорівна, діти – Ганна, Марія.
уркуль, в 1931 р.
рештований 14.01.1933 р. за а/р агітацію за ст. 54-10. 04.02.1933 р. справу припи
Остапенко Федір
ндрійович
, 1880 р.н., с. Головашівка Сумського р-ну, українець, непись
менний. Дружина – Параскева Павлівна.
обітник Головашівського бурякопункту; колишній
куркуль, в 1931 р. розкуркулений.
рештований 07.09.1937 р. за активну орг-цію баптистських
сект, к/р агітацію, розповсюдження провокаційних чуток. 19.09.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1
митро Олексійович
, 1892 р.н., с. Стецьківка
отінського р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина – Парасковія Василівна, діти –
настасія, Марія, Степан. Візник
товарів Стецьківського сільпо; колишній куркуль, в 1932 р. розпроданий за невиконання держпо
датків. В 1914-1918 рр. рядовий
царської армії. В 1919 р. служив в армії Денікіна.
04.03.1938 р. за участь в к/р орг-ції, проведення а/р агітації. 09.05.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-1
Осьмачко Павло Михайлович
, 1907 р.н., с. Вороніж Шосткинського р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина – Ганна Іллівна, діти –
лександр, Валентина. Візник Воронізького цукрозаводу;
син куркуля, в 1930 р. розкуркуленого.
рештований 25.12.1937 р. за участь в а/р куркульському
угрупуванні, проведення а/р агітації. 19.04.1938 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 до ВМП.
Охременко Семен
азарович
, 1894 р.н., м. Глухів, українець, освіта неповна середня. Дру
жина –
аталія Григорівна, діти – Микола, Петро, Володимир. Бухгалтер Глухівської міжрайбази
“Сільгоспзбуту”. В 1918-1920 рр. служив поручиком в армії
олчака, де був нагороджений “
ной ІІІ степени”. В 1929 р. арештовувався по справі СВ
, утримувався під вартою 3 місяці.
тований 24.02.1938 р. за активну участь в к/р повстанській орг-ції. 23.04.1938 р. засуджений за ст.ст.
Охріменко Василь Федорович
, 1896 р.н., с. Сергіївка
лянівського р-ну, українець, освіта
середня. Дружина –
вдокія
ндріївна, діти –
ариса, Вікторія,
натолій. Інспектор
кого відділу народної освіти.
рештований 08.02.1938 р. за участь в к/р українській націоналіс
тичній повстанській орг-ції. 09.05.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-11 до ВМП.
, 1883 р.н., с. Макіївка Талалаївського р-ну, українець, пись
менний. Дружина – Ганна Семенівна. Без визначених занять; колишній середняк, в 1933 р. роз
проданий за невиконання держподатку.
рештований 29.11.1937 р. як організатор і керівник
релігійної секти, за проведення а/р агітації, розповсюдження провокаційних чуток. 10.12.1937 р.
Охріменко Матвій Іванович
, 1896 р.н., с. Яструбине
отінського р-ну, українець, освіта ниж
ча. Дружина – Марія Іванівна, діти – Микола,
атерина, Петро.
1906 р. член
В 1911-1917 рр. унтер-офіцер царської армії. В 1933 р. був судимий на 6 р. позбавлення волі за
шкідницький посів в колгоспі зернових культур.
рештований 03.03.1938 р. за участь в есерівській
повстанській к/р орг-ції, шкідництво в колгоспі. 16.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-8, 54-11
Охріменко Микола Прокопович
, 1896 р.н., м. Глухів, українець, освіта неповна середня.
Дружина – Софія, діти –
аталія, Борис. Дільничний лісовод Воронізького лісництва Шосткинсь
кого райлісгоспу. В 1916-1918 рр. офіцер царської армії. В 1918-1919 рр. служив в армії Петлю
рештований 27.03.1938 р. за к/р агітацію, розповсюдження провокаційних чуток про гибель
радянської влади; підозрюваний в шпигунстві. 26.09.1938 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 до ВМП.
Охріменко Павло
, 1882 р.н., м. Глухів, українець, малописьменний. Дружина
сенія Іванівна, син – Порфирій. Без визначених занять, син поміщика.
рештований 06.03.1938
р. за участь в к/р націоналістичній орг-ції, а/р діяльність. 31.03.1938 р. засуджений за ст. ст. 54-10
Охріменко Тимофій
ригорович
, 1885 р.н., с. Макіївка Талалаївського р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина – Ганна Іванівна, дочка – Марфа. Без визначених занять. В 1912-1917 рр. служив
в поліції стражником.
рештований 19.07.1937 р. за проведення а/р агітації спрямованої проти
заходів радянської влади на селі, виступав з наклепами на
онституцію, вождів партії і уряду.
08.09.1937 р. засуджений за ст. 54-10 до ВМП.
еабілітований 18.01.1957 р. /ф.
-7641, оп.1, спр.
ригорій Трохимович
, 1904 р.н., с. Вири
лянівського р-ну, українець, освіта се
редня. Дружина – Ганна
аумівна, син – Петро. Директор Славгородської
го р-ну.
рештований 27.03.1938 р. за участь в к/р українській військово-націоналістичній повс
танській орг-ції. 19.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-11 до ВМП.
еабілітований 19.06.1957 р.
еонтій Васильович
, 1903 р.н., с. Довжик
хтирського р-ну, українець, освіта ни
жча. Дружина – Ганна Петрівна, діти –
лен правління колгоспу в с. Довжик.
рештований 02.09.1937 р. за участь в к/р орг-ції, к/р агітацію. 09.12.1937 р. засуджений за ст.ст.
Павленко Микита
, 1905 р.н., с.
хтирського р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина – Марія Гаврилівна, діти –
іна, Володимир,
городник в колгоспі.
штований 28.07.1937 р. за участь в к/р орг-ції, к/р агітацію. 09.12.1937 р. засуджений за ст.ст. 54-10
Павлов Василь Степанович
, 1905 р.н., с.
ижній Мамон Павлівського р-ну Воронізької обл.,
росіянин, освіта нижча, розлучений. Бухгалтер Сумської заготконтори райспоживспілки.
штований 22.04.1938 р. за участь в к/р військово-повстанській орг-ції. 09.05.1938 р. засуджений за
Павлова Ольга Володимирівна
, 1876 р.н., с. Буринь, українка, освіта середня, неодружена.
Вчителька на дому, дворянка (батько – Павлов Володимир Володимирович спадковий дворянин
с. Буринь, колишній земський начальник). Секретар церковної ради.
рештована 24.07.1929 р.
за проведення а/р агітації, спрямованої проти заходів радянської влади на селі, виступала проти
передачі будівлі дерев’яної церкви під школу. 01.10.1929 р. засуджена до висилки в
азахстан на
ифонт Олексійович
, 1901 р.н., с. Гулівці
мельницької обл., українець, ос
віта вища. Дружина – Ганна Порфирівна, син –
авідувач Миропільською ветери
нарною лікарнею, син диякона.
рештований 14.10.1937 р. за участь в к/р націоналістичній орг-
ції.16.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-8, 54-11 до ВМП.
еабілітований 16.04.1958 р. /ф.
Павлюк Катерина Федорівна
, 1909 р.н., м. Шостка, українка, освіта нижча.
оловік –
сандр Васильович (20.11.1937 р. засуджений до ВМП), дочка – Інна. Домогосподарка.
23.11.1937 р. як соціально-небезпечний елемент, дружина активного учасника к/р право-троць
кістської орг-ції. 28.04.1938 р. засуджена на 5 р. ВТТ (стаття не вказана). 03.06.1950 р. судимість
Падалка Іван Павлович
, 1897 р.н., хут.
ебединської с/р
ебединського р-ну, украї
нець, освіта середня. Дружина – Ганна (
іна) Василівна, діти –
еонід, Геннадій, Тамара,
Юрій. Головний бухгалтер в
ебединській промартілі.
рештований 10.04.1938 р. за участь в к/р
націоналістичній орг-ції. 19.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-8, 54-11 до ВМП.
Падалка Іван Родіонович
, 1876 р.н., с. Дубовичі Глухівського р-ну, українець, неписьменний.
Дружина – Дарія Самойлівна, дочка – Пелагея.
олгоспник; колишній куркуль, в 1931 р. розпро
рештований 07.01.1933 р. за к/р і а/р діяльність. 08.04.1933 р. засуджений за ст.ст. 54-10,
Паленко Іван Володимирович
, 1892 р.н., с. Трояни Бердянського р-ну Мелітопольського окр.,
болгарин, малописьменний. Дружина – Ганна Петрівна, діти – Іван, Степанида.
омовий візник
Воздвиженського спиртозаводу Ямпільського р-ну; колишній куркуль, в 1929 р. розкуркулений,
висланий на 3 р. на Північ.
рештований 07.03.1938 р. за участь в а/р кулацькому угрупуванні, к/р
агітацію. 09.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-10 ч.1, 54-11 до ВМП.
еабілітований 03.09.1956 р.
Паленко Стефан Володимирович
, 1899 р.н., с. Трояни Бердянського р-ну Мелітопольсько
го окр., болгарин, малописьменний. Дружина – Ганна
остянтинівна, діти – Володимир, Ганна,
Степан, Петро, Михайло.
омовий візник в Глухівській артілі; колишній куркуль, в 1929 р. роз
куркулений, висланий на Північ на 5 р.
рештований 07.03.1938 р. за участь в а/р кулацькому уг
рупуванні, к/р агітацію. 09.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-10 ч.1, 54-11 до ВМП.
Палєєв Ілля Костянтинович
, 1899 р.н., с.
ожковицької с/р Середино-Будського
р-ну, росіянин, освіта нижча. Дружина – Степанида Іванівна, діти – Павло,
юдмила. Механік в
колгоспі. В 1917 р. член партії есерів. В 1931-1934 рр. кандидат в члени В
П(б), виключений як есер.
рештований 12.03.1938 р. за а/р агітацію, невдоволення колгоспним будівництвом. 05.05.1938 р.
Палєчний Василь Кіндратович
, 1895 р.н., с. Годунівка Глухівського р-ну, українець, освіта
середня. Дружина –
лавдія Павлівна, діти –
натолій, Микола,
аталія. Вчитель СШ в м. Шост
ка. В 1923-1924 рр. був дияконом української автокефальної церкви.
рештований05.04.1938 р. за
участь в а/р українській націоналістичній к/р орг-ції. 17.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-10, 54-11
аврило Іванович
, 1853 р.н., с. Володимирівка Юнаківського р-ну, українець, освіта
дружений, син – Юхим (інших відомостей немає).
рештований 05.06.1929 р.
за а/р агітацію, невиконання хлібозаготівель за ст. 58-10. 17.06.1929 р. у зв’язку з похилим віком
хим
аврилович
, 1897 р.н, с. Володимирівка Юнаківського р-ну, українець, освіта
нижча. Про родину відомостей немає.
рештований 05.06.1929 р. за а/р агітацію, неви
конання хлібозаготівель. 16.08.1929 р. засуджений за ст. 54-10 на 3 р. концтабору.
Панкевич Василь Степанович
, 1905 р.н., с. Паланка Гайсинського р-ну Вінницької обл., ук
раїнець, освіта вища. Дружина – Таїсія Павлівна, діти –
еонід. Вчитель
ської СШ
раснопільського р-ну.
рештований 09.02.1938 р. за участь в військово-націоналістич
ній повстанській орг-ції. 01.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-8, 54-11 до ВМП.
Пантюх Василь Павлович
, 1880 р.н., с. Довжик Грунського р-ну, українець, освіта нижча.
Дружина – Парасковія. Без визначених занять; колишній куркуль, в 1932 р. розкуркулений за
невиконання сільгоспподатків.
рештований 08.02.1938 р. за участь в а/р повстанській орг-ції, яка
мала на меті повалення радянської влади шляхом збройного повстання. 24.04.1938 р. засуджений
ригорович
, 1885 р.н., с.
ролевецького р-ну, українець, ма
лописьменний. Дружина –
лена Михайлівна, діти –
лена, Іван, Павло.
олгоспник. В 1905-
1906 член партії есерів.
рештований 07.07.1937 р. за участь в есерівській к/р орг-ції. р. 22.10.1937
р. засуджений за ст.ст. 54-10 ч.1, 54-11 на 10 р. ВТТ.
еабілітований 06.02.1957 р. /ф.
-7641, оп.1,
Панченко Федір Онуфрійович
, 1889 р.н., м.
онотоп, українець, освіта нижча. Дружина
– Домаха Порфиріївна, діти –
іна, Іван, Валентина, Петро. Продавець
складу райсоюзу.
олишній офіцер царської армії.
рештований 01.12.1931 р. за участь в к/р
повстанській орг-ції, к/р агітацію, вербувальну роботу. 05.07.1932 р. засуджений за ст. 54-11 до
Пархоменко Олексій Семенович
, 1901 р.н., с.
отінського р-ну, українець, освіта ни
жча. Дружина –
лизавета Іванівна, діти –
лександр, Валентина,
аїса. Помічник рахівника в
колгоспі с.
рештований 16.04.1938 р. за участь в військовій повстанській орг-ції, яка зай
малась к/р роботою і мала на меті повалення радянської влади, відокремлення
країни від С
23.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-11 до ВМП.
еабілітований 09.10.1956 р. /ф.
-7641, оп.1,
Пархомович Сигізмунд
, 1905 р.н., ст. Сновська
ернігівської обл., поляк, освіта
нижча. Дружина –
лектрозварник депо ст.
рештований 08.08.1937 р.
за к/р націоналістичну діяльність, розповсюдження к/р чуток про підготовку С
до війни з
Польщею і
імеччиною, крах С
; виступав проти заходів партії і уряду на селі. 23.12.1937 р.
засуджений за ст. 54-10 ч.2 на 10 р. ВТТ.
собливої наради при Міністрі Держбезпеки
від 28.12.1946 р. термін покарання знижений до фактично відбутого, з-під варти звільнений.
Пасіка Прокопій Микитович
, 1888 р.н., с. Слобода Буринського р-ну, українець, освіта ни
жча. Дружина – Мотря
лексіївна, діти – Валентина, Тамара. Садівник-огородник. В 1914-1917
рр. прапорщик царської армії, нагороджений Георгіївськими хрестами ІІІ і IVступеню. В 1917
р. працював садівником в економії Терещенка. В 1918 р. служив в арміях гетьмана і Петлюри.
рештований 11.03.1938 р. за участь в а/р націоналістичній повстанській орг-ції, проведення а/р
агітації. 31.03.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-11 до ВМП.
еабілітований 04.09.1957 р. /ф.
Пастіан Вільгельм
, 1888 р.н., с. Шарове Шевченківського р-ну
деської обл., німець,
освіта нижча. Дружина –
атерина Яківна, син –
дмунд. Слюсар Шосткинського заводу № 9.
В 1919 р. брав участь в повстанні німців-колоністів в
деській обл.
рештований 11.11.1933 р.
за к/р розмови про захват
імеччиною, передачу родинних листів німецьким громадя
нам. 05.03.1934 р. засуджений за ст. 54-6 на 3 р. ВТТ.
еабілітований 04.11.1958 р. /ф.
-7641, оп.1,
Пасько Іван
, 1899 р.н., м. Суми, українець, освіта середня. Про родину відомос
тей немає. Ветеринарний фельдшер в м. Суми. В 1919-1920 рр. служив в армії Денікіна.
ваний 28.04.1938 р. за участь в к/р військово-повстанській орг-ції. 09.05.1938 р. засуджений за ст.ст.
, 1896 р.н., с.
лишки Шосткинського р-ну, українець, освіта ниж
ча. Дружина – Ганна
мелянівна, дочка – Тетяна.
олгоспник. В 1918 р. служив в армії Петлюри.
рештований 15.04.1938 р. за участь в а/р українській к/р есерівській орг-ції. 24.04.1938 р. засудже
Патлах Самуїл
ригорович
, 1887 р.н., с.
лишки Шосткинського р-ну, українець, освіта ниж
ча. Вдівець.
олгоспник. В 1905 р. член партії соціалістів-революціонерів.
рештований 14.04.1938
р. за участь в а/р українській націоналістичній к/р есерівській орг-ції. 24.04.1938 р. засуджений за
Пахомов Іван Корнійович
, 1884 р.н., с. Стрілецька Пушкарка Великописарівського р-ну,
росіянин, освіта нижча. Дружина – Ганна
остянтинівна. Мельник в колгоспі с. Стрілецька Пуш
карка; колишній куркуль, в 1932 р. розкуркулений, від висилки втік. В 1914-1919 рр. знаходився
встрії в полоні.
рештований 23.10.1937 р. за вороже ставлення до радянської влади, к/р пог
ляди. 08.11.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ.
еабілітований 16.11.1989 р. /ф.
рій Іванович
, 1904 р.н., м. Суми, українець, освіта нижча. Дружина –
Іванівна, дочка –
лександра. Помічник бухгалтера будівельної дільниці Сумської міськради; син
купця Пашкова І.
. В 1915-1918 рр. виховувався в Сумському кадетському корпусі. В 1930 р. аре
штовувався як валютчик, 3 рази затримувався міліцією за хуліганство.
рештований 17.09.1937
р. за к/р агітацію. 23.09.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 до ВМП.
еабілітований 07.03.1958 р.
Пащенко Пантелій Федорович
, 1892 р.н., с.
раснопільського р-ну, українець, освіта
середня. Дружина – Парасковія Порфирівна, діти – Микола,
остянтин. Без визначених занять,
до 27.09.1937 р. працював директором Славгородської
СШ №1
раснопільського р-ну. Служив
писарем в армії Денікіна.
рештований 08.02.1938 р. за участь в українській військово-націоналіс
тичній орг-ції. 23.03.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-11 до ВМП.
еабілітований 05.06.1957 р.
ригорій Васильович
, 1884 р.н., м. Суми, українець, освіта нижча. Дружина –
Марія Матвіївна, діти –
лавдія, Валентина,
обітник Сумського заводу ім. Фрун
олишній підпрапорщик царської армії. В 1918 р. при гетьмані служив околодочним нагля
дачем. В 1919 р. рядовий армії Денікіна.
рештований 05.03.1938 р. за участь в к/р військово-повс
танській орг-ції. 21.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-11 до ВМП.
еабілітований 31.10.1956 р.
Перетятько Олексій
кович
, 1899 р.н., с. Боромля Тростянецького р-ну, українець, освіта ни
жча. Дружина – Ганна Павлівна, діти – Микола, Віктор, Іван.
ачальник поштового відділення в с.
рештований 17.04.1938 р. за участь в українській повстанській орг-ції. 21.04.1936 р. за
Перцев Степан
ригорович
, 1899 р.н., с.
ндріївка Балаклійського р-ну
арківської обл., ук
раїнець, освіта вища. Дружина –
лена Петрівна, діти –
ндрій, Юрій, Михайло. Вчитель
ньосироватської СШ
раснопільського р-ну.
рештований 12.03.1938 р. за участь в військово-на
ціоналістичній повстанській орг-ції. 01.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-8, 54-11 до ВМП.
Пестун Василь
, 1888 р.н., м.
онотоп, українець, освіта нижча. Дружина –
росинія Іванівна, діти – Ганна, Марія, Валентина,
нтоніна. Без визначених занять. В 1918 р. слу
жив в гетьманській варті розсильним, при денікінській варті в м.
онотоп, потім у Петлюри. Брав
активну участь в автокефальному русі.
рештований 16.04.1938 р. за участь в а/р націоналістичній
повстанській орг-ції. 23.04.1938 р. засуджений за ст. 54-11 до ВМП.
еабілітований 17.10.1956 р.
Петач Микита
, 1878 р.н., с. Свердловка Понорницького р-ну
ернігівської обл.,
українець, освіта нижча. Дружина –
ндріанівна, діти – Павло, Панас, Петро, Мотро
атерина, Марія, Ганна. Тесля в Шосткинському пункті “
аготзерно”, до 1935 р. працював
на Шосткинському заводі №9. В 1917 р. член
рештований 14.04.1938 р. за участь в а/р
підпільній есерівській орг-ції. 19.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-10, 54-11 до ВМП.
Петленко Максим Олексійович
, 1885 р.н., с.
овопетрівка Білопільського р-ну, українець,
освіта нижча. Дружина – Ганна
узьмівна, син – Іван. Без визначених занять; колишній куркуль, в
1930 р. розкуркулений.
рештований 15.10.1937 р. за к/р агітацію, спрямовану проти радянської
влади, колгоспів. 26.10.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ.
еабілітований 30.12.1989 р.
Петрачок Тарас Іванович
, 1880 р.н., с.
смань Глухівського р-ну, українець, освіта нижча.
Дружина – Софія Іллівна, дочка – Марія.
дноосібник; колишній куркуль, в 1930 р. розкуркуле
ний за несплату податків. Брав активну участь в видачі гайдамакам червоного партизана, потім
ними розстріляного.
рештований 04.04.1932 р. за а/р агітацію, спрямовану проти колгоспів, ко
лективізації. 25.10.1932 р. засуджений за ст. 54-10 до адміністративної висилки в Північний край
Петраш Мойсей Михайлович
, 1881 р.н., с. Плавинище
оменського р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина – Мотрона Долмантіївна. Пасічник в колгоспі Плавинищівської с/р.
ний 21.04.1938 р. за участь в к/р націоналістичній орг-ції, к/р роботу. 08.05.1938 р. засуджений за
рхип Онисимович
, 1876 р.н., с. Попова Слобода Буринського р-ну, українець,
письменний. Дружина – Пелагея Федорівна, діти –
настасія, Векла. Сторож відгодівельного
ошарського цукрозаводу Буринського р-ну; колишній куркуль-торговець, в 1932 р. роз
куркулений, від висилки втік.
рештований 17.08.1937 р. за проведення а/р агітації, спрямованої
проти колгоспного будівництва, підрив трудової дисципліни, терористичні настрої, самогоно
варіння. 11.09.1937 р. засуджений на 8 р. ВТТ (стаття не вказана).
еабілітований 16.11.1989 р. /ф.
Петренко Володимир Васильович
, 1878 р.н., с. Тернівка Дубов’язівського р-ну, українець,
неписьменний. Дружина – Ірина, діти – Яків, Михайло, Мотря, Стефан,
аврін, Василь.
спник; колишній куркуль, в 1930 р. розкуркулений, висланий на
рал з родиною. В 1923-1924
рр. був членом групи “несогласников”
рештований 25.08.1937 р. за проведення а/р агітації,
спрямованої проти колгоспів, підрив трудової дисципліни, крадіжку в 1937 р. зерна з радгоспу.
11.09.1937 р. засуджений на 10 р. ВТТ (стаття не вказана).
еабілітований 16.11.1989 р. /ф.
ригорій Пимонович
, 1878 р.н., с.
хтирського р-ну, українець, непись
менний. Дружина –
аталія Степанівна. Працював на різних роботах на ст.
ириківка; колишній
куркуль, в 1931 р. розкуркулений. В 1933 р. засуджений за невиконання хлібоздачі на 5 місяців
примусових робіт.
рештований 03.11.1937 р. за к/р агітацію. 20.11.1937 р. засуджений за ст. 54-10
Петренко Іван
, 1903 р.н., с.
устянка Смілівського р-ну, українець, малописьменний.
Дружина – Феодосія Михайлівна, син – Іван.
часник автокефального руху.
тований 18.12.1937 р. за участь в а/р українській націоналістичній орг-ції. 10.04.1938 р. засуджений
Петренко Максим Тимофійович
, 1892 р.н., с.
ижня Сироватка
раснопільського р-ну, ук
раїнець, освіта нижча. Дружина –
атерина Василівна, діти –Микола,
ижньосироватської лікарні.
олишній поручик царської армії. В 1919 р. служив в ар
мії Денікіна.
рештований 08.03.1938 р. за участь в українській військово-націоналістичній пов
станській орг-ції, яка мала на меті повалення радянської влади і установлення капіталістичного
ладу. 10.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-11 до ВМП.
еабілітований 29.11.1957 р. /ф.
Петренко Федір Федорович
, 1879 р.н., с. Боромля Тростянецького р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина – Марфа Степанівна, син –
ндрій. Без визначених занять; колишній шляховий
майстер 9-ї дистанції служби шляху Південної залізниці, звільнений за шкідництво. В 1922-1924
рр. мав зв’язок з бандою Марфенка.
рештований 27.12.1937 р. за проведення а/р агітації, спря
мованої проти заходів радянської влади на селі. 30.12.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 до ВМП.
Петров Володимир Павлович
, 1882 р.н., с. Гамаліївка Шосткинського р-ну, росіянин, освіта
середня. Дружина –
ндріївна, діти – Борис, Володимир.
гроном Ганнівського цукроза
воду Шосткинського р-ну. В 1902-1903 рр. член
еплюївського братства
1918 р. дяк в с. Дубо
вичі. В 1921-1929 рр. священик
рештований 08.03.1938 р. за участь в к/р націоналістичній
орг-ції. 09.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-10, 54-11 до ВМП.
еабілітований 17.05.1958 р. /ф.
Петруненко Федір
ригорович
, 1879 р.н., м. Шостка, українець, освіта нижча. Дружина –
керія Іванівна. Машиніст Шосткинського райфінвідділу.
1907 р. член партії меншовиків. В 1918
р. брав участь у збройному есерівському повстанні проти радянської влади (загону
емньова) в
м. Шостка.
рештований 28.04.1938 р. за участь в нелегальній а/р есерівській орг-ції, проведення
а/р агітації. 05.05.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-10 ч.1, 54-11 до ВМП.
еабілітований 19.06.1957 р.
Пешевець Іван
, 1903 р.н., с. Вороніж Шосткинського р-ну, українець, освіта нижча.
Про родину відомостей немає. Візник Воронізького цукрозаводу; колишній куркуль, в 1930 р.
рештований 21.12.1937 р. за участь в а/р куркульському угрупуванні, проведення
а/р агітації. 19.04.1938 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 до ВМП.
еабілітований 01.08.1956 р. /ф.
Пєчка Микола Петрович
, 1898 р.н., с. Собичеве Шосткинського р-ну, українець, освіта ниж
ча. Дружина –
лексіївна, діти –
настасія. Без визначених занять; колишній
куркуль. В 1919 р. брав участь в збройному повстанні проти радянської влади в с. Собичеве. В
1927-1929 рр. підтримував зв’язок з бандою
ривоноса. В 1933 р. за к/р агітацію і невиконання
хлібоздачі був засуджений на 5 р. позбавлення волі і висилки на 3 р. за межі
ернігівської обл.
рештований 02.09.1937 р. за к/р агітацію, терористичні настрої по відношенню до активістів,
підбурювання одноосібників. 11.09.1937 р. засуджений до ВМП (стаття не вказана).
гей Петрович
, 1900 р.н., с. Вільне Великописарівського р-ну, українець, неписьмен
ний. Дружина –
аритина, дочка –
вдокія. Бідняк. В 1932 р. був зв’язківцем політбанди Трохо
ва, надавав їм харчову допомогу.
рештований 21.04.1932 р. за участь в к/р повстанській орг-ції.
01.08.1932 р. засуджений за ст.54-11 на 3 р. концтабору умовно, з-під варти звільнений.
Пиковець Іван Миронович
, 1888 р.н., с. Тимофіївка Миропільського р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина – Марія
уркуль-торговець.
рештований 21.11.1928 р. за проведен
ня а/р агітації, спрямованої проти заходів радянської влади на селі, погрози сільактиву і активіс
там. 10.05.1929 р. засуджений за ст.58-10 до позбавлення права проживання в Москві,
остові-на-Дону, зазначених губерніях і округах
з прикріпленням до зазначеного місця
Пилипенко Василь
нтонович
, 1887 р.н., с. Собичеве Шосткинського р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина –
фросинія Данилівна, діти –
лександра, Галина, Дмитро.
олгоспник. В 1918
р. член партії есерів. В 1919 р. учасник політбанди Шуби-
орнєва. Брав участь в збройному повс
танні проти радянської влади.
рештований 15.04.1938 р. за участь в к/р повстанській есерівській
орг-ції. 23.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-10 ч.1, 54-11 до ВМП.
еабілітований 18.01.1957 р.
анилович
, 1883 р.н., с. Собичеве Шосткинського р-ну, українець, пись
менний. Дружина – Ганна Денисівна, діти – Михайло,
дноосібник; колиш
ній куркуль.
олишній есер. В 1919 р. брав участь в політбанді Шуби-
15.04.1938 р. за участь в українській націоналістичній к/р повстанській орг-ції. 23.04.1938 р. засуд
жений за ст.ст. 54-2, 54-10 ч.1, 54-11 до ВМП.
еабілітований 18.01.1957 р. /ф.
-7641, оп.1, спр.441-
, 1894 р.н., с. Глинськ Глинського р-ну, українець, освіта нижча.
Дружина –
сенія Іванівна, син – Всеволод.
ахівник радгоспі №6 в м.
22.04.1938 р. за участь в к/р націоналістичній орг-ції, к/р роботу. 08.05.1938 р. засуджений за ст.ст.
нтон Остапович
, 1900 р.н., с. Собичеве Шосткинського р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина –
сенія Михайлівна, діти – Ганна,
іна, Валентина. Без визначених занять.
лишній есер, підтримував зв’язок з родичами в Польщі. В 1919 р. у складі політбанди
брав участь у збройному повстанні проти радянської влади.
рештований 07.01.1937 р. за участь
в українській націоналістичній повстанській есерівській орг-ції. 23.04.1938 р. засуджений за ст.ст.
Писарець Василь Потапович
, 1885 р.н., с. Собичеве Шосткинського р-ну, українець, пись
менний. Дружина –
аритина Пилипівна, діти – Ірина, Іван, Данило, Юхим.
авідувач господарс
твом в колгоспі Собичівської с/р; колишній куркуль.
1917 р. член
. В 1918-1919 рр. член
політбанди Шуби-
рештований 18.04.1938 р. за участь в українській націоналістичній
к/р повстанській орг-ції. 23.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-10 ч.1, 54-11 до ВМП.
настас Рафаїлович
, 1891 р.н., м.
герж (Польща), поляк, освіта нижча. Дру
жина – Марія Микитівна, діти – Іварія,
еонід, Валентина.
авідувач лісопильним цехом артілі
в м.
рештований 13.08.1937 р. за шпигунство на користь Польщі, к/р агітацію, листу
вання з родичами в Польщі. 16.11.1937 р. засуджений за ст. 54-1 п. “а” до ВМП.
Підгурський Михайло Павлович
, 1896 р.н., с.
береж Владавського повіту
олмської губ.
(Польща), українець, освіта середня. Дружина – Ганна Дмитрівна, дочка –
оменського районного відділу народної освіти. В 1925-1937 рр. член В
П(б), виключений за на
рештований 18.10.1937 р. за участь в а/р українській націоналістичній орг-ції, про
ведення шкідницької роботи в освіті. 19.11.1937 р. засуджений за ст. 5-10 ч.2, 54-11 на 10 р. ВТТ.
ригорій Олексійович
, 1885 р.н., с.
раснопілля, українець, освіта нижча. Дру
жина –
атерина, діти – Пелагея, Ганна. Дезінфектор
раснопільської райсанстанції.
ний 16.10.1937 р. за проведення з 1922 р. а/р агітації, спрямованої проти радянської влади, прове
дення баптистських зборів, вербування населення в секту. 15.11.1937 р. засуджений за ст.54-10 ч.1
митро Павлович
, 1880 р.н., с.
едригайлівського р-ну, українець, ма
лописьменний. Дружина –
ляна Федорівна, син –
лександр. Без визначених занять; колишній
куркуль, в 1933 р. розпроданий за невиконання державних зобов’язань.
рештований 31.07.1937
р. за проведення а/р агітації, спрямованої проти колгоспів. 16.10.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1
Пінчук Михайло Олексійович
, 1882 р.н., с. Семенівка Семенівського р-ну
українець, освіта нижча. Дружина – Марія Пантеліївна, діти –
лександр, Микола,
рештований 30.06.1937 р. за а/р агітацію, антирадянські націоналістичні погляди,
розповсюдження провокаційних чуток про колгоспи, проти стаханівського руху. 19.10.1937 р. за
Тріус Марія
, 1913 р.н., м.
онотоп, українка, освіта середня.
оловік
вгеній Григорович (за участь в а/р військовому заколоті в
01.12.1934 р. засуджений до
ВМП), дочка – Світлана. Домогосподарка.
рештована 15.02.1938 р. як соціально-небезпечний
елемент, дружина зрадника батьківщини. 10.04.1938 р. засуджена на 8 р. позбавлення волі (стаття
Пісковий Петро Харитонович
, 1898 р.н., с. Марківка
лянівського р-ну, українець, освіта се
редня. Дружина – Тамара
брамівна, діти – В’ячеслав,
ариса. Помічник головного інженера
изівського цукрозаводу. В 1919 р. рядовий армії Денікіна.
рештований 23.02.1938 р. за участь
в а/р повстанській орг-ції, яка мала на меті повалення радянської влади шляхом збройного повс
тання. 23.03.1957 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-11 до ВМП.
еабілітований 31.07.1957 р. /ф.
ндрій Степанович
, 1905 р.н., с. Вороніж Шосткинського р-ну, українець, освіта 3 кл.
церковно-приходської школи. Дружина –
фросинія Митрофанівна, син – Григорій. Фотограф в
Шосткинському “Держфото”.
рештований 25.02.1938 р. за участь в а/р українському націоналіс
тичному повстанському угрупуванні. 19.04.1938 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 до ВМП.
Піхунов Михайло
, 1888 р.н., м. Шостка, українець, малописьменний. Дружина
грипина Федотівна, діти – Павло, Георгій. Без визначених занять, працював на Шосткинському
заводі № 9. В 1918 р. член
, брав участь в збройному повстанні проти радянської влади.
штований 19.03.1938 р. за участь в а/р націоналістичній повстанській есерівській орг-ції. 13.04.1938
р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-10 ч.2, 54-11 до ВМП.
еабілітований 30.12.1956 р. /ф.
-7641, оп.1,
ригорій Васильович
, 1881 р.н., с. Попівка
онотопського р-ну, українець, малопись
дружений (інших відомостей немає). Середняк.
олишній член
08.07.1928 р. за активну участь в зриві заходів радянської влади на селі, зрив сходу села з питання
землеустрою. 11.01.1929 р. засуджений за ст.54-10 на 6 місяців позбавлення волі.
Піщик Кирило Филимонович
, 1898 р.н., с. Шкирманівка Шосткинського р-ну, українець, ос
віта нижча. Дружина –
настасія Григорівна, діти – Марфа, Ганна, Михайло.
олгоспник. В 1918
р. підтримував тісний зв’язок з керівниками гайдамацького карального загону і видавав їм черво
них партизан.
рештований 27.04.1938 р. за участь в українській націоналістичній повстанській
орг-ції. 30.10.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-10 ч.1, 54-11 до ВМП.
еабілітований 20.02.1957 р.
Плаканов Іван Іванович (
, 1883 р.н., с.
уколант Ілукського повіту Гарсинської
вол. (
атвія), латиш, освіта нижча. Дружина – Фаїна
ндріївна, дочка –
лександра. Без визна
чених занять.
рештований 04.12.1937 р. за к/р діяльність, спрямовану проти заходів і політики
радянської влади, а/р агітацію. 22.02.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-6, 54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ.
Пластун Максим Омелянович
, 1889 р.н., с.
апліївка Шосткинського р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина – Марія
встахіївна.
обітник В
Б Шосткинської фабрики “
іноплівка” №6, ко
лишній робітник Шосткинського заводу №9. В 1918 р. служив в армії Петлюри, брав участь в пет
люрівському з’їзді в м.
ролевець. В 1929-1930 рр. брав участь в нелегальних зібраннях есерівсько
го підпілля.
рештований 26.04.1938 р. за участь в а/р підпільно-повстанській есерівській орг-ції,
проводив а/р пропаганду. 05.05.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-10, 54-11 до ВМП.
Пластун Тихін Омелянович
, 1886 р.н., с.
апліївка Шосткинського р-ну, українець, освіта ни
жча. Дружина –
аталія Григорівна, діти – Михайло,
1915 р. знаходився в полоні в
чині, в С
повернувся в 1918 р.
рештований 27.04.1938 р. за участь в а/р підпільно-повстансь
кій орг-ції. 05.05.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-10, 54-11 до ВМП.
еабілітований 18.07.1957
Платонов Платон Купріянович
, 1888 р.н., с.
расне Сумського р-ну, українець, освіта серед
ня. Дружина – Мотря
узьмівна, син – Володимир.
ахівник Сумського відділення облспоживба
1919 р. офіцер армії Денікіна, з якою емігрував в Болгарію. В 1922 р. повернувся в С
штований 06.02.1938 р. за участь в а/р повстанській орг-ції, яка мала на меті повалення радянської
влади шляхом збройного повстання, за шкідницьку діяльність. 23.03.1938 р. засуджений за ст.ст.
Плисецька Віта Ісааківна
, 1900 р.н., м. Глухів, єврейка, освіта нижча.
оловік – Михайло Фа
дейович (в жовтні 1937 р. засуджений за участь в к/р право-троцькістській терористичній орг-ції
до ВМП), діти – Юлій, Владислав. Домогосподарка.
рештована 12.12.1937 р. як член сім’ї зрад
ника батьківщини. 16.02.1938 р. засуджена на 8 р. ВТТ (стаття не вказана).
еабілітована 22.01.1957
ків
, 1906 р.н., с. Грунь
ебединського р-ну, українець, освіта нижча.
Дружина – Дарія
осипівна, дочка –
рештований 16.08.1937 р. за шкідниц
тво в колгоспі, зрив плану хлібозаготівель, активну участь в к/р українській націоналістичній
повстанській орг-ції. 10.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-8, 54-11 до ВМП.
Побєгайленко Іван Харитонович
, 1882 р.н., с. Дяківка Буринського р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина – Парасковія Іванівна, діти – Петро, Марія.
олгоспник; колишній куркуль, в
1930 р. розкуркулений, висланий на Північ.
рештований 29.11.1937 р. за а/р агітацію, спрямо
вану проти заходів радянської влади, виборів в Верховну
аду. 01.12.1937 р. засуджений на 10 р.
Повалій Костянтин Пилипович
, 1896 р.н., с. Добровілля Близнюківського р-ну
арківської
обл., українець, освіта середня. Дружина –
іна Петрівна, діти –
остянтин, Микола,
рант Сумського музею; син священика.
рештований 16.04.1938 р. за участь в к/р військово-повс
танській орг-ції. 24.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-11 до ВМП.
еабілітований 31.10.1956 р.
ригорій Іванович
, 1874 р.н., м. Верея Московської обл., росіянин, освіта нижча.
Дружина –
лизавета Іванівна, діти – Микола, Валентина. Маляр малярного цеху
1918
р. член партії есерів.
рештований 15.04.1938 р. за участь в есеро-меншовистській націоналістич
ній повстанській орг-ції. 25.04.1938 р. засуджений за ст. 54-11 до ВМП.
еабілітований 24.02.1956 р.
Подлєсний Федір Іванович
, 1897 р.н., с.
апсілля Миропільського р-ну, українець, освіта се
редня. Дружина – Тетяна Дмитрівна. Директор Грунівської школи.
рештований 27.03.1938 р. за
участь в українській військово-націоналістичній повстанській орг-ції, яка мала на меті повалення
радянської влади і встановлення капіталістичного ладу. 10.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-
Поздняк Марк
, 1885 р.н., с. Дунаєць Ярославецького р-ну Глухівського окр., ук
раїнець, освіта нижча, одружений (Інших відомостей немає). Середняк.
олишній поліцейський.
рештований 23.01.1929 р. за а/р діяльність на селі. 05.07.1929 р. засуджений за ст. 58-10 на 3 р.
Полницький Микола
, 1894 р.н., м. Суми, українець, освіта вища. Дружина –
Ганна Юхимівна. Вчитель Сумської школи № 3, син псаломщика.
рештований 21.04.1938 р. за
участь в к/р військово-повстанській орг-ції. 24.03.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-11 до ВМП.
ків Іванович
, 1901 р.н., с. Грунь Грунського р-ну, українець, малописьменний.
Дружина –
атерина Іванівна, діти – Ганна, Михайло, Іван,
онюх Грунського райліс
госпу. В 1919-1920 рр. брав участь в банді Дорожка. В 1921 р. був засуджений за бандитизм на 5 р.
позбавлення волі.
рештований 16.10.1937 р. за участь в а/р повстанській орг-ції, яка мала на меті
орг-цію збройного повстання, спрямованого проти радянської влади для створення “Самостійної
країни”, здійснення шкідницьких і терористичних актів. 08.11.1937 р. засуджений за ст.ст. 54-2,
Полтарьов Микола Михайлович
, 1888 р.н., с.
адьківка Прилуцького р-ну
ернігівської обл.,
українець, освіта нижча. Дружина –
лена, дочка – Галина. Без визначених занять; син купця 2-ї
рештований 08.04.1938 р. за участь в а/р українській націоналістичній к/р повстанській
орг-ції. 21.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-8, 54-11 до ВМП.
еабілітований 02.08.1957 р. /ф.
ука Омелянович
, 1904 р.н., с. Вороніж Шосткинського р-ну, українець, освіта ни
жча, неодружений. Тесля. До революції 1917 р. писар волосного суду. В 1927 р. був судимий за
зв’язок з бандою Ващенка на 10 р. ВТТ, в 1928 р. достроково звільнений.
рештований 25.01.1930
р. за участь в к/р орг-ції, проведення а/р агітації. 26.02.1930 р. засуджений за ст. 54-11 до висилки в
Поляков Порфирій Ілліч
, 1895 р.н., хут. Маївка
овіньківської с/р Глухівського р-ну, украї
нець, малописьменний. Дружина –
атерина Іларіонівна, дочка – Федора.
ваний 09.03.1933 р. за участь в к/р повстанській орг-ції. 15.05.1933 р. засуджений за ст. 54-11 на 3 р.
концтабору умовно, з-під варти звільнений.
еабілітований 29.12.1989 р. /ф.
-7641, оп.1, спр.593-
Поляков Тимофій Іванович
, 1883 р.н., с. Сопич
ервоного р-ну, українець, письменний.
Дружина –
горівна, діти – Микола,
вдокія. Без визначених занять; колишній куркуль, в
1932 р. розкуркулений, від висилки втік.
нтер-офіцер царської армії.
рештований 26.02.1938 р.
за к/р агітацію, участь в а/р куркульському угрупуванні. 09.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-10 ч.1,
овіньки Шалигинського р-ну, росіянин, письменний.
Дружина – Василина Василівна. Працював на різних поденних роботах; колишній куркуль, в 1931
р. розкуркулений, від висилки втік.
рештований 09.03.1938 р. за участь в а/р куркульському угру
пуванні. 07.04.1938 р. засуджений за ст. 54-10 до ВМП.
еабілітований 13.03.1956 р. /ф.
-7641, оп.1,
Полятикін Петро Іванович
, 1898 р.н., с.
овіньки Глухівського р-ну, українець, освіта нижча.
Дружина – Ганна Степанівна, діти – Ганна, Марія, Тетяна,
лександра. Середняк-одноосібник. В
1918 р. добровільно служив в гетьманській варті.
рештований 09.03.1933 р. за участь в к/р повс
танській орг-ції.15.05.1933 р. засуджений за ст. 54-11 на 3 р. концтабору умовно, з-під варти звіль
Поляченко Іван Опанасович
, 1895 р.н., с. Підлипне
онотопського р-ну, українець, освіта
середня. Дружина – Фекла Іванівна, діти – Валентин, Марія. Без визначених занять.
поручик царської і Петлюрівської армії.
рештований 06.03.1928 р. за к/р агітацію. 18.05.1928 р.
засуджений за ст. 58-10
до позбавлення права проживання в Москві,
тові-на-Дону, зазначених губерніях і округах
країни і прикордонних губерніях з прикріпленням
Поляченко Кіндрат Микитович
, 1885 р.н., с. Підлипне
онотопського р-ну, освіта нижча,
українець. Дружина – Марія
рхипівна, діти – Марія, Михайло. Слюсар
онотопської МТС.
лишній член
. В 1918 р. мав зв’язок з гетьманським атаманом
исенком. В 1925 р. був
в групі осіб, які виступали проти землеустрою і реформ радянської влади на селі. В 1930 р. про
водив вербовку в СВ
, від висилки втік. В 1931 р. судимий за к/р діяльність за ст. 58-10 на 5 р.
позбавлення волі. В 1933 р. був організатором автокефальної церкви в с. Підлипне.
22.09.1937 р. за участь в к/р українській націоналістичній орг-ції. 25.10.1937 р. засуджений за ст.ст.
Понирко Іван Миколайович
, 1899 р.н., с. Полошки Глухівського р-ну, українець, малопись
менний. Дружина –
еоніла, діти – Микола і Микола.
дноосібник; колишній куркуль, в 1930 р.
розкуркулений. В 1919 р. служив в гайдамацькій армії, потім в партизанських загонах Фільченка
аболотного. В 1935 р. був адміністративно висланий як соціально-небезпечний елемент на 3 р.
далеких таборів.
рештований 15.04.1938 р. за участь в а/р куркульському угрупуванні. 23.04.1938
Пономаренко Павло
ригорович
, 1873 р.н., с. Томашівка Смілівського р-ну, українець, мало
письменний. Дружина – Степанида Іванівна, діти – Петро, Іван, Семен, Ганна, Пелагея. Садівник
підсобного господарства
оменської психіатричної лікарні; колишній куркуль, в 1930 р. розкур
рештований 08.09.1937 р. за проведення а/р агітації спрямованої проти колгоспного
онституції, за розповсюдження провокаційних чуток. 29.10.1937 р. засуджений за
ригорій Михайлович
, 1891 р.н., м.
рел, росіянин, освіта нижча. Дружина – Марія
Василівна. Без визначених занять. В 1917 р. член партії с-д меншовиків (так в документі). Після
1921 р. був активним учасником автокефального руху в м.
онотоп, де був головою, а потім дяком
автокефальної церкви.
рештований 16.04.1938 р. за участь в а/р повстансько-націоналістичній
орг-ції, як організатор і активний діяч автокефального руху
онотопщини. 23.04.1938 р. засудже
Попов Павло
, 1900 р.н., с.
ижня Сироватка
раснопільського р-ну, українець,
освіта вища. Дружина –
лександрівна, дочка –
авідувач учбовою частиною
СШ. В 1920-1923 рр. член В
рештований 15.04.1938 р. за участь в
к/р українській військово-націоналістичній орг-ції.19.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-11 до
Попов Петро Олексійович
, 1890 р.н., с. Вільне Великописарівського р-ну, українець, мало
письменний. Дружина –
укерія. Середняк.
рештований 21.04.1932 р. як організатор і керівник
к/р повстанської ланки банди Трохова в с. Вільне, вербувальну роботу, укривання політбандита
Трохова, проведення к/р агітації. 01.08.1932 р. засуджений за ст.54-11 на 3 р. концтабору.
Попов Савелій Васильович
, 1883 р.н., с. Пожня Великописарівського р-ну, росіянин, освіта
нижча. Дружина – Марія Якимівна, діти – Іван,
гор, Сергій.
уркуль-торговець. В 1919 р. був
пособником армії Денікіна. Під час перебування Петлюри, як член Спілки хліборобів-власників,
був вибраний в м.
иїв в
рештований 15.03.1931 р. за зрив заходів радянської
влади на селі, а/р агітацію. 23.07.1931 р. засуджений за ст. 54-10 до висилки в Північний край на 3
рій
, 1903 р.н., с. Млини
охвицького р-ну, українець, освіта середня.
Дружина – Марія Данилівна, діти –
лександра, Юрій. Головний бухгалтер Гадяцької райспо
живспілки Полтавської обл., син священика.
рештований 20.11.1931 р. за участь в к/р повстансь
кій орг-ції, яка мала на меті повалення радянської влади шляхом збройного повстання. 21.03.1932
р. засуджений за ст. 54-2 на 3 р. концтабору умовно, з-під варти звільнений.
ригорій Пилипович
, 1890 р.н., с.
бложки Глухівського р-ну, українець, ма
лописьменний. Дружина – Пелагея Іванівна. Без визначених занять; колишній куркуль, в 1930 р.
розкуркулений за несплату держподатків. В 1931 р. судимий за ст. 58 ч.2 на 2 р. позбавлення волі.
рештований 15.04.1938 р. за участь в а/р куркульському угрупуванні. 23.04.1938 р. засуджений за
Портянко Іван Трохимович
, 1889 р.н., с. Вороніж Шосткинського р-ну, українець, освіта ни
жча. Дружина – Ганна Іванівна, дочка – Марія. Середняк.
рештований 24.01.1930 р. за участь
в к/р орг-ції. 26.02.1930 р. засуджений за ст. 54-11 до висилки в Північний край на 3 р. умовно,
з-під варти звільнений.
еабілітований 14.07.1995 р. Приймальник утильсировини в с. Вороніж.
Служив в канцелярії дільничного пристава.
ктивний учасник “Просвіти”, автокефального руху.
рештований 11.12.1936 р. за к/р націоналістичну агітацію, розповсюдження провокаційних чу
ток як учасник а/р націоналістичного підпілля, позицію терору по відношенню до керівників ра
дянської влади і партії. 29.09.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.2 до ВМП.
еабілітований 01.08.1956
ндрійович
, 1874 р.н., с. Вороніж Шосткинського р-ну, українець, освіта
обітник Воронізького цукрозаводу.
дувач продовольчим відділом Міської Думи при Тимчасовому уряді в с. Вороніж.
11.12.1936 р. як активний учасник а/р українського націоналістичного підпілля, стояв на позиціях
терору. 29.09.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.2 до ВМП.
еабілітований 01.08.1956 р. /ф.
аум Олександрович
, 1885 р.н., хут. Веселий Верхньосагарівської с/р Буринського
р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Ганна. В 1903-1905 рр. служив прапорщиком в царській
рештований 19.03.1938 р. за участь в а/р угрупуванні. 13.04.1938 р. засудже
Потапенко Віктор Захарович
, 1908 р.н., с. Павлівка Друга
ічанського р-ну, українець, освіта
нижча, одружений (інших відомостей немає). Середняк.
рештований 23.11.1929 р. як соціально-
небезпечний елемент за хуліганство, залякування односельців зброєю, а/р настрої. 29.01.1930 р.
орис Миколайович
, 1899 р.н., м.
иїв, українець, освіта нижча. Дружина – Марія,
дочка –
іна. Бухгалтер Сумського рафінадного заводу.
рештований 25.12.1937 р. за участь в к/р
шпигунській орг-ції, а/р діяльність, невдоволення радянською владою. 19.01.1938 р. засуджений
Походня Микола Олексійович
, 1897 р.н., с. Стецьківка
отінського р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина –
атерина Миколаївна, діти – Марія,
лександра, Митра, Іван,
госпник. В 1916-1917 рр. був рядовим царської армії, в 1919 р. рядовим армії Денікіна. В 1919 р.
батько Походня М.
. був розстріляний військами
ервоної армії за видачу денікінцям червоних
рештований 04.03.1938 р. за участь в р орг-ції, а/р агітацію. 09.05.1938 р. засуджений за
Поцелуєв Пилип
, 1883 р.н., с.
ервоного р-ну, росіянин, малописьменний.
Дружина –
горівна (в 1933 р. вислана на Північ, де і померла), діти – Варвара, Марія,
олгоспник; колишній куркуль-торговець, в 1930 р. розкуркулений і засуджений як ва
лютчик. В 1932 р. був судимий за підпал на 5 р. позбавлення волі.
рештований 03.10.1937 р.
за проведення а/р агітації, спрямованої проти колгоспів, підписки на позику “
борона країни”.
27.11.1937 р. засуджений на 10 р. ВТТ (стаття не вказана).
еабілітований 29.12.1989 р. /ф.
ндрій Романович
, 1886 р.н., с.
упахівка, українець, освіта нижча, одружений
(інших відомостей немає).
уркуль, розкуркулений.
рештований 05.02.1929 р. за участь в кур
кульському угрупуванні, проведення а/р агітації, спрямованої проти радянської влади на селі.
10.05.1929 р. засуджений за ст.54-10 на 6 місяців позбавлення волі.
еабілітований 06.12.1989 р.
Правдюк Іван Власович
, 1881 р.н., хут. Правдюків Вовківської с/р
оменського р-ну, украї
нець, малописьменний. Дружина – Марина Григорівна, діти – Михайло, Марія, Григорій, Федір.
дноосібник; колишній куркуль, в 1931 р. розпроданий за невиконання хлібопостачання і інших
держзобов’язань, разом з родиною висланий на Північ.
рештований 03.08.1937 р. за а/р агіта
цію. 21.09.1937 р. засуджений на 10 р. ВТТ (стаття не вказана).
еабілітований 16.11.1989 р. /ф.
Прийменко Павло
ригорович
, 1901 р.н., с.
отінського р-ну, українець, освіта нижча.
Дружина –
атерина Юхимівна, діти –
атерина, Петро, Василь,
нтоніна, Марія.
рештований 16.04.1938 р. за участь в а/р військово-повстанській орг-ції. 21.04.1938 р. засуджений
Приказчик Іван Кіндратович
, 1896 р.н., с. Білка Тростянецького р-ну, українець, освіта ни
жча. Дружина – Марія
алістратівна. Ветсанітар на хуторі. Приказчик Білківської с/р; колишній
куркуль, в 1932 р. частково розпроданий за невиконання держподатків.
рештований 30.03.1938
р. за участь в к/р повстанській орг-ції, шкідництво в колгоспі. 10.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-
натолій Йосипович
, 1908 р.н., м. Шостка, українець, освіта вища. Дружина
льга Дмитрівна, син – Юрій. В 1937 р. технолог проектного відділу Шосткинського заводу № 9.
рештований 07.11.1937 р. за участь в к/р право-троцькістській диверсійно-шкідницькій орг-ції.
31.05.1940 р. засуджений за ст.ст. 54-7, 54-8, 54-11 на 10 р. позбавлення волі з ураженням в правах
на 5 р.
еабілітований 18.02.1956 р. В 1949 р. – начальник лабораторії технічного бюро Шосткинсь
кого заводу № 40.
рештований 06.04.1949 р. за участь в право-троцькістській орг-ції, проведення
шкідницької діяльності на оборонних заводах 31.01.1949 р. засуджений за ст.ст. 58-7, 58-11
нтон Петрович
, 1879 р.н., с. Марево Мринського повіту
ернігівської губ., ук
раїнець, малописьменний. Дружина – Марія Семенівна.
олишній есер.
рештований за участь
в а/р к/р націоналістично-повстанської есерівської орг-ції. 13.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2,
митро Михайлович
, 1894 р.н., м.
арківської обл., українець, ос
віта вища. Дружина –
лександра Юхимівна, діти –
іна. Технічний керівник
пільської лісовиробничої дільниці. В 1919 р. служив в кінно-саперному ескадроні армії Денікіна
в м. Полтава.
рештований 21.12.1937 р. за участь в а/р повстанському угрупуванні. 09.05.1938 р.
, 1893 р.н., с.
ова Слобода Путивльського р-ну, росіянка, не
письменна, неодружена (сестри – Ганна,
обітниця Тьоткинської торфорозробки, ко
лишня монашка-одноосібниця.
рештована 10.07.1937 р. за к/р роботу, розповсюдження чуток
про гибель радянської влади, проведення а/р агітації за відкриття церков, проти колгоспного
будівництва. 22.10.1937 р. засуджена за ст. 54-10 ч.2 на 8 р. ВТТ.
еабілітована 16.11.1989 р. /ф.
Прокопенко Трохим Михайлович
, 1890 р.н., с. Миколаївка
отінського р-ну, українець, ос
віта нижча. Дружина – Феона Семенівна, діти –
вген, Павло. Голова колгоспу с. Миколаївка.
рештований 05.04.1938 р. як організатор і учасник військово-бойової повстанської орг-ції в с.
ровне, к/р роботу. 19.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-11 до ВМП.
еабілітований 17.07.1956
вген Михайлович
, 1889 р.н., с. Дерманівка Базарського р-ну Житомирської обл.,
українець, освіта – юридична школа. Дружина – Марія Савеліївна. Юрист, член колегії захисників
отінського р-ну.
олишній унтер-офіцер царської армії. При Тимчасовому уряді в 1918 р. був
земським гласним. В 1919 р. добровільно служив в армії Петлюри. В 1925-1935 рр. член
виключений за службу у Петлюри.
рештований 28.03.1938 р. як організатор к/р повстанських за
гонів, за проведення к/р роботи, спрямованої проти радянської влади на відокремлення
від С
, участь в військово-бойовій повстанській орг-ції. 19.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2,
Проніков Микола Корнійович
, 1880 р.н., м. Шостка, українець, освіта – 3 кл. народного учи
лища. Дружина – Ганна
иканорівна, діти – Борис,
вгенія. Слюсар Шосткинської артілі інвалідів,
до 1934 р. працював на Шосткинському заводі № 9. В 1918 р. член партії есерів, брав участь в есе
ро-меншовистському повстанні проти радянської влади в м. Шостка.
рештований 15.04.1938 р.
за участь в а/р підпільній есерівській орг-ції. 19.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-10, 54-11 до
Проскурня Марк Петрович
, 1884 р.н., с.
амиші Грунського р-ну, українець, освіта нижча.
Дружина – Варвара
ахарівна, діти – Степан,
ндрій, Мойсей. Помічник завідувача двору
пахівського цукрозаводу
хтирського р-ну.
олишній прапорщик царської армії. Служив в армії
Денікіна. В 1919 р. був помічником начальника Полтавської в’язниці. В 1933 р. був засуджений за
шкідництво в колгоспі на 6 р. ВТТ.
рештований 24.09.1937 р. за проведення к/р агітації. 27.10.1937
, 1900 р.н., с. Боромля Тростянецького р-ну, українець, освіта се
редня. Дружина –
вдокія Іванівна. Технік шляхового відділу Сумської міськради. В 1918 р. слу
жив в армії Петлюри.
рештований 20.04.1938 р. за участь в к/р військово-повстанській орг-ції.
09.05.1938 р. засуджений за ст.ст.54-2, 54-11 до ВМП.
еабілітований 31.10.1956 р. /ф.
-7641, оп.1,
Прохоровський Олексій Сидорович,
1896 р.н., с. Вороніж Шосткинського р-ну, українець,
освіта нижча. Про родину відомостей немає.
олишній учасник “Просвіти”.
11.12.1936 р. за участь в а/р українському націоналістичному підпіллі, проведення к/р агітації,
спрямованої проти заходів партії і уряду. 29.09.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.2 до ВМП.
Проценко Іван Макарович
, 1899 р.н., м.
онотоп, українець, освіта нижча, одружений (ін
ших відомостей немає).
лектромеханік 7 дистанції зв’язку ст.
рештований 12.11.1933
р. за а/р агітацію, крадіжки державного майна. 26.01.1934 р. засуджений за ст. 54-10 на 3 р. ВТТ
Прянишнікова Парасковія Терентіївна
, 1911 р.н., с.
орюківського р-ну
нігівської обл., українка, освіта нижча.
оловік –
одіон (за участь в к/р орг-ції 11.09.1937 р. засуд
жений до ВМП), діти – Володимир, Світлана. Домогосподарка.
рештована 16.09.1937 р. як дру
жина зрадника батьківщини. 10.01.1938 р. засуджена на 8 р. ВТТ (стаття не вказана).
Пряніков Іван Олексійович
, 1896 р.н., м. Суми, українець, освіта неповна середня. Дружина
– Віра Павлівна, діти –
лена, Світлана. Бухгалтер Сумської центральної лікарні. В 1919 р. був під
поручиком 4
авказького піхотного полку армії Денікіна в м. Царицин.
рештований 02.12.1937
р. за проведення а/р агітації, антисемітизм. 09.12.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1. на 10 р. ВТТ.
Пугач Олександр Іванович
, 1888 р.н., с. Береза Глухівського р-ну, українець, освіта – ремісни
че училище. Дружина – Ганна, діти – Григорій,
адія, Пелагея, Марія. Без визначених занять; ко
лишній куркуль, в 1929 р. за невиконання держзобов’язань був судимий на 1 р. позбавлення волі
олишній офіцер царської армії. В 1918 р. служив у гайдамаків.
рештований 16.04.1938
р. за участь в а/р націоналістичній українській к/р орг-ції. 17.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-10,
Пуда Василь
, 1900 р.н., с. Собичеве Шосткинського р-ну, українець, освіта нижча.
Дружина – Парасковія Василівна, діти –
адія. Без визначених занять.
1917 р. член
партії соціалістів-революціонерів. В 1919 р. учасник політбанди Шуби, брав участь в збройному
повстанні проти радянської влади. В 1928 р. арештовувався за зв’язок з політбандою
рештований 12.02.1938 р. за участь в а/р к/р націоналістичній повстанській есерівській орг-ції.
13.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-10 ч.1, 54-11 до ВМП.
еабілітований 19.12.1956 р. /ф.
ригорій Кузьмич
, 1905 р.н., с. Бахмач №2, Бахмацького р-ну
ернігівської обл.,
українець, освіта середня. Дружина – Варвара Миколаївна, діти –
натолій Володимир. Вчитель
рештований 01.11.1937 р. за участь в а/р націоналістичній орг-ції. 19.11.1937 р.
Пукало Іван Федорович
, 1891 р.н., с. Михайлівка
ебединського р-ну, українець, освіта ни
жча. Дружина –
нтоніна Власівна, діти –
юдмила, Борис. Головний бухгалтер Василівського
спиртозаводу Штепівського р-ну. В 1919-1920 рр. поручик армії Денікіна.
рештований 27.03.1938
р. за участь в к/р націоналістичній повстанській орг-ції. 09.05.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-
Пушкарь Кузьма Максимович
, 1892 р.н., с. Грунь Грунського р-ну, українець, освіта нижча.
Дружина –
лизавета Трохимівна, діти – Василь, Михайло, Іван. Без визначених занять.
ваний 14.10.1937 р. за участь в а/р повстанській орг-ції, яка мала на меті підготовку і здійснення
збройного повстання проти радянської влади для створення “Самостійної
країни”, вербувальну
роботу, здійснення терористичних і шкідницьких актів. 08.11.1937 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-
Пушкарьов Федір
, 1882 р.н., м. Глухів, українець, освіта нижча. Дружина –
фія Федорівна, діти –
іна, Марія,
ачальник Шосткинського кис
лотного заводу № 9.
олишній член
рештований 05.01.1931 р. по підозрі
в шкідницькій діяльності за ст. 54-7. 07.06.1931 р. справу припинено за недоказаністю. /ф.
Пшебільський Іцек Хаїмович
, 1906 р.н., с. Бєлхатов Петраківського повіту (Польща), єврей,
освіта нижча. Дружина –
лара Соломонівна, діти –
оза, Сім.
обітник Сумської текстильної
фабрики. В 1927-1929 рр. рядовий польської армії, дезертував. В 1929 р. перейшов кордон з С
Мав листування з рідними в Польщі. В 1934 р. написав наклепницький на С
ний 14.08.1937 р. за а/р агітацію. 21.10.1937 р. засуджений за ст. 54-6 на 10 р. ВТТ.
Пшеничний Олексій Прохорович
, 1901 р.н., с.
адан Прилуцького р-ну
ернігівської обл.,
українець, освіта нижча загальна і середня спеціальна. Дружина – Ганна Павлівна, син – Віктор.
Викладач Путивльського хімтехнікуму; син куркуля в 1930 р. розкуркуленого, висланого на Північ.
рештований 17.09.1937 р. за а/р агітацію, розповсюдження провокаційних чуток. 16.11.1937 р. за
ригорій
ерманович
, 1902 р.н., с.
лишки Шосткинського р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина –
лена Іванівна, діти –
аталія, Іван, Федір,
льга. Без визначених занять; ко
лишній середняк, в 1934 р. розпроданий.
рештований 14.04.1938 р. за участь в а/р українській
націоналістичній к/р есерівській орг-ції. 24.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-10 ч.1, 54-11 до ВМП.
П’ятак Онисим Олексійович
, 1896 р.н., с.
лишки Шосткинського р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина – Дарія Іванівна, діти – Іван, Марія.
існик в колгоспі с.
лишки; колишній се
редняк. В 1918 р. служив в армії Петлюри.
рештований 06.03.1938 р. за участь в а/р українській
к/р есерівській орг-ції. 24.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-10 ч.1, 54-11 до ВМП.
Радченко Володимир Тарасович
, 1900 р.н., с.
лянівського р-ну, росіянин, освіта
середня, неодружений.
ервоноармієць (писар) 10 ударного полку 2-ї Донської дивізії. В 1918-
1919 рр. поручик 2-го Дроздовського полку армії Денікіна, брав участь в розстрілі полонених
рештований 03.07.1920 р. за проведення к/р агітації, спрямованої проти радянської
влади, укриття свого минулого. 31.08.1920 р. засуджений до концтабору (термін і стаття не вка
Радченко Іван
, 1899 р.н., с. Суховерхівка Тернівського р-ну, українець, освіта ни
дружений. Про родину відомостей немає. Середняк.
рештований 21.06.1929 р. за ст. 54-10
за проведення а/р агітації, спрямованої проти заходів радянської влади на селі. 10.07.1929 р. з-під
Радченко Олексій Федорович
, 1892 р.н., с. Вистороп
ебединського р-ну, українець, осві
та нижча. Дружина –
ляна Петрівна, діти – Іван, Павло, Марія,
нопільської райспоживспілки.
рештований 01.04.1938 р. за участь в українській військово-на
ціоналістичній повстанській орг-ції, яка мала на меті повалення радянської влади і встановлен
ня капіталістичного ладу. 10.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-11 до ВМП.
Радчук Сергій Олександрович
, 1867 р.н., хут.
адчуки Гудимівської с/р
ебединського р-ну,
українець, освіта нижча, одружений (інших відомостей немає).
рештований 08.09.1928
р. за ст. 54-10 за розповсюдження чуток про неминучість війни, залякування бідноти. 26.10.1928
р. з-під варти звільнений за недостатністю доказів. Інших відомостей немає. /ф.
-7641, оп.1,
нтонівна
, 1908 р.н., м. Шостка, українка, освіта середня.
оловік – Ми
лексійович (11.09.1937 р. за участь в к/р орг-ції засуджений до ВМП), діти -
лексій, Володи
мир. Домогосподарка. Маючи 10-місячного сина Володимира 07.10.1937 р. була взята під підпис
ку про невиїзд. По виповненню сину 1 року була арештована як дружина зрадника батьківщини,
соціально-небезпечний елемент. 16.01.1938 р. засуджена на 8 р. ВТТ (стаття не вказана). 02.12.1950
ригорій Петрович
, 1882 р.н., с.
овгородського р-ну, українець,
освіта нижча. Дружина –
атерина. Приватний візник на лісорозробках; колишній середняк, в
1930 р. був висланий в Сибір на 3 р. В 1909-1917 служив в поліції.
рештований 14.04.1938 р. за
участь в к/р орг-ції. 24.04.1938 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 до ВМП.
еабілітований 19.06.1957 р.
Разумний Кузьма Петрович
, 1879 р.н., с.
овгородського р-ну, українець,
малописьменний. Дружина – Варвара, діти –
гор, Михайло, Григорій.
1917 р.
член партії есерів.
рештований 16.03.1938 р. за участь в к/р орг-ції, розповсюдження провокацій
них чуток. 24.04.1938 р. засуджений за ст.54-10 ч.1 до ВМП.
еабілітований 19.06.1957 р. /ф.
Райбенбах Шулем Ізраїлевич
, 1909 р.н., м.
одзь (Польща), єврей, малописьменний. Дру
жина –
стер.
обітник Сумської текстильної фабрики. В 1932 р. нелегально перейшов кордон з
Польщі в С
рештований 21.08.1937 р. за а/р агітацію, вихваляння життя в Польщі. 05.11.1937
Ракітін Ілля Олексійович
, 1895 р.н., с.
овіньки Шалигинського р-ну, росіянин, письменний.
Дружина –
настасія Дмитрівна, діти – Микола, Марія,
лена, Ганна. Поденщик Ша
лигинського цукрозаводу; колишній куркуль, в 1930 р. розкуркулений, в 1933 р. висланий в Північ
ний край на 3 р.
рештований 15.02.1938 р. за участь в а/р куркульському угрупуванні. 07.04.1938
Ракітін Семен Стефанович
, 1893 р.н., хут. Маївка
овіньківської с/р Глухівського р-ну, росія
нин, освіта неповна середня, не одружений.
ахівник автоколони № 9
иївського шляхобуду.
лишній прапорщик царської армії.
рештований 24.02.1933 р. як організатор к/р повстанської
орг-ції, метою якої був збройний виступ проти радянської влади. 15.05.1933 р. засуджений за ст.
Рар Карл Карлович
, 1890 р.н., с. Городище Городищенського р-ну
иївської обл., німець, ос
віта середня. Дружина – Юлія
осипівна. Технік-хімік Сумського рафінадного заводу.
ний 02.09.1941 р. за проведення а/р агітації під час військових дій
імеччини проти
Союзу. 05.12.1942 р. засуджений за ст. 54-10 ч.2 на 8 р. ВТТ.
еабілітований 22.08.88 р. /ф.
Раскосов Федір Ілліч
, 1872 р.н., с.
озаче Шалигинського р-ну, росіянин, освіта ниж
ча. Дружина –
вдокія Мінаївна, син – Микола.
городник Шалигинського цукрозаводу; колиш
ній куркуль, в 1930 р. розкуркулений, від висилки втік.
рештований 10.09.1937 р. за а/р агітацію.
20.09.1937 р. засуджений на 8 р. ВТТ. (стаття не вказана).
еабілітований 16.11.1989 р. /ф.
Ребенко Мойсей Калістратович
, 1878 р.н., с. Слоут Глухівського р-ну, українець, малопись
менний. Дружина – Марія
лександрівна, діти – Софія, Тетяна, Василь (колишній учасник політ
банди Сачка-Берегового). Без визначених занять; колишній куркуль, в 1932 р. розкуркулений.
олишній унтер-офіцер царської армії.
рештований 20.04.1938 р. за участь в а/р куркульському
угрупуванні. 23.04.1938 р. засуджений за ст. 54-10 до ВМП.
еабілітований 31.10.1956 р. /ф.
ригорій Іванович
, 1886 р.н., с. Собичеве Шосткинського р-ну, українець, освіта ни
жча. Дружина – Софія Іванівна, діти – Ганна,
настасія, Марія. Без визначених
занять. В 1919 р. член
; брав участь в політбанді Шуби-
орнєва. В 1933 р. був судимий за
утримання золота.
рештований 15.04.1938 р. за участь в українській націоналістичній к/р повс
танській есерівській орг-ції. 23.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-10 ч.1, 54-11 до ВМП.
Рево Костянтин Михайлович
, 1882 р.н., с. Тулиголове Глухівського р-ну, українець, освіта
– міське училище. Дружина –
льга Михайлівна. Бухгалтер Шосткинського відділення “
торгу”. В 1912-1917 рр. губернський секретар Шосткинського казначейства.
1917 р. член
В 1918 р. брав участь в збройному есерівському повстанні проти радянської влади в м. Шостка. В
1929-1930 рр. брав участь в нелегальних есерівських зібраннях.
рештований 20.02.1938 р. за ак
тивну участь в а/р підпільній повстанській есерівській орг-ції, проведення а/р підривної роботи.
05.05.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-10, 54-11 до ВМП.
еабілітований 18.07.1957 р. /ф.
ригорій
анилович
, 1882 р.н., с. Собичеве Шосткинського р-ну, українець, мало
письменний. Син – Трохим.
обітник Воздвиженського винзаводу; колишній куркуль, в 1933 р.
майно вилучено за несплату держзобов’язань, висланий на 4 р. (покарання відбував на Дніпро
рештований 15.04.1938 р. за участь в а/р українській націоналістичній повстанській орг-ції,
а/р агітацію. 23.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-10 ч.1, 54-11 до ВМП.
еабілітований 18.01.1957 р.
хим Кіндратійович
, 1887 р.н., с. Собичеве Шосткинського р-ну, українець, мало
письменний. Дружина – Феодора Севастіанівна, діти – Марія,
ук’ян, Віра.
обітник 8-ї дистанції
по ремонту залізниці. В 1919 р. брав участь в політбанді Шуби.
рештований 14.04.1938 р. за
участь в українській націоналістичній к/р повстанській орг-ції. 23.04.1938 р. засуджений за ст.ст.
ніна Оскарівна
, 1912 р.н., с. Мартинівка Жмеринського р-ну Вінницької обл.,
естонка, освіта середня.
оловік – Горський
икифорович (19.11.1937 р. за участь в
к/р правотроцькістській орг-ції засуджений до ВМП). Технік-хімік Шосткинського заводу № 9.
рештована 23.11.1937 р. як дружина зрадника батьківщини, соціально-небезпечний елемент.
16.01.1938 р. засуджена на 5 р. ВТТ. (стаття не вказана).
еабілітована 26.12.1957 р. /ф.
-7641, оп.1,
Репа Іван Трохимович
, 1894 р.н., с. Плавинище
оменського р-ну, українець, освіта нижча.
Дружина – Марія Петрівна, діти – Іван,
адія. Бригадир колгоспу в с. Плавинище; колишній се
редняк, в 1933 р. розпроданий за злісне невиконання держзобов’язань.
рештований 04.05.1938
р. за участь в к/р націоналістичній орг-ції, к/р роботу. 08.05.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-11
Репетун Петро Омелянович
, 1890 р.н., м. Глухів, українець, малописьменний. Дружина
лександра Семенівна, діти – Ганна,
аталія. Сушильний майстер Глухівського відділення “
1905 р. був членом партії російських есерів.
рештований 11.03.1938 р. за участь в к/р
націоналістичній повстанській орг-ції, а/р діяльність. 31.03.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-10 ч.1,
Реп’ях Сергій
, 1879 р.н., с.
ролевецького р-ну, українець, ос
віта нижча. Дружина – Пульхерія
ахарівна. Бухгалтер Шосткинської української
1917
р. член а/р нелегальної орг-ції есерів. В 1918 р. брав активну участь в збройному есерівському
повстанні в м. Шостка.
рештований 21.04.1038 р. за участь в а/р нелегальній орг-ції есерів, а/р
діяльність. 29.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-10 ч.1, 54-11 до ВМП.
еабілітований 01.08.1956 р.
митро Романович
, 1881 р.н., м.
хтирка, українець, малописьменний. Дружина
індратівна. Без визначених занять; колишній середняк, в 1930 р. розпроданий за неви
конання держзавдання. В 1910 р. був стражником царської поліції в м.
29.09.1937 р. за а/р агітацію. 15.10.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ.
вксентій Іванович
, 1893 р.н., с. Вороніж Шосткинського р-ну, українець, освіта се
редня. Дружина – Ганна Іванівна, син – Віталій.
авідувач школою в с. Іванкове Понорницького
ернігівської обл. В 1924-1925 рр. дяк в с. Вороніж.
рештований 03.02.1930 р. за к/р діяль
ність серед населення за ст. 54-11. 26.02.1930 р. з-під варти звільнений, справу припинено. Інших
Рєзнік Михайло Іванович
, 1889 р.н., с. Вороніж Шосткинського р-ну, українець, освіта серед
ня. Дружина –
нисія Семенівна, діти –
ідія, Василина, Михайло,
авідувач школою
в с.
рештований 28.01.1930 р. за к/р діяльність серед населення за ст. 54-11. 26.02.1930 р.
митро Васильович
, 1904 р.н., с. Гринцеве
ебединського р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина – Марія
ндріївна, діти –
льга, Таїсія,
натолій. Секретар-діло
вод Штепівської МТС.
рештований 21.04.1938 р. за активну участь в к/р націоналістичній повс
танській орг-ції, к/р агітацію. 24.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-11 до ВМП.
ідія Іванівна
, 1893 р.н., с. Житники
иївської губ., українка, освіта середня.
ловік – Дмитро Володимирович, дочка – Галина. Музичний керівник Глухівського дитячого садка;
дочка священика.
рештована 11.03.1938 р. за участь в к/р націоналістичній орг-ції. 09.04.1938 р.
Рибкін Павло Іванович
, 1878 р.н., с.
ноб-Трубчевська
ільчицького р-ну, українець, пись
менний. Дружина – Софія. Без визначених занять; колишній куркуль, в 1931 р. розкуркулений
за невиконання податків. Сектант-баптист. В 1934 р. був судимий за крадіжку державного лісу
на 4 місяці примусових робіт.
рештований 09.09.1937 р. за а/р агітацію, спрямовану на підрив
колгоспного будівництва, висловлювання поразницьких настроїв і співчуття по відношенню до
розстріляних ворогів народу. 19.09.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.2 на 10 р. ВТТ.
Риженко Митрофан Іванович
, 1888 р.н., м. Глухів, українець, освіта нижча. Дружина –
Михайлівна, діти – Марія, Сергій,
лександра, Дмитро,
льга. Поштар в м. Глухів. До
1929 р. був попом і дияконом автокефальної церкви.
рештований 16.04.1938 р. за участь в а/р
українській націоналістичній к/р орг-ції. 17.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-10, 54-11 до ВМП.
Римар Петро
, 1879 р.н., хут.
упахівського р-ну, українець, освіта нижча.
Про родину відомостей немає.
рештований 09.02.1929 р. за проведення а/р агітації,
спрямованої проти заходів радянської влади на селі. 05.04.1929 р. засуджений за ст. 54-10 до поз
бавлення права проживання в Москві,
остові-на-Дону, зазначених губерніях і окру
з прикріпленням до зазначеного місця проживання на 3 р., з-під варти звільнений.
Ричкаль Петро Мойсейович
, 1897 р.н., с. Попова Слобода Буринського р-ну, українець, осві
та нижча. Дружина – Марія
осипівна, діти – Галина, Петро. Фельдшер Поповослобідської амбу
латорії, син торговця.
рештований 15.12.1937 р. за участь в а/р українській націоналістичній орг-
ції, а/р роботу. 27.12.1937 р. засуджений за ст.ст. 54-7, 54-8, 54-11 до ВМП.
еабілітований 02.07.1958
Рищенко Петро
, 1905 р.н., с. Стила Старо-Бешівського р-ну Донецької обл., грек,
освіта вища. Дружина –
юдмила Василівна, діти – Тамара,
юдмила. Вчитель залізничної шко
ли № 33 ст. Ворожба. В 1906-1907 рр. мав зв’язок з поліцейською охранкою. В 1920 р. надавав
допомогу військам Врангеля. В 1925-1934 рр. член В
П(б), виключений.
рештований 29.03.1938
р. за участь в к/р націоналістичній орг-ції, к/р діяльність, шпигунство. 23.04.1938 р. засуджений за
, 1896 р.н., с.
окня Глинського р-ну, українець, освіта нижча. Дру
жина – Мотря Іванівна, діти – Григорій,
ука. Бригадир в колгоспі с.
олишній унтер-
офіцер царської армії. В 1919 р. служив в армії Денікіна. В 1920 р. брав участь в політбанді Вовка.
В 1930 р. арештовувався за участь в СВ
рештований 02.03.1938 р. за активну участь в к/р націо
налістичній орг-ції, а/р агітацію. 15.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-10 ч.2, 54-11 до ВМП.
Рісований Іван
, 1904 р.н., с. Терни
лянівського р-ну, українець, освіта вища. Дружи
на – Поліна Павлівна, діти –
да, Світлана. Вчитель залізничної школи №33 ст. Ворожба.
тований 07.04.1938 р. за участь в к/р націоналістичній орг-ції, к/р діяльність. 23.04.1938 р. засудже
льберт
дольфович
, 1895 р.н., м.
иїв, німець (онук німецького колоніста з Волині,
мати – полька з
иєва), освіта – 4 кл. залізничного училища. Дружина –
ахарівна. В
1918-1920 рр. працював в
иєві підсобним працівником і формувальником у скульптора Ярошко.
09.11.1941-19.09.1943 рр. працював техноруком-пивоваром
оменського пивзаводу.
28.03.1944 р. за те, що під час проживання на тимчасово-окупованій території м.
омни співчував
фашистському ладу, зареєструвався як фолькс-дойч, за зраду. 13.05.1944 р. засуджений за ст. 58-1
Рогальський Василь Іванович
, 1871 р.н., с. Грунь Грунського р-ну, українець, освіта нижча.
Дружина – Варвара Герасимівна. Без визначених занять; колишній служитель культу.
ний 14.10.1937 р. за участь в а/р повстанській орг-ції, яка мала на меті орг-цію збройного повстан
ня проти радянської влади для створення “Самостійної
країни”, здійснення шкідницьких і те
рористичних актів. 08.11.1937 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-7, 54-8, 54-11 до ВМП.
Рогальський Йосип Карпович
, 1881 р.н., с. Грунь Грунського р-ну, українець, малописьмен
ний, одинокий.
ибальського споживтовариства Грунського р-ну.
рештований 15.10.1937
р. за участь в а/р повстанській орг-ції, яка мала на меті підготовку і здійснення збройного повстан
ня проти радянської влади для створення “Самостійної
країни”, вербувальну роботу, здійснен
ня терористичних і шкідницьких актів. 08.11.1937 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-7, 54-8, 54-11 на
Рогальський Петро Хомич
, 1897 р.н., с. Грунь Грунського р-ну, освіта нижча, українець.
ник, завідувач Грунської приписної каси. Дружина – Марина Тимофіївна (дочка куркуля, в 1931 р.
розкуркуленого), діти – Михайло,
аталія, Ганна,
атерина. В 1918-1919 рр. член партії
“боротьбистів”. В 1919-1921 рр. член
, виключений за участь в обряді вінчання. В 1921 р.,
працюючи військовим слідчим в м.
іньків, дискредитував вирок Верховного Суду. В 1922 р. був
засуджений на 1,5 р. за незаконне зберігання зброї.
рештований 09.11.1937 р. за проведення к/р
агітації. 05.12.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ. 15.02.1940 р. справу припинено за
анна Павлівна
, 1887 р.н., с.
едригайлівського р-ну, українка, неписьмен
оловік – Григорій
лексійович, діти – Михайло, Петро,
кулина. Без визначених занять;
колишня куркулька, в 1931 р. майно вилучено, вислана на спецпоселення разом з родиною на 2,5
р. в Свердловську обл.
рештована 01.11.1937 р. за а/р агітацію, спрямовану проти колгоспного
будівництва, розповсюдження провокаційних чуток. 15.11.1937 р. засуджена на 8 р. ВТТ (стаття не
, 1898 р.н., с. Влізки
ебединського р-ну, українець, освіта нижча,
одружений (інших відомостей немає).
рештований 08.06.1929 р. за участь в куркульсь
кому угрупуванні, а/р агітацію, спрямовану проти заходів радянської влади на селі. 16.08.1929 р.
засуджений за ст. 54-10 до висилки на 3 р. в Північний край.
еабілітований 28.12.1989 р. /ф.
Рогоза Федір Іванович
, 1881 р.н., с. Влізки
ебединського р-ну, українець, освіта нижча,
рештований 08.06.1929 р. за зв’язок з денікінськими військами, з якими від
ступав за кордон, проведення а/р агітації, спрямованої проти заходів радянської влади на селі.
16.08.1929 р. засуджений за ст. 54-10 на 3 р. концтабору.
еабілітований 28.12.1989 р. /ф.
Роженко Микита Савович
, 1898 р.н., с. Великі Бубни Талалаївського р-ну, українець, освіта
неповна вища. Дружина –
атерина Дмитрівна, діти – Вітольд, Марія. Вчитель Великобубнівської
рештований 10.11.1937 р. за участь в націоналістичній к/р повстанській орг-ції. 19.11.1937
Рознятовська Софія Матвіївна
, 1884 р.н., м. Варшава (Польща), полька, пись
оловік – Сергій Пилипович. Швачка в
онотопській артілі. В 1925-1929 рр. голова
нотопської польської костельної общини, мала тісний зв’язок з ксьондзом Барановським, засуд
женим за к/р діяльність.
рештована 07.03.1938 р. за к/р діяльність, направлену проти заходів
радянської влади, вихваляння Польщі. 28.05.1938 р. засуджена за ст. 54-10 ч.1 на 5 р. ВТТ.
Рой Михайло Володимирович
, 1889 р.н., с. Дунаєць Ярославецького р-ну Глухівського окр.,
українець, освіта нижча, одружений (інших відомостей немає). Середняк.
олишній доброво
лець гетьманської і петлюрівської армій.
рештований 23.01.1929 р. за а/р діяльність на селі.
05.07.1929 р. засуджений за ст.58-10 на 3 р. концтабору.
еабілітований 15.11.1989 р. /ф.
нтон Федосійович
, 1897 р.н., с.
устянка Смілівського р-ну, українець, ос
віта нижча. Дружина –
лександра, діти –
нтон, Григорій.
олгоспник. В 1919 р. був коміса
устянської волості. В 1928 р. брав участь в автокефальному русі і “Просвіті”.
25.02.1938 р. за участь в а/р українській націоналістичній к/р орг-ції. 10.04.1938 р. засуджений за
Рокитянський Сава Васильович
, 1896 р.н., с.
устянка Смілівського р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина –
лизавета
ирилівна, діти –
юбов, Ганна.
олгоспник, бригадир по бороть
бі з сільськогосподарськими шкідниками. В 1917 р. помічник волосного писаря. В 1919 р. був
секретарем військово-революційного комітету, потім виконкому
устянської волості.
учасник автокефального руху.
рештований 25.02.1938 р. за участь в а/р українській к/р орг-ції.
10.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-10, 54-11 до ВМП.
еабілітований 04.09.1957 р. /ф.
Романенко Прокопій Семенович
, 1885 р.н., м.
онотоп, українець, освіта нижча. Дружина
фросинія, дочка – Тамара. Токар механічного цеху
. В 1903-1917 рр. член партії меншо
рештований 11.03.1938 р. за участь в есеро-меншовистській націоналістичній повстансь
кій орг-ції. 25.04.1938 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 до ВМП.
еабілітований 24.02.1956 р. /ф.
встафій Сидорович
, 1888 р.н., с. Собичеве Шосткинського р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина – Марина
стимівна, син – Іван. Без визначених занять. В 1919 р. брав участь в
політбанді Шуби-
рештований 14.04.1938 р. за участь в а/р українській націоналістич
ній повстанській орг-ції, а/р агітацію. 23.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-10 ч.1, 54-11 до ВМП.
Романцов Прохор
, 1891 р.н., с. Собичеве Шосткинського р-ну, українець, освіта ниж
ча. Дружина –
вданія Федорівна, діти –
вгенія, Іван. Секретар Собичівської с/р.
олишній фель
дфебель царської армії. Був секретним співробітником царської охранки. В 1918 р. був організа
тором к/р есерівського повстання в с. Собичеве проти радянської влади. В 1919 р. був учасником
рештований 11.03.1938 р. за участь в а/р к/р націоналістичній повстанській
есерівській орг-ції. 13.04.1938 р. засуджений за ст.ст.54-10 ч.1. 54-11, 54-13 до ВМП.
Романченко Самуїл
нтонович
, 1867 р.н., с. Пустовойтівка
асульського р-ну, українець, ма
лописьменний, одружений (інших відомостей немає). Без визначених занять, колишній куркуль.
рештований 21.03.1929 р. за к/р агітацію, спрямовану проти заходів радянської влади на селі.
05.07.1929 р. засуджений за ст. 54-10 до висилки на 3 р. на
еабілітований 14.12.1989 р. /ф.
Романченко Федір Трохимович
, 1905 р.н., с.
отінського р-ну, українець, освіта ниж
ча. Дружина – Марина
омірник торфартілі в с.
ровне; син колишнього полковника
царської і денікінської армій, який емігрував за кордон.
рештований 10.04.1938 р. за участь в
есерівській повстанській к/р орг-ції, яка мала на меті повалення радянської влади шляхом зб
ройного повстання. 16.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-8, 54-11 до ВМП.
хим Іванович
, 1893 р.н., с. Погожа
оменського р-ну, українець, мало
письменний. Дружина –
лизавета Терентіївна, діти – Павло, Григорій.
оваль в колгоспі
ської с/р; колишній куркуль, в 1930 р. розкуркулений, висланий на Північ на 3 р. (родину вислали
на Північ в 1931 р.).
рештований 24.08.1937 р. за а/р агітацію. 21.09.1937 р. засуджений на 10 р.
икифорович
, 1892 р.н., с. Довжик
хтирського р-ну, українець, малописьмен
ний. Дружина – Ганна Миколаївна, син – Володимир.
олгоспник. В 1919 р. служив в армії Денікі
рештований 30.10.1937 р. за к/р агітацію. 18.11.1937 р. засуджений за ст.54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ.
Ромась Михайло Олександрович
, 1892 р.н., с. Довжик
упахівського р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина –
рештований 02.02.1929 р. за проведення а/р агітації, спрямо
ваної проти заходів радянської влади на селі, збройний замах на життя члена сільради. 24.05.1929
р. засуджений за ст. 54-10 до позбавлення права проживання в Москві,
Дону, зазначених губерніях і округах
з прикріпленням до зазначеного місця проживання
Ромась Симон Павлович
, 1894 р.н., м.
іньків Полтавської обл., росіянин, освіта середня. Дру
жина – Марія Феодосіївна, син – Георгій.
обітник Сумського відділення “Держфото” №1. В 1918
р. при правлінні гетьмана був начальником
іньківської волосної варти, за що арештовувався в
1919 р. (під вартою утримувався 8 місяців) і в 1921 р. (під вартою утримувався 1 місяць).
ваний 26.10.1937 р. за а/р агітацію. 05.12.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ.
Росинський Меєр
, 1903 р.н., м. Гадяч Полтавської обл., єврей, освіта неповна
вища. Дружина – Марія Веніамінівна, діти –
ауковий співробітник
1924 р. активний учасник сіоністської орг-ції “Гехолуц”
, член райвідділення
штований 03.03.1938 р. за а/р агітацію, к/р діяльність. 10.11.1939 р. засуджений за ст.ст. 54-10 ч.1,
Ростовський Павло
, 1891 р.н., станиця
краю, росіянин, освіта середня. Дружина – Марія Густавівна, син – Юрій.
аборант Сумського
олишній штабс-капітан царської армії.
рештований 04.04.1938 р. за участь в к/р
військово-повстанській орг-ції. 24.04.1938 р. за ст.ст. 54-2, 54-11 до ВМП.
еабілітований 31.10.1956
Рубан Іван Петрович
, 1889 р.н., с. Влізки
ебединського р-ну, українець, освіта нижча. Про
родину відомостей немає. Середняк, коваль.
рештований 08.06.1929 р. за проведення а/р агі
тації, спрямованої проти заходів радянської влади на селі. В зв’язку з тим, що знаходився під
впливом куркульського елемента 20.06.1929 р. з-під варти звільнений. Інших відомостей немає.
Рубан Павло Йосипович
, 1891 р.н., с. Ярославець Глухівського р-ну, українець, освіта нижча.
Дружина – Ганна Тарасівна, діти – Григорій, Василь, Іван, Ганна, Петро, Марія.
ахівник в колго
спі. Був організатором і керівником товариства “Просвіта” в с. Ярославець. В 1929 р. арештову
вався по справі “СВ
”, під вартою утримувався 3,5 місяці.
рештований 10.03.1938 р. за активну
участь в к/р націоналістичній орг-ції, а/р діяльність. 31.03.1938 р. засуджений за 54-10 ч.1, 54-11 до
Рубаник Іван Іларіонович
, 1883 р.н., с.
ижня Сироватка
раснопільського р-ну, українець,
малописьменний. Дружина – Феодосія
азарівна. Без визначених занять; колишній куркуль, в
1931 р. розкуркулений і висланий за к/р агітацію в
азахстан на 3 р.
рештований 04.11.1937 р.
за к/р агітацію. 05.12.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ.
еабілітований 16.11.1989 р.
Рубашов Павло Полікарпович
, 1895 р.н., с. Вороніж Шосткинського р-ну, українець, осві
та нижча. Дружина – Ганна Гаврилівна, діти – Петро, Ганна, Василь. Середняк.
25.01.1930 р. за к/р діяльність серед населення, участь в к/р орг-ції за ст. 54-11. 26.02.1930 р. справу
, 1908 р.н., м.
одзь (Польща), єврейка, освіта нижча, неодру
обітниця Сумської артілі “
тильвиробник”. В 1927 р. в Польщі арештовувалась польсь
кою дефензивою по підозрі в розповсюдженні комуністичної літератури. В 1932 р. нелегально
перейшла кордон з Польщі в С
рештована 20.08.1937 р. за а/р агітацію, шпигунську діяль
ність на користь Польщі. 16.11.1937 р. засуджена за ст. 54-6 на 10 р. ВТТ.
еабілітована 27.07.1956
ідія Миколаївна
, 1898 р.н., м.
апорізької обл., українка, письменна.
– Сергій Малахович, діти – Маргарита,
юдмила. Вихователька дитячих ясел Шосткинської фаб
рики №6; дочка колишнього генерал-губернатора Таврійської губернії Пєшкова Миколи.
тована 26.04.1938 р. за а/р агітацію, підозрювана в шпигунстві на користь Польщі на Шосткинсь
ких оборонних заводах. 21.09.1938 р. засуджена за ст.ст. 54-6, 54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ.
нат Павлович
, 1875 р.н., с. Терни Тернівського р-ну Сумського окр., українець, осві
та нижча, одружений (інших відомостей немає). Середняк, церковний староста в с. Бобрик Тер
нівського р-ну.
рештований 11.06.1929 р. за участь в нелегальному куркульському угрупуванні,
а/р агітацію, спрямовану проти хлібозаготівель. 16.08.1929 р. засуджений за ст. 58-10 до висилки в
Руденко Марк Кузьмич
, 1880 р.н., с. Влізки
ебединського р-ну, українець, освіта нижча. Про
родину відомостей немає. Середняк. Підтримував війська Денікіна.
рештований 08.06.1929 р. за
а/р агітацію, спрямовану проти заходів радянської влади на селі за ст. 54-10. В зв’язку з тим, що
знаходився під впливом куркульського елемента 20.06.1929 р. з-під варти звільнений. Інших відо
Руденко Федір Іванович
, 1891 р.н., м.
ролевець, українець, освіта нижча. Дружина –
росинія Петрівна, діти – Галина, Тамара. Бухгалтер Шосткинського хімтехнікуму. В 1917 р. член
партії есерів.
рештований 08.09.1937 р. за а/р агітацію, розповсюдження наклепів на партії і ра
дянську владу. 15.11.1937 р. засуджений на 10 р. ВТТ (стаття не вказана).
еабілітований 07.03.1958
Рудень Василь
, 1903 р.н., с. Стецьківка
отінського р-ну, українець, освіта нижча.
Дружина –
нисимівна, дочка – Віра. Помічник уповноваженого комітету заготівель
по Сумському р-ну. В 1928-1937 рр. член
рештований 12.09.1937 р. за участь в а/р
диверсійно-терористичній орг-ції. 07.12.1937 р. засуджений за ст.ст. 54-7, 54-8, 54-11 до ВМП.
Рудень Мефодій Кіндратович
, 1897 р.н., с. Стецьківка
отінського р-ну, українець, освіта ни
жча. Дружина – Ганна Сергіївна, діти – Марія, Іван, Василь. Візник Стецьківського спиртозаводу;
колишній куркуль, в 1930 р. розкуркулений, від висилки втік.
рештований 04.03.1938 р. за участь
в к/р орг-ції, а/р агітацію. 09.05.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-1а, 54-11 до ВМП.
Рудиця Степан
икифорович
, 1909 р.н., с. Великий Самбір
онотопського р-ну, українець,
освіта неповна середня.
озлучений, син – Василь.
онотопського цегельного заводу № 2;
колишній куркуль, в 1930 р. розкуркулений, від висилки втік.
рештований 28.11.1937 р. за а/р
агітацію, погрози активу села, розповсюдження провокаційних чуток, вихваляв ворогів народу.
01.12.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ.
еабілітований 01.09.1956 р. /ф.
-7641, оп.1,
Руднєва Олександра Онисимівна
, 1909 р.н., с. Мурафа Богодухівського р-ну
арківської обл.,
українка, малописьменна.
оловік –
удень Василь Дмитрович, дочка – Віра (09.02.1938 р. переда
на в
арківський дитячий розподільник). Домогосподарка.
рештована 08.02.1938 р. як член ро
дини зрадника батьківщини. 26.03.1938 р. засуджена на 8 р. ВТТ (стаття не вказана).
ригорій
, 1884 р.н., с. В’язове Грунського р-ну, українець, малописьменний.
Дружина –
настасія Данилівна, діти – Яків, Петро.
рештований 14.10.1937 р. за
участь в а/р повстанській орг-ції, яка мала на меті підготовку і здійснення збройного повстання,
спрямованого проти радянської влади для створення “Самостійної
країни”, вербувальну робо
ту, здійснення терористичних і шкідницьких актів. 08.11.1937 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-7,
Рудь Павло Степанович
, 1895 р.н., с. Бобрик Тернівського р-ну, українець, освіта нижча, вді
вець. Без визначених занять.
рештований 25.03.1926 р. за розповсюдження к/р чуток серед селян,
організацію куркульства проти радянської влади, порушення підписки про невиїзд з м.
20.08.1926 р. засуджений за ст.73
(діяла до 22.11.1926 р.)до висилки в
азахстан на 3 р.
аврилович
, 1897 р.н., м.
енінград, росіянин, освіта неповна вища. Дру
жина – Флора
ачальник технічного відділу
оменського машинобудівного заводу.
рештований 03.11.1937 р. за к/р шпигунську діяльність. 28.12.1937 р. засуджений за ст. 54-6 до
Рябущенко Костянтин Тимофійович
, 1893 р.н., м. Суми, українець, освіта нижча. Дружина
– Марія Гаврилівна, діти – Веніамін, Микола. Старший бухгалтер Сумської школи глухонімих. В
1919 р. прапорщик Дроздовського полку армії Денікіна.
рештований 04.03.1938 р. за участь в к/р
військово-повстанській орг-ції. 24.03.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-11 до ВМП.
енис Іванович
, 1873 р.н., с. Сопич
ервоного р-ну, росіянин, освіта нижча. Дружина
– Тетяна Михайлівна, син – Микола. Двірник Глухівського учительського інституту; колишній
куркуль, в 1932 р. розпроданий.
рештований 23.06.1941 р. за а/р агітацію, розповсюдження про
вокаційних чуток про війну. 10.12.1941 р. помер в Івдельлазі
ВС, про що не було повідомлено
араду при
ВС С
. 16.04.1942 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 5 р. ВТТ в
Рязанський Ізраїль
ронович
, 1884 р.н., с. Бондарівка Сосницького р-ну
ернігівської обл.,
єврей, освіта нижча.
Дружина –
ва Яківна, діти – Фаня,
рон, Павло, Сіма,
юся. Продавець
Сумської бази “
рештований 04.04.1938 р. за участь в а/р терористичній сіоніст
ській шпигунській орг-ції. 19.04.1938 р. засуджений за ст.ст.54-2, 54-6, 54-7, 54-8, 54-11 до ВМП.
Сабодаш Василь Михайлович
, 1884 р.н., с. Полкова Микитівка Богодухівського р-ну, украї
нець, малописьменний. Дружина –
іла Прокопівна, діти – Микола, Гнат, Трохим, Парасковія,
аритон. Сторож
лянівського цукрорадгоспу; колишній куркуль, в 1930 р. розкуркулений, вис
ланий на Північ на 3 р.
рештований 05.08.1937 р. за к/р агітацію. 29.09.1937 р. засуджений за ст.
Савенко Михайло Олександрович
, 1900 р.н., м.
ебедин, українець, освіта неповна серед
ня. Дружина – Ганна Григорівна, син –
ебединського Держплемрозсад
ника, син торговця.
рештований 08.02.1938 р. за участь в к/р білогвардійській орг-ції, а/р агіта
цію.09.05.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-11 до ВМП.
еабілітований 29.11.1957 р. /ф.
Савицький Микола Федорович
, 1894 р.н., с.
сок Ямпільського р-ну, українець, освіта не
повна вища. Дружина –
нтоніна Василівна, діти – Галина,
ідія. Викладач Шосткинської СШ
олишній офіцер царської армії. В 1918 р. прапорщик 45 піхотного
країнського пет
люрівського полку в
ам’янець-Подільську, командир батальйону. В 1930 р. був судимий за ан
тисемітизм на 6 міс. примусових робіт, оправданий Верховним судом.
рештований 18.02.1938
р. за те, що в 1918 р. в період тимчасової німецької окупації Шосткинського р-ну був завербова
ний як агент німецької розвідки для збирання шпигунських відомостей на користь
21.09.1938 р. засуджений за ст.ст.54-10 ч.1, 54-6 до ВМП.
еабілітований 22.01.1957 р. /ф.
Савосько Степан Пилипович
, 1882 р.н., с. Собичеве Шосткинського р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина – Віра
вдокимівна. Без визначених занять; колишній куркуль, в 1932 р. засудже
ний за невиконання хлібозаготівель за ст. 58 ч.1 на 6 р. позбавлення волі та до висилки у віддалені
місцевості С
на 3 р.
1928 р. був церковним старостою.
рештований 20.11.1937 р. за участь
в куркульсько-есерівському угрупуванні, проведенні антиколгоспної агітації, розповсюдження
провокаційних чуток. 27.11.1937 р. засуджений на10 р. ВТТ (стаття не вказана).
Савуренко Савелій Олександрович
, 1878 р.н., с.
хтирського р-ну, українець, осві
та нижча, одружений (інших відомостей немає).
рештований 05.02.1929 р. як керівник
куркульського угрупування, а/р агітацію, спрямовану проти заходів радянської влади. 10.05.1929
р. засуджений за ст. 54-10 до позбавлення права проживання в Москві,
Дону, зазначених губерніях і округах
з прикріпленням до зазначеного місця проживання
Савченко Максим
, 1892 р.н., с.
осилівка Борзнянського р-ну
обл., українець, освіта неповна вища. Дружина – Варвара
икифорівна, син – В’ячеслав. Вчи
стровської неповної середньої школи Миколаївської обл. До 1928 р. був попом автокефаль
ної церкви.
рештований 14.03.1938 р. за участь в а/р українській націоналістичній к/р орг-ції.
17.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-10, 54-11 до ВМП.
еабілітований 26.03.1958 р. /ф.
Савченко Микола Миколайович
, 1911 р.н., с. Вирівка
онотопського р-ну, українець, освіта
нижча, неодружений.
ахівник П
-10 ст.
онотоп. ; колишній куркуль, в 1930 р. розкуркулений,
в 1933 р. висланий за ст. 58-10 на 3 р.
рештований 29.11.1937 р. за а/р агітацію, спрямовану проти
колгоспного будівництва, розповсюдження провокаційних чуток про гибель радянської влади.
01.12.1937 р. засуджений на 10 р. ВТТ (стаття не вказана).
еабілітований 09.10.1956 р. /ф.
Савчук Василь Феофанович
, 1883 р.н., с. Сьомаки Жмеринського р-ну Вінницької обл., ук
раїнець, освіта – 2 кл. церковно-приходського училища. Дружина – Марія Тимофіївна, діти –
натолій, Михайло. Приймальник продукції
хтирського держмлина №7.
старший унтер-офіцер
хтирського уланського полку царської армії. В 1919 р. старший унтер-
офіцер армії Денікіна, з якою емігрував в Сербію. В 1923 р. по амністії повернувся в С
штований 06.12.1937 р. за проведення к/р агітації серед населення м.
хтирка. 09.12.1937 р. засуд
жений за ст. 54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ. 26.03.1958 р. справу припинено за недоказаністю висунутого
Савчук Олександр Федорович
, 1892 р.н., м. Білопілля, українець, освіта нижча, одинокий.
Бухгалтер Сумського аптекоуправління. В 1919 р. служив в армії Денікіна.
рештований 04.03.1938
р. за участь в к/р військово-повстанській орг-ції. 09.05.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-11 до
Сагир Феофан
враамович
, 1880 р.н., с.
ермалик Маріупольського р-ну Донецької обл.,
грек, освіта нижча. Дружина – Віра. Продавець крамниці
ернігівторгу в м. Глухів ; колишній
куркуль, в 1930 р. розкуркулений. В 1931 р. за участь в к/р орг-ції засуджений на 5 р. ВТТ.
тований 21.12.1937 р. за участь в к/р повстанській орг-ції, а/р агітацію. 07.02.1938 р. засуджений за
митро Іванович
, 1905 р.н., с. Собичеве Шосткинського р-ну, українець, освіта ни
жча. Дружина –
стимівна, діти –
нтон. Без визначених занять. В 1936 р. був
судимий за саботаж хлібоздачі на 1 р. адміністративної висилки.
рештований 20.04.1938 р. за
участь в українській націоналістичній повстанській есерівській організації. 23.04.1938 р. засудже
, 1877 р.н., с.
ервоного р-ну, українець, малописьмен
ний. Дружина – Дарія Іванівна, діти – Петро, Павло, Гаврило.
рештований 22.12.1932 р.
за а/р діяльність, спрямовану проти колгоспного руху за ст. 54-10. 30.12.1932 р. справу припинено
ука Іполитович
, 1888 р.н., с. Грунь Грунського р-ну, українець, освіта нижча. Дру
жина –
вдокія Іванівна, діти –
фросинія, Варвара, Ганна. Без визначених занять.
штований 20.11.1937 р. за участь в а/р повстанській орг-ції, яка виступала проти радянської влади.
27.11.1937 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-7, 54-8, 54-11 на 8 р. ВТТ.
еабілітований 27.11.1957 р.
Сальман Йосип Маркович
, 1887 р.н., м. Суми, єврей, освіта нижча. Дружина – Ганна Се
менівна, діти – Дора, Марк. Майстер з ремонту друкарських машинок Сумського заводу ім.
рештований 30.03.1938 р. за участь в а/р терористичної сіоністсько-шпигунської орг-ції.
19.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-6, 54-7, 54-8, 54-11 до ВМП.
еабілітований 21.02.1958 р. /ф.
Самодєлкова Парасковія
, 1887 р.н., с.
ова Гута Середино-Будського р-ну, україн
ка, малописьменна, неодружена.
рештована 30.09.1937 р. за а/р агітацію, спрямо
вану на зрив Всесоюзного перепису, проти проекту
онституції С
, за проведення релігійної
пропаганди, агітацію за відкриття церкви в с.
ова Гута, закритої в 1934 р. 24.12.1937 р. засуджена
Самойленко Тимофій Онуфрійович
, 1903 р.н., с. Мутин
ролевецького р-ну, українець, ма
лописьменний, неодружений. Без визначених занять; син куркуля.
рештований 02.11.1929 р. за
а/р агітацію спрямовану проти хлібозаготівель. 18.01.1930 р. засуджений за ст. 54-10 на 3 р. конц
Самойленко Петро Опанасович
, 1900 р.н., с. Піщане Сумського р-ну, українець, освіта ни
жча. Дружина – Ірина
горівна, діти – Василь,
юбов.
авідуючий колгоспною майстернею в с.
рештований 10.10.1937 р. за участь в а/р антиколгоспному угрупуванні, а/р агітацію,
спрямовану на розвал колгоспів. 05.12.1937 р. засуджений за ст.ст. 54-7, 54-10, 54-11 на 10 р. ВТТ.
ригорович
, 1868 р.н., с.
озельне Вільшанського р-ну, українець, освіта ни
жча, одружений. Дружина –
атерина Федорівна. Без визначених занять; колишній куркуль, син
рештований 22.09.1928 р. за а/р агітацію, залякування бідноти і розповсюдження чу
ток про війну і зміну влади. 26.10.1928 р. засуджений за ст. 54-10 на 6 міс. позбавлення волі. В 1930
р., як куркуль, був висланий на Північ, в 1931 р. з висилки втік.
рештований 24.08.1937 р. з а а/р
агітацію, розповсюдження провокаційних чуток про війну. 22.09.1937 р. помер в лікарні
Самсоненко Василь Микитович
, 1902 р.н., с. Миропілля Миропільського р-ну, українець,
освіта нижча. Дружина – Тетяна
ндріївна, діти –
інаїда, Валентин,
толій, Микола.
онюх комунгоспу с. Миропілля.
рештований 09.12.1950 р. за здачу без супро
тиву під час Великої Вітчизняної війни в німецький полон, закінчення німецької розвідувальної
школи і проведення а/р агітації. 07.04.1951 р. засуджений за ст. 54-1 “б” на 10 р. ВТТ.
Самусь Максим Прохорович
, 1889 р.н., с. Шаповалівка
онотопського р-ну, українець, освіта
вища. Дружина –
вдокія Григорівна, діти – Юрій,
остислав. Вчитель-методист
залізничної школи №38.
рештований 16.03.1938 р. за проведення націоналістичної агітації серед
населення і учнів. 26.09.1938 р. засуджений за ст.ст.54-2, 54-6, 54-10 ч.2, 54-11 на 8 р. ВТТ.
Самусь Прокіп Прохорович
, 1898 р.н., с. Шаповалівка
онотопського р-ну, українець, освіта
нижча, одружений (інших відомостей немає).
лектромеханік 7 дистанції зв’язку ст.
онотоп. В
1918 р. служив в армії Петлюри.
рештований 31.10.1933 р. за а/р агітацію. 26.01.1934 р. засудже
Санжаревський Максим
, 1883 р.н., с.
ебединського р-ну, украї
нець, неписьменний. Дружина – Марія Іванівна, діти – Мотрона, Ганна,
лександра. Без
визначених занять; колишній куркуль, в 1930 р. розкуркулений, висланий на Північ.
ний 09.09.1937 р. к/р агітацію, розповсюдження наклепів про колгоспи і владу. 17.09.1937 р. засуд
Санжаров Микола Іванович
, 1901 р.н., м. Суми, українець, освіта нижча. Дружина – Ган
на Прокопівна, діти –
інель, Борис,
нгеліна. Директор
отінської МТС. В 1920-1937 рр. член
П(б), виключений за розвал в
отінській МТС, засуджений на 5 р. позбавлення волі.
ваний 02.04.1938 р. за участь в а/р військово-повстанській орг-ції. 21.04.1938 р. засуджений за ст.ст.
еоргій
еоргійович
, 1898 р.н., с.
лакли Донецької обл., грек, освіта вища. Дру
жина – Дора Ісааківна, діти – Михайло,
еніна. Директор Глухівського інституту коноплі, з се
лян-колоністів. В 1917-1935 рр. член В
П(б), виключений як троцькіст-дворушник.
19.02.1935 р. за к/р троцькістську діяльність. 20.10.1935 р. засуджений за ст. 54-11 на 3 р. ВТТ.
білітований 07.05.1957 р. В партійному відношенні реабілітований посмертно (так в документі).
Сасім Федір Степанович
, 1885 р.н., м.
онотоп, українець, малописьменний. Дружина – Вар
вара, діти – Іван, Михайло,
лена. Пенсіонер, колишній маляр малярного цеху
. В 1918 р. член партії есерів.
рештований 14.04.1938 р. за участь в есеро-меншовистській
націоналістичній повстанській орг-ції. 25.04.1938 р. засуджений за ст. 54-11 до ВМП.
ків Іванович
, 1896 р.н., м. Шостка, українець, освіта середня. Дружина – Ганна
Федотівна, діти – Борис,
ариса. Плановик В
Б Шосткинського заводу № 6.
1918 р. служив в ар
міях гетьмана і Петлюри, з якими емігрував в Польщу, в 1923 р. повернувся в С
17.08.1937 р. за а/р агітацію, зв’язок з троцькістами. 19.09.1937 р. засуджений до ВМП (стаття не
Сахариленко Семен Корнійович
, 1902 р.н., с.
алізний міст Семенівського р-ну
ернігівсь
кої обл., українець, освіта вища. Дружина –
атерина Василівна, дочка –
еоніла. Викладач
Глухівського педінституту. В 1927-1935 рр. член В
П(б), виключений як троцькіст.
19.08.1935 р. за а/р агітацію, к/р троцькістську діяльність. 28.01.1936 р. засуджений за ст.54-10 на 3
, 1889 р.н., м.
ролевець, освіта вища, одружений (інших
відомостей немає). Суддя в м.
рештований 21.11.1919 р. за неблагонадійність (зали
шився в м.
ролевець під час приходу військ Денікіна). 29.11.1919 р. засуджений на 1 рік при
мусових робіт в таборі (стаття не вказана). Про реабілітацію відомостей немає. /ф.
-7641, оп.1,
Сбитний Іван Михайлович
, 1895 р.н., м.
ернігівської обл., українець,
освіта нижча. Дружина – Ганна
ахарівна, діти –
натолій, Ігор, Юрій.
авідувач Глухівським
продуктово-фуражною крамницею. В 1916-1917 рр. підпоручик царської армії. В 1918 р. служив
в гайдамацькій варті.
рештований 08.04.1938 р. за а/р агітацію, участь в а/р орг-ції. 23.04.1938 р.
Свинаренко Микола Іванович
, 1905 р.н., м. Суми, українець, освіта середня. Дружина –
Петрівна, діти –Борис,
аталія. Директор Мезенівської
раснопільського р-ну. В 1923-1931
рр. член В
рештований 27.03.1938 р. за участь в військово-націоналістичній повстанській
орг-ції. 01.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-8, 54-11 до ВМП.
еабілітований 05.06.1957 р.
Свинаренко Семен Вікторович
, 1903 р.н., с. Бранцівка
раснопільського р-ну, українець, ос
віта нижча. Дружина –
укія
нтонівна, діти – Маланка, Галина, Василь,
атерина. Без визначених
занять. В 1935 і 1937 рр. був судимий за невиконання держзобов’язань.
рештований 24.12.1937 р.
як активний учасник а/р групи-секти баптистів с. Бранцівка (з 1931 р.), к/р агітацію проти служби
в армії, захисту батьківщини, підривну роботу проти заходів партії і уряду. 10.04.1938 р. засудже
Свікіс (Іванова)
, 1905 р.н., м. Глухів, українка, освіта середня.
оловік – Ян
арлович (співробітник
ВС, загинув на фронті в 1942 р.), син – Вольт. Домогосподарка, ко
лишня машиністка Глухівського
ВС. В 1932-1942 рр. член В
П(б). В 1934-1941 рр. секретний
співробітник Брянського МВ
рештована 09.10.1943 р. за те, що проживаючи на тимчасо
во окупованій нацистами території, мала тісний зв’язок з каральними органами жандармерії і
поліції, працювала в військовій комендатурі, вийшла заміж за начальника кримінального відділу
поліції, писала заяви на радянських громадян. 07.10.1944 р. засуджена за ст. 54-1 “а” на 8 р. ВТТ.
ків
, 1894 р.н., с.
мелів Смілівського р-ну, українець, освіта нижча.
Дружина –
стинія Сергіївна, діти –
аритина, Тетяна,
атерина. Середняк, в 1931 р. розп
роданий за несплату держподатку.
рештований 25.09.1932 р. за а/р агітацію, спрямовану проти
хлібозаготівель і колгоспного ладу. 23.12.1932 р. засуджений за ст.54-10 до висилки в Північний
ндрій Олексійович
, 1883 р.н., с.
овоандріївка Терещенської с/р
лянівського
р-ну, українець, освіта нижча. Дочка – Тамара.
рештований 10.06.1929 р. за а/р агітацію
проти хлібозаготівель, злісну нездачу надлишків хліба, погрози і побиття бідняків. 16.08.1929 р.
засуджений за ст.54-10 до висилки в Північний край на 3 р.
еабілітований 16.11.1992 р. /ф.
Селивоненко Павло Володимирович
, 1910 р.н., с.
ильчанського р-ну, українець,
освіта нижча, неодружений. Військовий інспектор
ильчицького райвиконкому. В 1932-1938 рр.
член В
рештований 15.05.1938 р. за участь в а/р польській військово-націоналістичній орг-
ції “П
, підозрюваний в шпигунстві на користь Польщі. 21.09.1938 р. засуджений за ст.ст.
Селих Микита
, 1890 р.н., с.
римно Володимиро-Волинського повіту Волин
ської губ. (Польща), поляк, малописьменний, одружений (інших відомостей немає). Стрілочник
ст. Терещенська Воронізької обл. В 1911-1918 рр. служив в 7-му гусарському полку царської армії
в м. Володимир-Волинський. В 1923 р. мав зв’язок з бандою Шуби. Був 3 рази судимий за аварію
потягу на залізниці, спробу вбивства, крадіжку державного майна.
рештований 31.03.1931 р. за
а/р агітацію, спрямовану проти колективізації. 12.04.1931 р. засуджений за ст.ст. 54-10, 54-13 до
заборони проживання на
країні, Москві,
енінграді та їх округах і прикордонних округах на 3 р.
ригорій Миколайович
, 1887 р.н., с. Вири Білопільського р-ну, росіянин, ос
віта середня, неодружений. Без визначених занять. В 1918-1919 рр. підпоручик армії Петлюри, в
1919-1920 рр. підпоручик армії Денікіна.
рештований 06.02.1938 р. за участь в а/р повстанській
орг-ції, яка мала на меті повалення радянської влади шляхом збройного повстання, шкідницьку
діяльність. 23.03.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-11 до ВМП.
еабілітований 31.07.1957 р. /ф.
, 1890 р.н., с. Грунь Грунського р-ну, українець, неписьмен
ний. Дружина – Пелагея Іванівна, син – Василь.
олгоспник.
рештований 14.10.1937 р. за участь
в а/р повстанській орг-ції, яка мала на меті підготовку і здійснення збройного повстання проти
радянської влади для створення “Самостійної
країни”, вербувальну роботу, здійснення теро
ристичних і шкідницьких актів. 08.11.1937 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-7, 54-8, 54-11 на 8 р. ВТТ.
Семенов Василь Федорович
, 1900 р.н., м. Суми, українець, освіта нижча. Дружина – Марія
Тимофіївна, дочка –
юдмила.
ерівник групи відділу збуту Сумського заводу ім. Фрунзе.
штований 18.04.1938 р. за участь в к/р військово-повстанській орг-ції. 21.04.1938 р. засуджений за
ндрійович
, 1879 р.н., м.
онотоп, українець, малописьменний. Дружина
– Тетяна
еонтіївна, діти –
атерина, Іван. Маляр малярного цеху
. В 1917-1919 рр. член
партії есерів.
рештований 14.04.1938 р. за участь в есеро-меншовистській орг-ції. 25.04.1938 р.
митро Іванович
, 1875 р.н., с. Великі Будки
оменського р-ну, українець, письмен
ний. Дружина –
фросинія Данилівна, діти – Михайло, Митрофан, Іван, Василь.
колишній куркуль, в 1930 р. розкуркулений, разом з дружиною висланий на
19.07.1937 р. за к/р агітацію. 21.08.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 8 р. ВТТ.
лизавета
ригорівна
, 1912 р.н., м. Сизрань
уйбишевської обл., росіянка, освіта се
оловік – Михайло Дмитрович (11.09.1937 р. за участь в к/р орг-ції, диверсійно-шпигунсь
ку роботу засуджений по 1-й категорії), діти – Юрій,
ариса. Домогосподарка. 08.10.1937 р. була
взята під підписку про невиїзд з м. Шостка.
рештована 16.01.1938 р. як соціально-небезпечний
елемент, член сім’ї зрадника батьківщини. 16.01.1938 р. засуджений на 8 р. ВТТ (стаття не вказана).
Сенченко Іван
ндріанович
, 1880 р.н., с.
ролевецького р-ну, українець, освіта ниж
ча. Дружина – Ірина Семенівна, дочка – Галина. Табельник
ролевецького заводу “Метал”.
1917
р. член партії есерів, з 1918 р. член партії правих есерів. В 1920-1935 рр. член В
П(б), виключений
як націоналіст.
рештований 03.06.1937 р. за участь в есерівській к/р орг-ції. 22.10.1937 р. засудже
Сенченко Іван Іванович
, 1901 р.н., с.
овгородська Середино-Будського р-ну, украї
нець, малописьменний. Дружина –
лена Іванівна, діти – Михайло,
атерина. Середняк-одно
осібник, в 1932 р. розпроданий.
рештований 10.06.1932 р. за участь в к/р орг-ції. 17.09.1932 р.
засуджений за ст.54-11 до висилки в Північний край на 3 р.
еабілітований 27.12.1989 р. /ф.
Сенченко Кіндрат Миронович
, 1904 р.н., с. Писарівка
отінського р-ну, українець, освіта ни
жча. Дружина – Варвара, діти – Марія, Борис. Газозварювальник котельного цеху Сумського заво
ду ім. Фрунзе.
рештований 24.10.1937 р. за участь в шпигунсько-диверсійній орг-ції. 30.12.1937 р.
ндріанович
, 1889 р.н., с. В’язове Грунського р-ну, українець, малопись
менний. Дружина – Ганна Василівна, діти – Володимир,
равець в колгоспі с. В’язове.
рештований 14.10.1937 р. за участь в а/р повстанській орг-ції, яка мала на меті підготовку і здій
снення збройного повстання, спрямованого проти радянської влади для створення “Самостійної
країни”, вербувальну роботу, здійснення терористичних і шкідницьких актів. 08.11.1937 р. за
суджений за ст.ст. 54-2, 54-7, 54-8, 54-11 на 10 р. ВТТ.
еабілітований 08.10.1957 р. /ф.
-7641, оп.1,
Сердюк Олександр Микитович
, 1897 р.н., с. Грунь Грунського р-ну, українець, освіта нижча.
Дружина –
ирилівна, син – Микола. Статистик Грунської МТС.
олишній учасник
рештований 08.02.1938 р. за участь в а/р повстанській орг-ції, яка мала на меті пова
лення радянської влади шляхом збройного повстання. 24.04.1938 р. засуджений за ст.ст.54-10 ч.1,
Середа Сергій Іванович
, 1903 р.н., с. Велика Писарівка Великописарівського р-ну, українець,
письменний. Дружина –Марія, діти –
рештований 15.03.1933 р. за
участь в к/р повстанській орг-ції за ст. 54-11. 08.05.1933 р. справу припинено, з-під варти звільне
Середа Степан Михайлович
, 1887 р.н., с. Буди Грунського р-ну, українець, освіта нижча. Дру
жина – Парасковія Яківна, діти – Тимофій, Федір,
онтролер ощадкаси в с. Буди
Грунського р-ну.
рештований 20.11.1937 р. за участь в а/р повстанській орг-ції, яка виступала
проти радянської влади. 27.11.1937 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-7, 54-8, 54-11 на 10 р. ВТТ.
стим Семенович
, 1903 р.н., с. Дяківка Буринського р-ну, українець, освіта серед
ня. Дружина –
лександра Михайлівна, діти –
авідувач, вчитель Супрунівської
початкової школи
лянівського р-ну. В 1931-1932 рр. кандидат в члени В
04.03.1938 р. за участь в к/р українській націоналістичній повстанській орг-ції. 09.05.1938 р. засуд
ндрій Іларіонович
, 1886 р.н., с. Шевченкове (
орториги) Глухівського р-ну, украї
нець, малописьменний. Дружина –
вдокимівна, діти –
лександра, Микола.
Візник Воздвиженського винзаводу; колишній куркуль, в 1930 р. розкуркулений.
16.04.1938 р. за участь в а/р куркульському угрупуванні. 23.04.1938 р. засуджений за ст. 54-10 до
Сивоконь Микола Прокопович
, 1886 р.н., с. Грунь Штепівського р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина – Софія Григорівна, син – Володимир. Механік Василівського спиртозаводу
Штепівського р-ну.
рештований 03.04.1938 р. за участь в к/р націоналістичній повстанській орг-
ції. 09.05.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-11 до ВМП.
еабілітований 01.09.1956 р. /ф.
Сидоренко Микола
химович
, 1885 р.н., с. Яблучне
хтирського р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина – Горпина
рхипівна, діти –
остянтин,
рсентій, Пилип, Парас
олгоспник; син мирового судді, члена земської управи.
рештований 30.10.1937 р.
за проведення а/р антиколгоспної агітації. 29.11.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ.
Сидоренко Михайло Опанасович
, 1903 р.н., м. Суми, українець, освіта нижча. Дружина
– Ганна Федорівна, діти – Борис, Валентин.
обітник Сумського заводу ім. Фрунзе.
25.10.1937 р. за участь в шпигунсько-диверсійній орг-ції. 30.12.1937 р. засуджений за ст. 54-6 до
Сидоренко Павло Михайлович
, 1874 р.н., с.
здиця Глухівського р-ну, українець, малопись
менний. Дружина –
вдокія, діти –
лавдія, Іван, Григорій.
обітник Глухівського відділення
“Плодоовоч”; колишній куркуль розкуркулений, в 1929 р. засуджений на 3 р. позбавлення волі за
недосів коноплі.
олишній офіцер царської армії.
рештований 17.04.1938 р. за участь в а/р кур
кульському угрупуванні. 23.04.1938 р. засуджений за ст. 54-10 до ВМП.
еабілітований 31.10.1956
Сидоренко Роман Мойсейович
, 1892 р.н., с.
лександрівка Буринського р-ну, украї
нець, малописьменний, одружений (інших відомостей немає). Без визначених занять.
ваний 17.09.1929 р. як сектант-баптист за проведення а/р агітації, спрямованої проти заходів ра
дянської влади на селі. 23.09.1929 р. засуджений за ст. 58-10 на 3 р. концтабору.
Силенко Іван Федотович
, 1897 р.н., с.
раснопільського р-ну, українець, освіта нижча.
Дружина – Ірина Федорівна, діти – Іван, Петро, Ганна,
атерина, Григорій, Марія. Дезінструктор
раснопільської райсанстанції; колишній середняк. В 1919 р. служив в 11 батальйоні Пластунсь
кого полку армії Денікіна.
рештований 16.09.1937 р. за а/р агітацію. 05.12.1937 р. засуджений за
Зиленко Кирило Іванович
, 1891 р.н., с. В’язове Грунського р-ну, українець, ма
лописьменний. Дружина – Тетяна Іванівна, діти –Сергій, Микола, Марія,
рештований 14.10.1937 р. за участь в а/р повстанській орг-ції, яка мала на меті підготовку і здій
снення збройного повстання, спрямованого проти радянської влади для створення “Самостійної
країни”, вербувальну роботу, здійснення терористичних і шкідницьких актів. 08.11.1937 р. за
суджений за ст.ст. 54-2, 54-7, 54-8, 54-11 на 10 р. ВТТ.
еабілітований 08.10.1957 р. /ф.
-7641, оп.1,
Симон Петро Карпович
, 1888 р.н., с. В’язове Грунського р-ну, українець, освіта нижча. Дру
жина – Марія, діти – Василь, Іван, Григорій.
олгоспник; син куркуля в 1930 р. розкуркулено
рештований 03.03.1938 р. за участь в к/р націоналістичній повстанській орг-ції, к/р агітацію.
05.04.1938 р. засуджений за ст. 54-11 до ВМП.
еабілітований 15.01.1958 р. /ф.
-7641, оп.1, спр.686-
еоргійович
, 1886 р.н., с. Марево Мринського повіту
ернігівської губ.,
українець, освіта 6 кл. Дружина – Ганна
уківна, діти – Михайло, Василь,
лавдія, Ганна,
на. Бухгалтер
ернігівторгу. В 1917 р. член
рештований 19.03.1938 р. за участь в а/р к/р
націоналістичній повстанській есерівській орг-ції. 13.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-10 ч.1,
Симоненко Макар Касянович
, 1890 р.н., с. Собичеве Шосткинського р-ну, українець, непись
менний. Дружина –
вдокія Іванівна, діти – Іван, Василь, Федір,
ндрій, Ганна.
олгоспник. В
1919 р. брав участь в політбандах Шуби і
рештований 15.04.1938 р. за участь в а/р ук
раїнській націоналістичній повстанській орг-ції. 23.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-10 ч.1, 54-11
Синельников Павло
, 1877 р.н., с.
хтирського р-ну, росіянин, ма
лописьменний. Діти – Михайло, Петро,
льга. Пасічник підсобного господарства
лікарні; колишній куркуль, в 1930 р. розкуркулений, разом з дружиною і дочкою висланий на
Північ (дружина там і померла, дочка, як малолітня, повернулась назад); в 1933 р. з висилки втік.
рештований 07.09.1937 р. за а/р агітацію, втечу з висилки. 15.10.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1
Сирота Феодосій Миколайович
, 1897 р.н., м. Шостка, українець, освіта – міське училище.
Дружина –Ганна
аумівна, дочка – Валентина.
ахівник Шосткинської районної лікарні. В 1918
р. член партії есерів, брав участь в офіцерському повстанні в Шостці. В 1933 р. був судимий за а/р
діяльність на 3 р. позбавлення волі.
рештований 16.02.1938 р. за участь в а/р підпільній есерівсь
кій орг-ції. 19.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-10, 54-11 до ВМП.
еабілітований 30.01.1957 р.
Сіводєдов Василь Тимофійович
, 1905 р.н., с. Старе-
аніне Глинківського р-ну Смоленської
обл., росіянин, освіта неповна вища.
озлучений (колишня дружина
вгенія Юріїв
на в 1935 р. засуджена за к/р діяльність на 5 р. ВТТ на
олимі), дочка – Ірина.
обітник Сумського
заводу “Сільелектро” (електродоїльних апаратів) ; син куркуля, в 1930 р. розкуркуленого і висла
ного на Північ (де і помер в 1933 р.). В 1920-1925 рр. член В
1925р. член В
П(б). В 1926-1927
рр. брав активну участь в троцькістській опозиції. 07.11.1927 р. брав участь в к/р троцькістській
демонстрації в Москві. В 1928 р. виключений з партії за належність до троцькістської опозиції. В
1936 р. був судимий за розповсюдження к/р літератури на 5 р. ВТТ; покарання відбув 22.02.1941 р.
рештований 23.06.1941 р. як соціально-небезпечний елемент. 19.06.1943 р. засуджений за ст. 7-35
ндрій Тимофійович
, 1880 р.н., с.
уземине Грунського р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина – Варвара Іванівна, син –
лександр. Ветфельдшер
уземинської дільниці.
штований 04.11.1937 р. за к/р діяльність. 27.11.1937 р. засуджений за ст.54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ.
Сідельнік Ксенія Феодосіївна
, 1907 р.н., м.
убни, українка, освіта нижча.
оловік – Василь
аврентійович (в січні 1938 р. за участь в а/р право-троцькістській терористичній орг-ції засуд
жений до ВМП), діти – Іван, Володимир. Домогосподарка.
рештована 31.01.1938 р. як дружи
на зрадника батьківщини. 28.08.1938 р. засуджена на 5 р. ВТТ (стаття не вказана).
Сільченко Іван Федорович
, 1904 р.н., с. Беєве Синівського р-ну, українець, неписьменний.
Дружина – Ївга Петрівна, діти – Ганна, Микола, Іван.
рештований 25.09.1929 р. за а/р
агітацію, спрямовану проти хлібозаготівель. 13.01.1930 р. засуджений за ст. 54-10 на 3 р. концта
Сільченко Федір
ндрійович
, 1874 р.н., с. Михайлівка
ебединського р-ну, українець, освіта
нижча, одружений (інших відомостей немає).
уркуль, розкуркулений.
рештований 01.06.1929
р. за а/р агітацію, спрямовану проти заходів радянської влади на селі. 02.08.1929 р. засуджений
за ст. 54-10 до висилки в Північний край на 3 р.
ішенням засідання Трійки при ПП
від
17.07.1932 р. по відбуттю терміну висилки направлений в спецпоселення Північного краю.
нтон Петрович
, 1880 р.н., с.
аменецьке Великописарівського р-ну, росіянин, не
письменний. Дружина – Марія, діти –Терентій, Мин,
уркуль, розкуркулений.
рештований 28.03.1931 р. за а/р агітацію. 07.05.1931 р. засуджений за ст.ст. 54-8, 54-10 до висилки
юдвіг Миколайович
, 1888 р.н., с. Велика Волиця
юбарського р-ну Вінниць
кої обл., галичанин, освіта середня. Дружина – Ядвіга Іванівна, діти –
омуальд, Станіслав. Техніч
ний керівний Василівського спиртозаводу Штепівського р-ну; син завідуючого економією помі
емера. В 1905 р. арештовувався царською охранкою за участь в польському національному
русі, у в’язниці утримувався 2 місяці. В 1919 р. агент польської розвідки.
рештований 05.09.1937
р. за шпигунську і шкідницьку діяльність на виробництві. 14.10.1937 р. засуджений за ст. 54-1 “а”
Сірко Іван Іванович
, 1889 р.н., с.
уземине Грунського р-ну, українець, освіта нижча. Дру
жина –
лена Прокопівна, діти – Іван,
городник в колгоспі, колишній міщанин. До
1917 р. служив в охороні царського палацу.
рештований 05.11.1937 р. за к/р діяльність. 27.11.1937
Сітало Петро
, 1922 р.н., с. Штанівка Білопільського р-ну, українець, освіта середня,
урсант 2-ї Вольської військової школи авіамеханіків Саратовської обл.
ний 24.12.1941 р. за а/р агітацію, підготовку дезертирства. 24.04.1942 р. засуджений за ст.ст. 58-10
ч.2, 58-11
на 10 р. ВТТ. 24.03.1943 р. помер в ВТТ.
еабілітований 16.10.1956 р. /ф.
Скиба Михайло Костянтинович
, 1881 р.н., с. Вороніж Шосткинського р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина –
ртемівна, дочка – Марія. Майстер 3-го виробництва Шосткинського
заводу № 9.
1917 р. член партії есерів. В 1918 р. брав участь в збройному повстанні проти ра
дянської влади.
рештований 21.04.1938 р. за участь в а/р есерівській орг-ції. 08.05.1938 р. засудже
Скибо Микола Трохимович
, 1877 р.н., с. Слоут Глухівського р-ну, українець, освіта нижча.
Дружина –
лександра Михайлівна, діти –
іна, Павло, Іван. Без визначених занять; колишній
куркуль, в 1930 р. розкуркулений, разом з родиною висланий на
рештований 13.09.1937 р.
за а/р агітацію. 20.09.1937 р. засуджений на 8 р. ВТТ (стаття не вказана).
еабілітований 16.11.1989
Скляревська Тамара Костянтинівна
, 1908 р.н., м.
омни, українка, освіта середня, неодру
жена. Без визначених занять; з дворян, дочка жандармського полковника.
рештована 29.07.1927
р. по підозрі в шпигунстві. 30.03.1928 р. засуджена за ст. 54-6 до позбавлення права проживання в
мм. Москва,
арків і їх губерніях, прикордонних губерніях на 3 р.
аради при
від 02.12.1931 р. по відбуттю покарання дозволене вільне проживання
, 1901 р.н., хут.
иселівка Першотравневої с/р
го р-ну, українець, освіта нижча. Дружина –
вдокія Трохимівна, діти –
аїса, Іван.
завідувач хатою-лабораторією артілі хут. Великі
атеринівської с/р
лянівського р-ну. В
1918 р. видавав петлюрівцям червоних партизан. В 1922-1923 рр. арештовувався як дезертир
воної армії. В 1933-1935 рр. секретний інформатор органів
рештований 30.07.1937 р. за
участь в к/р орг-ції, к/р агітацію, шкідництво в колгоспі. 19.09.1937 р. засуджений за ст.ст.54-10 ч.1,
, 1877 р.н., с.
ова Слобода Путивльського р-ну, росія
нин, освіта нижча. Дружина –
індратівна. Без визначених занять; колишній куркуль,
в 1932 р. розкуркулений. В 1907 р. служив стражником в чині унтер-офіцера царської армії.
штований 29.10.1937 р. за а/р агітацію, спрямовану проти будівництва, підписки на позику “
рона країни”, розповсюдження провокаційних чуток. 27.11.1937 р. засуджений за ст. 54-10 на 10 р.
рхип Семенович
, 1872 р.н., с. Володимирівка Юнаківського р-ну, украї
нець, освіта нижча, одружений (інших відомостей немає).
рештований 05.06.1929
р. за а/р агітацію, невиконання хлібозаготівель. 16.08.1929 р. засуджений за ст. 58-10 до висилки в
Скотаренко Федір Степанович
, 1895 р.н., с. Юнаківка Миропільського р-ну, українець, ос
віта середня. Дружина – Мотря Миколаївна, дочка – Галина. Плановик Сумської взуттєвої артілі;
син куркуля, в 1930 р. розкуркуленого. В 1918-1920 рр. ад’ютант полку армії Петлюри.
ний 31.07.1937 р. за проведення шкідницької роботи на виробництві. 30.09.1937 р. засуджений за
Скотарь Петро Власович
, 1899 р.н., с.
онотопського р-ну, українець, освіта нижча.
Дружина – Марфа Василівна, син – Іван. Середняк, в 1932 р. розпроданий за несплату податків.
рештований 18.05.1932 р. за участь в к/р орг-ції, яка мала на меті повалення радянської влади,
за ст. 54-11. 21.08.1932 р. слідство припинено за маловажністю скоєного. Інших відомостей немає.
Скрипаль Сергій Охтисович
, 1898 р.н., с. Пустовійтівка
оменського р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина –
сенія Іванівна, діти – Федір,
іна. Бондар в радгоспі Талалаївського р-ну; ко
лишній куркуль, в 1931 р. розкуркулений і засуджений за а/р діяльність на 5 р. позбавлення волі.
рештований 26.04.1938 р. за участь в к/р націоналістичній орг-ції, к/р роботу. 08.05.1938 р. засуд
Скрипка Сергій Павлович
, 1896 р.н., с. Буринь Буринського р-ну, українець, освіта нижча, од
ружений (інших відомостей немає).
уркуль, мірошник.
рештований 17.12.1928 р. за а/р агіта
цію. 05.04.1929 р. засуджений за ст. 54-10 до позбавлення місця проживання в Москві,
остові-на-Дону, зазначених губерніях і округах
з прикріплення до зазначеного місця про
живання на 3 р.
аради при
олегії
від 19.02.1932 р. міру покарання
Слизький Іван
, 1890 р.н., с. Боромля Тростянецького р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина – Тетяна Матвіївна.
ахівник в артілі с. Боромля.
рештований 16.04.1938 р. за
участь в українській повстанській орг-ції. 21.04.1938 р. засуджений 54-2, 54-11 до ВМП.
Сліпченко Михайло Тихонович
, 1883 р.н., с.
олядинець Синівського р-ну, українець, ма
лописьменний. Дружина – Ганна
омівна, діти – Тимофій, Василь (мав тісний зв’язок з бандою
Волошина, за що в 1934 р. був засуджений). Мірошник в колгоспі
олядинецької с/р; колишній
рештований 30.07.1937 р. а/р агітацію, спрямовану проти колгоспів, виконання де
ржподатку, за розкрадання колгоспного майна. 15.09.1937 р. засуджений за ст.54-10 на 10 р. ВТТ.
Слюсар Семен
, 1905 р.н., с. Протасівка Смілівського р-ну, українець, освіта непов
на середня. Дружина – Мотрона Василівна, діти – Петро,
ідія. Бухгалтер заготконтори Смілівсь
кої райспілки.
рештований 25.09.1937 р. за участь в а/р націоналістичній орг-ції. 19.11.1937 р.
засуджений за ст.ст. 54-2, 54-11 на 10 р. ВТТ.
еабілітований 16.01.1957 р. /ф.
-7641, оп.1, спр.466-
, 1883 р.н., м. Тростянець, українець, освіта нижча. Дру
жина – Софія Іванівна, діти –
лександра, Марія. Вантажник Тростянецького спиртозаводу; ко
лишній куркуль-торговець, в 1932 р. розпроданий за несплату сільгоспподатку.
15.04.1938 р. за участь в українській військово-повстанській орг-ції. 26.04.1938 р. засуджений за
аврило Іванович
, 1903 р.н., м.
оменського окр., українець, освіта серед
ня, одружений (інших відомостей немає). Бухгалтер
оменської плодоспілки.
01.10.1929 р. за к/р роботу, участь в підпільній шовіністській орг-ції, яка боролась з радянською
владою за “Самостійну
країну”. 26.02.1930 р. засуджений на 3 р. концтабору.
Смолін Микола Олександрович
, 1910 р.н., м. Путивль, росіянин, освіта нижча. Дружина
– Феодосія Тихонівна, діти – Володимир, Іван, Георгій.
ядовий червоноармієць.
22.05.1942 р. за а/р агітацію серед червоноармійців.17.11.1943 р. засуджений за ст. 58-10 ч.2
до зарахування в покарання терміну попереднього ув’язнення у в’язниці м.
азань, з-під
Снегурівський Петро Семенович
, 1877 р.н., с.
епілки Переяслівського повіту, українець,
освіта середня, вдівець. Священик с. Пірки (тепер
омсомольське) Грунського р-ну.
ний 14.02.1930 р. за а/р агітацію. 25.02.1930 р. засуджений за ст. 54-10 на 5 р. ВТТ.
вгеній Іларіонович
, 1889 р.н., с. Дробич Гродненської губ. (Польща), білорус,
освіта середня. Дружина – Тетяна Іванівна, діти – Володимир, Сергій,
еонід. Директор Мало
раснопільського р-ну.
олишній прапорщик царської армії.
27.03.1938 р. за участь в військово-повстанській націоналістичній орг-ції. 01.04.1938 р. засуджений
Собісевич Олександр Іларіонович
, 1891 р.н., м. Драгичан Гродненської губ. (Польща), бі
лорус, освіта середня. Син – Геннадій. Бухгалтер Сумського будинку сліпих. В 1919 р. нелегаль
но перейшов кордон з С
в Польщу, в 1920 р. нелегально повернувся в С
07.02.1938 р. за участь в к/р військово-повстанській орг-ції. 09.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2,
Согін Микола Михайлович
, 1890 р.н., с.
изино Старобільського пов.
арківської губ., украї
нець, освіта середня. Дружина – Марія Миколаївна, дочка – Валентина. Без визначених занять.
Служитель релігійного культу староцерковної орієнтації, безприхідний піп в м. Суми.
ваний 22.12.1937 р. за а/р агітацію, проведення релігійних обрядів. 30.12.1937 р. засуджений за ст.
Созінов Федір
, 1902 р.н., с. Созіновське Вятської губ., росіянин, освіта нижча.
Дружина – Марія Іванівна, діти – Вадим, Світлана.
авідувач Сумської бази “
штований 22.04.1938 р. за участь в к/р військово-повстанській орг-ції. 09.05.1938 р. засуджений за
Соін Петро Іванович
, 1892 р.н., хут. Беспримянний
рюпинського р-ну Сталінградської обл.,
росіянин, освіта середня. Дружина – Ганна Іванівна, діти –
ресляр Сумського за
воду ім. Фрунзе. В 1916-1918 рр. служив поручиком в козачих військах.
рештований 07.02.1938 р.
за участь в к/р військово-повстанській орг-ції. 09.05.1938 р. засуджений за ст. 54-2, 54-11 до ВМП.
, 1897 р.н., с. Теренці Володарсько-Волинського р-ну Жито
мирської обл., українець, освіта середня. Дружина –
дамівна. Секретар
кого промкомбінату. В 1915-1916 рр. служив переписувачем у пристава м. Володарськ. Служив в
армії Гетьмана.
рештований 08.03.1938 р. за участь в а/р куркульському угрупуванні. 15.04.1938 р.
, 1882 р.н., с. Грунь Грунського р-ну, українець, освіта нижча. Дру
жина –
настасія Макарівна, діти – Микола,
ідія. Інструктор Грунського райфінвідділу.
рештований 24.09.1937 р. за участь в а/р повстанській орг-ції, яка мала на меті орг-цію збройно
го повстання, спрямованого проти радянської влади для створення “Самостійної
країни”, здій
снення шкідницьких і терористичних актів. 08.11.1937 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-7, 54-8, 54-11
Сокол Марк Васильович
, 1895 р.н., с. Грунь
хтирського р-ну, українець, освіта нижча. Дру
жина –
адія Полікарпівна, син – Василь.
олгоспник. В 1918-1920 рр. член В
червоний партизан, керував повстанням проти німців і гайдамаків на Полтавщині.
11.03.1933 р. за а/р агітацію, участь в к/р орг-ції. 20.04.1933 р. засуджений за ст. 54-11 до висилки
в Північний край на 3 р. умовно, з-під варти звільнений.
еабілітований 26.12.1989 р. /ф.
Сокол Марк Васильович
, 1895 р.н., с. Грунь Грунського р-ну, українець, освіта нижча. Дру
жина –
настасія Семенівна, діти – Віктор, Василь.
асир приписної каси
хтирського відділен
ня держбанку.
рештований 24.09.1937 р. за участь в а/р повстанській орг-ції, яка мала на меті
орг-цію збройного повстання спрямованого проти радянської влади для створення “Самостійної
країни”, здійснення шкідницьких і терористичних актів. 08.11.1937 р. засуджений за ст.ст.
Сокол Михайло Олександрович
, 1896 р.н., с.
ибальське Грунського р-ну, українець, мало
письменний. Дружина – Марія Дмитрівна, діти – Ганна, Іван.
обітник Грунського лісництва. В
1920 р. брав участь в політбанді Дорожко.
рештований 20.11.1937 р. за участь в повстанській
куркульській орг-ції, яка виступала проти радянської влади. 27.11.1937 р. засуджений за ст.ст. 54-
Соколов Іван Іванович
, 1888 р.н., м. Шостка, українець, письменний. Дружина – Варвара
Григорівна, діти –Валентина,
іна. Приватний візник на Шосткинській фабриці №6.
1917 р. член партії есерів. В 1918 р. посильний при німецькому коменданті заводу. В 1919 р. аре
штовувався як колишній гайдамака.
рештований 10.03.1938 р. за участь в а/р к/р повстанській
есерівській орг-ції. 13.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-10 ч.1, 54-11 до ВМП.
Соколов Петро
ндрійович
, 1908 р.н., с. Салтикове Дубов’язівського р-ну, українець, пись
менний. Без визначених занять; син служителя релігійного культу, неодружений. В 1923-1925
рр. член
рештований 09.12.1937 р. за проведення а/р агітації, спрямованої проти ра
дянської влади, виборів в Верховну
аду. 10.12.1937 р. засуджений на 10 р. ВТТ (стаття не вказана).
хим Семенович
, 1888 р.н., хут. Пушкарщина Вільшанського р-ну Сумського окр.,
українець, освіта нижча, одружений (інших відомостей немає).
олишній прапор
щик 2-го Дроздовського полку армії Денікіна.
рештований 08.09.1928 р. за а/р агітацію, спря
мовану проти заходів радянської влади на селі. 26.10.1928 р. засуджений за ст. 58-10 на 6 місяців
Сологуб Віктор
ригорович
, 1889 р.н., с. Гайворон Дмитрівського р-ну
ернігівської обл.,
українець, освіта нижча. Дружина – Варвара
икифорівна, діти – Володимир, Михайло, Мико
ла, Петро, Семен,
натолій,
льга, Марія. Без визначених занять.
музикант, з дворян (мав свій маєток в с. Юрківці). В 1909-1911 рр. наглядач
оменської повітової
поліції. До 1917 р. працював старшим наглядачем цукрових плантацій Старицького (Буринсько
го) цукрозаводу. В 1918 р. служив в армії Петлюри. В 1931 р. судимий на 7 р. ВТТ за а/р діяльність,
в 1933 р. достроково звільнений.
рештований 25.08.1937 р. за участь в націоналістичній к/р повс
танській орг-ції, вербувальну роботу. 19.11.1937 р. засуджений за ст. 54-10 до ВМП.
Солод Петро Захарович
, 1887 р.н., с. Грунь Грунського р-ну, українець, освіта нижча. Дружи
на – Марія Данилівна, діти – Ганна, Іван,
олгоспник.
рештований14.10.1937 р. за участь
в а/р повстанській орг-ції, яка мала на меті підготовку і здійснення збройного повстання, спрямо
ваного проти радянської влади для створення “Самостійної
країни”, вербувальну роботу, здій
снення терористичних і шкідницьких актів. 08.11.1937 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-7, 54-8, 54-11
на 10 р. ВТТ.
аради при наркомі Внутрішніх справ С
від 28.08.1945 р.
термін покарання зменшено на 6 місяців.
аради при Міністрі Держбез
пеки С
від 22.03.1950 р. висланий на поселення в Північно-
азахстанську обл.
Соломко Митрофан
, 1889 р.н., с.
окотки Шосткинського р-ну, українець, освіта
– неповна середня. Дружина –
аталія Василівна, діти – Василь, Віктор. Викладач української
СШ с.
олишній есер-максималіст. В 1918 р. член організації анархістів. В 1919 р. брав
участь в збройних бандах Шуби,
ртамонова, Марусі.
рештований 02.10.1937 р. за
а/р агітацію, розповсюдження провокаційних чуток. 02.10.1937 р. засуджений за ст.54-10 на 10 р.
Солянік Спиридон
, 1899 р.н., с. Молотове Грунського р-ну, українець, малопись
менний. Дружина – Ганна, син – Дмитро.
обітник в колгоспі, колишній куркуль. В 1921 р. су
димий за участь в політбанді
ернобая на 10 р. ВТТ.
рештований 01.04.1938 р. за участь в к/р
орг-ції, к/р агітацію, шкідництво. 07.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-10, 54-11 до ВМП.
, 1878 р.н., с. В’язове Грунського р-ну, українець, неписьмен
ний, одружений (інших відомостей немає).
дноосібник.
рештований 22.10.1929 р. за а/р агі
тацію. 13.01.1930 р. засуджений за ст. 58-10 на 3 р. концтабору.
еабілітований 16.11.1989 р. /ф.
Сосновський Йосип
, 1888 р.н., с. Дроздове
алушської губ. (Польща), поляк, не
письменний. Дружина –
лена Марківна, діти – Мотря, Степан.
ебединського районного
партійного комітету.
рештований 05.03.1938 р. за участь в к/р націоналістичній польській пов
станській орг-ції. 28.09.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-10 ч.1, 54-11 до ВМП.
ригорій Маркович
, 1873 р.н., с. Гудове Глухівського р-ну, українець, малопись
менний. Дружина – Варвара Семенівна, діти –
лена, Іван.
рештований 09.03.1933
р. за участь в к/р повстанській орг-ції. 15.05.1933 р. засуджений за ст. 54-11 на 3 р. концтабору
Спасьонов Кирило Йосипович
, 1878 р.н., с. Солдатське Великописарівського р-ну, росіянин,
малописьменний. Вдівець, діти – Микола, Пилип, Григорій,
настасія, Марк, Марія, Федір. Пастух
в колгоспі; колишній куркуль, в 1930 р. розкуркулений, висланий на Північ за участь в антикол
госпній “волинці”. В 1918 р. був сільським старостою.
олишній голова церковної п’ятидесятки.
рештований 22.10.1937 р. за проведення к/р роботи. 14.11.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на
, 1904 р.н., с. Плавинище
оменського р-ну, українець, освіта неповна
середня. Дружина – Ганна
вдокимівна, син – Микола. Бригадир в колгоспі в с. Плавинище.
штований 04.05.1938 р. за участь в к/р націоналістичній орг-ції, к/р роботу. 08.05.1938 р. засудже
Сподін Харитон
ригорович
, 1876 р.н., с. Ярославець Ярославецького р-ну
окр., українець, освіта нижча. Дружина – Ганна Григорівна, дочка – Віра. Середняк. В 1905-1910
рр. служив жандармом в м. Граєво (Польща).
рештований 30.12.1930 р. за а/р агітацію, зрив
заходів радянської влади по колективізації на селі. 18.01.1931 р. засуджений за ст. 54-10 на 3 р. в
Ставицький Василь Васильович
, 1881 р.н., с. Мошенка
хтирського р-ну, українець, мало
письменний. Дружина –
ляна Семенівна, діти – Григорій, Михайло, Дарія,
вдокія. Без визна
чених занять; колишній куркуль, в 1930 р. розкуркулений.
рештований 13.09.1937 р. за а/р агі
тацію. 15.10.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ.
еабілітований 16.11.1989 р. /ф.
Ставицький Микола Іванович
, 1890 р.н., м.
хтирка, українець, освіта нижча. Дружина –
Марія Якимівна, син – Василь,
обітник ходового заводу
хтирської промартілі; колишній
куркуль, в 1930 р. розкуркулений.
рештований 19.07.1937 р. за к/р агітацію, спотворення пор
трету Сталіна. 29.09.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ.
еабілітований 19.12.1956 р.
Стадніченко Кузьма
, 1885 р.н., с. Суховерхівка Тернівського р-ну, українець, ос
віта нижча, одружений (інших відомостей немає).
рештований 21.06.1929 р. за а/р агі
тацію, спрямовану проти радянської влади на селі. 16.08.1929 р. засуджений за ст. 54-10 на 3 р.
анна Симонівна
, 1917 р.н., с. Бачівськ
ервоного р-ну, українка, освіта середня.
оловік –Батеха Максим
всейович (21.12.1937 р. за участь в право-троцькістській орг-ції засуд
жений до ВМП, реабілітований 03.12.1957 р.). Машиністка
ервоного р-ну.
07.11.1937 р. як соціально-небезпечний елемент, дружина зрадника батьківщини. 26.03.1938 р.
засуджена на 5 р. ВТТ (стаття не вказана). 05.08.1939 р. справу припинено, з-під варти звільнено.
Старінок Савелій Іванович
, 1903 р.н., хут. Попельний
адвінської с/р Сновського р-ну (
українець, освіта нижча, неодружений. Діловод секретно-шифрувального заводу в м. Шостка.
рештований 04.02.1931 р. за проведення вербовки а/р налаштованих працівників заводу для
проведення терористичних і диверсійних актів на заводі. 03.02.1932 р. засуджений за ст. 54-11 до
позбавлення права проживання в 12 п. (так в документі) з прикріпленням в м. Самара на 3 р., з-
Старогурський Петро Михайлович
, 1874 р.н., с. Марчихина Буда Ямпільського р-ну, украї
нець, освіта – духовна семінарія. Дружина –
льга Іванівна. Священик с. Жихове Середино-Буд
ського р-ну; син псаломщика.
рештований 02.10.1929 р. за а/р агітацію.29.01.1930 р. засудже
ний за ст. 54-10 до висилки в Північний край на 3 р.
еабілітований 16.11.1989 р. /ф.
-7641, оп.1,
азар
, 1884 р.н., с. Медвеже Талалаївського р-ну, українець, письменний.
Дружина – Мотрона Прокопівна, діти –
ука, Ганна. Без визначених занять; колишній куркуль, в
1931 р. розкуркулений, від висилки втік. В 1918 р. служив в армії Петлюри.
рештований 30.11.1937
р. за а/р антиколгоспну агітацію, розповсюдження провокаційних чуток і настроїв. 03.12.1937 р.
митро Федорович
, 1918 р.н., с.
лексіївка Томарівського р-ну
урської обл.,
росіянин, освіта нижча, неодружений.
ахівник Михайлівського вогнетривкого заводу ; син кур
куля, в 1930 р. розкуркуленого, висланого. В 1936-1937 рр. член В
рештований 09.09.1937
р. за а/р агітацію на виробництві, дискредитацію стаханівського руху. 23.09.1937 р. засуджений за
Старченко Платон Прокопович
, 1871 р.н., с.
отівка Путивльського р-ну, українець, пись
менний. Дружина – Домна
орніївна, діти – Іван, Микола, Віра.
олгоспник. В 1926-1929 рр.
церковний староста української автокефальної церкви.
рештований 04.04.1938 р. за участь в а/р
націоналістичній орг-ції. 09.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-10, 54-11 до ВМП.
Старченко Федір Васильович
, 1879 р.н., с.
риничне Суджанського р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина – Ганна Іванівна, діти – Дмитро, Григорій,
обітник Михайлівського
вогнетривкого заводу; колишній куркуль, в 1932 р. розкуркулений, від висилки втік; арештову
вався за а/р агітацію, під вартою утримувався 4 місяці.
рештований 09.09.1937 р. за а/р агітацію.
29.09.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ.
еабілітований 03.02.1969 р. /ф.
-7641, оп.1,
Степаненко Олександр Петрович
, 1897 р.н., хут.
лександрівка Мезенівської с/р
нопільського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина –
вдокія Григорівна, діти – Марія. Без виз
начених занять; колишній куркуль, в 1930 р. розкуркулений, від висилки втік. Сектант-баптист.
рештований 18.10.1937 р. за сектантську діяльність, а/р агітацію, спрямовану проти заходів ра
дянської влади, розповсюдження провокаційних чуток про війну. 15.11.1937 р. засуджений за ст.
Степаненко Пилип Кирилович
, 1881 р.н., с.
ервоного р-ну, українець, малопись
менний. Дружина –
еоніла Дмитрівна, діти – Дмитро,
олгоспник; колишній куркуль, в
1930 р. розкуркулений, висланий на 3 р. в м.
рештований 09.09.1937 р. за а/р агітацію,
спрямовану проти заходів радянської влади на селі. 20.09.1937 р. засуджений на 8 р. ВТТ (стаття
Степаненко Тимофій Іванович
, 1880 р.н., с. Соснівка Шалигинського р-ну, українець, мало
письменний. Дружина –
фросинія Василівна, син – Юхим.
дноосібник; колишній куркуль, в
1930 р. розкуркулений, разом з родиною висланий на
рештований 12.09.1937 р. за а/р агі
тацію, спрямовану проти колгоспного будівництва і радянської влади. 20.09.1937 р. засуджений
Степанченко Іван
, 1895 р.н., с. Сліпород
екрасівської с/р Глухівського р-ну,
українець, освіта нижча. Дружина – Мотря, діти – Володимир, Микола, Семен,
ник в колгоспі с. Сліпород. В 1918 р. служив в гайдамацькому штабі.
рештований 26.03.1938 р.
за участь в к/р повстанській орг-ції. 23.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-10, 54-11 до ВМП.
Сердюков Микола Іванович
, 1870 р.н., хут. Степурин
асульської волості
кого повіту, українець, освіта вища. Дружина – Ївга
ндріївна, діти –
атерина, Сергій. Вет
лікар в м.
омни; син дрібного поміщика, почесного громадянина. В 1906-1917 рр. член
рештований 19.03.1929 р. за а/р агітацію, спрямовану проти заходів радянської влади. 07.06.1929
р. засуджений за ст. 58-10 до позбавлення права проживання в Москві,
Дону, зазначених губерніях і округах
з прикріпленням до зазначеного місця проживання
Стеценко Василь Іванович
, 1891 р.н., м.
онотоп, українець, освіта нижча. Дружина –
сандра Дорофіївна, діти –
кспедитор
онотопського механічного заводу. В
1917-1925 рр. член
1926 р. хорист автокефальної церкви.
рештований 07.04.1931 р. за
участь в повстанській орг-ції. 05.02.1932 р. засуджений за ст. 54-12 на 3 р. концтабору умовно, з-під
Стеценко Федір Павлович
, 1881 р.н., м.
ебедин, українець, освіта – початкове училище.
Дружина –
остянтинівна, діти –
еонід, Павло, Віктор. Вантажник
ебединського рай
лісгоспу, колишній куркуль, від розкуркулювання і висилки втік. В 1917-1918 рр. був членом зем
ської управи
ебединського повіту. В 1922-1928 рр. церковний староста. В 1929 р. арештовувався
за к/р діяльність за ст. 54-10, під вартою утримувався 1,5 місяці.
рештований 03.08.1937 р. за а/р
агітацію, наклепи на радянську владу і стан в С
. 17.09.1937 р. засуджений за ст.54-10 ч.1 на 10
хим Іванович
, 1881 р.н., м.
онотоп, українець, освіта нижча. Дружина – Фео
досія, діти – Василь,
авгосп школи Ф
залізничного транспорту
онотоп; син торговця. В 1917-1918 рр. член партії українських с-д меншовиків (так в доку
менті). Під час правління гетьмана і Петлюри був членом міської управи. Брав активну участь в
автокефальному русі.
рештований 16.04.1938 р. за участь в а/р націоналістичній повстанській
орг-ції. 23.04.1938 р. засуджений за ст. 54-11 до ВМП.
еабілітований 17.10.1956 р. /ф.
-7641, оп.1,
нтон Захарович
, 1874 р.н., с. Семенівка
иповодолинського р-ну, українець, осві
та нижча. Дружина – Дарія Петрівна, син –
иновій (брав участь в білобандитській банді
бука, за що в 1919 р. був розстріляний червоними військами).
олгоспник; колишній куркуль. До
1911 р. був заступником волосного судді в с. Семенівка.
рештований 30.07.1937 р. за а/р агітацію.
29.09.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ.
еабілітований 16.11.1989 р. /ф.
-7641, оп.1,
Стецюра Іван
, 1896 р.н., с. Пархомівка
раснокутського р-ну, українець, освіта се
редня. Дружина – Марія Іллівна, син –
еонід. Вчитель
СШ с. Ясенове
хтирського р-ну.
тований 17.12.1937 р. за участь в а/р націоналістичній повстанській орг-ції. 25.12.1937 р. засудже
Стешенко Кузьма Іванович
, 1897 р.н., с. Грунь Грунського р-ну, українець, освіта нижча. Дру
жина –
рештований 20.11.1937 р. за участь в а/р повстанській
орг-ції, яка виступала проти радянської влади. 27.11.1937 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-7, 54-8,
Столяревський Володимир
, 1892 р.н., с. Грязне
раснопільського р-ну, украї
нець, освіта неповна вища. Дружина –
юбов Порфирівна, діти –
еонід. Плановик Суми
олишній прапорщик царської армії.
рештований 08.04.1938 р. за участь в к/р військово-
повстанській орг-ції, вербувальну роботу. 24.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-11 до ВМП.
Стороженко Сергій Микитович
, 1890 р.н., м. Суми, українець, освіта середня. Дочка –
талія. Постачальник Іволжанського спиртозаводу.
рештований 27.03.1938 р. за участь в к/р повс
танській орг-ції “
ВС”, проведення а/р агітації. 10.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-7, 54-11
Стрижак Володимир
, 1881 р.н., с. Буди Грунського р-ну, українець, освіта нижча.
Дружина – Феодосія Якимівна, діти –
рофій, Григорій, Ілля.
олгоспник; колишній куркуль, в
1931 р. розкуркулений.
рештований 20.11.1937 р. за участь в а/р повстанській орг-ції, яка висту
пала проти радянської влади. 27.11.1937 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-7, 54-8, 54-11 до ВМП.
врамович
, 1889 р.н., с.
лишки Шосткинського р-ну, українець, освіта ниж
ча. Дружина –
ляна Іванівна, син – Микола.
рештований 15.04.1938 р. за участь в
а/р українській націоналістичній к/р есерівській орг-ції. 24.04.1938 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1,
Суббота Йосип Тимофійович
, 1893 р.н., с.
уземине Грунського р-ну, українець, освіта ниж
ча. Дружина –
аталія Трохимівна, син –
ахівник в колгоспі. В 1917 р. член партії есерів.
В 1918 р. брав участь в орг-ції “Просвіта”. В 1921-1931 рр. член
, виключений за відмову від
призначення на роботу в Бурят-Монголію.
рештований 23.10.1937 р. за к/р діяльність. 27.11.1937
Судак Петро
, 1900 р.н., с. Підлипне
онотопського р-ну, українець, освіта середня.
Дружина –
алениківна, діти – Галина, Тамара,
іна. Без визначених занять (05.11.1937
р. звільнений з посади вчителя школи №50 ст.
онотоп); син колишнього куркуля. В 1918 р. при
Петлюрі був організатором “Просвіти” в с. Підлипне.
рештований 20.11.1937 р. за а/р агітацію,
спрямовану проти колгоспного ладу. 21.11.1937 р. засуджений на 10 р. ВТТ (стаття не вказана).
Сук Йосип Іванович
, 1888 р.н., с. Буди Грунського р-ну, українець, освіта нижча, одружений
(інших відомостей немає).
рештований 24.10.1929 р. за а/р агітацію. 13.01.1930 р.
засуджений за ст. 58-10 до висилки в Північний край на 3 р.
еабілітований 16.11.1989 р. /ф.
Сук Павло Федотович
, 1884 р.н., с. Буди Грунського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина
льга Володимирівна, діти – Василь,
лександра. Без визначених занять; колишній куркуль, в
1930 р. розкуркулений, висланий.
рештований 08.09.1937 р. за а/р агітацію. 29.09.1937 р. засудже
Сук Прокіп Кирилович
, 1882 р.н., с. Буди Грунського р-ну, українець, малописьменний,
одружений (інших відомостей немає).
рештований 24.10.1929 р. за а/р агітацію.
13.01.1930 р. засуджений за ст. 58-10 до висилки в Північний край на 3 р.
еабілітований 16.11.1989
Сукачов Іван Степанович
, 1883 р.н., м.
хтирка, українець, освіта нижча. Дружина – Ганна
Миколаївна. Без визначених занять. В 1908-1916 рр. пристав царської поліції. В 1918 р. помічник
начальника гетьманської повітової варти. В 1919 р. пристав в Білгородському повіті. В 1921 р. був
засуджений за службу в поліції і білих на 5 р. позбавлення волі.
рештований 01.09.1937 р. за к/р
агітацію. 26.10.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ
еабілітований 16.11.1989 р. /ф.
Сукачов Іван Трохимович
, 1892 р.н., с. Боромля Тростянецького р-ну, українець, освіта ни
жча. Дружина – Парасковія Дмитрівна.
ахівник Боромлянського лісництва.
олишній підпо
ручик армії Денікіна.
рештований 05.03.1938 р. за участь в українській повстанській к/р орг-ції.
09.05.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-11 до ВМП.
еабілітований 27.03.1957 р. /Фр-7641, оп.1,
Сумцов Іван Михайлович
, 1888 р.н., с. Миропілля Миропільського р-ну, росіянин, мало
письменний, неодружений.
уркуль, в 1930 р. розкуркулений, від висилки втік. Під час денікін
щини видавав червоних партизан і членів їх родин.
рештований 22.02.1931 р. за а/р діяльність.
12.05.1931 р. засуджений за ст.ст. 54-10, 81 до висилки в Північний край на 3 р.
Сусол Олексій Савелійович
, 1894 р.н., с.
лишки Шосткинського р-ну, українець, освіта ни
жча. Дружина –
атерина Іванівна.
дноосібник. В 1919 р. арештовувався за дезертирство (за
релігійними переконаннями) з
рмії, під вартою утримувався 2 тижні.
14.12.1937 р. за участь в а/р українській націоналістичній к/р есерівській орг-ції. 24.04.1938 р. засуд
Сухіненко Стефан Олександрович
, 1897 р.н., м. Суми, росіянин, освіта – церковно-приход
ська школа. Дружина – Марія Пилипівна. Плановик Сумського радгосптрансу. В 1917 р. добро
волець загону червоних партизан Маслова, брав участь в боях проти Петлюри під Житомиром. В
1919 р. підпоручик 2-го Дроздовського полку армії Денікіна, з якою в 1920 р. емігрував в
гипет. В
1921 р. повернувся в С
, був судимий за службу в білій армії на 1,5 р. концтабору. В 1933 р. аре
штовувався за к/р діяльність.
рештований 23.12.1937 р. за а/р агітацію. 09.12.1937 р. засуджений
вгеній Васильович
, 1903 р.н., м. Трубчевськ
рловської губ., росіянин, освіта середня.
Дружина –
аїса Іванівна. Плановик в Сумській артілі.
рештований 20.04.1938 р. за участь в к/р
військово-повстанській орг-ції. 24.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-11 до ВМП.
икифір Васильович
, 1879 р.н., с. Ямне Великописарівського р-ну, українець, не
письменний. Вдівець, діти – Федір, Дмитро. Сторож Великописарівської МТС; колишній куркуль,
в 1929 р. частково розпроданий за невиконання плану хлібозаготівель. Сектант-”підгорновець”.
рештований 10.09.1937 р. за к/р агітацію, розповсюдження к/р чуток про війну, висловлював
невдоволення колгоспним ладом. 23.09.1037 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ.
ків Васильович
, 1888 р.н., м.
онотоп, українець, освіта нижча. Дружина – Парас
ковія Петрівна, діти –
лімпіада. Слюсар ремонтного цеху
. В 1917-1920 рр.
член партії лівих есерів-боротьбистів.
рештований 11.03.1938 р. за участь в есеро-меншовистсь
кій націоналістичній повстанській орг-ції. 25.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-7, 54-10, 54-11 до
ндрій Олександрович
, 1896 р.н., с. Дубовичі Глухівського р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина –
лександра Данилівна, діти – Павло,
еонід. В 1923-1928 рр. свяще
ник автокефальної церкви. Помічник бухгалтера Шосткинської фабрики-кухні.
31.03.1938 р. за участь в а/р націоналістичній орг-ції. 09.04.1938 р. засуджений за ст.ст.54-10 ч.1,
ригорій Петрович
, 1878 р.н., м. Путивль, українець, освіта нижча. Дружина –
кія Іллівна. Пенсіонер, колишній робітник модельного складу
. В 1917-1925 рр. член партії
рештований 22.04.1938 р. за участь в есеро-меншовистській націоналістичній пов
станській організації. 25.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-7, 54-10, 54-11 до ВМП.
, 1910 р.н., с. Вербове Склярівської с/р
отінського р-ну, українець,
освіта нижча. Дружина –
вдокія Миронівна, син – Володимир. Пічник в колгоспі с. Склярівка.
рештований 01.04.1948 р. за те, що під час служб в радянській армії, в жовтні 1944 р. був поло
нений. Перебуваючи в німецькому полоні, в грудні 1944 р. був завербований в
, навчався у
розвідшколі і готувався до розвіддіяльності в тилу російських військ. В травні 1948 р. побив кол
госпника. 28.07.1948 р. засуджений за ст.ст. 54-1 “б”, 70 ч.2
на 10 р. ВТТ.
митро Іванович
, 1880 р.н., с.
отінського р-ну, українець, освіта нижча.
Дружина – Марія Яківна, діти –
атерина, Пелагея, Ганна,
вдокія, Григорій, Петро.
колгоспу с.
рештований 10.04.1938 р. за участь в військово-бойовій повстанській орг-ції,
к/р роботу. 19.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-11 до ВМП.
еабілітований 17.07.1956 р. /ф.
ригорій Сергійович
, 1892 р.н., с.
олопкове (тепер Перемога) Глухівського р-ну, ук
раїнець, освіта нижча. Дружина –
льга Михайлівна, діти –
ксана. Бухгалтер Глухівської
спілки мисливців і рибалок. В 1919 р. сотник армії Петлюри, з якою в 1920 р. емігрував в Поль
щу. В 1922 р. повернувся в С
рештований 09.10.1930 р. як соціально-небезпечний елемент.
11.11.1930 р. засуджений за ст. 54-10 на 3 р. концтабору.
еабілітований 14.12.1989 р. /ф.
Талащенко Олена
натівна
, 1898 р.н., ст. Ворожба, українка, освіта середня.
оловік – Степан
Григорович (20.11.1937 р. за належність до військового заколоту і шкідницьку діяльність в полку
засуджений до ВМП.
еабілітований 23.11.1957 р.). Домогосподарка.
рештована 21.10.1937 р. як
дружина зрадника Батьківщини. 16.12.1937 р. засуджена на 8 р. ВТТ (стаття не вказана).
икифір Пархомович
, 1881 р.н., с. Бочечки
онотопського р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина –
всіївна, діти – Максим, Петро, Марія.
олгоспник; колишній кур
куль, в 1930 р. розкуркулений, разом з сином Максимом висланий на Північ на 3 р.
29.09.1937 р. за а/р агітацію, спрямовану проти партії і уряду, проти підписки на позику “
на країни”. 01.12.1937 р. засуджений на 10 р. ВТТ (стаття не вказана). 06.10.1939 р. помер в Вятсько
Тараненко Микола Романович
, 1897 р.н., м. Суми, українець, освіта неповна середня. Дру
жина –
іна Сергіївна, діти – Валерій, Віктор, Вадим. Без визначених занять. В 1913-1915 рр. пра
цював в Сумській конторі цукрозаводчика
аритоненка на різних роботах. В 1918 р. хорунжий
армії гетьмана, підпоручик армії Петлюри, рядовий 4-го полку “Січових стрільців”
. В 1919 р.
служив в 11 полку Сірожупанної дивізії. В 1922 р. арештовувався за ухилення від реєстрації тих,
що служили в білих арміях, за що був засуджений на 4 місяці позбавлення волі.
14.02.1933 р. за к/р діяльність за ст. 54-10 ч.1. 26.03.1933 р. справу припинено. До 1937 р. працю
вав бухгалтером Сумської райспоживспілки.
рештований 08.12.1937 р. за приховування служби
в білих арміях, а/р агітацію, підривну роботу, спрямовану на зрив м’ясозаготівель і заготівель
овочів шляхом створення фінансових труднощів. 09.12.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 до ВМП.
ків Опанасович
, 1889 р.н., м. Суми, українець, освіта нижча. Дружина –
Федорівна, дочка –
ідія. Головний бухгалтер Сумської торгової бази Головмосхлоппрому.
штований 20.04.1938 р. за участь в к/р військово-повстанській орг-ції. 24.04.1938 р. засуджений за
Тарасенко Семен
ригорович
, 1884 р.н., с. Підлипне
онотопського р-ну, українець, мало
письменний. Дружина –
аталія Вакулівна, діти – Іван, Парасковія. Слюсар ремонтного цеху
рештований 21.04.1938 р. за участь в есеро-меншовистській націоналістичній повстанській
орг-ції. 25.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-7, 54-10, 54-11 до ВМП.
еабілітований 24.02.1956 р.
Тарасенко Тихін
, 1878 р.н., с.
ролевецького р-ну, українець, мало
письменний. Дружина – Пелагея Пилипівна, діти –
атерина, Ганна.
авідувач скотофермою
колгоспу в с.
рештований 14.06.1937 р. за участь в есерівській к/р орг-ції. 22.10.1937 р.
Татаренко Кузьма Кирилович
, 1885 р.н., с. Малий Бобрик
раснопільського р-ну, українець,
малописьменний, вдівець, дочка – Марія (інших відомостей немає).
обітник Грязнянського цук
розаводу; колишній куркуль-торговець, в 1931 р. розпроданий. В 1931 р. арештовувався за к/р
діяльність, під вартою утримувався 2 місяці.
рештований 12.09.1937 р. за проведення к/р агітації.
16.10.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ. 17.04.1938 р. помер в ВТТ.
хим Федорович
, 1896 р.н., с. Тихоновичі
рюківського р-ну
ернігівської обл., ук
раїнець, освіта нижча. Дружина –
адія Василівна, син –
аступник головного бухгалтера
Василівського спиртозаводу Штепівського р-ну; син куркуля-торговця, в 1929 р. розкуркуленого.
В 1919-1920 рр. служив в армії Денікіна.
рештований 03.04.1938 р. за участь в а/р націоналіс
тичній повстанській орг-ції. 09.05.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-11 до ВМП.
Темченко Хома Федорович
, 1888 р.н., с.
апсілля Миропільського р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина – Параскева. Голова Миропільської промартілі.
олишній церковний староста.
рештований 09.04.1938 р. за участь в к/р націоналістичній орг-ції. 16.04.1938 р. засуджений за
Теодорович Михайло Михайлович
, 1889 р.н., с.
огозна
обринського повіту Гродненської
губ. (Польща), росіянин, освіта середня, неодружений. Викладач Сумського артучилища.
штований 18.04.1938 р. за участь в к/р військово-повстанській орг-ції. 21.04.1938 р. засуджений за
Теодорович Олександр Михайлович
, 1895 р.н., с.
обринського повіту Гродненсь
кої губ. (Польща), українець, освіта неповна вища. Дружина –
льга Яківна, діти – Віктор, Владис
ачальник учбової частини Сумської школи ПП
П
олишній підпоручик царської армії.
рештований 04.03.1938 р. за участь в к/р військово-повстанській орг-ції. 24.03.1938 р. засуджений
Терещенко Іван
химович
, 1875 р.н., с. Пигарівка Середино-Будського р-ну, українець, ма
лописьменний. Діти – Микола, Іван, Петро. Сторож Суземського лісоскладу
ахідної обл.; ко
лишній куркуль, в 1931 р. розпроданий, разом з родиною висланий на
рал. В 1932 р. разом з
сином Іваном з висилки втік і повернувся в с. Пигарівка, дружина померла на
ний 07.09.1937 р. за проведення а/р агітації, сп